Hotărârea nr. 263/2019

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND ACORDAREA TITLULUI DE CETATEAN DE ONOARE AL MUNICIPIULUI CONSTANTA DOMNULUI GOMOIU MARIAN-TRAIAN


ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE privind acordarea titlului de „Cetățean de onoare al municipiului Constanța" domnului Gomoiu Marian-Traian

Consiliul local al municipiului Constanța, întrunit în ședința extraordinară din data de

Având în vedere expunerea de motive, înregistrată sub numărul 129059/04.07.2019, a domnului primar Decebal Făgădău și a consilierilor locali Andreiaș Cristian-Marius, Andrei Mihaela, Arghirescu Adriana, Avătavului Costin-Valeriu, Babu Dumitru, Cantaragiu Secil-Givan, Câmpeanu Adriana-Teodora, Cojoc Marioara, i Constantin Victor, Dede Perodin, Florea Răzvan-Ionuț, Gavrilă Florin-Tudor, Marin Aurelian-Marius, Merdinian Liviu, Mihăilescu Cristian, Nicolae Irinela, Papuc Cătlălin-Florin, Patrichi Teodor, Pîrvulescu Gabriel-Valentin, Popescu George-Andrei, Răsăuțeanu Costin-Ioan, Solomon Ioan, Tincu Cristian, Trandafir Raluca-Andreea, Tulică Marius, Văsii Cristina Andreea, Zabara Alexandru , raportul Comisiei de specialitate nr. 4 pentru activități științifice, învățământ, sănătate, cultură, sport, culte și i protecție socială, raportul Comisiei de specialitate nr. 5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertățilorf cetățeanului, referatul Compartimentului organizare evenimente înregistrat sub numărul 129211/04.07.2019, Memoriul primit din partea publicației „Ziua de Constanța" înregistrat sub nr. 115672/13.06.2019, precum și procesul verbal de'avizare a hotărârii privind acordarea titlului de „Cetățean de onoare al municipiului Constanța" domnului Gomoiu Marian-Traian;

Văzând prevederile Hotărârii Consiliului local al municipiului Constanța nr. 629/1995; privind aprobarea Statutului municipiului Constanța și ale HCL nr. 121/2005; privind modificarea și completarea HCL nr. 629/1995 prin care a fost aprobat Statutul municipiului Constanța;

în temeiul prevederilor art. 36, alineatul 8 și art. 115, alin 1, litera b din Legea nr. J215/2001 privind administrația publică locală republicată;

i

Hotărăște:

Art.j 1. Se aprobă acordarea titlului de „Cetățean de onoare al municipiului Constanța" domnului Gomoiu Marian-Traian.

Art; 2. Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre Direcției organizare evenimente culturale, sportive și sociale, și domnului Gomoiu Marian-Traian în vederea aducerii la îndeplinire, precum și Instituției prefectului județului Constanța, spre știință.

Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel:          pentru,

-— împotrivă,          abțineri.

La data adoptării sunt în funcție <2.*4- consilieri din 27 membri.

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR,MARCELA ENACHE