Hotărârea nr. 258/2019

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA PROCEDURILOR DE EXPROPRIERE A IMOBILELOR PROPRIETATE PRIVATĂ SITUATE PE AMPLASAMENTUL OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII DE UTILITATE PUBLICĂ ȘI DE INTERES LOCAL “SALĂ SPORT POLIVALENTĂ – 5000 LOCURI”, MUNICIPIUL CONSTANȚA, JUDEȚUL CONSTANȚA, REALIZAT PRIN COMPANIA NAȚIONALĂ DE INVESTIȚII “CNI” SA


HOTĂRÂRE privind aprobarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul obiectivului de investiții de utilitate publică și de interes local „Sală Sport Polivalentă - 5000 locuri", municipiul Constanța, județul Constanța, realizat prin Compania Națională de Investiții „CNI" S.A.

Consiliul local al municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de

Luând în dezbatere expunerea de motive nr. 118024/18.06.2019 a domnului primar Decebal Făgădău, raportul Comisiei de specialitate nr. 1 de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța, raportul Comisiei de specialitate nr. 5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului și raportul Direcției patrimoniu și cadastru înregistrat sub nr. 118031/18.06.2019;

Având în vedere HCL nr. 279/2014 privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice prin Compania Națională de Investiții S.A. a amplasamentului - Sală Polivalentă;

Văzând prevederile H.G. nr. 619/2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Sală Sport Polivalentă - 5000 locuri", municipiul Constanța, județul Constanța, realizat prin Compania Națională de Investiții „CNI" S.A.

Ținând cont de dispozițiile art. 2 alin. (1) lit. j) și art. 5 alin. (1) din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de investiții de interes național, județean și local, cu modificările și completările ulterioare, și ale prevederilor art. 4 alin. (1) și (2) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 255/2010 aprobate prin H.G. nr. 53/2011, cu modificările și completările ulterioare;

Văzând rapoartele de evaluare întocmite de către S.C. Managament Consulting Soluțions S.R.L. prin evaluator dr. ing. Dragoș Mihai Ipate, înregistrate sub nr. 117194/18.06.2019, nr.117195/18.06.2019 si nr. 117198/18.06.2019,

Luând în considerare necesitatea construirii în municipiul Constanța a obiectivului de investiții „Sală Sport Polivalentă - 5000 locuri" ce se realizează în cadrul Programului național de construcții de interes public sau social, subprogramul „Săli de sport" în concordanță cu prevederile O.G. nr. 25/2001 privind înființarea Companiei Naționale de Investiții „CNI" Ș.A.;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. d), alin.(6) lit. a) pct. 6, și art.115 alin.(l) lit.b din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 Se aprobă amplasamentul obiectivului de investiții de utilitate publică și de interes local „Sală Sport Polivalentă - 5000 locuri", municipiul Constanța, județul Constanța, realizat prin Compania Națională de Investiții „CNI" S.A., potrivit planului de amplasament prevăzut în anexa nr. 1 la prezenta hotărâre.

Art. 2 - (1) Se aprobă declanșarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul obiectivului de investiții de utilitate publică și de interes local „Sală Sport Polivalentă - 5000 locuri", municipiul Constanța, județul Constanța, realizat prin Compania Națională de Investiții „CNI" S.A., expropriator fiind Municipiul Constanța prin consiliul local și primar.

(2) Lista cuprinzând imobilele supuse exproprierii potrivit alin. (1), proprietarii sau deținătorii acestora, precum și sumele individuale aferente despăgubirilor este prevăzută în anexa nr. 2 la prezenta hotărâre.

Art. 3 (l)Se aprobă sumele individuale rezultate din rapoartele de evaluare, aferente despăgubirilor pentru imobilele proprietate privată, situate pe amplasamentul obiectivului de investiții de utilitate publică și de interes local „Sală Sport Polivalentă -5000 locuri", municipiul Constanța, județul Constanța. Rapoartele de evaluare fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 • (2) Sumele individuale estimate de către expropriator aferente despăgubirilor ce se acordă proprietarilor sau deținătorilor imobilelor situate pe amplasamentul obiectivului de investiții în cuantum total de 124.412,00 euro echivalentul a 587.572,95 lei la cursul de 4,7228 lei stabilit de B.N.R. la data de 18.06.2019, sunt alocate de la bugetul local cu această destinație.

 • (3) Sumele individuale prevăzute la alin. (1) se virează de către Municipiul Constanța, în termen de cel mult 30 de zile de la data solicitării acestora, într-un cont bancar deschis pe numele expropriatorului la dispoziția proprietarilor sau deținătorilor de imobile, în vederea efectuării despăgubirilor în cadrul procedurilor de expropriere, în condițiile legii.

Art. 4 Se împuternicește primarul municipiului Constanța ca, împreună cu structurile din cadrul aparatului de specialitate al primarului, să întreprindă toate demersurile legale, necesare pentru aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 5 Planul de amplasament prevăzut la art. 1 se aduce la cunoștință publică prin afișare la sediul și pe pagina proprie de internet ale expropriatorului.

Art. 6 Anexele nr. 1 și nr. 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 7 Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre Direcției patrimoniu și cadastru, Direcției administrație publică locală, Direcției financiare în vederea aducerii la îndeplinire, Asociației Metalul, S.C. Somaco, Regiei Autonome de Transport în Comun Constanța și spre știință Instituției prefectului județului Constanța .

Prezenta hotărâre a fost aprobată de consilierii locali astfel: g        pentru, o

împotrivă,    -—' abțineri.

La data adoptării sunt în funcție


PREȘEDINTE ȘED, IN


CONSTANȚA, N


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR,

MARCELA ENACHE


ANEXA NR. 1

la H.C.L. nr. Aîf /       ___

PLAN DE AMPLASAMENT

al obiectivului de investiții de utilitate publică și de interes local „Sală Sport Polivalentă - 5000 locuri", municipiul Constanța, județul Constanța, realizat prin Compania Națională de Investiții „CNI" S.A.


1.

306925.050

788884.240

2

306927.810

788888.080

3.

306928.870

788907.260

4.

306932.530

788924.940

5.

306945.030

786958.930

6.

306947.950

788963.130

7.

306952.408

788967.794

8.

306954.409

789007.080

9.

306872.671

789010.278

10.

306876.771

789107.060

11.

306715.120

789114410

12.

306711.560

789012.600

13.

306706.840

789012460


14.

306704.690

788983.040

15.

306703.140

788976.700

16.

306695450

788969.660

17.

306616470

768885.340

18.

306704270

788795430

19.

306730.960

788822.300

20.

306729.560

788823.750

21.

306782.990

768883480

22.

306828200

788838.190

23.

306840.540

788850.070

24.

306849.780

788840480

25.

306910.150

788899.720la HCL nr.


ANEXA NR.
Suprafața totală , rezultată din acte (mp)

Suprafața i . de     !

expropriat i

(mp) !

f                              ' .                •                                                          •

; 1EURO = 4,7228

:           LEI

r la cursul B.N.R. din i       data de

18.06.2019

1

Constanța

Constanța

208774

CI -227 mp

227 mp

Municipiul Constanța/Asociația „Clubul Sportiv Metalul" * Constanța/ S.M.C. Prefabricate pentru Construcții S.A.

38.136,00 EURO

2

Constanța

Constanța

208774

C2 -474 mp

474 mp

Municipiul Constanța/Asociația „Clubul Sportiv Metalul" Constanța/ S.M.C. Prefabricate pentru Construcții S.A. **

27.492,00 EURO

3

Constanța

Constanța

208774

C3 - 334 mp

334 mp

Municipiul Constanța /Regia Autonomă de Transport în Comun Constanța ***

58.784,00 EURO

Notă: *

**

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ Asociația „Clubul Sportiv Metalul" pretinde un drept asupra CI și C2;

S.M.C. Prefabricate pentru Construcții S.A. potrivit evidențelor unității administrativ-teritoriale Constanța;          zZ-[


Regia Autonomă de Transport în Comun Constanța deține autorizația pentru executare de lucrări nr. 3891/yLOâu^^C^;

CONTRASEMNEAZĂ                                   (/ '

SECRETAR,

MARCELA ENACHE/^


S.C. MANAGEMENT CONSULTING SOLUTIONS S.R.L.


