Hotărârea nr. 276/2019

HOTARARE DE CONSILIU PENTRU COMPLETAREA HCL NR. 457/2018 PRIVIND APROBAREA PARTICIPĂRII UAT MUNICIPIUL CONSTANȚA LA PROGRAMUL PRIVIND REDUCEREA EMISIILOR DE GAZE CU EFECT DE SERĂ ÎN TRANSPORTURI, PRIN PROMOVAREA INFRASTRUCTURII PENTRU VEHICULELE DE TRANSPORT RUTIER NEPOLUANT DIN PUNCT DE VEDERE ENERGETIC: STAȚII DE REÎNCĂRCARE PENTRU VEHICULE ELECTRICE ÎN MUNICIPIILE REȘEDINȚE DE JUDEȚ


ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA

MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE


pentru completarea HCL nr. 457/2018 privind aprobarea participării U.A.T.

Municipiul Constanța la Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră in transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic: stații de reîncărcare pentru vehicule electrice în municipiile reședințe de județ

_ Consiliul local al municipiului Constanta întrunit în ședința ordinară din data

Luând în dezbatere referatul de aprobare al domnului primar Decebal Făgădău .înregistrat sub nr. 131849/09.07.2019, raportul de specialitate al Direcției dezvoltare și fonduri europene nr. 141682/23.07.2019, avizul Comisiei de specialitate nr. 1 prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța și avizul Comisiei de specialitate nr. 5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului;

Având în vedere adresa nr. 44967/26.06.2019 a Administrației fondului pentru mediu, înregistrată la Primăria Municipiului Constanța cu nr. 126924/02.07.2019 ;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. 2 lit. b, alin. 4 lit. g și art. 196 alin. 1 lit. a din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 Se aprobă completarea HCL nr. 457/2018 privind aprobarea participării U.A.T. Municipiul Constanța la Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic: stații de reîncărcare pentru vehicule electrice în municipiile reședințe de județ, în sensul introducerii a două noi articole astfel:

Art. I. Municipiul Constanța își exprimă acordul privind punerea la dispoziție în cadrul proiectului a terenurilor din domeniul public/privat al Municipiului Constanța, prevăzute în anexa, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. II. Municipiul Constanța își asumă angajamentul privind întocmirea documentației de achiziție publică, organizarea și derularea procedurii de achiziție publică și realizarea lucrărilor în conformitate cu prevederile legale în vigoare privind achizițiile publice.

i'


Art^! 2 Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica'prezenta hotărâre Direcției dezvoltare și fonduri europene, în vederea aducerii la îndeplinire și spre știință, Instituției prefectului județului Constanța.

Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali, astfel: rXn pentru, împotrivă,         abțineri.        y

La data adoptării sunt în funcție otr consilieri din 27 membri.


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR

MARCELA ENACWE

Nr crt

Documentul de identificare a amplasamentul ui       j

Adresa amplasamentului statiei

Coordonatele GPS ale amplasamentului statiei

Numărul punctelor de re in ca rea re aferent fiecărei statii

Puterea fiecărui punct de reincarca re

Numărul locurilor de parcare asigurate

1.

Carte funciara nr. 249871

ii

jl

Statia 1: CARTIER POARTA 6 (Str. Brizei, langa Piața Roșie)

1,790616.645,300274.699

2,790616.444,300283.697

3,790623.443,300283.853

4,790623.644,300274.856

2

1 Punct -la o putere > 50 kW;

1 Punct la o putere > 22 kW

2

2.

Carte funciara nr.249866

Statia 2: CARTIER KM 4-5(Str. Progresului, langa Școala 33)

1,789660.977,300642.278

2,789665.03,300650.313

3,789671.28,300647.16

4,789667.226,300639.125

2

1 Punct -la o putere > 50 kW;

1 Punct la o putere > 22 kW

2

3.

Carte Funciara nr.249877

Statia 3: SOSEAUA INDUSTRIALA

NRNR7 (Fostul LiceuVasile Parvan)

1,787186.085,301851.8

2,787194.919,301853.523

3,787196.259,301846.653

4,787187.426,301844.929

2

1 Punct -la o putere > 50 kW;

1 Punct la o putere >

22 kW

2

4.

