Hotărârea nr. 261/2019

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND DESEMNAREA ADMINISTRATORULUI SPECIAL AL RADET CONSTANȚA ÎN CADRUL PROCEDURII DE INSOLVENȚĂ


QOMSTA/vr^

$     8 ROMÂNIA■IV1 JUDEȚUL CONSTANȚA ȚjlW MUNICIPIUL CONSTANȚA SrAl? CONSILIUL LOCAL

H O TĂ RÂ R E privind desemnarea administratorului special al Regiei Autonome de Distribuție a Energiei Termice în cadrul procedurii de insolvență

municipiului Constanța întrunit în ședința ordinară la data


Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului primar Decebal Făgădău înregistrată sub nr.118352/19.06.2019, raportul Comisiei de. specialitate nr. 1 de studii, prognoze economice-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniuluiu public și privat al municipiului Constanța, raportul Comisiei de specialitate nr. 3 pentru servicii publice, comerț, turism și agrement, raportul Comisiei de specialitate nr. 5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului, referatul Compartimentului monitorizare întreprinderi publice și ADI-uri înregistrat sub nr.118611/19.06.2019, încheierea nr.303/05.06.2019 pronunțată de către Tribunalul Constanța în dosarul nr.3265/118/2019 și adresa transmisă de către CITR Filiala Cluj SPRL nr. 1598/18.06.2019, înregistrată la Primăria municipiului Constanța sub nr.118602/19.06.2019, în calitate de administrator judiciar al Regiei Autonome de Distribuție a Energiei Termice Constanța ;

Ținând cont de prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului, nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările si completările ulterioare și prevederile art.52, art. 54 și ale art.56 din Legea nr.85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență;

în temeiul prevederilor art.36 alin.2 lit.c), ale art.37 și art.115 alin.l lit.b), din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

HOTAR ĂȘ TE

Art.l Se desemnează domnul Popa Liviu-Dorel în calitate de administrator special al Regiei Autonome de Distribuție Energie Termică Constanța, în cadrul procedurii generale a insolvenței.

Art.2 Se aprobă modelul de contract de mandat al administratorului special, încheiat între Consiliul local al municipiului Constanța și persoana prevăzută la art.l din prezenta hotărâre, conform anexei ce face parte, integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3 Se împuternicește primarul municipiului Constanța, domnul Decebal Făgădău, să semneze contractul de mandat al administratorului special.

Art.4 Se aprobă cuantumul indemnizației administratorului special al Regiei Autonome de Distribuție Energie Termică Constanța, la nivelul indemnizației lunare acordate directorului general de către Consiliul de administrație al RADET Constanța.

Art.5 Sumele necesare pentru plata idemnizației lunare a administratorului special al Regiei Autonome de Distribuție Energie Termică Constanța, va fi alocat din bugetul propriu al RADET Constanța.

Art.6 Se împuternicește domnul Popa Liviu-Dorel să îndeplinească formalitățile necesare de înregistrare a hotărârii consiliului local la Registrul Comerțului Constanța.

Art.7 Se aprobă revocarea mandatelor membrilor Consiliului de administrație al Regiei Autonome de Distribuție Energie Termică Constanța, desemnați prin H.C.L. nr.51/15.02.2018 privind organizarea Consiliului de administrație al Regiei Autonome de Distribuție Energie Termică Constanța.

Art.8 Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre către R.A.D.E.T Constanța, persoanei nominalizate, Direcției administrație publică locală, Compartimentului monitorizare, întreprinderi publice și ADI-uri în vederea aducerii la îndeplinire, precum și Instituției prefectului județului Constanța, spre știință.

„Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel:

l______pentru,_______*—   impotrivă, abțineri.

La data adoptării sunt în functie<ffif~ consilieri din T7 membri.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,                       CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR

MARCELA ENACHE


Constanța


N v.SGM / o?fo&2019


ANEXĂ LA

HCLM NR.J6 ?

CONTRACT DE MANDAT NR._________

CAP. I PĂRȚILE CONTRACTANTE

ART.l

Consiliul Local al Municipiul Constanța, cu sediul în bd. Tomis nr.

