Hotărârea nr. 27/2019

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL PENTRU ZONA DELIMITATĂ DE STR. CUMPENEI, STR. SPIRU HARET, INCINTA MECONST ȘI CALEA FERATĂ, INIȚIATOR SC TRANSEVREN SRL


HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului urbanistic zonal pentru zona delimitată de str. Cumpenei, str. Spiru Haret, incinta Meconst și calea ferată, inițiator SCTransevren SRL

Consiliul local al municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de ?/ f)/ -2019.

Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului primar Decebal Făgădău înregistrată sub nr. 225465/28.12.2018, raportul Comisiei de specialitate nr. 2 de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură, referatul Direcției urbanism nr. 225463/28.12.2018, precum și avizul nr. 225461/28.12.2018 al arhitectului șef;

Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu toate modificările ulterioare, ale art. 27A1 lit. c) din Legea nr. 350/2001, privind amenajarea teritoriului și urbanismul, republicată, cu toate modificările ulterioare și ale Ordinului nr. 176/N/2000 al MLPAT privind metodologia de elaborare și conținutul cadru al planului urbanistic zonal;

Văzând avizul de oportunitate nr. 55082/08.04.2016 al Direcției urbanism;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (5), lit. c) și art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă Planul urbanistic zonal pentru zona delimitată de str. Cumpenei, str. Spiru Haret, incinta Meconst și calea ferată, conform documentației anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Terenul care a inițiat PUZ-ul, situat în str. Spiru Haret nr. 2B, în suprafață de 6103 mp (potrivit actelor de proprietate) și 6102,46 mp (potrivit măsurătorilor cadastrale), identificat cu nr. cadastral 216116, înscris în cartea funciară a UAT Constanța, este proprietate SC Transevren SRL conform contractului de vânzare cumpărare autentificat sub nr. 1068/03.10.2001 la Biroul notarului public Puia Radu.

Art. 2 - Valabilitatea planului urbanistic zonal precizat la art. 1 este de 3 ani de la data aprobării prezentei, cu posibilitatea prelungirii cu încă 3 ani la solicitarea investitorului.

Art. 3 - Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre Direcției urbanism, în vederea aducerii la îndeplinire, spre știință Instituției prefectului județului Constanța, iar către domnul Omer Evren în calitate de administrator al SC Transevren SRL, Oficiu! de cadastru și

publicitate imobiliară Constanța, Inpectoratul de stat în construcții Constanța, Consiliul județean Constanța, Ministerul dezvoltării regionale și administrației publice hotărârea va fi comunicată de Direcția urbanism.

Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel: pentru,______împotrivă, Z abțineri.

La data adoptării sunt în funcție consilieri din 27 membri.


CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR,-

NR. / 9) /■ O/ ■ 2019

REGULAMENT DE URBANISM

AFERENT P.U.Z. PENTRU ZONA DELIMITATĂ DE STRADA CUMPENEI, STRADA SPIRU HARET, CALEA FERATA, MECONST S.A.

I.    DISPOZIȚII GENERALE

1.    ROLUL R.L.U.

Regulamentul explica si detaliaza sub forma unor prescripții si recomandări Planul Urbanistic Zonal, in vederea urmăririi aplicării acestuia. Regulamentul de urbanism cuprinde reguli specifice de urbanism instituite in teritoriul considerat, care completează sau detaliaza regulamentul aferent Planului Urbanistic General.

Regulamentul cuprinde prescripții si recomandau genej^Jși_qly£h^£q^ei studiase, prescripții si recomandări specifice.

PRIMĂRIA MUMCIPlULUi CONSTANȚA DIRECȚ^ URCAI ISM

VIZAT SPfU Ni, TRASARE Anexă la avizul nn „            —


 • 2. BAZA LEGALA A ELABORĂRII

Legea 350/2001 privind amenaj;

H.G.R. nr.525/1996 pentru ăpS

Ghidul de aplicare a R.G.U. aprobat prin Ordinul MLPAT nr.21/N/2000

Ghidul privind metodologia de elaborare si conținutul-cadru al planului urbanistic zonal GM-010-2000, aprobat de Ordinul MLPAT 176/n/2000

 • 3. DOMENIUL DE APLICARE

R.L.U. de fata este aferent P.U.Z. pentru zona delimitată de strada Cumpenei, strada Spiru Haret, Calea ferata, Meconst s.a..

Activitatea de construire in zona studiata urmeaza sa se desfasoare in cadrul următoarelor principale categorii:

- construirea pe teren proprietate privata a persoanelor fizice si juridice;

 • - extinderea si/sau modernizarea construcțiilor existente;

 • - echiparea infrastructurii completa a terenului;

 • - amplasarea spatiilor pentru parcari;

 • - asigurarea spatiilor verzi.

Autorizarea acestor categorii de construcții si amenajari urmeaza sa se supună

procedurilor P.U.Z. si regulamentului local de urbanism aferent P.U.Z..

II. REGULI DE BAZA PRIVIND MODUL DE OCUPARE A TERENURILOR

 • 4. REGULI CU^ PRIVIRE LA INTEGRITATEA MEDIULUI SI PROTEJAREA PATRIMONIULULNATURAL SI CONSTRUIT

Este necesara respectarea amplasamentelor propuse in planul urbanistic zonal pentru principalele clădiri si amenajari aferente.

. .Principalele obiective trebuie sa dispună de accese carosabile lesnicioase, platforme si spatii de degajare corespunzătoare pentru desfasurarea investiției.

Fiecare obiectiv necesita o tratare atenta privind circulația, exploatarea si întreținerea.

După finalizarea executării lucrărilor, amplasamentul ramas neocupat de lucrările de construcții se va reda peisajului urban in condiții corespunzătoare.

Se vor respecta, de asemenea condițiile puse in avizul Agenției Naționale pentru Protecția Mediului.

In cazul descoperirii unor vestigii arheologice se va anunța Direcția Județeană de

Cultura si se va institui, zona de protecție corespunzătoare. Organi se vor am


șantier se va face pe terenul .proprietate. Pe suprafețele de teren i verzi. Vor fi copertate și refăcute, astfel in cat sa nu existe spatii de santier se va obtine


afectate, autorizație d^construire, confbrrrTîegn.DiRECȚiA urbanism

primăria MUNICIPIUL'-- _ -m legii.DiRECȚiA urbanism

VIZAT SPRE NE9CHIMBARE

Anexă la             {-fa.Ac^

REGULI CU PRIVIRE LA ^QffâAlffîA!bQNSIRUCTIl\.OR SI LA APARAREA


5. I

INTERESULUI PUBLIC


La transportul materialelor de construire, execuția si exploatarea obiectivelor se vor respecta distantele de protecție si siguranța stabilite prin normele in vigoare si condițiile tehnice prevăzute de furnizorul echipamentelor si materialelor.

In timpul construcției se va avea in vedere neafectarea vecinătăților. In cazul in care este necesara folosirea temporara si a altor terenuri, se va cere acordul proprietarilor acestora. Organizarea de șantier se va imprejmui astfel incat sa nu împiedice circulația pietonala si a autovehiculelor.

Se va asigura insorirea clădirilor din zona si din vecinătăți, corespunzătoare funcțiunilor, conform Ordinului Ministerului Sanatatii 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igiena a populației si a recomandărilor privind mediul de viata al populației, precum si a normativelor specifice aflate in vigoare la data autorizării construcțiilor.

 • 6.   REGULI DE AMPLASARE SI RETRAGERI MINIME OBLIGATORII

Retragerea construcțiilor se va face astfel:

- fata de aliniamentul spre strada Spiru Haret - este permisa construirea cu o

retragere de minimum 5.0 metri fata de aliniamenf-peotuj-xonslrucliijdejiiaxinMii 10.0 metri înălțime. Daca inaltimea construcțiilor d

JUDEȚUL CONSTANȚA

DIRECȚIA URBAriSM VIZAT $ "RE NE SC H IM BARE


retrage la 25,0m fata de aliniament;

fata de strada Cumpenei - construcțiile se pot aniplanăpeaalfniam ca pana la axul străzii Cumpenei sa se mențină o aistanfa cfeSriîritfni

entrcu "conaiTia

■ CT sf F                             .

minimum 32,0 metri;


 • -  fata de limita proprietății din partea estica - construcțiile cu inaltimea peste 10,0 metri se vor retrage cu 10.0 metri fata de limita de proprietate, iar celelalte se vor amplasa cu respectarea codului civil, astfel incat sa nu afecteze construcțiile existente învecinate din punct de vedere al cerințelor de calitate normate, referitoare la siguranța clădirilor, utilizarea si insorirea acest^a^jj^---*