Constanța

Evaluare afaceri, proprietăți, 6unuri,

Consultanță în management, (Reorganizare și restructurare, Studii de fezabilitate, (planuri de (faceri, Finanțarea afacerilor


;'CertRbm<


SISTEM DE MANAGEMENT CERTIFICAT ID C121571 ISO 9001


România, 900190, Constanța, str. C.D. Gherea, nr. 13,

Telefon/fax 0341/173794, mobil 0745/183221, e-mail: dragos.ipate@gmail.com                     —

RC: J 13/1792/2003, Cod fiscal: RO 1548930^44^^    -

Nr.

PORTDE

ANEXALA

EVALUARE

Construcție Vestiar CI

B-dul Aurel Vlaicu, nr. 254

oraș Constanța! 227 mp)

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,


PROPRIETAR:

ASOCIAȚIA

„CLUBUL SPORTIV METALUL CONSTANȚA" .

C O N T R A S b M N t AZ Ă SECRETAR,

BENEFICIAR:        MARCELA^AJHt

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANȚA DIRECȚIA PATRIMONIU ȘI CADASTRU SERVICIUL PATRIMONIU

Iunie 2019

ANEXA LA HCLMNR.^(PP

SINTEZA RAPORTULUI DE EVALUARE

1. DESCRIEREA BUNURILOR MOBILE ȘI IMOBILE:

BUNURILE IMOBILE EVALUATE:

Obiectul evaluării: Vestiar CI cu suprafața construită la sol de 227 mp, situat în localitatea

Constanța, B-dul Aurel Vlaicu, nr. 254, ce aparține municipiului Constanta.

Nr. Crt

Denumire clădirea

Nr. inv.

St teren

Scd

Data PIF

Data construirii

Nr. cad.

Cod postai

încadrarea in zona pe localitati

Rangul localității

Nr. Niveluri

Teren cota indiviza

Construita

Desfasurata

mp

mp

mp

mp

mp

1

Vestiar

CI

-

-

227,00

28.10.1986

28.10.1986

208774-

C1

900498

A

I

p

-

227,00

227,00

Nr. Crt

Denumire clădirea act vânzare/ cumpărare

Tip clădire (obișnuita / speciala)

Tip construcție (inchisa, parțial inchisa, deschisa, îngropata)

Tip acoperiș si invelitoare (terasa/sarpanta/ panza subțire de beton/ etc.; invelitoare din țigla, tabla, azbociment, etc.)

Structura si plansee (lemn/ metal/ zidărie portanta/ cadre de beton/ beton, etc.)

Tip pereți (lemn/ paianta/ cărămidă/ beton/ piatra/ sticla, etc.)

Tip pardoseli (ceramice, ciment, mozaic, parchet, dușumea, pamant etc)

Tip finisaje (inferioare/ medii/ superioare)

Instalații (electrice/ sanitare/ termice/ gaze)

Tip încălzire (centrala proprie/ sobe cu lemne/ cu gaz, etc.; rețea de termoficare)

Instalație de ventilație, climatizare

Starea construcției (rea/ satisfacatoare/ buna/ foarte bune/ modernizate)

Lucrări recente (renovare/ modernizare - descriere succinta si anul)

1

Vestiar

obișnuita

inchisa

terasa

cadre de beton

zidărie

ciment

medii

electrice, sanitare

nu

nu

satisfăcătoare

nu


Deoarece proprietarul nu a permis accesul în imobil, acesta nu a putut fi inspectat si la interior, astfel am presupus ca interiorul acesteia corespunde cu vârsta imobilului.

Prin prezentul raport de evaluare s-a stabilit valoarea de piață a bunului imobil -construcție vestiar - în vederea exproprierii.

Data evaluării: 18 Iunie 2019.

In prezentul raport, proprietatea a fost evaluată prin:

 •  Metoda CÎN este recomandată în cazul unei proprietăți cu scop de proprietate individuală nerezidențială nouă și constă în evaluarea terenului și a construcției pornind de la costul de reconstrucție care se depreciază în conformitate cu starea tehnică a clădirii evaluate și însumarea celor două valori;

 •  La cererea clientului a fost calculată și o valoare neconformă cu standardele ANEVAR, dar conformă cu Legea 255/2010, art. 5, alin 1 pe baza expertizelor întocmite și actualizate de camerele notarilor publici.

Valoarea finală a fost stabilită, ținându-se cont atât de cea mai bună utilizare a proprietăților cât

și de costul prin metoda costului de înlocuire netă.

ANEXALA

HCLM


Centralizator cu valori evaluate:

Nr. Crt

Denumire clădire

Nr. inv.

Data PIF

Data construirii

Teren cota indiviza

Construita

Desfășurata

* ^Valoare.

prin metoda costului: ■ #

«" Valoarea de impozitare prin metoda

® comparației de piața “

mp

mp

mp

euro

Iei/mp

lei

euro

lei/mp

lei

1

Vestiar

CI

-

28.10.1986

28.10.1986

-

227,00

227,00

41.691

867

196.897

-

-

-

Concluzie1.

Pentru evaluarea imobilului compus din construcție vestiar - CI situat în localitatea Constanța, bd. Aurel Vlaicu, nr. 254, s-a considerat că valoarea obținută prin metoda costului de înlocuire net este cea mai credibilă, relevantă și adecvată.

Valoarea de piață a imobilului Vestiar CI situat în orașul Constanța, bd. Aurel Vlaicu, nr. 254 este:

Nr. Crt

Denumire clădire

Nr. inv.

Data PIF

Data construirii

Teren cota indiviza

Construita

Desfășurata

mp

mp

mp

euro

lei/mp

lei

1

Vestiar

CI

-

28.10.1986

28.10.1986

-

227,00

227,00

41.691

867

196.897

41.691,00 EURO echivalentul a 196.897,00 RON

fâră TVA

1 EURO 4,7228 RON 18.06.2019

Având în vedere faptul că în expertizele întocmite și actualizare de camerele notarilor publici, valabile pe anul 2019, dar și pe anii anteriori, nu există specificate valori pentru construcții identice sau similare cu cele care trebuie evaluate, respectiv vestiar - CI, considerăm că ar trebuii luată în considerare valoarea rezultată dintr-un raport de evaluare, așa cum este estimată în cadrul acestui raport ca valoare de piață.

Nr. crt.

Denumire

Suprafață

Valoarea grilă notari publici

mp

EURO/mp

RON

EURO

1

Vestiar CI, bd. Aurel Vlaicu, nr. 254, zona Badea Cârțan, oraș Constanța

227,00

168,00

180.108,70

38.136,00

Valoarea de piață a imobilului Vestiar CI situat în orașul Constanța, bd. Aurel Vlaicu, nr. 254 conform expertizelor întocmite și actualizate de

'rele n&țqpjftf£jwblici

HCLM NR.e2<2/^3


este:

38.136.00,00 EURO echivalentul a 180.108,70 RON

fără TVA

1 EURO 4,7228 RON 18.06.2019

Observații importante:

Având în vedere faptul că în expertizele întocmite și actualizare de camerele notarilor publici, valabile pe anul 2019, dar și pe anii anteriori, nu există specificate valori pentru construcții identice sau similare cu cele care trebuie evaluate, respectiv vestiare, nu se poate aplica în această situație.

în cazul în care se dorește cu orice preț aplicarea valorilor rezultate din expertizele întocmite și actualizare de camerele notarilor publici cele mai apropiate construcții similare cu vestiarele ar fii clădiri de producție sau depozitare, iar pentru tribune clădiri anexe la locuințe individuale din cărămidă

Este important faptul că în Studiul de piață - privind valorile minime consemnate ale proprietăților din Județul Constanța și Tulcea se menționează la pagina 69, faptul că în cazul în care construcțiile tip locuință individuală au lipsă finisaje sau din contră au finisaje superioare este necesară întocmirea unui raport de evaluare, prin urmare, considerăm, cu atât mai mult în lipsa unor specificații clare pentru construcții similare cu cele evaluate, ar trebui luată în considerare valoarea dintr-un raport de evaluare, pe care am și estimat-o în această lucrare la paragraful 4.2.1.

