Hotărârea nr. 267/2019

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND STABILIREA PREȚULUI LOCAL PRACTICAT DE CĂTRE RADET CONSTANȚA, ÎNCEPÂND CU 01.07.2019 PENTRU ENERGIA TERMICĂ DESTINATĂ CONSUMULUI POPULAȚIEI (CASNIC) ȘI PENTRU ENERGIA TERMICĂ DESTINATĂ CONSUMATORILOR NONCASNICI


ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind stabilirea prețului local practicat de către R.A.D.E.T. Constanța, începând din 01.07.2019 pentru energia termică destinată consumuluipopulației (casnic) și pentru energia termică destinată consumatorilor noncasnici

^.Consiliul local al municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de .3A.-0.5..:.2<Aâ

Luând în dezbatere referatul de aprobare al domnului primar Decebal Făgădău înregistrat sub nr. 135744/15.07.2019, memoriul justificativ nr. B 11517/18.07.2019 al R.A.D.E.T. Constanța, avizul Comisiei de specialitate nr. 1 de studii, prognoze economico-sociale, buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat al, municipiului Constanța, avizul Comisiei de specialitate nr. 3 pentru servicii publice, comerț, turism și agrement, avizul Comisiei de specialitate nr. 5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, apărarea drepturilor, și libertăților: cetățeanului, Decizia A.N.R.E. nr.1251/28.06.2019 privind aprobarea prețurilor reglementate pentru energia termică livrată în S.A.C.E.T. în semestrul II al anului 2019 din centrala CET Palas aparținând Societății Electrocentrale Constanța S.A.;                                                                     .i /

Având în vedere prevederile:

  • - art.8, alin(3), lit.k din Legea nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată cu modificările și completările ulterioare;

Ordonanței Guvernului nr. 36/2006 privind unele măsuri pentru funcționarea sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică a populației, cu

. modificările și completările ulterioare;

  • -  art.8 alin. (1) ,alin. (2) lit. d) și art.4O alin.(9) din Legea nr.325/2006 privind serviciul public de alimentare cu energie termică, cu modificările și completările ulterioare;

  • -  art.6 alin (2) din Ordinul nr.66/2007 privind aprobarea Metodologiei de stabilire, ajustare sau modificare a prețurilor și tarifelor locale pentru serviciile publice de alimentare cu energie termică produsă centralizat, exclusiv energia termică produsă in cogenerare, emis de Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărire Comunală;

  • -  art.61 pct.12 alinți1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal - bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene

In temeiul prevederilor art. 129 alin (2) lit. d), alin (3) lit. d), alin. (7) lit. n) și ale art. 196 alin. 1 lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

I                 HOTĂRĂȘTE;

  • II

!!

Art.l Șe stabilește prețul local practicat de către R.A.D.E.T. Constanța, începând cu; data de 01.07.2019 pentru energia termică destinată consumului populației (casnic) la nivelul de 445,05 lei/MWh (respectiv 517,60 lei/Gcal) inclusiv TVA;

Art.2 Se stabilește prețul local practicat de către R.A.D.E.T. Constanța, începând cupdata de 01.07.2019 pentru energia termică destinată consumatorilor noncasnici la nivelul de 522,57 lei/MWh (respectiv 607,80 lei/Gcal) inclusiv TVA;

Art.3 Prețul local prevăzut la art.l este stabilit conform modalității de calcul prevăzută în anexa nr.l, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4 Prețîjl local prevăzut la art. 2 este stabilit conform modalității de calcul prevăzută^ în anexa nr.2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5 începând cu aceeași dată prețurile/ tarifele pentru energia termică produsă în centralele proprii, practicate de către R.A.D.E.T. Constanța se stabilesc conform anexelor 3-6, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre, după cum urmează:    îi

ii

  • -  244,51 lei/MWh echivalent cu 284,36 lei/Gcal fără TVA, pentru producerea și furnizarea energiei termice din centralele de bloc pe bază de gaze naturale,-fără cogenerare, destinată consumatorilor casnici;

  • -  286,11: lei/MWh echivalent cu 332,75 lei/GCal fără TVA, pentru producerea și furnizarea energiei termice din centralele de bloc pe bază de gaze naturale, fără cogenerare, destinată consumatorilor noncasnici;

  • -  255,04’! lei/MWh echivalent cu 296,61 lei/Gcal fără TVA, pentru producerea, distribuția și furnizarea energiei termice din centrale de cvartal, pe bază de gaze naturale, fără cogenerare, destinată consumatorilor casnici;

  • -  302,10 Jei/MWh echivalent cu 351,34 lei/Gcal fără TVA, pentru producerea, distribuția și furnizarea energiei termice din centrale de cvartal, pe bază de gaze naturale, fără cogenerare, destinat consumatorilor noncasnici

i.

