Hotărârea nr. 265/2019

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA EXECUȚIEI BUGETULUI LOCAL PE TRIMESTRUL I PE ANUL 2019HOTĂRÂRE

privind aprobarea execuției bugetului local pe trimestrul I pe

anul 2019

Consiliul local al municipiului Constanta întrunit în ședința ordinară la data de                        ;

Analizând referatul de aprobare a domnului primar Decebal Făgădău înregistrat sub nr.138163/17.07,2019 avizul Comisiei de specialitate nr.l de studii, prognoze economico-sociale, buget-finanțe, administrarea domeniului public si privat al municipiului Constanța, avizul Comisiei de specialitate nr. 5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului și raportul Direcției financiare nr. 141876/23.07.2019; '           '                                                  1

Având în vedere prevederile art. 49 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările ulterioare;

în; temeiul prevederilor art.129 ,alin. (2), lit.b, alin. (4), lit. a și art.196, alin.(l), lit. a din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ

\

HOTĂRĂȘTE:

Art.l Se aprobă execuția bugetului local al municipiului Constanța pe anul 2019 pe trimestrul I, prezentată în anexele nr.l, nr.2, nr.3, nr. 4, nr. 5, nr. 6, nr.7 și anexele 7b la capitolele 5102, 5402, 5502, 6102, 6502, 6602, 6702, 6802, 7002, 8002, 7402, 8102, 8402, 6510, 6610, 6710, 7408 și 8406 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Alt.2 Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre Direcției financiare în vederea aducerii la îndeplinire și spre știință Instituției prefectului județului Constanța.

< r Prezenta hotărârea fost votată de consilierii locali astfel:

" ___pentru, A împotrivă          abțineri.

La data adoptării sunt.în funcție          consilieri din 27 membri.


Constanta,, r               „

Nr.__J&b /

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR ENACHE MARCELA


Anexa 1


CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI LOCAL- VENITURI


anexă la

HCLM NrAgS


cod 20 31.03.2019-lei-

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Prevederi bugetare

Drepturi constatate

încasări realizate

Stingeri pe alte câi decât încasări

Drepturi constatate de încasat

aprobate la finele perioadei de raportare

trimestriale cumulate

Total, din care:

din anii precedenți

din anul curent

A

B

1

2

3=4+5

4

5

6

7

8=3-6-7

VENITURI-TOTAL

(cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.02+46.02+ 47.02+48.02)

00.01

612652828

231012978

605396695

277579597

327817098

248185144

5294786

351916765

VENITURI PROPRII

(cod 00.02-11.02- 37.02+ 00.15)

49.90

539454000

203441070

561168384

277579597

283588787

203956833

5294786

351916765

I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)

00.02

573186828

225788171

567464213

265770137

301694076

223881600

5292186

338290427

A. VENITURI FISCALE

(cod 00.04+00.09+00.10+00.11)

00.03

486389828

201900009

455752554

185989162

269763392

199892824

5213752

250645978

A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT Șl CÂȘTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05+00.06+00.07)

00.04

291483000

75618972

75618972

0

75618972

75618972

0

0

A1.1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT Șl CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE (cod 01.02)

00.05

0

0

0

0

0

0

0

0

Impozit pe profit (cod 01.02.01)

01.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Impozit pe profit de la agenții economici

01.02.01

0

0

A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT Șl CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE ( cod 03.02+04.02)

00.06

291483000

75618972

75618972

0

75618972

75618972

0

0

Impozit pe venit (cod 03.02.17+ 03.02.18)

03.02

2600000

437862

437862

0

437862

437862

0

0

Impozit pe onorariul avocaților și notarilor publici

03.02.17

0

0

Impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal

.    03.02.18

2600000

437862

437862

437862

437862

0

Cote și sume defalcate dinJmoozituî-De venit

]cod 04.02.01+04.02.04+01.02.05)

.     04.02

28S8530C0

/ "i 1 1 IV

7515111u

0

75181110

75181110

0

0

Cote defalcate din impozitul pe venit

04.02.01

288883000

75181110

75181110

75181110

75181110

0

Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale

04.02.04

0

0

Sume repartizate din Fondul la dispoziția Consiliului Județean

04.02.05

0

0

anexă I.

A

A1.3. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT Șl CÂȘTIGURI DIN CAPITAL(cod 05.02)

00.07

0

0

0

0

0

• 0

lm nr.^g^

Alte impozite pe venit, profit și câștiguri din capital (cod 05.02.50)

05.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte impozite pe venit, profit și câștiguri din capital

05.02.50

0

0

A3. IMPOZITE Șl TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02)

00.09

125547000

82385242

278269752

143084204

135185548

82385242

3434998

192449512

Impozite și taxe pe proprietate (cod 07.02.011a 07.02.03 + 07.02.50)

07.02

125547000

82385242

278269752

143084204

135185548

82385242

3434998

192449512

Impozit și taxă pe clădiri (cod 07.02.01.01+07.02.01.02)

07.02.01

96500000

68358479

240148989

129427342

110721647

68358479

2087653

169702857

Impozit pe clădiri de la persoane fizice

07.02.01.01

28500000

19620753

38346505

8034461

30312044

19620753

321183

18404569

Impozit și taxă pe clădiri de la persoane juridice

07.02.01.02

68000000

48737726

201802484

121392881

80409603

48737726

1766470

151298288

Impozit și taxă pe teren (cod 07.02.02.01 la 07.02.02.03)

07.02.02

19347000

11734172

34994365

12941233

22053132

11734172

1347345

21912848

Impozit pe terenuri de la persoane fizice

07.02.02.01

7550000

5138602

11110104

3404924

7705180

5138602

83477

5888025

Impozit și taxă pe teren de la persoane juridice

07.02.02.02

11400000

6325090

23351049

9394750

13956299

6325090

1260771

15765188

Impozitul pe terenul extravilan*)+Restanțe ani anteriori din impozitul pe terenul agricol-

07.02.02.03

397000

270480

533212

141559

391653

270480

3097

259635

Taxe judiciare de timbru și alte taxe de timbru

07.02.03

9700000

2292591

3126398

715629

2410769

2292591

833807

Alte impozite și taxe pe proprietate

07.02.50

0

0

A4.IMPOZITE Șl TAXE PE BUNURI Șl SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02+16.02)

00.10

68759828

43463289

101008577

42808817

58199760

41456104

1710821

57841652

Sume defalcate din TVA

(cod 11.02.01+11.02.02+11.02.05+11.02.06+11.02.09)

11.02

35102828

23716695

21654365

0

21654365

21654365

0

0

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județelor

11.02.01

0

0

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor și Municipiului București

11.02.02

23287210

19633329

18815045

18815045

18815045

0

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri

11.02.05

0

0

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale

11.02.06

3124000

1041300

236666

236666

236666

0

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea învățământului particular sau confesional acreditat

11.02.09

8691618

3042066

2602654

2602654

2602654

0

Alte impozite și taxe generale pe bunuri și servicii      (cod

12.02.07)

12.02

0

0

371490

368167

3323

738

0

370752

Taxe hoteliere

12.02.07

0

371490

368167

3323

738

- --------

( U l

Taxe pe servicii specifice (cod 15.02.01+15.02.50)

15.02

800000

120608

834081

718211

115870

120811

8711

704559

Impozit pe spectacole

15.02.01

800000

120608

833878

718211

115667

120608

8711

704559

Alte taxe pe servicii specifice

15.02.50

0

203

203

203

0

r


Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurarea de activități

(cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50)

16.02

32857000

19625986

78148641

41722439

36426202

19680190

i Nidggy

Impozit pe mijloacele de transport

(cod 16.02.02.01+16.02.02.02)

16.02.02

27000000

15980526

72233209

39614923

32618286

15980526

1702110

54550573

Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane fizice

16.02.02.01

16500000

10741987

40088775

20463726

19625049

10741987

269879

29076909

Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane juridice

16.02.02.02

10500000

5238539

32144434

19151197

12993237

5238539

1432231

25473664

Taxe și tarife pentru eliberarea de licențe și autorizații de funcționare

16.02.03

0

0

Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurarea de activități

16.02.50

5857000

3645460

5915432

2107516

3807916

3699664

2215768

A6. ALTE IMPOZITE Șl TAXE FISCALE (cod 18.02)

00.11

600000

432506

855253

96141

759112

432506

67933

354814

Alte impozite și taxe fiscale (cod 18.02.50)

18.02

600000

432506

855253

96141

759112

432506

67933

354814

Alte impozite și taxe

18.02.50

600000

432506

855253

96141

759112

432506

67933

354814

C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)

00.12

86797000

23888162

111711659

79780975

31930684

23988776

78434

87644449

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)

00.13

13204000

1619959

2278262

560036

1718226

1663815

0

614447

Venituri din proprietate (cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+ 30.02.50)

30.02

13204000

1619959

2278262

560036

1718226

1663815

0

614447

Vărsăminte din profitul net al regiilor autonome

30.02.01

150000

Venituri din concesiuni și închirieri (cod 30.02.05.30)

30.02.05

13054000

1619959

2235981

560036

1675945

1621534

0

614447

Alte venituri din concesiuni și închirieri de către instituțiile publice

30.02.05.30

13054000

1619959

2235981

560036

1675945

1621534

614447

Venituri din dividende (cod 30.02.08.02+30.02.08.03)

30.02.08

0

0

0

0

0

0

0

0

Venituri din dividende de la alți plătitori

30.02.08.02

0

0

Dividende de la societățile și companiile naționale și societățile cu capital majoritar de stat

30.02.08.03

0

0

Alte venituri din proprietate

30.02.50

42281

42281

42281

0

Venituri din dobânzi (cod 31.02.03)

31.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte venituri din dobânzi

31.02.03

0

0

C2.VÂNZĂRI DE BUNURI Șl SERVICII

(cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)

00.14

73593000

22268203

109433397

79220939

30212458

22324961

78434

87030002

Venituri din prestări de servicii și alte activități (cod 33.02.08+33.02.10+33.02.12+33.02.13+33.02.24+ 33.02.26+33.02.27 + 33.02.28+ 33.02.33+33.02.50)

33.02

3711000

934760

2606226

1727852

878374

936533

1556

1668137

Venituri din prestări de servicii

33.02.08

220000

56638

57123

57123

57123

0

Contribuția părinților sau susținătorilor legali pentru întreținerea

33.02.

508000

79334

__ 70004

'    79354

/

0

Contribuția persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social

33.02.12

2513000

674404

674404

674404

674404

0

Contribuția de întreținere a persoanelor asistate

33.02.13

0

0

Taxe din activități cadastrale și agricultură

33.02.24

0

1288

1288

1288

0ANEXĂ LA

Venituri din despăgubiri

33.02.26

0

HCLP

1 nr.£g5 ty

2^9

Contribuția lunară a părinților pentru întreținerea copiilor în unitățile de protecție socială

33.02.27

0

0

Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecată, imputații și despăgubiri

33.02.28

450000

117743

1787436

1727852

59584

117743

1556

1668137

Contribuții pentru finanțarea Programului „Școală după școală"

33.02.33

0

0

Alte venituri din prestări de servicii și alte activități

33.02.50

20000

6591

6591

6591

6591

0

Venituri din taxe administrative, eliberări permise (cod 34.02.02+34.02.50)

34.02

14570000

4950234

6334112

532343

5801769

4969817

0

1364295

Taxe extrajudiciare de timbru

34.02.02

0

2443

2443

2443

0

Alte venituri din taxe administrative, eliberări permise

34.02.50

14570000

4950234

6331669

532343

5799326

4967374

1364295

Amenzi, penalități și confiscări (cod 35.02.01 la 35.02.03+35.02.50)

35.02

7606000

2779239

38289401

35948955 •

2340446

2799039

0

35490362

Venituri din amenzi și alte sancțiuni aplicate potrivit dispozițiilor legale (cod 35.02.01.02)

35.02.01

7606000

2779239

38269601

35948955

2320646

2779239

0

35490362

Venituri din amenzi și alte sancțiuni aplicate de către alte instituții de specialitate

35.02.01.02

7606000

2779239

38269601

35948955

2320646

2779239

35490362

Penalități pentru nedepunerea sau depunerea cu întârziere declarației de impozite și taxe

35.02.02

0

0

încasări din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate și alte sume constatate odată cu confiscarea potrivit legii (cod 35.02.03.01)

35.02.03

0

0

0

0

0

0

0

0

încasări din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate și alte sume constatate odată cu confiscarea potrivit legii

35.02.03.01

0

0

Alte amenzi, penalități și confiscări

35.02.50

0

19800

19800

19800

0

Diverse venituri    (cod 36.02.01+36.02.05+36.02.06 +

36.02.07+36.02.11+36.02.14+36.02.22+36.02.23 + 36.02.31 + 36.02.47+36.02.50)

36.02

47706000

13603970

62203658

41011789

21191869

13619572

76878

48507208

Venituri din aplicarea prescripției extinctive (cod 36.02.01.01)

36.02.01

0

0

0

0

0

0

0

0

Venituri din aplicarea prescripției extinctive

36.02.01.01

0

0

Vărsăminte din veniturile și/sau disponibilitățile instituțiilor publice

36.02.05

8500000

2386572

23396343

20696821

2699522

2386572

76878

20932893

Taxe speciale

36.02.06

18987000

11205489

37809961

19424159

18385802

11221091

26588870

Vărsăminte din amortizarea mijloacelor fixe

36.02.07

0

0

Venituri din ajutoare de stat recuperate

36.02.11

0

0

Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate în cursul procesului de exsoutare-siiiia

36.02.1'1

0

0

Venituri din restituirea sumelor alocate pentru reducerea riscului seismic

36.02.22

0

0

Taxa de reabilitare termică

36.02.23

0

0

Contribuția asociației de proprietari pentru lucrările de reabilitare termică

36.02.31

0

0

anexă la

Alte venituri pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare

36.02.47

0

HCL

M NR.3JB5 o

Alte venituri

36.02.50

20219000

11909

997354

890809

106545

11909

985445

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.02.01+37.02.03 la 37.02.05+37.02.50)

37.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Donații și sponsorizări

37.02.01

0

0

Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)

37.02.03

0

0

Vărsăminte din secțiunea de funcționare

37.02.04

0

0

Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene

37.02.05

0

0

Alte transferuri voluntare

37.02.50

0

0

II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.02)

00.15

1370000

1369594

15358536

11809460

3549076

1729598

2600

13626338

Venituri din valorificarea unor bunuri

(cod 39.02.01+39.02.03+39.02.04+ 39.02.07+39.02.10)

39.02

1370000

1369594

15358536

11809460

3549076

1729598

2600

13626338

Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice

39.02.01

0

0

Venituri din vânzarea locuințelor construite din fondurile statului

39.02.03

172000

171594

171594

171594

171594

0

Venituri din privatizare

39.02.04

0

0

Venituri din vânzarea unor bunuri aparținând domeniului privat al statului sau al unităților administrativ-teritoriale

39.02.07

1198000

1198000

15186942

11809460

3377482

1558004

2600

13626338

Depozite speciale pentru construcții de locuințe

39.02.10

0

0

III.OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 40.02+41.02)

00.16

0

0

18086825

0

18086825

18086825

0

0

încasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod 40.02.06+40.02.07+40.02.10+40.02.11+ 40.02.13+ 40.02.14+40.02.16+40.02.18+40.02.50)

40.02

0

0

18086825

0

18086825

18086825

0

0

încasări din rambursarea împrumuturilor pentru înființarea unor instituții și servicii publice de interes local sau a unor activități finanțate integral din venituri proprii

40.02.06

0

0

încasări din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice și juridice

40.02.07

0

0

împrumuturi temporare din trezoreria statului

40.02.10

0

0

Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă ale secțiunii de funcționare

40.02.11

0

0

Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă ale secțiunii de dezvoltare

40.02.13

0

0

Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea chAltiiiclilor-ssc^unii-ds-dszvcltsrs       *

zin nn.-i a

0

18086825

... 18086825

1«^2^325

0

Sume primite în cadrul mecanismului decontării cererilor de plată

40.02.16

0

0

Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de funcționare

40.02.18

0

0

A XTT7X7 A T.

încasări din rambursarea altor împrumuturi acordate

40.02.50

0

ți r

rx ii i//xr\ III MD OCCP

Alte operațiuni financiare(cod.41.02.05+41.02.14)

41.02

0

0

0

0

0

0

L. IVI IN K . U-V

Disponibilități rezervate pentru plăți ale unităților de învățământ special și a altor instituții publice de pe raza altor unități administrativ-teritoriale decât cea pe raza căreia își desfășoară activitatea consiliul județean/Consiliul General al Municipiului București (cod.41.02.05.01 +41.02.05.02)

41.02.05

0

0

0

0

0

0

0

0

Disponibilități rezervate pentru plăți ale unităților de învățământ special și a altor instituții publice de pe raza altor unități administrativ-teritoriale decât cea pe raza căreia își desfășoară activitatea consiliul județean/Consiliul General al Municipiului București, pentru secțiunea de funcționare

41.02.05.01

0

0

Disponibilități rezervate pentru plăți ale unităților de învățământ special și a altor instituții publice de pe raza altor unități administrativ-teritoriale decât cea pe raza căreia își desfășoară activitatea consiliul județean/Consiliul General al Municipiului București, pentru secțiunea de dezvoltare

41.02.05.02

0

0

Sume alocate din Fondul de Dezvoltare și investiții

41.02.14

0

. 0

IV. SUBVENȚII (cod 00.18)

00.17

30915000

3800179

3800179

0

3800179

3800179

0

0

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI

PUBLICE (cod 42.02+43.02)

00.18

30915000

3800179

3800179

0

3800179

3800179

0

0

Subvenții de la bugetul de stat

(cod 42.02.01+42.02.05+ 42.02.10+42.02.12+42.02.13+

42.02.14+42.0215+42.02.16+42.02.18+42.02.20+ 42.02.21+42.02.28+ 42.02.29+42.02.34+ 42.02.35+ 42.02.40 la 42.02.42 + 42.02.45+ 42.02.51+42.02.52+ 42.02.54+ 42.02.55+ 42.02.62+ 42.02.65 la 42.02.67+ 42.02.69+ 42.02.73+42.02.77)

42.02

30915000

3800179

3800179

0

3800179

3800179

0

0

Retehnologizarea centralelor termice și electrice de termoficare

42.02.01

0

0

Planuri și regulamente de urbanism

42.02.05

0

0

Finanțarea acțiunilor privind reducerea riscului seismic al construcțiilor existente cu destinație de locuință

42.02.10

0

0

Subvenții pentru reabilitarea termică a clădirilor de locuit

42.02.12

0

0

Subvenții pentru finanțarea programelor multianuale prioritare de mediu și gospodărire a apelor

42.02.13

0

0

Finanțarea unor cheltuieli de capital ale unităților de învățământ preuniversitar

42.02.14

0

_ _ _______

- 0

Subvenții primite-din Fondul Național de Dezvoltare

42.02.15

0

0

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor în sănătate (cod 42.02.16.01 la 42.02.16.03)

42.02.16

0

0

0

0

0

0

0

0

ANEXĂ LA

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale și echipamentelor de comunicații în urgență în sănătate

42.02.16.01

0

HCLft

1 NR.       /

0

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale în sănătate

42.02.16.02

0

0

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea altor investiții în sănătate

42.02.16.03

0

0

Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor în sănătate (cod 42.02.18.01 la 42.02.18.03)

42.02.18

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale și echipamentelor de comunicații în urgență în sănătate

42.02.18.01

0

0

Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale în sănătate

42.02.18.02

0

0

Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea altor investiții în sănătate