Raportul de evaluare a fost realizat


S.C. MANAGEMENT CONSULTING SOLUTIONS S.R.L. Constanța                         ,

Evaluare afaceri, proprietăți, 6unuri,                                         ‘jz

Consultanță în management,                A              WS '

(Reorganizare și restructurare, Studii de fezabilitate,           '"     c‘““ “

_________Planuri de afaceri, (Finanțarea afacerilor__________ România, 900190, Constanța, str. C.D. Gherea, nr. 13, SISTEM DE MANAGEMENT CERTIFICAT Telefon/fax 0341/173794, mobil 0745/183221,               IDC121571

e-mail: dragos.ipate@gmail.com                      ISO 9001

RC: J 13/1792/2003, Cod fiscal: RO 15489305                     ’ k „ .

MANAGEMENT CONSULTING . SOLUTIONS S.R.L <     CONSTANTA

Nr                  « J

1^.

/ AnuiT.J.. - Luna «....——Ss®

iw I ANEXALA (hclmnr^P DEEVALUARE


Construcție Tribuna

B-dul Aurel Vlaicu, nr. 254 oraș Constanța( 474 mp)


PROPRIETAR:

ASOCIAȚIA

r


PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,„CLUBUL SPORTIV METALUL CONSTANȚA"

CONTRASEMNEAZĂ


BENEFICIAR:


SECRETAR, MARCELA ENAGHE


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANȚA

DIRECȚIA PATRIMONIU ȘI CADASTRU SERVICIUL PATRIMONIU

Iunie 2019

ANEXA LA

hclmnrJk)<F

SINTEZA RAPORTULUI DE EVALUARE

1. DESCRIEREA BUNURILOR MOBILE ȘI IMOBILE:

BUNURILE IMOBILE EVALUATE:

Obiectul evaluării: Tribuna cu suprafața construită la sol de 474 mp, situat în localitatea

Constanța, B-dul Aurel Vlaicu, nr. 254, ce aparține municipiului Constanta.

Nr.

Denumire clădirea

Nr. inv.

St teren

Scd

Data PIF

Data construirii

Nr. cad.

Cod postai

încadrarea in zona pe localitati

Rangul localității

Nr.

Niveluri

Teren cota indiviza

Construita

Desfasurata

mp

mp

mp

mp

mp

1

Tribuna Sportiva

C2

-

-

474,00

28.10.1986

28.10.1986

208774-C2

900498

A

I

p

-

474,00

474,00

Nr. Cri

Denumire clădirea act vânzare / cumpărare

Tip clădire (obișnuita / speciala)

Tip construcție (închisa, parțial închisa, deschisa, îngropata)

Tip acoperiș si invelitoare (terasa/sarpanta/ panza subțire de beton/ etc.; invelitoare din țigla, tabla, azbociment, etc.)

Structura si plansee (lemn/ metal/ zidărie portanta/ cadre de beton/ beton, etc.)

Tip pereți (lemn/ paianta/ cărămidă/ beton/ piatra/ sticla, etc.)

Tip pardoseli (ceramice, ciment, mozaic, parchet, dușumea, pamant

etc)

Tip finisaje (inferioare/ medii/ superioare)

Instalații (electrice/ sanitare/ termice/ gaze)

Tip încălzire (centrala proprie/ sobe cu lemne/ cu gaz, etc.; rețea de termoficare)

Instalație de ventilație, climatizare

Starea construcției (rea/ satisfacatoare/ buna/ foarte bune/ , modernizate)

Lucrări recente (renovare/ modernizare - descriere succinta si anul)

1

Tribuna Sportiva

obișnuita

deschisa

nu are

cadre de beton

nu

ciment

inferioare

nu

nu

nu

satisfacatoare

nu


Prin prezentul raport de evaluare s-a stabilit valoarea de piață a bunului imobil -construcție tribună sportivă, în vederea exproprierii.

Data evaluării: 18 Iunie 2019.

In prezentul raport, proprietatea a fost evaluată prin:

 •  Metoda CÎN este recomandată în cazul unei proprietăți cu scop de proprietate individuală nerezidențială nouă și constă în evaluarea terenului și a construcției pornind de la costul de reconstrucție care se depreciază în conformitate cu starea tehnică a clădirii evaluate și însumarea celor două valori;

 •  La cererea clientului a fost calculată și o valoare neconformă cu standardele ANEVAR, dar conformă cu Legea 255/2010, art. 5, alin 1 pe baza expertizelor întocmite și actualizate de camerele notarilor publici.

Valoarea finală a fost stabilită, ținându-se cont atât de cea mai bună utilizare a proprietăților cât și de costul prin metoda costului de înlocuire netă.

ANEXA LA
HCLMNR^W ,

Centralizator cu valori evaluate:

Nr, Crt

Denumire clădire

Nr. inv.

Data PIF

Data construirii

Teren cota indiviza

Construita

Desfasurata

Valoarea prin metoda costului

Valoarea de impozitare j’l-. prin metoda jțl'comparației de piața '

mp

mp

mp

euro

lei/mp

lei

euro

lei/mp

lei

1

Tribuna Sportiva

C2

-

28.10.1986

28.10.1986

-

474,00

474,00

43.589

434

205.864

-

-

-


Concluzie'.

Pentru evaluarea imobilului compus din construcție tribună situată în localitatea Constanța, bd. Aurel Vlaicu, nr. 254, s-a considerat că valoarea obținută prin metoda costului de înlocuire net este cea mai credibilă, relevantă și adecvată deoarece nu s-au găsit imobile similare spre vânzare în zonă.

Valoarea de piață a imobilului tribuna sportivă, situat în orașul Constanta, bd. Aurel Vlaicu, nr. 254 este:

Nr. Crt

Denumire clădire

Nr. inv.

Data PIF

Data construirii

Teren cota indiviza

Construita

Desfasurata

St

Valoare de piață

mp

mp

mp

euro

lei/mp

lei

1

Tribuna Sportiva

C2

-

28.10.1986

28.10.1986

-

474,00

474,00

43.589

434

205.864

43.589,00 EURO echivalentul a 205.864,00 RON

fără TVA

1 EURO 4,7228 RON           18.06.2019

Având în vedere faptul că în expertizele întocmite și actualizare de camerele notarilor publici, valabile pe anul 2019, dar și pe anii anteriori, nu există specificate valori pentru construcții identice sau similare cu cele care trebuie evaluate, respectiv tribună- C2, considerăm că ar trebuii luată în considerare valoarea rezultată dintr-un raport de evaluare, așa cum estimată în cadrul acestui raport ca valoare de piață.

Nr. crt.

Denumire

Suprafață

Valoarea grilă notari publici

mp

EURO/mp

RON

EURO

1

Tribună sportivă - C2, bd. Aurel Vlaicu, nr. 254, zona Badea Cârțan, oraș Constanța

474,00

58,00

129.839,22

27.492,00

Valoarea de piață a imobilului Tribună C2 situat în orașul Constanța, bd. Aurel Vlaicu, nr. 254

conform expertizelor întocmite și actualizate de came^ele-notarilorpublici este:

ANEXA LA HCLMNR^O gffS


27.492,00 EURO echivalentul a 129.839,22 RON

fără TVA

1 EURO 4,7228 RON 18.06.2019

Observații importante:

Având în vedere faptul că în expertizele întocmite și actualizare de camerele notarilor publici, valabile pe anul 2019, dar și pe anii anteriori, nu există specificate valori pentru construcții identice sau similare cu cele care trebuie evaluate, respectiv vestiare, nu se poate aplica în această situație.

în cazul în care se dorește cu orice preț aplicarea valorilor rezultate din expertizele întocmite și actualizare de camerele notarilor publici cele mai apropiate construcții similare cu vestiarele ar fii clădiri de producție sau depozitare, iar pentru tribune clădiri anexe la locuințe individuale din cărămidă

Este important faptul că în Studiul de piață - privind valorile minime consemnate ale proprietăților din Județul Constanța și Tulcea se menționează la pagina 69, faptul că în cazul în care construcțiile tip locuință individuală au lipsă finisaje sau din contră au finisaje superioare este necesară întocmirea unui raport de evaluare, prin urmare, considerăm, cu atât mai mult în lipsa unor specificații clare pentru construcții similare cu cele evaluate, ar trebui luată în considerare valoarea dintr-un raport de evaluare, pe care am și estimat-o în această lucrare la paragraful 4.2.1.

