Hotărârea nr. 270/2019

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND ACTIVITATEA ASISTENȚILOR PERSONALI AI PERSOANELOR ÎNCADRATE ÎN GRADUL DE HANDICAP GRAV, ÎN PERIOADA IANUARIE-IUNIE 2019ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE privind activitatea asistenților personali ai persoanelor încadrate în gradul de handicap grav în perioada ianuarie-iunie 2019

Consiliul local al municipiului Constanța, întrunit în ședință ordinară din data de                      .

Luând în dezbatere referatul de aprobare înregistrat sub nr. 13213,2/09.07.2019, a domnului primar Decebal Făgădău, avizul Comisiei de specialitate nr. 3 pentru servicii publice, comerț, turism și agrement, avizul Comisiei .de specialitate nr. 4 pentru activități științifice, învățământ, sănătate, cultură, sport, culte și protecție socială, cel al Comisiei de specialitate nr. 5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului, raportul Direcției generale de asistență socială Constanța nr. 39621)18.07.2019;

Având în vedere prevederile art. 40 alin. (2) din Legea nr. 448/2006 privind protecția Iși promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 29 alin.(l) din H.G. nr. 268/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. d), alin. (7) lit. b) și ale art.196 alin. (1) liL (a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

ArtJl Se aprobă raportul privind activitatea asistenților personali ai persoanelor încadrate în gradul de handicap grav, în perioada ianuarie-iunie 2019, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica, prezenta hotărâre Direcției generale de asistență socială Constanța și Instituției prefectului județului Constanța, spre știință.

Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel:

__pentru     .—   împotrivă,    •—    abțineri.

La (lata adoptării sunt în funcție ocr~ consilieri din 27 membri.

PREȘEDI NTE ȘEDINȚĂ,


CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR


MARCELA ENACHE

C.

CONSTANȚA

NR, cg-Xo/RAPORT

privind 'activitatea asistenților personali ai persoanelor încadrate în gradul de handicap grav, în perioada ianuarie-iunie 2019

în conformitate cu prevederile art.4O alin.(2) din Legea nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Serviciul beneficii sociale si persoane vulnerabile-Compartimentul asistenți personali și indemnizații persoane cu dizabilități din cadrul Direcției generale de asistență socială Constanța controlează periodici activitatea asistenților personali și prezintă semestrial un raport Consiliului local al municipiului Constanța.

Potrivit art.29 alin.(l) din H.G. nr.268/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006, cu modificările și completările ulterioare, raportul conține cel puțin următoarele:

: a) dinamica angajării asistenților personali;

I b) informații privind modul în care se asigură înlocuirea asistentului ’    personal pe perioada concediului de odihnă, în strânsă legătură cu

lipsa sau posibilitatea de dezvoltare a centrelor de tip respiro;

; c) informații privind numărul de asistenți personali instruiți;

: d) numărul de controale efectuate și problemele sesizate.

Făță de prevederile legale sus-menționate vă facem cunoscut următoarele:

I

!         Dinamica angajării asistenților personali

Persoanele cu handicap, sunt acele persoane cărora, datorită unor afecțiuni fizice, mentale sau senzoriale, le lipsesc abilitățile de a desfășura în mod normal activități cotidiene, necesitând măsuri de protecție în sprijinul recuperării, integrării și incluziunii sociale.

Asistent personal al persoanei cu handicap grav este persoana care supraveghează, acordă asistență și îngrijire copilului sau adultului cu handicap grav, pe baza planului de recuperare pentru copilul cu handicap, respectiv a planului individual de servicii al persoanei adulte cu handicap.

în; conformitate cu prevederile art.42 alin.(4) din Legea nr.448/2006 privind protecției și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare, părinții sau reprezentanții legali ai copilului cu handicap grav, adulții cu handicap grav ori reprezentanții legali ai acestora, cu excepția! celor cu handicap vizual grav, pot opta între asistent personal și primirea unei indemnizații lunare care este în cuantum egal cu salariul net al asistentului social debutant cu studii medii din unitățile de asistență socială din sectorul bugetar,! altele decât cele cu paturi.

Li:i data de 01.01.2019 se aflau în evidența Serviciului beneficii sociale și persoane vulnerabile-Compartimentul asistenți personali și indemnizații persoane cu dizabilități din cadrul Direcției generale de asistență socială Constanța un

ANEXĂ LA

HCLM NR. loLQfâ

număr de 1254 asistenți personali cu contract individual de muncă și un număr de 817 indemnizații lunare.

Urmare a modificărilor intervenite, atât în situația persoanei cu handicap grav (prin: schimbarea gradului de handicap, opțiunea persoanei cu handicap grav de renunțare la asistent personal în vederea primirii indemnizației lunare, decesul persoanei cu handicap), cât și în situația asistentului personal (prin încetarea activității la cerere a acestuia), la data de 30.06.2019 se aflau în evidențele Servicii'il beneficii sociale și persoane vulnerabile-Compartimentul asistenți personali și indemnizații persoane cu dizabilități din cadrul Direcției generale de asistență socială Constanța un număr de 1273 asistenți personali și 817 indemnizații lunare, echivalente cu salariul net al asistentului social debutant cu studii medii din unitățile bugetare, altele decât cele cu paturi.