42.02.18.03

0

0

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare

42.02.20

0

0

Finanțarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap

42.02.21

0

0

Subvenții primite din Fondul de Intervenție

42.02.28

0

0

Finanțarea lucrărilor de cadastru imobiliar

42.02.29

0

0

Subvenții pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri

42.02.34

109000

7028

7028

7028

7028

0

Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea unităților de asistență medico-sociale

42.02.35

0

0

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru realizarea obiectivelor de investiții în turism

42.02.40

0

0

Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea sănătății

42.02.41

15540000

3712581

3712581

3712581

3712581

0

Sume primite de administrațiile locale în cadrul programelor FEGA implementate de APIA

42.02.42

0

0

Sume primite de administrațiile locale în cadrul programelor finanțate din Fondul Social European

42.02.45

0

0

Subvenții primite de la bugetul de stat pentru finanțarea unor programe de interes național ( cod 42.02.51.01+42.02.51.02)

42.02.51

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții primite de la bugetul de stat pentru finanțarea unor nrngrarns-ds-intsrss nstions!. d^stinots scCțrJf::: dt; funuyorisrs s bugetului local

42.02.5 i.u i

--

0

0

Subvenții primite de la bugetul de stat pentru finanțarea unor programe de interes național, destinate secțiunii de dezvoltare a bugetului local

42.02.51.02

0

0

AMPYĂ T A

Subvenții primite de la bugetul de stat pentru finanțarea investițiilor pentru instituții publice de asistență socială și unități de asistență medico-sociale

42.02.52

0

HCLÎ

4 NR.

u

Subvenții pentru sprijinirea construirii de locuințe

42.02.54

0

0

Subvenții pentru finanțarea locuințelor sociale

42.02.55

0

0

Sume alocate din bugetul de stat aferente corecțiilor financiare

42.02.62

0

0

Finanțarea Programului Național de Dezvoltare Locală

42.02.65

14260000

53800

53800

53800

53800

0

Subvenții din bugetul de stat alocate conform contractelor încheiate cu direcțiile de sănătate publică

42.02.66

0

0

Subvenții din sume obținute în urma scoaterii la licitație a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră pentru finanțarea proiectelor de investiții

42.02.67

0

0

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, aferente perioadei de programare 2014 - 2020

42.02.69

1006000

26770

26770

26770

26770

0

Subvenții pentru realizarea activității de colectare, transport, depozitare și neutralizare a deșeurilor de origine animală

42.02.73

0

0

Subvenții primite în cadrul Programului stațiuni balneare

42.02.77

0

0

Subvenții de la alte administrații

(cod. 43.02.01 +43.02.04+43.02.07+43.02.08+43.02.20+

43.02.21+43.02.23 +43.02.24 +43.02.30 + 43.02.31+43.02.34)

43.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții primite de la bugetele consiliilor județene pentru protecția copilului

43.02.01

0

0

Subvenții de la bugetul asigurărilor pentru șomaj către bugetele locale, pentru finanțarea programelor pentru ocuparea temporară a forței de muncă și subvenționarea locurilor de muncă

43.02.04

0

0

Subvenții primite de la alte bugete locale pentru instituțiile de asistență socială pentru persoanele cu handicap

43.02.07

0

0

Subvenții primite de la bugetele consiliilor locale și județene pentru ajutoare în situații de extremă dificultate

43.02.08

0

0

Alte subvenții primite de la administrația centrală pentru finanțarea unor activități

43.02.20

0

0

Sume primite de la Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară

43.02.21

0

0

Subvenții primite din bugetul județului pentru clasele de învățământ special organizate în cadru! unităților de învățământ de masă

0

- — - ---------

0

Subvenții primite din bugetele locale pentru clasele de învățământ de masă organizate în unitățile de învățământ special

43.02.24

0

0

ANF.Y Ă t a

Subvenții primite de la bugetul județului pentru plata drepturilor de care beneficiază copiii cu cerințe educaționale speciale integrați în învățământul de masă

43.02.30

0

HCL

M NR.

0

Sume alocate din bugetul AFIR, pentru susținerea proiectelor din

PNDR 2014 - 2020                    '

43.02.31

0

0

Sume alocate din bugetul ANCPI pentru finanțarea lucrărilor de înregistrare sistematică din cadrul Programului național de cadastru și carte funciară

43.02.34

0

0

Sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări      ( cod 45.02.01 la

45.02.05+45.02.07+45.02.08+45.02.15 la 45.02.21)

45.02

Fondul European de Dezvoltare Regională (cod 45.02.01.01 la 45.02.01.04)

45.02.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.01.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.01.02

Prefinanțare

45.02.01.03

Corecții financiare

45.02.01.04

Fondul Social European (cod 45.02.02.01 la 45.02.02.04)

45.02.02

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.02.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.02.02

Prefinanțare

45.02.02.03

Corecții financiare

45.02.02.04

Fondul de Coeziune (cod 45.02.03.02+45.02.03.04)

45.02.03

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.03.02

Corecții financiare

45.02.03.04

Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurală (cod 45.02.04.01 la 45.02.04.04)

45.02.04

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.04.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.04.02

Prefinanțare

45.02.04.03

Corecții financiare

45.02.04.04

Fondul European pentru Pescuit (cod 45.02.05.01 la 45.02.05.04)

45.02.05

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.05.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.05.02

Prefinanțare

45.02.05.03

Corecții financiare

45.02.05.04

Lnstrurnsritul-ds Asistontă osntru             (coc 45.0'2.07.0; Îs

45.02.07.04)

45.02.07

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.07.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.07.02

Prefinanțare

45.02.07.03

ANEXĂ LA

Corecții financiare

45.02.07.04

Instrumentul European de Vecinătate și Parteneriat (cod 45.02.08.01 la 45.02.08.04)

45.02.08

HC

LM NK.    .

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.08.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.08.02

Prefinanțare

45.02.08.03

Corecții financiare

45.02.08.04

Programe comunitare finanțate în perioada 2007-2013 (cod 45.02.15.01 la 45.02.15.04)

45.02.15

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.15.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.15.02

Prefinanțare

45.02.15.03

Corecții financiare

45.02.15.04

Alte facilități și instrumente postaderare (cod 45.02.16.01 la 45.02.16.04)

45.02.16

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.16.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.16.02

Prefinanțare

45.02.16.03

Corecții financiare

45.02.16.04

Mecanismul financiar SEE (cod 45.02.17.01 la 45.02.17.04)

45.02.17

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.17.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.17.02

Prefinanțare

45.02.17.03

Corecții financiare

45.02.17.04

Mecanismul financiar norvegian (cod 45.02.18.01 la 45.02.18.04)

45.02.18

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.18.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.18.02

Prefinanțare

45.02.18.03

Corecții financiare

45.02.18.04

Programul de cooperare elvețiano-român vizând reducerea disparităților economice și sociale în cadrul Uniunii Europene extinse (cod 45.02.19.01+45.02.19.02 + 45.02.19.03 + 45.02.19.04)

45.02.19

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02/3.01

_ . —

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.19.02

Prefinanțare

45.02.19.03

Corecții financiare

45.02.19.04

Asistență tehnică pentru mecanismele financiare SEE      (cod

45.02.20.01 la 45.02.20.04)

45.02.20

ANEXĂ LA

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.20.01

HC]

M NR ^o51

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.20.02

Prefinanțare

45.02.20.03

Corecții financiare

45.02.20.04

Fondul național pentru relații bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE (cod 45.02.21.01 la 45.02.21.04)

45.02.21

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.21.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.21.02

Prefinanțare

45.02.21.03

Corecții financiare

45.02.21.04

Alte sume primite de la UE (cod 46.02.03+46.02.04)

46.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte sume primite din fonduri de la Uniunea Europeană pentru programele operaționale finanțate în cadrul obiectivului convergență

46.02.03

0

0

Alte sume primite din fonduri de la Uniunea Europeană pentru programele operaționale finanțate din cadrul financiar 2014-2020

46.02.04

0

0

Sume în curs de distribuire (cod 47.02.04)

47.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume încasate pentru bugetul local în contul unic în curs de distribuire

47.02.04

0

0

Sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări aferente cadrului financiar 20142020 (cod 48.02.01 la 48.02.05 + 48.02.11 + 48.02.12 + 48.02.15+48.02.19+48.02.32+48.32.33)

48.02

7181000

55034

686942

0

686942

686942

0

0

Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)        (cod

48.02.01.01 la 48.02.01.03)

48.02.01

263000

0

168600

0

168600

168600

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.01.01

263000

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.01.02

0

168600

168600

168600

0

Prefinanțare

48.02.01.03

0

0

Fondul Social European (FSE) (cod 48.02.02.01 la 48.02.02.03)

48.02.02

6329000

6379

6434

0

6434

6434

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.02.01

6329000

6379

6379

6379

6379

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.02.02

0

55

55

55

0

Prefinanțare

48.02.02.03

0

0

Fondul de Coeziune (FC) (cod 48.02.03.01 la 48.02.03.03)

48.02.03

Sume grjrnitej.n.c.ontuLpIățilof efectuate în anu! curent

45.02.03.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.03.02

Prefinanțare

48.02.03.03

Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurală (FEADR) (cod 48.02.04.01 la 48.02.04.03)

48.02.04

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.04.01

rtiiiiAA LA

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.04.02

HCl

M NR.^65

Prefinanțare

48.02.04.03

Fondul European pentru Pescuit și Afeceri Maritime (FEPAM) (cod 48.02.05.01 la 48.02.05.03) ’

48.02.05

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.05.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.05.02

Prefinanțare

48.02.05.03

Instrumentul de Asistență pentru Preaderare (IPA II) (cod 48.02.11.01 la 48.02.11.03)

48.02.11

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.11.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.11.02

Prefinanțare

48.02.11.03

Instrumentul European de Vecinătate (ENI) (cod 48.02.12.01 la 48.02.12.03)

48.02.12

468000

0

463253

0

463253

463253

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.12.01

468000

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.12.02

0

0

Prefinanțare

48.02.12.03

463253

463253

463253

0

Alte programe comunitare finanțate în perioada 2014-2020 (APC) (cod 48.02.15.01+48.02.15.02) '

48.02.15

121000

48655

48655

0

48655

48655

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.15.01

121000

48655

48655

48655

48655

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.15.02

0

Mecanismul pentru Interconectarea Europei (MIE)       (cod

48.02.19.01+48.02.19.02+48.02.19.03+48.02.19.04)

48.02.19

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.19.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.19.02

Prefinanțare

48.02.19.03

Sume aferente alocărilor temporare de la bugetul de stat pe perioada indisponibilităților fondurilor externe nerambursabile

48.02.19.04

Fondul pentru relații bilaterale aferent Mecanismelor financiare

Spațiul Economic European și Norvegian 2014-2021 (cod

48.02.32.01+48.02.32.02)  ’

48.02.32

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.32.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.32.02

Asistență tehnică aferentă Mecanismelor financiare Spațiul

Economic European și Norvegian 2014-2021 (cod

48.02.33.01+48.02.33.02)

48.02.33

__ ... _ -----

— -

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.33.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.33.02

VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE     (cod

00.02+00.16+00.17+47.02) - TOTAL

00.01

588835828

229507780

571183822

265770137

305413685

227601209

5292186

338290427

VENITURI PROPRII (cod 00.02-11.02-37.02)

49.90

538084000

202071476

545809848

265770137

280039711

202227235

5292186

338290427

I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)

00.02

573186828

225788171

567464213

265770137

301694076

223881600

5292186

338290427

A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+00.09+00.10+00.11)

00.03

486389828

201900009

455752554

185989162

269763392

199892824

5213752

250645978

A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT Șl CÂȘTIGURI DIN

CAPITAL (cod 00.05+00.06+00.07)

291483000

75618972

75618972

0

75618972

75618972

0

---- n

00.04

anexă l

A

A1.1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT Șl CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE (cod 01.02)

00.05

0

0

0

0

0

0

0

H<

-Lm

■ /toș,

Impozit pe profit    (cod 01.02.01)

01.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Impozit pe profit de la agenții economici

01.02.01

0

0

A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT Șl CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE( cod 03.02+04.02)

00.06

291483000

75618972

75618972

0

75618972

75618972

0

0

Impozit pe venit (cod 03.02.17+ 03.02.18)

03.02

2600000

437862

437862

0

437862

437862

0

0

Impozit pe onorariul avocaților și notarilor publici

03.02.17

0

0

Impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal

03.02.18

2600000

437862

437862

437862

437862

0

Cote și sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04+04.02.05)

04.02

288883000

75181110

75181110

0

75181110

75181110

0

0

Cote defalcate din impozitul pe venit

04.02.01

288883000

75181110

75181110

75181110

75181110

0

Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale

04.02.04

0

0

Sume repartizate din Fondul la dispoziția Consiliului Județean

04.02.05

0

0

A1.3. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT Șl CÂȘTIGURI DIN CAPITAL (cod 05.02)

00.07

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte impozite pe venit, profit și câștiguri din capital (cod 05.02.50)

05.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte impozite pe venit, profit și câștiguri din capital

05.02.50

0

0

A3. IMPOZITE Șl TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02)

00.09

125547000

82385242

278269752

143084204

135185548

82385242

3434998

192449512

Impozite și taxe pe proprietate (cod 07.02.011a 07.02.03+07.02.50)

07.02

125547000

82385242

278269752

143084204

135185548

82385242

3434998

192449512

Impozit și taxă pe clădiri (cod 07.02.01.01+07.02.01.02)

07.02.01

96500000

68358479

240148989

129427342

110721647

68358479

2087653

169702857

Impozit pe clădiri de la persoane fizice

07.02.01.01

28500000

19620753

38346505

8034461

30312044

19620753

321183

18404569

Impozit și taxă pe clădiri de la persoane juridice

07.02.01.02

68000000

48737726

201802484

121392881

80409603

48737726

1766470

151298288

Impozit și taxă pe teren (cod 07.02.02.01 la 07.02.02.03)

07.02.02

19347000

11734172

34994365

12941233

22053132

11734172

1347345

21912848

Impozit pe terenuri de la persoane fizice

07.02 02.01

75500GG

5': 385C2

1 1 1 1 U i

3404924

7705180

’  5138602

83477

5888025

impozit și taxă pe teren de la persoane juridice

07.02.02.02

11400000

6325090

23351049

9394750

13956299

6325090

1260771

15765188

Impozitul pe terenul extravilan*) +Restanțe anii anteriori din impozitul pe terenul agricol

07.02.02.03

397000

270480

533212

141559

391653

270480

3097

259635

Taxe judiciare de timbru și alte taxe de timbru

07.02.03

9700000

2292591

3126398

715629

2410769

2292591

833807

Alte impozite și taxe pe proprietate

07.02.50

0

0

A4.IMPOZITE Șl TAXE PE BUNURI Șl SERVICII        (cod

11.02+12.02+15.02+16.02)

00.10

68759828

43463289

101008577

42808817

58199760

41456104

1710821

57841652

Sume defalcate din TVA

(cod 11.02.01+11.02.02+11.02.05+11.02.06+11.02.09)

11.02

35102828

23716695

21654365

0

21654365

21654365

r-e-

------Q.

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județelor

11.02.01

0

H

anexă I

CI A4 xrn

,A

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor și Municipiului București

11.02.02

23287210

19633329

18815045

18815045

18815045

U L1V1 IN K, JJr.

0

O /oKjl'I

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri

11.02.05

0

0

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale

11.02.06

3124000

1041300

236666

236666

236666

0

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea învățământului particular sau confesional acreditat

11.02.09

8691618

3042066

2602654

2602654

2602654

0

Alte impozite și taxe generale pe bunuri și servicii      (cod

12.02.07)

12.02

0

0

371490

368167

3323

738

0

370752

Taxe hoteliere

12.02.07

371490

368167

3323

738

370752

Taxe pe servicii specifice (cod 15.02.01+15.02.50)

15.02

800000

120608

834081

718211

115870

120811

8711

704559

Impozit pe spectacole

15.02.01

800000

120608

833878

718211

115667

120608

8711

704559

Alte taxe pe servicii specifice

15.02.50

0

203

203

203

0

Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurarea de activități

(cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50)

16.02

32857000

19625986

78148641

41722439

36426202

19680190

1702110

56766341

Impozit pe mijloacele de transport (cod 16.02.02.01 + 16.02.02.02)

16.02.02

27000000

15980526

72233209

39614923

32618286

15980526

1702110

54550573

Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane fizice

16.02.02.01

16500000

10741987

40088775

20463726

19625049

10741987

269879

29076909

Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane juridice

16.02.02.02

10500000

5238539

32144434

19151197

12993237

5238539

1432231

25473664

Taxe și tarife pentru eliberarea de licențe și autorizații de funcționare

16.02.03

0

0

Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurarea de activități

16.02.50

5857000

3645460

5915432

2107516

3807916

3699664

2215768

A6. ALTE IMPOZITE Șl TAXE FISCALE (cod 18.02)

00.11

600000

432506

855253

96141

759112

432506

67933

354814

Alte impozite și taxe fiscale (cod 18.02.50)

18.02

600000

432506

855253

96141

759112

432506

67933

354814

Alte impozite și taxe

18.02.50

600000

432506

855253

96141

759112

432506

67933

354814

C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)

00.12

86797000

23888162

111711659

79780975

'ÎIO'ÎAGQ/I

nonn

ZioC/OO ! ! 'J

t a^î-3'Q

'    6 Z644449

CJ.e VENlIUR!-D!N-PROPR!ETAT5 (cod GG.C-2-3

00.13

13204000

1619959

2278262

560036

1718226

1663815

0

614447

Venituri din proprietate

(cod 30.02.01 +30.02.05+30.02.08+30.02.50)

30.02

13204000

1619959

2278262

560036

1718226

1663815

0

614447

Vărsăminte din profitul net al regiilor autonome

30.02.01

150000

0

0

0

0

Venituri din concesiuni și închirieri (cod 30.02.05.30)

30.02.05

13054000

1619959

2235981

560036

1675945

1621534

0

614447

Alte venituri din concesiuni și închirieri de către instituțiile publice

30.02.05.30 '

13054000

1619959

2235981

560036

1675945

1621534

614447

Venituri din dividende (cod 30.02.08.02+30.02.08.03)

30.02.08

0

0

0

0

0

0

0

0

Venituri din dividende de la alți plătitori

30.02.08.02

0

A N F Y 5P

LA

Dividende de la societățile și companiile naționale și societățile cu capital majoritar de stat

30.02.08.03

0

1

/1 i i L A A

îCLM NR._o

Alte venituri din proprietate

30.02.50

42281

42281

42281

0

Venituri din dobânzi (cod 31.02.03)

31.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte venituri din dobânzi

31.02.03

C2.VÂNZĂRI DE BUNURI Șl SERVICII

(cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)

00.14

73593000

22268203

109433397

79220939

30212458

22324961

78434

87030002

Venituri din prestări de servicii și alte activități (cod 33.02.08+33.02.10+33.02.12+33.02.13+33.02.24+ 33.02.26+33.02.27 +33.02.28+ 33.02.33+33.02.50)

33.02

3711000

934760

2606226

1727852

878374

936533

1556

1668137

Venituri din prestări de servicii

33.02.08

220000

56638

57123

57123

57123

0

Contribuția părinților sau susținătorilor legali pentru întreținerea copiilor în creșe

33.02.10

508000

79384

79384

79384

79384

0

Contribuția persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social

33.02.12

2513000

674404

674404

674404

674404

0

Contribuția de întreținere a persoanelor asistate

33.02.13

0

0

Taxe din activități cadastrale și agricultură

33.02.24

1288

1288

1288

0

Venituri din despăgubiri

33.02.26

0

0

Contribuția lunară a părinților pentru întreținerea copiilor în unitățile de protecție socială

