Hotărârea nr. 264/2019

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2019


HOTARARE

privind rectificarea bugetului local pe anul 2019

Consiliul local al municipiului Constanța întrunit în ședința ordinară la data de.__3/-

Analizând referatul de aprobare a domnului primar Decebal Făgădău nr.138862/18.07.2019, avizul Comisiei de specialitate nr.l de studii , prognoze economico-sociale, buget- finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța, avizul Comisiei de specialitate nr.5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea dreptur.lor și libertăților cetățeanului, raportul Direcției financiare nr.141872/23.07.2019 precum și raportul Direcției tehnic-investiții nr.141837/23.07.2019;

Având în vedere prevederile Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările ulterioare, Legii nr. 50/2019 privind bugetul de stat pe anul 2019, H.C.L. nr. 133/25.04.2019 privind aprobarea bugetului local pe anul 2019 , H.C.L. nr.183/30.05.2019 privind rectificarea bugetului local pe anul 2019 și H.C.L. nr.225/25.06.2019 privind rectificarea bugetului local pe anul 2019;

în temeiul prevederilor art.129 ,alin. (2), lit.b, alin. (4), lit. a și art.196; alin.(l), lit. a din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ

HOTĂRĂȘTE:

Ari:. 1 Se aprobă rectificarea bugetului local pe anul 2019 la venituri în sumă de 799.602 mii lei , la cheltuieli în sumă de 799.602 mii lei .

Art.2 Se aprobă bugetul fondurilor externe neramburasabile pe anul 2019 la venituri în sumă de 501 mii lei și la cheltuieli în sumă de 501 mii lei.

Art.3 Se aprobă bugetul creditelor externe pe anul 2019 la venituri în sumă de 48.301 mii lei și la cheltuieli în sumă de 48.301 mii lei.

Art.4 Sinteza bugetului local pe anul 2019, detaliată la venituri pe capitole și subcapitole, iar la cheltuieli pe capitole, subcapitole și paragrafe, în clasificația economică și funcțională este prezentată în anexele nr.1,2 si 2 bis, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Airt.5 Detalierea cheltuielilor de capital, pe acțiuni și categorii de investiții este prezentată în anexele nr.3 si 3 bis, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.6 Se aprobă anexa nr. 4 privind regulamentul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.7 Se aprobă anexa nr. 5 privind bugetele instituțiilor din subordine care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Alt.8 Se aprobă anexa nr. 6 privind bugetele instituțiilor din învățământul particular care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.9 Se aprobă anexele nr. 7, și 7 bis privind bugetul fondurilor externe nerambursabile care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Airt.lO Se aprobă anexele nr. 8 și 8 bis privind bugetul creditelor externe care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.ll Subcapitolele de venituri se modifică în următoarea structură: ven turi din concesiuni si închirieri se diminuează cu suma de 453 mii lei. venituri din vanzarea locuințelor construite din fondurile statului se majorează cu suma de 120 mii lei.

ven turi din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat al statului sau al unităților administrativ-teritoriale se majorează cu suma de 1.880 mii lei.

  • - subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulări proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare aferente perioadei de programare 2014-2020 se majorează cu suma de 12 mii lei.

  • - Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) se majorează cu suma de 79 mii lei.

Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă ale secțiunii de funcționare se diminuează cu suma de 3.581 mii lei.

  • -  Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare se majorează cu suma de 3.581 mii lei.

Art.12 La capitolul 51 "Autorități publice și acțiuni externe" se diminuează titlul cheltuieli pentru bunuri și servicii cu suma de 1.471 mii lei, se diminuează titlul cheltuieli de capital cu suma de 30 mii lei și se majorează titlul plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent în secțiunea de funcționare cu suma de minus 1 mii lei.

Art.13 La capitolul 54"A!te servicii publice " se majorează titlul cheltui eli pentru bunuri și servicii cu suma de 7 mii lei și se diminuează titlul cheltuieli de capital cu suma de 7 mii lei.

Art.14 La capitolul 65 "învățământ” se diminuează titlul cheltuieli pentru bunuri și servicii cu suma de 214 mii lei, se majoreaza titlul alte transferuri cu suma de 12 mii lei, se majorează titlul proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 cu suma de 93 mii lei, se majorează titlul cheltuieli de capital cu suma de 511 mii lei și se majorează titlul plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent în secțiunea de funcționare cu suma de minus 4 mii lei.

Art.15 La capitolul 67"Cultură,recreere și religie" se diminuează titlul cheltuieli pentru bunuri și servicii cu suma de 300 mii lei și se majorează titlul alte cheltuieli cu suma de 300 mii lei .

Art.16 La capitolul 68 "Asigurări și asistență socială" se diminuează titlul cheltuieli pentru bunuri și servicii cu suma de 500 mii lei, se diminuează titlul asistenta sociala cu suma de 237 mii lei , se majorează titlul cheltuieli de capital cu suma de 757 mii lei și se majorează titlul plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent în secțiunea de funcționare cu suma de minus 17 mii lei;

Art.17 La capitolul 70 "Locuințe, servicii și dezvoltare publică " se diminuează titlul cheltuieli pentru bunuri și servicii cu suma de 603 mii lei, se diminuează titlul subvenții cu suma de 295 mii lei, se majorează titlul transferuri interne cu suma de 295 mii lei, se majorează titlul cheltuieli de capital cu suma de 3.834 mii lei și se majorează titlul plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent în secțiunea de funcționare a bugetul ji local cu suma de minus 25 mii lei și plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent în secțiunea de dezvoltare cu suma de minus 4 mii lei .

Art.18 La capitolul 74 "Protecția mediului" se diminuează titlul cheltuieli de capital cu suma de 4 mii lei.

Art.19 La capitolul 80 "Acțiuni generale economice, comerciale si de munca" se majorează titlul proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 cu suma de 227 mii lei.

Art.20 La capitolul 81 " Combustibili și energie" se majorează titlul plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent în secțiunea de funcționare cu suma de minus 686 mii lei.

Aj't.21 Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre Direcției financiare precum și Biroului audit intern,în vederea aducerii la îndeplinire și spre știință Instituției prefectului județului Constanța.

Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel: ______ pentru, a    î m p otavă    -—   a bți n e r i.

La data adoptării sunt în funcție          consilieri din 27 membrii.


CONTRASEMNEAZĂ


SECRETAR MARCELA ENA(


Consta!

JUDEȚUL:CONSTANTA

Unitatea administrativ - teritorială :MUNICIPIU REȘEDINȚA DE JUDEȚ CONSTANTA

Formular: ANEXA 1


ANEXA LA

HCLM NR.,2zy£ I


BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE Șl SUBCAPITOLE Șl LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE Șl PARAGRAFE PE ANUL 2019

mii lei

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

BUGET

2019

TOTAL VENITURI(cod00.02+00.15+00.16+00.17+45.02+ 46.02+48.02)

00.01

799602

VENITURI PROPRII (00.02-11.02-37.02+00.15)

49.90

541007

I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)

00.02

571619

A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+00.09+00.10+00.11)

00.03

486390

A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05+00.06+00.07)

00.04

291483

A1.1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT St CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE (cod 01.02)

00.05

0

Impozit pe profit (cod 01.02.01)

01.02

0

Impozit pe profit de la agenți economici1)

01.02.01

A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE        (cod 03.02+04.02)

00.06

291483

Impozit pe venit (cod 03.02.17+03.02.18)

03.02

2600

Impozit pe onorariul avocaților și notarilor publici

03.02.17

Impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal

03.02.18

2600

Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04)

04.02

288883

Cote defalcate din impozitul pe venit

04.02.01

288883

Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale

04.02.04

A1.3. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL (cod 05.02)

00.07

0

Alte impozite pe venit, profit si câștiguri din capital (cod 05.02.50)

05.02

0

Alte impozite pe venit, profit si câștiguri din capital

05.02.50

A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02)

00.09

125547

Impozite si taxe pe proprietate (cod 07.02.01+07.02.02+07.02.03+07.02.50)

07.02

125547

BUGET


Cod indicator

Impozit si taxa pe clădiri (cod 07.02.01.01+07.02.01.02)


07.02.01


96500


Impozit pe clădiri de la persoane fizice *)

Impozit si taxa pe clădiri de la persoane juridice *)


07.02.01.01


07.02.01.02


28500


68000


Impozit si taxa pe teren (cod 07.02.02.01+07.02.02.02+07.02.02.03)


07.02.02


19347


Impozit pe terenuri de la persoane fizice ")

Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice *)


07.02.02.01


7550


Impozitul pe terenul din extravilan *) + Restante din anii anteriori din impozitul pe teren agricol


07.02.02.02

I

07.02.02.03


11400


397


Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru

Alte impozite si taxe pe proprietate


07.02.03


07.02.50


9700


A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02+16.02)


00.10


68760


[11.02

Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01+11.02.02+11.02.05+11.02.06+11.02.09)

35103

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județelor

11.02.01

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului București

11.02.02

23287

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri

11.02.05

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale

11.02.06

3124

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea învățământului particular sau confesional acreditat

11.02.09

8692

Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii (cod 12.02.07)

12.02

0

Taxe hoteliere-restante

12.02.07

Taxe pe servicii specifice (cod 15.02.01+15.02.50)

15.02

800

Impozit pe spectacole

15.02.01

800

Taxe 16.02

Alte taxe pe servicii specifice

pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfasurarea de activitati (cod

.02+16.02.03+16.02.50)

15.02.50

16.02

32857

Impozit pe mijloacele de transport (cod 16.02.02.01+16.02.02.02)

16.02.02

27000

Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane fizice *)

16.02.02.01

16500

Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane juridice *)

16.02.02.02

10500

Taxe si tarife pentru eliberarea de licențe si autorizații de funcționare

16.02.03

Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurare de activitati

16.02.50

5857

A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE (cod 18.02)

_____________Pana O_____________________________________

00.11

600

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

BUGE

HC

ANEXA LA

2019

Alte impozite si taxe fiscale (cod 18.02.50)

18.02

600

Alte impozite si taxe

18.02.50

600

C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)

00.12

85229

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)

00.13

11636

Venituri din proprietate (cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+30.02.50)

30.02

11636

Varsaminte din profitul net al regiilor autonome

30.02.01

150

Venituri din concesiuni si inchirieri (cod 30.02.05.30)

30.02.05

11486

Alte venituri din concesiuni si inchirieri de către instituțiile publice

30.02.05.30

11486

Venituri din dividende ( cod 30.02.08.02+ 30.02.08.03)

30.02.08

0

Venituri din dividende de la alti plătitori*)

30.02.08.02

Dividente de la societățile și companiile naționale și societățile cu capital majoritar de stat*)

30.02.08.03

Alte venituri din proprietate

30.02.50

Venituri din dobânzi (cod 31.02.03)

31.02

0

Alte venituri din dobânzi

31.02.03

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)

00.14

73593

Venituri din prestări de servicii si alte activitati

(cod33.02.08+33.02.10+33.02.12+33.02.13+33.02.24+33.02.27+33.02.28+33.02.33+33.02.50)

33.02

3711

Venituri din prestări de servicii

33.02.08

220

Contribuția părinților sau susținătorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese

33.02.10

508

Contribuția persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social

33.02.12

2513

Contribuția de întreținere a persoanelor asistate

33.02.13

Taxe din activitati cadastrale si agricultura

33.02.24

Contribuția lunară a părinților pentru întreținerea copiilor în unitățile de protecție socială

33.02.27

Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despăgubiri

33.02.28

450

UonîriuUții pentru îiriănîafed riuyiauiuiui "Șcuaiă după suoaiă

33.02.33

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

33.02.50

20

Venituri din taxe administrative, eliberări permise (cod34.02.02+34.02.50)

34.02

14570   '

Taxe extrajudiciare de timbru

34.02.02

Alte venituri din taxe administrative, eliberări permise

34.02.50

14570

Amenzi, penalitati si confiscări (cod 35.02.01 la 35.02.03+35.02.50)

35.02

7606

Venituri din amenzi si alte sancțiuni aplicate potrivit dispozițiilor legale (cod 35.02.01.02)

35.02.01

7606

Venituri din amenzi și alte sancțiuni aplicate de către alte instituții de specialitate


Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu intirziere a declarației de impozite si taxe


Incasari din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume constatate odata cu confiscarea potrivit legii (cod 35.02.03.01)


Incasari din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume constatate odata cu confiscarea potrivit legii


Alte amenzi, penalitati si confiscări


Diverse venituri

(cod36.02.01 +36.02.05+36.02.06+36.02.07+36.02.11 +36.02.14+36.02.22+36.02.23+36.02.31 +36.02.47+36.02.50)


Venituri din aplicarea prescripției extinctive (cod 36.02.01.01)


{venituri din aplicarea prescripției extinctive


Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitățile instituțiilor publice Taxe speciale:t ajne hgiIm nk35.02.01.02 I


7606


35.02.02


35.02.03


35.02.03.01


35.02.50


36.02


36.02.01


36.02.05


36.02.0647706


8500


18987


Varsaminte din amortizarea mijloacelor fixe

36.02.07


Venituri din ajutoare de stat recuperate

36.02.11


Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate în cursul procesului de executare silită


36.02.14


Venituri din restituirea sumelor alocate pentru reducerea riscului seismicTaxa de reabilitare termică


36.02.23


Contribuția asociației de proprietari pentru lucrările de reabilitare termică


36.02.31Alte venituri pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare

36.02.47


Alte venituri


36.02.50


20219


Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.02.01+37.02.03+37.02.04+37.02.05+37.02.50)


37.02


Donații si sponsorizări **)


37.02.01■o


Vărsăminte din secțiunea de funcționare


37.02.04


Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene


37.02.05


Alte transferuri voluntare


37.02.50


II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.02)


00.15


4491


Venituri din valorificarea unor bunuri (cod39.02.01+39.02.03+39.02.04+39.02.07+39.02.10)


39.02


4491


Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice

39.02.01


Venituri din vanzarea locuințelor construite din fondurile statului


39.02.03


415


DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

BUGE‘

ur

ANEXA     .

!LM NR.

2019

Venituri din privatizare

39.02.04

Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat al statului sau al unităților administrativ-teritoriale**)

39.02.07

4076

Depozite speciale pentru construcții de locuințe

39.02.10

III. OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 40.02+41.02)

00.16

185305

încasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod

40.02.06+40.02.07+40.02.10+40.02.11 +40.02.13+40.02.14+40.02.16+40.02.18+40.02.50)

40.02

185305

încasări din rambursarea împrumuturilor pentru înființarea unor instituții și servicii publice de interes local sau a unor activități finanțate integral din venituri proprii

40.02.06

încasări din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice și juridice

40.02.07

împrumuturi temporare din trezoreria statului **)

40.02.10

Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă ale secțiunii de funcționare**)

40.02.11

Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă ale secțiunii de dezvoltare**)

40.02.13

Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare**)

40.02.14

102336

Sume primite în cadrul mecanismului decontării cererilor de plată*)

40.02.16

Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de funcționare**)

40.02.18

82969

încasări din rambursarea altor împrumuturi acordate

40.02.50

Alte operațiuni financiare (cod 41.02.05)

41,02

0

Disponibilități rezervate pentru plăți ale unităților de învățământ special și a altor instituții publice de pe raza altor unități administrativ-teritoriale decât cea pe raza căreia își desfășoară activitatea consiliul județean/ Consiliul General al Municipiului București**) (41.02.05.01+41.02.05.02)

41.02.05

0

-

-

"'-'HiLC'p“! !L! LJ                      CJC îrîVejjQrnSnt'SpcCîâî Și 2 aiiut" ÎM5lilli0î pUUliCc UC pti IciZcd dilOT

unități administrativ-teritoriale decât cea pe raza căreia își desfășoară activitatea consiliul județean/ Consiliul General al Municipiului București,pentru secțiunea de funcționare**)

41.C-2.G5.”!

.. -

Disponibilități rezervate pentru plăți ale unităților de învățământ special și a altor instituții publice de pe raza altor unități administrativ-teritoriale decât cea pe raza căreia își desfășoară activitatea consiliul județean/ Consiliul General al Municipiului București,pentru secțiunea de dezvoltare**)

41.02.05.02

IV. SUBVENȚII (cod 00.18)

00.17

30927

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

BU

2t

SET

HCLft

-

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)

00.18

30927

Subvenții de la bugetul de stat (cod42.02.01+42.02.05+42.02.10+42.02.12+42.02.13+42.02.15+42.02.16+ 42.02.18+42.02.20

+42.02.21+42.02.28+42.02.29+42.02.34 + 42.02.35+42.02.40 la 42.02.42+

42.02.45+42.02.51 +42.02.52+42.02.54+42.02.55+42.02.62+42.02.65 la 42.02.67+42.02.69+42.02.73)

42.02

30927

Retehnologizarea centralelor termice și electrice de termoficare

42.02.01

Planuri si regulamente de urbanism

42.02.05

Finanțarea acțiunilor privind reducerea riscului seismic al construcțiilor existente cu destinație de locuință

42.02.10

Subvenții pentru reabilitarea termică a clădirilor de locuit

42.02.12

Subvenții pentru finanțarea programelor multianuale prioritare de mediu și gospodărire a apelor

42.02.13

Subvenții primite din Fondul Național de Dezvoltare **)

42.02.15

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor în sănătatețcod 42.02.16.01+42.02.16.02+42.02.16.03)

42.02.16

0

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale și echipamentelor de comunicații în urgență în sănătate

42.02.16.01

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale în sănătate

42.02.16.02

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea altor investiții în sănătate

42.02.16.03

Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor în sănătate (cod42.02.18.01 +42.02.18.02+48.02.18.03)

42.02.18

0

Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale și echipamentelor de comunicații în urgență în sănătate

42.02.18.01

Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale în sănătate

42.02.18.02

Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea altor investiții în sănătate              ...      .

42.02.18.03

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare***)

42.02.20

Finanțarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap

42.02.21

Subvenții primite din Fondul de Intervenție**)

42.02.28

Finanțarea lucrărilor de cadastru imobiliar

42.02.29

Subvenții pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri

42.02.34

109

Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea unităților de asistență medico-sociale d™-. e

42.02.35


ANEXA LA
1NR.

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

BUGET |

2019

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru realizarea obiectivelor de investiții in turism

42.02.40

Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea sanatatii

42.02.41

15540

Sume primite de administrațiile locale în cadrul programelor FEGA implementate de APIA

42.02.42

Sume primite de administrațiile locale în cadrul programelor finanțate din Fondul Social European

42.02.45

Subvenții primite de la bugetul de stat pentru finanțarea unor programe de interes național (42.02.51.01+42.02.51.02)

42.02.51

0

Subvenții primite de la bugetul de stat pentru finanțarea unor programe de interes național, destinate secțiunii de funcționare a bugetului local

42.02.51.01

Subvenții primite de la bugetul de stat pentru finanțarea unor programe de interes național, destinate secțiunii de dezvoltare a bugetului local

42.02.51.02

Subvenții primite de la bugetul de stat pentru finanțarea investițiilor pentru instituții publice de asistenta sociala si unitati de asistenta medico-sociale

42.02.52

Subvenții pentru sprijinirea construirii de locuințe

42.02.54

Subvenții pentru finanțarea locuințelor sociale

42.02.55

Sume alocate din bugetul de stat aferente corecțiilor financiare

42.02.62

Finanțarea Programului Național de Dezvoltare Locală

42.02.65

14260

Subvenții din bugetul de stat alocate conform contractelor încheiate cu direcțiile de sănătate publică

42.02.66

Subvenții din sume obținute în urma scoaterii la licitație a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră pentru finanțarea proiectelor de investiții

42.02.67

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare aferete perioadei de programare 2014-2020****)

42.02.69

1018

■■!

Subvenții pentru realizarea activității de colectare, transport, depozitare și neutralizare a deșeurilor de origine animală

A2.02 73  -

Subvenții de la alte administrații (cod43.02.01+43.02.04+ 43.02.07+43.02.08+43.02.20+43.02.21+43.02.23+43.02.24+43.02.30 + 43.02.31+43.02.34)

43.02

0

Subvenții primite de la bugetele consiliilor județene pentru protecția copilului

43.02.01

Subvenții de la bugetul asigurărilor pentru șomaj către bugetele locale, pentru finanțarea programelor pentru ocuparea temporară a forței de munca si subvenționarea locurilor de munca

43.02.04

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

2019

Subvenții primite de la alte bugete locale pentru instituțiile de asistență socială pentru persoanele cu handicap

43.02.07

Subvenții primite de la bugetele consiliilor locale și județene pentru ajutoare în situații de extremă dificultate **)

43.02.08

Alte subvenții primite de la administrația centrala pentru finanțarea unor activitati

43.02.20

Sume primite de la Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară

43.02.21

Subvenții primite din bugetul județului pentru clasele de învățământ special organizate în cadrul unităților de învățământ de masă

43.02.23

Subvenții primite din bugetele locale pentru clasele de învățământ de masă organizate în unitățile de învățământ special

43.02.24

Sume primite de la bugetul județului pentru plata drepturilor de care beneficiază copiii cu cerințe educaționale speciale integrați în învățământul de masă

43.02.30

Sume alocate din bugetul AFIR, pentru susținerea proiectelor din PNDR 2014-2020****)

43.02.31

Sume alocate din bugetul ANCPI pentru finanțarea lucrărilor de înregistrare sistematică din cadrul Programului național de cadastru și carte funciară

43.02.34

Sume primite de la UE/alti donatori in contul plăților efectuate si prefinantari (cod 45.02.01 la 45.02.05 +45.02.07+45.02.08+45.02.15 la 45.02.21)

45.02

0

Fondul European de Dezvoltare Regionala (cod 45.02.01.02+45.02.01.04) *)

45.02.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.01.02

Corecții financiare

45.02.01.04

Fondul Social European (cod 45.02.02.02+45.02.02.04) *)

45.02.02

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.02.02

X

Corecții financiare

45.02.02.04

X

Fondul de Coeziune (cod 45.02.03.02+45.02.03.04) *)

45.02.03

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

A c r\n r\n r\n

X - r - -- f

Corecții financiare

45.02.03.04

X

Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (cod 45.02.04.01+45.02.04.02+45.02.04.03+45.02.04.04) *) A)

45.02.04

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.04.01

X

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.04.02

X

Prefinanțare

45.02.04.03

X

Corecții financiare                                                                    .

45.02.04.04

X

Fondul European pentru Pescuit (cod 45.02.05.02+45.02.05.04) *)

45.02.05

|Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.05.02

X

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

B

7

ffiLM

kNEXALA

2019

|Corecții financiare

45.02.05.04

X

Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (cod 45.02.07.01+45.02.07.02+45.02.07.03+45.02.07.04) *)

45.02.07

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.07.01

X

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.07.02

X

Prefinanțare

45.02.07.03

X

Corecții financiare

45.02.07.04

X

Instrumentul European de Vecinătate si Parteneriat (cod 45.02.08.01+45.02.08.02+45.02.08.03+45.02.08.04)*)

45.02.08

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.08.01

X

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.08.02

X

Prefinanțare

45.02.08.03

X

Corecții financiare

45.02.08.04

X

Programe comunitare finanțate in perioada 2007-2013 (cod 45.02.15.01+45.02.15.02+45.02.15.03+45.02.15.04) *)

45.02.15

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.15.01

X

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.15.02

X

Prefinanțare

45.02.15.03

X

Corecții financiare

45.02.15.04

X

Alte facilitați si instrumente postaderare (cod 45.02.16.01+45.02.16.02+45.02.16.03+45.02.16.04) *)

45.02.16

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.16.01

X

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.16.02

X

Prefinanțare

45.02.16.03

X

Corecții financiare

45.02.16.04

X

Mecanismul financiar SEE (cod 45.02.17.01+45.02.17.02+45.02.17.03+45.02.17.04) *)

45.02.17

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.17.01

X

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.17.02

X

Prefinanțare

45.02.17.03

X

Corecții financiare

45.02.17.04

X

Mecanismul financiar norvegian (cod 45.02.18.01+45.02.18.02+45.02.18.03+45.02.18.04) *)

45.02.18

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.18.01

X

... •

nriîTiîîi^- "r; r.rin!n!                      i-jitj îri               r1GT!                                                                     ■

45.02.16.02

’     A      ’ ’

• -

Prefinanțare

45.02.18.03

X

Corecții financiare

45.02.18.04

X

Programul de cooperare elvetiano-roman vizând reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii Europene extinse (cod 45.02.19.01+45.02.19.02+45.02.19.03+45.02.19.04) *)

45.02.19

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.19.01

X

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.19.02

X

Prefinanțare

45.02.19.03

Corecții financiare

45.02.19.04

X

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

BL

2

GET

BCEK

--

ANEXA LA

-

■              7

Asistență tehnică pentru mecanismele financiare SEE (cod 45.02.20.01+45.02.20.02+45.02.20.03+45.02.20.04) *)

45.02.20

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.20.01

X

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.20.02

X

Prefinanțare

45.02.20.03

X

Corecții financiare

45.02.20.04

X

Fondul național pentru relații bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE (cod

45.02.21.01+45.02.21.02+45.02.21.03+45.02.21.04) *)

45.02.21

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.21.01

X

i

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.21.02

X

Prefinanțare

45.02.21.03

X

Corecții financiare

45.02.21.04

X

Alte sume primite de la UE ( cod 46.02.03+46.02.04)

46.02

0

Alte sume primite din fonduri de la Uniunea Europeană pentru programele operaționale finanțate în cadrul obiectivului convergență                                                                                            ,

46.02.03

Alte sume primite din fonduri de la Uniunea Europeană pentru programele operaționale finanțate din cadrul financiar 20142020

46.02.04

Sume în curs de distribuire

47.02

0

Sume încasate pentru bugetul local în contul unic, în curs de distribuire

47.02.04

Sume primite de la UE/alti donatori in contul plăților efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020 ( cod 48.02.01 la cod 48.02.05+48.02.11+48.02.12+48.02.15+48.02.19+48.02.32+48.02.33)

48.02

7260

Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) (cod 48.02.01.01+48.02.01.02+48.02.01.03)

48.02.01

342

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.01.01

79

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.01.02

263

Prefinanțare

48.02.01.03

Fondul Social European (FSE) (cod 48.02.02.01+48.02.02.02+48.02.02.03)

48.02.02

6329

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.02.01

5329

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.02.02

1000

Prefinanțare

48.02.02.03

Fondul dpCnoziunA tFO fond 48 CI? 03 O1+4R 07 03 n7./c 07 m n-n

'i 8.02.03

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.03.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.03.02

Prefinanțare

48.02.03.03

Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) (cod 48.02.04.01+48.02.04.02+48.02.04.03)

48.02.04

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.04.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.04.02

Prefinanțare

48.02.04.03

Fondul European pentru Pescuit și Afaceri Maritime ( FEPAM) (cod 48.02.05.01+48.02.05.02+48.02.05.03)

48.02.05

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

BU

2(

1HCIJ

JSume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.05.01

iSume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.05.02

|Prefinanțare

48.02.05.03

Instrumentul de Asistență pentru Preaderare (IPA II) (cod 48.02.11.01+48.02.11.02+48.02.11.03)

48.02.11

iSume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.11.01

|Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.11.02

jPrefinanțare

48.02.11.03

Instrumentul European de Vecinătate (ENI) (cod 48.02.12.01+48.02.12.02+48.02.12.03)

48.02.12

468

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.12.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.12.02

Prefinanțare

48.02.12.03

468

Alte programe comunitare finanțate în perioada 2014-2020 (APC) ( cod 48.02.15.01+48.02.15.02)

48.02.15

121

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.15.01

121

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.15.02

Mecanismul pentru Interconectarea Europei(cod 48.02.19.01+48.02.19.02+48.02.19.03+48.02.19.04)

48.02.19

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.19.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.19.02

Prefinanțare

48.02.19.03

Sume aferente alocărilor temporare de la bugetul de stat pe perioada indisponibilităților fondurilor externe nerambursabile

48.02.19.04

Fondul pentru relații bilaterale aferent Mecanismelor financiare Spațiul Economic European și Norvegian 2014-2021(cod 48.02.32.01 +48.02.32.02)

48.02.32

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.32.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.32.02

Asistență tehnică aferentă Mecanismelor financiare Spațiul Economic European și Norvegian 2014-2021 (cod 48.02.33.01+48.02.33.02)

48.02.33

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.33.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.33.02

VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE (cod 00.02+00.16+00.17) - TOTAL

00.01 SF

670237

VENITURI PROPRII (00.02-11.02-37.02)

49.90

536516

I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)

00.02

571619

A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+00.09+00.10+00.11)

00.03

486390

A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05+00.06+00.07)

00.04

291483

A1.1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE (cod 01.02)

00.05

0

Impozit pe profit    (cod 01.02.01)

01.02

0


ANEXA LA A ,

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

(buget a

hclnh

--

Impozit pe profit de la agenți economici1)

01.02.01

A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE (cod 03.02+04.02)

00.06

291483

Impozit pe venit (cod 03.02.17+03.02.18)

03.02

2600

Impozit pe onorariul avocaților și notarilor publici

03.02.17

Impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal

03.02.18

2600

Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04)

04.02

288883

Cote defalcate din impozitul pe venit

04.02.01

288883

Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale

04.02.04

A1.3. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL (cod 05.02)

00.07

0

Alte impozite pe venit, profit si câștiguri din capital (cod 05.02.50)

05.02

0

Alte impozite pe venit, profit si câștiguri din capital

05.02.50

A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02)

00.09

125547

Impozite si taxe pe proprietate (cod 07.02.01+07.02.02+07.02.03+07.02.50)

07.02

125547

Impozit si taxa pe clădiri (cod 07.02.01.01 +07.02.01.02)

07.02.01

96500

Impozit pe clădiri de la persoane fizice *)

07.02.01.01

28500

Impozit si taxa pe clădiri de la persoane juridice ")

07.02.01.02

68000

Impozit si taxa pe teren (cod 07.02.02.01 +07.02.02.02+07.02.02.03)

07.02.02

19347

Impozit pe terenuri de la persoane fizice *)

07.02.02.01

7550

Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice *)

07.02.02.02

11400

Impozitul pe terenul din extravilan *) + Restante din anii anteriori din impozitul pe teren agricol

07.02.02'03

397

Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru                                            •

07.02.03

9700

Alte impozite si taxe pe proprietate

07.02.50

m iMDH7iTr ei Ț^yr Pî" rUJÎJ'.'.n!                      '■ • .“.s—'.s               UZ)

00. iu

68760

Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01+11.02.02+11.02.05+11.02.06+11.02.09)

11.02

35103

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județelor

11.02.01

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului București

11.02.02

23287

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri

11.02.05DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Bl

IGET i

HCLM

XNEXALA

NR.