Raportul de evaluare a fost realizat


S.C. MATfAtffMJENT CONSULTING SOLUT,  Administratorg.L ^ilp.

S.C. MANAGEMENT CONSULTING SOLUTIONS S.R.L.

bw*         - fîfES’OKShaJ


Constanța ‘Evaluare afaceri, proprietăți, bunuri, Consultanță în management, (Reorganizare și restructurare, Studii de fezabilitate, __________Planuri de afaceri, ‘Finanțarea afacerilor_________ România, 900190, Constanța, str. C.D. Gherea, nr. 13, Telefon/fax 0341/173794, mobil 0745/183221, e-mail: dragos.ipate@gmail.com

RC: J 13/1792/2003, Cod fiscal: RO l^MOEMENT

. SOLUTIONS S.R.L >     CONSTANTA


|w * -zr- zr j

PORT —

■                           A NIT?VA T A


DE


ANEXA LA
HCLM NRpXT^     y

EVALUARE


Construcție Vestiar - C3

B-dul Aurel Vlaicu, nr. 254 oraș Constanța (334 mp)PROPRIETAR:

ASOCIAȚIA„CLUBUL SPORTIV METALUL CONSTANȚA"

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR,

BENEFICIAR:         MARCELAENACHE

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANȚA &

DIRECȚIA PATRIMONIU ȘI CADASTRU SERVICIUL PATRIMONIU

Iunie 2019

ANEXALA
HCLMNR^tfy

SINTEZA RAPORTULUI DE EVALUARE

1. DESCRIEREA BUNURILOR MOBILE ȘI IMOBILE:

BUNURILE IMOBILE EVALUATE:

Obiectul evaluării: Vestiar C3 cu suprafața construită la sol de 334 mp, situat în localitatea

Constanța, B-dul Aurel Vlaicu, nr. 254, ce aparține asociației "Clubul Sportiv Metalul Constanța”.


Nr. Crt

Denumire clădirea act vânzare / cumpărare

Tip clădire (obișnuita / speciala)

Tip construcție (închisa, parțial inchisa, deschisa, ingropata)

Tip acoperiș si invelitoare (terasa/sarpanta/ panza subțire de beton/ etc.; invelitoare din țigla, tabla, azbociment, etc.)

Structura si plansee (lemn/ metal/ zidărie portanta/ cadre de beton/ beton, etc.)

Tip pereți (lemn/ paianta/ cărămidă/ beton/ piatra/ sticla, etc.)

Tip pardoseli (ceramice, ciment, mozaic, parchet, dușumea, pamant etc)

Tip finisaje (inferioare/ medii/ superioare)

Instalații (electrice/ sanitare/ termice/ gaze)

Tip incalzire (centrala proprie/ sobe cu lemne/ cu gaz, etc.; rețea de termofîcare)

Instalație de ventilație, climatizare

Starea construcției (rea/ satisfacatoare/ buna/ foarte bune/ modernizate)

Lucrări recente (renovare/ modernizare - descriere succinta si anul)

1

Vestiar

obișnuita

închisa

invelitoare din tabla/azbociment

cadre de beton

zidărie

ciment

medii

electrice, sanitare

nu

da

buna

nu

Deoarece proprietarul nu a permis accesul în imobil, acesta nu a putut fi inspectat si la interior, astfel am presupus ca interiorul acesteia corespunde cu vârsta imobilului.


Prin prezentul raport de evaluare s-a stabilit valoarea de piață a bunului imobil -construcție vestiar - în vederea exproprierii.

Data evaluării: 18 Iunie 2019.

In prezentul raport, proprietatea a fost evaluată prin:

* Metoda CÎN este recomandată în cazul unei proprietăți cu scop de proprietate individuală nerezidențială nouă și constă în evaluarea terenului și a construcției pornind de la costul de reconstrucție care se depreciază în conformitate cu starea tehnică a clădirii evaluate și însumarea celor două valori;

- La cererea clientului a fost calculată și o valoare neconformă cu standardele ANEVAR, dar conformă cu Legea 255/2010, art. 5, alin 1 pe baza expertizelor întocmite și actualizate de camerele notarilor publici

Valoarea finală a fost stabilită, ținându-se cont atât de cea mai bună utilizare a proprietăților cât

și de costul prin metoda costului de înlocuire netă.

Centralizator cu valori evaluate:

ANEXATA hclmnrJ?Jg

Nr. Crt

Denumire clădire

Nr. inv.

Data PIF

Data construirii

Teren cota indiviza

Construita

Desfasurata

* ^Valoarea prin metoda costului *

^Valoarea de impozitare -■I '' - priii metoda ’

' -* comparat iei de piața <

mp

mp

mp

euro

lei/mp

lei

euro

lei/mp

lei

1

Vestiar

C3

-

14.06.1989

14.06.1989

-

334,00

334,00

57.195

809

270.122

-

-

-

Concluzie-.


Pentru evaluarea imobilului compus din construcție vestiar - C3 situat în localitatea Constanța, bd. Aurel Vlaicu, nr. 254, s-a considerat că valoarea obținută prin metoda costului de înlocuire net este cea mai credibilă, relevantă și adecvată deoarece nu s-au găsit imobile similare spre vânzare pe piață.

Valoarea de piață a imobilului Vestiar C3 situat în orașul Constanta, bd. Aurel Vlaicu, nr. 254 este:

Nr. Crt

Denumire clădire

Nr. inv.

Data PIF

Data construirii

Teren cota indiviza

Construita

Desfășurata

i ** ValoVe de piață y*

mp

mp

mp

euro

lei/mp

lei

1

Vestiar

C3

-

14.06.1989

14.06.1989

-

334,00

334,00

57.195

809

270.122

57.195,00 EURO echivalentul a 270.122,00 RON

fără TVA

1EUR0 4,7228 RON 18.06.2019

Având în vedere faptul că în expertizele întocmite și actualizare de camerele notarilor publici, valabile pe anul 2019, dar și pe anii anteriori, nu există specificate valori pentru construcții identice sau similare cu cele care trebuie evaluate, respectiv vestiar - C3, considerăm că ar trebuii luată în considerare valoarea rezultată dintr-un raport de evaluare, așa cum estimată în cadrul acestui raport ca valoare de piață.

Nr. crt.

Denumire

Suprafață

Valoarea grilă notari publici

mp

EURO/mp

RON

EURO

1

Vestiar - C3, bd. Aurel Vlaicu, nr. 254, zona Badea Cârțan, oraș Constanța

334,00

176,00

277.625,08

58.784,00

Valoarea de piață a imobilului Vestiar C3 situat în orașul Constanța, bd. Aurel Vlaicu, nr. 254-

conform expertizelor întocmite și actualizate de

camerele


este:


ANEXA LA

HCLM NrAI<!? /^3

58.784,00 EURO echivalentul a 277.625,08 RON

fâră TVA

1 EURO 4,7228 RON 18.06.2019

Observații importante:

Având în vedere faptul că în expertizele întocmite și actualizare de camerele notarilor publici, valabile pe anul 2019, dar și pe anii anteriori, nu există specificate valori pentru construcții identice sau similare cu cele care trebuie evaluate, respectiv vestiare, nu se poate aplica în această situație.

în cazul în care se dorește cu orice preț aplicarea valorilor rezultate din expertizele întocmite și actualizare de camerele notarilor publici cele mai apropiate construcții similare cu vestiarele ar fii clădiri de producție sau depozitare, iar pentru tribune clădiri anexe la locuințe individuale din cărămidă

Este important faptul că în Studiul de piață - privind valorile minime consemnate ale proprietăților din Județul Constanța și Tulcea se menționează la pagina 69, faptul că în cazul în care construcțiile tip locuință individuală au lipsă finisaje sau din contră au finisaje superioare este necesară întocmirea unui raport de evaluare, prin urmare, considerăm, cu atât mai mult în lipsa unor specificații clare pentru construcții similare cu cele evaluate, ar trebui luată în considerare valoarea dintr-un raport de evaluare, pe care am și estimat-o în această lucrare la paragraful 4.2.1.