Carte funciara

nr.249870

Statia 4: 1 DECEMBRIE 1918 (zona BCR Gara)

1,787186.085,301851.8

2,787194.919,301853.523

3,787196.259,301846.653

4,787187.426,301844.929

2

1 Punct -la o putere > 50 kW;

1 Punct la o putere > 22 kW

2

5.

Carte'funciara nr.CAD 20525

'I

![

Statia 5: ALEEA DALIEI (Zona Casa De Cultura)

304.525.654,790.586.904

304.525.974,790.600.150

304.526.534,790.602.479

304.528.939,790.610.622

304.542.453,790.619.035

304.556.923,790.617.791

304.577.035,790.615.865

304.595.790,790.614.068

304.595.527,790.611.501

304.593.709,790.593.732

304.591.951,790.576.556

304.573.170,790.578.093

304.539.490,790.580.847

304.539.958,790.585.609

2

1 Punct -la o putere > 50 kW;

1 Punct la o putere > 22 kW

2

6.

Carteifunciara nr.228786

h

h

Statia 6: PORTUL TOMIS

 • I, 793136.123,303732.6 2,793142.487,303716.263 3,793140.572,303718.813 4,793137.426,303721.855 5,793134.364,303723.971 6,793131.144,303725.604 7,793127.427,303726.891 8,793123.76,303727.584 9,793119.796,303727.782 10,793115.809,303727.413

 • II, 793070.587,303725.552 12,793060.097,303725.12 13,793010.522,303726.908 14,792842.588,303762.424

 • 15.792790.155.303773.513 16,792792.536,303774.352 17,792837.877,303764.54 18,792949.949,303740.287 19,793011.458,303728.212 20,793015.053,303727.507 21,793028.39,303730.36

 • 22.793031.803.303737.514

2

1 Punct -la o putere > 50 kW;

1 Punct la o putere > 22 kW

2

r af

11

T h

23,793032.988,303741.255

24,793036.025, 303748.312

 • 25.793039.768, 303763.147 26,793047.765, 303796.897

 • 27.793048.769, 303805.769 28,793047.14,303806.168 29,793048.902,303826.282 30,793049.142,303827.457 31,793094.215,303795.459 32,793098.419,303791.449 33,793101.286,303788.203 34,793104.399,303784.047 35,793112.178,303773.661 36,793128.201,303747.909

IHCLMJ

7.

Carte funciara nr.217309

il

1

b

îl

;i

i

îl

îi

j

H

'i

Statia 7: POARTA 1-PARCARE PUBLICA

 • 1.792783.55.303055.38

2,792725.27,303010.74

3,792725.12,303009.73

 • 4.792716.96.303009.98 5,792717.96,303021.3 6,792719.49,303021.15

 • 7.792721.95.303047.21 8,792723.17,303059.02 9,792726.22,303083.6 10,792730.8,303118.67 11,792729.33,303122.57

 • 12.792737.16.303170.2 13,792740.3,303187.9 14,792738.75,303188.31 15,792755.79,303267.09 16,792759.24,303277.62

 • 17.792782.35.303291.3 18,792780.63,303294.42 19,792786.14,303297.27

 • 20.792786.77.303296.26 21,792787.63,303296.72 22,792785.7,303300.24 23,792795.24,303304.36 24,792801.08,303307.32 25,792814.09,303254 26,792814.67,303250.47 27,792814.7,303247.07

 • 28.792786.62.303061.21

 • 29.792783.55.303055.38 30,792775.96,303181.94 31,792756.4,303052.69 32,792756.57,303051.89

 • 33.792757.57.303052.27 34,792758.15,303053.66 35,792777.47,303181.82 36,792777.07,303182.82 37,792775.96; 303181.94 38,792779.7; 303069.34

 • 39.792796.71.303181.98 40,792796.54,303183.16 41,792795.59,303182.97

2

1 Punct -la o putere > 50 kW;

1 Punct la o putere >

22 kW

2

i|

h

i1

i

h

)