019

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale

11.02.06

3124

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea învățământului particular sau confesional acreditat

11.02.09

8692

Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii (cod 12.02.07)

12.02

0

Taxe hoteliere-restante

12.02.07

Taxe pe servicii specifice (cod 15.02.01+15.02.50)

15.02

800

Impozit pe spectacole

15.02.01

800

Alte taxe pe servicii specifice

15.02.50

Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfasurarea de activitati (cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50)

16.02

32857

Impozit pe mijloacele de transport (cod 16.02.02.01+16.02.02.02)

16.02.02

27000

Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane fizice *)

16.02.02.01

16500

Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane juridice *)

16.02.02.02

10500

Taxe si tarife pentru eliberarea de licențe si autorizații de funcționare

16.02.03

Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurare de activitati

16.02.50

5857

A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE (cod 18.02)

00.11

600

Alte impozite si taxe fiscale (cod 18.02.50)

18.02

600

Alte impozite si taxe

18.02.50

600

C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)

00.12

85229

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)

00.13

11636

Venituri din proprietate (cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+30.02.50)

30.02

11636

Varsaminte din profitul net al regiilor autonome

30.02.01

150

Venituri din concesiuni si închirieri (cod 30.02.05.30)

30.02.05

11486

Alte venituri din concesiuni si inchirieri de către instituțiile publice

30.02.05.30

11486

Venituri din dividende ( cod 30.02.08.02+ 30.02.08.03)

30.02.08

0

Venituri din dividende de la alti plătitori*)

30.02.08.02

Dividente dfi la snrJefătilp «i mrnnanîiia nșționsîs si sociot~ti!c ou oooitol roaiorMar

3'j.02.0o.03

Alte venituri din proprietate

30.02.50

Venituri din dobânzi (cod 31.02.03)

31.02

0

Alte venituri din dobânzi

31.02.03

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)

00.14

73593

Venituri din prestări de servicii si alte activitati (cod 33.02.08 + 33.02.10 + 33.02.12 +33.02.13+ 33.02.24 +33.02.27+33.02.28+33.02.33+33.02.50)

33.02

3711

Venituri din prestări de servicii                                         Paae 13

33.02.08

220

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

BUGET

ANEXA LA .  ,

2019

Contribuția părinților sau susținătorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese

33.02.10

508

Contribuția persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social

33.02.12

2513

Contribuția de întreținere a persoanelor asistate

33.02.13

Taxe din activitati cadastrale si agricultura

33.02.24

Contribuția lunară a părinților pentru întreținerea copiilor în unitățile de protecție socială

33.02.27

Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despăgubiri

33.02.28

450

Contribuții pentru finanțarea Programului "Școală după scoală"

33.02.33

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

33.02.50

20

Venituri din taxe administrative, eliberări permise (cod 34.02.02+34.02.50)

34.02

14570

Taxe extrajudiciare de timbru

34.02.02

Alte venituri din taxe administrative, eliberări permise

34.02.50

14570

Amenzi, penalitati si confiscări (cod 35.02.01 la 35.02.03+35.02.50)

35.02

7606

Venituri din amenzi si alte sancțiuni aplicate potrivit dispozițiilor legale (cod 35.02.01.02)

35.02.01

7606

Venituri din amenzi și alte sancțiuni aplicate de către alte instituții de specialitate

35.02.01.02

7606

Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu intirziere a declarației de impozite si taxe

35.02.02

Incasari din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume constatate odata cu confiscarea potrivit legii (cod 35.02.03.01)

35.02.03

0

Incasari din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume constatate odata cu confiscarea potrivit legii

35.02.03.01

Alte amenzi, penalitati si confiscări

35.02.50

Diverse venituri (cod 36.02.01+36.02.05+36.02.06+36.02.11+36.02.14+36.02.50)

36.02

47706

Venituri din aplicarea prescripției extinctive (cod 36.02.01.01)

36.02.01

0

Venituri din aplicarea prescripției extinctive

36.02.01.01

Varcamintc     vgr.-.tur;1..-         d-S-C-:            ;; sslslubziu:                         ’

'3u.U2.05

' -’8500

Taxe speciale

36.02.06

18987

Venituri din ajutoare de stat recuperate

36.02.11

Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate în cursul procesului de executare silită

36.02.14

Alte venituri

36.02.50

20219

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.02.01+37.02.03+37.02.50)

37.02

0

Donații si sponsorizări**)

37.02.01

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

BUGET

ANEXA LA .  ;

.M NR..X^ Awd?

201’

HCI

Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)

37.02.03

---—--

Alte transferuri voluntare

37.02.50

III. OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 40.02+41.02)

00.16

82969

încasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod40.02.06+40.02.07+40.02.10+40.02.11+40.02.18+40.02.50)

40.02

82969

încasări din rambursarea împrumuturilor pentru înființarea unor instituții și servicii publice de interes local sau a unor activități finanțate integral din venituri proprii

40.02.06

încasări din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice și juridice

40.02.07

împrumuturi temporare din trezoreria statului**)

40.02.10

Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă ale secțiunii de funcționare**)

40.02.11

Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de funcționare**)

40.02.18

82969

încasări din rambursarea altor împrumuturi acordate

40.02.50

Alte operațiuni financiare (cod 41.02.05)

41,02

0

Disponibilități rezervate pentru plăți ale unităților de învățământ special și a altor instituții publice de pe raza altor unități administrativ-teritoriale decât cea pe raza căreia își desfășoară activitatea consiliul județean/ Consiliul General al Municipiului București**) cod 41.02.05.01

41.02.05

0

Disponibilități rezervate pentru plăți ale unităților de învățământ special și a altor instituții publice de pe raza altor unități administrativ-teritoriale decât cea pe raza căreia își desfășoară activitatea consiliul județean/ Consiliul General al Municipiului București,pentru secțiunea de funcționare**)

41.02.05.01

IV. SUBVENȚII (cod 00.18)

00.17

15649

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)

00.18

15649

Subvenții de la bugetul de stat (cod 42.02.21+42.02.28+42.02.34 + 42.02.35 +42.02.41 + 42.02.42 + 42.02.45+42.02.51+42.02.54+42.02.66+42.02.73) .   .   .                                                           .

42.02

15649  _

Finanțarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap

42.02.21

Subvenții primite din Fondul de Intervenție**)

42.02.28

Subvenții pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri

42.02.34

109

Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea unităților de asistență medico-sociale

42.02.35

Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea sanatatii

42.02.41

15540

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

BUGET

2019

Sume primite de administrațiile locale în cadrul programelor FEGA implementate de APIA

42.02.42

H

Sume primite de administrațiile locale în cadrul programelor finanțate din Fondul Social European

42.02.45

Subvenții primite de la bugetul de stat pentru finanțarea unor programe de interes național (42.02.51.01)

42.02.51

Subvenții primite de la bugetul de stat pentru finanțarea unor programe de interes național, destinate secțiunii de funcționare a bugetului local                                                                            .

42.02.51.01

Subvenții pentru sprijinirea construirii de locuințe

42.02.54

Subvenții din bugetul de stat alocate conform contractelor încheiate cu direcțiile de sănătate publică

42.02.66

Subvenții pentru realizarea activității de colectare, transport, depozitare și neutralizare a deșeurilor de origine animală

42.02.73

Subvenții de la alte administrații (cod 43.02.01+43.02.04+43.02.07+43.02.08+43.02.20+43.02.21+43.02.23+43.02.24+43.02.30+43.02.34)

43.02

0

Subvenții primite de la bugetele consiliilor județene pentru protecția copilului

43.02.01

Subvenții de la bugetul asigurărilor pentru șomaj către bugetele locale, pentru finanțarea programelor pentru ocuparea temporară a forței de munca si subvenționarea locurilor de munca

43.02.04

Subvenții primite de la alte bugete locale pentru instituțiile de asistență socială pentru persoanele cu handicap

43.02.07

Subvenții primite de la bugetele consiliilor locale și județene pentru ajutoare în situații de extremă dificultate **)

43.02.08

Alte subvenții primite de la administrația centrala pentru finanțarea unor activitati

43.02.20

Sume primite de la Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară

43.02.21

Subvenții primite din bugetul județului pentru clasele de învățământ special organizate în cadrul unităților de învățământ de

An   nn

- - . .

Subvenții primite din bugetele locale pentru clasele de învățământ de masă organizate în unitățile de învățământ special

43.02.24

Sume primite de la bugetul județului pentru plata drepturilor de care beneficiază copiii cu cerințe educaționale speciale integrați în învățământul de masă

43.02.30

Sume alocate din bugetul ANCPI pentru finanțarea lucrărilor de înregistrare sistematică din cadrul Programului național de cadastru și carte funciară

43.02.34ANEXALAy ANR.


DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

BUGET

20,9 L

Sume în curs de distribuire

47.02

L—

0

Sume încasate pentru bugetul local în contul unic, în curs de distribuire

47.02.04

VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE (00.02+00.15+00.16+00.17+45.02+46.02+48.02) - TOTAL

00.01 SD

129365

VENITURII PROPRII (cod 00.02-11.02-37.02+00.15)

49.90

4491

I VENITURI CURENTE (cod 00.12)

00.02

0

C. VENITURI NEFISCALE ( 00.14)

00.12

0

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod36.02+37.02)

00.14

0

Diverse venituri (cod 36.02.07+36.02.22+36.02.23+36.02.31+36.02.47)

36.02

0

iVarsaminte din amortizarea mijloacelor fixe

36.02.07

Venituri din restituirea sumelor alocate pentru reducerea riscului seismic

36.02.22

Taxa de reabilitare termică

36.02.23

Contribuția asociației de proprietari pentru lucrările de reabilitare termică

36.02.31

Alte venituri pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare

36.02.47

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.02.04+37.02.05)

37.02

0

Vărsăminte din secțiunea de funcționare

37.02.04

Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene

37.02.05

II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.02)

00.15

4491

Venituri din valorificarea unor bunuri ( cod 39.02.01+39.02.03+39.02.04+39.02.07+39.02.10)

39.02

4491

Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice

39.02.01

Venituri din vanzarea locuințelor construite din fondurile statului

39.02.03

415

Venituri din privatizare

39.02.04

Venituri din vanzarp.a unnr hunuri anarfinond domeniului crivet c!               uniîâijsOf cjj

4076

Depozite speciale pentru construcții de locuințe

39.02.10

III. OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 40.02+41.02)

00.16

102336

încasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod 40.02.13+40.02.14+40.02.16)

40.02

102336

Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă ale secțiunii de dezvoltare**)

40.02.13

Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare**)

40.02.14

102336

Sume primite în cadrul mecanismului decontării cererilor de plată*)    paae 17

40.02.16ANEXA LA.

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

BUGETT--

2019 HC

Alte operațiuni financiare (cod 41.02.05)

41,02

0

Disponibilități rezervate pentru plăți ale unităților de învățământ special și a altor instituții publice de pe raza altor unități administrativ-teritoriale decât cea pe raza căreia își desfășoară activitatea consiliul județean/ Consiliul General al Municipiului București**) cod 41.02.05.02   .

41.02.05

0

Disponibilități rezervate pentru plăți ale unităților de învățământ special și a altor instituții publice de pe raza altor unități administrativ-teritoriale decât cea pe raza căreia își desfășoară activitatea consiliul județean/ Consiliul General al Municipiului București,pentru secțiunea de dezvoltare**)

41.02.05.02

IV. SUBVENȚII (cod 00.18)

00.17

15278

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)

00.18

15278

Subvenții de la bugetul de stat (cod 42.02.01+42.02.05+42.02.10+42.02.12 +42.02.13+42.02.15 +42.02.16+

42.02.18+42.02.20+42.02.29+42.02.40+42.02.51+42.02.52+42.02.55+42.02.62+42.02.65+42.02.67+42.02.69)

42.02

15278

Retehnologizarea centralelor termice și electrice de termoficare

42.02.01

Planuri si regulamente de urbanism

42.02.05

Finanțarea acțiunilor privind reducerea riscului seismic al construcțiilor existente cu destinație de locuință

42.02.10

Subvenții pentru reabilitarea termică a clădirilor de locuit

42.02.12

Subvenții pentru finanțarea programelor multianuale prioritare de mediu și gospodărire a apelor

42.02.13

Subvenții primite din Fondul Național de Dezvoltare **)

42.02.15

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor în sănătate (cod                      .

42.02.16.01+42.02.16.02+42.02.16.03)

42.02.16

0

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale și echipamentelor de comunicații în urgență în sănătate

42.02.16.01

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale în sănătate

42.02.16.02

- - . :

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea altor investiții în sănătate

42.02.16.03

Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor în sănătate (cod 42.02.18.01+42.02.18.02+48.02.18.03)

42.02.18

0

Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale și echipamentelor de comunicații în urgență în sănătate

42.02.18.01

Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale în sănătate                                               .

42.02.18.02ANEXA LA

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

BUGET

2019    i

X.NEXA LA.

Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea altor investiții în sănătate

42.02.18.03

| HULjvi

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare***)

42.02.20

Finanțarea lucrărilor de cadastru imobiliar

42.02.29

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru realizarea obiectivelor de investiții in turism

42.02.40

Subvenții primite de la bugetul de stat pentru finanțarea unor programe de interes național (42.02.51.02)

42.02.51

0

Subvenții primite de la bugetul de stat pentru finanțarea unor programe de interes național, destinate secțiunii de dezvoltare a bugetului local

42.02.51.02

Subvenții primite de la bugetul de stat pentru finanțarea investițiilor pentru instituții publice de asistenta sociala si unitati de asistenta medico-sociale

42.02.52

Subvenții pentru finanțarea locuințelor sociale

42.02.55

Sume alocate din bugetul de stat aferente corecțiilor financiare

42.02.62

Finanțarea Programului Național de Dezvoltare Locală

42.02.65

14260

Subvenții din sume obținute în urma scoaterii la licitație a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră pentru finanțarea proiectelor de investiții

42.02.67

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare aferete perioadei de programare 2014-2020****)

42.02.69

1018

Subvenții de la alte administrații (cod 43.02.31)

43.02

0

Sume alocate din bugetul AFIR, pentru susținerea proiectelor din PNDR 2014-2020****)

43.02.31

Sume primite de la UE/alti donatori in contul plăților efectuate si prefinantari (cod 45.02.01 la 45.02.05 +45.02.07+45.02.08+45.02.15 la 45.02.21)

45.02

0

rondui turopean de uezvoitare Regionala (cod 45.02.01.02+45.02.01.04) *)

45.02.01

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.01.02

Corecții financiare

45.02.01.04

Fondul Social European (cod 45.02.02.02+45.02.02.04) *)

45.02.02

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.02.02

X

Corecții financiare

45.02.02.04

X

Fondul de Coeziune (cod 45.02.03.02+45.02.03.04) *)

45.02.03

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.03.02

X

Corecții financiare

45.02.03.04

X

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

BUGET

2019

ANEXA LA  ~

CLM

Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (cod 45.02.04.01+45.02.04.02+45.02.04.03+45.02.04.04) *) A)

45.02.04

H(

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.04.01

X

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.04.02

x

Prefinanțare

45.02.04.03

X

Corecții financiare

45.02.04.04

X

Fondul European pentru Pescuit (cod 45.02.05.02+45.02.05.04) *)

45.02.05

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.05.02

X

Corecții financiare

45.02.05.04

X

Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (cod 45.02.07.01+45.02.07.02+45.02.07.03+45.02.07.04) *)

45.02.07

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.07.01

X

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.07.02

X

Prefinanțare

45.02.07.03

X

Corecții financiare

45.02.07.04

X

Instrumentul European de Vecinătate si Parteneriat (cod 45.02.08.01+45.02.08.02+45.02.08.03+45.02.08.04)*)

45.02.08

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.08.01

X

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.08.02

X

Prefinanțare

45.02.08.03

X

Corecții financiare

45.02.08.04

X

Programe comunitare finanțate in perioada 2007-2013 (cod 45.02.15.01 + 45.02.15.02 + 45.02.15.03+45.02.15.04) *)

45.02.15

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.15.01

X

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.15.02

X

Prefinanțare

45.02.15.03

X

Corecții financiare

45.02.15.04

X

Alte facilitați si instrumente postaderare (cod 45.02.16.01+45.02.16.02+45.02.16.03+45.02.16.04) *)

45.02.16

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.16.01

X

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.16.02

X

Prefinanțare                                                    .

45.02.16.03

X

Corecții financiare

45.02.16.04

X

Mecanismul financiar SEE (cod 45.02.17.01+45.02.17.02+45.02.17.03+45.02.17.04) *)

45.02.17

- -

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.17.01

X

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.17.02

X

Prefinanțare

45.02.17.03

X

Corecții financiare

45.02.17.04

X

Mecanismul financiar norvegian (cod 45.02.18.01+45.02.18.02+45.02.18.03+45.02.18.04) *)

45.02.18

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.18.01

X

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.18.02

X

Prefinanțare

45.02.18.03

X

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

BUGET

2019

|Corecții financiare

45.02.18.04

r—J

Programul de cooperare etvetiano-roman vizând reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii Europene extinse (cod 45.02.19.01+45.02.19.02+45.02.19.03+45.02.19.04) *)

45.02.19

Al

HCLMb

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.19.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.19.02

X

Prefinantare

45.02.19.03

Corecții financiare

45.02.19.04

X

Asistență tehnică pentru mecanismele financiare SEE (cod 45.02.20.01+45.02.20.02+45.02.20.03+45.02.20.04) *)

45.02.20

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.20.01

X

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.20.02

X

Prefinanțare

45.02.20.03

X

Corecții financiare

45.02.20.04

X

Fondul național pentru relații bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE (cod 45.02.21.01 +45.02.21.02+45.02.21.03+45.02.21.04) *)

I

45.02.21       !

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.21.01

X

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.21.02

X

Prefinanțare

45.02.21.03

X

Corecții financiare

45.02.21.04

X

Alte sume primite de la UE ( cod 46.02.03+46.02.04)

46.02

0

Alte sume primite din fonduri de la Uniunea Europeană pentru programele operaționale finanțate în cadrul obiectivului convergență

46.02.03

Alte sume primite din fonduri de la Uniunea Europeană pentru programele operaționale finanțate din cadrul financiar 20142020

46.02.04

Sume primite de la UE/alti donatori in contul plăților efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020 ( cod 48.02.01 la cod 48.02.05+48.02.11+48.02.12+48.02.15+48.02.19+48.02.32+48.02.33)

48.02

7260

Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) (cod 48.02.01.01+48.02.01.02+48.02.01.03)                      .

48.02.01

342

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.01.01

79

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.01.02

263

Prefinanțare

48.02.01.03 j

Fondul Social European (FSE) (cod 48.02.02.01+48.02.02.02+48.02.02.03)                           .

-

Ao.Uz-.'jZ

bo29

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.02.01

r     5329

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.02.02

1000

Prefinanțare

48.02.02.03

Fondul de Coeziune (FC) (cod 48.02.03.01+48.02.03.02+48.02.03.03)

48.02.03

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent                            -1

48.02.03.01 I

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.03.02

Prefinanțare

48.02.03.03

Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) (cod 48.02.04.01+48.02.04.02+48.02.04.03)

48.02.04

0

|Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent          pqe 91

48.02.04.01

Râ

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

BUGET

2019

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.04.02

Prefinanțare

48.02.04.03

Fondul European pentru Pescuit și Afaceri Maritime ( FEPAM) (cod 48.02.05.01+48.02.05.02+48.02.05.03)

48.02.05

0

HC

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.05.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.05.02

Prefinanțare

48.02.05.03

Instrumentul de Asistență pentru Preaderare (IPA II) (cod 48.02.11.01+48.02.11.02+48.02.11.03)    •

48.02.11

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.11.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.11.02

Prefinanțare

48.02.11.03

Instrumentul European de Vecinătate (ENI) (cod 48.02.12.01+48.02.12.02+48.02.12.03)

48.02.12

468

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.12.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.12.02   !

Prefinanțare

48.02.12.03

468

Alte programe comunitare finanțate în perioada 2014-2020 (APC) ( cod 48.02.15.01+48.02.15.02)

48.02.15

121

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.15.01

121

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.15.02

Mecanismul pentru Interconectarea Europei(cod 48.02.19.01+48.02.19.02+48.02.19.03+48.02.19.04)

48.02.19

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.19.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.19.02

Prefinanțare

48.02.19.03

Sume aferente alocărilor temporare de la bugetul de stat pe perioada indisponibilităților fondurilor externe nerambursabile

48.02.19.04

Fondul pentru relații bilaterale aferent Mecanismelor financiare Spațiul Economic European și Norvegian 2014-2021 (cod 48.02.32.01 +48.02.32.02)

48.02.32

0

|Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.32.01

| Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.32.02

Asistență tehnică aferentă Mecanismelor financiare Spațiul Economic European și Norvegian 2014-2021 (cod 48.02.33.01+48.02.33.02)

48.02.33

0

1

p>ni<iio ni uuiiiiii pid^ior eiectuaie în anui curent

48.02.33.01

(Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.33.02


ANEXA la, |


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR, MARCELA ENA£HEJUDEȚUL:CONSTANTA

HCLMNR,


Unitatea administrativ - teritorială -.MUNICIPIU REȘEDINȚA DE JUDEȚ CONSTANTA

Formular: ANEXA 2

BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE Șl SUBCAPITOLE Șl LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE Șl PARAGRAFE PE ANUL 2019

mii lei

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

BUGET

2019

TOTAL CHELTUIELI (cod 50.02+59.02+63.02+70.02+74.02+79.02)

49.02

799602

Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02+55.02+56.02)

50.02

111547

Autoritati publice si acțiuni externe (cod 51.02.01)

51.02

106247

Din total capitol:

Autoritati executive si legislative (cod 51.02.01.03)

51.02.01

106247

Autorități executive

51.02.01.03

106247

Alte servicii publice generale (cod 54.02.05 la 54.02.07+54.02.10+54.02.50)

54.02

3279

Din fota'rcâpitdi:      ’

Fond de rezerva bugetara la dispoziția autorităților locale

54.02.05

Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, contractate/garantate de stat

54.02.06

■ ANEXA LA ~~1 HCLMNR.g^W^J

Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, contractate/garantate de administrațiile publice locale

54.02.07

3025

Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor

54.02.10

254

Alte servicii publice generale

54.02.50

Tranzacții privind datoria publică și împrumuturi

55.02

2021

Transferuri cu caracter general intre diferite nivele ale administrației cod56.02.06+56.02.07+56.02.09)

56.02

0

Din total capitol:

Transferuri din bugetele consiliilor județene pentru finanțarea centrelor pentru protecția copilului

56.02.06

Transferuri din bugetele locale pentru instituțiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap

56.02.07

Transferuri din bugetele locale către bugetul fondului de asigurări sociale de sănătate

56.02.09

Partea a ll-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA (cod 60.02+61.02)

59.02

37746

Aparare (cod 60.02.02)

60.02

0

Din total capitol:

Aparare naționala

60.02.02

Ordine publica si siguranța naționala (cod 61.02.03+61.02.05+61.02.50)

61.02

37746

Din total capitol:

Ordine publica (cod 61.02.03.04)

61.02.03

24681

Politie locala

61.02.03.04

24681

Protecție civila și protecția contra incendiilor (protecție civilă nonmilitară)

61.02.05

746

Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice și siguranței naționale

61.02.50

12319

Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod65.02+66.02+67.02+68.02)

63.02

263331

Invatamant (cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.12+65.02.50)

65.02

61189


ANEXA LA.
HCLN1

Din total capitol:

învățământ preșcolar si primar (cod 65.02.03.01+65.02.03.02)

65.02.03

10694

învățământ preșcolar

65.02.03.01

7282

învățământ primar

65.02.03.02

3412

învățământ secundar (cod 65.02.04.01 la 65.02.04.03)

65.02.04

46945

învățământ secundar inferior

65.02.04.01

12347

învățământ secundar superior

65.02.04.02

34331

Invatamant profesional

65.02.04.03

267

învățământ postliceal

65.02.05

învățământ nedefinibil prin nivel (cod 65.02.07.04)

65.02.07

0

învățământ special

65.02.07.04

Servicii auxiliare pentru educație (cod 65.02.11.03+65.02.11.30)

65.02.11

0

Internate si cantine pentru elevi

65.02.11.03

Alte servicii auxiliare

65.02.11.30

Servicii educaționale complementare (cod 65.02.12.01)

65.02.12

0

Școală după școală

65.02.12.01

Alte cheltuieli în domeniul învățământului

65.02.50

3550

Sanatate (cod 66.02.06+66.02.08+66.02.50)

66.02

19344

Din total capitol:

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi (cod 66.02.06.01+66.02.06.03)

66.02.06

0

Spitale generale

66.02.06.01

66.02.06.03

Servicii de sanatate publica

66.02.08

19260

Alte cheltuieli in domeniul sanatatii (cod 66.02.50.50)

66.02.50

84

ANEXA LA
HCLM NR,

Alte instituții si acțiuni sanitare

66.02.50.50

84

Cultura, recreere si religie (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50)

67.02

57155

Din total capitol:

Servicii culturale    (cod 67.02.03.02 la 67.02.03.08+67.02.03.12+67.02.03.30)

67.02.03

1790

Biblioteci publice comunale, orășenești, municipale

67.02.03.02

Muzee

67.02.03.03

1790

Instituții publice de spectacole si concerte

67.02.03.04

Scoli populare de arta si meserii

67.02.03.05

Case de cultura

67.02.03.06

Cămine culturale

67.02.03.07

Centre pentru conservarea si promovarea culturii tradiționale

67.02.03.08

Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice

67.02.03.12

Alte servicii culturale

67.02.03.30

Servicii recreative si sportive (cod 67.02.05.01 la 67.02.05.03)

67.02.05

45837

Sport

67.02.05.01

24003

Tineret

67.02.05.02

300

întreținere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement

67.02.05.03

21534

Servicii religioase                                                                                             .