Art.6 Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre Direcției financiare, A.N.R.E., Direcției județene de statistică Constanța, R.A.D.E.T. Constanța, în vederea aducerii la îndeplinire și, spre știință, Instituției prefectului județului Constanța.

ii

Prezenta_hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel :

15___pentru, CJ impotrivă,   ~~ abțineri.

La data adoptării sunt în funcție.


CONTRASEMNEAZĂ


SECRETAR, MARCELA ENACHE


ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL

Anexa nr.l la H.C.L.M. n


Prețul local practicat de către R.A.D.E.T. Constanța pentru energia termică destinată consumului populației(casnic) începând din 01.07.2019

AN 2019

Tip furnizare

Preț mediu ponderat inclusiv TVA

Punct termic

Centrală gaz cvartal

Centrale de bloc

TOTAL

Tarif pe UM

Cantitate vândută

Valoare fără TVA

Valoare totală

Tarif pe UM

Cantitate vândută

Valoare fără TVA

Valoare totală

Tarif pe UM

Cantitate vândută

Valoare fără TVA

Valoare totală

Cantitate vândută

Valoare totală

UM

MWh

452,51

310.788

118.180.402

140.634.678

303,50

9.597

2.447.638

2.912.690

290,96

6.223

1.521.550

1.810.644

326.608

145.358.011

445,05

Gcal

526,27

267.230

118.180.783

140.635.132

352,97

8.252

2.447.654

2.912.708

338,39

5.351

1.521.618

1.810.725

280.833

145.358.565

517,60

Prețul de producere și tarifele pentru transport, distribuție și furnizare aferente Electrocentrale Constanța SA și RADET Constanța

Preț unitar fără TVA

TVA

Preț total

Pondere în prețul mediu ponderat

MWh

Gcdl

MWh

Gcal

MWh

Gcal

Electrocentrale CT SA

246,03

286,13

46,75

54,36

292,78

340,49

65,78 %

RADET Constanța

134,23

156,11

25,50

29,66

159,73

185,77

34,22 %

TOTAL

380,26

442,24

72,25

84,03

452,51

526,27

100,00 %

Calculul prețului mediu ponderat s-a efectuat la cantitatea de energie termică vândută în anul 2018.

Prețul mediu ponderat de producere, transport, distribuție și furnizare energie termică, a fost calculat conform prevederilor art.8 si art.40 din Legea 325/2006.

Prețul mediu ponderat de producere, transport, distribuție și furnizare energie termică este mai mic decât prețul de producere și tarifele de distribuție a energiei termice prin puncte termice calculat conform prevederilor art.8 si art.40 din Legea 325/2006.

Decizia A.N.R.E nr.1251/28.06.2019 privind aprobarea prețului de 246,03 lei/Mwh pentru energia termică livrată sub formă de apă fierbinte în semestrul II al anului 2019 destinată consumului populației (casnic).

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR, MARCELA ENACHE


ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL

Anexa nr.2 la H.C.L.M.          ‘■^^9


Prețul local practicat de către R.A.D.E.T. Constanța pentru energia termică destinată consumatorilor noncasnici începând din 01.07.2019

AN 2019

Tip furnizare

Preț mediu ponderat inclusiv TVA

Punct termic

Centrală gaz cvartal

Centrale de bloc

TOTAL

Tarif pe UM

Cantitate vândută

Valoare fără TVA

Valoare totală

Tarif pe UM

Cantitate vândută

Valoare fără TVA

Valoare totală

Tarif pe UM

Cantitate vândută

Valoare fără TVA

Valoare totală

Cantitate vândută

Valoare totală

UM

MWh

524,33

45.090

19.867.260

23.642.040

359,50

405

122.351

145.598

290,96

57

13.937

16.585

45.552

23.804.222

522,57

Gcal

609,77

38.770

19.866.204

23.640.783

418,09

348

122.265

145.495

395,97

49

16.305

19.403

39.167

23.805.681

607,80

Prețul de producere și tarifele pentru transport, distribuție și furnizare aferente Electrocentrale Constanța SA și RADET Constanța