51, în calitate de autoritate publică tutelară a Regiei Autonome de Distribuție Energie Termică Constanța, cu sediul în municipiul Constanța, str. Industrială nr.8, număr de înregistrare în Registrul Comerțului J13/60/1991, C.U.I. RO1883902, în calitate de mandant, reprezentat prin domnul primar Decebal Făgădău, împuternicit de Consiliul Local al Muncipiului Constanța prin _______________, să semneze contractul de mandat,

Și

Dl. ___________________________,   _________________________, în calitate de

mandatar- administrator special, desemnat prin HCL nr._________,

s-a 'încheiat prezentul contract de mandat.

CAP. II CONDIȚIILE MANDATULUI

ART. 2 în baza încheierii nr.303/05.06.2019 a Tribunalului Constanța- Secția a Il-a civilă, pronunțată în dosarul nr. 3265/118/2019 prin care s-a dispus deschiderea procedurii generale a insolvenței față de Regia Autonomă de Distribuire a Energiei Termice Constanța, în conformitate cu prevederile Legii nr.85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, cu modificările și completările ulterioare și ale Codului Civil republicat și având în vedere prevederile HCL. nr.______________, s-a încheiat prezentul Contract

de mandat, în condițiile și limitele ce urmează a fi prezentate mai jos :

CAP. III OBIECTUL CONTRACTULUI

ART.3.1 Obiectul prezentului contract constă în îndeplinirea de către mandatar, în numele și pentru mandant, a activităților de administare a Regiei Autonome de Distribuție Energie Termică Constanța, în perioada procedurii de insolvență și reprezentarea intereselor municipiului Constanța, în conformitate cu prevederile prezentului contract de mandat.

Art.3.2 Având în vedere că prin încheierea nr.303/05.06.2019 pronunțată de Tribunalul Constanța în dosarul nr.3265/118/2019 pentru deschiderea procedurii generale a insolvenței față de Regia Autonomă de Distribuire a Energiei Termice Constanța, debitoarea își păstrează dreptul de administrare constând în dreptul de a-și conduce activitatea, de a-și administra bunurile din avere și de a dispune de acestea, pe parcursul perioadei de observație și de reorganizare acesta va fi condus de Administratorul special, sub supravegherea administratorului judiciar.

CAP. IV DURATA CONTRACTULUI ȘI REMUNERAREA MANDATARULUI

ART.4.1 Prezentul contract produce efecte de la data semnării de către ambele părți și înregistrării sale la sediul mandantului, până la data la care încetează, potrivit legii, funcția de administrator special.

Art.4.2 Pentru prestațiile sale, mandatarul va primi de la RADET Constanța, o remunerație lunară brută stabilită la nivelul indemnizației lunare acordate Directorului General de către Consiliul de Administrație al RADET Constanta.

ANEXĂ


CAP. V OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR CONTRACTANTE:     HCLM NR

OBLIGAȚIILE MANDATARULUI                   ----—

ART.5.1 Administratorul special are următoarele atribuții:

 • a) Participă în calitate de reprezentant al debitorului, la judecarea acțiunilor prevăzute la art.84 și la art.117-122 (acțiunile în anularea actelor frauduloase) din Legea nr.85/2014;

 • b) Formulează contestații în cadrul procedurii de insolvență;

 • c) Propune un plan de reorganizare;

 • d) Administrează activitatea debitorului, sub supravegherea administratorului judiciar, după confirmarea planului, doar în situați în care nu i s-a ridicat debitorului dreptul de administrare;

 • e) După intrarea în faliment, participă la inventar, semnând actul, primește raport final și situația financiară de închidere și participă la ședința convocată pentru soluționarea obiecțiunilor și aproboarea raportului;

 • f)  Primește notificarea închiderii procedurii;

 • g) După ridicarea dreptului de administrare, debitorul este reprezentat de administratorul judiciar/lichidatorul judiciar, care îi conduce și activitatea de afaceri, iar mandatul administratorului special va fi redus la a reprezenta interesele acționarilor/asociaților;