67.02.06

300

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei

67.02.50

9228

ficimirari ci acicfonfa cnniala /nnrlRR 09 04+RR 09 HR+RR 09 OR+RR 09 10+RR 09 -l-l+RR 09 -I 9+ RR 09 1 R+RR 09 RJH

63.02     -

-       1256^3

Din total capitol:

Asistenta acordata persoanelor in varsta

68.02.04

7880

ANEXA LA

hclm NR.^X^

Asistenta sociala in caz de boli si invalidități (cod 68.02.05.02)

68.02.05

62400

Asistenta sociala in caz de invaliditate

68.02.05.02

62400

Asistenta sociala pentru familie si copii

68.02.06

Ajutoare pentru locuințe

68.02.10

361

Creșe

68.02.11

14162

Unități de asistență medico-sociale

68.02.12

Prevenirea excluderii sociale (cod 68.02.15.01+68.02.15.02)

68.02.15

2802

Ajutor social

68.02.15.01

225

Cantine de ajutor social

68.02.15.02

2577

Alte cheltuieli in domeniul asigurărilor si asistentei sociale (cod 68.02.50.50)

68.02.50

38038

Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale

68.02.50.50

38038

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINȚE, MEDIU SI APE (cod 70.02+74.02)

Locuințe, servicii si dezvoltare publica (cod 70.02.03+70.02.05 la 70.02.07+70.02.50)

70.02

157285

Din total capitol:

Locuințe (cod 70.02.03.01+70.02.03.30)

70.02.03

0

Dezvoltarea sistemului de locuințe

70.02.03.01

Alte cheltuieli in domeniul locuințelor

70.02.03.30

Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice (cod 70.02.05.01+70.02.05.02)        .

70.02.05

0

Alimentare cu apa

70.02.05.01

.  Ame.naiari. hidrotehnice      ...           .......                  .

70.02.05.02......

. - - - - -

Iluminat public si electrificări

70.02.06

21623

Alimentare cu gaze naturale in localitati

70.02.07

Alte servicii în domeniile locuințelor, serviciilor si dezvoltării comunale

70.02.50

135662

hclm nr.

Protecția mediului (cod 74.02.03+74.02.05+74.02.06+74.02.50)

74.02

80227

Din total capitol:

Reducerea și controlul poluării

74.02.03

Salubritate si gestiunea deșeurilor (cod 74.02.05.01+74.02.05.02)

74.02.05

62298

Salubritate

74.02.05.01

62298

Colectarea, tratarea si distrugerea deșeurilor

74.02.05.02

Canalizarea si tratarea apelor reziduale

74.02.06

17929

Alte servicii în domeniul protecției mediului

74.02.50

Partea a V-a ACȚIUNI ECONOMICE (cod 80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)

79.02

149466

Acțiuni generale economice, comerciale si de munca (cod 80.02.01+80.02.02)

80.02

6469

Din total capitol:                                                                                                                             .

Acțiuni generale economice si comerciale (cod 80.02.01.06 + 80.02.01.09 + 80.02.01.10 +80.02.01.30)

80.02.01

6469

Prevenire si combatere inundații si ghețuri

80.02.01.06

Stimulare întreprinderi mici si mijlocii

80.02.01.09

Programe de dezvoltare regionala si sociala

80.02.01.10

6242

Alte cheltuieli pentru acțiuni generale economice si comerciale

80.02.01.30

227

Acțiuni generale de munca ( cod 80.02.02.04)

80.02.02

0

Masuri active pentru combaterea șomajului

80.02.02.04

Combustibili si energie (cod 81.02.06+81.02.07+81.02.50)

81.02

27560

Din total capitol:

Pn^rnio formira

81.02.06

27560

Alti combustibili

81.02.07

Alte cheltuieli privind combustibili si energia

81.02.50

Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare (cod 83.02.03+83.02.50)

83.02

0

Din total capitol:

Agricultura (cod 83.02.03.03+83.02.03.07+83.02.03.30)

83.02.03

0

Protecția plantelor și carantină fitosanitară

83.02.03.03

Camere agricole

83.02.03.07

Alte cheltuieli în domeniul agriculturii

83.02.03.30

Alte cheltuieli in domeniul agriculturii, silviculturii, pisciculturii si vânătorii

83.02.50

Transporturi (cod 84.02.03+84.02.04+84.02.06+84.02.50)

84.02

115437

Din total capitol:

Transport rutier (cod 84.02.03.01 la 84.02.03.03)

84.02.03

115437

Drumuri si poduri

84.02.03.01

Transport în comun

84.02.03.02

66938

Străzi

84.02.03.03

48499

Transport feroviar (cod 84.02.04.01)

84.02.04

0

Transport pe calea ferata

84.02.04.01

Transport aerian (cod 84.02.06.01+ 84.02.06.02)

84.02.06

0

Aeroporturi

84.02.06.01

Aviația civila

84.02.06.02

Alte cheltuieli în domeniul transporturilor

84.02.50

Alte acțiuni economice (cod 87.02.01+87.02.03 la 87.02.05+87.02.50)

87.02

0

Din total capitol:

Fondul Român de Dezvoltare Sociala

87.02.01

Zone libere

87.02.03

Turism

87.02.04

anexa la.

HC.I.M NR.J^zZ

Proiecte de dezvoltare multifuncționale

87.0Z.05

Alte acțiuni economice

87.02.50

Partea a-VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT

96.02

REZERVE

97.02

EXCEDENT 98.02.96 + 98.02.97

98.02

0

Excedentul secțiunii de funcționare

98.02.96

' 0

Excedentul secțiunii de dezvoltare

98.02.97

0

DEFICIT 2’     99.02.96 + 99.02.97

99.02

0

Deficitul secțiunii de funcționare

99.02.96

0

Deficitul secțiunii de dezvoltare

99.02.97

0

CHELTUIELILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE (cod 50.02 + 59.02 + 63.02 + 70.02 + 74.02 + 79.02)

49.02 SF

670237

Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02+55.02+56.02)

50.02

102320

Autoritati publice si acțiuni externe (cod 51.02.01)

51.02

97049

Din total capitol:

Autoritati executive si legislative (cod 51.02.01.03)

51.02.01

97049

Autorități executive

51.02.01.03

97049

Alte servicii publice generale (cod 54.02.05 la 54.02.07+54.02.10+54.02.50)

54.02

3250

Din total capitol:

Fond de rezerva bugetara la dispoziția autorităților locale

G A nn c\c </-r. \J£_. YJ\J

-

Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, contractate/garantate de stat

54.02.06

Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, contractate/garantate de administrațiile publice locale

54.02.07

3025

ANEXA LA

hclm nr.

Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor

54.02.10

225 '

Alte servicii publice generale

54.02.50

Tranzacții privind datoria publică și împrumuturi

55.02

2021

Transferuri cu caracter general intre diferite nivele ale administrației (cod56.02.06+56.02.07+56.02.09)

56.02

0

Din total capitol:

Transferuri din bugetele consiliilor județene pentru finanțarea centrelor pentru protecția copilului

56.02.06

Transferuri din bugetele locale pentru instituțiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap

56.02.07

Transferuri din bugetele locale către bugetul fondului de asigurări sociale de sănătate

56.02.09

Partea a ll-a AP ARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA (cod 60.02+61.02)

59.02

37746

Aparare (cod 60.02.02)

60.02

0

Din total capitol:

Aparare naționala

60.02.02

Ordine publica si siguranța naționala (cod 61.02.03+61.02.05+61.02.50)

61.02

37746

Din total capitol:

Ordine publica (cod 61.02.03.04)

61.02.03

24681

Politie locala

61.02.03.04

24681

Protecție civila și protecția contra incendiilor (protecție civilă nonmilitară)

61.02.05

746

Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice și siguranței naționale

61.02.50

12319

Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod65.02+66.Q2+67.02+68.Q2)

; a o

Invatamant (cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.12+65.02.50)

65.02

50054

Din total capitol:

ANEXA

învățământ preșcolar si primar (cod 65.02.03.01+65.02.03.02)                                                           l

jkjjLl 1-iIV K INKX»/Cfe

10280

învățământ preșcolar

65.02.03.01

6868

învățământ primar

65.02.03.02

3412

învățământ secundar (cod 65.02.04.01 la 65.02.04.03)

65.02.04

36224

învățământ secundar inferior

65.02.04.01

10909

învățământ secundar superior

65.02.04.02

25048

Invatamant profesional

65.02.04.03

267

învățământ postliceal

65.02.05

învățământ nedefinitul prin nivel (cod 65.02.07.04)

65.02.07

0

învățământ special

65.02.07.04

Servicii auxiliare pentru educație (cod 65.02.11.03+65.02.11.30)

65.02.11

0

Internate si cantine pentru elevi

65.02.11.03

Alte servicii auxiliare

65.02.11.30

Servicii educaționale complementare (cod 65.02.12.01)

65.02.12

0

Școală după școală

65.02.12.01

Alte cheltuieli în domeniul învățământului

65.02.50

3550

Sanatate (cod 66.02.06+66.02.08+66.02.50)

66.02

16144

Din total capitol:

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi (cod 66.02.06.01+66.02.06.03)

66.02.06

0

Spitale generale

66.02.06.01

Unități medico-sociale

66.02.06.03

. .Servicii.de sanatate publica    -         -               - -                         ...

OO.UZ.Uti

■     ibUbu

Alte cheltuieli in domeniul sanatatii (cod 66.02.50.50)

66.02.50

84

Alte instituții si acțiuni sanitare

66.02.50.50

84

|    ANEXA LA y

p

Cultura, recreere si religie (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50)

Din total capitol:

Servicii culturale (cod 67.02.03.02 la 67.02.03.08+67.02.03.12+67.02.03.30)

67.02.03

1789

Biblioteci publice comunale, orășenești, municipale

67.02.03.02

Muzee

67.02.03.03

1789

Instituții publice de spectacole si concerte

67.02.03.04

Scoli populare de arta si meserii

67.02.03.05

Case de cultura

67.02.03.06

Cămine culturale

67.02.03.07

Centre pentru conservarea si promovarea culturii tradiționale

67.02.03.08

Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice

67.02.03.12

Alte servicii culturale

67.02.03.30

Servicii recreative si sportive (cod 67.02.05.01 la 67.02.05.03)

67.02.05

45798

Sport

67.02.05.01

23964

Tineret

67.02.05.02

300

întreținere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement

67.02.05.03

21534

Servicii religioase

67.02.06

300

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei

67.02.50

9228

Asigurări si asistenta sociala (cod68.02.04+68.02.05+68.02.06+68.02.10+68.02.11+68.02.12+ 68.02.15+ 68.02.50)

68.02

116880

Dîri totai capitoi:

Asistenta acordata persoanelor in varsta

68.02.04

7741

Asistenta sociala in caz de boli si invalidități (cod 68.02.05.02)

68.02.05

62400

ANEXA LA

hclmnr.^X^/^S

Asistenta sociala in caz de invaliditate

68.02.05.02

62400

Asistenta sociala pentru familie si copii

68.02.06

Ajutoare pentru locuințe

68.02.10

361

Creșe

68.02.11

6555

Unități de asistență medico-sociale

68.02.12

Prevenirea excluderii sociale (cod 68.02.15.01+68.02.15.02)

68.02.15

2670

Ajutor social

68.02.15.01

225

Cantine de ajutor social

68.02.15.02

2445

Alte cheltuieli in domeniul asigurărilor si asistentei sociale (cod 68.02.50.50)

68.02.50

37153

Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale

68.02.50.50

37153

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINȚE, MEDIU SI APE (cod 70.02+74.02)

Locuințe, servicii si dezvoltare publica (cod 70.02.03+70.02.05 la 70.02.07+70.02.50)

70.02

89644

Din total capitol:

Locuințe (cod 70.02.03.01+70.02.03.30)

70.02.03

0

Dezvoltarea sistemului de locuințe

70.02.03.01

Alte cheltuieli in domeniul locuințelor

70.02.03.30

Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice (cod 70.02.05.01+70.02.05.02)

70.02.05

0

Alimentare cu apa

70.02.05.01

Amenajari hidrotehnice

70.02.05.02

Iluminat public si electrificări                                      ...        ...         .

70.02.06—-

-     216-23-   -

Alimentare cu gaze naturale in localitati

70.02.07

Alte servicii în domeniile locuințelor, serviciilor si dezvoltării comunale

70.02.50

68021

Protecția mediului (cod 74.02.03+74.02.05+74.02.06+74.02.50)

74.02

77583

[ anexa la

IHCLMNR-x^Z-^

Din total capitol:

Reducerea și controlul poluării

74.02.03

Salubritate si gestiunea deșeurilor (cod 74.02.05.01+74.02.05.02)

74.02.05

62298

Salubritate

74.02.05.01

62298

Colectarea, tratarea si distrugerea deșeurilor

74.02.05.02

Canalizarea si tratarea apelor reziduale

74.02.06

15285

Alte servicii în domeniul protecției mediului

74.02.50

Partea a V-a ACȚIUNI ECONOMICE (cod 80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)

79.02

122751

Acțiuni generale economice, comerciale si de munca (cod 80.02.01)

80.02

0

Din total capitol:

Acțiuni generale economice si comerciale (cod 80.02.01.06 + 80.02.01.09 + 80.02.01.10 + 80.02.01.30)

80.02.01

0

Prevenire si combatere inundații si ghețuri

80.02.01.06

Stimulare întreprinderi mici si mijlocii

80.02.01.09

Programe de dezvoltare regionala si sociala

80.02.01.10

Alte cheltuieli pentru acțiuni generale economice si comerciale

80.02.01.30

Combustibili si energie (cod 81.02.06+81.02.07+81.02.50)

81.02

27560

Din total capitol:

Energie termica

81.02.06

27560

Alti combustibili

81.02.07

Alte cheltuieli privind combustibili si energia

81.02.50

Agricultura, siivicuiîuiâ, piscicuitura si vanatoare (cod 83.02.03+83.02.50)

83.02

0

Din total capitol:

Agricultura (cod 83.02.03.03+83.02.03.07+83.02.03.30)

83.02.03

0

ANEXALA

hclmnr^X4

Protecția plantelor și carantină fitosanitară

83.02.03.0c5

Camere agricole

83.02.03.07

Alte cheltuieli în domeniul agriculturii

83.02.03.30

Alte cheltuieli in domeniul agriculturii, silviculturii, pisciculturii si vânătorii

83.02.50

Transporturi (cod 84.02.03+84.02.04+84.02.06+84.02.50)

84.02

95191

Din total capitol:

Transport rutier (cod 84.02.03.01 la 84.02.03.03)

84.02.03

95191

Drumuri si poduri

84.02.03.01

Transport în comun

84.02.03.02

57773

Străzi

84.02.03.03

37418

Transport feroviar (cod 84.02.04.01)

84.02.04

0

Transport pe calea ferata

84.02.04.01

Transport aerian (cod 84.02.06.01+ 84.02.06.02)

84.02.06

0

Aeroporturi

84.02.06.01

Aviația civila

84.02.06.02

Alte cheltuieli în domeniul transporturilor

84.02.50

Alte acțiuni economice (cod 87.02.01+87.02.03 la 87.02.05+87.02.50)

87.02

0

Din total capitol:

Fondul Român de Dezvoltare Sociala

87.02.01

Zone libere

87.02.03

Turism

8.7.02.04

-

Proiecte de dezvoltare multifuncționale

87.02.05

Alte acțiuni economice

87.02.50

Partea Vll-a. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT

96.02

REZERVE

97.oA^^'

EXCEDENT 98.02.96

98.02

0

Excedentul secțiunii de funcționare

98.02.96

DEFICIT 99.02.96

99.02

0

Deficitul secțiunii de funcționare

99.02.96

0

CHELTUIELILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE (cod 50.02 + 59.02 + 63.02 + 70.02 +74.02+ 79.02)

49.02

129365

Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02)

50.02

9227

Autoritati publice si acțiuni externe (cod 51.02.01)

51.02

9198

Din total capitol:

Autoritati executive si legislative (cod 51.02.01.03)

51.02.01

9198

Autorități executive                                                                                                .

51.02.01.03

9198

Alte servicii publice generale (cod 54.02.05 la 54.02.07+54.02.10+54.02.50)

54.02

29

Din total capitol:

Fond de rezerva bugetara la dispoziția autoritatilor locale

54.02.05

Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, contractate/garantate de stat

54.02.06

Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, contractate/garantate de administrațiile publice locale

54.02.07

Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor

54.02.10

29

Alte servicii publice generale

54.02.50

Parte?, a !‘-a APARARE, ORDINE PUBL-CA Si SîGuRănTă NAȚIONALA (cod 60.02+61.02)

59.02

0

Aparare (cod 60.02.02)

60.02

0

Din total capitol:

Aparare naționala

60.02.02

ANEXA LA

hc.LM

Ordine publica si siguranța naționala (cod 61.02.03+61.02.05+61.02.50)

61.02

0

Din total capitol:

Ordine publica (cod 61.02.03.04)

61.02.03

0

Politie locala

61.02.03.04

Protecție civila și protecția contra incendiilor (protecție civilă nonmilitară)

61.02.05

Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice și siguranței naționale

61.02.50

Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.02+66.02+67.02+68.02)

63.02

23138

Invatamant (cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.50)

65.02

11135

Din total capitol:

învățământ preșcolar si primar (cod 65.02.03.01 +65.02.03.02)

65.02.03

414

învățământ preșcolar

65.02.03.01

414

învățământ primar

65.02.03.02

învățământ secundar (cod 65.02.04.01 la 65.02.04.03)

65.02.04

10721

învățământ secundar inferior

65.02.04.01

1438

învățământ secundar superior

65.02.04.02

9283

Invatamant profesional

65.02.04.03

învățământ postliceal

65.02.05

învățământ nedefinibil prin nivel (cod 65.02.07.04)

65.02.07

0

învățământ special

65.02.07.04

Servicii auxiliare pentru educație (cod 65.02.11.03+65.02.11.30)

65.02.11

0

Internate si cantine pentru elevi

65.02.11.03

- Alte servicii

65.02.11.30

Alte cheltuieli în domeniul învățământului

65.02.50

Sanatate (cod 66.02.06+66.02.08+66.02.50)

66.02

3200

Din total capitol:


J   ANEXA LA

Ihclmnr.


ANEX

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi (cod 66.02.06.01+66.02.06.03)

HCLM       Z l

66.02.06

/ 0

Spitale generale

66.02.06.01

Unități medico-sociale

66.02.06.03

Servicii de sanatate publica

66.02.08

3200

Alte cheltuieli in domeniul sanatatii (cod 66.02.50.50)

66.02.50

0

Alte instituții si acțiuni sanitare

66.02.50.50

Cultura, recreere si religie (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50)

67.02

40

Din total capitol:

Servicii culturale (cod 67.02.03.02 la 67.02.03.08+67.02.03.12+67.02.03.30)

67.02.03

1

Biblioteci publice comunale, orășenești, municipale

67.02.03.02

Muzee

67.02.03.03

1

Instituții publice de spectacole si concerte

67.02.03.04

Scoli populare de arta si meserii

67.02.03.05

Case de cultura

67.02.03.06

Cămine culturale

67.02.03.07

Centre pentru conservarea si promovarea culturii tradiționale

67.02.03.08

Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice

67.02.03.12

Alte servicii culturale

67.02.03.30

Servicii recreative si sportive (cod 67.02.05.01 la 67.02.05.03)

67.02.05

39

Sport

67.02.05.01

39

Tineret                                                                                                          .

d~7 nn ne nn. f .   . W. V —

întreținere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement

67.02.05.03

Servicii religioase

67.02.06

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei

67.02.50A.NE-XA LA

Asigurări si asistenta sociala (cod68.02.04+68.02.05+68.02.06+68.02.10+68.02.11+68.02.12+ 68.02.15+ 68.02.50)

68.02

8763

Din total capitol:

Asistenta acordata persoanelor in varsta

68.02.04

139

Asistenta sociala in caz de boli si invalidități (cod 68.02.05.02)

68.02.05

Asistenta sociala in caz de invaliditate

68.02.05.02

Asistenta sociala pentru familie si copii

68.02.06

Ajutoare pentru locuințe

68.02.10

Creșe

68.02.11

7607

Unități de asistență medico-sociale

68.02.12

Prevenirea excluderii sociale (cod 68.02.15.01+68.02.15.02)

68.02.15

132

Ajutor social

68.02.15.01

Cantine de ajutor social

68.02.15.02

132

Alte cheltuieli in domeniul asigurărilor si asistentei sociale (cod 68.02.50.50)

68.02.50

885

Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale

68.02.50.50

885

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINȚE, MEDIU SI APE (cod 70.02+74.02)

Locuințe, servicii si dezvoltare publica (cod 70.02.03+70.02.05 la 70.02.07+70.02.50)

70.02

67641

Din total capitol:

Locuințe (cod 70.02.03.01+70.02.03.30)

70.02.03

0

Dezvoltarea sistemului de locuințe

70.02.03.01

Alte cheltuieli in domeniul locuințelor

~7r\ no    ^r\

Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice (cod 70.02.05.01+70.02.05.02)

70.02.05

0

Alimentare cu apa

70.02.05.01

Amenajari hidrotehnice

70.02.05.02


Iluminat public si electrificări

70.02.06

Alimentare cu gaze naturale in localitati

70.02.07

Alte servicii în domeniile locuințelor, serviciilor si dezvoltării comunale

70.02.50

67641

Protecția mediului (cod 74.02,03+74.02.05+74.02.06+74.02.50)

74.02

2644

Din total capitol:

Reducerea și controlul poluării

74.02.03

Salubritate si gestiunea deșeurilor (cod 74.02.05.01+74.02.05.02)                  .

74.02.05

0

Salubritate

74.02.05.01

Colectarea, tratarea si distrugerea deșeurilor

74.02.05.02

Canalizarea si tratarea apelor reziduale

74.02.06

2644

Alte servicii în domeniul protecției mediului

74.02.50

Partea a V-a ACȚIUNI ECONOMICE (cod 80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)

79.02

26715

Acțiuni generale economice, comerciale si de munca (cod 80.02.01+80.02.02)

80.02

6469

Din total capitol:

Acțiuni generale economice si comerciale (cod 80.02.01.06 + 80.02.01.09 + 80.02.01.10 + 80.02.01.30)

80.02.01

6469

Prevenire si combatere inundații si ghețuri

80.02.01.06

Stimulare întreprinderi mici si mijlocii

80.02.01.09

Programe de dezvoltare regionala si sociala

80.02.01.10

6242

Alte cheltuieli pentru acțiuni generale economice si comerciale

80.02.01.30

227

Acțiuni generale de munca ( cod 80.02.02.04)

80.02.02

0

Masuri active pentru combaterea șomajului

80.02.02,04

Combustibili si energie (cod 81.02.06+81.02.07+81.02.50)

81.02

0

Din total capitol:

Energie termica

81.02.06


ANEXA LA

Alti combustibili

81.0107 ——

Alte cheltuieli privind combustibili si energia

81.02.50

Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare (cod 83.02.03+83.02.50)

83.02

0

Din total capitol:

Agricultura (cod 83.02.03.03+83.02.03.07+83.02.03.30)

83.02.03

0

Protecția plantelor și carantină fitosanitară

83.02.03.03

Camere agricole

83.02.03.07

Alte cheltuieli în domeniul agriculturii

83.02.03.30

Alte cheltuieli in domeniul agriculturii, silviculturii, pisciculturii si vânătorii

83.02.50

Transporturi (cod 84.02.03+84.02.06+84.02.50)

84.02

20246

Din total capitol:

Transport rutier (cod 84.02.03.01 la 84.02.03.03)

84.02.03

20246

Drumuri si poduri

84.02.03.01

Transport în comun

84.02.03.02

9165

Străzi

84.02.03.03

11081

Transport aerian (cod 84.02.06.01+84.02.06.02)

84.02.06

0

Aeroporturi

84.02.06.01

Aviația civila

84.02.06.02

Alte cheltuieli în domeniul transporturilor

84.02.50

Alte acțiuni economice (cod 87.02.01+87.02.03 la 87.02.05+87.02.50)

87.02

0

Din total capitol:                                                                                          _                .                  .      . .              . -

......

Fondul Român de Dezvoltare Sociala

87.02.01

Zone libere

87.02.03

Turism

87.02.04

ANEXA LA /
HCLM NR.

PREȘEDINTE ȘEDINȚAProiecte de dezvoltare multifuncționale

87.02.05

Alte acțiuni economice

87.02.50

Partea Vll-a. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT

96.02

REZERVE

97.02

EXCEDENT 98.02.97

98.02

0

Excedentul secțiunii de dezvoltare

98.02.97

DEFICIT 2* 99.02.97

99.02

0

Deficitul secțiunii de dezvoltare

99.02.97

0

CONTRASEMNEAZĂ


ANEXA 3NR.


ANEXA LA _ HCLM NR.

Lista obiectivelor de investiții pe anul 2019

INV/C+M- mii lei

Nr. crt.

Denumirea obiectivului

Data începerii execuției (luna, anul)

Nr. si dala aprobării

Valoarea totală inițială

Valoarea totală actualizată

Total

realizări la

31.12.2018

Rest de executat la 31.12.2019

Prevederi pentru 2019

Total alocații 2019 (col. 7-13)

finanțate din:

Surse

cf.OG 19/94

Fond mediu

Proiecte

FEN postaderar

Proiecte

FEN V)14-2021

Transferuri le la bugetek locale

Buget local

Transf de la bug

de stat

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

TOTAL GENERAL, din care: Construcții-Montaj

599.819

708.840

531.674

177.084

122.523

0

0

0

1.867

30.681

75.715

14.260

174.399

175.121

72.795

102.326

46.417

0

0

0

0

0

34.496

11.921

Obiective de investiții

88.658

86.871

23.082

63.789

49.937

0

0

0

0

29.265

14.922

5.750

în continuare

72.114

72.836

12.714

60.122

17.522

0

0

0

0

0

13.492

4.030

Obiective de investiții

115.294

115.263

61.845

53.418

31.878

0

0

0

0

0

23.368

8.510

noi

102.285

102.285

60.081

42.204

28.895

0

0

0

0

0

21.004

7.891

Dotări și alte cheltuieli de investiții

395.867

506.706

446.747

59.877

40.708

0

0

0

1.867

1.416

37.425

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Nr. crt.

