Hotărârea nr. 260/2019

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA UNOR MĂSURI REFERITOARE LA OCUPAREA UNUI POST VACANT DE ȘEF LABORATOR, VALIDAREA REZULTATELOR EXAMENULUI DE OCUPARE A FUNCȚIILOR DE ȘEF SECȚIE, PRECUM ȘI MODIFICAREA STATULUI DE FUNCȚII AL SPITALULUI CLINIC DE BOLI INFECȚIOASE CONSTANȚA APROBAT PRIN HCL NR. 513/2018HOTĂRÂRE privind aprobarea unor masuri referitoare la ocuparea unui post vacant de șef laborator, validarea rezultatelor examenului de ocupare a funcțiilor de șef secție, precum și modificarea statului de funcții al Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Constanța aprobat prin

H.C.L. nr. 513/19.12.2018

~ Consiliul local al municipiului Constanța întrunit în ședința ordinară din data de «y-ăis .

Luând în dezbatere:

 • - expunerea de motive înregistrată sub nr. 116995/14.06.2019 a domnului primar Decebal Făgădău;

 • - referatul înregistrat sub nr. 116998/14.06.2019 al Serviciului resurse umane;

 • - referatul înregistrat sub nr. 5746/12.06.2019 al Serviciului RUNOS - relații cu publicul din cadrul Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Constanța;

 • - raportul Comisiei de specialitate nr. 5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului;

 • - raportul Comisiei de specialitate nr.4 pentru activități științifice, învățământ, sănătate, cultură, sport, culte și protecție socială;

 • - raportul Comisiei de specialitate nr.3 pentru servicii publice, comerț, turism și agrement;

Având în vedere Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății cu modificările și completările ulterioare, Legea nr. 53/2003 privind Codul Muncii cu modificările și completările ulterioare, Ordonanța de urgență nr. 48/2010 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul sănătății în vederea descentralizării, Legea cadru 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice cu modificările și completările ulterioare, Ordinul Ministerului Sănătății nr. 1224/2010 privind aprobarea normativelor de personal pentru asistență medicală spitalicească, precum și pentru modificarea și completarea Ordinului Ministrului Sănătății Publice nr. 1778/2006 privind aprobarea normativelor de personal, Ordinul nr. 834/2011 privind aprobarea Criteriilor pentru clasificarea pe categorii a unităților și subunităților sanitare, stabilirea nivelului de salarizare pe grade pentru personalul cu funcții de conducere, precum și funcțiile care beneficiază de un număr de clase suplimentare față de salariul de bază, Ordin 1470/2011 pentru aprobarea criteriilor privind angajarea și promovarea în funcții, grade și trepte profesionale a personalului contractual din unitățile sanitare publice din sectorul sanitar, Hotărârea de Guvern nr. 286/2011 privind aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice cu modificările și completările ulterioare; Ordinul nr.1406/2006 pentru aprobarea Normelor privind organizarea concursurilor ori examenului pentru ocuparea funcției de șef de secție, șef de laborator sau șef de serviciu; Ordinul nr.869 pentru aprobarea metodologiilor privind organizarea și desfășurarea concursurilor de ocupare a posturilor de medic, medic dentist, farmacist, biolog, biochimist și chimist din unitățile sanitare publice, precum și a funcțiilor de șef de secție, șef de laborator și sef de compartiment din unitățile sanitare fără paturi, respectiv a funcției de farmacist șef în unitățile sanitare publice cu paturi.

Luând în considerare Ordinul nr.846/2010 si 1037/2010 privind aprobarea structurii cu paturi a Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Constanța, modificat de către Ministerul Sănătății, adresa nr.XI/A/60783/CSA/13270/20.12.2010 avizată de Primăria municipiului Constanța, adresa nr.XI/A/42175/CSA/8297/ 26.07.2011;

Având în vedere Protocolul de predare-preluare nr. 91704/07.07.2010, încheiat între DSPJ Constanța și Primăria municipiului Constanța/Consiliul local Constanța;

în temeiul prevederilor art. 36, alin. (2), lit."a" și alin. (3), lit."b" și ale art.115, alin. (1) lit."b" din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată;