Raportul de evaluare a fost realizat
HOTĂRÂRE privind aprobarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul obiectivului de investiții de utilitate publică și de interes local „Sală Sport Polivalentă - 5000 locuri", municipiul Constanța, județul Constanța, realizat prin Compania Națională de Investiții „CNI" S.A.

Consiliul local al municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de

Luând în dezbatere expunerea de motive nr. 118024/18.06.2019 a domnului primar Decebal Făgădău, raportul Comisiei de specialitate nr. 1 de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța, raportul Comisiei de specialitate nr. 5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului și raportul Direcției patrimoniu și cadastru înregistrat sub nr. 118031/18.06.2019;

Având în vedere HCL nr. 279/2014 privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice prin Compania Națională de Investiții S.A. a amplasamentului - Sală Polivalentă;

Văzând prevederile H.G. nr. 619/2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Sală Sport Polivalentă - 5000 locuri", municipiul Constanța, județul Constanța, realizat prin Compania Națională de Investiții „CNI" S.A.

Ținând cont de dispozițiile art. 2 alin. (1) lit. j) și art. 5 alin. (1) din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de investiții de interes național, județean și local, cu modificările și completările ulterioare, și ale prevederilor art. 4 alin. (1) și (2) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 255/2010 aprobate prin H.G. nr. 53/2011, cu modificările și completările ulterioare;

Văzând rapoartele de evaluare întocmite de către S.C. Managament Consulting Soluțions S.R.L. prin evaluator dr. ing. Dragoș Mihai Ipate, înregistrate sub nr. 117194/18.06.2019, nr.117195/18.06.2019 si nr. 117198/18.06.2019,

Luând în considerare necesitatea construirii în municipiul Constanța a obiectivului de investiții „Sală Sport Polivalentă - 5000 locuri" ce se realizează în cadrul Programului național de construcții de interes public sau social, subprogramul „Săli de sport" în concordanță cu prevederile O.G. nr. 25/2001 privind înființarea Companiei Naționale de Investiții „CNI" Ș.A.;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. d), alin.(6) lit. a) pct. 6, și art.115 alin.(l) lit.b din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 Se aprobă amplasamentul obiectivului de investiții de utilitate publică și de interes local „Sală Sport Polivalentă - 5000 locuri", municipiul Constanța, județul Constanța, realizat prin Compania Națională de Investiții „CNI" S.A., potrivit planului de amplasament prevăzut în anexa nr. 1 la prezenta hotărâre.

Art. 2 - (1) Se aprobă declanșarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul obiectivului de investiții de utilitate publică și de interes local „Sală Sport Polivalentă - 5000 locuri", municipiul Constanța, județul Constanța, realizat prin Compania Națională de Investiții „CNI" S.A., expropriator fiind Municipiul Constanța prin consiliul local și primar.

(2) Lista cuprinzând imobilele supuse exproprierii potrivit alin. (1), proprietarii sau deținătorii acestora, precum și sumele individuale aferente despăgubirilor este prevăzută în anexa nr. 2 la prezenta hotărâre.

Art. 3 (l)Se aprobă sumele individuale rezultate din rapoartele de evaluare, aferente despăgubirilor pentru imobilele proprietate privată, situate pe amplasamentul obiectivului de investiții de utilitate publică și de interes local „Sală Sport Polivalentă -5000 locuri", municipiul Constanța, județul Constanța. Rapoartele de evaluare fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 • (2) Sumele individuale estimate de către expropriator aferente despăgubirilor ce se acordă proprietarilor sau deținătorilor imobilelor situate pe amplasamentul obiectivului de investiții în cuantum total de 124.412,00 euro echivalentul a 587.572,95 lei la cursul de 4,7228 lei stabilit de B.N.R. la data de 18.06.2019, sunt alocate de la bugetul local cu această destinație.

 • (3) Sumele individuale prevăzute la alin. (1) se virează de către Municipiul Constanța, în termen de cel mult 30 de zile de la data solicitării acestora, într-un cont bancar deschis pe numele expropriatorului la dispoziția proprietarilor sau deținătorilor de imobile, în vederea efectuării despăgubirilor în cadrul procedurilor de expropriere, în condițiile legii.

Art. 4 Se împuternicește primarul municipiului Constanța ca, împreună cu structurile din cadrul aparatului de specialitate al primarului, să întreprindă toate demersurile legale, necesare pentru aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 5 Planul de amplasament prevăzut la art. 1 se aduce la cunoștință publică prin afișare la sediul și pe pagina proprie de internet ale expropriatorului.

Art. 6 Anexele nr. 1 și nr. 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 7 Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre Direcției patrimoniu și cadastru, Direcției administrație publică locală, Direcției financiare în vederea aducerii la îndeplinire, Asociației Metalul, S.C. Somaco, Regiei Autonome de Transport în Comun Constanța și spre știință Instituției prefectului județului Constanța .

Prezenta hotărâre a fost aprobată de consilierii locali astfel: g        pentru, o

împotrivă,    -—' abțineri.

La data adoptării sunt în funcție


PREȘEDINTE ȘED, IN


CONSTANȚA, N


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR,

MARCELA ENACHE


ANEXA NR. 1

la H.C.L. nr. Aîf /       ___

PLAN DE AMPLASAMENT

al obiectivului de investiții de utilitate publică și de interes local „Sală Sport Polivalentă - 5000 locuri", municipiul Constanța, județul Constanța, realizat prin Compania Națională de Investiții „CNI" S.A.


1.

306925.050

788884.240

2

306927.810

788888.080

3.

306928.870

788907.260

4.

306932.530

788924.940

5.

306945.030

786958.930

6.

306947.950

788963.130

7.

306952.408

788967.794

8.

306954.409

789007.080

9.

306872.671

789010.278

10.

306876.771

789107.060

11.

306715.120

789114410

12.

306711.560

789012.600

13.

306706.840

789012460


14.

306704.690

788983.040

15.

306703.140

788976.700

16.

306695450

788969.660

17.

306616470

768885.340

18.

306704270

788795430

19.

306730.960

788822.300

20.

306729.560

788823.750

21.

306782.990

768883480

22.

306828200

788838.190

23.

306840.540

788850.070

24.

306849.780

788840480

25.

306910.150

788899.720la HCL nr.


ANEXA NR.
Suprafața totală , rezultată din acte (mp)

Suprafața i . de     !

expropriat i

(mp) !

f                              ' .                •                                                          •

; 1EURO = 4,7228

:           LEI

r la cursul B.N.R. din i       data de

18.06.2019

1

Constanța

Constanța

208774

CI -227 mp

227 mp

Municipiul Constanța/Asociația „Clubul Sportiv Metalul" * Constanța/ S.M.C. Prefabricate pentru Construcții S.A.

38.136,00 EURO

2

Constanța

Constanța

208774

C2 -474 mp

474 mp

Municipiul Constanța/Asociația „Clubul Sportiv Metalul" Constanța/ S.M.C. Prefabricate pentru Construcții S.A. **

27.492,00 EURO

3

Constanța

Constanța

208774

C3 - 334 mp

334 mp

Municipiul Constanța /Regia Autonomă de Transport în Comun Constanța ***

58.784,00 EURO

Notă: *

**

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ Asociația „Clubul Sportiv Metalul" pretinde un drept asupra CI și C2;

S.M.C. Prefabricate pentru Construcții S.A. potrivit evidențelor unității administrativ-teritoriale Constanța;          zZ-[


Regia Autonomă de Transport în Comun Constanța deține autorizația pentru executare de lucrări nr. 3891/yLOâu^^C^;

CONTRASEMNEAZĂ                                   (/ '

SECRETAR,

MARCELA ENACHE/^


S.C. MANAGEMENT CONSULTING SOLUTIONS S.R.L.