Denumirea obiectivului

Data începerii execuției (luna, anul)

Nr. si data aprobării

Valoarea totală inițială

Valoarea totală actualizată

Total realizări la 31.12.2018

Rest de executat la 31.12.2019

Prevederi pentru 2019

Total alocații 2019 (col. 7-13)

finanțate din:

Surse

cf.OG 19/94

Fond mediu

Proiecte

FEN postaderar

Proiecte

FEN

’014-2021

Transferuri te la bugetele locale

Buget local

Transf de la bug

de stat

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

CAPITOLUL 51

AUTORITĂȚI PUBLICE ȘI ACȚIUNI EXTERNE

Total, din care:

14.942

14.942

1.295

13.647

8.539

0

0

0

1.312

0

7.227

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Obiective de investiții în continuare

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Obiective de investiții noi

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Dotări și alte cheltuieli

14.942

14.942

1.295

13.647

8.539

0

0 0

1.312

0

7.227

0


de investiții

Total, din care:

CAPITOLUL 54


Total, din care:


Obiective de investiții în continuare29

29

0

29

29

0

0

0

0

0

29

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


B 1

Obiective de investiții

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

L

noi

J 0]

0

0|

0[

1—21

L

°i       °i

~°l

—21

l iii


Dotări și alte cheltuieli de investiții Total, din care:


* dotări


0

0

0

0

0

29

0

0

0

0

0

0

29

0


*studii și proiecte

7.533

7.533

1.287

6.246

5.614

0

0

0

334

0

5.280

0

* dotări

3.269

3.269

0

3.269

1.315

0

0

0

978

0

337

0

* alte cheltuieli asimilate

4.140

4.140

8

4.132

1.610

0

0

0

0

0

1.610

0

ANEXA LA
HCLM

CAPITOLUL 65 Total, din care:


INVATAMANT


17.176

14.215

1.792

12.423

10.977

0

0

0

124

0

3.023

7.830

9.953

6.667

350

6.317

6.257

0

0

0

0

0

188

6.069


Nr. cri.

Denumirea obiectivului

Data începerii execuției (luna, anul)

Nr. si data aprobării

Valoarea totala inițială

Valoarea totală actualizată

Total realizări la 31.12.2018

Rest de

executat la

31.12.2019

Prevederi pentru 2019

Total alocații 2019 (col. 7-13)

finanțate din:

Surse

cf.OG 19/94

Fond mediu

Proiecte

FEN postaderar

Proiecte

FEN '.014-2021

Transferuri ie la bugeteh locale

Buget local

Transf de la bug

de stat

0

l

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

A

Obiective de investiții

10.100

7.139

1.117

6.022

6.022

0

0

0

0

0

272

5.750

în continuare

7.854

4.568

350

4.218

4.218

0

0

0

0

0

188

4.030

1

Reabilitarea, modernizarea si dotarea Liceului cu program sportiv "Nicolae Rotaru", Constanta

10.100

7.139

1.117

6.022

6.022

272

5.750

HCL nr.80/30.04.2015

7.854

4.568

350

4.218

4.218

188

4.030

01.01

HCL nr.47/23.02.2016, HCL nr.33/31.01.2017,

HCL nr. 425/28.12.2017; HCL nr. 141/25.04.2018

Obiective de investiții noi

2.800

2.800

30

2.770

2.394

0

0

0

0

0

314

2.080

2.099

2.099

0

2.099

2.039

0

0

0

0

0

0

2.039

Consolidare structură de rezistență,

. ciînrnînolfarp ci mndprni'zArprlădire sală de

O

22.. ! f

- ?

314

2.080

tenis de masă în cadrul Liceului cu program sportiv Nicolae Rotaru din Constanța

HCL nr. 279/31.07.2018

2.099

2.099

0

2.099

2.039

0

2.039

01.01

Nr.

crt.

Denumirea obiectivului

Data începerii execuției (luna, anul)

Nr. si data aprobării

Valoarea totală inițială

Valoarea totală actualizată

Total realizări la 31.12.2018

Rest de executat la 31.12.2019

Prevederi pentru 2019

Total

alocații 2019

(col. 7-13)

finanțate din:

Surse

cf.OG 19/94

Fond mediu

Proiecte

FEN postaderar

Proiecte

FEN '014-2021

Transferuri le la bugetek locale

Buget local

Transf de la bug

de stat

0

I

2

3

4

' 5

6

7

8

9

10

11

12

13

Dotări și alte cheltuieli de investiții

4.276

4.276

645

3.631

2.561

0

0

0

124

0

2.437

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Total, din care:

*studii și proiecte

4.026

4.026

645

3.381

2.311

0

0

0

121

0

2.190

0

*Alte cheltuieli asimilate investițiilor

11

11

0

11

11

0

0

0

0

0

11

0

* dotări

239

239

0

239

239

0

0

0

3

0

236

0

3.200

3.200

0

3.200

3.200

0

0

0

0

0

3.200

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Obiective de investiții

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

în continuare

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Obiective de investiții

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

noi

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Dotări si alte cheltuieli de investiții

3.200

3.200

0

3.200

3.200

0

0

0

0

0

3.200

0

Total, din care:

*alte cheltuieli asimilate investițiilor

3.200

3.200

0

3.200

3.200

0

0

0

0

0

3.200

0

■ GGicin ~

0 - ~

0

. 0.

-0_

0

0

0

0

0

0

♦studii si proiecte

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Nr. crt.

Denumirea obiectivului

Data începerii execuției (luna, anul)

Nr. si data aprobării

Valoarea totală inițială

Valoarea totală actualizată

Total

realizări la

31.12.2018

Rest de

executat la

31.12.2019

Prevederi pentru 2019

Total alocații 2019 (col. 7-13)

finanțate din:

Swse

cf.OG 19/94

Fond mediu

Proiecte

FEN postaderar

Proiecte

FEN

'.014-202C

Transferuri le la bugetele locale

Buget local

Transf de la bug

de stat

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

CAPITOLUL 67

CULTURA, RECREERE SI RELIGIE

Total, din care:

189

189

0

107

40

0

0

0

0

0

40

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Obiective de investiții

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

în continuare

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Obiective de investiții

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

noi

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Dotări si alte cheltuieli

189

189

0

107

40

0

0

0

0

0

40

0

de investiții

Total, din care:

*studii și proiecte

150

150

0

68

1

0

0

0

0

0

1

0

* dotări independente

39

39

0

39

39

0

0

0

0

0

39

0

CAPITOLUL 68


ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ

Total, din care:


10.228

10.197

43

10.154

8.763

0

0

0

0

0

2.333

6.430

7.725

7.725

0

7.725

5.852

0

0

0

0

0

0

5.852


Obiective de investiții în continuare

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B

|            Obiective de investiții

8.735

8.704

43

8.661

7.274

0

0

0

0

0

844

6.430

j                       noi                     “

' ' 7.725

7.725

0

7.723

v

-

■’

- -    V

.   _n

ÎL

. _n

A

5.852

Total, din care:

1

Reabilitarea, modernizarea si mansardarea Creșei nr.l, str. Adamclisi nr.l, municipiul Constanta

2.396

2.365

5

2.360

1.862

232

1.630

HCL nr. 391/27.11.2017

2.275

2.275

2.275

1.593

0

1.593

’anexala

HCLMNRU^Z^

Nr. cri.

Denumirea obiectivului

Dala începerii execuției (luna, anul)

Nr. si dala aprobării

Valoarea totala inițială

Valoarea totală actualizată

Total realizări la 31.12.2018

Rest de

executat la

31.12.2019

Prevederi pentru 2019

Total alocații 2019 (col. 7 -13)

finanțate din:

Surse

cf.OG

19/94

Fond

mediu

Proiecte

FEN postaderar

Proiecte

FEN

'.014-202C

Transferuri le la bugetele locale

Buget local

Transf de la bug

de stat

0

l

2

3

4

s

6

7

8

9

10

11

12

13

Reabilitarea, modernizarea si mansardarea

  • 2 Creșei nr.2, Aleea Mălinului nr.4, municipiul Constanța

HCL nr. 392/27.11.2017

Reabilitarea, modernizarea si mansardarea

  • 3 Creșei nr.5, Aleea Mimozelor nr.4, municipiul Constanța

3.778

3.778

5

3.773

3.051

441

2.610

3.619

3.619

0

3.619

2.535

0

2.535

2.561

2.561

33

2.528

2.361

171

2.190

HCL nr. 393/27.11.2017

1.831

1.831

0

1.831

1.724

0

1.724

Dotări și alte cheltuieli

1.4931

1.4931

o|

1.4931

1.489|      0|

°l

°l

°l

1.4891        0|

de investiții

Total, din care:

*studii și proiecte

68

68

0

68

68

0

0

0

0

0

68

0

* dotări

236

236

0

236

236

0

0

0

0

0

236

0

*alte cheltuieli asimilate investițiilor

1.189

1.189

0

1.189

1.185

0

0

0

0

0

1.185

0

CAPITOLUL 70 Total, din care:


LOCUINȚE, SERVICII ȘI DEZVOLTARE PUBLICĂ

521.196

630.330

516.758

113.572

67.654

0

0

0

0

30.681

36.973

0

138.905

140.302

62.326

77.976

24.691

0

0

0

0

0

24.691

0


Obiective de investiții în continuare

61.270

59.565

10.254

49.311

35.946

0

0

0

0

29.265

6.681

0

49.100

50.497

2.245

48.252

6.343

0

0

0

0

0

6.343

0

Total, din care:

Construire unitati locative modulare in Municipiul Constanta si lucrări tehnico-edilitare afer.Campus Social

Henri Coanda, str.Stefanita Vodă (Zona II) -10 blocuri, prin RAEDPP,

HCLnr. 215/02.10.2014; HCL 146/27.04.2017


43.363

41.658

9.782

31.876

29.265

29.265

33.122

34.519

2.025

32.494

0

0

01.01


Nr. crt.

Denumirea obiectivului

Data începerii execu/iei (luna, anul)

Nr. si data aprobării

Valoarea totală inițială

Valoarea totală actualizată

Total

realizări la

31.12.2018

Rest de executat la 31.12.2019

Prevederi pentru 2019

Total

alocații 2019

(col. 7-13)

finanțate din:

Surse

cf.OG 19/94

Fond mediu

Proiecte

FEN postaderar

Proiecte

FEN '014-2021

Transferuri ie la bugetele locale

Buget local

Transf de la bug

de stat

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

B

Obiective de investiții

100.647

100.647

61.772

38.875

19.098

0

0

0

0

0

19.098

0

noi

89.805

89.805

60.081

29.724

18.348

0

0

0

0

0

18.348

0

Total, din care:

1

Programul de dezvoltare edilitara a municipiului Constanta-

100.647

100.647

61.772

38.875

19.098

19.098

zona Faleza Nord HCL 113/16.07.2010

89.805

89.805

60.081

29.724

18.348

18.348

c

Dotări și alte cheltuieli

359.279|

470.118|

444.7321

25.3 86|

12.610|

°l

°l

o]    oT

1.416|

11.194|

0

de investiții

Total, din care:

*studii și proiecte

16.573

16.573

445

16.128

6.215

0

0

0

0

1.121

5.094

0

*aport capital SC1L CONFORT URBAN

335.698

446.537

444.287

2.250

2.250

0

0

0

0

0

2.250

0

* dotări independente

6.261

6.261

0

6.261

3.398

0

0

0

0

295

3.103

0

*alte cheltuieli asimilate investițiilor            ’

747

747'

V

~r /

P.--

p------

... _____r\

n

n

'74'7

n

Nr. crt.

Denumirea obiectivului

Data începerii execuției (luna, anul)

Nr. si data aprobării

Valoarea totală inițială

Valoarea totală actualizată

Total realizări la 31.12.2018

Rest de executat la 31.12.2019

Prevederi pentru 2019

Total alocații 2019 (col. 7- 13)

finanțate din:

Surse

cf.OG 19/94

Fond mediu

Proiecte

FEN postaderar

Proiecte

FEN

'.014-2021

Transferuri le la bugetek locale

Buget local

Transf de Ia bug

de stat

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

CAPITOLUL 74 Total, din care:

PROTECȚIA MEDIULUI

2.788

2.788

0

2.788

2.644

0

0

0

0

0

2.644

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Obiective de investiții

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

în continuare

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Obiective de investiții

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

noi

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Dotări și alte cheltuieli

2.788

2.788

0

2.788

2.644

0

. 0

0

0

0

2.644

0

de investiții

Total, din care:

*studii și proiecte

2.788

2.788

0

2.788

2.644

0

0

0

0

0

2.644

0

*dotări independente

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

CAPITOLUL 80


ACȚIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ȘI DE MUNCĂ

Total, din care:


0

ol

Ol

0

0

0

0

1

—p.

    . n 1

v

nl

A

- - 0

-

---

                 . .     Q

0


Total, din care:

506

506

75

431

431

0

0

0

431

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Obiective de investiții în continuare

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Obiective de investiții noi

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Nr. crt.

Denumirea obiectivului Data începerii execuției (luna, anul) Nr. si data aprobării

Valoarea totală inițială

Valoarea totală actualizată

Total realizări la 31.12.2018

Rest de executat la 31.12.2019

Prevederi pentru 2019

Total alocații 2019 (col. 7-13)

finanțate din:

Surse

cf.OG 19/94

Fond mediu

Proiecte

FEN postaderar

Proiecte

FEN >014-2021

Transferuri le la bugetele locale

Buget local

Transf de la bug

de stat

0

I

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Dotări și alte cheltuieli

506|

506|

751

431|

431|

ol

0|

0|

431|

ol

0|

0|

de investiții

Total, din care:

*studii și proiecte

496

496

75

421

421

0

0

0

421

0

0

0

* dotări independente

10

10

0

10

10

0

0

0

10

0

0

0

ANEXA
HCLM NR. Â


CAPITOLUL 66


SĂNĂTATE


Execuția lucrărilor de reamenajare a 2 locurilor de joaca existente in Municipiul Constanta

HCL 168/30.05.2016


17.907

17.907

472

17.435

6.681

0

6.681

15.978

15.978

220

15.758

6.343

0

6.343


CAPITOLUL 84

Total, din care:


TRANSPORTURI


29.565

32.444

11.711

20.733

20.246

0

0

0

0

0

20.246

0

17.816

20.427

10.119

10.308

9.617

0

0

0

0

0

9.617

0


Obiective de investiții în continuare

17.288

20.167

11.711

8.456

7.969

0

0

0

0

0

7.969

0

15.160

17.771

10.119

7.652

6.961

0

0

0

0

0

6.961

0

total din care:

Reparații capitale și modernizarea Pasajului Cumpenei

HCL nr297/27.11.2015; HCL309/07.12.2015


7.728

9.445

4.698

4.747

4.747

4.747

7.003

8.461

3.761

4.700

4.700

4.700

01.01


HCL nr. 54/28.02.2017; HCL 295/29.09.2017

Lucrări de reparații și modernizare str.

1 CflJJClC JLVUllîSllVC jii, 1 1 ukiu    ovCIvriî»

Poarta 1 Port Constanța - B-dul Tomis, Municipiul Constanța

cf. HCLnr. 140/25.04.2018

5.122

” 5.122

3.056

2.066

î .595

— -

— .

■  1.5>5

V

4.133

4.133

2.794

1.339

1.253

1.253

0

XALA

356

422

11

411

410

410

0

306

372

0

372

349

349

0


11 Strada Breaza

cf. HCL 278/25.08.2017


Nr. crt.

Denumirea obiectivului

Data începerii execuției (luna, anul)

Nr. si data aprobării

Valoarea totala inițiala

Valoarea totala actualizată

Total

realizări la

31.12.2018

Rest de

executat la

31.12.2019

Prevederi pentru 2019

Total

alocații 2019

(col. 7-13)

finanțate din:

Surse

cf.OG

19/94

Fond mediu

Proiecte

FEN postaderar

Proiecte

FEN

'.014-2021

Transferuri le la bugeteh locale

Buget local

Transf de la bug

de stat

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

3 Strada Constantin Bobescu

cf. HCL 224/31.07.2017

1.227

1.604

1.232

372

369

369

0

1.154

1.528

944

584

196

196

0

4 Aleea Gheorghe Dumitrescu

cf. HCL 224/31.07.2017

129

171

143

28

27

27

0

01.01

120

161

138

23

9

9

0

5 Strada Sergiu Celibidache

cf. HCL 224/31.07.2017

621

806

711

95

93

93

0

01.01

583

765

686

79

35

35

0

6 Strada Tiberiu Brediceanu

cf. HCL 224/31.07.2017

292

391

312

79

78

78

0

01.01

273

370

300

70

37

37

0

7 Strada Barbu Filaret

cf. HCL 224/31.07.2017

207

269

226

43

42

42

0

01.01

193

255

220

35

12

12

0

8 Strada Gheorghe Dima

cf. HCL 224/31.07.2017

143

191

159

32

31

31

0

01.01

133

181

154

27

10

10

0

9 Strada Mihail Jora

cf. HCL 224/31.07.2017

113

150

124

26

25

25

0

01.01

104

141

120

21

7

7

0

10 Aleea Vascului

cf. HCL 278/25.08.2017

73

82

2

80

80

80

0

01.01

62

71

0

71

66

66

0

01.01

Nr. crt.

Denumirea obiectivului

Data începerii execuției (luna, anul)

Nr. si data aprobării

Valoarea totală inițială

Valoarea totală actualizată

Total realizări la 31.12.2018

Rest de

executat la

31.12.2019

Prevederi pentru 2019

Total alocații 2019 (col. 7-13)

finanțate din:

Surse

cf.OG

19/94

Fond mediu

Proiecte

FEN postaderar

Proiecte

FEN

1014-2021

Transferuri le la bugetelt locale

Buget local

Transf de la bug

de stat

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

12 Strada Crasna

cf. HCL 278/25.08.2017

152

181

151

30

29

29

0

130

159

147

12

8

8

0

13 Strada Prislop

cf. HCL 278/25.08.2017

284

335

281

54

52

52

0

01.01

244

295

273

22

15

15

0

14 Strada Alexandru Steflea

cf. HCL 278/25.08.2017

356

422

350

72

70

70

0

01.01

306

372

340

32

23

23

0

15 Strada Horia Grigorescu Tr.2

cf. HCL 278/25.08.2017

119

142

3

139

139

139

0

01.01

102

125

0

125

116

116

0

16 Strada Govora Tr. 2

cf. HCL 278/25.08.2017

116

138

3

135

135

135

0

01.01

99

121

0

121

112

112

0

17 Strada Arnota

cf. HCL 278/25.08.2017

250

296

249

47

47

47

0

01.01

215

261

242

19

13

13

0

Obiective de investiții noi

3.112

3.112

0

3.112

3.112

0

0

0

0

0

3.112

0

2.656

2.656

0

2.656

2.656

0

0

0

0

0

2.656

0


hclm nr.W'j


total din care:

1 Aleea Constantin Bobescu

cf. HCL 400/2018


2 Prelungirea Eduard Caudella

cf. HCL 400/2018


"       197

1 ■ — 1

" 197

—------1

V

17/

17/

1

----------------------------------------------------------------------1

_________

1

o

167

167

0

167

167

167

0

143

143

0

143

143

143

0

121

121

0

121

121

121

0


ANEXA LA
HCLM NR.


Nr. crt.

Denumirea obiectivului Data începerii execuției (luna, anul) Nr. si data aprobării

Valoarea lotală inițiala

Valoarea totală actualizată

Total realizări la 31.12.2018

Rest de executat Ia 31.12.2019

Prevederi pentru 2019                       *

Total alocații 2019 (col. 7-13)

finanțate din:

Surse

cf.OG 19/94

Fond mediu

Proiecte

FEN postaderar

Proiecte

FEN '014-2021

Transferuri le la bugetek locale

Buget local

Transf de la bug

de stat

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

3 Strada Zeno Vrancea

cf. HCL 400/2018

178

178

0

178

178

178

0

151

151

0

151

151

151

04 Strada Cella Delavrancea

cf. HCL 400/2018


271

271

0

271

271

271

0

231

231

0

231

231

231

0


5 Strada Sf. loan Damaschin

cf. HCL 400/2018


268

268

0

268

268

268

0

228

228

0

228

228

228

0

01.01


6 Strada Dumitru Kiriac

cf. HCL 400/2018


177

177

0

177

177

177

0

151

151

0

151

151

151

0

01.01


  • 7 Strada Alexandru Bogza

cf. HCL 400/2018

  • 8 Strada Titus Cergău continuare

cf. HCL 400/2018


563

563

0

563

563

563

0

483

483

0

483

483

483

0


171

171

0

171

171

171

0

146

146

0

146

146

146

0


9 Strada AI. Alexandridi continuare

cf. HCL 401/2018


252

252

0

252

252

252

0

215

215

0

215

215

215

0

01.01


10 Strada Cernica

cf. HCL 401/2018


282

282

0

282

282

282

0

240

240

0

240

240

240

0


01.01

11 Prelungirea Barbu Delavrancea

cf. HCL 401/2018

320

320

0

320

320

——

'   320

0

ui,Oi

273

273

0

273

273

273

0

12 Prelungirea Recoltei

cf. HCL 464/2018

290

290

0

290

290

290

0

01.01

250

250

0

250

250

250

0


ANEXA LA >

hclmnr.^££^


Nr.

cri.

Denumirea obiectivului

Data începerii execujiei (luna, anul)

Nr. si data aprobării

Valoarea totală inițială

Valoarea totală actualizată

Total realizări la 31.12.2018

Rest de executat la 31.12.2019

Prevederi pentru 2019

Total

alocații 2019

(col. 7-13)

finanțate din:

Surse

cf.OG

19/94

Fond mediu

Proiecte

FEN postaderar

Proiecte

FEN

'.014-2021

Transferuri le la bugetek locale

Buget local

Transf de la bug

de stat

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13Dotări si alte cheltuieli de investiții

9.165

9.165

0

9.165

9.165

0

0

0

0

0

9.165

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Total, din care:

*studii și proiecte

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

*dotări independente

9.165

9.165

0

9.165

9.165

0

0

0

0

0

9.165

0

*alte cheltuieli asimilate investițiilor

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ, ,CONTRASEMNEAZĂ


SECRETAR,
ANEXA 3


NR.Listă de studii și proiecte pe anul 2019

CAP. 51 AUTORITĂȚI PUBLICE ȘI ACȚIUNI EXTERNE                                                                 mii lei

Nr. cri.

Denumirea proiectului

Solicitare /

Responsabil

Valoare totală

Decontat până !a 31.12. 2018

Rest de executat

Alocație 2019, din care:

Proiect eFEN postade rare

Proiect eFEN 20142020

Transf.d e !a bugetele locale

Buget local

Buget stat

1

”Elaborare/actuaIizare documentație tehnico - economica aferenta obiectivului de investiții "Reamenajarea integrata a zonei pietonale din centrul istoric al Municipiului Constanta -etapa II" (studii de teren, expertiza tehnica, DALI, PT, DTAC, avize, altele)

DDFE

1.112

321

791

791

791

2

Elaborare documentație tehnico - economica aferenta obiectivului de investiții "Acces si mobilitate pietonala in zona centrala a municipiului Constanta" (studii de teren, expertiza tehnica, DALI, PT, DTAC, avize, altele)

DDFE

1.349

349

1.000

1.000

1.000

3

Elaborare documentație tehnico - economica : "Imbunatatirea mobilității in municipiul Constanta, intre Delfinariu si B-dul Aurel Vlaicu" (studii de teren, expertiza tehnica, DALI, PT, DTAC, avize, altele)

DDFE

187

186

1

1

1

4

Eloborsre documentație tehnico -—economica 2 11 imbnnatatirea. mobilității in municipiul Constanta,zona Bd. 1 Mai -Șoseaua Mangaliei" (studii de teren, expertiza tehnica, DALI, PT, DTAC, avize, altele)

DDFE

1.274

174

1.100

1.100

1.100

Pagina 1 din 8

5

Elaborare documentație tehnico - economica : "Imbunatatirea mobilității in municipiul Constanta, intre Gara CFR si Stațiunea Mamaia" (studii de teren, expertiza tehnica, DALI, PT, DTAC, avize, altele)

DDFE

1.476

176

1.300

1.300

1.30u

---------2

1CLM

6

Elaborare documentație tehnico-economica " Constanta Nord HUB" (studii de teren, SF, PT, DTAC, avize, altele)

DDFE

1

0

1

1

1

7

Elaborare documentație tehnico-economica aferenta obiectivului de investiții "Imbunatatirea mediului urban in zona Tomis Nord - Henri Coanda" (studii de teren, expertiza

DDFE

500

0

500

195

195

8

Elaborare documentație tehnico-economica aferenta obiectivului de investiții Creșterea eficientei energetice a imobilului Teatrului de Stat Constanta (studii de teren,

DDFE

497

81

416

311

.311

9

Elaborare documentație tehnico-economica aferenta obiectivului de investiții "Imbunatatirea mediului urban Coiciu - Casa de Cultura" (SF, PT, DTAC, avize, altele)

DDFE

160

0

160

80

80

10

Serviciul pentru elaborarea strategiei locale a municipiului Constanta cu privire la dezvoltarea și funcționarea pe termen mediu si lung a serviciului de salubrizare

DGSP

65

0

65

65

65

11

Elaborarea Strategiei SMART CT

DDFE

476

0

476

334

334

0

12

"Stabilirea modalității optime de gestiune a serviciului public de alimentare în sistem centralizat cu energie termică a municipiului Constanța”

BIRUE

159

0

159

159

0

159

13

Creșterea siguranței in municipiul Constanta-SAFE CITY 20 prin realizarea unui sistem operațional integrat de monitorizare (etapele SF, PT, DDE, CS, avize) si altele

DAIP

157

0

157

157

0

157

14

r

Reamenajarea spațiului public din zona Teatrului National de Opera si Balet Oleg Danovski - etapele DALI(inclusiv studii Si uOCuîuCnrHIii pCîiir'u H'v'iZCy, L/ri. *   î* î 9       Sî CXCCUIiC

DAIP

120

0

120

120

0

------_

120

TOTAL

7.533

1.287

6.246

5.614

0

334

0

5.280

0LA

2-


_ANEXA LA

CAP.65 ÎNVĂȚĂMÂNT


hclm nr^ ^-1


_____-mii leiS-2    -—x

Nr. crt.