33.02.27

0

0

Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecată, imputații și despăgubiri

33.02.28

450000

117743

1787436

1727852

59584

117743

1556

1668137

Contribuții pentru finanțarea Programului 'Școală după școală"

33.02.33

0

0

Alte venituri din prestări de servicii și alte activități

33.02.50

20000

6591

6591

6591

6591

0

Venituri din taxe administrative, eliberări permise       (cod

34.02.02+34.02.50)

34.02

14570000

4950234

6334112

532343

5801769

4969817

0

1364295

Taxe extrajudiciare de timbru

34.02.02

2443

2443

2443

0

- -

Alte venituri din taxe administrative, eliberări permise

34.02.50

14570000

4950234

6331669

532343

5799326

4967374

1364295

Amenzi, penalități și confiscări (cod 35.02.01 la 35.02.03+35.02.50)

35.02

7606000

2779239

38289401

35948955

2340446

2799039

0

35490362

Venituri din amenzi și alte sancțiuni aplicate potrivit dispozițiilor lonola (r'-rirl    A*? A4 AH)— -------- -     •

o C f't't Z'

I

7606000

2779239

38269601

35948955

2320646

2779239

0

35490362

Venituri din amenzi și alte sancțiuni aplicate de către alte instituții de specialitate

35.02.01.02

7606000

2779239

38269601

35948955

2320646

2779239

35490362

Penalități pentru nedepunerea sau depunerea cu întârziere declarației de impozite și taxe

35.02.02

0

0

A XTT?V A T A

încasări din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate și alte sume constatate odată cu confiscarea potrivit legii (cod 35.02.03.01)

35.02.03

0

0

0

0

0

0

HC

n

LM NR. ^65

' /'toa

încasări din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate și alte sume constatate odată cu confiscarea potrivit legii

35.02.03.01

0

0

Alte amenzi, penalități și confiscări

35.02.50

19800

19800

19800

0

Diverse venituri    (cod 36.02.01+36.02.05+36.02.06+

36.02.11 +36.02.14+36.02.50)

36.02

47706000

13603970

62203658

41011789

21191869

13619572

76878

48507208

Venituri din aplicarea prescripției extinctive ( cod 36.02.01.01)

36.02.01

0

0

0

0

0

0

0

0

Venituri din aplicarea prescripției extinctive

36.02.01.01

0

0

Vărsăminte din veniturile și/sau disponibilitățile instituțiilor publice

36.02.05

8500000

2386572

23396343

20696821

2699522

2386572

76878

20932893

Taxe speciale

36.02.06

18987000

11205489

37809961

19424159

18385802

11221091

26588870

Venituri din ajutoare de stat recuperate

36.02.11

0

0

Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate în cursul procesului de executare silită

36.02.14

0

0

Alte venituri

36.02.50

20219000

11909

997354

890809

106545

11909

985445

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.02.01+37.02.03+37.02.50)

37.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Donații și sponsorizări

37.02.01

0

0

Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local ( cu semnul minus)

37.02.03

0

0

Alte transferuri voluntare

37.02.50

0

0

III.OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 40.02+41.02)

00.16

0

0

0

0

0

0

0

0

încasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod 40.02.06+40.02.07+40.02.10+40.02.11+40.02.18+ 40.02.50)

40.02

0

0

0

0

0

0

0

0

încasări din rambursarea împrumuturilor pentru înființarea unor instituții și servicii publice de interes local sau a unor activități finanțate integral din venituri proprii

40.02.06

0

0

încasări din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice și juridice

40.02.07

0

0

împrumuturi temporare din trezoreria statului

40.02.10

0

0

Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă ale secțiunii de funcționare

40.02.11

0

0

Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de funcționare       ...

40.02.18.

0

... ...

------------

0

încasări din rambursarea altor împrumuturi acordate

40.02.50

0

0

Alte operațiuni financiare(cod.41.02.05)

41.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Disponibilități rezervate pentru plăți ale unităților de învățământ special și a altor instituții publice de pe raza altor unități administrativ-teritoriale decât cea pe raza căreia își desfășoară activitatea consiliul județean/Consiliul General al Municipiului București (cod.41.02.05.01)

41.02.05

0

0

0

0

0

0

HC

ANEXĂ U

LM NR.

/tos

0

0

Diisponibilități rezervate pentru plăți ale unităților de învățământ special și a altor instituții publice de pe raza altor unități administrativ-teritoriale decât cea pe raza căreia își desfășoară activitatea consiliul județean/Consiliul General al Municipiului București, pentru secțiunea de funcționare

41.02.05.01

0

0

IV. SUBVENȚII (cod 00.18)

00.17

15649000

3719609

3719609

0

3719609

3719609

0

0

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)

00.18

15649000

3719609

3719609

0

3719609

3719609

0

0

Subvenții de la bugetul de stat

(cod 42.02.21+42.02.28+ 42.02.34+42.02.35 + 42.02.41 +

42.02.42+ 42.02.45+ 42.02.51+42.02.54+ 42.02.66+42.02.73)

42.02

15649000

3719609

3719609

0

3719609

3719609

0

0

Finanțarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap

42.02.21

0

0

Subvenții primite din Fondul de Intervenție

42.02.28

0

0

Subvenții pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri

42.02.34

109000

7028

7028

7028

7028

0

Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea unităților de asistență medico-sociale

42.02.35

0

0

Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea sănătății

42.02.41

15540000

3712581

3712581

3712581

3712581

0

Sume primite de administrațiile locale în cadrul programelor FEGA implementate de APIA

42.02.42

0

0

Sume primite de administrațiile locale în cadrul programelor finanțate din Fondul Social European

42.02.45

0

0

Subvenții primite de la bugetul de stat pentru finanțarea unor programe de interes național ( cod 42.02.51.01)

42.02.51

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții primite de la bugetul de stat pentru finanțarea unor programe de interes național, destinate secțiunii de funcționare a bugetului local

42.02.51.01

0

0

Subvenții pentru sprijinirea construirii de locuințe

42.02.54

0

0

Subvenții din bugetul de stat alocate conform contractelor încheiate cu direcțiile de sănătate publică

42.02.66

0

0

Subvenții pentru realizarea activității de colectare, transport, depozitare și neutralizare a deșeurilor de origine animală

42.02.73

0

0

Subvenții de la alte administrații

(cod 43J1Z.01-+43.02.04+43.02.97-: 43.02.0-0+43.G2.2C--

43.02.21 +43.02.23+43.02.24+43.02.30 +43.02.34)

43.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții primite de la bugetele consiliilor județene pentru protecția copilului

43.02.01

0

0

ANEXĂ LA .

Subvenții de la bugetul asigurărilor pentru șomaj către bugetele locale, pentru finanțarea programelor pentru ocuparea temporară a forței de muncă și subvenționarea locurilor de muncă

H

2LM NR/JJo

5W5

43.02.04

0

0

Subvenții primite de la alte bugete locale pentru instituțiile de asistență socială pentru persoanele cu handicap

43.02.07

0

0

Subvenții primite de la bugetele consiliilor locale și județene pentru ajutoare în situații de extremă dificultate

43.02.08

0

0

Alte subvenții primite de la administrația centrală pentru finanțarea unor activități

43.02.20

0

0

Sume primite de la Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară

43.02.21

0

0

Subvenții primite din bugetul județului pentru clasele de învățământ special organizate în cadrul unităților de învățământ de masă

43.02.23

0

0

Subvenții primite din bugetele locale pentru clasele de învățământ de masă organizate în unitățile de învățământ special

43.02.24

0

0

Subvenții primite de la bugetul județului pentru plata drepturilor de care beneficiază copiii cu cerințe educaționale speciale integrați în învățământul de masă

43.02.30

0

0

Sume alocate din bugetul ANCPI pentru finanțarea lucrărilor de înregistrare sistematică din cadrul Programului național de cadastru și carte funciară

43.02.34

0

0

Sume în curs de distribuire (cod 47.02.04)

47.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume încasate pentru bugetul local în contul unic în curs de distribuire

47.02.04

0

0

VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE (cod

00.02+00.15+00.16+00.17+45.02+46.02+48.02) - TOTAL

00.01

23817000

1505198

34212873

11809460

22403413

20583935

2600

13626338

VENITURI PROPRII (cod 00.02-11.02-37.02+00.15)

49.90

1370000

1369594

15358536

11809460

3549076

1729598

2600

13626338

I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)

00.02

0

0

0

0

0

0

0

0

C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.14)

00.12

0

0

0

0

0

0

0

0

C2.VÂNZĂRI DE BUNURI Șl SERVICII (cod 36.02+37.02)

00.14

0

0

0

0

0

0

0

0

Diverse venituri    (cod 36.02.07+36.02.22+36.02.23 +

36.02.31+36.02.47)

36.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Vărsăminte din amortizarea mijloacelor fixe

36.02.07

r.

- . _

- -

__ ... --

' 0

v'eniîun"din’restiiuirea sumelor alocate pentru reducerea riscului seismic

36.02.22

0

0

Taxa de reabilitare termică

36.02.23

0

0

Contribuția asociației de propeietari pentru lucrările de reabilitare termică

36.02.31

0

0

ANEXĂ LA

Alte venituri pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare

36.02.47

0

H(

:lm NR.

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile

(cod 37.02.04+37.02.05)

37.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Vărsăminte din secțiunea de funcționare

37.02.04

0

0

Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene

37.02.05

0

0

II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.02)

00.15

1370000

1369594

15358536

11809460

3549076

1729598

2600

13626338

Venituri din valorificarea unor bunuri

(cod 39.02.01+39.02.03+39.02.04+ 39.02.07+39.02.10)

39.02

1370000

1369594

15358536

11809460

3549076

1729598

2600

13626338

Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice

39.02.01

0

0

Venituri din vânzarea locuințelor construite din fondurile statului

39.02.03

172000

171594

171594

171594

171594

0

Venituri din privatizare

39.02.04

0

0

Venituri din vânzarea unor bunuri aparținând domeniului privat al statului sau al unităților administrativ-teritoriale

39.02.07

1198000

1198000

15186942

11809460

3377482

1558004

2600

13626338

Depozite speciale pentru construcții de locuințe

39.02.10

0

0

III.OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 40.02+41.02)

00.16

0

0

18086825

0

18086825

18086825

0

0

încasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod 40.02.13+40.02.14+40.02.16)

40.02

0

0

18086825

0

18086825

18086825

0

0

Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă ale secțiunii de dezvoltare

40.02.13

0

0

Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare

40.02.14

0

18086825

18086825

18086825

0

Sume primite în cadrul mecanismului decontării cererilor de plată

40.02.16

0

0

Alte operațiuni financiare (cod.41.02.05+41.02.14)

41.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Disponibilități rezervate pentru plăți ale unităților de învățământ special și a altor instituții publice de pe raza altor unități administrativ-teritoriale decât cea pe raza căreia își desfășoară activitatea consiliul județean/Consiliul General al Municipiului București (cod.41.02.05.02)

41.02.05

0

0

0

0

0

0

0

0

Disponibilități rezervate pentru plăți ale unităților de învățământ special și a altor instituții publice de pe raza altor unități administrativ-teritoriale decât cea pe raza căreia își desfășoară activitatea consiliul județean/Consiliul General al Municipiului București, pentru secțiunea de dezvoltare

41.02.05.02

0

0

Sume alocate din Fondul de Dezvoltare și investiții

41.02.14

0

n

-

IV. SUBVENȚII (cod 00.18)                          ..

£-C-.:7

15266000

80570

80570

0

80570

80570

0

0

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI

PUBLICE (cod 42.02+43.02)

00.18

15266000

80570

80570

0

80570

80570

0

0

______A M O V Ă 1 A

Subvenții de la bugetul de stat

(cod 42.02.01+42.02.05+ 42.02.10+42.02.12 +42.02.13+ 42.02.14+42.02.15+ 42.02.16+ 42.02.18+42.02.20+ 42.02.29+ 42.02.40+42.02.51+42.02.52+42.02.55+ 42.02.62+ 42.02.65+ 42.02.67+42.02.69+42.02.77)

42.02

15266000

80570

80570

0

80570

80570

0

HCLM NR.3

£5 /$S>1

0

Retehnologizarea centralelor termice și electrice de termoficare

42.02.01

0

0

Planuri și regulamente de urbanism

42.02.05

0

0

Finanțarea acțiunilor privind reducerea riscului seismic al construcțiilor existente cu destinație de locuință

42.02.10

0

0

Subvenții pentru reabilitarea termică a clădirilor de locuit

42.02.12

0

0

Subvenții pentru finanțarea programelor multianuale prioritare de mediu și gospodărire a apelor

42.02.13

0

0

Finanțarea unor cheltuieli de capital ale unităților de învățământ preuniversitar

42.02.14

0

0

Subvenții primite din Fondul Național de Dezvoltare

42.02.15

0

0

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor în sănătate (cod 42.02.16.01 la 42.02.16.03)

42.02.16

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale și echipamentelor de comunicații în urgență în sănătate

42.02.16.01

0

0

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale în sănătate

42.02.16.02

0

0

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea altor investiții în sănătate

42.02.16.03

0

0

Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor în sănătate (cod 42.02.18.01 la 42.02.18.03)

42.02.18

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale și echipamentelor de comunicații în urgență în sănătate

42.02.18.01

0

0

Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale în sănătate

42.02.18.02

0

0

Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea altor investiții în sănătate

42.02.18.03

0

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare

42.02.20

0

0

Finanțarea lucrărilor de cadastru imobiliar

42.02.29

0

0

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru realizarea obiectivelor de investiții în turism

42.02.40

0

0

ANEXĂ I.

A

Subvenții primite de la bugetul de stat pentru finanțarea unor programe de interes național

(cod 42.02.51.02)

42.02.51

0

0

0

0

0

0

HC

LM NR.

0

0

Subvenții primite de la bugetul de stat pentru finanțarea unor programe de interes național, destinate secțiunii de dezvoltare a bugetului local

42.02.51.02

0

0

Subvenții primite de la bugetul de stat pentru finanțarea investițiilor pentru instituții publice de asistență socială și unități de asistență medico-sociale

42.02.52

0

0

Subvenții pentru finanțarea locuințelor sociale

42.02.55

0

0

Sume alocate din bugetul de stat aferente corecțiilor financiare

42.02.62

0

0

Finanțarea Programului Național de Dezvoltare Locală

42.02.65

14260000

53800

53800

53800

53800

0

Subvenții din sume obținute în urma scoaterii la licitație a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră pentru finanțarea proiectelor de investiții

42.02.67

0

0

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, aferente perioadei de proqramare 2014 - 2020

42.02.69

1006000

26770

26770

26770

26770

0

Subvenții primite în cadrul Programului stațiuni balneare

42.02.77

0

0

Subvenții de la alte administrații (cod 43.02.31)

43.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume alocate din bugetul AFIR, pentru susținerea proiectelor din

PNDR 2014-2020                   '

43.02.31

0

0

Sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate și prefinanțâri

( cod 45.02.01 la 45.02.05+ 45.02.07+45.02.08+45.02.15 la 45.02.21)

45.02

Fondul European de Dezvoltare Regională (cod 45.02.01.01 la 45.02.01.04)

45.02.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.01.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.01.02

Prefinanțare

45.02.01.03

Corecții financiare

45.02.01.04

Fondul Social European (cod 45.02.02.01 la 45.02.02.04)

45.02.02

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.02.01

_ _ .— -

___ ...

. ---------

----—

v*utTie primite Tu COHtUl plațllOl' 6Î6CtU3t6 Tfl 3011 3016000

45.02.02.02

Prefinanțare

45.02.02.03

Corecții financiare

45.02.02.04

Fondul de Coeziune (cod 45.02.03.02+ 45.02.03.04)

45.02.03

ANEXĂ LA

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.03.02

HC

LM NR.

Corecții financiare

45.02.03.04

Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurală (cod 45.02.04.01 la 45.02.04.04)

45.02.04

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.04.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.04.02

Prefinanțare

45.02.04.03

Corecții financiare

45.02.04.04

Fondul European pentru Pescuit (cod 45.02.05.01 la 45.02.05.04)

45.02.05

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.05.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.05.02

Prefinanțare

45.02.05.03

Corecții financiare

45.02.05.04

Instrumentul de Asistență pentru Preaderare (cod 45.02.07.01 (a 45.02.07.04)

45.02.07

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.07.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.07.02

Prefinanțare

45.02.07.03

Corecții financiare

45.02.07.04

Instrumentul European de Vecinătate și Parteneriat (cod 45.02.08.01 Ia 45.02.08.04)

45.02.08

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.08.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.08.02

Prefinanțare

45.02.08.03

Corecții financiare

45.02.08.04

Programe comunitare finanțate în perioada 2007-2013 (cod 45.02.15.01 la 45.02.15.04)

45.02.15

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.15.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.15.02

Prefinanțare

45.02.15.03

Corecții financiare

45.02.15.04

Alte facilități și instrumente postaderare (cod 45.02.16.01 la 45.02.16.04)

45.02.16

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.16.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.16.02

. _______

. --------

F refinarilare

45.02.16.03

Corecții financiare

45.02.16.04

Mecanismul financiar SEE (cod 45.02.17.01 la 45.02.17.04)

45.02.17

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.17.01

ANFYă t a

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.17.02

HCI

M NR 0lQ<=5

Prefinanțare

45.02.17.03

Corecții financiare

45.02.17.04

Mecanismul financiar norvegian (cod 45.02.18.01 la

45.02.18.04)

45.02.18

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.18.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.18.02

Prefinanțare

45.02.18.03

Corecții financiare

45.02.18.04

Programul de cooperare elvețiano-român vizând reducerea disparităților economice și sociale în cadrul Uniunii Europene extinse (cod 45.02.19.01+45.02.19.02 + 45.02.19.03+45.02.19.04)

45.02.19

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.19.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.0Z19.02

Prefinanțare

45.02.19.03

Corecții financiare

45.02.19.04

Asistență tehnică pentru mecanismele financiare SEE (cod 45.02.20.01 la 45.02.20.04)

45.02.20

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.20.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.20.02

Prefinanțare

45.02.20.03

Corecții financiare

45.02.20.04

Fondul național pentru relații bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE (cod 45.02.21.01 la

45.02.21

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.21.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.21.02

Prefinanțare

45.02.21.03

Corecții financiare

45.02.21.04

Alte sume primite de (a UE (cod 46.02.03+46.02.04)

46.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte sume primite din fonduri de la Uniunea Europeană pentru programele operaționale finațate în cadrul obiectivului convergență

46.02.03

0

0

Alte sume primite din fonduri de la Uniunea Europeană pentru programele operaționale finanțate din cadrul financiar 2014-2020

46.02.04

— 0

0

biiiirc piiiiiite de ia Ut/aiți donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări aferente cadrului financiar 20142020 (cod 48.02.01 la 48.02.05 + 48.02.11 + 48.02.12 + 48.02.15+48.02.19+48.02.32+48.02.33)

48.02

7181000

55034

686942

0

686942

686942

0

0

Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) (cod 48.02.01.01 la 48.02.01.03)

48.02.01

263000

0

168600

0

168600

168600

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent '

48.02.01.01

263000

0

ANEXA LA

A -   0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.01.02

168600

168600

168600

HCL

M NR.fen

Prefinanțare

48.02.01.03

0

0

Fondul Social European (FSE) (cod 48.02.02.01 la 48.02.02.03)

48.02.02

6329000

6379

6434

0

6434

6434

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.02.01

6329000

6379

6379

6379

6379

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.02.02

0

55

55

55

0

Prefinanțare

48.02.02.03

0

0

Fondul de Coeziune (FC) (cod 48.02.03.01 la 48.02.03.03)

