Hotărârea nr. 277/2019

HOTARARE DE CONSILIU PENTRU COMPLETAREA HCL NR.221/2017 PRIVIND APROBAREA UNOR TARIFE PENTRU PLATA UNOR SERVICII DE UTILITĂȚI PUBLICE ȘI CONEXE ACESTORA PRESTATE DE CĂTRE SC CONFORT URBAN SRL


cONSTAN^

4     J ROMANIA«JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

pentru completarea H.C.L. nr. 221/2017 privind aprobarea unor tarife pentru plata unor servicii de utilități publice și conexe acestora prestate de către S.C. Confort Urban S.R.L.

Consiliul local al municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de

Având în vedere referatul de aprobare al domnului primar’ Decebal Făgădău înregistrat sub nr. 143932/25.07.2019, avizul Comisiei de specialitate nr.l de studii, prognoze, economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanta, avizul Comisiei de specialitate rir.3 pentru servicii publice, comerț, turism și agrement, avizul Comisiei de specieilitate nr.5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului, referatul nr.9039/26.07.2019 al S.C. Confort Urban S.R.L. cât și raportul Direcției gestionare servicii publice nr.143996/26.07.2019;

Având în vedere dispozițiile H.C.L. nr. 221/2017 privind aprobarea unor tarife pentru plata unor servicii de utilități publice și conexe acestora prestate de către S.C. Confort Urban S.R.L., cu modificările și completările ulterioare, H.C.L. nr. 63/2013 privind aprobarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat din municipiul Constanța, cu modificările și completările ulterioare și prevederile Contractului nr. 46.590/2.3.05/03.04.2013 de delegare a gestiunii serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat din municipiul Constanța, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 108 lit.e), art. 129 alin. (2) lit.b) și art. 196 alin.

  • (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l Se aprobă completarea art.2 din H.C.L. nr.221/2017 privind aprobarea unor tarife pentru plata unor servicii de utilități publice și conexe acestora prestate de către S.C. Confort Urban S.R.L., cu lit. D, după cum urmează:

(1) Persoanele fizice si juridice din municipiul Constanța, utilizatori de autovehicule hibrid sau electrice, beneficiază de gratuitate, pentru folosirea locurilor de parcare din parcările publice cu plata cu tarif orar, de pe teritoriul municipiului Constanța.

  • (2)    Identificarea acestor autovehicule se va face printr-o vinietă, emisă de Primăria Municipiului Constanța, prin Direcția gestionare servicii puolice, în urma unei solicitări a utilizatorului.

  • (3)    Vinieta va fi valabilă în toate parcările publice cu plata cu tarif orar, de pe raza municipiului Constanta, cu excepția " Parcare Verde ", clin zona Spitalului Clinic Județean de Urgentă Constanța.

  • (4)   Vinieta conferă dreptul de a utiliza locul de parcare fără achitarea tarifului de parcare, acolo unde există locuri libere. Nu se vor menține locuri libere destinate exclusiv utilizării de către deținătorii de viniete.

  • (5)   Modelul vinietei de identificare este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Celelalte prevederi ale H.C.L. nr.221/2017, privind aprobarea unor tarife pentru plata unor servicii de utilități publice și conexe acestora prestate de către S.C. Confort Urban S.R.L., cu modificările si completările ulterioare, rămhn neschimbate.


Art.3 Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre, Direcției financiare, Direcției gestionare servicii publice și S.C. Confort Urban S.R.L. în vederea aducerii la îndeplinire și spre: știință Instituției prefectului județului Constanța.

Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel: pentru, împotrivă, abțineri.

La data adoptării sunt în funcție consilieri din 27 membri.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

M h®     1VX m efivCONTRASLMNEAZĂ SECRETAR,

MARCELA l::NACHE


hhun

HE*


!§®Witâht__

MgMgg>£ --


I I

i

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANȚA Ml

VINIETĂ*

PARCARE GRATUIOgjgg pentru autovehiculele^ibr®)s®Wb^fe®^^ înmatriculate îrkmunicipitiL^n^O|^ >


EgțaKereter.

■MHngfcA'


k 9 m W M

*%> g

V !5 ->

IKl^ra^nmatnculare^ T3

E2


te n te

<=* ‘•=»


Emitent,

Eliberat: Nume si Drenume L.S.


■ a ■ ■ ■ ■     ■■■■■■■■■■■■■■■■'■■■

1 -       * ' "                         * ^3^^1dfeC££&ikA&Bhl9fiHâte£


anexa la