Denumirea proiectului

Solicitare / Responsabil

Valoare totală

Decontat până la 31.12. 2018

Rest de executat

Alocație 2019, din care:

Proiect e EEN postade rare

Proiect e FEN 2014-2020

Transf.d e la bugetele locale

Buget local

Buget stat

1

Elaborare documentației tehnico - economică aferentă obiectivului de investiții "Reabilitare clădire Colegiul Național Mihai Eminescu" (studii de teren, expertiză tehnică, DALI, PT, DTAC, avize,altele)

DDFE

1

0

1

1

1

2

Elaborare documentație tehnico-economica aferenta obiectivului de investiții " Creșterea eficienței energetice a imobilului Scooala Gimnaziala nr. 43, Ferdinand, Constanta" ( studii de teren, expertiza tehnica, audit energetic, DALI, PT, DTAC, altele)

DDFE

281

0

281

45

45

0

3

Elaborare documentație tehnico-economica aferenta obiectivului de investiții " Creșterea eficienței energetice a imobilului Scooala Gimnaziala nr.23, Constantin Brancoveanu Constanta" ( studii de teren, expertiza tehnica, audit energetic, DALI, PT, DTAC, altele)

DDFE

281

0

281

45

45

0

4

Elaborare documentației tehnico - economică aferentă obiectivului de investiții "Reabilitare Școala Gimnazială nr.16 "Marin lonescu Dobrogianu " (Studii de teren, Expertiză tehnică, Audit energetic, DALI, PT, DTAC, avize,altele)

DDFE

187

107

80

80

80

5

Elaborare documentație tehnico-economica aferenta obiectivului de investiții "Reabilitare Școala gimnaziala nr.7 "Remus Opreanu" Constanta" (studii de teren, expertiza tehnica, audit energetic, DALI, PT, DTAC, avize, altele)

DDFE

243

0

243

29

29

6

Elaborare documentație tehnico-economica aferenta obiectivului de investiții "Reabilitare Școala gimnaziala nr. 14 Palazu Mare" ( studii de teren, expertiza tehnica, audit energetic, DALI, PT, DTAC, avize, altele)

DDFE

159

9

150

24

24

7

Elaborare documentație tehnico-economica aferenta obiectivului de investiții "Reabilitarea, modernizarea si dotarea Liceului Tehnologic de Electrotehnica si Telecomunicații, Constanta" ( studii de teren, expertiza tehnica, audit energetic, DALI, PT, DTAC, avize, altele)

DDFE

615

8

Elaborare documentație tehnico-economica aferenta obiectivului de investiții "Creșterea eficientei energetice a imobilului Liceul Teoretic "Ovidius"Constanta" ( studii de teren, expertiza tehnica, audit energetic, DALI, PT, DTAC, avize, altele)

DDFE

222

9

Elaborare documentație tehnico-economica aferenta obiectivului de investiții "Creșterea eficientei energetice a imobilului Școala Gimnaziala nr. 8, Constanta" (studii de teren, expertiza tehnica, audit energetic, DALI, PT, DTAC, avize, altele)

DDFE

381

10

Elaborare documentație tehnico-economica aferenta obiectivului de investiții "Creșterea eficientei energetice a imobilului Școala Gimnaziala nr. 17,Ion Minulescu, Constanta" (studii de teren, expertiza tehnica, audit energetic, DALI, PT, DTAC, avize, altele)

DDFE

362

11

Elaborare documentație tehnico-economica aferenta obiectivului de investiții "Creșterea eficientei energetice a imobilului Școala Gimnaziala nr. 38, Dimitrie Cantemir, Constanta" (studii de teren, expertiza tehnica, audit energetic, DALI, PT, DTAC, avize, altele)

DDFE

509

12

Elaborare documentație tehnico-economica aferenta obiectivului de investiții "Reabililitarea, modernizarea și dotarea Gradinitței cu program prelungit Amicii Constanța"

DDFE

251

13

raăuurare uGCurncntatic îCuriicG-ccGîîGrriicu aicrsina obiectivului de investiții "Reabililitarea, modernizarea și dotarea Grădiniței cu program prelungit Mugurel Constanța"

DDFE

200

EXA

.LA

HC

:lmn

180

435

268

268

01.30

101

121

121

121

0

01.30

75

306

306

306

01.30

75

287

287

287

01.30

98

411

411

411

01.30

0

251

195

195

01.30

0

200

165

165

01.30


14

"Reabilitare, construire anexă și amenajări exterioare bazin de înot al Liceului Teoretic George Călinescu” (expertiză tehnică, studii de specialitate, DALI, PT, DTAC, avize, altele)

DAIP

180

0

180

180

[—țne

180

15

"Serviciul de expertiză tehnică pentru Grădinița cu program normal nr. 34 - structură a Școlii Gimnaziale nr. 40 Aurel Vlaicu, Constanța” (expertiză tehnică, altele)

Școlii Gimnazial e nr.40

Aurel

4

0

4

4

4

16

Elaborare documentație tehnico-economica aferenta obiectivului de investiții "Reabilitarea, modernizarea si dotarea Liceului Tehnologic Dimitrie Leonida, Constanta" ( studii de teren, expertiza tehnica, audit energetic, DALI, modificare DALI, PT, DTAC, DDE, CS, avize, altele)

DDFE

150

0

150

150

150

TOTAL

4.026

645

3.381

2.311

0

121

0

2.190

0


CAP.67 CULTURĂ, RECREERE ȘI RELIGIE                                                                            mii lei

Nr. cri.

Denumirea proiectului

Solicitare /

Responsabil

Valoare totală

Decontat păna la 31.12. 2018

Rest de executat

Alocație

2019, din care:

Proiect e FEN postade rare

Proiect e FEN 20142020

Tranșf.d e la bugetele locale

Buget local

Buget stat

1

Elaborare documentație tehnico-economica aferenta obiectivului de investiții "Restaurarea Muzeului de Arta Populara, Constanța" (studii de teren, expertiza tehnica, DALI, PT, DTAC, avize, altele)

DDFE

150

82

68

1

1

TOTAL

150

82

68

1

0

0

1

0

CĂP.68 ASIGURĂRI Șl ASISTENȚĂ SoCiĂLA

Nr. cri.

Denumirea proiectului

Solicitare / Responsabil

Valoare totală

Decontat păna la 31.12. 2018

Rest de executat

Alocație 2019, din care:

Proiect e FEN postade rare

Proiect eFEN 20142020

Tranșf.d e la bugetele locale

Buget local

Buget

stat

1

"Realizare etapa de proiectare faza DALI pentru imobilul situat pe Aleea Topolog nr. 6 ”

SPAS

68

0

68

68

68

TOTAL |      68|_________o| 68]        68| o| o| o| 68| o[


CAP. 70 LOCUINȚE, SERVICII ȘI DEZVOLTARE PUBLICĂ


ANEXA
HCLM NR.

HHtNr. cri.

Denumirea proiectului

Solicitare / Responsabil

Valoare totală

Decontat până la 31.12. 2018

Rest de

executat

Alocație

2019. din

care:

Proiect e FEN postade rare

Proiect e FEN 20142020

Tranșf.d e la bugetele locale

Buget local

Buget stat

1

PUZ - Zona de coasta a Marii Negre de la Pescărie la Portul Tomis

D.U.

121

79

42

42

42

2

Actualizare PUZ - privind reabilitarea si revitalizarea Zonei Peninsulare - modif. HCLM 416/2003

D.U.

150

84

66

64

64

3

Actualizare plan urbanistic general municipiul Constanta

DU

9.330

0

9.330

1.866

1.866

4

PUZ marile bulevarde

DU

200

0

200

200

200

5

Actualizare PUZ Palazu Mare

DU

45

0

45

45

45

6

PUZ - Delavrancea

DU

191

0

191

191

191

7

PUZ - Spital regional

DU

353

0

353

353

353

8

PUZ - TERMO STELIS

DU

80

0

80

80

80

9

Plan Urbanistic Zonal-Amenajarea spațiului public din zona Pescărie-Faleză Nord

DU

119

0

119

119

119

10

PUZ Poarta 6

DU

102

0

102

102

102

11

PUZ PARK & RIDE NORD

DU

261

0

261

261

261

12

PUZ AVANTECH CONT

DU

88

0

88

88

88

13

PUZ - Baba Novac

DU

58

0

58

58

58

14

PUZ REGENERARE URBANA ZONA BALADA

DU

94

0

94

94

94

15

”PUZ Atelierelor”

DU

119

0

119

119

0

119

16

Studii de teren, expertiză tehnică, SF, PT, DDE, CS, avize și altele în zona taluzului lucrărilor de viabilizare a terenurilor aferente blocurilor ANL -str.Brizei

DGSP

547

0

547

547

547

17

Reabilitare imobile aflate pe domeniul public si privat al Primăriei Municipiului Constanta prin RAEDPP Constanta (proiectare si execuție)

RAEDPP

3.850

282

3.568

1.121

1.121

0

18

”PUZ Regenerare și revitalizare urbană zona DN3C”

DU

404

0

404

404

0

404

19

”PUZ Spiru Haret”

DU

125

0

125

125

0

125


01.30

01.30

01.30

01.30

01.30

01.30

01.30

01.30

01.30

01.30

0130

01.30

01.30

01.30

01.30

01.30

01.30

01.30

01.30


20

”PUZ Actualizare documentație de urbanism zona Compozitori”

DU

328

0

328

328

0

328

21

”PUZ Sentință Tomis Nord”

DU

8

0

8

8

0

8

TOTAL

16.573

445

16.128

6.215

0

0

1.121

5.094

0

01.30

01.30

CAP. 74 PROTECȚIA MEDIULUI


Nr. cri.

Denumirea proiectului

Solicitare / Responsabil

Valoare totală

Decontat pana la 31.12. 2018

Rest de executat

Alocație 2019, din care:

Proiect e FEN postade rare

Proiect e FEN 20142020

Transf.d e la bugetele locale

Buget local

Buget stat

1

Elaborare documentații tehnico-economice (SF/DALI, PT, DTAC, avize, SF-Stații de reîncărcare pentru vehicule electrice, altele) necesare accesării fondurilor in cadrul Programelor derulate de către Administrația Fondului pentru Mediu

DDFE

292

0

292

152

152

2

Elaborare documentație tehnico-economica aferenta obiectivului de investiții "Amenajarea unei piste pentru bicicliști, alee de promenadă și spații pentru activități sportive în in jurul Lacului Tabacarie"(studii de teren, SF, PT, DTAC, avize, altele)

DDFE

1

0

1

1

1

3

Elaborarea studiului de calitate a aerului si Plan de calitate a aerului pentru Municipiul Constanta

DDFE

100

0

100

96

96

4

"Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în aria de operare a SC RAJA SA Constanta în perioada 2014 - 2020”

BIR.UE

2.395

0

2.395

2.395

2.395

TOTAL

2.788

0

2.788

2.644

0

0

0

2.644

0

CAP. 80 ACȚIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ȘI DE MUNCĂ

mii lei


Nr. cri.


Denumirea proiectului


Solicitare /

Valoare

Decontat

Rest de

Alocație

Proiect

Proiect

Transf.d

până la

2019, din

e FEN

e FEN

e la

Buget

Responsabil

totală

31.12. 2018

executat

care:

postade

2014-

bugetele

local

rare

2020

locale


1

"Preparation of analysis of tourism potențial including quality assessment of existing cultural tourism sites in the eligible area in the BSB countries" (Pregătirea analizei potențialului turistic, inclusiv evaluarea calității site-urilor de turism cultural existente în zona eligibilă din țările BSB)

DDFE

2

”Creation of Join Strategy for CB tourism promotion” (Crearea unei strategii comune pentru promovarea turismului CB)

DDFE

3

”Development of tourism routes covering the eligibble area in each parteners country” (Dezvoltarea rutelor turistice care acoperă zona eligibilă în țara fiecărui partener)

DDFE

4

Elaborare documentație tehnico - economica aferenta proiectului "Incubator de afaceri Constanta" (studii de teren, expertiza tehnica, audit energetic, DALI, PT, DTAC, avize, altele)

DDFE

TOTAL

anexa LA

Hi

1Mb

47

0

47

47

47

0

!-Z_J--„      ““

01.30

140

0

140

140

140

0

01.30

14

0

14

14

14

0

01.30

295

75

220

220

220

0

01.30

496

75

421

421

0

421

0

0

0

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

g//^Y

CONTRASEMNEAZĂ secretar, MARCELA ENACbli


ROMANIA

JUDEȚUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL MUNICIPIUL CONSTANȚA


NR.


ANEXA 3

I ANEXA LA. J iHCLMNR.^ZZM±î

Listă de dotări independente și utilaje pe anul 2019

CAP. 51 AUTORITĂȚI PUBLICE ȘI ACȚIUNI EXTERNE                                                           mii lei

Nr. crt.

Denumire dotare

Solicitare / Responsabil

Valoarea totală inițială

Valoarea totală actualizată

Decontat pana la 31.12.2018

Rest de executat

Alocație

2019 din

care:

Surse cf.OG 19/94

Fond mediu

Proiect e FEN postade rare

Proiect e FEN 20142020

Transf.de la bugetele locale

Buget local

Buget stat

1

"Realizare sistem informatic și portal gestiune documente în proiectul SMART CT”

DDFE

1.337

1.337

0

1.337

446

446

0

2

"Realizare arhivă digitală în proiectul SMART CT”

DDFE

1.595

1.595

0

1.595

532

532

0

3

Ghid cuprinzând un set de manuale de instrucțiuni necesare integrării informațiilor de urbanism și amenajarea teritoriului în sistemul GIS al Primăriei Municipiului Constanța

DU

50

50

0

50

50

50

4

Licența utilizare harta tematica geografica digitala cuprinzând străzi și numere poștale georeferențiate din Municipiul Constanța

DU

43

43

0

43

43

43


”Soft Resurse Umane”"Semnături electronice”ANEXA LA
HCLM NR.


DTA

"Aparate de aer condiționat”

8

"Echipamente Foto/vîded55

CC’MM"

82

82

'82

~ 82

- --

--:--------

---------_

uz.

9

”Sistem de monitorizare a utilizării copiatoarelor de rețea”

DTIRP

26

26

0

26

26

26

10

"Diverse echipamente informatice”

DTIRP

103

103

0

103

103

103

TOTAL

3.269

3.269

0

3.269

1.315

0

0

0

978

0

337

0CAP.54 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE

Nr.

cri.

Denumire dotare

Solicitare /

Responsabil

Valoarea totala inifială

Valoarea totală actualizată

Decontat pana la 31.12.2018

Rest de executat

A locație

2019 din

care:

Surse cf.OG 19/94

Fond mediu

Proiect eFEN postade rare

Proiect eFEN 20142020

Transf.de la bugetele locale

Buget local

Buget stat

1

Aplicație informatică destinată Direcției Locale de Evidență Persoane

DTIRP

29

29

0

29

29

0

0

0

0

0

29

0

TOTAL

29

29

0

29

29

0

0

0

0

0

29

0

CAP.65 ÎNVĂȚĂMÂNT

Nr.

cri.

Denumire dotare

Solicitare / Responsabil

Valoarea totală inițială

Valoarea totala actualizată

Decontat pana la 31.12.2018

Rest de executat

Alocație

2019 din

care:

Surse cf.OG 19/94

Fond mediu

Proiect eFEN postade rare

Proiect eFEN 20142020

Transf.de la bugetele locale

Buget local

Buget

stat

I

Panou temporar 3mx2m "Creșterea eficienței energetice a imobilului Liceul Teoretic Ovidius Constnața”

DDFE

3

3

0

3

3

3

0

2

"Achiziție și montaj mijloc fix centrală termică pentru Liceul cu program sportiv "Nicolae Rotaru”

Liceul cu pr. sportiv Nicolae Rotaru

49

49

0

49

49

0

49

3

"Centrale termice pentru Grădinița cu PN Zubeyde Hanim Constanța”

Grădinița cu PN Zubeyde Hanim Constanta

25

25

0

25

25

25

4

"Sistem supraveghere video pentru Școala Gimnazială nr. 8 Constanța"

___5C.-1C!S

Gimnazială nr. 8 Constanta

50

50

0

50

50

50

5

"Sistem antiefracție și supraveghere video pentru Grădinița PP nr. 2 Constanța”

Grădinița

PP nr. 2 Constanta

13

13

0

13

13

13

6

"Sistem antiefracție și supraveghere video pentru Școala Gimnazială nr. 33 Anghel Saligny - Constanța”

Școala Gimnazială nr. 33

Anghel Saligny -Constanta

9

9

0

9

9

9

7

"Sistem antiefracție și supraveghere video pentru Grădinița nr. 35 - structură a Școlii Gimnaziale nr. 10 Mihail Koiciu - corp C, Constanța”

Școala Gimnazială nr. 10 Mihail Koiciu, Constanta

28

28

0

28

28

28

8

"Sistem de suproveghere video pentru Școala Gimnazială nr. 40 Aurel Vlaicu, Constanța”

Școala Gimnazială nr. 40 Aurel

Vlaicu, Constanța

16

16

0

16

16

16

9

"Instalație de detecție, semnalizare și alarmare la incendiu pentru Colegiul Național Pedagogic - Constantin Brătescu, Constanța - Corp D”

Colegiul Național Pedagogic -Constantin Brătescu, Constanta

30

30

0

30

30

30


anexa LA hclmANEXA LA z-

10

"Mașină de gătit electrică cu 6 plite pentru Grădinița cu PP Dumbrava Minunată, Constanța”

Grădinița cu PP Dumbrava Minunată, Constanta

16

16

0

16

16

16

____

_ .___CAP.67 CULTURĂ, RECREERE ȘI RELIGIE                                                                          mii lei

Nr.

cri.

Denumire dotare

Solicitare/ Responsabil

Valoarea totala inițială

Valoarea totală actualizată

Decontat pana la 31.12.2018

Rest de executat

Alocație

2019 din

, care:

Surse

cf.OG

19/94

Fond mediu

Proiect eFEN postade rare

Proiect e FEN 20142020

Transf.de la bugetele locale

Buget local

Buget stat

1

”Pompe submersibile”

DTA

17

17

0

17

17

0

17

2

"Tractor pentru tuns gazonul cu accesorii”

DTA

22

22

0

22

22

0

22

TOTAL

39

39

0

39

39

0

0

0

0

0

39

0

CAP.68 ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ                                                                     mii lei

Nr. cri.

Denumire dotare

Solicitare / Responsabil

Valoarea totală inițială

Valoarea totală actualizată

Decontat pana la 31.12. 2018

Rest de executat

Alocație

2019 din

care:

Surse cf.OG 19/94

Fond mediu

Proiect eFEN postade rare

Proiect eFEN 20142020

Transf.de la bugetele locale

Buget loca!

Buget

stat

1

Achiziția unor sisteme de detecție și semnalizare efracții, sisteme de supraveghere video și control acces pentru -Căminul pentru persoane vârstnice

SPAS

19

19

0

19

19

19

2

Achiziția unor sisteme de detecție și semnalizare efracții, sisteme de supraveghere video și control acces pentru -

Serviciul administrare Creșe

SPAS

69

69

0

69

69

69

3

/A.Ui’nz.iiid. unui 2>i2>tcinC uC uvtCCiiC Șt    * *

semnalizare efracții, sisteme de supraveghere video și control acces pentru -Cantinele de ajutor social Constanța și Palazu Mare

SPAS

20

20

0

20

20

20

4

Achiziția unor sisteme de detecție și semnalizare efracții, sisteme de supraveghere video și control acces pentru -Sediul Serviciului public de asistență socială și cluburi pentru pensionari

SPAS

94

94

0

94

94

94

5

"Adaptare lift pentru persoane cu handicap pe o autoutilitară din dotarea Serviciului public de asistentă socială”

SPAS

34

34

0

34

34

34

TOTAL

236

236

0

236

236

0

0

0

0

0

236

0

01.03

01.03

01.03

01.02

mii lei

Nr. cri.

Denumire dotare

Solicitare / Responsabil

Valoarea totala inifială

Valoarea totala actualizată

Decontat pana la 31.12.2018

Rest de executat

Alocație

2019 din

care:

Surse cf.OG 19/94

Fond mediu

Proiect e FEN postade rare

Proiect e FEN 20142020

Transf.de la bugetele locale

Buget local

Buget stat

1

Confort Urban (aport capital)

DF

335.698

446.537

444.287

2.250

2.250

2.250

2

Elaborarea Registrului local al spatiilor verzi din municipiul Constanta

DGSP +

DTIRP

3.712

3.712

0

3.712

849

849

3

Containere pentru puncte de prim ajutor

DGSP

70

70

0

70

70

70

0

CAP.70 LOCUINȚE, SERVICII ȘI DEZVOLTARE PUBLICĂ


4

Foisoare pentru salvamar

DGSP

58

58

0

58

58

58

5

Ansamblu de 4 module tip container

DGSP

88

88

0

88

88

88

6

/IClllZiua și îiiuuuiica inuuiiivîuiui uiuau din municipiul Constanța - lot 3 - parcuri

DGSP

228

228

o

228

228

228

7

"Achiziția și montarea a 76 de platforme modulare supraterane pentru colectarea selectivă a deșeurilor”

DGSP

777

777

0

777

777

777

8

"Achiziție și montare echipamente de joacă"

DGSP

118

118

0

118

118

118

9

"Sistem integrat de acces în zona Peninsulară (regulament de acces în zona Peninsulară)”

DGSP

117

117

0

117

117

117

10

"Sisteme electronice de securitate și întreținerea acestora, pentru sediile Primăriei Municipiului Constata ”

DGSP

159

159

0

159

159

159

11

"Achiziție bariere pentru sediul Primăriei Municipiului Constanța”

DGSP

22

22

0

22

22

22

12

"Echipamente medicale pentru dotarea cabinetului veterinar din Adăpostul public pentru câinii fără stăpân situat în incinta Bazei de supraveghere a animalelor fără stăpân pe pe domeniul public al Municipiului Constanta”

DGSP

77

77

0

77

77

77

13

"Mobilier pentru dotarea cabinetului veterinar din Adăpostul public pentru câinii fără stăpân situat în incinta Bazei de supraveghere a animalelor fără stîpân pe pe domeniul public al Municipiului Constanta”

DGSP

15

15

0

15

15

15

14

"Aplicație soft pentru gestionarea spațiilor de parcare (GIS)”

DGSP

131

131

0

131

131

131

15

"Sistem de irigat automatizat și alimentare cu apă nepotabilă - Țara Piticilor din Parcul Tabăcăriei, Constanța”

RAEDPP

295

295

0

295

295

295

0

16

Server

SPIT

50

50

0

50

50

0

50


01.01

01.03

7)1.03

01.01

01.03

01.03

01.03

01.03

01.02

01.03

01.30

01.30

01.02


17

Sistem electronic de dirijare si ordonare -sediu Complex TOM

SPIT

29

29

0

29

29

0

29

18

Sistem de supraveghere audio/video - sediu Nieolae Grindeanu

SPIT

38

38

0

38

38

0

38

19

Sistem de supraveghere audio/video - sediu

C-Omplsx-I-OM - - - -      ••   -        - - -

SPIT

20

20

0

20

20

0

20

20

Licență aplicație Remote Desktop Services

SPIT

5

5

0

5

5

0

5

21

Certificat digital domeniu Web

SPIT

2

2

0

2

2

0

o

22

Modul Integrare Sistem Informatic

SPIT

63

63

0

63

63

0

63

23

Pachet module Gestiune și evidență Registre Electronice

SPIT

47

47

0

47

47

0

47

24

Modul Statistică operatori

SPIT

33

n n

0

33

33

0

33

25

Aplicație Integrare servicii platformă Ghișeul.ro

SPIT

19

19

0

19

19

0

19

26

Sistem cereri on-Iine

SPIT

88

88

0

88

88

0

88

TOTAL

341.959

452.798

444.287

8.511

5.648

0

0

0

0

295

5.353

0CAP. 80 ACȚIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ȘI DE MUNCĂ


Nr.

cri.

Denumire dotare

Solicitare /

Responsabil

Valoarea totala inițială

Valoarea totală actualizată

Decontat pana la 31.12.2018

Rest de executat

Alocație

2019 din

care:

Surse

cf.OG

19/94

1.1

Proiect eFEN postade rare

Proiect e FEN 20142020

Transf.de la bugetele locale

Buget local

Buget stat

I

E-leaming software, în proiectul

CERTOURII

DDFE

10

10

0

10

10

10

TOTAL

10

10

0

10

10

0

0

0

10

0

0

0


CAP. 84 TRANSPORTURI


mii lei


ANEXA LĂ

Nr.

cri.

Denumire obiectiv

Solicilare/Resp onsabil

Valoarea totală inițială

Valoarea totală actualizată

Decontat pana ia 31.12. 2018

Rest de executat

Alocație

2019 din

care:

Surse cf.OG 19/94

Fond mediu

Proiect eFEN postade rare

Proiect eFEN 20142020

Transf.de la bugetele locale

Buget local

Buget

stat

1

Autobuze Euro 6

HCL nr.355/12.12.2016

TVA aferent

DGSP

9.165

9.! 65

n

9.165

9.165

-

A

0 165

TOTAL

9.165

9.165

0

9.165

9.165

0

0

0

0

0

9.165

0

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ» ,


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR, MARCELA ENACtfE

CONSTANT^

ROMANIA

JUDEȚUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL MUNICIPIUL CONSTANȚA


ANEXA 3


NR.Listă alte cheltuieli asimilate investițiilor pe anul 2019

CAP. 51 AUTORITĂȚI PUBLICE ȘI ACȚIUNI EXTERNE                                                       mii lei

Nr.

cri.

Denumire obiectiv

Solicitare/Respons abil

Valoarea totală inițială

Valoarea totală actualizată

Decontat pana la 31.12. 2018

Rest de executat

Alocație

2019 din

care:

Surse

cf.OG

19/94

Fond mediu

Proiecte

FEN postade rare

Proiect eFEN 20142020

Transf.de la bugetele locale

Buget local

Buget stat

1

Asistenta tehnica si expertiza specializata in domeniul dezvoltării urbane a municipiului Constanta

DDFE

4.140

4.140

8

4.132

1.610

1.610

TOTAL

4.140

4.140

8

4.132

1.610

0

0

0

0

0

1.610

0

CAP.65 ÎNVĂȚĂMÂNT__________________________________________________________________________________________________mii lei

Nr.

crt.

Denumire obiectiv

Solicitare/Respons abil

Valoarea totală inițială

Valoarea totală actualizată

Decontat pana la 31.12.

2018

Rest de executat

Alocație

2019 din

care:

Surse

cf.OG

19/94

Fond mediu

Proiecte

FEN postade rare

Proiect eFEN 20142020

Transf.de la bugetele locale

Buget local

Buget stat

Școlala Gimnazială nr. 10 - Mihail Koiciu, Constanța”

Școlala

______

_______

______

1

nr. 10 - Mihail Koiciu, Constanța

11

11

0

11

11

11

TOTAL

11

11

0

11

11

0

0

0

0

0

11

0

ANEXA la

HCLMNR,/g/zW

CAP. 66-SĂNĂTATE                                                                                                          mii lei        /

Nr.

crt.

Denumire obiectiv

Solicitare/ Responsabil

Valoarea totala inițiala

Valoarea totală actualizata

Decontat pana la 31.12.

2018

Rest de

executat

Alocație

2019 din

care:

Surse cf.OG 19/94

Fond mediu

Proiecte

FEN postade rare

Proiect eFEN 20142020

Transf.de la bugetele locale

Buget local

Buget stat

1

Lucrări de reparații asimilate investițiilor pentru cabinetele medicale școlare de medicină generală din rețeaua de medicină a municipiului Constanța

SPAS

3.200

3.200

0

3.200

3.200

3.200

TOTAL

3.200

3.200

0

3.200

3.200

0

0

0

0

0

3.200

0

CAP.68 ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ                                                                          mii lei

mii lei


Nr.

crt.

Denumire obiectiv

Solicitare/ Responsabil

Valoarea totală inițială

Valoarea totală actualizată

Decontat pana la 31.12. 2018

Rest de

executat

Alocație 2019 din care:

Surse cf.OG 19/94

Fond mediu

Proiecte

FEN postade rare

Proiect eFEN 20142020

Transf.de la bugetele locale

Buget local

Buget

stat

1

Racordarea la rețeaua de gaze naturale a orașului a creselor si a sediului administrativ

SPAS

200

200

0

200

196

196

2

Lucrare de reparații la centrala existenta la Căminul pentru persoane vârstnice (inlocuire boiler, reparații la sistemul electronic de automatizare)

SPAS

120

120

0

120

120

120

3

Amenajarea suprafeței de 31,05 mp in depozit de alimente pentru Cantina de ajutor social Constanta

SPAS

112

112

0

112

112

112

4

"Lucrări de proiectare, reparații și amenajări asimilate investițiilor pentru spațiul situat pe bl I C. Rrătiann nr 172 rtl

ȘPAȘ__

_______’ir'i

-- ~          t

__n

-----757

--“757

— -

—--

- - —

757

Comercial Doi Cocoși” - HCL nr. 105/28.03.2019

TOTAL

1.189

1.189

0

1.189

1.185

0

0

0

0

0

1.185

0

CAP. 70 LOCUINȚE, SERVICII ȘI DEZVOLTARE PUBLICĂ

ANEXA LA,
HCLM NIL

Nr.

crt.

Denumire obiectiv

Solicitare / Responsabil

Valoare totală inițiala

Valoare totală actualizata

Decontat până la 31.12. 2018

Rest de executat

Total alocație, 2019 din care:

Surse cf.OG 19/94

Fond mediu

Proiecte

FEN postade rare

Proiecl e FEN 2014-2020

Transf.de la bugetele locale

Buget local

Buget stat

1

“Lucrări de demolare a unor active amplasate pe amplasamentul obiectivului de investiții Sală sport Polivalentă 5000 locuri zona Badea Cârțan, inclusive proiectarea” (expertiză tehnică, PT, DTAD, avize, altele)

DAIP

747

747

0

747

747

747

TOTAL

747

747

0

747

747

0

0

0

0

0

747

0

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

ROMANIA
Lista obiectivelor de investiții pe anul 2019

cu linie finanțare conform HCL nr.355/12.12.2016


INVJ C+M- mii lei

Denumirea obiectivului

Valoarea

Valoarea

Total

Rest de

Prevederi pentru 2019

Total

finanțate din:

Nr.

totală

totala

realizări la

executat

alocații 2019

Surse

Fond

Proiecte

Fond

Linie

Buget

Transf

cri.

inițială

actualizată

31.12.