48.02.03

Sume primite in contul plăților efectuate în anul curent

48.02.03.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.03.02

Prefinanțare

48.02.03.03

Fondul European Agricol de Dezvoltare (FEADR) (cod 48.02.04.01 la 48.02.04.03)

48.02.04

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.04.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.04.02

Prefinanțare

48.02.04.03

Fondul European pentru Pescuit și Afeceri Maritime

(FEPAM) (cod 48.02.05.01 la 48.02.05.03)

48.02.05

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.05.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.05.02

Prefinanțare

48.02.05.03

Instrumentul de Asistență pentru Preaderare (IPA II) (cod 48.02.11.01 la 48.02.11.03)

48.02.11

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.11.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.11.02

Prefinanțare

48.02.11.03

Instrumentul European de Vecinătate (ENI) (cod 48.02.12.01 la 48.02.12.03)

48.02.12

468000

0

463253

0

463253

463253

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.12.01

468000

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.12.02

0

0

Prefinanțare

48.02.12.03

463253

463253

463253

0

Alte programe comunitare finanțate în perioada 2014-2020 (APC) (cod 48.02.15.01+48.02.15.02)

48.02.15

121000

48655

48655

0

48655

48655

0

0

Slim^ Qrirnita.în rnntul         SfSCt'JdtS !P.      O'Jrsr.t "

/IC flOJC Q4

i21000

. Ci  A C1

O

-

48655

48655

-------- —

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.15.02

0

0

Mecanismul pentru Interconectarea Europei (MIE) (cod 48.02.19.01+48.02.19.02+48.02.19.03+48.02.19.04)

48.02.19

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.19.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.19.02

____ĂNPY Ă I A

Prefinanțare         '

48.02.19.03

.7 7 /

it ■h/î          r\

Sume aferente alocărilor temporare de la bugetul de stat pe perioada indisponibilităților fondurilor externe nerambursabile

48.02.19.04

11

7L IVI N R. JJo

U./ <AA.-

Fondul pentru relații bilaterale aferent Mecanismelor financiare

Spațiul Economic European și Norvegian 2014-2021 (cod

48.0'2.32.01 +48.02.32.02)   '

48.02.32

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.32.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.32.02

Asistență tehnică aferentă Mecanismelor financiare Spațiul Economic European și Norvegian 2014-2021 (cod 48.02.33.01+48.02.33.02)

48.02.33

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.33.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.33.02


CON!RASEMNtAZĂ SECRETAR,

MARCELA ENACHE

Anexa 2


CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI LOCAL- CHELTUIELI


anexă la

HCLM NR , leiQg,^


31.03.2019

cod 21

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente legale

Plăți efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli efective

aprobate la finele perioadei de raportare

trimestriale cumulate

anuale aprobate la finele perioadei de raportare

trimestriale cumulate

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8=6-7

9

TOTAL CHELTUIELI

(cod 50.02+59.02+63.02+70.02+74.02+79.02)

49.02

92427000

11096268

797957828

158474868

155108844

155108844

154571441

537403

147028188

Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02+55.02+56.02)

50.02

8952000

232644

123079000

14425122

14419185

14419185

14419185

0

14432725

Autorități publice și acțiuni externe (cod 51.02.01)

51.02

8952000

232644

107779000

13830914

13830914

13830914

13830914

0

13848860

Autorități executive și legislative (cod 51.02.01.03)

51.02.01

8952000

232644

107779000

13830914

13830914

13830914

13830914

0

13848860

Autorități executive

51.02.01.03

8952000

232644

107779000

13830914

13830914

13830914

13830914

0

13848860

Alte servicii publice generale (cod 54.02.05 la 54.02.07+54.02.10+54.02.50)

54.02

0

0

3279000

36763

30826

30826

30826

0

26420

Fond de rezervă bugetară la dispoziția autorităților locale

54.02.05

0

0

Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, contractate/garantate de stat

54.02.06

0

0

Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, contractate/garantate de administrațiile publice locale

54.02.07

0

3025000

0

0

0

0

0

Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor

54.02.10

0

254000

36763

30826

30826

30826

0

26420

Alte servicii publice generale

54.02.50

0

0

Tranzacții privind datoria publică și împrumuturi

55.02

0

12021000

557445

557445

557445

557445

0

557445

Transferuri cu caracter general între diferite nivele ale administrației (cod 56.02.06+56.02.07+56.02.09)

56.02

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Transferuri din bugetele consiliilor județene pentru finanțarea centrelor pentru protecția copilului

56.02.06

0

0

Transferuri din bugetele locale pentru instituțiile de asistență socială pentru persoanele cu handicap

56.02.07

0

0

Transferuri din bugetele locale către bugetul fondului de asigurări sociale de sănătate

56.02.09

0

0

r cxfleă a ::-a /ÂPÂKAKt,' OfcDiNiz rU Li Li CA Și SiGuRANȚA NAȚIONALĂ (cod 60.02+61.02)

59.02

0

0

37739000

6023219

6023219

6023219

6023219

0

5026430

Apărare (cod 60.02.02)

60.02

0

0

0

0

0

0

0

0

• 0

Aparare naționala

60.02.02

0

0

Ordine publică și siguranță națională (cod 61.02.03 +61.02.05+ 61.02.50)

61.02

0

0

37739000

6023219

6023219

6023219

6023219

0

5026430

Ordine publică (cod 61.02.03.04)

61.02.03

0

0

24812000

4005891

4005891

4005891

4005891

0

3674203

Poliție locala

61.02.03.04

0

24812000

4005891

4005891

4005891

4005891

0

3674203


A

B

1

2

3

4

5

6

7

8=6-7

9

Protecție civilă și protecția contra incendiilor (protecție civilă nonmilitară)

61.02.05

0

608000

21

21

21

21

0

25752

Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice și siguranței naționale

61.02.50

0

12319000

2017307

2017307

2017307

2017307

0

1326475

Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE        (

cod 65.02+66.02+67.02+68.02)

63.02

20992000

414358

261369828

47329447

43431957

43431957

43431957

0

45396188

învățământ

(cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11 +

65.02.12+65.02.50)

65.02

9887000

414358

60197828

9919005

6021515

6021515

6021515

Q

8160963

Al*

HCLM-

ÎEXÂ LA

SfR ioS''

învățământ preșcolar și primar (cod 65.02.03.01+65.02.03.02)

65.02.03

140000

136493

10420300

4060174

1025645

1025645

1025645

--------&

învățământ preșcolar

65.02.03.01

140000

136493

7006733

3799679

765150

765150

765150

0

1176181

învățământ primar

65.02.03.02

3413567

260495

260495

260495

260495

0

333020

învățământ secundar (cod 65.02.04.01 la 65.02.04.03)

65.02.04

9747000

277865

46228180

5492575

4707531

4707531

4707531

0

6333419

învățământ secundar inferior

65.02.04.01

1058000

141253

12167565

1938336

1938336

1938336

1938336

0

2160273

învățământ secundar superior

65.02.04.02

8689000

136612

33793175

3553451

2768407

2768407

2768407

0

4173146

învățământ profesional

65.02.04.03

267440

788

788

788

788

0

învățământ postliceal

65.02.05

0

învățământ nedefinibil prin nivel (cod 65.02.07.04)

65.02.07

0

0

0

0

0

0

0

0

0

învățământ special

65.02.07.04

0

Servicii auxiliare pentru educație(cod 65.02.11.03 + 65.02.11.30)

65.02.11

0

0

0

0

0

0

0

723

Internate și cantine pentru elevi

65.02.11.03

0

Alte servicii auxiliare

65.02.11.30

0

723

Servicii educaționale complementare ( cod 65.02.12.01)

65.02.12

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Școală după școală

65.02.12.01

0

Alte cheltuieli în domeniul învățământului

65.02.50

3549348

366256

288339

288339

288339

0

316920

Sănătate (cod 66.02.06+66.02.08+66.02.50)

66.02

3200000

0

19344000

3674316

3674316

3674316

3674316

0

3828200

Servicii medicale în unități sanitare cu paturi (cod

66.02.06.01 +66.02.06.03)

66.02.06

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Spitale qenerale

66.02.06.01

0

Unități medico-sociale

66.02.06.03

0

Servicii de sănătate publică

66.02.08

3200000

19260000

3666134

3666134

3666134

3666134

■ 0

3820626

Alte cheltuieli în domeniul sănătății (cod 66.02.50.50)     •

66.02.50

0

0

84000

8182

8182

8182

8182

0

7574

Alte instituții și acțiuni sanitare

66.02.50.50

84000

8182

8182

8182

8182

0

7574

Cultură, recreere și religie

(cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67 02.50)    _____

67.02

1000

0

56101000

8371417

8371417

8371417

8371417

0

5706730

Servicii culturale (cod 67.02.03.02 la

67.02.03.08+67.02.03.12+67.02.03.30)

67.02.03

1000

0

1790000

364440

364440

364440

364440

0

365000

Biblioteci publice comunale, orășenești, municipale

67.02.03.02

0

Muzee

67.02.03.03

1000

1790000

364440

364440

364440

364440

0

365000

Instituții publice de spectacole și concerte

67.02.03.04

0

Școli populare de artă și meserii

67.02.03.05

0

Case de cultură

67.02.03.06

0

Cămine culturale

67.02.03.07

_

0

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8=6-7

9

Centre pentru conservarea și promovarea culturii tradiționale

67.02.03.08

AN»

SXĂ LA

Consolidarea și restaurarea monumentelor istorice

67.02.03.12

HCLJVTN

R. <Mg>o

Alte servicii culturale

67.02.03.30

0

Servicii recreative și sportive (cod 67.02.05.01 la 67.02.05.03)

67.02.05

0

0

46389000

6805586

6805586

6805586

6805586

0

3948828

Sport

67.02.05.01

25609000

5156388

5156388

5156388

5156388

0

2893511

Tineret

67.02.05.02

300000

0

întreținere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive și de agrement

67.02.05.03

20480000

1649198

1649198

1649198

1649198

0

1055317

Servicii religioase

67.02.06

300000

0

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii și religiei

67.02.50

7622000

1201391

1201391

1201391

1201391

0

1392902

Asigurări și asistență socială (cod 68.02.04 la 68.02.06+68.02.10+68.02.11+68.02.12+68.02.15+68.02.50)

68.02

7904000

0

125727000

25364709

25364709

25364709

25364709

0

27700995

Asistență acordată persoanelor în vârstă

68.02.04

139000

0

7630000

1793929

1793929

1793929

1793929

0

1922570

Asistență socială în caz de boli și invalidități (cod 68.02.05.02)

68.02.05

0

0

62405000

15036723

15036723

15036723

15036723

0

15418604

Asistență socială în caz de invaliditate

68.02.05.02

62405000

15036723

15036723

15036723

15036723

0

15418604

Asistență socială pentru familie și copii

68.02.06

0

Ajutoare pentru locuințe

68.02.10

344000

83496

83496

83496

83496

0

88586

Creșe

68.02.11

7539000

13985000

1389851

1389851

1389851

1389851

0

1509283

Unități de asistență medico-sociale

68.02.12

0

Prevenirea excluderii sociale (cod 68.02.15.01+68.02.15.02)

68.02.15

132000

0

2856000

513343

513343

513343

513343

0

561549

Ajutor social

68.02.15.01

225000

10688

10688

10688

10688

0

10958

Cantine de ajutor social

68.02.15.02

132000

2631000

502655

502655

502655

502655

0

550591

Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor și asistenței sociale (cod 68.02.50.50)

68.02.50

94000

0

38507000

6547367

6547367

6547367

6547367

0

8200403

Alte cheltuieli în domeniul asistenței sociale

68.02.50.50

94000

38507000

6547367

6547367

6547367

6547367

0

8200403

Partea a IV-a SERVICII Șl DEZVOLTARE PUBLICĂ,

LOCUINȚE, MEDIU Șl APE (cod 70.02+74.02)

35995000

4914951

234882000

44108797

44646200

44646200

44108797

537403

30360286

Locuințe, servicii și dezvoltare publică (cod 70.02.03+70.02.05 la 70.02.07+70.02.50)

70.02

33207000

4765717

153734000

26114716

26652119

26652119

26114716

537403

18479825

Locuințe (cod 70.02.03.01+70.02.03.30)

70.02.03

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Dezvoltarea sistemului de locuințe

70.02.03.01

0

Alte cheltuieli în domeniul locuințelor

70.02.03.30

0

/vîimsriisrî cu 3ps și 3m6n3j3n uicîrotGMriîCG ^cou

70.02.05.01+70.02.05.02)

70.02.05

0

0

0

u

0

0

0

0

0

Alimentare cu apă

70.02.05.01

0

Amenajări hidrotehnice

70.02.05.02

0

Iluminat public și electrificări

70.02.06

22160000

4148489

4148489

4148489

4148489

0

3506325

Alimentare cu gaze naturale în localități

70.02.07

0

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8=6-7

9

Alte servicii în domeniul locuințelor, serviciilor și dezvoltării comunale

70.02.50

33207000

4765717

131574000

21966227

22503630

22503630

21966227

537403

14973500

Protecția mediului              (cod 74.02.03+74.02.05+

74.02.06+74.02.50)

74.02

2788000

149234

81148000

17994081

17994081

17994081

17994081

-------0

A

—rrașiMB-t-NEXA Lr

Act?

Reducerea și controlul poluării

74.02.03

HCLM

nrAGS

Salubritate și gestiunea deșeurilor (cod

74.02.05.01+74.02.05.02)

74.02.05

0

63075000

16003632

16003632

16003632

16003632

0

10799084

Salubritate

74.02.05.01

63075000

16003632

16003632

16003632

16003632

0

10799084

Colectarea, tratarea și distrugerea deșeurilor

74.02.05.02

0

Canalizarea și tratarea apelor reziduale

74.02.06

2788000

149234

18073000

1990449

1990449

1990449

1990449

0

1081377

Alte servicii în domeniul protecției mediului

74.02.50

0

Partea a V-a ACȚIUNI ECONOMICE (cod

80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)

79.02

26488000

5534315

140888000

46588283

46588283

46588283

46588283

0

51812559

Acțiuni generale economice, comerciale și de muncă (cod 80.02.01+80.02.02)

80.02

6242000

98056

6242000

98056

98056

98056

98056

0

52873

Acțiuni generale economice și comerciale (cod 80.02.01.06+80.02.01.09+80.02.01.10+80.02.01.30)

80.02.01

6242000

98056

6242000

98056

98056

98056

98056

0

52873

Prevenire și combatere inundații și ghețuri

80.02.01.06

0

Stimulare întreprinderi mici și mijlocii

80.02.01.09

0

Programe de dezvoltare regională și socială

80.02.01.10

6242000

98056

6242000

98056

98056

98056

98056

0

52873

Alte cheltuieli pentru acțiuni generale economice și comerciale

80.02.01.30

0

Acțiuni generale de muncă (cod 80.02.02.04)

80.02.02

0

' 0

0

0

0

0

0

0

0

Măsuri active pentru combaterea șomajului

80.02.02.04

0

Combustibili și energie (cod 81.02.06+81.02.07+ 81.02.50)

81.02

0

0

29209000

25066260

25066260

25066260

25066260

0

38028551

Energie termică

81.02.06

29209000

25066260

25066260

25066260

25066260

0

38028551

Alți combustibili

81.02.07

0

Alte cheltuieli privind combustibili și energia

81.02.50

0

Agricultură, silvicultură, piscicultura și vânătoare (cod 83.02.03+83.02.50)

83.02

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Agricultură (cod 83.02.03.03+83.02.03.07+83.02.03.30)

83.02.03

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Protecția plantelor și carantină fitosanitară

83.02.03.03.

0

Camere agricole

83.02.03.07

. _ - - - -

________ 0

cnoniitSu in dornerdui ayfiCuuurii

83.02.03.30

0

Alte cheltuieli în domeniul agriculturii, silviculturii, pisciculturii și vânătorii

83.02.50

0

Transporturi (cod 84.02.03+84.02.04+84.02.06+84.02.50)

84.02

20246000

5436259

105437000

21423967

21423967

21423967

21423967

0

13731135

Transport rutier (cod 84.02.03.01 la 84.02.03.03)

84.02.03

20246000

5436259

105437000

21423967

21423967

21423967

21423967

0

13731135

Drumuri și poduri

84.02.03.01

0

Transport în comun

84.02.03.02

9165000

5425727

56938000

16982575

16982575

16982575

16982575

0

7806870

Străzi

84.02.03.03

11081000

10532

48499000

4441392

4441392

4441392

4441392

0

5924265

Transport feroviar (cod 84.02.04.01)

84.02.04

0

4 0

0

0

0

0

0

0

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8=6-7

9

Transport pe cale ferată

84.02.04.01

0

Transport aerian (cod 84.02.06.01+84.02.06.02)

84.02.06

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Aeroporturi

84.02.06.01

0

Aviația civilă

84.02.06.02

0

Alte cheltuieli.în domeniul transporturilor

84.02.50

0

w

Alte acțiuni economice (cod 87.02.01+87.02.03 la 87.02.05+87.02.50)

87.02

0

0

0

0

0

0

0

â

HCLM

NEXA Io

NR

Fondul Român de Dezvoltare Socială

87.02.01

Zone libere

87.02.03

0

Turism

87.02.04

0

Proiecte de dezvoltare multifuncționale

87.02.05

0

Alte acțiuni economice

87.02.50

0

Partea a Vil-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

96.02

-185305000

72538110

93613703

REZERVE

97.02

Excedent (cod 98.02.96+98.02.97)

98.02

0

0

0

89370157

0

0

93613703

0

0

Excedentul secțiunii de funcționare

98.02.96

0

89370157

91367013

Excedentul secțiunii de dezvoltare

98.02.97

0

0

2246690

Deficit (cod 99.02.96+99.02.97)

99.02

0

0

185305000

16832047

0

0

0

0

0

Deficitul secțiunii de funcționare

99.02.96

87430000

0

0

Deficitul secțiunii de dezvoltare

99.02.97

97875000

16832047

0

CHELTUIELILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE (cod 50.02+59.02+63.02+70.02+74.02+79.02)

49.02 SF

0

0

676265828

140137623

136771599

136771599

136234196

537403

138358200

Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02+55.02+56.02)

50.02

X

0

114127000

14192478

14186541

14186541

14186541

0

14055817

Autorități publice și acțiuni externe (cod 51.02.01)

51.02

0

0

98827000

13598270

13598270

13598270

13598270

0

13471952

Autorități executive și legislative (cod 51.02.01.03)

51.02.01

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Autorități executive

51.02.01.03

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Alte servicii publice generale                          (cod

54.02.05 la 54.02.07+54.02.10+54.02.50)

54.02

0

0

3279000

36763

30826

30826

30826

0

26420

Fond de rezervă bugetară la dispoziția autorităților locale

54.02.05

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, contractate/garantate de stat

54.02.06

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, contractate/garantate de administrațiile publice locale

54.02.07

X

X

X

X

X

X

X

X

X

S^Pruir.it njihlîrP C0!T!l!n!t2rS   auiHnntă o nnrcQOnșIgr

c;/ no in

x

.                _ V

____ V

■* z\

xz

■     “               ZX

       X

’ "      A

------x

x

Alte servicii publice generale

54.02.50

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Tranzacții privind datoria publică și împrumuturi

55.02

X

12021000

557445

557445

557445

557445

0

557445

Transferuri cu caracter general între diferite nivele ale administrației (cod 56.02.06+56.02.07+56.02.09)

56.02

X

0

Transferuri din bugetele consiliilor județene pentru finanțarea centrelor pentru protecția copilului

56.02.06

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Transferuri din bugetele locale pentru instituțiile de asistență socială pentru persoanele cu handicap