Preț unitar fără TVA

TVA

Preț total

Pondere în prețul mediu ponderat

MWh

Gcal

MWh

Gcal

MWh

Gcal

Electrocentrale CT SA

306,38

356,30

58,21

67,70

364,59

424,00

69,76 %

RADET Constanța

134,23

156,11

25,50

29,66

159,73

185,77

30,24 %

TOTAL

440,61

512,41

83,72

97,36

524,33

609,77

100,00 %

Calculul prețului mediu ponderat s-a efectuat la cantitatea de energie termică vândută în anul 2018.

Prețul mediu ponderat de producere, transport, distribuție și furnizare energie termică, a fost calculat conform prevederilor art.8 si art.40 din Legea 325/2006.

Prețul mediu ponderat de producere, transport, distribuție și furnizare energie termică este mai mic decât prețul de producere și tarifele de distribuție a energiei termice prin puncte termice calculat conform prevederilor art.8 si art.40 din Legea 325/2006.

Decizia A.N.R.E nr.1251/28.06.2019 privind aprobarea prețului de 306,38 lei/Mwh pentru energia termică livrată sub formă de apă fierbinte în semestrul II al anului 2019

destinată consumului noncasnic.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR, MARCELA ENACHE

ROMÂNIA

t,    ji JUDEȚUL CONSTANȚA

El fii MUNICIPIUL CONSTANȚA

consiliul local

FIȘĂ DE FUNDAMENTARE a prețului pentru producerea și furnizarea energiei termice din centralele de bloc pe bază de gaze naturale, fără cogenerare, destinat consumatorilor casnici

Nr crt

i.

Specificație

Realizat an 2018

Pret/tarf aprobat

Pret/Tarif propus

Total lei

Lei/Gcal

Total lei

Lei/Gcal

Total lei

Creștere

Lei/Gcal

Pondere in pret/tari f

0

!:               i

2

3

7

9

8

9

I

CHELTUIELI VARIABILE

1.244.575,00

212,43

943.211,44

243,34

1.052.587,07

-46,63

196,71

69,18

Combustibil tehnologic

1.067.934,00

182,28

888.605,01

232,69

995.598,00

-46,63

186,06

65,43

Cheltuilei de transport conbustibil

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Energie termica cumpărată de la terti pentru energia pierduta in transport/distributie

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Energia electrica tehnologica

175.268,00

29,92

53.229,90

10,40

55.671,62

0,00

10,40

3,66

Apa bruta saii pretratata

1.373,00

0,23

1.376,53

0,25

1.317,45

0,00

0,25

0,09

Alte cheltuieli,

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

II

CHELTUILEI FIXE, din care:

557.929,53

95,23

415.487,62

77,65

415.487,62

0,00

77,65

27,31

a) Cheltuilei materiale:

53.345,72

9,11

102.043,57

19,07

102.043,57

0,00

19,07

6,71

- materiale li

19.199,73

3,28

17.551,28

3,28

17.551,28

0,00

3,28

1,15

- amortizare!

17.144,80

2,93

15.678,43

2,93

15.678,43

0,00

2,93

1,03

- redeventajl

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- cheltuieli pentru protecția mediului

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- energie electrica

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- reparații in regie

6.149,84

1,05

23.972,48

4,48

23.972,48

0,00

4,48

1,58

- reparații executate de terti

6.446,17

1,10

40.828,13

7,63

40.828,13

0,00

7,63

2,68

- studii si cercetări

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- alte servicii executate cu terti

