Hotărârea nr. 262/2019

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND ACORDAREA TITLULUI DE CETATEAN DE ONOARE AL MUNICIPIULUI CONSTANTA DOMNULUI FRANGOPOL T. PETRE


,< to? x

m SȚJ Hi


„ TOMIS „k

COWSTANT«***


ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind acordarea titlului de „Cetățean de onoare al municipiului Constanța" domnului Frangopol T. Petre

Consiliul local al municipiului Constanța, întrunit în ședința extraordinară din data de

Având în vedere expunerea de motive, înregistrată sub numărul 129057/04.07.2019, a domnului primar Decebal Făgădău și a consilierilor locali Andreiaș Cristian-Marius, Andrei Mihaela, Arghirescu Adriana, Avătavului Costin-Valeriu, Babu Dumitru, Cantaragiu Secil-Givan, Câmpeanu Adriana-Teodora, Cojoc Marioara, j Constantin Victor, Dede Perodin, Florea Răzvan-Ionuț, Gavrilă Florin-Tudor, Mcîrin Aurelian-Marius, Merdinian Liviu, Mihăilescu Cristian, Nicolae Irinela, Papuc Căt'ălin-Florin, Patrichi Teodor, Pîrvulescu Gabriel-Valentin, Popescu George-Andrei, Răsăuțeanu Costin-Ioan, Solomon Ioan, Tincu Cristian, Trandafir Raluca-Andreea, Tulică Marius, Văsii Cristina Andreea, Zabara Alexandru , raportul Comisiei de specialitate nr. 4 pentru activități științifice, învățământ, sănătate, cultură, sport, culte și protecție socială, raportul Comisiei de specialitate nr. 5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului, referatul Compartimentului organizare evenimente înregistrat: sub număr 129208/04.07.2019, Memoriul primit din partea publicației „Ziua de Constanța" înregistrat sub nr. 115672/13.06.2019, precum și procesul . verbal de avizare a hotărârii privind acordarea titlului de „Cetățean de onoare al municipiului Constanța" domnului Frangopol T. Petre;

Văzând prevederile Hotărârii Consiliului local al municipiului Constanța nr. 629/1995 privind aprobarea Statutului municipiului Constanța și ale HCL nr. 121/2005 privind modificarea și completarea HCL nr, 629/1995 prin care a fost aprobat Statutul municipiului Constanța;

în temeiul prevederilor art. 36, alineatul 8 și art. 115, alin 1, litera b din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală republicată;

Hotărăște:

Art. 1. Se aprobă acordarea titlului de „Cetățean de onoare al municipiului Constanța" domnului Frangopol T. Petre.

Art; 2. Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica; prezenta hotărâre Direcției organizare evenimente culturale, sportive și sociale, și: domnului Frangopol T. Petre în vederea aducerii la îndeplinire, precum și Instituției ^prefectului județului Constanța, spre știință.

Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel:          pentru,

'— împotrivă, abțineri.

La data adoptării sunt în funcție __âi_ consilieri din 27 membri.


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR,


MARCELA ENACHE


CONSTANȚA NR.