Constanța

Evaluare afaceri, proprietăți, 6unuri,

Consultanță în management, (Reorganizare și restructurare, Studii de fezabilitate, (planuri de (faceri, Finanțarea afacerilor


;'CertRbm<


SISTEM DE MANAGEMENT CERTIFICAT ID C121571 ISO 9001


România, 900190, Constanța, str. C.D. Gherea, nr. 13,

Telefon/fax 0341/173794, mobil 0745/183221, e-mail: dragos.ipate@gmail.com                     —

RC: J 13/1792/2003, Cod fiscal: RO 1548930^44^^    -

Nr.

PORTDE

ANEXALA

EVALUARE

Construcție Vestiar CI

B-dul Aurel Vlaicu, nr. 254

oraș Constanța! 227 mp)

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,


PROPRIETAR:

ASOCIAȚIA

„CLUBUL SPORTIV METALUL CONSTANȚA" .

C O N T R A S b M N t AZ Ă SECRETAR,

BENEFICIAR:        MARCELA^AJHt

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANȚA DIRECȚIA PATRIMONIU ȘI CADASTRU SERVICIUL PATRIMONIU

Iunie 2019

ANEXA LA HCLMNR.^(PP

SINTEZA RAPORTULUI DE EVALUARE

1. DESCRIEREA BUNURILOR MOBILE ȘI IMOBILE:

BUNURILE IMOBILE EVALUATE:

Obiectul evaluării: Vestiar CI cu suprafața construită la sol de 227 mp, situat în localitatea

Constanța, B-dul Aurel Vlaicu, nr. 254, ce aparține municipiului Constanta.

Nr. Crt

Denumire clădirea

Nr. inv.

St teren

Scd

Data PIF

Data construirii

Nr. cad.

Cod postai

încadrarea in zona pe localitati

Rangul localității

Nr. Niveluri

Teren cota indiviza

Construita

Desfasurata

mp

mp

mp

mp

mp

1

Vestiar

CI

-

-

227,00

28.10.1986

28.10.1986

208774-

C1

900498

A

I

p

-

227,00

227,00

Nr. Crt

Denumire clădirea act vânzare/ cumpărare

Tip clădire (obișnuita / speciala)

Tip construcție (inchisa, parțial inchisa, deschisa, îngropata)

Tip acoperiș si invelitoare (terasa/sarpanta/ panza subțire de beton/ etc.; invelitoare din țigla, tabla, azbociment, etc.)

Structura si plansee (lemn/ metal/ zidărie portanta/ cadre de beton/ beton, etc.)

Tip pereți (lemn/ paianta/ cărămidă/ beton/ piatra/ sticla, etc.)

Tip pardoseli (ceramice, ciment, mozaic, parchet, dușumea, pamant etc)

Tip finisaje (inferioare/ medii/ superioare)

Instalații (electrice/ sanitare/ termice/ gaze)

Tip încălzire (centrala proprie/ sobe cu lemne/ cu gaz, etc.; rețea de termoficare)

Instalație de ventilație, climatizare

Starea construcției (rea/ satisfacatoare/ buna/ foarte bune/ modernizate)

Lucrări recente (renovare/ modernizare - descriere succinta si anul)

1

Vestiar

obișnuita

inchisa

terasa

cadre de beton

zidărie

ciment

medii

electrice, sanitare

nu

nu

satisfăcătoare

nu


Deoarece proprietarul nu a permis accesul în imobil, acesta nu a putut fi inspectat si la interior, astfel am presupus ca interiorul acesteia corespunde cu vârsta imobilului.

Prin prezentul raport de evaluare s-a stabilit valoarea de piață a bunului imobil -construcție vestiar - în vederea exproprierii.

Data evaluării: 18 Iunie 2019.

In prezentul raport, proprietatea a fost evaluată prin:

 •  Metoda CÎN este recomandată în cazul unei proprietăți cu scop de proprietate individuală nerezidențială nouă și constă în evaluarea terenului și a construcției pornind de la costul de reconstrucție care se depreciază în conformitate cu starea tehnică a clădirii evaluate și însumarea celor două valori;

 •  La cererea clientului a fost calculată și o valoare neconformă cu standardele ANEVAR, dar conformă cu Legea 255/2010, art. 5, alin 1 pe baza expertizelor întocmite și actualizate de camerele notarilor publici.

Valoarea finală a fost stabilită, ținându-se cont atât de cea mai bună utilizare a proprietăților cât

și de costul prin metoda costului de înlocuire netă.

ANEXALA

HCLM


Centralizator cu valori evaluate:

Nr. Crt

Denumire clădire

Nr. inv.

Data PIF

Data construirii

Teren cota indiviza

Construita

Desfășurata

* ^Valoare.

prin metoda costului: ■ #

«" Valoarea de impozitare prin metoda

® comparației de piața “

mp

mp

mp

euro

Iei/mp

lei

euro

lei/mp

lei

1

Vestiar

CI

-

28.10.1986

28.10.1986

-

227,00

227,00

41.691

867

196.897

-

-

-

Concluzie1.

Pentru evaluarea imobilului compus din construcție vestiar - CI situat în localitatea Constanța, bd. Aurel Vlaicu, nr. 254, s-a considerat că valoarea obținută prin metoda costului de înlocuire net este cea mai credibilă, relevantă și adecvată.

Valoarea de piață a imobilului Vestiar CI situat în orașul Constanța, bd. Aurel Vlaicu, nr. 254 este:

Nr. Crt

Denumire clădire

Nr. inv.

Data PIF

Data construirii

Teren cota indiviza

Construita

Desfășurata

mp

mp

mp

euro

lei/mp

lei

1

Vestiar

CI

-

28.10.1986

28.10.1986

-

227,00

227,00

41.691

867

196.897

41.691,00 EURO echivalentul a 196.897,00 RON

fâră TVA

1 EURO 4,7228 RON 18.06.2019

Având în vedere faptul că în expertizele întocmite și actualizare de camerele notarilor publici, valabile pe anul 2019, dar și pe anii anteriori, nu există specificate valori pentru construcții identice sau similare cu cele care trebuie evaluate, respectiv vestiar - CI, considerăm că ar trebuii luată în considerare valoarea rezultată dintr-un raport de evaluare, așa cum este estimată în cadrul acestui raport ca valoare de piață.

Nr. crt.

Denumire

Suprafață

Valoarea grilă notari publici

mp

EURO/mp

RON

EURO

1

Vestiar CI, bd. Aurel Vlaicu, nr. 254, zona Badea Cârțan, oraș Constanța

227,00

168,00

180.108,70

38.136,00

Valoarea de piață a imobilului Vestiar CI situat în orașul Constanța, bd. Aurel Vlaicu, nr. 254 conform expertizelor întocmite și actualizate de

'rele n&țqpjftf£jwblici

HCLM NR.e2<2/^3


este:

38.136.00,00 EURO echivalentul a 180.108,70 RON

fără TVA

1 EURO 4,7228 RON 18.06.2019

Observații importante:

Având în vedere faptul că în expertizele întocmite și actualizare de camerele notarilor publici, valabile pe anul 2019, dar și pe anii anteriori, nu există specificate valori pentru construcții identice sau similare cu cele care trebuie evaluate, respectiv vestiare, nu se poate aplica în această situație.

în cazul în care se dorește cu orice preț aplicarea valorilor rezultate din expertizele întocmite și actualizare de camerele notarilor publici cele mai apropiate construcții similare cu vestiarele ar fii clădiri de producție sau depozitare, iar pentru tribune clădiri anexe la locuințe individuale din cărămidă

Este important faptul că în Studiul de piață - privind valorile minime consemnate ale proprietăților din Județul Constanța și Tulcea se menționează la pagina 69, faptul că în cazul în care construcțiile tip locuință individuală au lipsă finisaje sau din contră au finisaje superioare este necesară întocmirea unui raport de evaluare, prin urmare, considerăm, cu atât mai mult în lipsa unor specificații clare pentru construcții similare cu cele evaluate, ar trebui luată în considerare valoarea dintr-un raport de evaluare, pe care am și estimat-o în această lucrare la paragraful 4.2.1.