 • h) Respectarea art.132 alin.l din Legea nr.85/2014 conform căruia debitorul, poate propune un plan de reorganizare, cu aprobarea adunării generale a acționarilor/asociaților, în termen de 30 de zile de la publicarea tabelului definitiv de creanțe;

 • i)  Orice alte atribuții prevăzute de lege, dispuse de instanța de judecată și sau de către Consiliul local al municipiului Constanța;

 • j) Să informeze mandantul asupra tuturor acțiunilor întreprinse de administratorul judiciar în exercitarea atribuțiilor de supraveghere, precum și ale celorlalte îndatoriri ale acestuia prevăzute de lege;

 • k) Să respecte principiile de bază ale procedurii de insolvență, cu precădere a celui de maximizare a averii debitorului, a celui de celeritate și a celui de transparență, predictibilitate și de tratament echitabil al creditorilor;

 • l) Să execute personal mandatul, neavând dreptul să transmită unui terț, în parte sau în totalitate, drepturile și obligațiile conferite de mandant.

 • m) Să predea la încetarea contractului, mandantului și RADET Constanța, toate datele și documentele aparținând acestora sau referitoare la aceștia;

 • n) Să păstreze confidențialitatea cu privire la activitatea Regiei Autonome de Distribuție a Energiei Termice Constanța pe perioada mandatului, fiind ținut responsabil de această obligație incă un an de zile de la încetarea prezentului contract de mandat;

 • o) Să sesizeze mandantul asupra deficiențelor sau neregulilor de natură a periclita funcționarea regiei, pe care le constată direct sau indirect. în cazul în care deficiențele sau neregulie nu pot fi înlăturate operativ, mandatarul va propune măsurile pe care le consideră necesare;

 • p) Să transmită mandatarului, lunar, un raport care să conțină principalele măsuri adoptate până la data raportului, impactul acestora asupra operațiunilor desfășurate de Regia Autonomă de Distribuție a Energiei Termice Constanța, inclusiv contul de profit și pierdere, bilanțul contabil și situația fluxurlor de numerar, raport care va sta la baza plății indemnizației stabilite.

 • q) Mandatarul declară pe proprie răspundere că nu se află în niciuna dinte situațiile de incompatibilitate prevăzute de legislația în vigoare, de statutul său profesional sau de calitatea deținută.

  ANEXĂ LA


OBLIGAȚIILE MANDANTULUI

ART.5.2 Consiliul local al municipiului Constanța, în mandant, are următoarele obligații:

 • a) să asigure administratorului special condițiile necesare pentru exercitarea atribuțiilor și obligațiilor legale, în limitele prezentului contract și ale dispozițiilor legale în vigoare;

CAP. VI RĂSPUNDEREA CONTRACTUALA A PÂRTILOR SEMNATARE ART.6.1 RĂSPUNDEREA MANDATARULUI:

 • a) mandatarul este răspunzător pentru neîndeplinirea, omisiunea sau îndeplinirea defectuoasă a atribuțiilor stabilite prin lege, precum și prin prezentul contract de mandat;

 • b) Mandatarul va răspunde pentru paguba suferită de mandant și/sau de RADET Constanța prin acte sau fapt săvârșite din culpa și/sau depășirea limitelor mandatului, mandatarul fiind răspunzător atât pentru doi cât și pentr culpă, în cazul neexcutării parțiale sau totale a obligațiilor prevăzute în prezentul contract;

 • c) Producerea de daune materiale Regiei sau municipiului Constanța, prin fapte sau omisiuni produse în executarea prezentului Contract, atrage răspunderea civilă a mandatarului.

ART.6.2 RĂSPUNDEREA MANDANTULUI:

 • a) răspunderea mandantului va fi operantă în situația nerespectării obligațiilor asumate prin prezentul contract, precum și în situația executării defectuoase, a neexecutării totale sau parțiale a obligațiilor asumate;

 • b) mandantul nu răspunde pentru actele sau faptele ilicite cauzatoare de prejudicii, săvârșite de administratorul special prin depășirea competențelor atribuite prin prezentul contract.