Involuția asistenților personali ai persoanelor încadrate în gradul de handicap grad cu asistent personal, în semestrul I al anului 2019:

Nr.

Crt.

i LUNA

Număr asistenți personali la începutul lunii

Angajări în lună

încetări în lună

Număr asistenți personali la sfârșitul lunii

Cheltuieli salariate -lei-

1

IANUARIE

1254

27

27

1254

3.494.734

2

FEBRUARIE

1254

19

23

1250

3.448.601

3

MARTIE

1250

25

18

1257

3.494.241

4

APRILIE

1257

38

20

1275

3.534.475

5

MAI

1275

27

24

1278

3.543.479

6

IUNIE

1278

32

37

1273

3.736.810

Involuția persoanelor încadrate în gradul de handicap grav beneficiare de indemnizație lunară în semestrul I al anului 2019:

Nr. Crt.

; LUNA

1

Numărul de indemnizații lunare la începutul lunii

Acordării în lună

încetări în lună

Numărul de indemnizații lunare la sfârșitul lunii

Cheltuieli aferente -lei-

1

IANUARIE

817

16

18

815

1.029.345

2

FEBRUARIE

815

21

21

815

1.029.345

3

MARTIE

815

15

20

810

1.019.782

4

APRILIE

810

18

20

808

1.020.504

5

MAI

808

15

13

810

1.023.030

6

IUNIE

810

22

15

817

1.031.871

I

Modul în care s-a asigurat înlocuirea asistentului personal pe perioada concediului de odihnă, în strânsă legătură cu lipsa sau posibilitatea de dezvoltare a centrelor de tip respiro

-1

I

Potrivit prevederilor art.144 alin.(l) din Legea nr.53/2003 Codul muncii, republicată și a prevederilor art.37 alin.(l) lit.c) din Legea nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare, asistentul personal are dreptul la concediul anual de odihnă.

anexă la 1 hclm nr./zgg/'1 p

Conform prevederilor art.37 alin.(2) și alin.(3) din Legea nr.448/2006, pe perioada concediului de odihnă, angajatorul are obligația de a asigura persoanei cu handicap grav un înlocuitor al asistentului personal

în situația în care angajatorul nu poate asigura un înlocuitor al asistentului personal, persoanei cu handicap grav i se acordă o indemnizație echivalentă cu salariul! net al asistentului social debutant cu studii medii din unitățile bugetare, altele decât cele cu paturi sau găzduirea într-un centru de tip respiro.

întrucât pe raza municipiului Constanța nu funcționează centre de tip respiro! care să asigure găzduirea persoanei cu handicap grav pe perioada cbncedțului de odihnă al asistentului personal, protecția persoanei cu handicap grav se asigură prin acordarea, în această perioadă, a unei indemnizații echivalente cu salariul net al asistentului social debutant cu studii medii din unitățile bugetare, altele decât cele cu paturi.

în semestrul I al anului 2019 au solicitat efectuarea concediului de odihnă un număr de 414 de asistenți personali, astfel:

Luna '

1

1

Numărul asistenților personali care au solicitat și li s-a aprobat concediu de odihnă

Suma indemnizațiilor echivalente cu salariul net al asistentului social debutant cu studii medii din unitățile bugetare, altele decât cele cu paturi, plătită persoanelor încadrate în gradul de handicap grav cu asistent personal în perioada concediului de odihna a asistentului personal

IANUARIE

13

15.445

FEBRUARIE

74

85.497

MARTIE

68

82.559

APRILIE

95

112.745

MAI 1

79

94.857

IUNIE i

85

101.688

I

Pe perioada concediului de odihnă al asistentului personal, toate cele 414 persoane încadrate în gradul de handicap grav au beneficiat de indemnizația prevăzută de lege.

Cheltuielile aferente cu plata indemnizațiilor echivalente cu salariul net al asistentului social debutant cu studii medii din unitățile bugetare, altele decât cele cu paturi, acordate bolnavilor pe perioada concediului de odihnă al asistenților personali, în Semestrul I al anului 2019, au fost în cuantum de 492.791 lei.

J

In perioada in care asistentul personal s-a aflat în concediu medical, protecția persoanei cu handicap grav s-a asigurat prin acordarea unei indemnizații echivalente cu salariul net al asistentului social debutant cu studii medii din unitățile bugetare, altele decât cele cu paturi.

în Semestrul I al anului 2019 situația concediilor medicale ale asistenților personali este următoarea :

ANEXĂ LA

HCLM NR.jffi?