 • 42.792795.29.303182.24 43,792778.18,303069.51 44,792779.7,303069.34 45,792742.34,303197.77 46,792791.51,303190.65 47,792794.27; 303190.84 48,792796.57; 303192.15 49,792798.09; 303194.31 50,792798.52; 303196.12 51,792798.33; 303197.4 52,792797.76; 303198.6 53,792794.24; 303199.21 54,792793.3; 303198.93 55,792792.71; 303198.16 56,792791.75; 303192.62 57,792742.59; 303199.8 58,792742.34; 303197.77 59,792806.51; 303251.28 60,792803.12; 303265.23 61,792801.56; 303266.56 62,792801.01; 303266.43 63,792800.62; 303262.71 64,792803.29; 303251.2 65,792804.91; 303251.1

 • 66.792805.2.303249.24 67,792805.17; 303247.61 68,792798.92; 303206.48 69,792794.05,303207.18 70,792793.69; 303204.64 71,792794.13; 303203.36 72,792795.26; 303202.45 73,792797.68; 303202.19 74,792798.95; 303202.58 75,792800.03; 303204.07 76,792800.48; 303206.21 77,792806.7; 303247.44

A

HCLN.

NEXAL

8.

Carte ifunciara nr.249907

!|

l!

,1

Statia 8 : PARCARE STRADA TRAIAN (Langa Tribunal Constanta)

1,792232.602;303927.201 2,792236.814;303929.894 3,792241.124,303923.154 4,792236.911,303920.461

2

lPunct -la o putere > 50 kW;

1 Punct la o putere >

22 kw

2

9.

Carte) nr.242

!

:unciara

563

Statia 9: STRADA RASCOALA 1907(intersectie cu Bd.

Ferdinand)

1,792018.882,304204.235

2,792008.56,304194.704

3,792008.033,304195.792

4,792001.48,304202.771

5,792000.548,304204.06

6,791989.467,304214.934

7,791988.696,304215.995

8,791982.454,304222.669

9,791980.911,304224.788

2

lPunct -la o putere > 50 kW;

1 Punct la o putere > 22 kW

2

’l

j!

ii

■i

'l

•i

r

ii

1

10,791978.717,304226.99 11,791977.516,304228.277 12,791979.323,304229.964 13,791978.077,304231.272

 • 14.791969.843.304239.93 15,791969.581,304240.205 16,791967.306,304242.567 17,791965.237,304240.557 18,791946.258,304260.517 19,791946.092,304260.506 20,791945.012,304260.99 21,791935.988,304271.18 22,791927.104,304280.514 23,791914.906,304293.296 24,791899.314,304309.592 25,791889.367,304319.992 26,791901.13,304330.57 27,791901.06,304327.49 28,791906.48,304321.89 29,791906.376,304321.794 30,791913.35,304314.529 31,791923.876,304303.758 32,791945.634,304280.968 33,791956.073,304270.979 34,791972.575,304253.599 35,791980.821,304244.888 36,791985.973,304239.788

 • 37.791990.486.304234.94 38,791990.109,304234.574 39,791993.666,304230.903 40,791994.064;304231.289 41,791998.704; 304226.518 42,792007.733; 304215.711

r Ar |hclr! :

IEXA LA

10

Carte .funciara

nr.24Ș067

(

1

jl

J

Statia 10: SALA SPORTURILOR (Bd. Tomis)

 • I, 791982.796; 304433.106 2,791980.371; 304434.504 3,791978.256; 304431.868 4,791974.085; 304435.024 5,791970.95; 304430.762 6,791971.165; 304430.524 7,791967.299; 304426.955 8,791969.523; 304424.599 9,791968.06; 304422.535 10,791966.498; 304421.703

 • II, 791967.142; 304418.753 12,791958.214; 304404.59 13,791935.344; 304435.499 14,791855.254; 304539.072 15,791833.956; 304566.553 16,791853.196; 304581.464 17,791856.692; 304582.675