Raportul de evaluare a fost realizat


S.C. MANAGEMENT CONSULTING SOLUTIONS S.R.L. Constanța                         ,

Evaluare afaceri, proprietăți, 6unuri,                                         ‘jz

Consultanță în management,                A              WS '

(Reorganizare și restructurare, Studii de fezabilitate,           '"     c‘““ “

_________Planuri de afaceri, (Finanțarea afacerilor__________ România, 900190, Constanța, str. C.D. Gherea, nr. 13, SISTEM DE MANAGEMENT CERTIFICAT Telefon/fax 0341/173794, mobil 0745/183221,               IDC121571

e-mail: dragos.ipate@gmail.com                      ISO 9001

RC: J 13/1792/2003, Cod fiscal: RO 15489305                     ’ k „ .

MANAGEMENT CONSULTING . SOLUTIONS S.R.L <     CONSTANTA

Nr                  « J

1^.

/ AnuiT.J.. - Luna «....——Ss®

iw I ANEXALA (hclmnr^P DEEVALUARE


Construcție Tribuna

B-dul Aurel Vlaicu, nr. 254 oraș Constanța( 474 mp)


PROPRIETAR:

ASOCIAȚIA

r


PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,„CLUBUL SPORTIV METALUL CONSTANȚA"

CONTRASEMNEAZĂ


BENEFICIAR:


SECRETAR, MARCELA ENAGHE


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANȚA

DIRECȚIA PATRIMONIU ȘI CADASTRU SERVICIUL PATRIMONIU

Iunie 2019

ANEXA LA

hclmnrJk)<F

SINTEZA RAPORTULUI DE EVALUARE

1. DESCRIEREA BUNURILOR MOBILE ȘI IMOBILE:

BUNURILE IMOBILE EVALUATE:

Obiectul evaluării: Tribuna cu suprafața construită la sol de 474 mp, situat în localitatea

Constanța, B-dul Aurel Vlaicu, nr. 254, ce aparține municipiului Constanta.

Nr.

Denumire clădirea

Nr. inv.

St teren

Scd

Data PIF

Data construirii

Nr. cad.

Cod postai

încadrarea in zona pe localitati

Rangul localității

Nr.

Niveluri

Teren cota indiviza

Construita

Desfasurata

mp

mp

mp

mp

mp

1

Tribuna Sportiva

C2

-

-

474,00

28.10.1986

28.10.1986

208774-C2

900498

A

I

p

-

474,00

474,00

Nr. Cri

Denumire clădirea act vânzare / cumpărare

Tip clădire (obișnuita / speciala)

Tip construcție (închisa, parțial închisa, deschisa, îngropata)

Tip acoperiș si invelitoare (terasa/sarpanta/ panza subțire de beton/ etc.; invelitoare din țigla, tabla, azbociment, etc.)

Structura si plansee (lemn/ metal/ zidărie portanta/ cadre de beton/ beton, etc.)

Tip pereți (lemn/ paianta/ cărămidă/ beton/ piatra/ sticla, etc.)

Tip pardoseli (ceramice, ciment, mozaic, parchet, dușumea, pamant

etc)

Tip finisaje (inferioare/ medii/ superioare)

Instalații (electrice/ sanitare/ termice/ gaze)

Tip încălzire (centrala proprie/ sobe cu lemne/ cu gaz, etc.; rețea de termoficare)

Instalație de ventilație, climatizare

Starea construcției (rea/ satisfacatoare/ buna/ foarte bune/ , modernizate)

Lucrări recente (renovare/ modernizare - descriere succinta si anul)

1

Tribuna Sportiva

obișnuita

deschisa

nu are

cadre de beton

nu

ciment

inferioare

nu

nu

nu

satisfacatoare

nu


Prin prezentul raport de evaluare s-a stabilit valoarea de piață a bunului imobil -construcție tribună sportivă, în vederea exproprierii.

Data evaluării: 18 Iunie 2019.

In prezentul raport, proprietatea a fost evaluată prin:

 •  Metoda CÎN este recomandată în cazul unei proprietăți cu scop de proprietate individuală nerezidențială nouă și constă în evaluarea terenului și a construcției pornind de la costul de reconstrucție care se depreciază în conformitate cu starea tehnică a clădirii evaluate și însumarea celor două valori;

 •  La cererea clientului a fost calculată și o valoare neconformă cu standardele ANEVAR, dar conformă cu Legea 255/2010, art. 5, alin 1 pe baza expertizelor întocmite și actualizate de camerele notarilor publici.

Valoarea finală a fost stabilită, ținându-se cont atât de cea mai bună utilizare a proprietăților cât și de costul prin metoda costului de înlocuire netă.

ANEXA LA
HCLMNR^W ,

Centralizator cu valori evaluate:

Nr, Crt

Denumire clădire

Nr. inv.

Data PIF

Data construirii

Teren cota indiviza

Construita

Desfasurata

Valoarea prin metoda costului

Valoarea de impozitare j’l-. prin metoda jțl'comparației de piața '

mp

mp

mp

euro

lei/mp

lei

euro

lei/mp

lei

1

Tribuna Sportiva

C2

-

28.10.1986

28.10.1986

-

474,00

474,00

43.589

434

205.864

-

-

-


Concluzie'.

Pentru evaluarea imobilului compus din construcție tribună situată în localitatea Constanța, bd. Aurel Vlaicu, nr. 254, s-a considerat că valoarea obținută prin metoda costului de înlocuire net este cea mai credibilă, relevantă și adecvată deoarece nu s-au găsit imobile similare spre vânzare în zonă.

Valoarea de piață a imobilului tribuna sportivă, situat în orașul Constanta, bd. Aurel Vlaicu, nr. 254 este:

Nr. Crt

Denumire clădire

Nr. inv.

Data PIF

Data construirii

Teren cota indiviza

Construita

Desfasurata

St

Valoare de piață

mp

mp

mp

euro

lei/mp

lei

1

Tribuna Sportiva

C2

-

28.10.1986

28.10.1986

-

474,00

474,00

43.589

434

205.864

43.589,00 EURO echivalentul a 205.864,00 RON

fără TVA

1 EURO 4,7228 RON           18.06.2019

Având în vedere faptul că în expertizele întocmite și actualizare de camerele notarilor publici, valabile pe anul 2019, dar și pe anii anteriori, nu există specificate valori pentru construcții identice sau similare cu cele care trebuie evaluate, respectiv tribună- C2, considerăm că ar trebuii luată în considerare valoarea rezultată dintr-un raport de evaluare, așa cum estimată în cadrul acestui raport ca valoare de piață.

Nr. crt.

Denumire

Suprafață

Valoarea grilă notari publici

mp

EURO/mp

RON

EURO

1

Tribună sportivă - C2, bd. Aurel Vlaicu, nr. 254, zona Badea Cârțan, oraș Constanța

474,00

58,00

129.839,22

27.492,00

Valoarea de piață a imobilului Tribună C2 situat în orașul Constanța, bd. Aurel Vlaicu, nr. 254

conform expertizelor întocmite și actualizate de came^ele-notarilorpublici este:

ANEXA LA HCLMNR^O gffS


27.492,00 EURO echivalentul a 129.839,22 RON

fără TVA

1 EURO 4,7228 RON 18.06.2019

Observații importante:

Având în vedere faptul că în expertizele întocmite și actualizare de camerele notarilor publici, valabile pe anul 2019, dar și pe anii anteriori, nu există specificate valori pentru construcții identice sau similare cu cele care trebuie evaluate, respectiv vestiare, nu se poate aplica în această situație.

în cazul în care se dorește cu orice preț aplicarea valorilor rezultate din expertizele întocmite și actualizare de camerele notarilor publici cele mai apropiate construcții similare cu vestiarele ar fii clădiri de producție sau depozitare, iar pentru tribune clădiri anexe la locuințe individuale din cărămidă

Este important faptul că în Studiul de piață - privind valorile minime consemnate ale proprietăților din Județul Constanța și Tulcea se menționează la pagina 69, faptul că în cazul în care construcțiile tip locuință individuală au lipsă finisaje sau din contră au finisaje superioare este necesară întocmirea unui raport de evaluare, prin urmare, considerăm, cu atât mai mult în lipsa unor specificații clare pentru construcții similare cu cele evaluate, ar trebui luată în considerare valoarea dintr-un raport de evaluare, pe care am și estimat-o în această lucrare la paragraful 4.2.1.