CAP. VII MODIFICAREA CONTRACTULUI

ART.7 Prezentul contract se poate modifica la inițiativa uneia din părți cu acordul ambelor părți, sau prin Hotărâre a Consiliului Local al Municipiului Constanța.

CAP VIII ÎNCETAREA CONTRACTULUI

ART.8 Contractul de mandat încetează prin:

 • a) expirarea perioadei pentru care a fost încheiat, respectiv încheierea procedurii prevăzute de Legea nr.85/2014;

 • b) imposibilitarea fortuită de executare;

 • c) revocarea de către mandant;

 • d) renunțarea mandatarului la mandatul acordat. în această situație, mandatarul este obligat să notifice mandatantului- cu cel puțin 30 de zile înainte, în caz contrar obligat la daune interese pentru eventualele pagube, în acest caz, mandatarul va întocmi un raport de activitate pentru perioada în care a exercitat această funcție, cu identificarea tuturor aspectelor finalizate sau în curs de efectuare cuprinse în planul de reorganizare, rămânând răspunzător de orice consecință rezultată de acțiunile și actele executate până la data solicitării de încetare a a contractului;

 • e) punerea sub interdicție judecătorească a mandatarului;___z__

  ANEXA

  HCLM NR.-2


  • f)  acordul părților;

  • g) secesul mandatarului;


h) apariția unui caz de incompatibilitate prevăzut de lege.-----

CAP. IX FORȚA MAJORA

Art.9.1 Forța majoră exonerează părțile contractante de îndeplinirea obligațiilor asumate prin prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acționează.

Art.9.2 îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acțiune a forței majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părților până la apariția acesteia.

Art.9.3. Partea contractantă care invocă forța majoră are obligația de a notifica celeilalte părți, imediat și în mod complet, producerea acesteia și să ia orice măsuri care îi stau la dispoziție în vederea limitării consecințelor.

Art.9.4.Dacă forța majoră acționează sau se estimează ca va acționa o perioadă mai mare de 6 luni, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părți încetarea de plin drept a prezentului contract, fără ca vreuna din părți să poată pretindă celeilalte daune-interese.

CAP.X SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

ART.10.1. Părțile vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe, orice neînțelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea acordului cadru.

ART.10.2. Dacă după 15 zile de la începerea acestor tratative, părțile nu reușesc să rezolve în mod amiabil o divergență contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se soluționeze de către instanțele judecătorești .

Cap.XI. COMUNICĂRI

ART.11.1. Orice comunicare între părți, referitoare la îndeplinirea prezentului acord cadru, trebuie să fie transmisă în scris.

ART.11.2. Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii cât și în momentul primirii.

ART.11.3. Comunicările între părți se pot face și prin telefon, fax sau e-mail cu condiția confirmării în scris a primirii comunicării.

ART.11.4. în accepțiunea părților contractante, orice comunicare adresată de una dintre acestea celeilalte, este valabil îndeplinită dacă va fi transmisă la adresele menționate în partea introductivă a prezentului contract.

ART.11.5. în cazul în care comunicarea se face pe cale poștală, ea va fi transmisă prin scrisoare recomandată, cu confirmare de primire și se consideră primită la data menționată pe confirmarea de la oficiul primitor.

ART.11.6. Dacă confirmarea se transmite prin fax sau e-mail în zile nelucrătoare, ea se consideră primită în prima zi lucrătoare după cea în care

a fost expediată.

ANEXĂ L

Cap.XII. LIMBA CARE GUVERNEAZĂ CONTRACTUL

HCLM NR.^p f

ART.12.1. Limba care guvernează contractul este limba română.

ART.12.2 Prezentul contract va fi interpretat conform legilor din România.

CAP. XIII DISPOZIȚII FINALE

ART.13.1 Clauzele prezentului contract se vor completa cu dispozițiile privitoare la mandat din Noul Codul Civil și ale Legii nr.85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și insolvență.

ART.13.2 Prezentul contract a fost încheiat în 2 (două) exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

MANDANT

MANDATAR


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CONSTANȚA

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR,