Hotărârea nr. 266/2019

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND STABILIREA INDEMNIZAȚIEI LUNARE DE CARE BENEFICIEAZĂ CONSILIERII LOCALI AI MUNICIPIULUI CONSTANȚA


HOTĂRÂRE privinciiStabilirea indemnizației lunare de care beneficiază consilierii locali ai municipiului Constanța

Consiliul local al municipiului Constanța întrunit în ședința ordinară din data de

Luând în dezbatere :

- referatul de aprobare înregistrat sub nr. 139762/19.07.2019 a domnului primar Decebal Făgădău,

-raportul rir. 141499/23.07.2019 al Serviciului resurse umane,

-adresa nr. 88977/07.05.2019 a Direcției financiare,

-avizul Comisiei de specialitate nr. 5 pentru administrație publică, juridică, apararea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului,

-avizul Comisiei de specialitate nr. 1 - de studii, prognoze economico- sociale, buget, finanțezi administrarea domeniului public și privat al municipiului Constața.

în temeiul prevederilor art. 129 alin. 14, art. 212, alin. 1,2,3,4 și art. 196 alin. 1 lit. a 'din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

ART.l - Se stabilește indemnizația lunară de care beneficiază consilierii locali pentru participarea la ședințele ordinare ori la ședințele extraordinare ale consiliului local și ale comisiilor de specialitate în cuantum de 10% din indemnizația lunară a primarului municipiului Constanța.

ART. 2- Consilierii locali au dreptul la indemnizația lunară doar dacă participă la cel puțin o ședință a autorității deliberative și o ședință a comisiei de specialitate, pe lună, desfășurate în condițiile legii.

Art. 3- începând cu data de 05.07.2019 prevederile H.C.L. nr. 211/2017 privind stabilirea indemnizației lunare de care beneficiază consilierii locali ai municipiului Constanța, își încetează aplicabilitatea .

ART,, 4- Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica iprezenta hotărâre Serviciului resurse umane, Direcției financiare în vederea aducerii laț îndeplinire și Instituției prefectului județului Constanța, spre știință.

Prezepta hotărâre a fost adoptată de consilierii locali astfel: PM pentru,         împotrivă, ~ , abțineri.

La data adoptării sunt în funcție~^^- consilieri din 27 membri .

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR MUNICIPIU, MARCELA ENACHE