Hotărârea nr. 273/2019

HOTARARE DE CONSILIU PENTRU MODIFICAREA ART. 1 DIN HCL NR. 168/2016 PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU EXECUȚIA LUCRĂRILOR DE REAMENAJARE A LOCURILOR DE JOACĂ EXISTENTE ÎN MUNICIPIUL CONSTANȚA ÎN FAZA DALI

HOTĂRÂRE privind modificarea art. 1 din HCL nr. 168/2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru execuția lucrărilor de reamenajare a locurilor de joacă existente în municipiul Constanța în faza DALI

Consiliul local al municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de                         ;

Luând în dezbatere referatul de aprobare al domnului primar Decebal Făgădău, înregistrat: sub nr. 138235/17.07.2019;

Având în vedere raportul de specialitate al Direcției gestionare servicii publice nr. 139871/19.07.2019, avizul Comisiei de specialitate nr. 1 pentru studii, prognoze economico-sociale, buget finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța, avizul Comisiei de specialitate nr. 3 pentru servicii publice, comerț, turism și agrement și avizul Comisiei de specialitate nr. 5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului;

Văzând HCL nr. 168/30.05.2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru execuția lucrărilor de reamenajare a locurilor de joacă existente în municipiul Constanța în faza DALI;

Având în vedere art. 71 al OUG nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene, prin care se stabilește salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată fără a include sporuri și alte adaosuri, la suma de 3.000 lei lunar, pentru domeniul construcțiilor, pentru anul 2019;

Luând în considerare dispozițiile art. 10 alin (4) aleH.G. nr. 907/2016, privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;

Ținând cont de dispozițiile art.44, alin.(l) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. d) și art. 196, alin.(l) lit.ta) din OUG nr. 57/2019, privind Codul administrativ

1 I

HOTĂRĂȘTE:

ART.l. Se aprobă modificarea art. 1 din HCL nr. 168/30.05.2016 în sensul că se aprobă valoarea totală actualizată estimativă de 15 138 338, 16 lei cu TVA, conform devizului general actualizat, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART.2. Celelalte prevederi ale HCL nr. 168/2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru execuția lucrărilor de reamenajare a locurilor de joacă existente în municipiul Constanța în faza DALI, rămân neschimbate.

ART.3. Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre Direcției achiziții și investiții publice, Direcției financiare, Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, în vederea aducerii laj îndeplinire și spre știință Instituției prefectului județului Constanța.

r Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel:           pentru,

_i.~_ împotrivă,          abțineri.

'La data adoptării sunt în funcție           consilieri din 27 membri.
Constanța

Nr.         / 2,V0^-. ,201^


Proiectant,                                                y

S.C. ATAT S-A PUTUT -AA S.R.L.________________________

(denumirea persoanei juridice și datele de identificare)

DEVIZ GENERAL

l                                al obiectivului de investiții

ANEXA LA

HCLM NRgfckS /


REAMENAJAREA LOCURILOR DE JOACA PENTRU COPII, MUNICIPIUL CONSTANTA

Nr. crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare fără TVA

TVA (19%)

