Hotărârea nr. 274/2019

HOTARARE DE CONSILIU PENTRU MODIFICAREA ART. 1 ȘI ART. 2 DIN HCL NR. 58/2019 PRIVIND APROBAREA DOCUMENTAȚIEI DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚII ȘI A PRINCIPALILOR INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII „REABILITAREA, MODERNIZAREA ȘI DOTAREA GRĂDINIȚEI CU PROGRAM PRELUNGIT „AMICII”, CONSTANȚA”

ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

pentru modificarea art. 1 și art. 2 din HCL nr,58/2019 privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiții "Reabilitarea, modernizarea și

; dotarea Grădiniței cu program prelungit "AMICII", Constanța"

I

I

. Consiliul local al municipiului Constanta întrunit în ședința ordinară din data de ..41..07.2019;

Luând în dezbatere referatul de aprobare nr. 139810/19.07.2019 al domnului primar Decebal Făgădău, raportul de specialitate al Direcției dezvoltare și fonduri europene înregistrat sub nr. 141084/22.07.2019, avizul Comisiei de specialitate nr.l rdje studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța și avizul Comisiei de specialitate nr.4 pentru activități științifice, învățământ, sănătate, cultură, sport, culte șiiprotecție socială;

Având în vedere prevederile Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa ,4~ Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Prioritatea de investiții 4.4- Investițiile în educație și formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare, Obiectivul specific 4.4 -Creșterea calității infrastructurii în vederei:i asigurării accesului sporit la educație timpurie și sprijinirea participării părinților pe piața forței de muncă;

Ținând cont de prevederile HCL nr. 58/2019 privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și principalii indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Reabilitarea, modernizarea și dotarea Grădiniței cu program prelungit "AMICII", Constanța";

Văzând dispozițiile art. 44 alin (1) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în' temeiul prevederilor art.129 alin. (2) lit.b), alin. (4) lit. d) și art. 196 alin. (1) lit. | a din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE

A'rt.l Se aprobă modificarea art. 1 și art. 2 din HCL nr.58/2019 privind aprobar'ea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și principalii indicatori tehnico-jeconomici pentru obiectivul de investiții „Reabilitarea, modernizarea și dotarea' Grădiniței cu program prelungit "AMICII", Constanța", conform anexelor care fac;'parte integrantă din prezenta hotărâre.

Ajrt.2 Valoarea totală estimativă a investiției:

-5.098.0)88,21 lei fără TVA, adică 6.057.289,73 lei (cu TVA) total investiție. -3.678.4-54,83 le fără TVA, adică 4.377.361,25 lei (cu TVA), construcții și montaj.

Art.3 Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre Direcției dezvoltare și fonduri europene, Direcției achiziții și investiții publice, Direcției financiare pentru aducerea la îndeplinire și spre știință Instituției prefectului județului Constanța.

Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali, astfel:

_______pentru, * împotrivă,          abțineri.

La data adoptării sunt în funcție


PREȘEiDINTE ȘEDINȚĂ


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR

MARCELA ENAGHE


CONSTANȚA           ,  ~

nr. a-w, / <^-03-• 30(5

CONSILIUL LOCAL CONSTANTA


Anexa nr.l

la H.C.L. nr.^\

Descrierea investiției si prezentarea Indicatorilor tehnico-economici Reabilitarea, modernizarea si dotarea Grădiniței cu program prelungit "Amicii", Constanta

Obiectivul general al proiectului Reabilitarea, modernizarea si dotarea Grădiniței cu program prelungit "Amicii", Constanta este reabilitarea, modernizarea precum si echiparea/dotarea cu necesarul desfășurării activităților educaționale in condiții optime, creând in același timp condiții de invatamant specifice nivelului Uniunii Europene.

Obiectivul specific al proiectului este crearea de spatii adecvate, necesare derulării activității educaționale in instituția de invatamant pentru imbunatatirea infrastructurii de educație la nivelul Municipiului Constanta si implicit a procesului educațional.

Situația exist enta a obiectivului de investiții

Anul construirii: 1975

Regim de inaltime: P+1E

Construcția are destinația de grădiniță.

Având in vedere lunga perioada de exploatare a acesteia, se constata un grad avansat de uzura fizica, de unde rezulta necesitatea reabilitării si dotării corpului de clădire.

Situația prop lisa a obiectivului de investiții

Coeficienții urbanistici nu se modifica, astfel ca, din acest punct de vedere situația existenta este identica cu cea propusa.