HOTĂRĂȘTE

ART. 1 Se aprobă ocuparea prin concurs a unui post vacant de șef Laborator analize medicale (poziția 209);

ART. 2 Se aprobă condițiile specifice de participare la concursul de ocupare a funcției vacante de șef Laborator analize medicale după cum urmează:

 • - medici primari si/sau specialiști cu o vechime de cel puțin 5 ani în specialitatea medicină de laborator, specialitate pe care o practică în mod curent și în care sunt confirmați prin ordin al ministrului sănătății publice, (vechimea în specialitate decurge de la data confirmării și încadrării ca medic specialist);

ART. 3 Se aprobă componența comisiilor de examinare pentru ocuparea funcției vacante de șef Laborator analize medicale, după cum urmează:

-pentru proba de interviu - susținerea proiectului de management comisia de examinare va fi formată din:

Manager - conf.univ.dr.Halichidis Stela

Director medical - conf.univ.dr.Cambrea Simona Claudia

Director financiar contabil - ec.Popa Nina

-pentru proba scrisă, clinică sau practică comisia de examinare va fi formată din:

Președinte: Conf.univ.dr.Cambrea Simona Claudia- director medical-

Spitalul Clinic de Boli Infecțioase Constanța

Membrii:dr.Dumitrescu Petronela Anca-medic primar specialitatea medicină de laborator Laborator analize medicale Spitalul Clinic de Boli Infecțioase Constanța

dr.Honcea Adina- medic primar specialitatea medicină de laborator, Spitalul Clinic C.F. Constanța

dr.Popovici Mirela Laura- medic primar specialitatea medicină de f laborator, reprezentant Colegiul Medicilor Constanța reprezentant Consiliul local al municipiului Constanța

Secretar: dr.Petcu Andra Elena- medic primar

ART. 4 Se aprobă validarea rezultatului examenului de ocupare a funcțiilor de șef secție, ce s-a desfășurat in perioada 27-29.05.2019, după cum urmează:

-S.L.dr.Dumea Elena-șef Secția clinică boli infecțioase I adulți;

-Conf.univ.dr.Dumitru Irina Magdalena-șef Secția clinică boli infecțioase II adulți.

ART. 5 Se aprobă modificarea statului de funcții al Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Constanța, conform anexei, aprobat prin HCL nr.513/19.12.2018, după cum urmează:

 • - se transformă postul de asistent medical principal PL din cadrul Secției clinice boli infecțioase copii în asistent medical principal SSD (poziția 21);

 • - se transformă postul vacant de asistent medical SSD din cadrul Secției clinice boli infecțioase copii în asistent medical principal S (poziția 24);

 • - se transformă postul de economist I din cadrul Biroului de management al calității serviciilor medicale în economist IA;

 • - se transformă postul de asistent medical debutant S din cadrul Biroului de management al calității serviciilor medicale în asistent medical S (poziția 229);

 • - se transformă postul de asistent medical principal PL în asistent medical PL din cadrul Secției clinice boli infecțioase copii (poziția 16);

 • - se transformă postul de asistent medical PL în asistent medical principal PL din cadrul Compartimentului de prevenire a infecțiilor asociate asistenței medicale (poziția 205);

 • - se transformă postul de asistent medical principal PL în asistent medical PL din cadrul Secției clinice boli infecțioase I adulți (poziția 58);

- se transformă postul de asistent medical PL în asistent medical principal PL din cadrul Compartimentului de terapie intensivă (poziția 147);

ART. 6 Ocuparea postului vacant din cadrul Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Constanța, se va realiza cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate pentru anul 2019.

ART. 7 Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Constanța, în vederea aducerii la îndeplinire, Serviciului resurse umane și Instituției prefectului județului Constanța, spre știință.

Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel:

pentru,______.— împotrivă,     .—    abțineri.

La data adoptării sunt în funcție         consilieri din         membri.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,CONTRASEMNEZĂ,

SECRETAR, MARCELA ENACHE

CONSTANȚA,       „

NR. SiO /