 • -  fata de limita proprietății dinspre calea ferata se vS5LaWffi^Watra9er‘ fata c*aliniament de 10.0 metri pentru construcții de pana ferlftO/netri înălțime si de 20.0 metri pentru construcții ce depasesc 10.0 metri inaltime;

 • -  fata de limita posterioara se va asigura o retragere de 15.0 metri pentru construcțiile ce depasesc 10.0 metri inaltime. Celelalte construcții se vor amplasa cu respectarea codului civil, astfel incat sa nu afecteze construcțiile existente învecinate din punct de vedere al cerințelor de calitate normate, referitoare la siguranța clădirilor, utilizarea si insorirea acestora;

- fata de terenurile proprietate privata a persoanelor fizice si juridice cu servituti de trecere construcțiile se pot amplasa pe limita proprietății si nu vor întoarce spre circulația respectiva o fațada tip calcan.

 • 7. REGULI CU PRIVIRE LA ASIGURAREA ACCESELOR OBLIGATORII

Accesurile rutiere a o obiectivele propuse se vor prevedea din străzile adiacente parcelelor.

Toate parcelele trebuie sa aiba acces auto si pietonal, inclusiv in situația dezmembrării, direct din circulațiile publice sau prin drumuri sau alei de servitute, dimensionate astfel incat sa asigure accesul autovehiculelor si persoanelor:

 • -  minimum 3,Om lățime pentru accesul autovehiculelor;

 • -  minimum 1,5m lățime pentru accesul perosnelor;

 • -  minimum 3,Om lățime si o înălțime libera minima de 4,5m de carosabil sau pietonal ocazional carosabil pentru accesul autospecialelor de pompieri pe cel puțin o fațada a construcțiilor, si, după caz, pe doua fațade, autovehiculelor de colectare a deșeurilor si al ambulantelor.

 • 8. REGULI CU PRIVIRE LA ECHIPAREA EDILITARA

Toate obiectivele vor avea asigurate accesul la utilitati, atat pentru organizarea de șantier, cat si pentru construcții definitive.

Beneficiarul va respecta cerințele prevăzute in normele tehnice de racordare la rețelele.electrice de interes public.

Branșamentele si extinderea rețelelor de utilitati se vor executa îngropat, pe cat posibil in canalizatii comune, vizitabile, poziționate de-a lungul circulațiilor interioare. Se recomanda devierea conductelor R.A.J.A. care traversează proprietățile, pe domeniul public, pe baza unur proiecte de specialitate autorizate si avizate conform legii.

Se interzice amplasarea unităților de aer condiționat, antenelor TV-satelit si a altor

echipamente în locuri^vizibile din spațiul public.

Amenajările exterioare vor asigura evacuarea apelor meteorice controlat, in rețeaua svacuarea acestor


de canalizare fluvial


ape pe supreniului public.

ijâ se vor depozita pe p

sortimente de deșeuri, la care pot avea acaesiauwtmtaieJe.

va respecta legislația in vigoare privind regimul deșeurilor si protecția mediului. Platformele


i@Ra/aterpu-pub( ele de-colectară


ele separate pe j a acestora. Se


de deșeuri: ale locuințelor colective se vor amplasa la cel puțin 10m de locuințe si vor fi împrejmuite, impermeabilizate cu asigurarea unei pante de scurgere si vor fi prevăzute cu sistem de spalare si sifon de scurgere racordat la canalizare. Platformele se vor dimensiona corespunzător, iar pentru locuințele colective va fi cuplata cu dispozitiv de bătut covoare.

Pe spațiul verde sau alaturat acestora se pot amplasa locuri de joaca pentru copii in cazul locuințelor sau al funcțiunilor destinate copiilor.

 • 9. REGULI CU PRIVIRE LA FORMA SI DIMENSIUNILE TERENURILOR PENTRU CONSTRUCȚII

Dimensiunile si forma terenurilor pe care se vor amplasa obiectivele vor urmări necesitățile funcțiunilor respective, cu mențiunea ca, in cazul dezmembrării, indicatorii urbanistici raportați la întreaga zona de reglementare sa se mențină. Se vor respecta următoarele condiții minimale:

- minim 500.0 mp si 15.0 metri deschidere spre strada Cumpenei, Spiru Haret sau drumul adiacent caii ferate;

- pentru locuințele colective, clădirile pot fi dispuse pe un lot comun sau grupate pe un teren aflat in folosința comuna, cu acces direct din circulația publica sau accesele asigurate din circulația publica prin intermediul unei circulații private;

Sunt interzise dezmembrări pentru locuri de parcare. Acestea se vor amplasa pe terenul aferent obiectivului, aflat in proprietate comuna, si se pot da in folosința persoanelor fizice si juridice care dețin parti din construcțiile de pe parcela.

Se admit abateri de maxim 10% in ceea ce privește suprafața parcelei si lățimea frontului la strada, local, in cazul in care situația pe teren creaza astfel de constrângeri.

Adâncimea parcelei va fi mai mare sau cel puțin egala cu latimea acesteia, dar nu mai mica de 15.0 metri; daca adancimea parcelei se micșorează sub aceasta limita, ca urmare a lărgirii unei artere din trama majora de circulație, se aplica prevedrile Art. 19 si Art. 20 din capitolul "Prevederi generale" ale R.L.U.M.C.: se va urmări ca in cazul in care o parcela devine neconstruibila din cauza dimensiunilor si suprafeței, sa fie expropriata întreaga parcela, iar in cazul in care un proprietar este de acord sa-^fea^Vo paîte a unei parcele pentru realizarea, unui obiectiv^ de utilitate publica,<^e-Wracorda compensații urbanistice, care vor fi stabilite de către C.T.A.T.U. si aprobate de/C.L.M.C..

Pentru parcelele construite semențin condițiile existente, daca se respecta condițiile de ocupare si utilizare a terenului specificate.

Pe terenurile care au vecinătăți construite

recomanda alipirea la calcanul existent, cu condiția acesteia, indiferent de latimea terenului.

DIRECȚIA URBAriSM

VI£AT WHI^SARE Anexă la avizul nr. I

ARHITECT ȘEF f............


 • 10. REGULI CU PRIVIRE LA AMPLASAREA DE SPAIU-VERZI SI4MPREJMUIRI—

In ceea ce privește spatiile verzi se mențin reglementările din P.U.G. aprobat si din HCJC 152/2013, astfel:

- spatiile neconstruite si neocupate de accese si trotuare de garda vor fi inierbate si plantate cu un arbore la fiecare 100 mp;

 • - se recomanda ca pentru imbunatatirea microclimatului si pentru protecția construcției sa se evite impermeabilizarea terenului peste minimum necesar pentru alei si accese;

Conform H.C.J.C. 152/2013, inafara spatiilor verzi publice menționate in bilanțul teritorial al suprafețelor propuse, se vor amenaja spatii verzi pe suprafața terenului, pe terase, acoperișuri sau fațade de minimum 50% din suprafața terenului pentru construcții administrative, comerciale, industriale, turism; 60% din suprafața terenului pentru construcții financiar-bancare; 40% din suprafața terenului pentru construcții de cult, amenajari sportive; 30% din suprafața terenului pentru construcții de invatamant, locuințe; 5mp/locuitor la locuințe unifamiliale; 15mp/persoana la construcții de sanatate.

Pentru funcțiuni mixte se va respecta HGR 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism - anexa 6. Conform acesteia, se vor prevedea spatii verzi intre 10 si 15% din suprafața terenului pentru construcții aedministrative si financiar-bancare, 2-5% din suprafața terenului pentru construcții comerciale, 10-20% pentru construcții culturale, 10-15mp/pacient sau copil pentru construcții de sanatate, 30% din suprafața terenului pentru construcții si amenajari sportive, 25% din suprafața terenului pentru construcții de turism si agrement, 2mp/locuitor pentru construcțiile de locuințe, 20% din suprafața terenului pentru construcții industriale.

In cazul abrogării sau modificării H.C.J.C. 152/2013, se vor respecta condițiile HGR 525/1996.

Se pot folosi gazon decorativ, plante floricole de vara (petunia, dalia, echinops, verbena), salcami (robinia), arini (alnus glutinosa), tei, arbuști: liliac (syringa), cătină roșie (tamarix), gau^Mîjțevonimus, buxus), etc..

irf^atefaTsiin spatele loturilor se poate planta vegetație medie si inalta cu atentie la posibilitateaJumbririi camerelor de locuit.