4.405,18

0,75

4.013,25

0,75

4.013,25

0,00

0,75

0,26

* colaborări

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

* comisionae si onorarii

1.607,45

0,27

1.444,77

0,270

1.444,77

0,00

0,27

0,09

* protocol, reclame, publicitate

641,32

0,11

588,61

0,110

588,61

0,00

0,11

0,04

* deplasări, detasari, transferări

187,61

0,03

160,53

0,030

160,53

0,00

0,03

0,01

* posta si telecomunicații

1.968,80

0,34

1.819,34

0,340

1.819,34

0,00

0,34

0,12

-alte cheltuieli materiale

4.714,15

0,80

6.207,16

1,160

6.207,16

0,00

1,16

0,41

- cheltuieli cu impozite si taxe locale

9.985,21

1,70

13.163,46

2,460

13.163,46

0,00

2,46

0,87

b) Cheltuieli,cu munca vie:

489.826,67

83,60

293.698,86

54,89

293.698,86

0,00

54,89

19,30

* salarii ,

447.854,74

76,44

265.350,55

49,59

265.350,55

0,00

49,59

17,44

* CAS

0,00

0,00

0,000

0,00

0,00

0,00

0,00

* Fond de șomaj

0,00

0,00

0,000

0,00

0,00

0,00

0,00

* FNAS 1

0,00

0,00

0,000

0,00

0,00

0,00

0,00

* Fond de accidente si boli profesionale

0,00

0,00

0,000

0,00

0,00

0,00

0,00

* Fond de garantare a creanțelor salariate

0,00

0,00

0,000

0,00

0,00

0,00

0,00

* CCIAS 0.B5

0,00

0,00

0,000

0,00

0,00

0,00

0,00

* alte cheltuilei cu munca vie

24.995,15

4,27

22.377,33

4,18

22.377,33

0,00

4,18

1,47

Ccontributie asiguratorie -CAM

16.976,78

2,90

5.970,98

1,12

5.970,98

0,00

1,12

0,39

c) Chletuilei financiare

57,78

0,01

374,57

0,07

374,57

0,00

0,07

0,02

III

CHELTUILEI TOTALE ( I+II )

1.802.504,53

307,65

1.358.699,06

320,98

1.468.074,68

-46,63

274,36

96,48

IV

PROFIT    |i

53.510,00

10,00

53.510,00

0,00

10,00

3,52

V

COTA DE DEZVOLTARE, MODERNIZARE SACET     li

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

VI

VENITURI ( l’RET/TARIF ) OBȚINUTE DIN ACTIVITĂȚILE DE PRODUCERE, TRANSPORT, DISTRIBUȚII: ENERGIE TERMICA

1.939.143,21

1.771.056,45

1.521.584,68

284,36

VII

CANTITATE 1JVRATA ( Gcal )

5.858,85

307,65

5.351,00

330,98

5.351,00

-46,62

284,36

100,00

il

PREȘEDINTE ȘEDINȚA,

coNSTAfJ^ ROMÂNIA t     JUDEȚUL CONSTANȚA

țHlffi MUNICIPIUL CONSTANȚA

............. li

!|

ii

|l                                FIȘA DE FUNDAMENTARE

a prețului pentru producerea și furnizarea energiei termice din centralele de bloc pe bază de gaze naturale, fără cogenerare, destinat !'                                      consumatorilor noncasnici


Nr crt

1

Specificație

Realizat an 2018

Pret/tarf aprobat

Pret/Tarif propus

Total lei

Lei/Gcal

Total tei

Lei/Gcal

Total lei

Creștere

Lei/Gcal

Pondere in pret/tari f

0

1

2

3

7

9

8

9

I

CHELTUIELI VARIABILE

1.244.575,00

212,43

943.211,44

243,34

12.009,85

1,76

245,10

73,66

Combustibil tehnologic

1.067.934,00

182,28

888.605,01

232,69

11.488,00

1,76

234,45

70,46

Cheltuitei de transport conbustibil

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Energie termica cumparata de la terti pentru energia pierduta in transport/distributie

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Energia electrica tehnologica

175.268,00

29,92

53.229,90

10,40

509,79

0,00

10,40

3,13

Apa bruta sau pretratata

1.373,00

0,23

1.376,53

0,25

12,06

0,00

0,25

0,07

Alte cheltuieli

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

II

CHELTUILEI FIXE, din care:

557.929,53

95,23

3.804,69

77,65

3.804,69

0,00

77,65

23,34

a) Cheltuitei materiale:

53.345,72

9,11

934,43

19,07

934,43

0,00

19,07

5,73

- materiale'

