Hotărârea nr. 259/2019

HOTARARE DE CONSILIU PENTRU ÎNDREPTAREA ERORII MATERIALE DIN HCL NR. 169/2019 PRIVIND MODIFICAREA ANEXEI LA HCL NR. 335/2011 PRIVIND TRANSMITEREA UNOR IMOBILE, APARȚINÂND DOMENIULUI PUBLIC AL MUNICIPIULUI CONSTANȚA, DIN ADMINISTRAREA RAEDPP CONSTANȚA ÎN ADMINISTRAREA UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR DE STATHOTĂRÂRE

privind îndreptarea erorii materiale din HCL nr. 169/2019 privind modificarea anexei la H.C.L.nr.335/2011 privind transmiterea unor imobile, aparținând domeniului public al municipiului Constanța, din administrarea R.A.E.D.P.P. Constanța în administrarea unităților de învățământ preuniversitar de stat

Consiliul local al municipiului Constanța întrunit în ședința ordinară din data de_______.__________2019;

Având în vedere expunerea de motive a domnului primar Decebal Făgădău înregistrată sub nr. 117005/14.06.2019, raportul Comisiei de specialitate nr. 4 - pentru activități științifice, învățământ, sănătate, cultură, sport, culte și protecție socială, raportul Comisiei de specialitate nr.5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului și raportul Direcției patrimoniu și cadastru înregistrat sub nr. 117007/14.06.2019;

Luând în considerare:

  • -  H.C.L. nr. 169/2019 privind modificarea anexei la H.C.L. nr.335/2011 privind transmiterea unor imobile aparținând domeniului public al municipiului Constanța, din administrarea RAEDPP Constanța în administrarea unităților de învățământ preuniversitar de stat;

  • -  H.C.L. nr. 451/2017 capitolul-18 Instituții de învățământ;

în temeiul prevederilor art.36, alin.(2), lit. "c" și art. 115, alin.(l), lit.„b" din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată;

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 - Se aprobă îndreptarea erorii materiale din art. 1 la H.C.L. nr. 169/2019 în sensul că la adresa imobilului din str. Nicolae Iorga, se va citi nr. 16 în loc de nr. 14 cum în mod eronat a fost menționat.

Art. 2 - Celelalte prevederi ale H.C.L.nr.169/2019 rămân neschimbate.

Art. 3 - Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre, Școlii Gimnaziale nr. 5 "Nicolae Iorga", Direcției administrație publică locală, Direcției patrimoniu și cadastru, Direcției financiare și SPIT Constanța în vederea aducerii la îndeplinire și spre știință Instituției prefectului județului Consțanța.

Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel:            pentru,

v— împotrivă, abțineri.

La data adoptării sunt în funcție        consilieri din 27 membri.


CONTRASEMNEAZĂ


SECRETAR MARCELA ENACHE