Sc CI (grădiniță) = 943,00mp

Sc C2 (anexa) = 248,00mp - nu face obiectul prezentului proiect

Sc total (C1+C2) = 1.191,OOmp

Sd CI (grădiniță) = 1.886,OOmp

Sd C2 (anexa) = 248,00mp - nu face obiectul prezentului proiect

Sd total (C1+C2) = 2.134,OOmp

In urma lucrărilor de desființare, construire, consolidare, reabilitare si modernizare va rezulta următorul bilar.it teritorial:

Bilanț teritorial

Suprafața teren: 5.900,00 mp

EXISTENT

PROPUS

TOTAL

Suprafața construita (C1+C2)

1.191,OOmp

0,00mp

1.191,OOmp

Suprafața desfasurata(Cl+C2)

2.13 4,OOmp

0,00mp

2.134,OOmp

POT       !

20,18%

0,00%

20,18 %

CUT

0,36

0,00

0,36

Mod de utilizare al terenului:

= 5.900,00mp

= 1.191,00mp

= 759,16mp

= 80,20mp

= 3.869,64mp


= 100%, din care:

= 20,18%

= 12,86%

= 1,35%

= 75,61%


S teren

S construcții

S circulații pietonale /rutiere

S podeste/trepte

S spatii verzi '

i

Din pu'nct de vedere funcțional, pentru a corespunde legislației in vigoare (mai ales exigente ISU și DSP), se propun cateva recompartimentari interioare:

 • - inchiderea tuturor caselor de scara;

 • - realizarea unei scări noi - scara metalica exterioara;

 • - recompartimentarea grupurilor sanitare si asigurarea accesului facil pentru persoanele cu dizabilitati (grup sanitar separat creat, ce corespunde nevoilor speciale ale acestora);

 • - realizarea unei incaperi speciale pentru echipament CSI (Control si Semnalizare incendiu) / supraveghere;

 • - desființarea unor pereți in vederea obținerii unor spatii de invatat (săli de grupa, sala de mese) adecvate, respectiv: 6 săli de grupa la parter si 6 săli de la etaj;

 • - recompartimentarea zonei de bucătărie si sala de mese;

 • - crearea de spatii pentru dulapuri-vestiare pe coridoare;

 • - crearea unui izolator dotat cu grup sanitar in imediata apropiere a accesului in clădire

(la parter);    |

 • - recompartimentarea zonei de spalatorie/uscatorie/calcatorie si birouri pentru personal

(la etaj);        !

 • - amplasarea de rampe in doua dintre zonele de acces in clădire spre a facilita exploatarea acesteia de către persoanele cu dizabilitati;

Din punct de vedere constructiv, soluțiile tehnice de intervenție propuse:

 • - termoizolarea soclului clădirii cu polistiren extrudat cu grosime de 8 cm, care se va prelungi 60 cni sub cota trotuarului;

 • - termpizolare pereților exteriori si a aticului cu vata minerala bazaltica de 15 cm grosime, montat pe fata exterioara a pereților;

 • - reabilitarea terasei, prin decopertarea tuturor straturilor existente pana la betonul de panta si înlocuirea sistemului prin introducerea de polistiren expandat de 15 cm grosime, montat pe fata exterioara a terasei;

 • - înlocuirea tamplariei exterioare (usi si ferestre) existente aflata in stare buna, dar neetansa, cu o tamplarie performanta din punct de vedere energetic din P.V.C., cu geam tripan si acoperire selectiva cu 3 garnituri de etansare;

 • - refacerea finisajelor interioare pentru întreaga clădire, deoarece la interiorul clădirii se impune efectuarea de lucrări de intervenție cu caracter generalizat, atat pentru elementele de construcție, cat si pentru instalații;

 • - repararea elementelor de construcție ale fațadei care prezintă pericol de desprindere si/sau afecteaza funcționalitatea clădirii;

 • - repararea sistemului de colectare a apelor meteorice de la nivelul terasei;

 • - demontarea instalatiillor si a echipamentelor montate aparent pe fatadele/terasa clădirii, precum si montarea/remontarea acestora după efectuarea lucrărilor de intervenție;

 • - crearea/adaptarea intrărilor pentru facilitarea accesului persoanelor cu dizabilitati si alte masuri de dezvoltare durabila;

 • - refacerea hidroizolatiei perimetrele;

 • - înlocuirea instalației de iluminat interior;

 • - lucrări de creștere a performantei energetice aferente instalațiilor termice si sanitare;


 • - instalare sistem de climatizare si ventilare mecanica pentru asigurarea calitatii aerului interior;

 • - inlocuirea sistemului electric: conductori, prize si intrerupatoare;

 • - repararea/inlocuirea instalației de distribuție a apei reci si/sau a colectoarelor de canalizare menajera si pluviala din canalul tehnic al clădirii pana la căminul de branșament.