19.199,73

3,28

160,72

3,28

160,72

0,00

3,28

0,99

- amortizare

17.144,80

2,93

143,57

2,93

143,57

0,00

2,93

0,88

- redeventa

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- cheltuieli pentru protecția mediului

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- energie electrica

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- reparații in regie

6.149,84

1,05

219,52

4,48

219,52

0,00

4,48

1,35

- reparații executate de terti

6.446,17

1,10

373,87

7,63

373,87

0,00

7,63

2,29

- studii si cercetări

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- alte servicii executate cu terti

4.405,18

0,75

36,75

0,75

36,75

0,00

0,75

0,23

* colaborări

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

* comision ae si onorarii

1.607,45

0,27

13,23

0,270

13,23

0,00

0,27

0,08

* protocol, reclame, publicitate

641,32

0,11

5,39

0,110

5,39

0,00

0,11

0,03

* deplasări, detasari, transferări

187,61

0,03

1,47

0,030

1,47

0,00

0,03

0,01

* posta si! telecomunicații

1.968,80

0,34

16,66

0,340

16,66

0,00

0,34

0,10

-alte cheltuieli materiale

4.714,15

0,80

56,84

1,160

56,84

0,00

1,16

0,35

- cheltuieli cu impozite si taxe locale

9.985,21

1,70

120,54

2,460

120,54

0,00

2,46

0,74

b) Cheltuieli ,cu munca vie:

489.826,67

83,60

2.689,45

54,89

2.689,45

0,00

54,89

16,50

* salarii !

447.854,74

76,44

2.429,86

49,59

2.429,86

0,00

49,59

14,90

* CAS

0,00

0,00

0,000

0,00

0,00

0,00

0,00

* Fond de șomaj

0,00

0,00

0,000

0,00

0,00

0,00

0,00

* FNAS ,

0,00

0,00

0,000

0,00

0,00

0,00

0,00

* Fond de'ăccidente si boli profesionale

0,00

0,00

0,000

0.00

0.00

0,00

0.00

* Fond dejgarantare a creanțelor salariate

0,00

0,00

0,000

0,00

0,00

0,00

0,00

* CCIAS 0.85

0,00

0,00

0,000

0,00

0,00

0,00

0,00

* alte cheltuitei cu munca vie

24.995,15

4,27

204,91

4,18

204,91

0,00

4,18

1,26

Ccontributie asiguratorie -CAM

16.976,78

2,90

54,68

1,12

54,68

0,00

1,12

0,34

c) Chletuileii financiare

57,78

0,01

3,43

0,07

3,43

0,00

0,07

0,02

III

CHELTUILEI TOTALE ( I+II )

1.802.504,53

307,65

947.016,13

320,98

15.814,54

1,76

322,75

96,99

IV

PROFIT II

490,00

10,00

490,00

0,00

10,00

3,01

V

COTA DE DEZVOLTARE, MODERNIZARE SACET    II

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

VI

VENITURI (1 iPRET/TARIF ) OBȚINUTE DIN ACnVITATILE DE PRODUCERE, TRANSPORT, DISTRIBUȚIE ENERGIE TERMICA

1.939.143,21

16.217,86

16.304,54

332,75

VII

CANTITATE LIVRATA ( Gcal )

5.858,85

307,65

49,00

330,98

49,00

1,77

332,75

100,00]
coNSTAAi^ românia

JUDEȚUL. CONSTANȚA ttî 1^ (|1 MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL. LOCAL

r*”              lj


FIȘĂ DE FUNDAMENTARE


a prețului pentru producerea și furnizarea energiei termice din centralele de cvartal pe bază de gaze naturale, fără |                 cogenerare, destinat consumatorilor casnici


Realizat an 2018

Pret/Tarif aprobat

Pret/Tarif propus

Nr crt

!