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0.00

0.00

0.00

1.2

Amenajarea terenului

0.00

0.00

0.00

1.3

Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială

0.00

0.00

0.00

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților

0.00

0.00

0.00

Total capitol 1

0.00

0.00

0.00

CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții

2.1

Alimentare cu apa

0.00

0.00

0.00

2.2

Alimentare cu energie electrica

0.00

0.00

0.00

2.3

0.00

0.00

0.00

Total capitol 2

0.00

0.00

0.00

CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

3.1

Studii

99,000.00

18,810.00

117,810.00

3.1.1. Studij de teren

99,000.00

18,810.00

117,810.00

3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului

0.00

0.00

0.00

3.1.3. Alte studii specifice

0.00

0.00

0.00

3.2.s

Documentații-s|jport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații

40,227.00

7,643.13

47,870.13

3.3

Expertizare tehnică

0.00

0.00

0.00

3.4

Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor

0.00

0.00

0.00

3.5

Proiectare

138,080.00

26,235.20

164,315.20

3.5.1. Temă de proiectare

0.00

0.00

0.00

3.5.2. Studiu de prefezabilitate

0.00

0.00

0.00

3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general

37,524.00

7,129.56

44,653.56

3.5.3.1. Actualirare documentație economica cf. H.G. 907/2016 si

O.U.G. nr. 114/2018

13,000.00

2,470.00

15,470.00

3.5.4. Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor

3,000.00

570.00

3,570.00

3.5.5. Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție

1,000.00

190.00

1,190.00

3.5.6. Proiect tehnic și detalii de execuție

83,556.00

15,875.64

99,431.64

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

0.00

0.00

0.00

3.7

Consultanță |

0.00

0.00

0.00

ANEXA LA


HCLM        /
3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

0.00

0.00

0.00

3.7.2. Auditul financiar

0.00

0.00

0.00

3.8

Asistență tehnică

150,466.82

28,588.70

179,055.52

3.8.1. Asistență (tehnică din partea proiectantului

50,155.61

9,529.57

59,685.17

3.8.1.1. pe perioada de execuție a lucrărilor

30,093.36

5,717.74

35,811.10

3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții

20,062.24

3,811.83

23,874.07

3.8.2. Dirigenție de șantier

100,311.22

19,059.13

119,370.35

Total capitol 3

427,773.82

81,277.03

509,050.85

CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1

Construcții și instalații

10,031,121.52

1,905,913.09

11,937,034.61

1-SUMMERLAMD

0.00

0.00

0.00

2 - PIATETA SELECT

0.00

0.00

0.00

3 - CASA HARGHITA

0.00

0.00

0.00

4 - STR. NAVODlJLUI, PALAZU MARE

466,581.78

88,650.54

555,232.32

5 - STR. CIȘMELEI, TOMIS NORD

399,277.38

75,862.70

475,140.08

6 - ALEEA VIITORULUI, BL. 5A-4A

80,894.59

15,369.97

96,264.56

7 - STR. DISPENSARULUI, BL. 24A-24B

161,545.54

30,693.65

192,239.19

8 - ALEEA HORTENSIEI, TOMIS NORD

67,269.36

12,781.18

80,050.54

9 - B-DULTOMIS, BLTAV5A

141,913.92

26,963.64

168,877.56

10-ZONA DE AGREMENT BADEA CARTAN

92,657.69

17,604.96

110,262.65

11 - STR. TULCEl, CAMPUS SOCIAL HENRI COANDA

64,522.84

12,259.34

76,782.18

12 - STR. ADAMCLISI, BL. P1-P2

368,875.40

70,086.33

438,961.73

13 - ALEEA HERĂCLEA - ALEEA FAT FRUMOS

206,460.12

39,227.42

245,687.54

14 - STR. PICTOR NICOLAE TONITA

165,742.50

31,491.08

197,233.58

15 - ALEEA STEJARULUI, BL. G1-G2

116,645.56

22,162.66

138,808.22

16 -STR. PRIMA.VERII/AL. LUJERULUI

57,064.74

10,842.30

67,907.04

17-PARC TOMIS II

268,811.47

51,074.18

319,885.65

18 - ALEEA MĂLINULUI, TOMIS 1

323,927.27

61,546.18

385,473.45

19 - STR. PESCARILOR, BL. FZ15-FZ17

50,993.56

9,688.78

60,682.34

20 - STR. PESCA'RILOR, BL. BM11-BM12

95,671.01

18,177.49

113,848.50

21 - ZONA DE AGREMENT - PARC DRAGOSLAVELE

561,993.77

106,778.82

668,772.59

22 - STR LIBERTĂȚII, BL. LB2-LB3

62,860.69

11,943.53

74,804.22

23 - PARC TEATRU OLEG DANOVSKI

192,990.45

36,668.19

229,658.64

24 - STR. LEBEDEI, ZONA PENINSULA

145,309.54

27,608.81

172,918.35

25 - ALEEA LUPIENI, ZONA STRADA TRAIAN

113,344.52

21,535.46

134,879.98

26 - STR. TRAIAN, BL. A2-A3

122,210.13

23,219.92

145,430.05

27 - STR. TRAIAN, BL. A4-A5

105,829.03

20,107.52

125,936.55

28 - STR. 1 DECEMBRIE/STRADA TRAIAN, POARTA 4

91,077.32

17,304.69

108,382.01

29 - B-DUL FERDINAND, ZONA GARA CFR

242,022.61

45,984.30

288,006.91

30 - B-DUL 1 M/M, BL. H18

91,677.25

17,418.68

109,095.93

31 - soseaua Mangaliei, bl. sm 5