In plus fata de acestea, pentru a realiza recompartimentarile interioare menționate anterior, se vor efectua operațiuni de:

 • - desființare pereți existenti fara rol structural;

 • - desliintare/demontare tamplarie pentru construcțiile provizorii;

 • - inlocuirea finisajelor interioare si exterioare si a tamplariei existente;

 • - dotarea cu mobilier si echipamente necesare in procesul de invatare;

 • - prevederea de usi/dispozitive/compartimentari ce vor satisface cerințele legate de securitatea la incendiu.

Principalii indicatori tehnico-economici

i

1. Indicatori valorici:

Valoare totaila a obiectivului de investiții:

6.057.289,73 lei (cu TVA) / 5.098.088,21 lei (fara TVA) din care:


Valoarea constructii-montaj (C+M):

4.377.361,25 lei (cu TVA) / 3.678.454,83 lei (fara TVA)

Durata de reali zare (luni)    18 luni

/

2. Capacitati (in unitati fizice si valorice):

Suprafața construita studiata (grădiniță) - 943,00 mp

Suprafața desfasurata studiata (grădiniță) - 1.886,00 mp

Cost unitar investiție de baza -2.184,39 lei/mp (exclusiv TVA)

Cost unitar C+l - 1.759,20 lei/mp (exclusiv TVA)

Cost investiție:

 • - Valoarea construcții + instalații: 3.317.860,26 lei (exclusiv TVA)

 • - Valoarea montaj utilaje: 31.031,18 lei (exclusiv TVA)

 • - Valoarea Utilaje cu montaj: 229.659,00 lei (exclusiv TVA)

 • - Valoarea Utilaje fara montaj: 126.287,60 lei (exclusiv TVA)

 • - Valoare dotări: 414.919,40 lei (exclusiv TVA)

Cost total investiție de baza: 4.119.757,44 lei (exclusiv TVA)
3HOVN3 VIBO'dVW

‘HV13aO2SANEXA LA

HCLMNR.^j^/gO^


Proiectant,

S.C. H0L1DAY D'SGN CONSULT S.R.L__________________________________________________________

(denumirea persoanei juridice și datele de identificare)

DEVIZ GENERAL

al obiectivului de investiții01.07.2019

1              Reabilitarea, modernizarea si dotarea Grădiniței cu program prelungit "Amicii", Constanta

CotaTVA= 19%

Nr.crt.

1                          Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

i

Valoare fără TVA

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

1

1 2

3

4

5

CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0.00

0.00

0.00

1.2

Amenajarea terenului

187,280.28

35,583.25

222,863.53

1.3

Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială

49,429.49

9,391.60

58,821.09

1.4

Cheltuiri pentru relocarea/protecția utilităților

0.00

0.00

0.00

Total capitol 1

236,709.77

44,974.85

281,684.62

CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții

2.1

Alimentarea cu apa

6,953.03

1,321.07

8,274.10

2.2

Canalizare menajera si pluviala

31,539.19

5,992.45

37,531.64

Total capitol 2          •    .               , .

38,492.22

7,313.52

45,805.74

CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

3.1

Studii {

8,400.00

1,596.00

9,996.00

3.1.1. Studii de teren

8,400.00

1,596.00

9,996.00

3.1.2. F.c'port privind impactul asupra mediului

0.00

0.00

0.00

3.1.3. Alte studii specifice

0.00

0.00

0.00

3.2

Documî'ntații-suportși cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații

1,000.00

190.00

1,190.00

3.3

Expertinre tehnică

15,100.00

2,869.00

17,969.00

3.4

Certificarea performanței energetice al clădirilor

8,800.00

1,672.00

10,472.00

3.5

Proiectare

125,700.00

23,883.00

149,583.00

3.5.1. T< mă de proiectare

0.00

0.00

0.00

3.5.2. Studiu de prefezabilitate

0.00

0.00

0.00

3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general

33,700.00

6,403.00

40,103.00

3.5.4. Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor

5,000.00

950.00

5,950.00

3.5.5. Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic șt a detaliilor de execuție