Specificație

Total lei

Lei/Gcal

Total lei

Lei/Gcal

Total lei

Creștere

Lei/Gcal

Pondere in pret/tarif

0

1

2

3

6

8,00

8

9

I

CHELTUIELI VARIABILE

1.904.624,00

219,37

2.346.868,80

284,40

1.928.589,33

-50,69

233,71

78,79

Combustibil tehnologic

1.728.844,00

199,12

2.154.679,72

261,11

1.736.432,88

-50,68

210,43

70,94

Cheltuitei de transport conbustibil

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Energie termica!cumparata de la terti pentru energia pierduta in transport/distributie

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Energia electrica tehnologica

160.223,00

18,45

162.977,00

19,75

162.957,81

0,00

19,75

6,66

Apa bruta sau pietratata

15.557,00

1,79

29.212,08

3,54

29.198,65

0,00

3,54

1,19

Alte cheltuieli

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

n

CHELTUILEI FIXE, din care:

754.736,26

86,93

477.790,80

57,90

477.790,80

0,00

57,90

19,52

a) Cheltuilei materiale:

81.297,50

9,36

97.126,04

11,77

97.126,04

0,00

11,77

3,97

- materiale

23.557,10

2,71

22.362,92

2,71

22,362,92

0,00

2,71

0,91

- amortizare

32.366,25

3,73

30.779,96

3,73

30.779,96

0,00

3,73

1,26

- redeventa

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- cheltuieli pentru protecția mediului

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- energie electrica

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- reparații in regie

9.324,43

1,07

13.945,88

1,69

13.945,88

0,00

1,69

0,57

- reparații executate de terti

9.468,58

1,09

23.353,16

2,83

23.353,16

0,00

2,83

0,95

- studii si cercetări

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- a/te servicii executate cu terti:

6.581,14

0,76

6.684,12

0,81

6.684,12

0,00

0,81

0,27

* colaborări

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

* comisionae

si onorarii

2.381,11

0,27

2.723,16

0,33

2.723,16

0,00

0,33

0,11

* protocol, reclame, publicitate

950,39

0,11

907,72

0,11

907,72

0,00

0,11

0,04

* deplasări, dctasari, transferări

278,03

0,03

247,56

0,03

247,56

0,00

0,03

0,01

* posta si telecomunicații

2.971,61

0,34

2.805,68

0,34

2.805,68

0,00

0,34

0,11

- alte cheltuieli materiale

6.924,47

0,80

9.324,76

1,13

9.324,76

0,00

1,13

0,38

- cheltuieli cu impozite si taxe locale

14.666,98

1,69

13.945,88

1,69

13.945,88

0,00

1,69

0,57

b) Cheltuieli cu munca vie:

651.762,43

75,07

356.816,48

43,24

356.816,48

0,00

43,24

14,58

* salarii

595.337,68

68,57

315.391,44

38,22

315.391,44

0,00

38,22

12,89

* CAS

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

* Fond de șomaj

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

* FNAS

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

* Fond de accidente si boii profesionale

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

* Fond de garantare a creanțelor salariate

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

* CCIAS 0.85

1

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

* alte cheltuilei cu munca vie TM

33.094,91

3,81

33.585,64

4,07

33.585,64

0,00

4,07

1,37

Contribuție asigi'iratorie CAM

23.329,84

2,69

7.839,40

0,95

7.839,40

0,00

0,95

0,32

c) Chletuilei financiare

84,88

0,01

577,64

0,07

577,64

0,00

0,07

0,02

iii

CHELTUILEI TOTALE (I+II )

2.659.360,26

306,29

2.824.659,60

342,30

2.406.380,13

-50,69

291,61

98,31

IV

PROFIT

41.260,00

5,00

41.260,00

0,00

5,00

1,69

V

COTA DE DEZVOLTARE, MODERNIZARE SACET        ii

VI

VENITURI ( PRET/TARIF ) OBȚINUTE DIN ACTIVITĂȚILE DE PRODUCERE, TRANSPORT, DI5TRIBUTIE ENERGIE TERMICA     b'

3.015.388,32

2.865.919,60

2.447.640,13

vn

CANTITATE LIVflATA ( Gcal )

8.682,37

8.252,00

8.252,00

296,61

100,00

vin

TARIF

306,29

347,30

-50,69

296,61

100,00


i1,coNSTANrd ROMANIAJUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL


ij                       FIȘĂ DE FUNDAMENTARE

a prețului pentru producerea și furnizarea energiei termice din centralele de cvartal pe bază de gaze naturale, fără cogenerare, destinat consumatorilor noncasnici

ii

Nr crt

li

;!