2

lPunct -la o putere > 50 kW;

1 Punct la o putere >

22 kW

2

18,791854.565; 304588.817 19,791851.069; 304587.607 20,791853.182; 304581.503 21,791833.937; 304566.578 22,791819.956; 304584.618 23,791807.072; 304601.273 24,791807.92; 304601.93 25,791818.01; 304609.97 26,791815.869; 304612.755 27,791815.94; 304612.81 28,791854.29; 304642.16 29,791856.26; 304639.78 30,791866.62; 304648.25 31,791899.415; 304676.779 32,791916.278; 304660.034 33,791915.482; 304659.713 34,791914.307; 304658.616 35,791913.967; 304658.961 36,791911.25; 304656.629 37,791902.231; 304648.893 38,791901.24; 304648.069 39,791893.002; 304641.495 40,791892.056,304640.74 41,791891.392,304640.211 42,791880.727,304631.703 43,791890.204,304621.89 44,791900.06,304631.101 45,791900.749,304630.376 46,791900.638,304630.272 47,791926.488,304602.699 48,791909.19,304585.757 49,791924.008,304570.801 50,791925.879,304568.858 51,791925.413,304568.364 52,791925.949,304567.782 53,791925.096,304566.972 54,791928.319,304563.732 55,791930.072,304561.936 56,791934.723,304557.054 57,791934.869,304557.177 58,791935.172,304556.953 59,791956.102,304534.731 60,791959.282,304537.711 61,791962.016,304540.164 62,791960.166,304542.28 63,791960.775,304542.897 64,791961.493,304542.16 65,791962.781,304543.231 66,791967.58,304538.171 67,791968.57,304539.04

HCLN

.NEXAL

li

i,'

ii

H

H

H

i

i|

68,791971.36,304535.86 69,791970.92,304534.45 70,791972.9,304532.43 71,791968.66,304528.42 72,791969.52,304526.36 73,791997.61,304496.74 74,791997.39,304496.3 75,792002.38,304491.07 76,792002.71,304491.23 77,792018.05,304475.32 78,792017.76,304475.05 79,792023.04,304469.44 80,791988.571,304438.32 81,791985.741,304441.47 82,792008.895,304462.56 83,792004.641; 304467.274 84,792003.788; 304466.503 85,791994.964; 304475.976 86,791996.346; 304477.45 87,791994.525; 304479.208 88,791993.171; 304477.932 89,791979.112; 304464.798 90,791979.453; 304464.444 91,791973.92; 304459.455 92,791975.16; 304456.869 93,791975.33; 304453.621 94,791975.243; 304453.068 95,791985.734; 304441.463 96,791988.564; 304438.313

HCLN

.NEXA L

'NRzJ^

11

Carte funciara nr.249867

li

Statia 11: PARCARE SPITAL JUDEȚEAN NICOLAE IORGA

1,791234.917; 305125.808

2,791242.352; 305130.88

3,791245.169; 305126.749

4,791237.734; 305121.678

2

1 Punct -la o putere > 50 kW;

1 Punct la o putere > 22 kW

2

12

Carte funciara nr.249882

r

i|

ii

]l

0

Statia 12: SUPERMARKET MEGAIMAGE TOMIS (zona Tomis 3 - Bd. Tomis)

1,790157.568; 306430.503 2,790162.092; 306435.845 3,790168.96; 306430.028 4,790164.436,306424.687

2

1 Punct -la o putere > 50 kW;

1 Punct la o putere > 22 kW

2

13

Carte funciara nr.249865

h

H

I

ii

i.

