Hotărârea nr. 268/2019

HOTARARE DE CONSILIU PENTRU MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA HCL NR. 69/2017 PRIVIND ACORDAREA PACHETULUI ANUAL CU RECHIZITE ȘCOLARE CU OCAZIA ÎNCEPERII CURSURILOR, PRECUM ȘI A CADOURILOR PRILEJUITE DE SĂRBĂTORILE DE IARNĂ PENTRU PREȘCOLARII ȘI ȘCOLARII DIN MUNICIPIUL CONSTANȚA


CONSTAA/;^ ROMANIA

  • < .. O_. Ă JUDEȚUL CONSTANTA


    W MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL


  • <                                            . _ . . _ . _

HOTARARE privind modificarea și completarea HCL. nr. 69/2017 cu privire la acordarea pachetului anual cu rechizite școlare cu ocazia începerii cursurilor, precum și a cadourilor prilejuite de sărbătorile de iarnă pentru preșcolarii și școlarii din municipiul Constanța

Consiliul local al municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de

C>vo4-aa<\


Luândj'în dezbatere referatul de aprobare a domnului primar Decebal Făgădău, înregistrați sub nr. 131219/08.07.2019;

Văzând raportul Direcției sprijin comunitar din cadrul Direcției generale de asistență '' socială, înregistrat sub nr. 39624/18.07.2019, avizul Comisiei de specialitate nr. 1 de studii, prognoze economico-sociale, buget finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța, avizul Comisiei de specialitate nr. 4 pentru activități științifice, învățământ, sănătate, cultură, sport, culte și protecție socială, avizul Comisiei de specialitate nr. 5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului;

In temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. b, alin. (4) lit. a și art. 196 alin. (1) lit. a din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă completarea art. 1 din HCL nr. 69/2017, care va avea următorul conținut:

„Art. 1, Se aprobă acordarea pachetului anual cu rechizite școlare cu ocazia începerii cursurilor pentru preșcolarii și școlarii din municipiul Constanța, care va consta în ghiozdane, rechizite și seturi de cărți, a căror valoare va fi stabilită anual în limitele bugetului alocat".

Art. 2. Se aprobă modificarea și completarea art. 2 din HCL 69/2017, care va avea următorul conținut:

„Art. 2|;„Se aprobă acordarea cadourilor anuale prilejuite de sărbătorile de iarnă pentru preșcolarii și școlarii din municipiul Constanța, care vor consta în seturi de cărți specifice vârstei și dulciuri, a căror valoare va fi stabilită anual în limitele bugetului alocat".

h

Art. 3.,Se aprobă completarea art. 3 cu un nou alineat care va avea următorul conținut: „Funcție de bugetul alocat, selecția produselor din cadrul pachetelof/cadourilor, se va face anual prin grija Direcției sprijin comunitar din cadrul D.Gî.A.S."

Art. 4.1! Celelalte prevederi ale HCL nr. 69/2017 rămân neschimbate.

Art. 5. Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre Direcției generale de asistență socială Constanța în vederea aducerii la îndeplinire, precum și Instituției prefectului județului Constanța, spre știință.

Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel: pentru.    -— împotrivă.         abțineri.

La data adoptării sunt în funcție          consilieri din 27 membri.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

MARCELA ENACHE

Constanța,

Nr. P-C'g /