Specificație

Realizat an 2018

Preț/Tarif aprobat

Pret/Tarif propus

Total tei

Lei/Gcal

L e

G Total Iei

c

a

Lei/Gcal

Total tei

Creștere

Lei/Gcal

Pondere in preț/tarif

0

1

2

3

6

8,00

8

9

I

CHELTUIELI VARIABILE

1.904.624,00

219,37

98.971,20

284,40

100.375,54

4,04

288,44

82,10

Combustibil tehnologic

1.728.844,00

199,12

90.866,28

261,11

92.272,00

4,04

265,15

75,47

Cheltuilei de transport conbustibil

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Energie termica cumparata de la terti pentru energia pierduta in transport/distributie

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Energia electrica tehnologica

160.223,00

18,45

6.873,00

19,75

6.872,19

0,00

19,75

5,62

Apa bruta sau pretratata

15.557,00

1,79

1.231,92

3,54

1.231,35

0,00

3,54

1,01

Alte cheltuieli

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

II

CHELTUILEI FIXE, din care:

754.736,26

86,93

20.149,20

57,90

20.149,20

0,00

57,90

16,48

a) Cheltuitei materiale:

81.297,50

9,36

4.095,96

11,77

4.095,96

0,00

11,77

3,35

- materiale i

23.557,10

2,71

943,08

2,71

943,08

0,00

2,71

0,77

- amortizare

32.366,25

3,73

1.298,04

3,73

1.298,04

0,00

3,73

1,06

- redeventa

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- cheltuieli pentru protecția mediului

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- energie electrica

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- reparații in regie

9.324,43

1,07

588,12

1,69

588,12

0,00

1,69

0,48

- reparații executate de terti

9.468,58

1,09

984,84

2,83

984,84

0,00

2,83

0,81

- studii si cercetări

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- alte servicii' executate cu terti:

6.581,14

0,76

281,88

0,81

281,88

0,00

0,81

0,23

* colaborări

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

* comisionae si onorarii

2.381,11

0,27

114,84

0,33

114,84

0,00

0,33

0,09

* protocol,'reclame, publicitate

950,39

0,11

38,28

0,11

38,28

0,00

0,11

0,03

* deplasare detasari, transferări

278,03

0,03

10,44

0,03

10,44

0,00

0,03

0,01

* posta si telecomunicații

2.971,61

0,34

118,32

0,34

118,32

0,00

0,34

0,10

- alte cheltuieli materiale

6.924,47

0,80

393,24

1,13

393,24

0,00

1,13

0,32

- cheltuieli cu impozite si taxe locale

14.666,98

1,69

588,12

1,69

588,12

0,00

1,69

0,48

b) Cheltuieli cu munca vie:

651.762,43

75,07

15.047,52

43,24

15.047,52

0,00

43,24

12,31

* salarii

595.337,68

68,57

13.300,56

38,22

13.300,56

0,00

38,22

10,88

* CAS    '

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

* Fond de șomaj

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

* FNAS !'

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

* Fond de accidente si boli profesionale

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

* Fond de garantare a creanțelor salariate

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

* CCIAS 0:85

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

* alte cheltuitei cu munca vie TM

33.094,91

3,81

1.416,36

4,07

1.416,36

0,00

4,07

1,16

Contribuție asiguratorie CAM

23.329,84

2,69

330,60

0,95

330,60

0,00

0,95

0,27

c) Chletuilei financiare

84,88

0,01

24,36

0,07

24,36

0,00

0,07

0,02

III

CHELTUILEIiTOTALE ( I+II )

2.659.360,26

306,29

119.120,40

342,30

120.524,74

4,04

346,34

98,58

IV

PROFIT   b

1.740,00

5,00

1.740,00

0,00

5,00

1,42

V

COTA DE DEZVOLTARE, MODERNIZARE SACET    î

VI

VENITURI ( PRET/TARIF ) OBȚINUTE DIN ACTIVITATI1.E DE PRODUCERE, TRANSPORT, DISTRIBUȚIE ENERGIE TERMICA

3.015.388,32

120.860,40

122.264,74

VII

CANTITATE! LIVRATA ( Gcal )

8.682,37

348,00

348,00

351,34

100,00

VIII

TARIF

306,29

347,30

4,04

351,34

100,00