2018

(col. 7-14)

cf.OG

mediu

FEN

special

finant.

local

de la bug

19/94

postaderare

Li 14/96

nr.355/12.1

2.2016

de stat

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

CAPITOLUL 84

TRANSPORTURI

Total, din care:

117.376

117.376

58.903

58.473

48.301

0

0

0

0

48.301

0

0

Dotări și alte cheltuieli

117.376

117.376

58.903

58.473

48.301

0

0

0

0

48.301

0

0

de investiții

Autobuze Euro 6

117.376

117.376

58.903

58.473

48.301

0

0

0

0

48.301

0

0

01.02

HCL nr.355/12.12.2016

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ     ,

Pagii


(L4) HCL nr. din

Credit

JUDEȚUL CONSTANȚA

UNITATEA;ADMINSTRATIV TERITORIALĂ A MUNICIPIULUI CONSTANȚA

Formular a'nexa 4

hclnS&Z


FINANȚĂRI NERAMBURSABILE DIN FONDURI PUBLICE

i

In arjul 2019 Primăria municipiului Constanța își propune să finanțeze din fonduri publice programe, proiecte și acțiuni nonprofit de interes general, astfel: j

  • a) suma de, 4.650 mii lei pentru activități, proiecte și alte evenimente culturale, artistice sau din alte domenii de interes general, inițiate de primărie;

  • b) suma de' 2.711 mii lei pentru organizarea de sesiuni de selecție de proiecte din domeniile cultural, sportiv, tineret, proiecte inițiate de ofertanți, în baza Regulamentul de acordare a finanțărilor nerambursabile aprobat prin H.C.L. nr.73/2018.'

Finanțarea tuturor proiecteor se face în conformitate cu Legea nr.350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nopprofit de. interes general, cu modificările și completările ulterioare, cu prevederile Ordonanței Guvernului nr.51/1998 privind îmbunătățirea sistemului de finanțare a programelor, proiectelor și acțiunilor culturale, cu modificările iși completările ulterioare, precum și ale Ordinului Agenției Naționale pentru Spor.ț nr. 130/2006 privind finanțarea nerambursabilă din fonduri publice a proiectelor cluburilor sportive de drept privat și ale asociațiilor de ramură de sport județene;


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR, MARCELA ENACHE

-JUDEȚUL:CONSTANTA

Unitatea administrativ - teritorială :MUNICIPIU REȘEDINȚA DE JUDEȚ CONSTANTA

ANEXA LA

HCLM M


Formular:                 ANEXA 5

BUGETELE INSTITUȚIILOR SUBORDONATE

LEI

Finanțare de baza

Finanțare complementara

Venituri proprii

NR.

CRT

DENUMIREA UNITATII

Cheltuieli cu bunuri si servicii

Cheltuieli cu bunuri si servicii

Cheltuieli de capital

Burse

Transferuri

Asistență socială

Cheltuieli de personal

Cheltuieli bunuri si servicii

Asistenta sociala

Alte cheltuieli

Proiecte din FEN/FSE

Plăti din anii precedenti

Ch. de capital

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

1

GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL 'ROBOȚEL'

58.854

8.000

4.019

2

GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL 'ZUBEYDE HANIM'

95.251

11.000

24.623

3

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT 'AMICII'

137.759

17.000

5.428

20.000

600.000

4

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT 'CĂSUȚĂ DE TURTA DULCE'

105.318

112.482

6.624

460.000

5

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT 'GULLIVER'

76.665

9.000

380.000

6

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT'LUMEA COPIILOR'

80.150

17.000

10.856

280.000

7

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT 'LUMEA POVEȘTILOR'

83.248

7.000

3.618

300.000

8

PRELUNGIT 'MUGUREL'

92.541

14.000

5.427

325.000

-

- - ----

9

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.10

66.985

25.379

1.809

180.000

10

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT 'DUMBRAVA MINUNATĂ'

74.342

101.885

15.509

2.964

420.000

Finanțare de baza

Finanțare complementara              .

Venituri p

roprii                        ,      .

anexa la ______________M   J .  f/s

NR. CRT

DENUMIREA UNITATII

Cheltuieli cu bunuri si servicii

Cheltuieli cu bunuri si servicii

Cheltuieli de capital

Burse

Transferuri

Asistență socială

Cheltuieli de personal

Cheltuieli bunuri si servicii

Asistenta sociala

ch

HCL

vl NR. £0

Ch. de capital

Alte eltuieli

Proiecte din FEN/FSE

■/

Plăti din anii precedenti

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

11

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.2

67.760

116.096

12.490

1.809

200.000

12

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.33

69.696

9.300

290.000

13

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.42

75.504

20.000

210.000

14

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.44

65.824

22.000

1.809

225.000

15

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.45

78.214

2.000

1.809

41.000

265.000

16

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT AZUR

76.278

12.000

400.000

17

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.53

120.247

102.697

5.428

265.000

18

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.57

65.824

9.000

3.619

12.000

245.000

19

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.8

72.019

16.000

7.237

530.000

20

țjrtALî!.";! j a «u

PRELUNGIT NR.6

66.598

16.000

---- _ _

3.619

530.000

_ ..

21

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT ’PERLUȚELE MĂRII'

93.702

38.550

475.000

22

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT 'STELUȚELE MĂRII'

179.787

32.000

1.809

400.000

Finanțare de baza

.....         Finanțare complementara

.          Venituri proprii

anexa

-1 ... Zzi

NR. CRT

DENUMIREA UNITATII

Cheltuieli cu bunuri si servicii

Cheltuieli cu bunuri si servicii

Cheltuieli de capital

Burse

Transferuri

Asistență socială

Cheltuieli de personal

Cheltuieli bunuri si servicii

Asistenta sociala

Alte cheltuieli

flULM 1

Proiecte din FEN/FSE

/ / Plăti din anii precedenti

Ch. de capital

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

23

ȘCOALA GIMNAZIALA NR.33 'ANGHEL SALIGNY'

160.950

14.000

8.001

63.482

14.820

53.000

24

ȘCOALA GIMNAZIALA NR.

40 'AUREL VLAICU'

304.941

10.821

18.870

124.064

26.445

4.000

12.000

25

ȘCOALA GIMNAZIALA NR.

12'B.P. HASDEU'

437.835

60.000

102.150

30.450

16.000

34.000

5.000

26

ȘCOALA GIMNAZIALA NR.3 ’CIPRIAN PORUMBESCU’

185.912

12.000

74.300

22.931

25.000

27

ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 23 'CONSTANTIN BRĂNCOVEANU'

295.447

19.000

63.957

42.946

38.000

28

ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 28 'DAN BARBILLIAN'

254.092

10.000

80.399

11.195

8.000

29

ȘCOALA GIMNAZIALA NR.

38 'DIMITRIE CANTEMIR'

329.788

20.000

111.170

33.730

5.000

45.000

30

ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 11 ’DR. CONSTANTIN ANGELESCU'

144.184

15.000

193.325

34.416

19.000

31

ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 43 'FERDINAND'

255.955

12.000

77.400

7.407

34.000

531.576

19.000

197.670

12.761

50.000

32

ȘCOALA GIMNAZIALA NR.

30 'GHEORGHE ȚIȚEICA'

92.000

33

ȘCOALA GIMNAZIALA NR.

22 'I.C. BRÂTIANU'

138.968

20.000

82.004

7.464

15.000

34

ȘCOALA GIMNAZIALA NR.

24 'ION JALEA'

574.871

6.000

253.516

20.432

41.000

9.000

Finanțare de baza

Finanțare complementara

Venituri proprii

'   ANEXA LA

uri M KH? /z

NR.

CRT

DENUMIREA UNITATII

Cheltuieli cu bunuri si servicii

Cheltuieli cu bunuri si servicii

Cheltuieli de capital

Burse

Transferuri

Asistență socială

Cheltuieli de personal

Cheltuieli bunuri si servicii

Asistenta sociala

Alte cheltuieli

Proiecte din FEN/FSE

Plăti din anii precedenti

Ch. de capital

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

35

ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 17’ION MINULESCU'

207.149

11.107

58.858

33.120

10.000

36

ȘCOALA GIMNAZIALA NR.

18 'JEAN BART'

229.130

10.121

48.716

23.441

37

ȘCOALA GIMNAZIALA NR.

29 'MIHAI VITEAZUL'

380.612

17.022

125.000

23.336

18.000

99.000

38

ȘCOALA GIMNAZIALA NR.

10 'MIHAIL KOICIU'

168.029

5.000

38.327

70.564

63.798

5.000

5.000

39

ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 5 ’NICOLAE IORGA'

180.324

8.000

55.100

29.042

8.000

24.000

40

ȘCOALA GIMNAZIALA NR.

39 ’NICOLAE TONITZA'

517.271

19.000

136.616

21.250

11.000

34.000

41

ȘCOALA GIMNAZIALA NR.14

118.477

9.846

75.184

18.035

42

ȘCOALA GIMNAZIALA NR.16 MARIN I. DOBROGIANU

319.247

17.000

102.700

36.677

4.000

43

ȘCOALA GIMNAZIALA NR.31

148.283

8.000

114.164

13.233

40.000

44

«^GOAî-A G!NAzCîALA Nrx.3r

333.412

o.2oo

106.842

41.596

- -

40.000

-

■ - -

45

ȘCOALA GIMNAZIALA NR.8

316.612

25.000

49.996

149.628

41.144

16.000

46

ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 7 ■REMUS OPREANU'

405.835

10.900

145.000

17.960

30.000

25.000

Finanțare de baza

F

inantare complemer

tara

Venituri proprii

uri M N1R //? 7ZfeT

NR.

CRT

DENUMIREA UNITATll

Cheltuieli cu bunuri si servicii

Cheltuieli cu bunuri si servicii

Cheltuieli de capital

Burse

Transferuri

Asistență socială

Cheltuieli de personal

Cheltuieli bunuri si servicii

Asistenta sociala

Alte cheltuieli

F

roiecte din FEN/FSE

Plăti din anii precedenti

Ch. de capital

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

47

COLEGIUL COMERCIAL ’CAROL I'

390.449

17.000

313.316

18.243

18.000

135.000

1.000

1.000

48

COLEGIUL NAȚIONAL DE ARTE 'REGINA MARIA'

516.896

50.000

380.350

7.463

12.000

95.200

49

COLEGIUL NAȚIONAL 'MIHAI EMINESCU'

389.594

107.312

474.371

3.803

8.000

156.000

50

COLEGIUL NAȚIONAL ’MIRCEA CEL BĂTRÎN'

509.207

547.319

329.212

51.000

47.000

317.000

10.000

19.000

51

COLEGIUL NAȚIONAL PEDAGOGIC 'CONSTANTIN BRÂTESCU'

565.595

207.258

29.132

407.500

18.661

72.000

456.550

52

LICEUL DE MARINA CONSTANTA

237.886

12.000

59.714

6.908

8.000

203.000

53

LICEUL ENERGETIC CONSTANTA

220.955

16.000

27.000

14.264

71.000

9.000

54

LICEUL TEHNOLOGIC 'PONTICA'

215.029

25.000

106.460

1.982

200.000

55

LICEUL TEHNOLOGIC ’TOMIS'

413.944

24.577

10.770

16.126

31.000

319.000

56

LICEUL TEHNOLOGIC ’C.A. ROSETTi’

288.681

. _ .19 7nn _

93.250

12.504

260.000

. _ ..

-

57

LICEUL TEHNOLOGIC "GHEORGHE MIRON COSTIN"

355.847

85.000

207.885

20.648

599.000

58

LICEUL TEHNOLOGIC ■DIMITRIE LEONIDA'

392.585

35.820

92.200

11.264

5.000

276.000

Finanțare de baza

Finanțare complementara      *

}                   Venituri propr

> ANEXA LA

NR. CRT

DENUMIREA UNITATII

Cheltuieli cu bunuri si servicii

Cheltuieli cu bunuri si servicii

Cheltuieli de capital

Burse

Transferuri

Asistență socială

Cheltuieli de personal

Cheltuieli bunuri si servicii

Asistenta sociala

Alte cheltuie

1

1UJL1V1 XMK.

i

Proiecte din FEN/FSE

Plăti din anii precedenti

Ch. de capital

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

59

LICEUL TEHNOLOGIC 'VIRGIL MADGEARU'

328.470

48.000

319.072

4.473

14.000

60

LICEUL TEORETIC 'GEORGE EMIL PALADE'

240.003

28.158

180.578

2.215

361.000

59.000

10.000

61

LICEUL TEHNOLOGIC 'GHEORGHE DUCA'

336.512

12.000

103.400

17.134

5.000

145.000

62

LICEUL TEHNOLOGIC INDUSTRIAL DE ELECTROTEHNICĂ Șl TELECOMUNICAȚII

324.660

37.374

275.002

9.029

94.937

1.150.000

6.063

63

LICEUL TEHNOLOGIC'IOAN

N. ROMAN'

344.740

30.127

100.502

23.358

24.000

64

LICEUL CU PROGRAM SPORTIV ’NICOLAE ROTARU'

415.226

178.484

48.991

338.550

21.309

618

1.473.000

200.000

65

LICEUL TEORETIC 'DECEBAL'

571.576

25.108

560.597

292.763

30.240

141.000

168.000

1.000

10.000

393.950

66

LICEUL TEORETIC 'GEORGE CĂLINESCU'

345.594

18.761

312.391

4.181

30.000

63:000

7.000

67

LICEUL TEORETIC 'LUCIAN BLAGA'

501.517

8.500

25R.6R?

-- -21.787

40,nnn.

68

LICEUL TEORETIC ’OVIDIUS'

479.304

21.275

346.050

5.000

235.000

69

LICEUL TEORETIC ’TRAIAN'

465.206

43.475

504.250

26.000

99.000

7.500

70

SEMINAR TEOLOGIC LICEAL ORTODOX

117.974

17.000

11.405

6.522

14.000

TOTAL

17.868.916

2.693.742

245.939

8.424.316

3 W -

, 967.627

D

980.618

13.135.687

221.500

31.000

1.635.950

34.063

Finanțare de baza

Finanțare complementara

Venituri proprii

anexa la .

HCLM NR.

NR. CRT

DENUMIREA UNITATII

Cheltuieli cu bunuri si servicii

Cheltuieli cu bunuri si servicii

Cheltuieli de capital

Burse

Transferuri

Asistență socială

Cheltuieli de personal

Cheltuieli bunuri si servicii

Asistenta sociala

Alte cheltuieli

Proiecte din FEN/FSE

Plăti din anii precedenti

Ch. de capital

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Buget local

Venituri proprii .

NR. CRT

DENUMIREA UNITATII

Cheltuieli de personal

Cheltuieli bunuri si servicii

Alte cheltuieli

Cheltuieli de capital

Transferuri

Asistență socială

Cheltuieli de personal

Cheltuieli bunuri si servicii

Asistenta sociala

Alte cheltuieli

Proiecte din FEN/FSE

Plăti din anii precedenti

Ch. de capital

1

SERVICIUL DE IMPOZITE SI TAXE SI ALTE VENITURI ALE BUGETULUI LOCAL

22.580.000

9.725.000

120.000

394.000

2

MUZEUL DE ARTA POPULARA

1.790.000

70.000

3

SERVICIUL PUBLIC DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ

75.347.000

16.196.000

2.208.000

4.689.000

31.110.000

4

SPITALUL CLINIC DE BOLI INFECTIOASE

26.410.000

39.717.242

263.000

-112.000

5.124.619

TOTAL

97.927.000

25.921.000

2.328.000

5.083.000

0

31.110.000

26.410.000

39.717.242

0

263.000

0

-112.000

5.124.619

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR, MARCELA ENApME

JUDEȚUL:CONSTANTA

ANEXA LA .

HCLM NR,Unitatea administrativ - teritorială .'MUNICIPIUL CONSTANTA

Formular:


ANEXA 6


BUGETELE INSTITUȚIILOR DE INVATAMANT PARTICULAR

■■■ ' ■ ■ , " ■

BUGET

BUGET

BUGET

BUGET

TOTAL

NR.

DENUMIREA UNITATII

CHELTUIELI

CHELTUIELI PENTRU

CHELTUIELI

CHELTUIELI

BUGET 2019

CRT.

DE PERSONAL

BUNURI SI SERVICII

ASISTENTA SOCIALA

COMPETIȚII ȘCOLARE

1

GRĂDINIȚĂ GAMEX

256.467

21.547

278.014

2

GRĂDINIȚĂ TONI SI JERRY JUNIOR

172.582

23.855

196.437

3

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT PITICOT

414.550

35.911

450.461

4

GRĂDINIȚĂ LA NOUVELLE GENERATION

272.256

20.521

292.777

5

GRĂDINIȚĂ CASUTA DIN PĂDURE

281.503

28.216

309.719

6

GRĂDINIȚĂ COMENIUS

255.240

19.238

274.478

7

GRĂDINIȚĂ ADIA KINDERGARDEN

238.224

17.956

256.180

8

ȘCOALA PRIMARA PETRE ISPIRESCU

1.006.291

98.728

1.865

1.106.884

9

ȘCOALA PRIMARA NOUA GENERAȚIE

96.092

11.049

3.731

110.872

10

ȘCOALA PRIMARA COLIBRI

1.073.487

95.387

3.618

1.172.492

11

ȘCOALA GIMNAZIALA SPECTRUM

860.141

86.387

17.012

963.540

12

ȘCOALA SF. MARTIRI BRANCOVENI

737.674

66.292

16.736

820.702

13

LICEUL TH. UCECOM SPIRU HARET

354.315

32.937

387.252

14

LICEUL TEORETIC EDUCAȚIONAL CENTER

745.409

88.331

833.740

15

LICEUL TEORETIC INTERNATIONAL DE INFORMATICA

677.276

67.548

5.203

750.027

16

GRĂDINIȚĂ MINI LONDON

352.681

29.499

382.180

--17

ȘCOALA GIMNAZIALA WILHELM MOLDOVAN

139.542

14.486

5 AQR         

.... .... .. -------

A m

—     » Ui’.'-1'-"

TOTAL- !    .

7.933.730 .  \

757.888         -

.      31.548        '

/        22.215       .

8.745.381


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR, MARCELA ENACbE

JUDEȚULCONSTANTA

Unitatea administrativ - teritorială :MUNICIPIU REȘEDINȚA DE JUDEȚ CONSTANTA

Formular: ANEXA 7

anexa la


BUGETUL FONDURILOR EXTERNE NERAMBURSABILE

PE ANUL 2019

mii lei

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

BUGET

2019

TOTAL VENIȚURI-SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 00.02+00.16+00.17+45.08+48.08)

00.01

501

I. VENITURI CURENTE (cod 00.12)

00.02

C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.14)

00.12

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 37.08)

00.14

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.08.06)

37.08

Sume primite de administrațiile locale în cadrul unor programe cu finanțare nerambursabilă

37.08.06

III. OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 40.08)

00.16

6

încasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod 40.08.15)

40.08

6

Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli (cod 40.08.15.02)

40.08.15

6<

Sume utilizate de administrațiile locale din excedentul anului precedent pentru secțiunea de dezvoltare

40.08.15.02

6<

IV. SUBVENȚII (cod 44.08+00.18)

00.17

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE ( cod 42.08)

___________

Subvenții de la bugetul de stat ( cod 42.08.60+42.08.61+42.08.75)

42.08

Cofinanțare publică acordată în cadrul mecanismului SEE

42.08.60

Cofinanțăre publică acordată în cadrul mecanismului norvegian

42.08.61

Cofinanțare publică acordată în cadrul Mecanismelor financiare Spațiul Economic European și Norvegian 2014-2021

42.08.75

Donații din străinătate (cod 44.08.01 la 44.08.03)

44.08

Donații din străinătate ( cod 44.08.01.01 +44.08.01.02)   -

44.08.01

DENUMIREA INDICATORILOR

ANE>

HCLM nr, a

Cod indicator

BUGET

2019

Curente *)

44.08.01.01

X

De capital *)

44.08.01.02

X

De la guverne străine ( cod 44.08.02.01+44.08.02.02)

44.08.02

Curente *)

44.08.02.01

X

De capital *)

44.08.02.02

X

De la alte administrații ( cod 44.08.03.01+44.08.03.02)

44.08.03

Curente *)

44.08.03.01

De capital *)

44.08.03.02

Sume primite de la UE/alti donatori în contul plăților efectuate si prefinantari ( cod 45.08.17+45.08.18+45.08.21+45.08.24)

45.08

Mecanismul financiar SEE *) (cod 45.08.17.03)

45.08.17

Prefinantare

45.08.17.03

X

Mecanismul financiar norvegian *) (cod 45.08.18.03)

45.08.18

Prefinantare

45.08.18.03

X

Fondul național pentru relații bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE *) (cod 45.08.21.03)

45.08.21

Prefinantare

45.08.21.03

X

Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene*) ( cod 45.08.24.01+45.08.24.02)

45.08.24

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.08.24.01

X

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.08.24.02

X

Sume primite de la UE/alti donatori in contul plăților efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020 ( cod 48.08.12+48.08.15+48.08.16+48.08.31 la 48.08.33)

48.08

495

Instrumentul European de Vecinătate (ENI) (cod 48.08.12.03)

48.08.12

1

i

Prefiriar:ia:e                                  ---------- ---------- ' ’

....

48.08.12.03

— .

Alte programe comunitare finanțate în perioada 2014-2020 (APC) ( cod 48.08.15.03)

48.08.15

495

Prefinantare

48.08.15.03

495

Alte facilități și instrumente postaderare ( cod 48.08.16.03)

48.08.16

IPrefinantare                                         ■

48.08.16.03

Mecanismele financiare Spațiul Economic European și Norvegian 2014-2021( cod 48.08.31.03)

48.08.31

IPrefinantare

48.08.31.03

1    anexata

DENUMIREA INDICATORILOR              | HCl_M

Cod indicator

BUGET

2019

Fondul pentru relații bilaterale aferent Mecanismelor financiare Spațiul Economic European și Norvegian 2014-2021 ( cod 48.08.32.03)

48.08.32

Prefinantare

48.08.32.03

Asistență tehnică aferentă Mecanismelor financiare Spațiul Economic European și Norvegian 2014-2021( cod 48.08.33.03)

48.08.33

Prefinantare

48.08.33.03

TOTAL CHELTUIELI- SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (50.08+59.08+63.08+70.08+74.08+79.08)

49.08

501

Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.08+54.08)

50,08

Autoritati publice si acțiuni externe (cod 51.08.01)

51.08

Din total capitol:

Autoritati executive si legislative (cod 51.08.01.03)

51.08.01

Autorități executive

51.08.01.03.

Alte servicii publice generale (cod 54.08.10)

54.08

Din total capitol:

Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor

54.08.10

Partea a ll-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA (cod 60.08+61.08)

59,08

Aparare (cod 60.08.02)

60.08

Din total capitol:

Aparare naționala

60.08.02

Ordine publica si siguranța naționala (cod 61.08.03+61.08.50)

61.08

Din total capitol:

Ordine publica (cod 61.08.03.04)

61.08.03

Politie comunitara

61.08.03.04

Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice si siguranței naționale

61.08.50

Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.08 + 66.08 +67.08 + 68.08)

63,08

Invatamant (cod 65.08.03 (a 65.08.05+65.08.07+65.08.11+65.08.50)

65.08

Din total capitol:                                                                                         „    „

Cod indicator

BUGET

DENUMIREA INDICATORILOR

ANEXA LA .

HCLM NR.

2019

învățământ preșcolar si primar (cod 65.08.03.01 +65.08.03.02)

65.08.03

învățământ preșcolar

65.08.03.01

învățământ primar

65.08.03.02

învățământ secundar (cod 65.08.04.01 la 65.08.04.03)

65.08.04

învățământ secundar inferior

65.08.04.01

învățământ secundar superior

65.08.04.02

Invatamant profesional

65.08.04.03

învățământ postliceal

65.08.05

învățământ nedefinitul prin nivel (cod 65.08.07.04)

65.08.07

învățământ special

65.08.07.04

Servicii auxiliare pentru educație (cod 65.08.11.03+65.08.11.30)

65.08.11

Internate si cantine pentru elevi

65.08.11.03

Alte servicii auxiliare

65.08.11.30

Alte cheltuieli in domeniul invatamantului

65.08.50

Sanatate (cod 66.08.06+66.08.50)

66.08

Din total capitol:

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi (cod 66.08.06.01)

66.08.06

Spitale generale

66.08.06.01

Alte cheltuieli in domeniu sanatatii (cod 66.08.50.50)

66.08.50

Alte instituții si acțiuni sanitare

66.08.50.50

Cultura, recreere si religie (cod 67.08.03+67.08.05+67.08.06+67.08.50)

67.08

Din total capitol:

Servicii culturale (cod 67.08.03.02 ia 6/.08.03.08 + 67.08.03.12-r 67.uo.03.14 + 67.08.03.30)                      ’ ’      — - -                 -----------

C7_nom______

Biblioteci publice comunale, orășenești, municipale

67.08.03.02

Muzee

67.08.03.03

Instituții publice de spectacole si concerte

67.08.03.04

Scoli populare de arta si meserii

67.08.03.05

Case de cultura

67.08.03.06

Cămine culturale

67.08.03.07

Cod indicator

BUGET

DENUMIREA INDICATORILOR

ANEXA LA /

HCLMNR. Z^zZ^^

2019

Centre pentru conservarea si promovarea culturii tradiționale

67.08.03.08

Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice

67.08.03.12

Centre culturale

67.08.03.14

Alte servicii culturale

67.08.03.30

Servicii recreative si sportive (cod 67.08.05.01 la 67.08.05.03)

67.08.05

Sport

67.08.05.01

Tineret

67.08.05.02

întreținere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement

67.08.05.03

Servicii religioase

67.08.06

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei

67.08.50

Asigurări si asistenta sociala (cod 68.08.02 + 68.08.04 + 68.08.05 + 68.08.06 +68.08.11+ 68.08.15 + 68.08.50)

68.08

Din total capitol:

Servicii publice descentralizate

68.08.02

Asistenta acordata persoanelor in varsta

68.08.04

Asistenta sociala in caz de boli si invalidități (cod 68.08.05.02)

68.08.05

Asistenta sociala in caz de boli si invaliditate

68.08.05.02

Asistenta sociala pentru familie și copii

68.08.06

Creșe

68.08.11

Prevenirea excluderii sociale (cod 68.08.15.02)

68.08.15

Cantine de ajutor social

68.08.15.02

Alte cheltuieli in domeniul asigurărilor si asistenței sociale ( cod 68.08.50.50)

68.08.50

Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale

68.08.50.50

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINȚE, MEDIU SI APE (cod 70.08+74.08)

Locuințe, servicii si dezvoltare publica (cod 70.08.03+70.08.04+70.08.05+70.08.06+70.08.07+70.08.50)

70.08

Din total capitol:

Locuințe (cod 70.08.03.01+70.08.03.30)

70.08.03

Dezvoltarea sistemului de locuințe

70.08.03.01

DENUMIREA INDICATORILOR                 . ^^^XA LA    |

/HCLMNjR.

