Hotărârea nr. 272/2019

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND REPARTIZAREA SPAȚIULUI CU ALTĂ DESTINAȚIE DECÂT ACEEA DE LOCUINȚĂ, SITUAT ÎN CONSTANȚA, STR. JUPITER NR. 7A


tiROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privi


nd repartizarea spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință situat în Constanța, str. Jupiter nr. 7A

Consiliul local al municipiului Constanța întrunit în ședința ordinară

Luând în dezbatere referatul de aprobare al domnului primar Decebal Făgădău înregistrat sub nr.136335 / 15.07.2019 , avizul Comisiei de specialitate nr.5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului și avizul Comisiei de specialitate nr.3 pentru servicii publice, comerț, turism și agrement, raportul Regiei Autonome "Exploatarea Domeniului Public și Privat" Constanța nr.11871/23.07.2019, procesul - verbal al Comisiei de repartizare a spațiilor cu altă destinație decât aceea Ide locuință nr. 11348/15.07.2019;

Având în vedere Hotărârea Consiliului local al municipiului Constanța nr.323/2015, privind repartizarea spațiilor cu altă destinație decât aceea de locuință, modificată de Hotărârea Consiliului Local nr.208/2016 și Hotărârea Consiliului Local nr.158/2017, H.C.L. nr.279/2015, privind aprobarea tarifelor de bază pentru închirierea spațiilor cu altă destinație decât aceea de locuință aflate în administrarea R.A.E.D.P.P. Constanța.

în temeiul prevederilor art.129 alin.2 lit.c, alin.3 lit.d și art.196 alin.l lit.a din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1  - Se aprobă repartizarea spațiului cu altă destinație decât aceea de

locuință, situat în Constanța, str. Jupiter nr. 7A, în suprafață de 42,92 mp, din care beci în suprafață de 20,53 mp, doamnei Șișu Luci-Mariana;

Art. 21- Compartimentul relații consiliul local și administrație locală va comunica prezenta hotărâre Regiei Autonome "Exploatarea Domeniului Public și Privat" Constanța, în vederea aducerii la îndeplinire și spre știință Instituției prefectului județului Constanța.

_ > Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel: pentru , •— împotrivă ,   '— abțineri.

Ja data adoptării sunt în funcție       consilieri din 27 membri.

CONTRASEMNEAZĂ, SECRETARMARCELA ENACHp

CONSTANTA A ~ nr / 5.01 a