Hotărârea nr. 26/2019

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA OPORTUNITĂȚII VÂNZĂRII DIRECTE A TERENULUI SITUAT ÎN MUNICIPIUL CONSTANȚA, STR. VALULUI NR. 5B, ÎN SUPRAFAȚĂ DE 29 MP, CĂTRE NISTORESCU IULIAN ION


H OTĂRÂRE privind aprobarea oportunității vânzării directe a terenului situat în municipiul Constanța, Str. Valului nr. 5 B, în suprafață de 29 mp, către Nistorescu Iulian Ion

Consiliul local al municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de_____

Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului primar Decebal Făgădău înregistrată sub nr.5497/10.01.2019, raportul Comisiei de specialitate nr.l de studii, prognoze economico-sociale, buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța, raportul Comisiei de specialitate nr. 5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului și raportul Direcției autorizare și sprijin operatori economici, Serviciul contracte nr.5501/10.01.2019;

Având în vedere prevederile:

  • -  Legii nr. 50/1991 privind executarea lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

  • - art. 4 din Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică cu modificările și completările ulterioare;

  • - HCL nr. 25/13.02.2015, anexa nr.32 privind completarea și actualizarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului privat al municipiului Constanța;

  • - art. 18, alin.(2) din anexa la HCL nr. 261/31.07.2017, privind aprobarea metodologiei de vânzare a bunurilor imobile proprietate privată a municipiului Constanța;

Având în vedere cererea de cumpărare nr. 132515/06.10.2014 depusă de către domnul Nistorescu Iulian - Ion;

în temeiul prevederilor art.36, alin.2, lit.c, alin.5, Iit.b, art.123 alin.3 și art.115 alin.l, Iit.b din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locala, republicată, cu modificările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE

Art.l. Se aprobă oportunitatea vânzării directe, a terenului situat în municipiul Constanța, Str. Valului nr.5 B, în suprafață de 29 mp, către domnul Nistorescu Iulian Ion, conform planului anexă ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Terenul în suprafață de 29 mp constituie domeniul privat al municipiului Constanța, fiind atribuit în deplină posesie domnului Nistorescu Iulian Ion prin sentința civilă nr.7143/30.06.2014, pronunțată în dosarul civil nr.17823/212/2013 având ca obiect "acțiune posesorie".

Reglementările și funcțiunile urbanistice aprobate, sunt cele stabilite prin raportul Direcției urbanism nr.R167286/23.06.2018.

Art.2. Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre Direcției urbanism, Direcției autorizare și sprijin operatori economici, Direcției patrimoniu și cadastru, Direcției administrație publică locală, Direcției financiare, domnului Nistorescu Iulian Ion (prin Direcția autorizare și sprijin operatori economici), în vederea aducerii la îndeplinire și spre știință Instituției prefectului județului Constanța.

-Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel: Z& pentru, împotrivă, " abțineri.

La data adoptării sunt în funcție          consilieri din 27 membri.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR,


MARCELAPLAN DE AMPLASAMENT S! DELIMITARE A IMOBILULUI

Scara 1:200

v               Nr.cadastral

Suprafața masurata a imobilului (mp)

Adresa imobilului

29

MUNICIPIUL CONSTANTA STRADA VALULUI, NR 5B JUDEȚUL CONSTANTA

Nr. carte funciara

Unitatea Administrativ Teritoriala (UAT)

CONTRASEMNEAZ

—   ——— —fiErntrTAo

Ă         CONSTANTA

x

A, Date referitoare la t

eren

Nr. parcela

Categorie de folosința

Suprafața (mp)

- Mențiuni

1

CC

29

ÎMPREJMUIT CU GARD DE TABLA INTRE PUNCTELE 1-2; NEIMPREJMUIT INTRE PUNCTELE 2-3; GARD DE LEMN INTRE PUNCTELE 3-4; NEIMPREJMUIT INTRE PUNCTELE 4-1;

TOTAL

B. Date referitoare la construcții

Cod constr.

Destinația

Suprafața construita la sol (mp)

Mențiuni

TOTAL

X \ \ Suprafața totala masurata a imobilului = 29 mp \\\        Suprafața din act = 29 mp

Executant               ÎN \

TOPOCR1S-TERRA SRtl/W--

InjHWJf to'WTPU        8cw«/2x

// CBRT'ț'CXV 1V^^DF,CA7' V\ 1-             ilf S^Xo°6j*RE

1 -> Sena RO-R            £             ff'JNr.O3O6 *S

VK Tng- DATrij         rC/!/s  £/

CchfTfrp exebUâfea masu^o/loXk^ren, g^^fludlnej^iWcmirii documfepțatiei cadas^ral^rxorespqr^tenta acesteia dJRfeăntatea Cir<forU       din terenX. ^/a$a II

-----Data:. 18.06.20

Inspector

Confirm introducerea imobilului în baza de date integrată și atribuirea numărului cadastral.

i m ne CAOAswsi PwnAif imobi^onsjaiw | j Nume?; Prenume: DAVIDESCj^Qftiuci.iaJ I    PuficjiR: CONSILIER GOlj —

semnătura'sitparaft^

Data-------2016

Stampila BCPI