56.02.07

X

X

X

X

X

X

X

X

X

A

B

1

2

3

4

5

6

7

rft-6-7-----

------9------

4F.XÂ I.Ă

Transferuri din bugetele locale către bugetul fondului de asigurări sociale de sănătate

56.02.09

X

X

X

X

X

X

X

HCLMx

NR.&>6x

/ățKft

Partea a ll-a APĂRARE, ORDINE PUBLICĂ Șl SIGURANȚĂ

NAȚIONALĂ (cod 60.02+61.02)

59.02

X

0

37739000

6023219

6023219

6023219

6023219

0

4995171

Apărare (cod 60.02.02)

60.02

0

0

Apărare națională

60.02.02

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Ordine publică și siguranță națională

(cod 61.02.03+61.02.05+61.02.50)

61.02

0

0

37739000

6023219

6023219

6023219

6023219

0

4995171

Ordine publică (cod 61.02.03.04)

61.02.03

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Poliție locala

61.02.03.04

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Protecție civilă și protecția contra incendiilor (protecție civilă nonmilitară)

61.02.05

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice și siguranței naționale

61.02.50

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE( cod

65.02+66.02+67.02+68.02)

63.02

0

0

240377828

46915089

43017599

43017599

43017599

0

44849107

învățământ (cod 65.02.03 la

65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.12+65.02.50)

65.02

0

0

50310828

9504647

5607157

5607157

5607157

0

7756298

învățământ preșcolar și primar

(cod 65.02.03.01+65.02.03.02)

65.02.03

X

X

X

X

X

X

X

X

X

învățământ preșcolar

65.02.03.01

X

X

X

X

X

X

X

X

X

învățământ primar

65.02.03.02

X

X

X

X

X

X

X

X

X

învățământ secundar (cod 65.02.04.01 la 65.02.04.03)

65.02.04

X

X

X

X

X

X

X

X

X

învățământ secundar inferior

65.02.04.01

X

X

X

X

X

X

X

X

X

învățământ secundar superior

65.02.04.02

X

X

X

X

X

X

X

X

X

învățământ profesional

65.02.04.03

X

X

X

X

X

X

X

X

X

învățământ postliceal

65.02.05

X

X

X

X

X

X

X

X

X

învățământ nedefinibil prin nivel (cod 65.02.07.04)

65.02.07

X

X

X

X

X

X

X

X

X

învățământ special

65.02.07.04

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Servicii auxiliare pentru educație (cod 65.02.11.03 + 65.02.11.30)

65.02.11

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Internate și cantine pentru elevi

65.02.11.03

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Alte servicii auxiliare

65.02.11.30

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Servicii educaționale complementare ( cod 65.02.12.01)

65.02.12

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Școală după școală

65.02.12.01

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Alte cheltuieli în domeniul învățământului

65.02.50

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Sănătate (cod 66.02.06+66.02.08+66.02.50)

66.02

0

0

16144000

3674316

3674316

3674316

3674316

0

3784946

^GFviCti îTicuiCSie iii Unități Sâriitât'6 Cu pâlufi

(cod 66.02.06.01+66.02.06.03)

66.02.06

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Spitale generale

66.02.06.01

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Unități medico-sociale

66.02.06.03

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Servicii de sănătate publică

66.02.08

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Alte cheltuieli în domeniul sănătății (cod 66.02.50.50)

66.02.50

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Alte instituții și acțiuni sanitare

66.02.50.50

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Cultură, recreere și religie

(cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50)

67.02

0

Page

_  56100000

b

8371417

8371417

8371417

8371417

0

5706730

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8=6-7

9

Servicii culturale (cod 67.02.03.02 la

67.02.03.08+67.02.03.12+67.02.03.30)

67.02.03

X

X

X

X

X

X

X

AN

EXĂ LA<

Biblioteci publice comunale, orășenești, municipale

67.02.03.02

X

X

X

X

X

X

X

HCLM

R.c4£5-x

—         ST

Instituții publice de spectacole și concerte

- Uz.. UU ■ U O 67.02.03.04

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Școli populare de artă și meserii

67.02.03.05

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Case de cultură

67.02.03.06

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Cămine culturale

67.02.03.07

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Centre pentru conservarea și promovarea culturii tradiționale

67.02.03.08

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Consolidarea și restaurarea monumentelor istorice

67.02.03.12

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Alte servicii culturale

67.02.03.30

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Servicii recreative și sportive (cod 67.02.05.01 la 67.02.05.03)

67.02.05

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Sport

67.02.05.01

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Tineret

67.02.05.02

X

X

X

X

X

X

X

X

X

întreținere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive și de agrement

67.02.05.03

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Servicii religioase

67.02.06

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei

67.02.50

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Asigurări și asistență socială (cod 68.02.04 la 68.02.06

+68.02.10+68.02.11+68.02.12+68.02.15+68.02.50)

68.02

0

0

117823000

25364709

25364709

25364709

25364709

0

27601133

Asistență acordată persoanelor în vârstă

68.02.04

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Asistență socială în caz de boli și invalidități (cod 68.02.05.02)

68.02.05

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Asistență socială în caz de invaliditate

68.02.05.02

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Asistență socială pentru familie și copii

68.02.06

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Ajutoare pentru locuințe

68.02.10

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Creșe

68.02.11

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Unități de asistență medico-sociale

68.02.12

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Prevenirea excluderii sociale (cod 68.02.15.01+68.02.15.02)

68.02.15

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Ajutor social

68.02.15.01

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Cantine de ajutor social

68.02.15.02

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor și asistenței sociale (cod 68.02.50.50)

68.02.50

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Alte cheltuieli în domeniul asistenței sociale

68.02.50.50

X

X

X

X

X

Y

- X

Y

-- X

------------- - - — - -

Partea a IV-a SERVICII Șl DEZVOLTARE PUBLICĂ, LOCUINȚE, MEDIU Șl APE (cod 70.02+74.02)

X

0

169622000

31952869

32490272

32490272

31952869

537403

22865715

Locuințe, servicii și dezvoltare publică (cod 70.02.03+70.02.05 la 70.02.07+70.02.50)

70.02

0

0

91262000

14108022

14645425

14645425

14108022

537403

11007092

Locuințe (cod 70.02.03.01+70.02.03.30)

70.02.03

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Dezvoltarea sistemului de locuințe

70.02.03.01

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Alte cheltuieli în domeniul locuințelor

70.02.03.30

X

X

X

X

X

X

X

X

X

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8=6-7

9

Alimentare cu apă și amenajări hidrotehnice (cod

70.02.05.01+70.02.05.02)

70.02.05

X

X

X

X

X

X

X

ANE

XĂ LA X

Alimentare cu apă

70.02.05.01

X

X

X

X

X

X

X

HCEM

..            k

Amenajări hidrotehnice

70.02.05.02

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Iluminat public și electrificări

70.02.06

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Alimentare cu gaze naturale în localități

70.02.07

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Alte servicii în domeniul locuințelor, serviciilor și dezvoltării comunale

70.02.50

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Protecția mediului

(cod 74.02.03+74.02.05+74.02.06+74.02.50)

74.02

0

0

78360000

17844847

17844847

17844847

17844847

0

11858623

Reducerea și controlul poluării

74.02.03

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Salubritate și gestiunea deșeurilor (cod

74.02.05.01+74.02.05.02)

74.02.05

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Salubritate

74.02.05.01

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Colectarea, tratarea și distrugerea deșeurilor

74.02.05.02

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Canalizarea și tratarea apelor reziduale

74.02.06

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Alte servicii în domeniul protecției mediului

74.02.50

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Partea a V-a ACȚIUNI ECONOMICE (cod

80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)

79.02

0

0

114400000

41053968

41053968

41053968

41053968

0

51592390

Acțiuni generale economice, comerciale și de muncă (cod 80.02.01)

80.02

0

0

0

Acțiuni generale economice și comerciale (cod 80.02.01.06+ 80.02.01.09+ 80.02.01.10+ 80.02.01.30)

80.02.01

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Prevenire și combatere inundații și ghețuri

80.02.01.06

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Stimulare întreprinderi mici și mijlocii

80.02.01.09

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Programe de dezvoltare regională și socială

80.02.01.10

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Alte cheltuieli pentru acțiuni generale economice și comerciale

80.02.01.30

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Combustibili și energie (cod 81.02.06+81.02.07+81.02.50)

81.02

0

0

29209000

25066260

25066260

25066260

25066260

0

37861255

Energie termică

81.02.06

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Alți combustibili

81.02.07

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Alte cheltuieli privind combustibili și energia

81.02.50

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Agricultură, silvicultură, piscicultură și vânătoare (cod 83.02.03+83.02.50)

83.02

X

Agricultură (cod 83.02.03.03+83.02.03.07+83.02.03.30)

83.02.03

X

X

X

X

X

X

X

X

X

□                    «I              Q 3 3 n'tr          ___

oo nn no no

x

- X

-      Y

- X

---- A

"    ----A

-A

_ _ -

Camere agricole

83.02.03.07

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Alte cheltuieli în domeniul agriculturii

83.02.03.30

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Alte cheltuieli în domeniul agriculturii, silviculturii, pisciculturii și vânătorii

83.02.50

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Transporturi (cod 84.02.03+84.02.04+84.02.06+84.02.50)

84.02

0

0

85191000

15987708

15987708

15987708

15987708

0

13731135

Transport rutier (cod 84.02.03.01 la cod 84.02.03.03)

84.02.03

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Drumuri și poduri

84.02.03.01

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Transport în comun

84.02.03.02

X

Pao£

8         X

X

X

X

X

X

X

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8=6-7

9

Străzi

84.02.03.03

X

X

X

X

X

X

X

A^l

7Y\ T.Ax

Transport feroviar (cod 84.02.04.01)

84.02.04

X

X

X

X

X

X

X

-----------------11 J

uni a 4 m

d

Transport pe cale ferată

84.02.04.01

X

X

X

X

X

X

X

llCLM N

îx .            -----

Transport aerian (cod 84.02.06.01+'84.02.06.02)

84.02.06

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Aeroporturi

84.02.06.01

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Aviația civilă

84.02.06.02

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Alte cheltuieli în domeniul transporturilor

84.02.50

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Alte acțiuni economice (cod 87.02.01+87.02.03 la 87.02.05+87.02.50)

87.02

X

0

Fondul Român de Dezvoltare Socială

87.02.01

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Zone libere

87.02.03

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Turism

87.02.04

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Proiecte de dezvoltare multifuncționale

87.02.05

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Alte acțiuni economice

87.02.50

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Partea a Vll-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT (cod 98.0299.02)

96.02

X

-87430000

89370157

91367013

REZERVE

97.02

X

EXCEDENT (cod 98.02.96)

98.02

X

89370157

91367013

Excedentul secțiunii de funcționare

98.02.96

X

89370157

91367013

Deficit (cod 99.02.96)

99.02

X

87430000

Deficitul secțiunii de funcționare

99.02.96

X

87430000

CHELTUIELILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE (cod

50.02+59.02+63.02+70.02+74.02+79.02)

49.02

92427000

11096268

121692000

18337245

18337245

18337245

18337245

0

8669988

Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02)

50.02

8952000

232644

8952000

232644

232644

232644

232644

0

376908

Autorități publice și acțiuni externe (cod 51.02.01)

51.02

8952000

232644

8952000

232644

232644

232644

232644

0

376908

Autorități executive și legislative (cod 51.02.01.03)

51.02.01

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Autorități executive

51.02.01.03

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Alte servicii publice generale                        (cod

54.02.05 la 54.02.07+54.02.10+54.02.50)

54.02

0

Fond de rezervă bugetară la dispoziția autorităților locale

54.02.05

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, contractate/garantate de stat

54.02.06

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Fond pentru garantarea împrumuturilor externe,

54.02.07

\z Al

vz

ZX

------ X

— X

- A

----X

—   -     - - V

a

7x

z\

Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor

54.02.10

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Alte servicii publice generale

54.02.50

X

X

X

X

X

X

X

X

X.

Partea a ll-a APĂRARE, ORDINE PUBLICĂ Șl SIGURANȚĂ

NAȚIONALĂ (cod 60.02+61.02)

59.02

0

0

0

0

0

0

0

■    31259

Apărare (cod 60.02.02)

60.02

Apărare națională

60.02.02

X

X

X

X

X

X

X

X

X

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8=6-7

9

Ordine publică și siguranță națională

(cod 61.02.03+61.02.05+61.02.50)

61.02

0

31259

Ordine publică (cod 61.02.03.04)

61.02.03

X

X

X

X

X

X

X

EXĂ Ltf

Poliție locala

61.02.03.04

X

X

X

X

X

X

X

HCLM *

rM x

Protecție civilă și protecția contra incendiilor (protecție civilă nonmilitară)

61.02.05

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice și siguranței naționale

61.02.50

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

(cod 65.02+66.02+67.02+68.02)

63.02

20992000

414358

20992000

414358

414358

414358

414358

0

547081

învățământ

(cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.50)

65.02

9887000

414358

9887000

414358

414358

414358

414358

0

403965

învățământ preșcolar și primar (cod 65.02.03.01+65.02.03.02)

65.02.03

X

X

X

X

X

X

X

X

X

învățământ preșcolar

65.02.03.01

X

X

X

X

X

X

X

X

X

învățământ primar

65.02.03.02

X

X

X

X

X

X

X

X

X

învățământ secundar (cod 65.02.04.01 la 65.02.04.03)

65.02.04

X

X

X

X

X

X

X

X

X

învățământ secundar inferior

65.02.04.01

X

X

X

X

X

X

X

X

X

învățământ secundar superior

65.02.04.02

X

X

X

X

X

X

X

X

X

învățământ profesional

65.02.04.03

X

X

X

X

X

X

X

X

X

învățământ postliceal

65.02.05

X

X

X

X

X

X

X

X

X

învățământ nedefinibil prin nivel (cod 65.02.07.04)

65.02.07

X

X

X

X

X

X

X

X

X

învățământ special

65.02.07.04

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Servicii auxiliare pentru educație (cod 65.02.11.03 + 65.02.11.30)

65.02.11

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Internate și cantine pentru elevi

65.02.11.03

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Alte servicii auxiliare

65.02.11.30

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Alte cheltuieli în domeniul învățământului

65.02.50

X

X

X

(        X

X

X

X

X

X

Sănătate (cod 66.02.06+66.02.08+66.02.50)

66.02

3200000

0

3200000

i 0

0

0

0

0

43254

Servicii medicale în unități sanitare cu paturi (cod 66.02.06.01+66.02.06.03)

66.02.06

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Spitale generale

66.02.06.01

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Unități medico-sociale

66.02.06.03

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Servicii de sănătate publică

66.02.08

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Alte cheltuieli în domeniul sănătății (cod 66.02.50.50)

66.02.50

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Alte instituții și acțiuni sanitare

66.02.50.50

Y

_Y

_          V

V

V

xz zx

xz

"         zx

xz

-- - -

xz /X.

Cultură, recreere și religie

(cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50)

67.02

1000

0

1000

0

0

0

0

0

0

Servicii culturale                                            (cod

67.02.03.02 la 67.02.03.08+67.02.03.12+67.02.03.30)

67.02.03

X

X

X

X

X

X

X

X

Biblioteci publice comunale, orășenești, municipale

67.02.03.02

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Muzee

67.02.03.03

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Instituții publice de spectacole și concerte

67.02.03.04

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Școli populare de artă și meserii

67.02.03.05

X

------Pag£

W------

X

X

X

X

X

X

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8=6-7

9

Case de cultură

67.02.03.06

X

X

X

X

X

X

X

Atnv î £

Cămine culturale

67.02.03.07

X

X

X

X

X

X

X

x

i • etA A fc

Centre pentru conservarea și promovarea culturii tradiționale

67.02.03.08

X

X

X

X

X

X

X

HClA'

nk.w5

Consolidarea și restaurarea monumentelor istorice

67.02.03.12

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Alte servicii culturale

67.02.03.30

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Servicii recreative și sportive (cod 67.02.05.01 la 67.02.05.03)

67.02.05

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Sport

67.02.05.01

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Tineret

67.02.05.02

X

X

X

X

X

X

X

X

X

întreținere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive și de agrement

67.02.05.03

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Servicii religioase

67.02.06

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii și religiei

67.02.50

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Asigurări și asistență socială (cod 68.02.04 la 68.02.06+68.02.10+68.02.11 +68.02.12+68.02.15+68.02.50)

68.02

7904000

7904000

0

0

0

0

0

99862

Asistență acordată persoanelor în vârstă

68.02.04

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Asistență socială în caz de boli și invalidități (cod 68.02.05.02)

68.02.05

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Asistență socială în caz de invaliditate

68.02.05.02

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Asistență socială pentru familie și copii

68.02.06

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Ajutoare pentru locuințe

68.02.10

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Creșe              .

68.02.11

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Unități de asistență medico-sociale

68.02.12

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Prevenirea excluderii sociale (cod 68.02.15.01+68.02.15.02)

68.02.15

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Ajutor social

68.02.15.01

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Cantine de ajutor social

68.02.15.02

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor și asistenței sociale (cod 68.02.50.50)

68.02.50

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Alte cheltuieli în domeniul asistenței sociale

68.02.50.50

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Partea a IV-a SERVICII Șl DEZVOLTARE PUBLICĂ,

LOCUINȚE, MEDIU Șl APE (cod 70.02+74.02)

35995000

4914951

65260000

12155928

12155928

12155928

12155928

0

7494571

Locuințe, servicii și dezvoltare publică (cod 70.02.03+70.02.05 la 70.02.07+70.02.50)

70.02

33207000

4765717

62472000

12006694

12006694

12006694

12006694

0

7472733

Locuințe (cod 70.02.03.01+70.02.03.30)

70.02.03

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Dezvoltarea sistemului de locuințe

70.02.03.01

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Alte cheltuieli în domeniul locuințelor

70.02.03.30

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Alimentări cu apă și amenajări hidrotehnice (cod

70.02.05.01+70.02.05.02)

70.02.05

X

X

X

a

X

X

X

A

A

Alimentare cu apă

70.02.05.01

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Amenajări hidrotehnice

70.02.05.02

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Iluminat public și electrificări

70.02.06

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Alimentare cu gaze naturale în localități

70.02.07

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Alte servicii în domeniul locuințelor, serviciilor și dezvoltării comunale

70.02.50

X

X

X

X

X

X

X

X

X

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8=6-7

9

Protecția mediului

( cod 74.02.03+74.02.05+74.02.06+74.02.50)

74.02

2788000

149234

2788000

149234

149234

149234

149234

0

21838

Reducerea și controlul poluării

74.02.03

X

X

X

X

X

.       X

X

EXĂ

/W

Salubritate și gestiunea deșeurilor (cod

74.02.05.01+74.02.05.02)

74.02.05

X

X

X

X

X

X

X

HCLMX

Salubritate

74.02.05.01

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Colectarea, tratarea și distrugerea deșeurilor

74.02.05.02

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Canalizarea și tratarea apelor reziduale

74.02.06

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Alte servicii în domeniul protecției mediului

74.02.50

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Partea aV-a ACȚIUNI ECONOMICE (cod

80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)

79.02

26488000

5534315

26488000

5534315

5534315

5534315

5534315

0

220169

Acțiuni generale economice, comerciale și de muncă (cod 80.02.01+80.02.02)

80.02

6242000

98056

6242000

98056

98056

98056

98056

0

52873

Acțiuni generale economice și comerciale

(cod 80.02.01.06+ 80.02.01.09+ 80.02.01.10+ 80.02.01.30)

80.02.01

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Prevenire și combatere inundații și ghețuri

80.02.01.06

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Stimulare întreprinderi mici și mijlocii

80.02.01.09

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Programe de dezvoltare regională și socială

80.02.01.10

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Alte cheltuieli pentru acțiuni generale economice și comerciale

80.02.01.30

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Acțiuni generale de muncă (cod 80.02.02.04)

80.02.02

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Măsuri active pentru combaterea șomajului

80.02.02.04

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Combustibili și energie (cod 81.02.06+81.02.07+81.02.50)

81.02

0

0

0

0

0

0

0

0

167296

Energie termică

81.02.06

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Alți combustibili

81.02.07

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Alte cheltuieli privind combustibili și energia

81.02.50

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Agricultură, silvicultură, piscicultura și vânătoare (cod 83.02.03+83.02.50)

83.02

0

Agricultură (cod 83.02.03.03+83.02.03.07+83.02.03.30)

83.02.03

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Protecția plantelor și carantină fitosanitară

83.02.03.03.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Camere agricole

83.02.03.07

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Alte cheltuieli în domeniul agriculturii

83.02.03.30

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Alte cheltuieli în domeniul agriculturii, silviculturii, pisciculturii și vânătorii

83.02.50

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Transporturi (cod 84.02.03+84.02.06+84.02.50)

84.02

20246000

5436259

20246000

5436259

5436259

5436259

5436259

0

0

Transport rutier.îcod 84.02.03.01 [a 84.02.03.03)        .