Luna

i

’i

‘1

i

Numărul asistenților personali care au fost în concediu medical

Suma           indemnizațlor

echivalente cu salariul net al asistentului social debutant cu studii medii din unitățile bugetare, altele decât cele cu paturi, plătită bolnavilor în perioada în care asistentul personal s-a aflat în concediu medical

IANUARIE

0

0

FEBRUARIE

1

903

MARTIE

2

1669

APRILIE

0

0

MAI

0

0

IUNIE i

0

0

i Informații privind numărul de asistenți personali instruiți

i

precizăm că, în conformitate cu prevederile art.38 lit.a) din Legea nr.448/2006, republicată, privind protecția si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, asistenții personali au obligația să participe o data la 2 ani la instruirea organizată de angajator.

Conform art. 27 din normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap "autoritățile publice au obligația să asigure gratuit instruirea asistenților personali", tematica fiind stabilită prin Ordinul 319/02.10.2007 privind aprobarea tematicii instruirii asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav, tematică pe care furnizorii de formare profesională autorizați au obligația să o respecte în desfășurarea cursurilor de instruire.

în vederea respectării prevederilor legislative, Direcția generală de asistență socială .Constanța a contractat serviciile unui furnizor de formare profesională și a organizat cursuri de instruire pentru asistenții personali ai persoanelor încadrate în gradul de handicap grav cu asistent personal, în cursul anului 2018.

întrucât, în anul 2018 au fost instruiți un număr de 1112, iar instruirea se face o data la 2 ani, în semestrul I an anului 2019 nu s-au organizat cursuri de instruire pentru asistenți personali.

i I

I Informații privind numărul de controale efectuate și problemele sesizate

potrivit art. 40 alin. (2) din Legea nr. 448/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Serviciul public de asistență socială dispune efectuarea de controale periodice asupra activității asistenților personali și prezintă semestrial un raport consiliului local.

Verificările efectuate în semestrul I al anului 2019 au vizat modul în care sunt îndeplinite obligațiile contractuale ale asistentului personal, evaluarea socială și psihologică, atât a asistentului personal, cât și a persoanei cu handicap grav.

în urma acestor controale inspectorii au întocmit anchete sociale la domiciliu, în care au fost evidențiate climatul familial, rețeaua socială, situația economică, educație, condiții de locuit, nevoile medicale.

Au fost controlate la domiciliu un număr de 781 persoane încadrate în gradul de handicap grav.


In urma verificărilor efectuate de către inspectori, la domiciliul persoanelor cu handicap grav, s-a constatat că asistenții personali și-au îndeplinit obligațiile prevăzute de contractul individual de muncă, asigurând bolnavilor următoarele serviciilde îngrijire socio-medicală:

Servicii de bază: ajutor pentru igienă corporală, îmbrăcare și dezbrăcare, igiena eliminărilor, hrănire și hidratare, transfer și mobilizare, deplasare în interior, comunicare;

Servicii de suport: ajutor pentru prepararea hranei și livrarea acesteia, efectuarea de cumpărături, activități de menaj, însoțirea în mijloacele de transport, facilitarea deplasării în exterior în vederea îndeplinirii planului de recuperare elaborate de comisiile de evaluare, activități de administrare și gestionare, activități de petrecere a timpului liber.


Tn semestrul I al anului 2019, nu s-au înregistrat abateri disciplinare ale asistenților personali care să impună luarea unor măsuri de sancționare disciplinară în conformitate cu prevederile Codului Muncii și nici încălcări ale obligațiilor prevăzute în contractele individuale de muncă ale acestora sau în fișa postului.

Toate problemele sesizate de inspectorii din cadrul Direcției generale de asistență socială Constanța, care au prevăzute în fișele de post atribuții privind monitorizarea persoanelor încadrate în gradul de handicap grav cu asistent personal și care beneficiază, fie de serviciile unui asistent personal, fie de indemnizație echivalentă cu salariul net al asistentului social debutant cu studii medii din unitățile bugetare, altele decât cele cu paturi, au fost remediate, astfel încât persoanele încadrate în grad de handicap să beneficieze de măsuri de protecție în sprijinul integrării și incluziunii sociale, cât și de protecție împotriva neglijării și abuzului.

Serviciul beneficii sociale si persoane vulnerabile-Compartimentul asistenți personali și indemnizații persoane cu dizabilități, din cadrul Direcției generale de asistență socială Constanța, prin activitatea depusă, lucrează numai în sensul respectării prevederilor legale cu privire la drepturile persoanelor cu handicap și în conformitate cu legislația generală a muncii, cât și în conformitate cu celelalte reglementări în vigoare.

Pentru realizarea unei activități de protecție socială reale, cu caracter permanent și de calitate, serviciul susmenționat colaborează cu factori implicați în asigurarea îndeplinirii acesteia, respectiv cu Direcția generală de asistență socială și protecția copilului din subordinea Consiliului județean Constanța, Comisia de evaluare a persoanelor cu handicap pentru adulți Constanța, precum și cu Comisia pentru protecția copilului Constanța.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,                      CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR MARCELA ENAC