Cod indicator

BUGET

2019

Alte cheltuieli in domeniul locuințelor

70.08.03.30

Servicii si dezvoltare publica

70.08.04

Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice (cod 70.08.05.01+70.08.05.02)

70.08.05

Alimentare cu apa

70.08.05.01

Amenajari hidrotehnice

70.08.05.02

Iluminat public si electrificări

70.08.06

Alimentare cu gaze naturale in localitati

70.08.07

Alte servicii în domeniile locuințelor, serviciilor si dezvoltării comunale

70.08.50

Protecția mediului (cod 74.08.05+74.08.06+ 74.08.50)

74.08

391

Din total capitol:

Salubritate si gestiunea deșeurilor (cod 74.08.05.01+74.08.05.02)

74.08.05

Salubritate

74.08.05.01

Colectarea, tratarea si distrugerea deșeurilor

74.08.05.02

Canalizarea si tratarea apelor reziduale

74.08.06

Alte servicii în domeniul protecției mediului

74.08.03

391

Partea a V-a ACȚIUNI ECONOMICE (cod 80.08+81.08+83.08+84.08+87.08)

79,08

110

Acțiuni generale economice, comerciale si de munca (cod 80.08.01)

80.08

110

Din total capitol:

Acțiuni generale economice si comerciale (cod 80.08.01.06+80.08.01.10)

80.08.01

110

Prevenire si combatere inundații si ghețuri

80.08.01.06

Programe de dezvoltare regionala si sociala

80.08.01.10

110

Combustibili si energie (cod 81.08.06+81.08.50)

81.08

Din total capitol:                                                                                             “   ’   ~ ~                                   -------------- ------- -

Energie termica

81.08.06

Alte cheltuieli privind combustibili si energia

81.08.50

Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare (cod 83.08.03)

83.08

Din total capitol:

Agricultura (cod 83.08.03.03+83.08.03.30)

83.08.03

Protecția plantelor si carantina fitosanitara

83.08.03.03

BUGET

ANEXA LA ,

DENUMIREA INDICATORILOR                     // / 7

Cod indicator

2019

Alte cheltuieli in domeniul agriculturii

83.08.03.30

Transporturi (cod 84.08.03+84.08.06+84.08.50)

84.08

Din total capitol:

Transport rutier (cod 84.08.03.01 la 84.08.03.03)

84.08.03

Drumuri si poduri

84.08.03.01

Transport în comun

84.08.03.02

Străzi

84.08.03.03

Transport aerian (cod 84.08.06.02)

84.08.06

Aviația civila

84.08.06.02

Alte cheltuieli în domeniul transporturilor

84.08.50

Alte acțiuni economice (cod 87.08.01+87.08.03+87.08.04)

87.08

Din total capitol:

Fondul Roman de Dezvoltare Sociala

87.08.01

Zone libere

87.08.03

Turism

87.08.04

VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT

96.08

EXCEDENT (cod 98.08.97)

98.08

Excedentul secțiunii de dezvoltare

98.08.97

DEFICIT ( cod 99.08.97)

99.08

Deficitul secțiunii de dezvoltare

99.08.97

PREȘEDINTE ȘEDINȚA


CONTRASEMNEAZĂ


SECRETAR, MARCELA ENZ^fîE

JUDEȚUL:CONSTANTA

Unitatea administrativ - teritorială :MUNICIPIU REȘEDINȚA DE JUDEȚ CONSTANTA

ANEXA LA

HCLM NR.


Formular: ANEXA 7 BIS                         ''

====                    BUGETUL

PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE Șl ALINEATE, PE ANUL 2019

CAP.74,08

mii lei

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

BUGET

2019

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

391

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)

0

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

0

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)                                             ;

10

0

Cheltuieli salariate in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.17 +10.01.30)

10.01

0

Salarii de baza

10.01.01

Indemnizație de conducere

10.01.03

Spor de vechime

10.01.04

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

Alte sporuri

10.01.06

Ore suplimentare

10.01.07

Fond de premii

10.01.08

Indemnizație de vacanță

10.01.09

î-ghg psr'î.î«u f-jusț'-j!t '''',!poiG-pr!n oumu!                      .

10.01.10

Fond aferent plătii cu ora

IU.J l. < 1

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

10.01.12

Indemnizații de delegare

10.01.13

Indemnizații de detașare

10.01.14

ANEXA LA.

HCLM

Alocații pentru transportul la si de la locul de munca

10.01.15

Alocații pentru locuințe

10.01.16

Indemnizații de hrană

10.01.17

Alte drepturi salariale in bani

10.01.30

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)

10.02

0

Tichete de masa*)

10.02.01

Norme de hrana

10.02.02

Uniforme si echipament obligatoriu

10.02.03

Locuința de serviciu folosita de salariat si familia sa

10.02.04

Transportul la si de la locul de munca

10.02.05

Vouchere de vacanță

10.02.06

Alte drepturi salariale in natura

10.02.30

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.08)

10.03

0

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.04

Prime de asigurare viață plătite de angajator pentru angajați

10.03.05

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

Contribuția asiguratorie pentru muncă

10.03.07

Contribuții plătite de angajator în numele angajatului

10.03.08

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)

20

0

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

0

Furnituri de birou

20.01.01

Materiale pentru curățenie

20.01.02

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

Apa, canal si salubritate

20.01.04

■ ■ --

_______

20.01.05

Piese de schimb                                                                                      ”

20.01.06

Transport

20.01.07

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

■                                                       1     ânexa la j _ £

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

2O.o|.3Q.

Reparații curente

2<i2z

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

20.03

0

Hrana pentru oameni

20.03.01

Hrana pentru animale

20.03.02

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

20.04

0

Medicamente

20.04.01

Materiale sanitare

20.04.02

Reactivi

20.04.03

Dezinfectanti

20.04.04

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

20.05

0

Uniforme si echipament

20.05.01

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

Alte obiecte de inventar

20.05.30

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

0

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

Deplasări în străinătate

20.06.02

Materiale de laborator

20.09

Cerceta re-dezvoltare

20.10

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

Consultanta si expertiza

20.12

Pregătire profesionala

20.13

Protecția muncii

20.14

Muniție, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata

20.15

Studii si cercetări

20.16

Plăti pentru finanțarea patrimoniului genetic al animalelor

20.18

Contribuții aie"ădmiriistrâuei pubiice iocais -a realiza"?" unor lucrări și servicii de interes public local, în baza unor convenții sau contracte de asociere

ZU.1 □

Reabilitare infrastructura program inundații pentru autoritati publice locale

20.20

Meteorologie |

20.21

ANEXA LA

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor

Prevenirea si combaterea inundațiilor si ingheturilor

20.23

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor (cod 20.24.01 + 20.24.02)

20.24

0

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor externe

20.24.01

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor interne

20.24.02

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

20.25

Tichete cadou

20.27

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

20.30

0

Reclama si publicitate

20.30.01

Protocol si reprezentare

20.30.02

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

Chirii

20.30.04

Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor

20.30.06

Fondul Presedintelui/Fondul conducătorului instituției publice

20.30.07

Executarea silita a creanțelor bugetare

20.30.09

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

TITLUL III DOBÂNZI (cod 30.01 la 30.03)

30

0

Dobânzi aferente datoriei publice interne (cod 30.01.01+30.01.02)

30.01

0

Dobânzi aferente datoriei publice interne directe

30.01.01

Dobânzi aferente creditelor interne garantate

30.01.02

Dobânzi aferente datoriei publice externe (cod 30.02.01 la 30.02.03+30.02.05)

30.02

0

Dobânzi aferente datoriei publice externe directe

30.02.01

Dobânzi aferente creditelor externe contractate de ordonatorii de credite

30.02.02

Dobânzi aferente creditelor externe garantate si/sau directe subimprumutate

30.02.03

J

Dobânzi aferente datoriei publice externe locale                                          - -   .   .           . . -----—

___   nn nn nc

Alte dobânzi (cod 30.03.01 la 30.03.03+ 30.03.05)

30.03

0

Dobânzi aferente imprumuturilor din fondul de tezaur

30.03.01

Dobanda datorata trezoreriei statului

30.03.02

| ANEXAI

hclmnrJ^XZ

Dobânzi aferente imprumuturilor temporare din trezoreria statului

30.03.03

Dobânzi la opeatiunile de leasing

30.03.05

TITLUL IV SUBVENȚII (cod 40.03+40.20+40.30)

40

0

Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif

40.03

Subvenții pentru compensarea creșterilor neprevizionate ale preturilor la combustibili

40.20

Alte subvenții

40.30

TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)

50

0

Fond de rezerva bugetara la dispoziția autorităților locale

50.04

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.01)

51 SF

0

Transferuri curente (cod 51.01.01+51.01.03+51.01.05+51.01.14+51.01.15+51.01.24+51.01.26+51.01.31+51.01.39 + 51.01.46+51.01.49+51.01.60+51.01.61 +51.01.64)

51.01

0

Transferuri către instituții publice

51.01.01

Acțiuni de sanatate

51.01.03

Finanțarea aeroporturilor de interes local

51.01.05

Transferuri din bugetele consiliilor județene pentru finanțarea centrelor de zi pentru protecția copilului

51.01.14

Transferuri din bugetele locale pentru instituțiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap

51.01.15

Transferuri din bugetele consiliilor locale și județene pentru acordarea unor ajutoare către unitățile administrativ-teritoriale în situații de extremă dificultate

51.01.24

Transferuri privind contribuția de asigurări sociale de sănătate pentru persoanele aflate în concediu pentru creșterea copilului

51.01.26

Transferuri privind contribuțiile de sănătate pentru persoanele beneficiare de ajutor social

51.01.31

Transferuri din.bugetele locale_pentru finanțarea unităților de asistență socială și medico-sociale

51.01.39

Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente din domeniul sănătății

51.01.46

Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea camerelor agricole

51.01.49

ANEXA LA

HCLMNR.

Transferuri din bugetul județului pentru clasele de învățământ special organizate în cadrul unităților de învățământ de masă

51.01.60

Transferuri din bugetul local către bugetul județului pentru finanțarea claselor de învățământ de masă organizate în unitățile de învățământ special

51.01.61

Transferuri de la bugetul județului către bugetele locale pentru plata drepturilor de care beneficiază copiii cu cerințe educaționale speciale integrați în învățământul de masă

51.01.64

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+ 55.02)

55 SF

0

A. Transferuri interne (cod 55.01.18+55.01.63+55.01.65)

55.01

0

Alte transferuri curente interne

55.01.18

Finanțarea învățământului particular sau confesional acreditat

55.01.63

Sume reprezentând contribuția unităților administrativ-teritoriale la Fondul IID

55.01.65

B. Transferuri curente în străinătate (către organizații internaționale) (cod 55.02.01+55.02.04)

55.02

0

Contribuții și cotizații la organisme internaționale

55.02.01

Alte transferuri curente în străinătate

55.02.04

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

0

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)

57.02

0

Ajutoare sociale in numerar

57.02.01

Ajutoare sociale in natura

57.02.02

Tichete de cresa si tichete sociale pentru grădiniță

57.02.03

Tichete cadou acordate pentru cheltuieli sociale

57.02.04

Suport alimentar

57.02.05

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59.08 +59.11 +59.12 +59.15 +59.17 +59.20+59.22 +59.25 +59.30+59.35+59.40)

59

0

Burse

59.01

Ajutoare pentru daune provocate de calamitățile naturale

59.02

Programe pentru tineret

59.08

Asociații si fundații

59.11

-

Susținerea cultelor

59.12

■ ANEXALA HCLM

Contribuții la salarizarea personalului neclerical

59.15

Despăgubiri civile

59.17

Sume destinate finanțării programelor sportive realizate de structurile sportive de drept privat

59.20

Acțiuni cu caracter științific si social-cultural

59.22

Sume aferente plății creanțelor salariate

59.25

Programe si proiecte privind prevenirea si combaterea discriminării

59.30

Sume alocate pentru sprijinirea construirii de locuințe

59.35

Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate

59.40

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 80+81)

79

0

TITLUL XVI ÎMPRUMUTURI (cod 80.03+80.30)

80

0

împrumuturi pentru instituții si servicii publice sau activitati finanțate integral din venituri proprii

80.03

Alte împrumuturi

80.30

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)

81

0

Rambursări de credite externe (cod 81.01.01+81.01.02+81.01.05+81.01.06)

81.01

0

Rambursări de credite externe contractate de ordonatorii de credite

81.01.01

Rambursări de credite externe din fondul de garantare

81.01.02

Rambursări de credite aferente datoriei publice externe locale

81.01.05

Diferențe de curs aferente datoriei publice externe

81.01.06

Rambursări de credite interne (cod 81.02.01+81.02.02+81.02.05)

81.02

0

Rambursări de credite interne garantate

81.02.01

Diferențe de curs aferente datoriei publice interne

81.02.02

Rambursări de credite aferente datoriei publice interne locale

81.02.05

TITLUL XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT(85.01)

85

0

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (cod 85.01.01)

85.01

0

jPiaii efectuate in anii precedenti si recuperate in anui curent în secțiunea de funcționare a bugetului iocai

85.0‘î.ul

TITLUL XX REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

90

Excedent 92.01.96

92.01

Excedentul secțiunii de funcționare

92.01.96


Deficit 93.01.96

93.01

Deficitul secțiunii de funcționare

93.01.96

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+79+85)

391

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.02)

51

0

Transferuri de capital (cod51.02.12+51.02.28+51.02.29+51.02.47+51.02.49)

51.02

0

Transferuri prentru finanțarea investițiilor la spitale

51.02.12

Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sănătății

51.02.28

Alte transferuri de capital către instituții publice

51.02.29

Transferuri din bugetul împrumuturilor pentru finanțarea cheltuielilor conform OUG nr.27/2017

51.02.47

Transferuri din bugetul împrumuturilor pentru finanțarea cheltuielilor, conform OG nr.8/2018

51.02.49

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)

55

0

A. Transferuri interne (cod 55.01.03+55.01.07 la 55.01.10 +55.01.12 + 55.01.13 +55.01.15+55.01.28+55.01.42+55.01.56+55.01.67 la 55.01.69)

55.01

0

Programe cu finanțare rambursabila

55.01.03

Programe comunitare

55.01.07

Programe PHARE și alte programe cu finanțare nerambursabilă

55.01.08

Programe ISPA

55.01.09

Programe SAPARD                                .

55.01.10

Investiții ale agentilor economici cu capital de stat

55.01.12

Programe de dezvoltare

55.01.13

Fond Roman de Dezvoltare Sociala

55.01.15

Cheltuieli neeligibile ISPA

55.01.28

Transferuri din hiinptnl local către asociațiile de dezvoltare intercomunitară

ka ni /io

__________ ..

Investiții ale regiilor autonome aeroportuare, de interes local

55.01.56

Transferuri din bugetul împrumuturilor pentru finanțarea unor investiții publice de interes local

55.01.67

ANE
HCLM NR.


Transferuri din bugetul împrumuturilor către asociațiile de dezvoltare intercomunitară conform OUG nr.27/2017

55.01.68

Transferuri din bugetul împrumuturilor către asociațiile de dezvoltare intercomunitară, conform OG nr.8/2018

55.01.69

Titlul VIII Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (cod 56.01 la 56.05+cod 56.07 + 56.08 +56.11+ 56.15 la 56.18 +56.25+56.27+56.28+56.40)

56

0

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR ) (cod 56.01.03)

56.01

0

Cheltuieli neeligibile

56.01.03

Programe din Fondul Social European (FSE) (cod 56.02.03)

56.02

0

Cheltuieli neeligibile

56.02.03

Programe din Fondul de Coeziune (FC) (cod 56.03.03)

56.03

0

Cheltuieli neeligibile

56.03.03

Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) (56.04.01 la 56.04.03)

56.04

0

Finanțarea națională

56.04.01

Finanțarea externa nerambursabila

56.04.02

Cheltuieli neeligibile

56.04.03

Programe din Fondul European pentru Pescuit (FEP) (cod 56.05.03)

56.05

0

Cheltuieli neeligibile

56.05.03

Programe Instrumentul de Asistență pentru Preaderare (IPA) (56.07.01 la 56.07.03)

56.07

0

Finanțarea națională

56.07.01

Finanțarea externa nerambursabila

56.07.02

Cheltuieli neeligibile

56.07.03

Programe Instrumentul European de Vecinătate și Parteneriat (ENPI) (56.08.01 la 56.08.03)

56.08

0

Finanțarea națională

56.08.01

____Finanțarea externa nerambursabila ..     .     .         .

56.08.02

Cheltuieli neeligibile

56.08.03

Sume aferente Fondului European de integrare a resortisantilor tarilor terte ( 56.11.01 la 56.11.03)

56.11

0

Finanțarea națională

56.11.01hclm nr.

Finanțarea externa nerambursabila

56.11.U7

Cheltuieli neeligibile

56.11.03

Alte programe comunitare finanțate in perioada 2007-2013 (56.15.01 la 56.15.03)

56.15

0

Finanțarea națională

56.15.01

Finanțarea externa nerambursabila

56.15.02

Cheltuieli neeligibile

56.15.03

Alte facilitați si instrumente postaderare (56.16.01 la 56.16.03)

56.16

0

Finanțarea națională

56.16.01

Finanțarea externa nerambursabila

56.16.02

Cheltuieli neeligibile

56.16.03

Mecanismul financiar SEE (56.17.01 la 56.17.03)

56.17

0

Finanțarea națională

56.17.01

Finanțarea externa nerambursabila

56.17.02

Cheltuieli neeligibile

56.17.03

Mecanismul financiar norvegian (56.18.01 la 56.18.03)

56.18

0

Finanțarea națională

56.18.01

Finanțarea externa nerambursabila

56.18.02

Cheltuieli neeligibile

56.18.03

Programul de cooperare elvetiano-roman vizând reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii Europene extinse (56.25.01 la 56.25.03)

56.25

0

Finanțarea națională

56.25.01

Finanțarea externa nerambursabila

56.25.02

Cheltuieli neeligibile

56.25.03

Asistență tehnică pentru mecanismele financiare SEE (56.27.01 la 56.27.03)

56.27

0

Finanțarea națională

56.27.01

Finanțarea externa nerambursabila

56.27.02

Cheltuieli neeligibile       .

56.27.03

Fondul național pentru relații bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE (56.28.01 la 56.28.03)

56.28

0

Finanțarea națională

56.28.01

Finanțarea externa nerambursabila

56.28.02


ANEXALA

X7 /J'

hclm nr.

Cheltuieli neeligibile

56.28.03

Sume aferente Fondului de Solidaritate al Uniunii Europene ( cod 56.40.02)

56.40

0

Finanțarea externă nerambursabilă

56.40.02

TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 (cod 58.01 la 58.05+58.11+58.12+58.15+58.16+58.30 la 58.33)

58

391

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) (58.01.01 la 58.01.03)

58.01

0

Finanțarea națională

58.01.01

Finanțare externă nerambursabilă

58.01.02

Cheltuieli neeligibile

58.01.03

Programe din Fondul Social European (FSE) (58.02.01 la 58.02.03)

58.02

0

Finanțarea națională

58.02.01

Finanțare externă nerambursabilă

58.02.02

Cheltuieli neeligibile

58.02.03

Programe din Fondul de Coeziune (FC) (58.03.01 la 58.03.03)

58.03

0

Finanțarea națională

58.03.01

Finanțare externă nerambursabilă

58.03.02

Cheltuieli neeligibile

58.03.03

Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) (58.04.01 la 58.04.03)

58.04

0

Finanțarea națională

58.04.01

Finanțare externă nerambursabilă

58.04.02

Cheltuieli neeligibile                                                                        •

58.04.03

Programe din Fondul European pentru Pescuit și Afaceri Maritime (FEPAM) (58.05.01 la 58.05.03)

58.05

0

Finanțarea națională

58.05.01

Finanțare externă nerambursabilă

58.05.02

Cheltuieli neeligibile

58.05.03

Programe Instrumentul de Asistență pentru Preaderare (IPA II) (58.11.01 la 58.11.03)

58.11

' 0

Finanțarea națională

58.11.01

Finanțare externă nerambursabilă

58.11.02

Cheltuieli neeligibile

58.11.03

Programe Instrumentul European de Vecinătate (ENI) (58.12.01 la 58.12.03)

58.12

0

Finanțarea națională

58.12.01

Finanțare externă nerambursabilă

58.12.02

Cheltuieli neeligibile

58.12.03

Alte programe comunitare finanțate în perioada 2014-2020 (APC) (58.15.01 la 58.15.03)

58.15

391

Finanțarea națională

58.15.01

Finanțare externă nerambursabilă

58.15.02

391

Cheltuieli neeligibile

58.15.03

Alte facilități și instrumente postaderare (58.16.01 la 58.16.03) (AFIP)

58.16

0

Finanțarea națională

58.16.01

Finanțare externă nerambursabilă

58.16.02

Cheltuieli neeligibile

58.16.03

Mecanismul pentru Interconectarea Europei (58.30.01 la 58.30.03)

58.30

0

Finanțarea națională

58.30.01

Finanțare externă nerambursabilă

58.30.02

Cheltuieli neeligibile

58.30.03

Mecanismele financiare Spațiul Economic European și Norvegian 2014-2021 (58.31.01 la 58.31.03)

58.31

0

Finanțarea națională

58.31.01

Finanțare externă nerambursabilă

58.31.02

Cheltuieli neeligibile

58.31.03

Fondul pentru relații bilaterale aferent Mecanismelor financiare Spațiul Economic European și Norvegian 2014-2021 (58.32.01 la 58.32.03)

58.32

0

Finanțarea națională

58.32.01

Finanțare externă nerambursabilă

58.32.02

Cheltuieli neeligibile

58.32.03

Asistență tehnică aferentă Mecanismelor financiare Spațiul Economic European și Norvegian 2014-2021 (58.33.01 la 58.33.03)

_ _ _____________I

ZI

Finanțarea națională

58.33.01

Finanțare externă nerambursabilă

58.33.02

Cheltuieli neeligibile

58.33.03

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

0

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)

71

0

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

0

Construcții

71.01.01

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

Alte active fixe

71.01.30

Reparații capitale aferente activelor fixe

71.03

TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)

72

0

Active financiare (cod 72.01.01)

72.01

0

Participare la capitalul social al societăților comerciale

72.01.01

TITLUL XV FONDUL NAȚIONAL DE DEZVOLTARE

75

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 81)

79

0

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.04)

81

0

Rambursarea imprumuturilor contractate pentru finanțarea proiectelor cu finanțare UE

81.04

TITLUL XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (85.01)

85

0

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (cod 85.01.02+85.01.05)

85.01

0

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent în secțiunea de dezvoltare a bugetului local

85.01.02

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent aferente fondurilor externe nerambursabile

85.01.05

TITLUL XX REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

90

Excedent (92.01.97)

92.01

| Excedentul secțiunii de dezvoltare

92.01.97

Deficit (93.01.97)

93.01

| Deficitul secțiunii de dezvoltare

93.01.97


CONTRAS
JUDEȚUL.CONSTANTA

Unitatea administrativ - teritorială :MUNICIPIU REȘEDINȚA DE JUDEȚ CONSTANTA


Formular: ANEXA 8 BIS

•                            BUGETUL

PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE Șl ALINEATE, PE ANUL 2019

CAP.84 ,06

mii lei

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

BUGET

2019

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

48301

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)

0

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

0

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

0

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.17 +10.01.30)

10.01

0

Salarii de baza

10.01.01

Indemnizație de conducere

10.01.03

Spor de vechime

10.01.04

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

Alte sporuri

10.01.06

i 11             ro

pupili « ><-< «-    -   - -  -  —       

10.01.07

Fond de premii

10.01.08

---------- _

Indemnizație de vacantă

10.01.09

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

10.01.10

Fond aferent plătii cu ora

10.01.11

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

10.01.12

Indemnizații de delegare

10.01.13

Indemnizații de detașare

10.01.14

Alocații pentru transportul la si de la locul de munca

10.01.15

Alocații pentru locuințe

10.01.16

Indemnizații de hrană

10.01.17

Alte drepturi salariale in bani

10.01.30

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)

10.02

0

Tichete de masa*)

10.02.01

Norme de hrana

10.02.02

Uniforme si echipament obligatoriu

10.02.03

Locuința de serviciu folosita de salariat si familia sa

10.02.04

Transportul la si de la locul de munca

10.02.05

Vouchere de vacanță

10.02.06

Alte drepturi salariale in natura

10.02.30

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.08)

10.03

0

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.04

Prime de asigurare viață plătite de angajator pentru angajați

10.03.05

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

Contribuția asiguratorie pentru muncă

10.03.07

Contribuții plătite de angajator în numele angajatului

10.03.08

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)

20

0

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

u

Furnituri de birou

20.01.01

Materiale pentru curățenie

20.01.02

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03


ANEXA LA
HCLMNR.^//

Apa, canal si salubritate

20.01.04

Carburanți si lubrifianti

20.01.05

Piese de schimb

20.01.06

Transport

20.01.07

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

Reparații curente

20.02

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

20.03

0

Hrana pentru oameni

20.03.01

Hrana pentru animale

20.03.02

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

20.04

0

Medicamente

20.04.01

Materiale sanitare

20.04.02

Reactivi

20.04.03

Dezinfectanti

20.04.04

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

20.05

0

Uniforme si echipament

20.05.01

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

Alte obiecte de inventar

20.05.30

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

0

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

Deplasări în străinătate

20.06.02

Materiale de laborator

20.09

20.10

Cârti, publicații si materiale documentare                                                 ’   ”     ~

Consultanta si expertiza

20.12

Pregătire profesionala

20.13

Protecția muncii

20.14


anexa la,

hclmnr.^2%^/

Muniție, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata

20.15

Studii si cercetări

20.16

Plăti pentru finanțarea patrimoniului genetic al animalelor

20.18

Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări și servicii de interes public local, în baza unor convenții sau contracte de asociere

20.19

Reabilitare infrastructura program inundații pentru autoritati publice locale

20.20

Meteorologie

20.21

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor

20.22

Prevenirea si combaterea inundațiilor si ingheturilor

20.23

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor (cod 20.24.01 + 20.24.02)

20.24

0

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe

20.24.01

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne

20.24.02

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

20.25

Tichete cadou

20.27

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

20.30

0

Reclama si publicitate

20.30.01

Protocol si reprezentare

20.30.02

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

Chirii

20.30.04

Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor

20.30.06

Fondul Presedintelui/Fondul conducătorului instituției publice

20.30.07

________

Executarea silita a creanțelor bugetare

20.30.09

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii                                                                   - ----- — -- --   -   -----

...   nn qa qa

__________

TITLUL III DOBÂNZI (cod 30.01 la 30.03)

30

0

Dobânzi aferente datoriei publice interne (cod 30.01.01+30.01.02)

30.01

0

Dobânzi aferente datoriei publice interne directe

30.01.01

i    ANEXA la.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________1 urr H zr xrr> £/

Dobânzi aferente creditelor interne garantate

30.01.07

Dobânzi aferente datoriei publice externe (cod 30.02.01 la 30.02.03+30.02.05)

30.02

0

Dobânzi aferente datoriei publice externe directe

30.02.01

Dobânzi aferente creditelor externe contractate de ordonatorii de credite

30.02.02

Dobânzi aferente creditelor externe garantate si/sau directe subimprumutate

30.02.03

Dobânzi aferente datoriei publice externe locale

30.02.05

Alte dobânzi (cod 30.03.01 la 30.03.03+ 30.03.05)

30.03

0

Dobânzi aferente imprumuturilor din fondul de tezaur

30.03.01

Dobanda datorata trezoreriei statului

30.03.02

Dobânzi aferente imprumuturilor temporare din trezoreria statului

30.03.03

Dobânzi la opeatiunile de leasing

30.03.05

TITLUL IV SUBVENȚII (cod 40.03+40.20+40.30)

40

0

Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif

40.03

Subvenții pentru compensarea creșterilor neprevizionate ale preturilor la combustibili

40.20

Alte subvenții

40.30

TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)

50

0

Fond de rezerva bugetara la dispoziția autorităților locale

50.04

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.01)

51 SF

0

Transferuri curente (cod 51.01.01+51.01.03+51.01.05+51.01.14+51.01.15+51.01.24+51.01.26+51.01.31+51.01.39 + 51.01.46+51.01.49+51.01.60+51.01.61+51.01.64)

51.01

0

Transferuri către instituții publice                                      ”                    -  - .                 -   - ------

-

Acțiuni de sanatate

51.01.03

Finanțarea aeroporturilor de interes local

51.01.05

anexa la

HCLM NR.