84.02.03

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Drumuri și poduri

84.02.03.01

X

X

X

X

X

'   ' ’ ~ X

"        X

A

X

Transport în comun

84.02.03.02

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Străzi

84.02.03.03

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Transport aerian (cod 84.02.06.01+84.02.06.02)

84.02.06

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Aeroporturi

84.02.06.01

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Aviația civilă

84.02.06.02

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Alte cheltuieli în domeniul transporturilor

84.02.50

X

X

X

X

X

X

X

X

X

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8=6-7

9

Alte acțiuni economice (cod 87.02.01+87.02.03 la 87.02.05+87.02.50)

87.02

0

0

Fondul Român de Dezvoltare Socială

87.02.01

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Zone libere

87.02.03

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Turism

87.02.04

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Proiecte de dezvoltare multifuncționale

87.02.05

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Alte acțiuni economice

87.02.50

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Partea a Vll-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT (cod 98.0299.02)

96.02

-97875000

-16832047

2246690

REZERVE

97.02

X

EXCEDENT (cod 98.02.97)

98.02

X

2246690

Excedentul secțiunii de dezvoltare

98.02.97

X

2246690

DEFICIT (cod 99.02.97)

99.02

X

97875000

16832047

Deficitul secțiunii de dezvoltare

99.02.97

X

97875000

16832047

PREȘEDINTE ȘEDINȚA

anexă la

HCLM NR.jfeS' /3&SCONTRASEMNEAZĂ


l

I

I

I

I

i

I

i

1

l

1

i

I

I

i

ș

Anexa 7 b

i

; !

r

x CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE - Cheltuieli

la data de...31.03.2019

Cod 21     Capitol ...51.02

-lei-

Credite de angajament

Credite bugetare

angajament

DENUMIREA INDICATORILOR*)

Cod indicator

aprobate

trimestriale

aprobate

trimestriale

bugetare

Angajamen

Plăți

Angajament e legale de plătit

Cheltuieli

la finele perioadei

cumulate

la finele perioadei

cumulate

te legale

efectuate

efective

de raportare

de raportare

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8=6-7

9

TOTAL CHELTUIELI(SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

8952000

232644

107779000

13830914

13830914

13830914

13830914

0

13848860

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+84)

0

0

98827000

13598270

13598270

13598270

13598270

0

13471952

CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51

01

0

0

98975000

13746158

13746158

13746158

13746158

0

13471952

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.C

10

0

0

51035000

9418061

9418061

9418061

9418061

0

9459645

Cheltuieli salariate în bani ( cod 10.01.01 la

10.01

0

0

49253000

9212228

9212228

9212228

9212228

0

9251845

Salarii de bază

10.01.01

38884000

7916473

7916473

7916473

7916473

0

8016034

Salarii de merit

10.01.02

0

ÎRdciTiriiZQyO CJC GOr’GUCti’.t:        " ' ' ~   1

...   10 01 03

0

Spor de vechime

10.01.04

■ 0

■Sporuri pentru condiții de muncă

10.01.05

0

Alte sporuri

10.01.06

1000,00

10044

10044

10044

10044

0

9275

Ore suplimentare

10.01.07

0

•    Fond de premii

10.01.08

0

Prima de vacanță

10.01.09

0

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

10.01.10

0

Fond aferent plății cu ora

10.01.11

0

Indemnizații plătite unor persoane din afara

10.01.12

606000

116987

116987

116987

116987

0

122820

Indemnizații de delegare

10.01.13

11000

10674

10674

10674

10674

0

8459

Indemnizații de detașare

10.01.14

0

Alocații pentru transportul la și de la locul de

10.01.15

0

Alocații pentru locuințe

10.01.16

0

Indemnizații de hrana

10.01.17

2139000

329242

329242

329242

329242

433707

Alte drepturi salariale în bani

10.01.30

7513000

828808

828808

828808

828808

0

661550

Cheltuieli salariale în natură ( cod 10.02.01 I

10.02

0

0

746000

0

0

0

0

0

0

Tichete de masă

10.02.01

0

Norme de hrană

10.02.02

0

Uniforme și echipament obligatoriu

10.02.03

0

Locuința de serviciu folosită de salariat și fa

10.02.04

0

Transportul la și de la locul de muncă

10.02.05

0

Vouchere de vacanță

10.02.06

746000

0

Alte drepturi salariale în natură

10.02.30

0

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

0

0

1036000

205833

205833

205833

205833

0

207800

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

0

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

0

Contribuții de asigurări sociale de sănătate

10.03.03

0

Contribuții de asigurări pentru accidente de

10.03.04

0

Prime de asigurare de viață plătite de anga.

10.03.05

0

Contribuții pentru concedii și indemnizații

10.03.06

0

Contribuția asiguratorie pentru muncă

10.03.07

1036000

205833

205833

205833

205833

0

207800

TITLUL II BUNURI Șl SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)

20

0

0

47176000

4231904

4231904

4231904

4231904

0

3910304

Bunuri și servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+

20.01

0

0

6089000

902199

902199

902199

902199

0

772178

Furnituri de birou

20.01.01

867000

64133

64133

64133

64133

0

55224

Materiale pentru curățenie

20 01.02

50000

2937

2937

2937

2937

0

299

încălzit, iluminat și forță motrică

20.01.03

630000

194327

194327

194327

194327

0

1 ttâub/

Apă, canal și salubritate

20.01.04

83000

9445

9445

9445

9445

0

8827

Carburanți și lubrifianți

20.01.05

300000

23479

23479

23479

23479

0

23479

Piese de schimb

20.01.06

0

Transport

20.01.07

860000

159041

159041

159041

159041

0

109632

Poștă, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

719000

130573

130573

130573

130573

0

126205

Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

1039000

70366

70366

70366

70366

0

99440

Alte bunuri și servicii pentru întreținere și fur

20.01.30

1541000

247898

247898

247898

247898

0

191005

Reparații curente

20.02

200000

0

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

20.03

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Hrana pentru oameni

20.03.01

0

Hrana pentru animale

20.03.02

0

Medicamente și materiale sanitare (cod 2O.(

20.04

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Medicamente        .

20.04.01

0

Materiale sanitare

20.04.02

0

Reactivi

20.04.03

0

Dezinfectanți

20.04.04

0

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+

20.05.30)

20.05

0

0

581000

93634

93634

93634

93634

0

0

Uniforme și echipament

20.05.01

0

Lenjerie și accesorii de pat

20.05.03

0

Alte obiecte de inventar

20.05.30

581000

93634

93634

93634

93634

0

Deplasări, detașări, transferări (cod 20.06.0'

20.06

0

0

145000

49151

49151

49151

49151

0

48670

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

30000

18302

18302

18302

18302

0

17784

Deplasări în străinătate

20.06.02

115000

30849

30849

30849

30849

0

30886

Materiale de laborator

20.09

0

Cerceta re-dezvoita re

20.10

0

Cărți, publicații și materiale documentare

20.11

56000

0

Consultanță și expertiză

20.12

403000

31861

31861

31861

31861

0

30848

Pregătire profesională

20.13

558000

0

Protecția muncii

20.14

42000

6800

6800

6800

6800

0

6800

Muniție, furnituri și armament de natura acti

20.15

0

Studii și cercetări

20.16

0

Plăți pentru finanțarea patrimoniului genetic

20.18

0

- —Contribui!! la realizarea unor lucrări și servicii de interes public local, în baza unor convenții sau contracte de

20.19

--

-

0

Reabilitare infrastructură program inundații pentru autorități publice

locale

20.20

0

Meteorologie

20.21

0

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor

20.22

0

Prevenirea și combaterea inundațiilor și îng

20.23

0

Comisioane și alte costuri aferente împrumuturilor (cod 20.24.01 la 20.24.03)

20.24

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Comisioane și alte costuri aferente împrum

20.24.01

0

Comisioane și alte costuri aferente împrum

20.24.02

0

Stabilirea riscului de țară

20.24.03

0

Cheltuieli judiciare și extrajudiciare derivate din acțiuni în reprezentarea intereselor statului, potrivit

20.25

0

Tichete cadou

20.27

0

Alte cheltuieli (cod 20.30.01

Ia20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+

20.30 301

20.30

0

0

39102000

3148259

3148259

3148259

3148259

0

3051808

Reclamă și publicitate

20.30.01

500000

6078

6078

6078

6078

0

1380

Protocol și reprezentare

20.30.02

632000

73545

73545

73545

73545

0

79295

Prime de asigurare non-viață

20.30.03

24000

10719

10719

10719

10719

0

10719

Chirii

20.30.04

2068000

531660

531660

531660

531660

0

521304

Prestări servicii pentru transmiterea drepturi

20.30.06

0

Fondul Președintelui/Fondul conducătorului

20.30.07

0

Executarea silită a creanțelor bugetare

20.30.09

0

Alte cheltuieli cu bunuri și servicii

20.30.30

35878000

2526257

2526257

2526257

2526257

0

2439110

TITLUL III DOBÂNZI (cod 30.01 la 30.03)

30

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Dobânzi aferente datoriei publice interne (cc

30.01

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Dobânzi aferente datoriei publice interne din

30.01.01

- -

.... .

_ . __.n_____

- ...

Dobânzi aferente creditelor interne garantat!

30.01.02

0

Dobânzi aferente datoriei publice externe (cod 30.02.01 la

30.02.03+30.02.05)

30.02

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Dobânzi, aferente datoriei publice externe d

30.02.01

0

Dobânzi aferente creditelor externe contract

30.02.02

0

Dobânzi aferente creditelor externe garantat

30.02.03

0

Dobânzi aferente datoriei publice externe loc

30.02.05

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte dobânzi (cod 30.03.01 la 30.03.05)

30.03

0

Dobânzi aferente împrumuturilor din fondul (

30.03.01

0

Dobânda datorată trezoreriei statului

30.03.02

0

Dobânzi aferente împrumuturilor temporare

30.03.03

0

Dobânzi la depozite și disponibilități păstrate

30.03.04

0

Dobânzi la opeațiunile de leasing

30.03.05

0

TITLUL IV SUBVENȚII (cod 40.03+40.20+ 40.30)

40

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții pentru acoperirea diferențelor de

40.03

0

Subvenții pentru compensarea creșterilor neprevizionate ale prețurilor

40.20

0

Alte subvenții

40.30

0

TITLUL V FONDURI DE REZERVĂ (cod 50.04)

50

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Fond de rezervă bugetară la dispoziția autor

50.04

0

TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.01)

51

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Transferuri curente (cod

51.01.01+51.01.03+51.01.05+

51.01.14+51.01.15+51.01.24+51.01.26+51.01.31+ 51.01.32+51.01.39+

51.01

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Transferuri către instituții publice

51.01.01

0

Acțiuni de sănătate

51.01.03

. 0

Finanțarea aeroporturilor de interes local

51.01.05

0

Transferuri din bugetele consiliilor județene pentru finanțarea centrelor de zi pentru

protecția copilului

51.01.14

0

Transferuri din bugetele locale pentru instituțiile ue âsisiențâ sociaiâ pentru persoanele cu handicap

51.01.15

- - -

. _

•• -----

_____0____

------

I ransteruri din bugetele consiliilor locale și județene pentru acordarea unor ajutoare către unitățile administrativ-teritoriale în

51.01.24

0

-

sociale de sănătate pentru persoanele aflate în concediu pentru creșterea copilului

51.01.26

0

Transferuri privind contribuții de sănătate pentru persoane beneficiare de ajutor social

51.01.31

0

Reabilitarea termică a clădirilor de locuit

51.01.32

0

județene pentru finanțarea unităților de asistență medico-sociale

51.01.39

0

finanțarea cheltuielilor curente din domeniul sănătății

51.01.46

0

finanțarea camerelor agricole

51.01.49

0

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.02)

55

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B.Transferuri curente în străinătate (către organizații

55.02

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Contribuții și cotizații la organisme internațio

55.02.01

0

Alte transferuri curente în străinătate

55.02.04

0

TITLUL IX ASISTENȚA SOCIALĂ (cod 57.02)

57

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)

57.02

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Ajutoare sociale în numerar

57.02.01

0

Ajutoare sociale în natură

57.02.02

0

Tichete de creșă

57.02.03

0

Tichete cadou acordate pentru cheltuieli soc

57.02.04

0

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01+59.02+59.08+59.11+59.12+59.15+59.17+5 9.22+59.25+59.30)

59

0

0

764000

96193

96193

96193

96193

0

102003

Burse

59.01

0

Ajutoare pentru daune provocate de calamit

59.02

0

Programe pentru tineret

59.08

0

__ _ ....

ASOCiații Și îtiuGațî!

A

0

Susținerea cultelor

59.12

0

Contribuții la salarizarea personalului necler

59.15

0

Despăgubiri civile

59.17

280000

0

Acțiuni cu caracter științific și social-cultural

59.22

0

Sume aferente plății creanțelor salariale

59.25

0

Programe și proiecte privind prevenirea și

59.30

0

Sume aferente persoanelor cu handicap

59.40

484000

96193

96193

96193

96193

0

102003

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 80+81)

79

0

TITLUL XV ÎMPRUMUTURI (cod 80.03+ 80.30)

80

0

0

0

0

0

0

0

0

0

publice sau activități finanțate integral din venituri proprii

80.03

0

Alte împrumuturi

80.30

0

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81

81

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Rambursări de credite externe (cod 81.01.01

81.01

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Rambursări de credite externe contractate d

81.01.01

0

Rambursări de credite externe din fondul de

81.01.02

0

Rambursări de credite aferente datoriei publ

81.01.05

0

Diferențe de curs aferente datoriei publice e

81.01.06

0

Rambursări de credite interne (cod 81.02.0T

81.02

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Rambursări de credite interne garantate

81.02.01

0

Diferențe de curs aferente datoriei publice ir

81.02.02

0

Rambursări de credite aferente datoriei publ

81.02.05

0

PLĂȚI EFECTUATE ÎN ANII PRECEDENȚI Șl RECUPERATE ÎN ANUL CURENT (cod 85)

84

0

0

-148000

-147888

-147888

-147888

-147888

0

0

TITLUL XVII PLĂȚI EFECTUATE ÎN ANII PRECEDENȚI Șl RECUPERATE ÎN ANUL

85

0

0

-148000

-147888

-147888

-147888

-147888

0

0

Plăți efectuate în anii precedenți și recupera

85.01

-148000

-147888

-147888

-147888

-147888

0

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod51+55+56+70+84)

8952000

232644

8952000

232644

232644

232644

232644

0

376908

TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.02)

51

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Transferuri de capital (cod 51.02.12+ 51.02.28)

51.02

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Transferuri pentru finanțarea investițiilor la spitale

51.02.12*

... _ .

. ----

— - -

.. .0—..

Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sănătății

51.02.28

0

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)

55

0

0

0

0

0

0

0

0

0

A. Transferuri interne (cod

55.01.03+55.01,08la55.01.10+55.01.12+

55.01.13+55.01.15+55.01.18+55.01.28+55.01.42+

55.01

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Programe cu finanțare rambursabilă

55.01.03

0

Programe PHARE și alte programe cu finan

55.01.08

0

Programe ISPA

55.01.09

0

Programe SAPARD

55.01.10

0

Investiții ale agenților economici cu capital <

55.01.12

0

Programe de dezvoltare

55.01.13

0

Fond Român de Dezvoltare Socială

55.01.15

0

Alte transferuri curente interne

55.01.18

0

Cheltuieli neeligibile ISPA

55.01.28

0

Transferuri din bugetul local către asociațiile de dezvoltare intercomunitară

55.01.42

0

Transferuri pentru achitarea obligațiilor restante ale centralelor de termoficare

55.01.54

0

TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014- 2020 (cod 58.01 la

RR nR+RR 11+RR 17+RR 1R+RR 1R+RR 10 la RR Rit

58

1971000

93617

1971000

93617

93617

93617

93617

0

96320

Titlul VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POS-TADERAP.E

(cod 56.01 la 56.05+56.07+56.08+56.11+56.15 la

56.18+ 56.25+56.27+56.28+56.40)

56

0

-

- - -

-

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) (cod

56.01.01 la 56.01.03)

56.01

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Finanțarea națională

56.01.01

0

anexa la

hclm nr.%5 /M2

Finanțarea externă nerambursabilă

56.01.02

0

Cheltuieli neeligibile

56.01.03

0

Programe din Fondul Social European (FS

56.02

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Finanțarea națională

56.02.01

0

Finanțarea externă nerambursabilă

56.02.02

0

Cheltuieli neeligibile

56.02.03

0

Programe din Fondul de Coeziune(FC) (56.0

56.03

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Finanțarea națională

56.03.01

0

Finanțarea externă nerambursabilă

56.03.02

0

Cheltuieli neeligibile

56.03.03

0

Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurală (FEADR)

(cod 56.04.01 la 56.04.03)

56.04

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Finanțarea națională

56.04.01

0

Finanțarea externă nerambursabilă

56.04.02

0

Cheltuieli neeligibile

56.04.03

0

Programe din Fondul European pentru Pescuit (FEP) (cod 56.05.01 la

56.05.03)

56.05

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Finanțarea națională

56.05.01

0

Finanțarea externă nerambursabilă

56.05.02

0

Cheltuieli neeligibile

56.05.03

0

Programe Instrumentul de Asistență pentru Preaderare (IPA) (cod

56.07.01 la 56.07.03)

56.07

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Finanțarea națională

56.07.01

0

Finanțarea externă nerambursabilă

56.07.02

0

Cheltuieli neeligibile

56.07.03

0

Programe Instrumentul European de Vecinătate și Parteneriat (ENPI)

(cod 56.08.01 la 56.08.03)

56.08

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Finanțarea națională

56.08.01

0

Finanțarea externă nerambursabilă

56.08.02

0

56 08-^3- -

0

Alte programe comunitare finanțate în perioada 2007-2013

(cod 56.15.01 la 56.15.03)

56.15

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Finanțarea națională

56.15.01

0

ANEXA LA

KCLM NR.â&5 /&AQ

Finanțarea externă nerambursabilă

56.15.02

0

Cheltuieli neeligibile

56.15.03

0

Alte facilități și instrumente postaderare (co

56.16

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Finanțarea națională

56.16.01

0

Finanțarea externă nerambursabilă

56.16.02

0

Cheltuieli neeligibile

56.16.03

0

Mecanismul financiar SEE ( cod 56.17.01 la

56.17

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Finanțarea națională

56.17.01

0

Finanțarea externă nerambursabilă

56.17.02

0

Cheltuieli neeligibile

56.17.03

0

Programe din Fondul Social European (FSE) (5

58.02

1971000

93617

1971000

93617

93617

93617

93617

0

96320

Finanțarea națională

58.02.01

296000

14042

296000

14042

14042

14042

14042

0

14448

Finanțare externă nerambursabilă

58.02.02

1675000

79575

1675000

79575

79575

79575

79575

0

81872

Cheltuieli neeligibile

58.02.03

0

CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72+75)

70

6981000

139027

6981000

139027

139027

139027

139027

0

280588

TITLUL XII. ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01

71

6981000

139027

6981000

139027

139027

139027

139027

0

280588

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.31

71.01

6981000

139027

6981000

139027

139027

139027

139027

0

280588

Construcții

71.01.01

0

Mașini, echipamente și mijloace de transpor

71.01.02

14000

13352

14000

13352

13352

13352

13352

0

145631

Mobilier, aparatură birotică și alte active cor|

71.01.03

0

16683

Alte active fixe

71.01.30

6967000

125675

6967000

125675

125675

125675

125675

0

118274

Stocuri (cod 71.02.01)

71.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Rezerve de stat și de mobilizare

71.02.01

0

Reparații capitale aferente activelor fixe

71.03

0

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)

72

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Active financiare (cod 72.01.01)

72.01

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Participare la capitalul social al societăților c

72.01.01

0

TITLUL XIV FONDUL NAȚIONAL DE DEZVOLTA

75

0

PLA j I bl-bC I UAI b IN ANII PKbUbUbNll Șl RECUPERATE ÎN ANUL

CURENT fcnrf 86)

84

0

0

0

0

0

0

0

0

0

TITLUL XVII PLĂȚI EFECTUATE ÎN ANII rncCcuEN ț t Și rxizCUEtîxA i îs   AixUL.