7,000.00

1,330.00

8,330.00

3.5.6. Proiect tehnic și detalii de execuție

80,000.00

15,200.00

95,200.00

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

0.00

0.00

0.00

3.7

Consultanță

141,300.00

26,847.00

168,147.00

3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

95,100.00

18,069.00

113,169.00

3.7.1.11 laborarea cererii de finanțare si a tuturor studiilor necesare intocmirii acesteia

10,100.00

1,919.00

12,019.00

3.7.1.2,Management de proiect

85,000.00

16,150.00

101,150.00

3.7.2. Auditul financiar

46,200.00

8,778.00

54,978.00

3.8

Asistenții tehnică

105,718.54

20,086.52

125,805.06

3.8.1. fi istență tehnică din partea proiectantului

24,718.54

4,696.52

29,415.06

3.8.I.I. pe perioada de execuție a lucrărilor

16,479.03

3,131.01

19,610.04

3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții

8,239.51

1,565.51

9,805.02

3.8.2. Dirigenție de șantier

81,000.00

15,390.00

96,390.00

Total capitol 3   /

406,018.54

77,143.52

483,162.06

CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1

Construcții și instalații

3,317,860.26

630,393.45

3,948,253.71

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

31,031.18

5,895.92

36,927.10

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

229,659.00

43,635.21

273,294.21

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

126,287.60

23,994.64

150,282.24

4.5

Dotări

414,919.40

78,834.69

493,754.09

4.6

Active n scorporale

0.00

0.00

0.00

Total capitol 4

4,119,757.44

782,753.91

4,902,511.35

CAPITOLUL5 Alte cheltuieli

5.1

Organiîc're de șantier

90,602.33

17,214.45

107,816.78

5.1.1. Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier

54,361.40

10,328.67

64,690.07

5.1.2. C heltuieli conexe organizării șantierului

36,240.93

6,885.78

43,126.71

5.2

Comisie ine, cote, taxe, costul creditului

49,659.13

0.00

49,659.13

5.2.1. Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0.00

0.00

0.00

5.2.2. Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții

18,392.27

0.00

18,392.27

5.2.3. Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de . construcții

3,678.45

0.00

3,678.45

5.2.4. Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor-CSC

18,392.27

0.00

18,392.27

5.2.5. Tc’xe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare

9,196.14

0.00

9,196.14

5.3

Cheltuieli diverseși neprevăzute3%*(cap.l+cap.2+cap.4)

‘      131,848.78

25,051.27

156,900.05

5.4

Cheltuirii pentru informare și publicitate

16,000.00

3,040.00

19,040.00

Total capitol 5

288,110.24

45,305.72

333,415.96

CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0.00

0.00

0.00

6.2

Probe te hnologice și teste

9,000.00

1,710.00

10,710.00

Total capitol 6   ‘                                                                                                                        ■’

9,000.00

1,710.00

10,710.00

TOTAL GENERAL '    -                     “

5,098,088.21

959,201.52

6,057,289.73

din care: C + M (1.2 +1.3 +1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1)

3,678,454.83

698,906.42

4,377,361.25


1                                              BENEFICIAR

'                                   UAT MUNICIPIUL CONSTANTA

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,DEVIZUL OBIECTULUI 1

ANEXA LA

HCLM              i

i                                                      Grădiniță "Amicii"

01.07.2019

Nr. crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare fără TVA

lei

1

2

3

Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1

Construcții si instalații

4,1,1

Arhitectura

2,078,386.44

4,1,2

Rezistenta

302,654.39

4,1,3

Instalații

936,819.43

4,1,3,1

Instalații electrice curenti tari interior

330,354.77

4,1,3,2

Instalații electrice curenti slabi interior

40,088.52

4,1,3,3

Instalații electrice exterior

25,650.97

4,1,3,4

Instalații sanitare interior

-212,885.58

4,1,3,5

Instalații termice si ventilație interior

229,395.30

4,1,3,6

Rețele incendiu

24,969.85

4,1,3,7

Gospodărie incendiu

73,474.43

TOTAL I - subcap. 4.1

3,317,860.26

4.2         Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

31,031.18

TOTAL II-subcap. 4.2

31,031.18

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

229,659.00

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

126,287.60

4.5

Dotări

414,919.40

4,5,1

Dotări interior

265,594.70

4,5,2

Dotări exterior

149,324.70

4.6

Active necorporale

0.00

TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6

770,866.00

Total deviz pe obiect (Total I + Total II + Total III)

4,119,757.44

BENEFICIAR


PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

KH'coi/te-

CONTRASEMNEAZĂ


CELA