Raportul de evaluare a fost realizat


S.C. MATfAtffMJENT CONSULTING SOLUT,  Administratorg.L ^ilp.

S.C. MANAGEMENT CONSULTING SOLUTIONS S.R.L.

bw*         - fîfES’OKShaJ


Constanța ‘Evaluare afaceri, proprietăți, bunuri, Consultanță în management, (Reorganizare și restructurare, Studii de fezabilitate, __________Planuri de afaceri, ‘Finanțarea afacerilor_________ România, 900190, Constanța, str. C.D. Gherea, nr. 13, Telefon/fax 0341/173794, mobil 0745/183221, e-mail: dragos.ipate@gmail.com

RC: J 13/1792/2003, Cod fiscal: RO l^MOEMENT

. SOLUTIONS S.R.L >     CONSTANTA


|w * -zr- zr j

PORT —

■                           A NIT?VA T A


DE


ANEXA LA
HCLM NRpXT^     y

EVALUARE


Construcție Vestiar - C3

B-dul Aurel Vlaicu, nr. 254 oraș Constanța (334 mp)PROPRIETAR:

ASOCIAȚIA„CLUBUL SPORTIV METALUL CONSTANȚA"

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR,

BENEFICIAR:         MARCELAENACHE

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANȚA &

DIRECȚIA PATRIMONIU ȘI CADASTRU SERVICIUL PATRIMONIU

Iunie 2019

ANEXALA
HCLMNR^tfy

SINTEZA RAPORTULUI DE EVALUARE

1. DESCRIEREA BUNURILOR MOBILE ȘI IMOBILE:

BUNURILE IMOBILE EVALUATE:

Obiectul evaluării: Vestiar C3 cu suprafața construită la sol de 334 mp, situat în localitatea

Constanța, B-dul Aurel Vlaicu, nr. 254, ce aparține asociației "Clubul Sportiv Metalul Constanța”.


Nr. Crt

Denumire clădirea act vânzare / cumpărare

Tip clădire (obișnuita / speciala)

Tip construcție (închisa, parțial inchisa, deschisa, ingropata)

Tip acoperiș si invelitoare (terasa/sarpanta/ panza subțire de beton/ etc.; invelitoare din țigla, tabla, azbociment, etc.)

Structura si plansee (lemn/ metal/ zidărie portanta/ cadre de beton/ beton, etc.)

Tip pereți (lemn/ paianta/ cărămidă/ beton/ piatra/ sticla, etc.)

Tip pardoseli (ceramice, ciment, mozaic, parchet, dușumea, pamant etc)

Tip finisaje (inferioare/ medii/ superioare)

Instalații (electrice/ sanitare/ termice/ gaze)

Tip incalzire (centrala proprie/ sobe cu lemne/ cu gaz, etc.; rețea de termofîcare)

Instalație de ventilație, climatizare

Starea construcției (rea/ satisfacatoare/ buna/ foarte bune/ modernizate)

Lucrări recente (renovare/ modernizare - descriere succinta si anul)

1

Vestiar

obișnuita

închisa

invelitoare din tabla/azbociment

cadre de beton

zidărie

ciment

medii

electrice, sanitare

nu

da

buna

nu

Deoarece proprietarul nu a permis accesul în imobil, acesta nu a putut fi inspectat si la interior, astfel am presupus ca interiorul acesteia corespunde cu vârsta imobilului.


Prin prezentul raport de evaluare s-a stabilit valoarea de piață a bunului imobil -construcție vestiar - în vederea exproprierii.

Data evaluării: 18 Iunie 2019.

In prezentul raport, proprietatea a fost evaluată prin:

* Metoda CÎN este recomandată în cazul unei proprietăți cu scop de proprietate individuală nerezidențială nouă și constă în evaluarea terenului și a construcției pornind de la costul de reconstrucție care se depreciază în conformitate cu starea tehnică a clădirii evaluate și însumarea celor două valori;

- La cererea clientului a fost calculată și o valoare neconformă cu standardele ANEVAR, dar conformă cu Legea 255/2010, art. 5, alin 1 pe baza expertizelor întocmite și actualizate de camerele notarilor publici

Valoarea finală a fost stabilită, ținându-se cont atât de cea mai bună utilizare a proprietăților cât

și de costul prin metoda costului de înlocuire netă.

Centralizator cu valori evaluate:

ANEXATA hclmnrJ?Jg

Nr. Crt

Denumire clădire

Nr. inv.

Data PIF

Data construirii

Teren cota indiviza

Construita

Desfasurata

* ^Valoarea prin metoda costului *

^Valoarea de impozitare -■I '' - priii metoda ’

' -* comparat iei de piața <

mp

mp

mp

euro

lei/mp

lei

euro

lei/mp

lei

1

Vestiar

C3

-

14.06.1989

14.06.1989

-

334,00

334,00

57.195

809

270.122

-

-

-

Concluzie-.


Pentru evaluarea imobilului compus din construcție vestiar - C3 situat în localitatea Constanța, bd. Aurel Vlaicu, nr. 254, s-a considerat că valoarea obținută prin metoda costului de înlocuire net este cea mai credibilă, relevantă și adecvată deoarece nu s-au găsit imobile similare spre vânzare pe piață.

Valoarea de piață a imobilului Vestiar C3 situat în orașul Constanta, bd. Aurel Vlaicu, nr. 254 este:

Nr. Crt

Denumire clădire

Nr. inv.

Data PIF

Data construirii

Teren cota indiviza

Construita

Desfășurata

i ** ValoVe de piață y*

mp

mp

mp

euro

lei/mp

lei

1

Vestiar

C3

-

14.06.1989

14.06.1989

-

334,00

334,00

57.195

809

270.122

57.195,00 EURO echivalentul a 270.122,00 RON

fără TVA

1EUR0 4,7228 RON 18.06.2019

Având în vedere faptul că în expertizele întocmite și actualizare de camerele notarilor publici, valabile pe anul 2019, dar și pe anii anteriori, nu există specificate valori pentru construcții identice sau similare cu cele care trebuie evaluate, respectiv vestiar - C3, considerăm că ar trebuii luată în considerare valoarea rezultată dintr-un raport de evaluare, așa cum estimată în cadrul acestui raport ca valoare de piață.

Nr. crt.

Denumire

Suprafață

Valoarea grilă notari publici

mp

EURO/mp

RON

EURO

1

Vestiar - C3, bd. Aurel Vlaicu, nr. 254, zona Badea Cârțan, oraș Constanța

334,00

176,00

277.625,08

58.784,00

Valoarea de piață a imobilului Vestiar C3 situat în orașul Constanța, bd. Aurel Vlaicu, nr. 254-

conform expertizelor întocmite și actualizate de

camerele


este:


ANEXA LA

HCLM NrAI<!? /^3

58.784,00 EURO echivalentul a 277.625,08 RON

fâră TVA

1 EURO 4,7228 RON 18.06.2019

Observații importante:

Având în vedere faptul că în expertizele întocmite și actualizare de camerele notarilor publici, valabile pe anul 2019, dar și pe anii anteriori, nu există specificate valori pentru construcții identice sau similare cu cele care trebuie evaluate, respectiv vestiare, nu se poate aplica în această situație.

în cazul în care se dorește cu orice preț aplicarea valorilor rezultate din expertizele întocmite și actualizare de camerele notarilor publici cele mai apropiate construcții similare cu vestiarele ar fii clădiri de producție sau depozitare, iar pentru tribune clădiri anexe la locuințe individuale din cărămidă

Este important faptul că în Studiul de piață - privind valorile minime consemnate ale proprietăților din Județul Constanța și Tulcea se menționează la pagina 69, faptul că în cazul în care construcțiile tip locuință individuală au lipsă finisaje sau din contră au finisaje superioare este necesară întocmirea unui raport de evaluare, prin urmare, considerăm, cu atât mai mult în lipsa unor specificații clare pentru construcții similare cu cele evaluate, ar trebui luată în considerare valoarea dintr-un raport de evaluare, pe care am și estimat-o în această lucrare la paragraful 4.2.1.

Raportul de evaluare a fost realizat