Transferuri din bugetele consiliilor județene pentru finanțarea centrelor de zi pentru protecția copilului

51.01.14

Transferuri din bugetele locale pentru instituțiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap

51.01.15

Transferuri din bugetele consiliilor locale și județene pentru acordarea unor ajutoare către unitățile administrativ-teritoriale în situații de extremă dificultate

51.01.24

Transferuri privind contribuția de asigurări sociale de sănătate pentru persoanele aflate în concediu pentru creșterea copilului

51.01.26

Transferuri privind contribuțiile de sănătate pentru persoanele beneficiare de ajutor social

51.01.31

Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea unităților de asistență socială și medico-sociale

51.01.39

Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente din domeniul sănătății

51.01.46

Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea camerelor agricole

51.01.49

Transferuri din bugetul județului pentru clasele de învățământ special organizate în cadrul unităților de învățământ de masă

51.01.60

Transferuri din bugetul local către bugetul județului pentru finanțarea claselor de învățământ de masă organizate în unitățile de învățământ special

51.01.61

Transferuri de la bugetul județului către bugetele locale pentru plata drepturilor de care beneficiază copiii cu cerințe educaționale speciale integrați în învățământul de masă

51.01.64

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01 + 55.02)

55 SF

0

A. Transferuri interne (cod 55.01.18+55.01.63+55.01.65)

55.01

0

Alte transferuri curente interne

55.01.18

Finanțarea învățământului parucuiar sau conîesionai acreGiiai -  -                          

- 55.01.63

Sume reprezentând contribuția unităților administrativ-teritoriale la Fondul IID

55.01.65


ANEXA LA
HCLM NR.

B. Transferuri curente în străinătate (către organizații internaționale) (cod 55.02.01+55.02.04)

55.02

0

Contribuții și cotizații la organisme internaționale

55.02.01

Alte transferuri curente în străinătate

55.02.04

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

0

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)

57.02

0

Ajutoare sociale in numerar

57.02.01

Ajutoare sociale in natura

57.02.02

Tichete de cresa si tichete sociale pentru grădiniță

57.02.03

Tichete cadou acordate pentru cheltuieli sociale

57.02.04

Suport alimentar

57.02.05

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59.08 +59.11 +59.12 +59.15 +59.17 +59.20+59.22 +59.25 +59.30+59.35+59.40)

59

0

Burse

59.01

Ajutoare pentru daune provocate de calamitățile naturale

59.02

Programe pentru tineret

59.08

Asociații si fundații

59.11

Susținerea cultelor

59.12

Contribuții la salarizarea personalului neclerical

59.15

Despăgubiri civile

59.17

Sume destinate finanțării programelor sportive realizate de structurile sportive de drept privat

59.20

Acțiuni cu caracter științific si social-cultural

59.22

Sume aferente plății creanțelor salariale

59.25

Programe si proiecte privind prevenirea și combaterea discriminării

59.30

Sume alocate pentru sprijinirea construirii de locuințe

59.35

Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate

59.40

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 80+81)

79

0

. ANEXA LA
HCLM NR.          ?

TITLUL XVI ÎMPRUMUTURI (cod 80.03+80.30)

80

0

împrumuturi pentru instituții si servicii publice sau activitati finanțate integral din venituri proprii

80.03

Alte împrumuturi

80.30

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)

81

0

Rambursări de credite externe (cod 81.01.01+81.01.02+81.01.05+81.01.06)

81.01

0

Rambursări de credite externe contractate de ordonatorii de credite

81.01.01

Rambursări de credite externe din fondul de garantare

81.01.02

Rambursări de credite aferente datoriei publice externe locale

81.01.05

Diferențe de curs aferente datoriei publice externe

81.01.06

Rambursări de credite interne (cod 81.02.01+81.02.02+81.02.05)

81.02

0

Rambursări de credite interne garantate

81.02.01

Diferențe de curs aferente datoriei publice interne

81.02.02

Rambursări de credite aferente datoriei publice interne locale

81.02.05

TITLUL XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT(85.01)

85

0

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (cod 85.01.01)

85.01

0

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent în secțiunea de funcționare a bugetului local

85.01.01

TITLUL XX REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

90

Excedent 92.01.96

92.01

Excedentul secțiunii de funcționare

92.01.96

Deficit 93.01.96

93.01

Deficitul secțiunii de funcționare

93.01.96

SECT!» IN F A DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+79+85)

48301-.

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.02)

51

0

Transferuri de capital (cod51.02.12+51.02.28+51.02.29+51.02.47+51.02.49)

51.02

0

Transferuri prentru finanțarea investițiilor la spitale

51.02.12

Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sănătății

51.02.28

Alte transferuri de capital către instituții publice

51.02.29

Transferuri din bugetul împrumuturilor pentru finanțarea cheltuielilor conform OUG nr.27/2017

51.02.47

Transferuri din bugetul împrumuturilor pentru finanțarea cheltuielilor, conform OG nr.8/2018

51.02.49

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)

55

0

A. Transferuri interne (cod 55.01.03+55.01.07 la 55.01.10 +55.01.12 + 55.01.13 +55.01.15+55.01.28+55.01.42+55.01.56+55.01.67 la 55.01.69)

55.01

0

Programe cu finanțare rambursabila

55.01.03

Programe comunitare

55.01.07

Programe PHARE și alte programe cu finanțare nerambursabilă

55.01.08

Programe ISPA

55.01.09

Programe SAPARD

55.01.10

Investiții ale agentilor economici cu capital de stat

55.01.12

Programe de dezvoltare

55.01.13

Fond Roman de Dezvoltare Sociala

55.01.15

Cheltuieli neeligibile ISPA

55.01.28

Transferuri din bugetul local către asociațiile de dezvoltare intercomunitară

55.01.42

Investiții ale regiilor autonome aeroportuare, de interes local

55.01.56

Transferuri din bugetul împrumuturilor pentru finanțarea unor investiții publice de interes local

55.01.67

T-r-nsferuri-din-buaet"! împrumuturilor către asociațiile de dezvoltare intercomunitară conform OUG nr.27/2017

55.01.68

Transferuri din bugetul împrumuturilor către asociațiile de dezvoltare intercomunitară, conform OG nr.8/2018

55.01.69

Titlul

56.08

VIII Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (cod 56.01 la 56.05+cod 56.07 + +56.11+ 56.15 la 56.18 +56.25+56.27+56.28+56.40)

56

0

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR ) (cod 56.01.03)

56.01

0

Cheltuieli neeligibile

56.01.03

Programe din Fondul Social European (FSE) (cod 56.02.03)

56.02

0

Cheltuieli neeligibile

56.02.03

Programe din Fondul de Coeziune (FC) (cod 56.03.03)

56.03

0

Cheltuieli neeligibile

56.03.03

Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) (56.04.01 la 56.04.03)

56.04

0

Finanțarea națională

56.04.01

Finanțarea externa nerambursabila

56.04.02

Cheltuieli neeligibile

56.04.03

Programe din Fondul European pentru Pescuit (FEP) (cod 56.05.03)

56.05

0

Cheltuieli neeligibile

56.05.03

Programe Instrumentul de Asistență pentru Preaderare (IPA) (56.07.01 la 56.07.03)

56.07

0

Finanțarea națională

56.07.01

Finanțarea externa nerambursabila

56.07.02

Cheltuieli neeligibile

56.07.03

Programe Instrumentul European de Vecinătate și Parteneriat (ENPI) (56.08.01 fa 56.08.03)

56.08

0

Finanțarea națională

56.08.01

Finanțarea externa nerambursabila

56.08.02

Cheltuieli neeligibile                                                                  .                               -----

56.08-03

Sume aferente Fondului European de integrare a resortisantilor tarilor terte ( 56.11.01 la 56.11.03)

56.11

0

Finanțarea națională

56.11.01

ncl.MNR.<ag221ggd

Finanțarea externa nerambursabila

56.11.02

Cheltuieli neeligibile

56.11.03

Alte programe comunitare finanțate in perioada 2007-2013 (56.15.01 la 56.15.03)

56.15

0

Finanțarea națională

56.15.01

Finanțarea externa nerambursabila

56.15.02

Cheltuieli neeligibile

56.15.03

Alte facilitați si instrumente postaderare (56.16.01 la 56.16.03)

56.16

0

Finanțarea națională

56.16.01

Finanțarea externa nerambursabila

56.16.02

Cheltuieli neeligibile

56.16.03

Mecanismul financiar SEE (56.17.01 (a 56.17.03)

56.17

0

Finanțarea națională

56.17.01

Finanțarea externa nerambursabila

56.17.02

Cheltuieli neeligibile

56.17.03

Mecanismul financiar norvegian (56.18.01 la 56.18.03)

56.18

0

Finanțarea națională

56.18.01

Finanțarea externa nerambursabila

56.18.02

Cheltuieli neeligibile

56.18.03

Programul de cooperare elvetiano-roman vizând reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii Europene extinse (56.25.01 la 56.25.03)

56.25

0

Finanțarea națională

56.25.01

Finanțarea externa nerambursabila

56.25.02

Cheltuieli neeligibile

56.25.03

Asistentă tehnică pentr- ~,ecan:smo!e-financi°re         97 01 la 56.27.03)

56.27

0

Finanțarea națională

56.27.01

— — ._ .

Finanțarea externa nerambursabila

56.27.02

Cheltuieli neeligibile

56.27.03

ANEXA LA
HCLM

Fondul național pentru relații bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE (56.28.01 la 56.28.03)

56.28

0

Finanțarea națională

56.28.01

Finanțarea externa nerambursabila

56.28.02

Cheltuieli neeligibile

56.28.03

Sume aferente Fondului de Solidaritate al Uniunii Europene ( cod 56.40.02)

56.40

0

Finanțarea externă nerambursabilă

56.40.02

TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 (cod 58.01 la 58.05+58.11+58.12+58.15+58.16+58.30 la 58.33)

58

0

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) (58.01.01 la 58.01.03)

58.01

0

Finanțarea națională

58.01.01

Finanțare externă nerambursabilă

58.01.02

Cheltuieli neeligibile

58.01.03

Programe din Fondul Social European (FSE) (58.02.01 la 58.02.03)

58.02

0

Finanțarea națională

»                                    5

58.02.01

Finanțare externă nerambursabilă

58.02.02

Cheltuieli neeligibile

58.02.03

Programe din Fondul de Coeziune (FC) (58.03.01 la 58.03.03)

58.03

0

Finanțarea națională

58.03.01

Finanțare externă nerambursabilă

58.03.02

Cheltuieli neeligibile

58.03.03

Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) (58.04.01 la 58.04.03)

58.04

0

Finanțarea națională

58.04.01

---Finantars-externă nerambursabilă ... .

58.04.02

Cheltuieli neeligibile

58.04.03

— — - - .

Programe din Fondul European pentru Pescuit și Afaceri Maritime (FEPAM) (58.05.01 la 58.05.03)

58.05

0

Finanțarea națională

__________________________Z_____________________i                                                                                                                                                      —                                                                        . - - .

58.05.01

ANEXA LA
HCLM NR.


anexa hclm nr.

Finanțare externă nerambursabilă

Cheltuieli neeligibile

58.05.03

Programe Instrumentul de Asistență pentru Preaderare (IPA II) (58.11.01 la 58.11.03)

58.11

0

Finanțarea națională

58.11.01

Finanțare externă nerambursabilă

58.11.02

Cheltuieli neeligibile

58.11.03

Programe Instrumentul European de Vecinătate (ENI) (58.12.01 la 58.12.03)

58.12

0

Finanțarea națională

58.12.01

Finanțare externă nerambursabilă

58.12.02

Cheltuieli neeligibile

58.12.03

Alte programe comunitare finanțate în perioada 2014-2020 (APC) (58.15.01 la 58.15.03)

58.15

0

Finanțarea națională

58.15.01

Finanțare externă nerambursabilă

58.15.02

Cheltuieli neeligibile

58.15.03

Alte facilități și instrumente postaderare (58.16.01 la 58.16.03) (AFIP)

58.16

0

Finanțarea națională

58.16.01

Finanțare externă nerambursabilă

58.16.02

Cheltuieli neeligibile                     '

58.16.03

Mecanismul pentru Interconectarea Europei (58.30.01 la 58.30.03)

58.30

0

Finanțarea națională

58.30.01

Finanțare externă nerambursabilă

58.30.02

Cheltuieli neeligibile

58.30.03

Mecanismele financiare Spațiul Economic European și Norvegian 2014-2021 (58.31.01 la 58.31.03)

58 -li.

.. 0

Finanțarea națională

58.31.01

Finanțare externă nerambursabilă

58.31.02

Cheltuieli neeligibile

58.31.03


anexa la hclmnr.

Fondul pentru relații bilaterale aferent Mecanismelor financiare Spațiul Economic European și Norvegian 2014-2021 (58.32.01 Ia 58.32.03)

58.32

0

Finanțarea națională

58.32.01

Finanțare externă nerambursabilă

58.32.02

Cheltuieli neeligibile

58.32.03

Asistență tehnică aferentă Mecanismelor financiare Spațiul Economic European și Norvegian 2014-2021 (58.33.01 la 58.33.03)

58.33

0

Finanțarea națională

58.33.01

Finanțare externă nerambursabilă

58.33.02

Cheltuieli neeligibile

58.33.03

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

48301

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)

71

48301

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

48301

Construcții

71.01.01

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

48301

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

Alte active fixe

71.01.30

Reparații capitale aferente activelor fixe

71.03

TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)

72

0

Active financiare (cod 72.01.01)

72.01

0

Participare la capitalul social al societăților comerciale

72.01.01

TITLUL XV FONDUL NAȚIONAL DE DEZVOLTARE

75

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 81)

79

0

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.04)

81

0

Rambursarea imprumuturilor contractate pentru finanțarea proiectelor cu finanțare UE

81.04

TITLUL XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CUktN i (85.01)       -----

85

0

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (cod 85.01.02+85.01.05)

85.01

0

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent în secțiunea de dezvoltare a bugetului local

85.01.02

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent aferente fondurilor externe nerambursabile

85.01.05

TITLUL XX REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

90

Excedent (92.01.97)

92.01

| Excedentul secțiunii de dezvoltare

92.01.97

Deficit (93.01.97)

93.01

Deficitul secțiunii de dezvoltare

93.01.97

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA ,

ANEXA LA
HCLM NR.JUDEȚULCONSTANTA
Unitatea administrativ - teritorială :MUNICIPIU REȘEDINȚA DE JUDEȚ CONSTANTA
Formular: ANEXA 8

anexa la -|

HCLM


BUGETUL CREDITELOR EXTERNE PE ANUL 2019

mii lei

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

.   BUGET

2019

SURSA DE FINANȚARE-TOTAL

48301

III. OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 41.06)

00.16

48301

Alte operațiuni financiare ( cod 41.06.03)

41.06

48301

Sume aferente creditelor externe (cod41.06.03.01+41.06.03.02)

41.06.03

48301

Sume aferente creditelor externe

41.06.03.01

48301

Sume aferente refinanțării creditelor externe

41.06.03.02

TOTAL CHELTUIELI (cod 50.06+59.06+63.06+70.06+74.06+79.06)

48301

Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE(cod51.06+54.06)

50.06

Autoritati publice si acțiuni externe (cod 51.06.01)

51.06

Din total capitol:

Autorități executive si legislative (cod 51.06.01.03)

51.06.01

|Autorități executive

51.06.01.03

Alte servicii publice generale (cod 54.06.10+ 54.06.50)

54.06

ISAn/inii ni        miinmr.           -----         -                  “ "

54.06.10     ’

Alte servicii publice generale

54.06.50

Partea a ll-a APARARE, ORDINE PUBLICA, SI SIGURANȚA NATIONALA(cod 60.06+61.06)

59.06

Aparare(cod 60.06.02)

60.06

Din total capitol:

|Aparare naționala

60.06.02

Ordine publica si siguranța nationala(cod 61.06.03+ 61.06.05+61.06.50)

---Page 1-------------------------------------------

61.06

BUGET

DENUMIREA INDICATORILOR

ANEXA LA

HCLM NR.

Co

1 indicator

1

2019

Din total capitol:

Ordine publica (cod 61.06.03.04)

61.06.03

| Politie locala

61.06.03.04

Protecția civila si protecția contra incendiilor(protectia civila nonmilitara)

61.06.05

Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice si siguranței naționale

61.06.50

Partea a III

-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.06+66.06+67.06+68.06)

63.06

Invatamant (cod 65.06.03+65.06.04+65.06.05+65.06.07+65.06.11+65.06.50)

65.06

Din total capitol:

învățământ preșcolar si primar (cod 65.06.03.01+65.06.03.02)

65.06.03

învățământ preșcolar

65.06.03.01

învățământ primar

65.06.03.02

învățământ secundar (cod 65.06.04.01 la cod 65.06.04.03)

65.06.04

învățământ secundar inferior

65.06.04.01

învățământ secundar superior

65.06.04.02

Invatamant profesional

65.06.04.03

învățământ postliceal

65.06.05

învățământ nedefinibil prin nivel (cod 65.06.07.04)

65.06.07

învățământ special

65.06.07.04

Servicii auxiliare pentru educație (cod 65.06.11.03+65.06.11.30)

65.06.11

Internate si cantine pentru elevi                 .

65.06.11.03

Alte servicii auxiliare

65.06.11.30

Alte cheltuieli în domeniul învățământului

65.06.50

Sanatate (cod 66.06.06+66.06.08+66.06.50)

66.06

Din total capitol:                                                                                       . _          ...   ____

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi (cod 66.06.06.01+ 66.06.06.03)

66.06.06

Spitale generale

66.06.06.01

Unități medico-sociale

66.06.06.03

Servicii de sanatate publica

66.06.08

Alte cheltuieli in domeniul sanatatii (cod 66.06.50.50)

66.06.50

Alte instituții si acțiuni sanitare

66.06.50.50

Cultura, recreere si religie (cod 67.06.03+67.06.05+67.06.50)

67.06

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

BUGET

ANEXA LA.

HCLM

2019

Din total capitol:

Servicii culturale (cod 67.06.03.02 la cod 67.06.03.08+67.06.03.12+67.06.03.30)

67.06.03

Biblioteci publice comunale, orășenești, municipale

67.06.03.02

Muzee

67.06.03.03

Instituții publice de spectacole si concerte

67.06.03.04

Scoli populare de arta si meserii

67.06.03.05

Case de cultura

67.06.03.06

Cămine culturale

67.06.03.07

Centre pentru conservarea si promovarea culturii tradiționale

67.06.03.08

Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice

67.06.03.12

Alte servicii culturale

67.06.03.30

Servicii recreative si sportive (cod 67.06.05.01+ 67.06.05.02+67.06.05.03)

67.06.05

Sport

67.06.05.01

Tineret

67.06.05.02

întreținere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement

67.06.05.03

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei

67.06.50

Asigurări si asistenta sociala (cod 68.06.04+68.06.06+68.06.11+68.06.12+68.06.15)

68.06

Din total capitol:

Asistenta acordata persoanelor in varsta

68.06.04

Asistenta sociala pentru familie si copii

68.06.06

Creșe

68.06.11

Unități de asistență medico-sociale

68.06.12

Prevenirea excluderii sociale (cod 68.06.15.02+68.06.15.50)

68.06.15

-

I

Cantine de ajcio;-social                    ’         ~ ’   — “    '           '    '

68.06.15.02

Alte cheltuieli in domeniul prevenirii excluderii sociale

68.06.15.50

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINȚE, MEDIU SI APE( cod 70.06+74.06))

Locuințe, servicii si dezvoltare publica (cod 70.06.03+70.06.05+70.06.06+70.06.07+70.06.50)

70.06

Din total capitol:

Locuințe (cod 70.06.03.01+70.06.03.30)

70.06.03

| Dezvoltarea sistemului de locuințe                                        Pane 3

70.06.03.01

Cod indicator

BUGET

DENUMIREA INDICATORILOR

' ANEXA LA,

HCLMNR.^X/^

2019

|Alte cheltuieli in domeniul locuințelor

70.06.03.30

Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice (cod 70.06.05.01+70.06.05.02)

70.06.05

Alimentare cu apa

70.06.05.01

Amenajari hidrotehnice

70.06.05.02

Iluminat public si electrificări

70.06.06

Alimentare cu gaze naturale in localitati

70.06.07

Alte servicii în domeniile locuințelor, serviciilor si dezvoltării comunale

70.06.50

Protecția mediului (cod 74.06.03+74.06.05+74.06.06)

74.06

Din total capitol:

Reducerea și controlul poluării

74.06.03

Salubritate si gestiunea deșeurilor (cod 74.06.05.01+74.06.05.02)

74.06.05

Salubritate

74.06.05.01

Colectarea, tratarea si distrugerea deșeurilor

74.06.05.02

Canalizarea si tratarea apelor reziduale

74.06.06

Partea a V-a ACȚIUNI ECONOMICE( cod 80.06+81.06+83.06+84.06)

79.06

48301

Acțiuni generale economice si comerciale (cod 80.06.01)

80.06

Din total capitol:

Acțiuni generale economice si comerciale (cod 80.06.01.06+80.06.01.10)

80.06.01

Prevenire si combatere inundații si ghețuri

80.06.01.06

Programe de dezvoltare regională și socială

80.06.01.10

Combustibili si energie (cod 81.06.06+81.06.50)

81.06

Din total capitol:

Energie termica

81.06.06

Alte cheltuieli privind combustibilii si energia                                                                        .     

81.06.50   ...

______ — . ------

Âgricu;tura“siivicuiiura, piscicuitura si vanatoare (cod 83.06.03)

83,06

Din total capitol:

Agricultura (cod 83.06.03.03+83.06.03.07+83.06.03.30)

83'06.03

Protecția plantelor și carantină fitosanitară

83.06.03.03

Camere aqricole

83.06.03.07

Alte cheltuieli în domeniul agriculturii

83.06.03.30

Transporturi (cod 84.06.03+84.06.06+84.06.50)

84.06

48301

Din total capitol:

BUGET

DENUMIREA INDICATORILOR    r : ÂNEXăXa    I

j HCLM NR.

Cod indicator

2019

Trans

port rutier (cod 84.06.03.01 la cod 84.06.03.03)

84.06.03

48301

Drumuri si poduri

84.06.03.01

Transport în comun

84.06.03.02

48301

Străzi

84.06.03.03

Transport aerian (cod 84.06.06.02)

84.06.06

Aviația civila

84.06.06.02

Alte cheltuieli în domeniul transporturilor

84.06.50

PARTEA a-

Vll-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT (cod 99.06)

96.06

SURSĂ DE FINANȚARE- SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

48301

III. OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 41.06)

00.16

48301

Alte operațiuni financiare ( cod 41.06.03)

41.06

48301

Sume aferente creditelor externe (cod41.06.03.01)

41.06.03

48301

Sume aferente creditelor externe

41.06.03.01

48301

TOTAL CHELTUIELI - SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 50.06+59.06+63.06+70.06+74.06+79.06)

48301

Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE(cod51.06+54.06)

50.06

Autoritati publice si acțiuni externe (cod 51.06.01)

51.06

Din total capitol:

Autorități executive si legislative (cod 51.06.01.03)

51.06.01

|Autorități executive

51.06.01.03

Alte servicii publice generale (cod 54.06.10+ 54.06.50)

54.06

Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor

54.06.10

Alte servicii publice generale                                                                                                ...     . .   . . .

54   50_______

Partea a ll-a APARARE, ORDINE PUBLICA, SI SIGURANȚA NATIONALA(cod 60.06+61.06)

59.06

Aparare(cod 60.06.02)

60.06

Din total capitol:

| Aparare naționala

60.06.02

Ordine publica si siguranța nationala(cod 61.06.03+ 61.06.05+61.06.50)

61.06

Din total capitol:

anexala. 1

DENUMIREA INDICATORILOR    [HCLMNR        J

Cod indicator

BUGET

2019

Ordine publica (cod 61.06.03.04)

61.06.03

| Politie locala

61.06.03.04

Protecția civila si protecția contra incendiilor(protectia civila nonmilitara)

61.06.05

Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice si siguranței naționale

61.06.50

Partea a III

-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.06+66.06+67.06+68.06)

63.06

Invatamant (cod 65.06.03+65.06.04+65.06.05+65.06.07+65.06.11+65.06.50)

65.06

Din total capitol:

învățământ preșcolar si primar (cod 65.06.03.01+65.06.03.02)

65.06.03

învățământ preșcolar

65.06.03.01

învățământ primar

65.06.03.02

învățământ secundar (cod 65.06.04.01 la cod 65.06.04.03)

65.06.04

învățământ secundar inferior

65.06.04.01

învățământ secundar superior

65.06.04.02

Invatamant profesional

65.06.04.03

învățământ postliceal

65.06.05

învățământ nedefinibil prin nivel (cod 65.06.07.04)

65.06.07

învățământ special

65.06.07.04

Servicii auxiliare pentru educație (cod 65.06.11.03+65.06.11.30)

65.06.11

Internate si cantine pentru elevi

65.06.11.03

Alte servicii auxiliare

65.06.11.30

Alte cheltuieli în domeniul învățământului

65.06.50

Sanatate (cod 66.06.06+66.06.08+66.06.50)

66.06

Din total capitol:

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi (cod 66._06,06,01+_66.06,06J]3)______ -       - — — - ----------------

66.06.06

Spitale generale

66.06.06.01

Unități medico-sociale

66.06.06.03

Servicii de sanatate publica

66.06.08

Alte cheltuieli in domeniul sanatatii (cod 66.06.50.50)

66.06.50

Alte instituții si acțiuni sanitare

66.06.50.50

Cultura, recreere si religie (cod 67.06.03+67.06.05+67.06.50)

67.06

Din total capitol:

DENUMIREA INDICATORILOR

ANEXA LA

HCLM NR.

Cod indicator

BUGET

2019

Servicii culturale (cod 67.06.03.02 la cod 67.06.03.08+67.06.03.12+67.06.03.30)

67.06.03

Biblioteci publice comunale, orășenești, municipale

67.06.03.02

Muzee

67.06.03.03

Instituții publice de spectacole si concerte

67.06.03.04

Scoli populare de arta si meserii

67.06.03.05

Case de cultura

67.06.03.06

Cămine culturale

67.06.03.07

Centre pentru conservarea si promovarea culturii tradiționale

67.06.03.08

Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice

67.06.03.12

Alte servicii culturale

67.06.03.30

Servicii recreative si sportive (cod 67.06.05.01+ 67.06.05.02+67.06.05.03)

67.06.05

Sport

67.06.05.01

Tineret

67.06.05.02

întreținere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement

67.06.05.03

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei

67.06.50

Asigurări si asistenta sociala (cod 68.06.04+68.06.06+68.06.11+68.06.12+68.06.15)

68.06

Din total capitol:

Asistenta acordata persoanelor in varsta

68.06.04

Asistenta sociala pentru familie si copii

68.06.06

Creșe

68.06.11

Unități de asistență medico-sociale

68.06.12

Prevenirea excluderii sociale (cod 68.06.15.02+68.06.15.50)

68.06.15

Cantine de ajutor social

68.06.15.02

Alte cheltuieli in. domeniu! prevenirii excluderii sociale - ---------- '

68.06.15.50

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINȚE, MEDIU SI APE( cod 70.06+74.06))

Locuințe, servicii si dezvoltare publica (cod 70.06.03+70.06.05+70.06.06+70.06.07+70.06.50)

70.06

Din total capitol:

Locuințe (cod 70.06.03.01+70.06.03.30)

70.06.03

Dezvoltarea sistemului de locuințe

70.06.03.01

Alte cheltuieli in domeniul locuințelor                                     Pane 7

70.06.03.30