Statia 13: ALEEA STADIONULUI (la intersecția cu Str. Badea Cartan, vis-a-vis de SPIT)

7789331.71,306921.55

7789336.21, 306926.92

7789343.10, 306921.14

7789338.61,306915.77

2

1 Punct -la o putere > 50 kW;

1 Punct la o putere > 22 kW

2

14

Carte funciara nr. 249872

1

1

II

u

Statia 14: FALEZA NORD (Str. Pescarilor)

1,791653.014,307715.27

2,791659.627,307717.567

3,791662.58,307709.065

4,791655.967,307706.768

2

1 Punct -la o putere > 50 kW;

1 Punct la o putere > 22 kW

2

15

Carte funciara nr.249876

ii

Statia 15:

PAVILION EXPOZITIONAL Bd-ul Mamaia

1,791070.737,308334.672

2,791077.349,308328.567

3,791073.957,308324.893

4,791067.345,308330.999

2

1 Punct -la o putere > 50 kW;

1 Punct la o putere > 22 kW

2

16

Carte funciara

nr.249111

1

1

b

îi

ii

}

■ i

;l

h

ii

ii

'1

si

!|

1'

ii

ii

i!

Statia 16:

PARCARE AQUA MAGIC (B-dul Mamaia)

 • I, 790109.887,308834.593 2,790111.463,308838.446 3,790113.666,308841.698 4,790115.752,308843.559 5,790118.18,308844.363 6,790140.007,308844.622 7,790140.834,308851.871 8,790147.703,308849.812 9,790151.775,308848.213 10,790156.41,308845.01

 • II, 790157.99,308840.26 12,790162.74,308841.85 13,790166.058,308836.583 14,790168.393,308832.668 15,790169.598,308830.395 16,790170.048,308827.751 17,790169.253,308826.087 18,790172.283,308821.918 19,790175.838,308816.968 20,790177.345,308814.777 21,790178.721,308812.589 22,790192.235,308795.926 23,790193.119,308794.73 24,790193.62,308794.418 25,790193.082,308788.814 26,790221.829,308754.17 27,790223.5,308752.148 28,790193.792,308741.31 29,790185.826,308770.624 30,790184.436,308770.219 31,790174.701,308776.028 32,790167.066,308756.091 33,790167.456,308756.561 34,790176.32,308758.735 35,790180.91,308742.307 36,790173.274,308740.339 37,790174.509,308734.848 38,790166.93,308732.68 39,790164.985,308734.497 40,790163.161,308745.259 41,790163.745,308747.186 42,790166.036,308754.765 43,790164.71,308755.048 44,790165.336,308756.922 45,790170.163,308769.361

2

lPunct -la o putere > 50 kW;

1 Punct la o putere > 22 kW

2

HC

anex;

LM NR.cz

l la

/obî

c

Anexă la HCL nr


.M/


ll

;î îi

ii

p

||

46,790170.675,308770.732

47,790173.512,308778.226

48,790175.231,308777.563

49,790180.638,308791.577

50,790179.915,308792.86

51,790179.257,308793.115

52,790177.698,308792.652

53,790175.938,308790.883

54,790173.955,308788.047

55,790166.502,308771.002

56,790164.636,308769.019

57,790163.35,308767.813

58,790159.84,308766.928

 • 59.790153.905.308766.745

60,790150.614,308761.711

61,790130.918,308791.736

62,790122.947,308803.793

63,790108.882,308823.179

64,790108.708,308823.867

65,790108.861,308824.925

 • 66.790109.534.308828.745

67,790110.167,308828.45

68,790129.362,308817.661

69,790139.172,308835.09

70,790124.274,308843.475

71,790115.159,308839.173

72,790112.611,308833.701

AN

HCLM ?

EXALA

17

Carte funciara nr. 249904

Statia 17: PARCARE ALBATROS (Zona Cazino Mamaia)

310340.794,789678.965

310338.824,789687.747

310331.994, 789686.215

310333.964, 789677.434

2

1 Punct -la o putere > 50 kW;

1 Punct la o putere > 22 kW

2

18

Carte funciara nr. 249,486

T h

l

!

1

i

Statia 18: ALEEA MEGARA (Mamaia Nord)

1,789016.715,314183.239

2,789015.601,314178.665

3,789011.614,314176.947

4,788955.305,314173.447

5,788948.066,314232.84

6,788972.37,314234.147

7,788973.566,314211.923

8,789015.052,314214.151

2

1 Punct -la o putere > 50 kW;

1 Punct la o putere > 22 kW

2

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR, MARCELA ENACHE