In ceea ce privește împrejmuirile, se mențin reglementările din P.U.G. astfel:

 • - se va asigura realizarea unei imagini unitare la nivelul circulațiilor publice prin autorizarea de împrejmuiri din materiale durabile si de calitate, care se incadreaza in tipul dominant la nivelul zonei după material, culoare, rezistenta, transparenta etc.;

 • - gardurile spre strada vor avea inaltimea de maxim 2.20 metri si minim 1.80 metri din care un soclu opac de 0.50 m. si o parte transparenta din metal sau lemn dublata eventual de gard viu; imprejmuirile laterale si posterioare pot avea maxim 2.50 metri.

JUDEȚUL CONSTANȚA

PGIMĂmA MUNICIPIULU’ COW£"A‘>’ȚA

OîFSCȚIAURBAi

V* {AT £ P&Sî

Anc.vJ la avizul nr.                  -rg-

 • 3. ZONIFICAREA FUNCȚIONALA

 • 11. UNITATI SI SUBUNITĂȚI FUNCȚIONALE

Pe teritoriul studiat se identifica trei zone funcționale.

 • -  ZRCM 2a - zona mixta de activitati - instituții, servicii, echipamente publice, unitati productive mici nepoluante, locuințe

 • -  ZRV - spațiul verde public de pe terenul care trece din domeniul privat in domeniul public in acest scop, aflat in fasia paralela cu strada Cumpenei

 • -  circulația pietonala - trotuarele aferente străzilor

 • -  circulația carosabila - pe străzile menționate, care delimitează ZRCM 2a

 • -  spațiul verde aflat intre strada Cumpenei si breteaua carosabila care trece pe sub pod.

Zonele reglementate prin prezentul regulament local de urbanism sunt cea mixta cu regim de construire continuu sau discontinuu - ZRCM 2a, funcțiunea predominanta in teritoriu si ZRV - spațiu verde public. Pentru celelalte zone funcționale se pastreaza reglementările P.U.G..

4. PREVEDERI LA NIVELUL UNITĂȚILOR SI SUBUNITĂȚILOR FUNCȚIONALE

 • 12. UTILIZĂRI PERMISE

  JUDEȚUL CONSTA ȚA PRIMĂRIA MUNIC!PIULU< CONSTANȚA DIRcf ȚlA.URBAi ■ VI2AT SPflE ‘HESC w(!$BARE Anexă

  ARHITECT ȘEF-----------


ZRCM 2a

Se mențin funcțiunile aprobate:

 • -  instituții, servicii si echipamente publice;

 • -  sedii administrative, clădiri de birouri, filiale sau sedii ale unor instituții financiar-

bancare;                                           u /    _____

 • -  lacasuri de cult, servicii sociale, cluburi pentru pensI^Sj^Fâltele similare;

 • -  comerț: galerii comerciale, supermarket, magazine de produse alimentare si nelimentare pentru populație;

 • -  turism, alimentație publica si loisir: hoteluri, restaurante, cluburi, săli polivalente, expoziții, piscine, săli de sport, bowling, spatii de joaca pentru copii, etc.;

 • -  depozitare produse fara nocivitate si producție nepoluanta;

 • -  locuințe individuale si colective si funcțiuni complementare acestora: paracare/garare, comerț cu amănuntul, depozitare produse fara nocivitate, birouri pentru exercitarea de profesiuni liberale (avocatura, arhitectura, medicina, contabilitate, notariat, mediere, consultanta, etc.), servicii (mici ateliere de croitorie, cizmărie, ceasornicărie, frizerie, curățătorie, cosmetica, farmacie, after school, săli de întreținere sau fitness, etc.;

 • -  parcaje si garaje, subterane sau supraterane pentru utilizatori si vizitatori;

 • -  depozite, ateliere, mica producție nepoluanta.

ZRV

 • - alei pietonale și pentru cicliști;

 • - locuri de joaca pentru copii;

 • - spatii de odihna;

 • - grupuri sanitare publice;

 • - obiecte cu valoare ambientala: statui, fântâni arteziene, obiecte de arta urbana, etc..

 • 13.   UTILIZĂRI PERMISE CU CONDIȚIONĂRI

2RCM 2a, ZRV - se admite dezvoltarea funcțiunilor existente, extinderi si supraetajări, in condițiile respectării P.O.T. si C.U.T. si a regimului de inaltime prevăzute, cu asigurarea unui spațiu verde tampon intre acestea si funcțiunile existente de alt tip, învecinate;

 • - funcțiunile diferite se vor amplasa in interiorul construcțiilor si pe teren astfel incat sa nu fie prejudiciata locuirea;

 • - pentru parcelele intersectate din zona de protecție a cailor ferate se va construi cu avizul CFR;

- alte funcțiuni cu condiția sa fie complementare celor permise. ZRV

suprater la pabice si adăposturi publice de aparare civila cu condiția ca partea epaseasca inaltimea de 1.0 metri fata de cota terenului amenajat, iar


uperioara sa fie amenijjatertefenurtrde^^^t^a^spatTnrerzi.


14. UTILIZĂRI INTERZISE

ZRCM 2a, ZRV


- activitati ce nu sunt permise;


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANȚA

DIRECȚIA URBANISM VIZAT SPRE NESCHIMBATE Anexă la avizul nr. z .. . I ,

ARHITECT ȘEF1__________


- activitati productive poluante, cu risc tehnologic sau incomode prin traficul generat (peste 5 autovehicule mici pe zi sau transport greu), prin utilizarea incintei pentru depozitare si producție, prin deseurile produse ori prin programul de activitate;

- spălătorii auto, statii de întreținere auto;

 • - anexe pentru creșterea animalelor pentru producție si subzistenta;

 • - depozitare en gros vizibile din circulațiile publice;

 • - depozitarea pentru vanzare a unor cantitati mari de substanțe inflamabile sau toxice;

 • - activitati productive care utilizează pentru depozitare si producție terenul vizibil din circulațiile publice;

 • - orice lucrări de terasament care pot sa provoace scurgerea apelor pe parcelele vecine sau care împiedica evacuarea si colectarea rapida a apelor meteorice.

 • 15.  REGIMUL DE ALINIERE AL CONSTRUCȚIILOR

ZRCM 2a

Construcțiile se vor amplasa cu respectarea retragerilor minime obligatorii prevăzute la articolull 6.

ZRV

Nu este cazul.

 • 16. AMPLASAREA CLĂDIRILOR FATA DE LIMITELE LATERALE SI POSTERIOARE ALE PARCELELOR; AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FATA DE ALTELE PE ACEEAȘI PARCELA

ZRCM 2a - clădirile construite in regim înșiruit sau cuplat se vor dispune astfel incat sa nu permită vizibilitatea unor calcane netratate estetic, cu excepția celor de colt care vor întoarce

fațade spre ambele străzi sau interspatiu;


clădirile cu regimul de înălțime de minimum P+15 metri distanta intre ele, astfel incat sa fie corespunzătoare destinației spatiilor, inconformitate cu - dispunerea anexelor gospodărești pe limitele laterale sau posterioare ale parcelelor este

ata insorirea si funcționarea


admisa daca acestea nu depasesc inaltimea imprejmu

riL JUDEȚUL CONSTANȚA

PSL'JĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANȚA DIRECȚIA UP?AHSM VIZAT 4 PRE NL WW9ARE

Anexa la avizul nr,__> i__________

ARHITECT Ș£ F__


ZRV

Nu este cazul.

 • 17. STAȚIONAREA AUTOVEHICULELOR

ZRCM 2a

Staționarea autovehiculelor se admite numai in interiorul parcelei, inafara circulațiilor publice. Spațiul de parcare/garare se va dimensiona conform normativelor in vigoare, corespunzător funcțiunilor proiectate.

Numărul de locuri de parcare necesar se va calcula conform Regulamentului privnd asiguraea numărului minim de locuri de parcare pentru lucrările de construcții si amenajari autorizate pe raza municipiului Constanta si HGR 525/1996.

ZRV - sunt permise numai parcari peisagere, amplasate pe baza unui plan urbanistic de detaliu.

 • 18. REGIMUL DE ÎNĂLȚIME AL CONSTRUCȚIILOR

ZRCM 2a

Regimul de inaltime maxim propus = P+30E, desfasurat astfel:

 • - maximum P+1E sau maximum 10.0 metri la atic pentru zona de tip dala urbana, delimitată pe planșa de reglementari;

 • - minimum P+15E sau minimum 50.0 metri pentru accentele verticale delimitate pe planșa de reglementari;

 • - sunt permise subsolurile;

 • - nu se admit demisolurile vizibile dinspre strada Cumpenei, str. Spiru Haret si calea ferata;

 • - nu se admit mansardele.