CURENT (cod 85.01)

85

0

0

r.

0

0

0

0

______n _ _

0

Plăți efectuate în anii precedenți și recupera

85.01

0

PRE^DIfțȚE Ș,Egț<TA

> frn a

r. r M Kî C A 7 A

Anexa 7 b

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE - Cheltuieli la data de...31.03.2019

Cod 21 Capitol ...5402                                                                                                                                                      -lei-

DENUMIREA INDICATORILOR*)

Cod indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajament e legale

Plăți efectuate

Angajament e legale de plătit

Cheltuieli efective

aprobate la finele perioadei de raportare

trimestriale cumulate

aprobate la finele perioadei de raportare

trimestriale cumulate

A                         B         1

2

3

4

5

6

7

8=6-7

9

TOTAL CHELTUIELffSECȚIUNEA DE FUNCȚ1ONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

0

0

3279000

36763

30826

30826

30826

0

26420

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+84)

0

0

3279000

36763

30826

30826

30826

0

26420

CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51

01

0

0

3279000

36763

30826

30826

30826

0

26420

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.0

10

0

0

254000

36763

30826

30826

30826

0

26420

Cheltuieli salariate în bani ( cod 10.01.01 la 1

10.01

0

0

229000

36084

30147

30147

30147

0

25993

Salarii de bază

10.01.01

204000

33527

27590

27590

27590

0

24320

Salarii de merit

10.01.02

0

Indemnizație de conducere

10.01.03

0

Spor de vechime

10.01.04

0

Sporuri pentru condiții de muncă

10.01.05

0

Alte sporuri

10.01.06

0

Ore suplimentare

10.01.07

0

Fond de premii

10.01.08

0

Prima de vacanță

10.01.09

0

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

10.01.10

0

Fond'aferer.t piății cu o:a

i r, r« i <

-

n

— -

Indemnizații plătite unor persoane din afara i

10.01.12

0

Indemnizații de deleaare

10.01.13

0

Indemnizații de detașare

10.01.14

0

Alocații centru transportul la si de la locul de

10.01.15

0

Alocații pentru locuințe

10.01.16

0

Alte drepturi salariate în bani

10.01.30

25000

2557

2557

2557

2557

0

1673

ANEXĂ LA

Cheltuieli salariate în natură ( cod 10.02.01 I

10.02

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Tichete de masă

10.02.01

0

Norme de hrană

10.02.02

0

Uniforme și echipament obligatoriu

10.02.03

0

Locuința de serviciu folosită de salariat și far

10.02.04

0

Transportul la si de la locul de muncă

10.02.05

0

Tichete de vacantă

10.02.06

0

Alte drepturi salariale în natură

10.02.30

0

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.061

10.03

0

0

25000

679

679

679

679

0

427

Contribuții de asiaurări sociale de stat

10.03.01

0

Contribuții de asiqurări de somai

10.03.02

0

Contribuții de asigurări sociale de sănătate

10.03.03

0

Contribuții de asigurări pentru accidente de n

10.03.04

0

Prime de asigurare de viață plătite de angaj;

10.03.05

0

Contribuții pentru concedii și indemnizații

10.03.06

0

Contribuția asiguratorie pentru muncă

10.03.07

25000

679

679

679

679

0

427

TITLUL 11 BUNURI ȘI SERVICII (cod 20.01 la

20

0

0

3025000

0

0

0

0

0

0

Bunuri și servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+2

20.01

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Furnituri de birou

20.01.01

0

Materiale pentru curățenie

20.01.02

0

încălzit, iluminat și forță motrică

20.01.03

0

Apă, canal si salubritate

20.01.04

0

Carburanți si lubrifianti

20.01.05

0

Piese de schimb

20.01.06

0

Transport

20.01.07

0

Postă, telecomunicații, radio, tv. internet

20.01.08

0

Materiale și prestări de servicii cu caracter

20.01.09

0

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si fun

20.01.30

0

Reparații curente

20.02

0

Hrana (cod 20.03.01+20.03.021

20.03

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Hrana pentru oameni

20.03.01

0

Hrana pentru animale

20.03.02

0

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.0

20.04

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Medicamente

20.04.01

0

Materiale sanitare

20.04.02

0

Reactivi

20.04.03

0

Dezinfectant!

20.04.04

0

Bunuri de natura obiectelor de inventar

20.05

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Uniforme si echipament

20.05.01

0

Lenierie si accesorii de pat

20.05.03

0

Alte obiecte de inventar

20.05.30

0

uepiasari, detașări, transferări (cod ZG.uu.ul

AU.UU

G

V

u

0

G

fț -    —

Q„

  n

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

0

Deplasări în străinătate

20.06.02

0

Materiale de laborator

20.09

0

Cercetare-dezvoltare

20.10

0

Cărți, publicații si materiale documentare

20.11

0

Consultanță și expertiză

20.12

0

Pregătire profesională

20.13

0

Protecția muncii

20.14

0

Muniție, furnituri si armament de natura actii

20.15

0

Studii si cercetări

20.16

0

Plăți pentru finanțarea patrimoniului genetic

20.18

0

Contribuții ale administrației publice locale

20.19

0

Reabilitare infrastructură proqram inundații

20.20

0

Meteorologie

20.21

0

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor

20.22

0

Prevenirea și combaterea inundațiilor și îngt

20.23

0

Comisioane și alte costuri aferente

20.24

0

0

3025000

0

0

0

0

0

0

Comisioane si alte costuri aferente îmorumu

20.24.01

3025000

0

Comisioane și alte costuri aferente împrumu

20.24.02

0

Stabilirea riscului de tară

20.24.03

0

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate

20.25

0

Tichete cadou

20.27

0

Alte cheltuieli (cod 20.30.01

20.30

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Reclamă si publicitate

20.30.01

0

Protocol și reprezentare

20.30.02

0

Prime de asiqurare non-viată

20.30.03

0

Chirii

20.30.04

0

Prestări servicii pentru transmiterea drepturil

20.30.06

0

Fondul Președintelui/Fondul conducătorului i

20.30.07

0

Executarea silită a creanțelor bugetare

20.30.09

0

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

0

TITLUL fll DOBÂNZI (cod 30.01 la 30.03)

30

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Dobânzi aferente datoriei publice interne (co

30.01

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Dobânzi aferente datoriei publice interne dire

30.01.01

0

Dobânzi aferente creditelor interne garantate

30.01.02

0

Dobânzi aferente datoriei publice externe

30.02

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Dobânzi, aferente datoriei publice externe dii

30.02.01

0

Dobânzi aferente creditelor externe contract

30.02.02

0

Dobânzi aferente creditelor externe garantat»

30.02.03

0

Dobânzi aferente datoriei publice externe loc

30.02.05

0

0

0

0

0

0

0

0 ■

0

Alte dobânzi (cod 30.03.01 la 30.03.05)

30.03

0

Dobânzi aferente împrumuturilor din fondul d

30.03.01

0

Dobânda datorată trezoreriei statului

30.03.02

0

Dobânzi aferente împrumuturilor temporare c

30.03.03

0

Dobânzi la depozite și disponibilități păstrate

30.03.04

0

Dobânzi la opeațiunile de leasing

30.03.05

0

TITLUL IV SUBVENȚII (cod 40.03+40.20+ 40.30)

40

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Qiihiini-ifii nontrii amnariroa diforanfolnr Ho r

40.03

0

Subvenții pentru compensarea creșterilor

40.20

0

Alte subvenții

40.30

0

TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)

50

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Fond de rezervă buaetară la dispoziția autori

50.04

0

TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂTI ALE

51

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Transferuri curente (cod

51.01

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Transferuri către instituții publice

51.01.01

0

Acțiuni de sănătate

51.01.03

0

Finanțarea aeroporturilor de interes local

51.01.05

0

Transferuri din buqetele consiliilor iudetene

51.01.14

0

Transferuri din buaetele locale pentru

51.01.15

0

51.01.24

0

Transferuri privind contribuția de asigurări

51.01.26

0

Transferuri privind contribuții de sănătate

51.01.31

0

Reabilitarea termică a clădirilor de locuit

51.01.32

0

Transferuri din bugetele consiliilor locale și

51.01.39

0

Transferuri din bugetele locale pentru

51.01.46

0

Transferuri din bugetele locale pentru

51.01.49

0

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.02)

55

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B.Transferuri curente în străinătate (către

55.02

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Contribuții și cotizații la organisme internațior

55.02.01

0

Alte transferuri curente în străinătate

55.02.04

0

TITLUL IX ASISTENȚA SOCIALA (cod 57.02)

57

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)

57.02

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Ajutoare sociale în numerar

57.02.01

0

Ajutoare sociale în natură

57.02.02

0

Tichete de creșă

57.02.03

0

Tichete cadou acordate pentru cheltuieli soc

57.02.04

0

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod

59

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Burse

59.01

0

Ajutoare pentru daune provocate de calamitr

59.02

0

Programe pentru tineret

59.08

0

Asociații și fundații

59.11

0

Susținerea cultelor

59.12

0

Contribuții la salarizarea personalului neclerii

59.15

0

Despăgubiri civile

59.17

0

Acțiuni cu caracter științific și social-cultural

59.22

0

Sume aferente plătii creanțelor salariale

59.25

0

Programe si proiecte privind prevenirea și

59.30

0

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 80+81)

79

0

TITLUL XV ÎMPRUMUTURI (cod 80.03+ 80.30)

80

0

0

0

0

0

0

0

0

0

împrumuturi pentru instituții și servicii

80.03

0

Alte împrumuturi

80.30

0

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81

81

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Rambursări de credite externe (cod 81.01.01

81.01

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Rambursări de credite externe contractate di

81.01.01

0

Rambursări de credite externe din fondul de

81.01.02

0

□ nmRi ir-rnri rla nrarfita cfaronfa rlofnricăi nflhli

81.01.05

0

Diferențe de curs aferente datoriei publice e>

81.01.06

0

Rambursări de credite interne (cod 81.02.01-i

81.02

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Rambursări de credite interne garantate

81.02.01

0

Diferențe de curs aferente datoriei publice in

81.02.02

0

Rambursări de credite aferente datoriei publi

81.02.05

0

PLĂȚI EFECTUATE ÎN ANII PRECEDENȚI Șl

84

0

0

0

0

0

0

0

0

0

anexă la

HCLM NR.feSL

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE ÎN ANII

85

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Plăți efectuate în anii precedenți și recupera

85.01

0

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod51+55+56+70+84)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITĂȚI ALE

51

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Transferuri de capital (cod 51.02.12+

51.02

0

0

0

0

0

0

0

0

0

I ransteruri pentru finanțarea investițiilor la

51.02.12

0

I ransteruri din bugetele locale pentru

51.02.28

0

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.011

55

0

0

0

0

0

0

0

0

0

A. Transferuri interne (cod

55.01

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Proqrame cu finanțare rambursabilă

55.01.03

0

Programe PHARE și alte programe cu finanț

55.01.08

0

Programe ISPA

55.01.09

0

Programe SAPARD

55.01.10

0

Investiții ale agenților economici cu capital d

55.01.12

0

Programe de dezvoltare

55.01.13

0

Fond Român de Dezvoltare Socială

55.01.15

0

Alte transferuri curente interne

55.01.18

0

Cheltuieli neeliqibile ISPA

55.01.28

0

Transferuri din buqetul local către asociațiile

55.01.42

0

Transferuri centru achitarea obligațiilor

55.01.54

0

Titlul VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN

56

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Proarame din Fondul European de

56.01

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Finanțarea națională

56.01.01

0

Finanțarea externă nerambursabilă

56.01.02

0

Cheltuieli neeliqibile

56.01.03

0

Proqrame din Fondul Social European (FSE

56.02

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Finanțarea națională

56.02.01

0

Finanțarea externă nerambursabilă

56.02.02

0

Cheltuieli neeliqibile

56.02.03

0

Proqrame din Fondul de Coeziune(FC) (56.0ț

56.03

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Finanțarea națională

56.03.01

0

Finanțarea externă nerambursabilă

56.03.02

0

Cheltuieli neeliqibile

56.03.03

0

Proqrame din Fondul European Agricol de

56.04

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Finanțarea națională

56.04.01

0

Finanțarea externă nerambursabilă

56.04.02

0

Cheltuieli neeliqibile

56.04.03

0

Proqrame din Fondul European pentru

56.05

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Finanțarea națională

56.05.01

0

Finanțarea externă nerambursabilă

56.05.02

0

Cheltuieli neeliqibile

56.05.03

0

pț-^z.irțrrinlrin+i-iițȚtnn+lil rlr» Acicion+o nanini

56.07

. 0 .

0

0

0

0

0

0

0

0

Finanțarea națională

56.07.01

0

Finanțarea externă nerambursabilă

56.07.02

0

Cheltuieli neeliqibile

56.07.03

0

Proarame Instrumentul European de

56.08

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Finanțarea națională

56.08.01

0

Finanțarea externă nerambursabilă

56.08.02

0

Cheltuieli neeliqibile

56.08.03

0

Alte proqrame comunitare finanțate în

56.15

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Finanțarea națională

56.15.01

0

Finanțarea externă nerambursabilă

56.15.02

0

Cheltuieli neeliqibile

56.15.03

0

Alte facilități și instrumente postaderare (cot

56.16

0

0

0

0

0

0

0

0

8

Finanțarea națională

56.16.01

0

Finanțarea externă nerambursabilă

56.16.02

0

Cheltuieli neeliqibile

56.16.03

0

Mecanismul financiar SEE ( cod 56.17.01 la 5

56.17

0

0

0

0

0

8

0

0

0

Finanțarea națională

56.17.01

0

Finanțarea externă nerambursabilă

56.17.02

0

Cheltuieli neeliqibile

56.17.03

0

Proaramul Norveaian pentru Creștere

56.18

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Finanțarea națională

56.18.01

0

Finanțarea externă nerambursabilă

56.18.02

0

Cheltuieli neeliqibile

56.18.03

0

CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72+75)

70

0

0

0

0

0

0

0

0

0

TITLUL XII. ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01

71

8

0

0

0

0

8

0

0

0

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.3C

71.01

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Construcții

71.01.01

0

Mașini, echipamente și mijloace de transport

71.01.02

0

Mobilier, aparatură birotică și alte active corp

71.01.03

0

Alte active fixe

71.01.30

0

Stocuri (cod 71.02.01)

71.02

0

0

8

8

8

0

0

0

8

Rezerve de stat si de mobilizare

71.02.01

0

Reparații capitale aferente activelor fixe

71.03

0

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)

72

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Active financiare (cod 72.01.01)

72.01

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Participare la capitalul social al societăților c<

72.01.01

0

TITLUL XIV FONDUL NATIONAL DE DEZVOLT/

75

0

PLĂȚI EFECTUATE ÎN ANII PRECEDENȚ1 SI

84

0

0

0

0

8

8

8

0

0

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE ÎN ANII

85

0

0

8

0

0

0

8

0

8

Plăți efectuate în anii precedenți și recuperai

85.01

0

0

PREȘEDINTE ȘEDINȚA


CJ?U%y

AaĂ

y

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR,ANEXĂ LA

HCLM NR.ofeT

Anexa 7 b

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE - Cheltuieli

la data de...31.03.2019

Cod 21 Capitol ...5502                                                                                                                                                 -lei-

DENUMIREA INDICATORILOR*)

Cod indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamen te legale

Plăți efectuate

Angajament e legale de plătit

Cheltuieli efective

aprobate nele perio; le raportar

trimestriale cumulate

e

aprobate finele perioac de raportare

trimestriale cumulate

A                 B

1

2

3

4

5

6

7

8=6-7

9

TOTAL CHELTUIELI(SECȚIUNEA DE FUNCȚ1ONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

0

12021000

557445

557445

557445

557445

0

557445

ȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+84)

0

12021000

557445

557445

557445

557445

0

557445

CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+'

01

0

2021000

557445

557445

557445

557445

0

557445

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

0

0

0

0

0

0

0

0

Cheltuieli salariate în bani ( cod 10.