197,784.15

37,578.99

235,363.14

32 - PARC FAR, iZONA FAR-ABATOR

164,505.19

31,255.99

195,761.18

33 - ZONA AGREMENT STR. CARAIMAN

193,913.61

36,843.59

230,757.20

34-STR. DUNĂRII, BL. UM1

283,975.23

53,955.29

337,930.52

35-ALEEATIMONEI, BL. C4

70,120.80

13,322.95

83,443.75

36 - ALEEA CONDORULUI, BL. FE11-FE12

132,723.10

25,217.39

157,940.49


ANEXALA

HCLM

37 - ZONA AGREMENT BRIZEI, BL. FD3

233,649.16

44,393.34

278,042.50

38 - STR. BRIZEI,. BL. OB1

66,570.64

12,648.42

79,219.06

39 - PARC POARTA 6

226,769.10

43,086.13

269,855.23

40 - SOSEAUA MANGALIEI/STR. MUGURELUI

53,354.20

10,137.30

63,491.50

41 - STR. HATMAN ARBORE - STR. BUJORULUI

87,793.04

16,680.68

104,473.72

42 - STR. ARCULUI/ STR. PROGRESULUI

188,991.36

35,908.36

224,899.72

43 - STR. PROGRESULUI, BL. N1D-N2D

138,481.02

26,311.39

164,792.41

44 - STR. ARCULUI/STR. LILIACULUI

153,710.24

29,204.95

182,915.19

45 - PARC DORALY

96,804.70

18,392.89

115,197.59

46 - PARCUL VIITORULUI

176,779.77

33,588.16

210,367.93

47 - B-DUL AUREL VLAICU - STR. VÂRFUL CU DOR

46,333.04

8,803.28

55,136.32

48 - ZONA AGREMENT CET/ALEEA ALBATROSULUI

236,808.87

44,993.69

281,802.56

49-ALEEA EGRETEI, BL. AV10

128,939.12

24,498.43

153,437.55

50 - B-DUL AUREL VLAICU, BL. AVI

47,004.03

8,930.77

55,934.80

51 - B-DUL I.C. EIRATIANU, BL. PAV 6

64,609.18

12,275.74

76,884.92

52 - B-DUL I.C. EIRATIANU/STR. CUMPENEI, BL. SR5

345,763.35

65,695.04

411,458.39

53 - B-DUL I.C. EIRATIANU, BL. B1-A2

61,375.64

11,661.37

73,037.01

54 - B-DUL I.C. EIRATIANU, BL. B4-B5

218,289.71

41,475.04

259,764.75

55-STR. BRAVILOR, BL. HI

106,942.72

20,319.12

127,261.84

56 - STR. SOLIDARITATII/STR. PRIETENIEI, BL. HI

80,162.64

15,230.90

95,393.54

57 - STR. ELIBERARII-ALEEA GHERGHEL, BL. DR13

218,453.38

41,506.14

259,959.52

58 - STR. BABA NOVAC - CARTIER PENTRU TINERET

76,605.96

14,555.13

91,161.09

59 - STR. CONSTANTIN BRANCUSI, BL. 8-10

65,764.97

12,495.34

78,260.31

60 - STR. DIONI5IE CEL MIC, BL. 50

81,241.38

15,435.86

96,677.24

61 - STR. DIONI5IE CEL MIC, BL. 56-58

139,365.21

26,479.39

165,844.60

62 - STR. B.P. HASDEU, BL. L7-L8

202,171.67

38,412.62

240,584.29

63 - STR. B.P. HASDEU, BL. L3-L4

92,368.22

17,549.96

109,918.18

64-ALEEA DALIEI, BL. L 128B

309,873.25

58,875.92

368,749.17

65 - PARC CASA DE CULTURA, BL. 119 A5

60,716.04

11,536.05

72,252.09

66 - B-DUL AL. LAPUSNEANU - STR. I.L. CARAGIALE

124,237.79

23,605.18

147,842.97

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

0.00

0.00

0.00

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

0.00

0.00

0.00

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

0.00

0.00

0.00

4.5

Dotări

0.00

0.00

0.00

4.6

Active necorpoiale

0.00

0.00

0.00

Total capitol 4

10,031,121.52

1,905,913.09

11,937,034.61

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

100,311.22

19,059.13

119,370.35

5.1.1. Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier         |

100,311.22

19,059.13

119,370.35

5.1.2. Cheltuieli'conexe organizării șantierului

0.00

0.00

0.00

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

161,601.37

0.00

161,601.37

5.2.1. Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0.00

0.00

0.00


ANEXA LA

| HCLM NR.       / :2QLC)


1

|

5.2.2. Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții     i

10,131.43

0.00

10,131.43

5.2.3. Cota aferpntă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții

50,657.16

0.00

50,657.16

5.2.4. Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC

50,657.16

0.00

50,657.16

5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare

50,155.61

0.00

50,155.61

5.3

Cheltuieli diverse și neprevăzute

2,026,286.55

384,994.44

2,411,280.99

5.4

Cheltuieli pentru informare și publicitate

0.00

0.00

0.00

Total capitol 5

2,288,199.13

404,053.57

2,692,252.70

CAPITOLUL 6 Cheltulleli pentru probe tehnologice și teste

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0.00

0.00

0.00

6.2

Probe tehnologice și teste

0.00

0.00

0.00

Total capitol 6

0.00

0.00

0.00

TOTAL GENERAL

12,747,094.47

2,391,243.69

15,138,338.16

din care: C + M (1.2 + 1.3 +1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1)

10,131,432.74

1,924,972.22

12,056,404.95


  • 1) în prețuri la data de: 24.05.2019

  • 2) La un T.V.A. de: 19%

Beneficiar,

Primăria Municipiului Constanta
CON IRASEMNEAZĂ

SECRETAR, MARCELA ENACHE