Pentru construcții de birouri, destinate turismului sau locuirii, regimul de inaltime poate ajunge la P+30, in detrimentul ocupării la sol, care poate scadea pana la 32% in cazul suprafeței maxime construite desfășurate.

ZRV

Sunt permise subsoluri destinate grupurilor sanitare publice, adăposturilor de aparare civila sau spatiilor tehnice.

19. ASPECTL CONSTRUCȚIE

ZRCM 2a


DIRECȚIA URBAh’ISM


VIZAT SPRE NESCHIMBATE Anexă la avizul nr. .    /

u int(jrvenfiflbiT|5§Tc^Fc)adj4_existente se vor integra in caracterul

general orjei si se vor armoniza cu clădirile învecinate ca arhitectura si finisaje.

Garajele si anexele vizibile din circulațiile publice se vor armoniza ca finisaje si arhitectura cu clădirea principala.

Se interzice folosirea azbocimentului si a tablei strălucitoare pentru acoperirea clădirilor, garajelor si anexelor.

Se vor folosi structuri definitive de zidarii portante de zidărie sau cadre de beton armat Acoperirea se face tip terasa sau cu șarpanta cu invelitori din materiale durabile.

Pentru carosabil se vor folosi imbracaminti asfaltice, iar pentru parcari dale inierbate sau imbracaminti asfaltice.

Pentru trotuarele din jurul construcțiilor se pot folosi dale de beton sau pavele.

ZRV

Soclurile subsolurilor care depasesc cota terenului natural se vor armoniza ca finisaje cu amenajarea peisagera a sptiului verde adiacent.

20. INDICI PRIVIND OCUPAREA SI UTILIZAREA TERENULUI

ZRCM 2a

Procentul maxim de ocupare a terenului - 85%. Coeficientul maxim de ocupare a terenului - 3,6.

c        ȚA

PRIMĂRIA           CONSTANȚA

Difîct p-XuRSAt Î5M

Vî’VT         *WSARE

Anexa  îvizu! nr—?— /-------

ARHITECT Șl F_____.


ZRV

Procentul maxim de ocupare a terenului - 5%. Coeficientul maxim de ocupare a terenului - 0.05.

Ambii indicatori se vor calcula in conformitate cu specificațiile Legii 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, astfel:                       / /        _

 • -  procentul de ocupare al terenului (P.O.T.) exprimă7nG®W dintre suprafața construita, ocupata la sol a clădirii, calculata confdmr Legii 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul si suprafața terenului aferent. Acesta se aplica fiecărei parcele in parte. In cazul dezmembrărilor efectuate ulterior construirii, suprafața construita totala ocupata la sol se raportează la suprafața parcelei inițiale;

 • -  coeficientul de utilizare a terenului (C.U.T.) exprima raportul dintre suprafața desfasurata clădirilor si suprafața terenului considerat. Se ia in considerare suprafața desfasurata calculata conform Legii 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul.

  r ”,


C.U.T. si P.O.T. se aplica de asemenea fiecărei parcele in parte. In cazul dezmembrărilor efectuate ulterior construirii, suprafața construita desfasurata a tuturor construcțiilor, menținute si propuse, se raportează la suprafața a parcelei inițiale existente in momentul aprobării P.U.Z..
PcL

Xțm)

Y(m)

1

302784^850

788794 380

2

302592200

788698590

3

302485 520

788615370

4

302475203

788641.275

5

302502.230

788576.069

302696982

. 788664.776

7

302812.050

788721.852

*

302806.958

788735386 |


1|5,°7.001r5,0

25.00

" T             t t

------------------r


OfOULXt

| pTgfdJfW» ►VW

sliergr. u

-


Nr. crt.

ZONE FUNCȚIONALE

mp

%

1.

ZRCM 2a - ZONA MIXTA

19607

76.29

2.

ZONA CIRCULAȚIE PIETONALA PUBLICA

1653

6.43

3.

CIRCULAȚIE CAROSABILA

1415

5.51

4.

SPAȚIU VERDE PUBLIC

3025

11.77

TOTAL

25700

100

nr. inreciistrare J13/906/2002 tel, 0040 241 698 001 cod unic RO 14536786       office@allarhitectura.r<

19A 900532 Constanta www.decodesign.r.