10.01

0

0

0

0

0

0

0

0

Salarii de bază

10.01.01

0

Salarii de merit

10.01.02

0

Indemnizație de conducere

10.01.03

0

Spor de vechime

10.01.04

0

Sporuri pentru condiții de muncă

10.01.05

0

Alte sporuri

10.01.06

0

Ore suplimentare

10.01.07

■ -

0-----

Fond de premii

10.01.08

0

Prima de vacanță

10.01.09

0

Fond pentru posturi ocupate prin ci

10.01.10

0

Fond aferent plății cu ora

10.01.11

0

Indemnizații plătite unor persoane

10.01.12

0

Indemnizații de delegare

10.01.13

0

Indemnizații de detașare

10.01.14

0

Alocații pentru transportul la și de 1

10.01.15

0

Alocații pentru locuințe

10.01.16

0

Alte drepturi salariale în bani

10.01.30

0

Cheltuieli salariale în natură ( cod 1

10.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Tichete de masă

10.02.01

0

Norme de hrană

10.02.02

0

Uniforme și echipament obligatoriu

10.02.03

0

Locuința de serviciu folosită de salr

10.02.04

0

Transportul la și de la locul de mun

10.02.05

0

Tichete de vacanță

10.02.06

0

Alte drepturi salariale în natură

10.02.30

0

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06

10.03

0

0

0

0

0

0

0

0

Contribuții de asigurări sociale de s

10.03.01

0

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

0

Contribuții de asigurări sociale de s

10.03.03

0

Contribuții de asigurări pentru accic

10.03.04

0

Prime de asigurare de viață plătite

10.03.05

0

Contribuții pentru concedii și indem

10.03.06

0

1 1 1 LUL II UUIMUrXI 91 UL-RVIUIl (UUU---

20

0

170000

65904

65904

65904

65904

0

65904

Bunuri și servicii (cod 20.01.01 la 2

20.01

0

0

0

0

0

0

0

0

Furnituri de birou

20.01.01

0

Materiale pentru curățenie

20.01.02

0

încălzit, iluminat și forță motrică

20.01.03

0

Apă, canal și salubritate

20.01.04

0

Carburanți și lubrifianți

20.01.05

0

Piese de schimb

20.01.06

0

Transport

20.01.07

0

Poștă, telecomunicații, radio, tv, int

20.01.08

0

caracter funcțional

20.01.09

0

Alte bunuri și servicii pentru întrețin

20.01.30

0

Reparații curente

20.02

----- “ n “

U

‘ ■

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

20.03

0

0

0

0

0

0

0

0

Hrana pentru oameni

20.03.01

0

Hrana pentru animale

20.03.02

0

Medicamente și materiale sanitare i

20.04

0

0

0

0

0

0

0

0

Medicamente

20.04.01

0

Materiale sanitare

20.04.02

0

Reactivi

20.04.03

0

Dezinfectanți

20.04.04

0

---Diniurrue~iidiuid uuieuterui vhj

20.05

0

0

0

0

0

0

0

0

Uniforme și echipament

20.05.01

0

Lenjerie și accesorii de pat

20.05.03

0

Alte obiecte de inventar

20.05.30

0

Deplasări, detașări, transferări (cod

20.06

0

0

0

0

0

0

0

0

Deplasări interne, detașări, transfe

20.06.01

0

Deplasări în străinătate

20.06.02

0

Materiale de laborator

20.09

0

Cercetare-dezvoltare

20.10

0

Cărți, publicații și materiale documd

20.11

0

Consultanță și expertiză

20.12

0

Pregătire profesională

20.13

0

Protecția muncii

20.14

0

Muniție, furnituri și armament de na

20.15

0

Studii și cercetări

20.16

0

Plăți pentru finanțarea patrimoniulu

20.18

0

Contribuții ale administrației

20.19

0

---f\udumidie iirTrdsuuviuid piugidin

20.20

0

Meteorologie

20.21

0

Finanțarea acțiunilor din domeniul <

20.22

0

Prevenirea și combaterea inundațiil

20.23

0

Comisioane și alte costuri aferente împrumuturilor (cod 20.24.01 la

20.24

0

170000

65904

65904

65904

65904

0

65904

Comisioane și alte costuri aferente

20.24.01

170000

65904

65904

65904

65904

0

65904

Comisioane și alte costuri aferente

20.24.02

0

Stabilirea riscului de țară

20.24.03

0

Cheltuieli judiciare și extrajudiciare

20.25

0

Tichete cadou

20.27

0

---Miit? birviiuien i,luu zu.ju.u~i---------

20.30

0

0

0

0

0

0

0

0

Reciamă și pubiiciiaie

20.30.01

0

Protocol și reprezentare

20.30.02

0

Prime de asigurare non-viață

20.30.03

0

Chirii

20.30.04

0

Prestări servicii pentru transmitere;

20.30.06

0

Fondul Președintelui/Fondul condu

20.30.07

0

Executarea silită a creanțelor buge

20.30.09

0

Alte cheltuieli cu bunuri și servicii

20.30.30

0

TITLUL III DOBÂNZI (cod 30.01 la 30.02

30

0

1851000

491541

491541

491541

491541

0

491541

Dobânzi aferente datoriei publice in

30.01

0

0

0

0

0

0

0

0

Dobânzi aferente datoriei publice ir

30.01.01

0

Dobânzi aferente creditelor interne

30.01.02

0

30.02

0

1851000

491541

491541

491541

491541

0

491541

Dobânzi, aferente datoriei publice e

30.02.01

0

Dobânzi aferente creditelor externe

30.02.02

1851000

491541

491541

491541

491541

0

491541

Dobânzi aferente creditelor externe

30.02.03

0

Dobânzi aferente datoriei publice e

30.02.05

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte dobânzi (cod 30.03.01 la 30.03.1

30.03

0

Dobânzi aferente împrumuturilor di

30.03.01

0

Dobânda datorată trezoreriei statul

30.03.02

0

Dobânzi aferente împrumuturilor te

30.03.03

0

Dobânzi la depozite și disponibilităț

30.03.04

0

Dobânzi la opeațiunile de leasing

30.03.05

0

TITLUL IV SUBVENȚII (cod 40.03+40.2(

40

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții pentru acoperirea diferen

40.03

0

Subvenții pentru compensarea

40.20

0

Alte subvenții

40.30

0

TITLUL V FONDURI DE REZERVĂ (coc

50

0

0

0

0

0

0

0

0

Fond de rezervă bugetară la dispozi

50.04

0

TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE

51

0

0

0

0

0

0

0

0

i idiiisiui ui i cui uiutr^uuu

51.01

0

0

0

0

0

0

0

0

Transferuri către instituții publice

51.01.01

0

Acțiuni de sănătate

51.01.03

0

Finanțarea aeroporturilor de interes

51.01.05

0

Transferuri din bugetele consiliilor

51.01.14

0

Transferuri din bugetele locale

51.01.15

0

Transferuri din bugetele consiliilor

51.01.24

0

asigurări sociale de sănătate pentru

51.01.26

0

sănătate pentru persoane beneficiare de

51.01.31

0

locuit

51.01.32

0

locale și județene pentru finanțarea

51.01.39

0

pentru finanțarea cheltuielilor curente din

51.01.46

0

pentru finanțarea camerelor agricole

51.01.49

0

anexă la

HCLM NR.^Ș>X—

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod '

55

0

0

0

0

0

0

0

0

B.Transferuri curente în străinătate

55.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Contribuții și cotizații la organisme

55.02.01

0

Alte transferuri curente în străinăta

55.02.04

0

TITLUL IX ASISTENȚA SOCIALĂ (cod

57

0

0

0

0

0

0

0

0

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 5

57.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Ajutoare sociale în numerar

57.02.01

0

Ajutoare sociale în natură

57.02.02

0

Tichete de creșă

57.02.03

0

Tichete cadou acordate pentru che

57.02.04

0

59

0

0

0

0

0

0

0

0

Burse

59.01

0

Ajutoare pentru daune provocate d(

59.02

0

Programe pentru tineret

59.08

0

Asociații și fundații

59.11

0

Susținerea cultelor

59.12

0

Contribuții la salarizarea personalu

59.15

0

Despăgubiri civile

59.17

0

Acțiuni cu caracter științific și socia

59.22

0

Sume aferente plății creanțelor

59.25

0

Programe și proiecte privind

59.30

0

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 80+81)

79

10000000

0

0

0

0

0

0

TITLUL XV ÎMPRUMUTURI (cod 80.03+

80

0

0

0

0

0

0

0

0

servicii publice sau activități finanțate

80.03

0

Alte împrumuturi

80.30

0

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITI

81

0

10000000

0

0

0

0

0

0

Rambursări de credite externe (cod

81.01

0

10000000

0

0

0

0

0

0

Rambursări de credite externe cont

81.01.01

10000000

0

Rambursări de credite externe din I

81.01.02

0

Rambursări de credite aferente dat

81.01.05

0

Diferențe de curs aferente datoriei

81.01.06

0

Rambursări de credite interne (cod

81.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Rambursări de credite interne gara

81.02.01

0

Diferențe de curs aferente datoriei

81.02.02

0 '

Rambursări de credite aferente dat

81.02.05

0

FCHJ | L|*E-V IUK 1 E. IIM MIV1I

84

0

0

0

0

0

0

0

0

TITLUL XVII PLĂȚI EFECTUATE ÎN

85

0

0

0

0

0

0

0

0

Plăți efectuate în anii precedenți și t

85.01

0

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod51+55+56+70+84)

0

0

0

0

0

0

0

0

TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE

51

0

0

0

0

0

0

0

0

Transferuri de capital (cod

51.02

0

0

0

0

0

0

0

0

investițiilor la spitale

51.02.12

0

pentru finanțarea cheltuielilor de capital

51.02.28

0

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 6

55

0

0

0

0

0

0

0

0

—  M.,—T1 dl 15TIUT UI 1 II HUI I IU ^LUU

55.01

0

0

0

0

0

0

0

0

Programe cu finanțare rambursabil

55.01.03

0

Programe PHARE și alte programe

55.01.08

0

Programe ISPA

55.01.09

0

Programe SAPARD

55.01.10

0

Investiții ale agenților economici ci

55.01.12

0

Programe de dezvoltare

55.01.13

0

Fond Român de Dezvoltare Social

55.01.15

0

Alte transferuri curente interne

55.01.18

0

Cheltuieli neeligibile ISPA

55.01.28

0

Transferuri din bugetul local către

55.01.42

0

Transferuri pentru achitarea

55.01.54

0

Titlul VIII PROIECTE CU FINANȚARE

56

0

0

0

0

0

0

0

0

Programe din Fondul European de

56.01

0

0

0

0

0

0

0

0

Finanțarea națională

56.01.01

0

Finanțarea externă nerambursabilă

56.01.02

0

Cheltuieli neeligibile

56.01.03

0

Programe din Fondul Social Europ<

56.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Finanțarea națională

56.02.01

0

Finanțarea externă nerambursabilă

56.02.02

0

Cheltuieli neeligibile

56.02.03

0

Programe din Fondul de Coeziune(F

56.03

0

0

0

0

0

0

0

0

Finanțarea națională

56.03.01

0

Finanțarea externă nerambursabilă

56.03.02

0

Cheltuieli neeligibile

56.03.03

0

Programe din Fondul European

56.04

0

0

0

0

0

0

0

0

Finanțarea națională

56.04.01

0

Finanțarea externă nerambursabilă

56.04.02

0 "

Cheltuieli neeligibile

56.04.03

0

r*l UCJI dlliu Ulii 1 UIIUUI LZUIUpUdil

56.05

0

0

0

0

0

0

0

0

Finanțarea națională

56.05.01

0

Finanțarea externă nerambursabilă

56.05.02

0

Cheltuieli neeligibile

56.05.03

0

Programe Instrumentul de

56.07

0

0

0

0

0

0

0

0

Finanțarea națională

56.07.01

0

Finanțarea externă nerambursabilă

56.07.02

0

Cheltuieli neeligibile

56.07.03

0

Programe Instrumentul European

56.08

0

0

0

0

0

0

0

0

Finanțarea națională

56.08.01

0

Finanțarea externă nerambursabilă

56.08.02

0

Cheltuieli neeligibile

56.08.03

0

---Mlic~pl uy 1 dlIIU LUIIIUI llldl U lllldll^&LU

56.15

0

0

0

0

0

0

0

0

Finanțarea națională

56.15.01

0

Finanțarea externă nerambursabilă

56.15.02

0

Cheltuieli neeligibile

56.15.03

0

Alte facilități și instrumente postadc

56.16

0

0

0

0

0

0

0

0

Finanțarea națională

56.16.01

0

Finanțarea externă nerambursabilă

56.16.02

0

Cheltuieli neeligibile

56.16.03

0

Mecanismul financiar SEE ( cod 56.

56.17

0

0

0

0

0

0

0

0

Finanțarea națională

56.17.01

0

Finanțarea externă nerambursabilă

56.17.02

0

Cheltuieli neeligibile

56.17.03

0

Programul Norvegian pentru

56.18

0

0

0

0

0

0

0

0

Finanțarea națională

56.18.01

0

Finanțarea externă nerambursabilă

56.18.02

0

Cheltuieli neeligibile

56.18.03

0

CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+724

70

0

0

0

0

0

0

0

0

TITLUL XII . ACTIVE NEFINANCIARE (c

71

0

0

0

0

0

0

0

0

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03

71.01

0

0

0

0

0

0

0

0

Construcții

71.01.01

0

Mașini, echipamente și mijloace de

71.01.02

0

Mobilier, aparatură birotică și alte a

71.01.03

0

Alte active fixe

71.01.30

0

Stocuri (cod 71.02.0D

71.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Rezerve de stat și de mobilizare

71.02.01

0 ' '

Reparații capitale aferente activelor

71.03

0

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod

72

0

0

0

0

0

0

0

0

Active financiare (cod 72.01.01)

72.01

0

0

0

0

0

0

0

0

Participare la capitalul social al soc

72.01.01

0

TITLUL XIV FONDUL NAȚIONAL DE DE

75

0

---rcH] i Lirr<r i omt iim mim ii--------- nnmrnrMTi oi nmi mnn «tt Îm

84

0

0

0

0

0

0

0

0

TITLUL XVII PLĂȚI EFECTUATE ÎN

85

0

0

0

0

0

0

0

0

Plăți efectuate în anii precedenți și t

85.01

0

0

PREȘEDINTE ȘEDINȚA


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR,

Anexa 7 b

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE - Cheltuieli

la data de...31.03.2019

Cod 21 Capitol —61.02-lei-

DENUMIREA INDICATORILOR*)

Cod indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente legale

Plăți efectuate

Angajame nte legale de plătit

Cheltuieli efective

aprobate la finele perioadei de raportare

trimestriale cumulate

aprobate la finele perioadei de raportare

trimestriale cumulate

A                      B        1

2

3

4

5

6

7

8=6-7

9

TOTAL CHELTUIELIțSECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

0

0

37739000

6023219

6023219

6023219

6023219

0

5026430

iECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+84)

0

0

37739000

6023219

6023219

6023219

6023219

0

4995171

CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+

01

0

0

37740000

6024081

6024081

6024081

6024081

0

4995171

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 1(

10

0

0

17996000

3454594

3454594

3454594

3454594

0

3457091

Cheltuieli salariate în bani ( cod 10.01.01 l<

10.01

0

0

13660000

2766915

2766915

2766915

2766915

0

2752227

Salarii de bază

10.01.01

0

0

10540000

2375856

2375856

2375856

2375856

0

2424907

Salarii de merit

10.01.02

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Indemnizație de conducere

10.01.03

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Spor de vechime

10.01.04

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Sporuri pentru condiții de muncă

10.01.05

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte sporuri

10.01.06

0

0

120000

14568

14568

14568

14568

0

14165

Ore suplimentare

10.01.07

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Fond de premii

10.01.08

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Prima de vacanță

10.01.09

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

10.01.10

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10 01 11

- - -0

A

A

A

_    A

A

_.   . _.A

_ __ A_____

Indemnizații plătite unor persoane din afar;

10.01.12

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Indemnizații de delegare

10.01.13

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Indemnizații de detașare

10.01.14

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Alocații pentru transportul la și de la locul c

10.01.15

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Alocații pentru locuințe

10.01.16

0

0

0

0

0

0

0

0

0

anexă la

HCLM NrJ)£6 /QțdtȘ)

Alte drepturi salariate în bani

10.01.30

0

0

3000000

376491

376491

376491

376491

0

313155

Cheltuieli salariate în natură ( cod 10.02.01

10.02

0

0

3936000

626233

626233

626233

626233

0

642938

Tichete de masă

10.02.01

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Norme de hrană

10.02.02

0

0

3600000

626233

626233

626233

626233

0

642938

Uniforme și echipament obligatoriu

10.02.03

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Locuința de serviciu folosită de salariat și I

10.02.04

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Transportul la și de la locul de muncă

10.02.05

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Tichete de vacanță

10.02.06

0

0

336000

0

0

0

0

0

0

Alte drepturi salariate în natură

10.02.30

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

0

0

400000

61446

61446

61446

61446

0

61926

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Contribuții de asigurări sociale de sănătate

10.03.03

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Contribuții de asigurări pentru accidente de

10.03.04

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Prime de asigurare de viață plătite de ang

10.03.05

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Contribuții pentru concedii și indemnizații

10.03.06

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Contribuția asiguratorie pentru muncă

10.03.07

0

0

400000

61446

61446

61446

61446

0

61926

TITLUL II BUNURI Șl SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)

20

0

0

19744000

2569487

2569487

2569487

2569487

0

1538080

Bunuri și servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09

20.01

0

0

3341000

63938

63938

63938

63938

0

66150

Furnituri de birou

20.01.01

0

0

100000

0

0

0

0

0

2907

Materiale pentru curățenie

20.01.02

0

0

0

0

0

0

0

0

0

încălzit, iluminat și forță motrică

20.01.03

0

0

7000

1992

1992

1992

1992

0

1538

Apă, canal și salubritate

20.01.04

0

0

2000

907

907

907

907

0

666

Carburanți și lubrifianți

20.01.05

0

0

678000

59982

59982

59982

59982

0

59982

Piese de schimb

20.01.06

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Transport

20.01.07

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Poștă, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

0

0

2000

1057

1057

1057

1057

0

1057

Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte bunuri și servicii pentru întreținere și fi

20.01.30

0

0

2552000

0

0

0

0

0

0

Reparații curente

20.02

0

0

300000

0

0

0

0

0

0

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

20.03

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Hrana pentru oameni

20.03.01

0

0

0

0

0

0

0

0

0

î-lrono nonfni pnimola      _ _ _ _.

20.03.02

- 0

n

n

o

n

n

0 - —

„ Q. .

n

Medicamente și materiale sanitare (cod 20

20.04

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Medicamente

20.04.01

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Materiale sanitare

20.04.02

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Reactivi

20.04.03

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Dezinfectanți

20.04.04

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ANEXĂ LA

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+

20.05.30)

20.05

0

0

2279000

288986

288986

288986

U L, IVI IN f

- *,1-1

288986

0

-1

Uniforme și echipament

20.05.01

0

0

558000

288986

288986

288986

288986

0

-1

Lenjerie și accesorii de pat

20.05.03

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte obiecte de inventar

20.05.30

0

0

1721000

0

0

0

0

0

0

Deplasări, detașări, transferări (cod 20.06.

20.06

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Deplasări în străinătate

20.06.02

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Materiale de laborator

20.09

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Cerceta re-dezvolta re

20.10

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Cărți, publicații și materiale documentare

20.11

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Consultanță și expertiză

20.12

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Pregătire profesională

20.13

0

0

90000

64718

64718

64718

64718

0

11300

Protecția muncii

20.14

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Muniție, furnituri și armament de natura ac

20.15

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Studii și cercetări

20.16

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Plăți pentru finanțarea patrimoniului genet

20.18

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări și servicii de interes public local, în baza unor convenții sau contracte de asociere

20.19

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Reabilitare infrastructură program inundații pentru autorități publice locale

20.20

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Meteorologie

20.21

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor

20.22

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Prevenirea și combaterea inundațiilor și în

20.23

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Comisioane și alte costuri aferente împrumuturilor (cod 20.24.01 la 20.24.03)

20.24

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Comisioane și alte costuri aferente împrur

20.24.01

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Comisioane și alte costuri aferente împrur

20.24.02

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stabilirea riscului de țară

20.24.03

0

0

0

0

0

0

0

0

0

derivate din acțiuni în reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

20.25

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Tichete cadou

20.27

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+

20.30.30)

20.30

0

0

13734000

2151845

2151845

2151845

2151845

0

1460631

Reclamă și publicitate

20.30.01

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Protocol și reprezentare

20.30.02

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Prime de asigurare non-viață

20.30.03

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Chirii

20.30.04

0

0

892000

121936

121936

121936

121936

0

121936

Prestări servicii pentru transmiterea dreptu

20.30.06

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Fondul Președintelui/Fondul conducătoruli

20.30.07

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Executarea silită a creanțelor bugetare

20.30.09

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte cheltuieli cu bunuri și servicii

20.30.30

0

0

12842000

2029909

2029909

2029909

2029909

0

1338695

TITLUL III DOBÂNZI (cod 30.01 la 30.03)

30

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Dobânzi aferente datoriei publice interne (<

30.01

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Dobânzi aferente datoriei publice interne d

30.01.01

0

0

0

0