Hotărârea nr. 257/2019

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND COMPLETAREA HCL NR. 466/2009 PRIVIND LISTA BUNURILOR DIN DOMENIUL PUBLIC ȘI PRIVAT AL MUNICIPIULUI CONSTANȚA CE URMEAZĂ A FI CONCESIONATE CĂTRE SC RAJA SA CONSTANȚAHOTĂRÂRE

privind completarea anexei nr. 6 la H.C.L. nr. 466/2009 privind lista bunurilor din domeniul public și privat al municipiului Constanța ce urmează a fi concesionate către S.C. RAJA S.A.

Consiliul local al municipiului Constanța întrunit în ședința ordinară din data de            __________________2019;

Având în vedere expunerea de motive a domnului primar Decebal Făgădău înregistrată sub nr. 115116/12.06.2019, raportul Comisiei de specialitate nr. 2 de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură, raportul Comisiei de specialitate nr. 5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului, și raportul Serviciului patrimoniu înregistrat sub nr. 115120/12.06.2019 ;

Luând în considerare H.C.L. 451/2017 privind aprobarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al muhicipiului Constanța precum și H.C.L. nr. 466/2009 privind lista bunurilor din domeniul public și privat al municipiului Constanța ce urmează a fi concesionate către S.C. RAJA S.A. completată prin H.C.L. nr. 113/2014, H.C.L. nr. 138/2014, H.C.L. nr. 173/2014, H.C.L. nr. 239/2015;

Ținând cont de dispozițiile art.3, alin.(4) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică precum și de dispozițiile Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, ale Legii nr. 241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă și de canalizare;

în temeiul prevederilor art.36, alin.(2) lit. "c" și art.115 alin.(l) lit.„b" din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată;

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 - Se aprobă completarea anexei nr. 6 la H.C.L. nr. 466/2009 respectiv a bunurilor concesionate către S.C. RAJA S.A. în baza contractului de delegare, cu bunuri care aparțin domeniului public al municipiului respectiv rețea de alimentare cu apă, rețea canalizare menajeră, rețea canalizare pluvială și rețea hidranți subterani, aferente obiectivului de investiții " Programul de dezvoltare edilitară urbană a municipiului Constanța - Zona Faleză Nord, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Predarea - primirea bunurilor prevăzute la art.l se va face prin protocol de predare - primire încheiat între Serviciul cadastru din cadrul Direcției patrimoniu și Cadastru și S.C. RAJA S.A., dată de la care își produce efectele prezenta hotărâre.

Art. 3 - Celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 466/2009 rămân (neschimbate .

Art. 4 - Compartimentul relații consiliul local și administrație locală va comunica prezenta hotărâre S.C. RAJA S.A., Direcției patrimoniu și cadastru, Direcției tehnic achiziții, Direcției financiare și SPIT Constanța în vederea aducerii la îndeplinire și spre știință Instituției prefectului județului Constanța.

, Prezenta hotărâre a fost votată de astfel:         pentru.__' împotrivă, abțineri.

consilierii locali


La data adoptării sunt în funcție ,3  ______consilieri din TI membri.

CONTRASEMNEAZĂSECRETAR,

MARCELA ENACHE

2019


ANEXA LA H.C.L. NR.


Nr. crt.

Denumire

Cod sau nr. de inventar

Valoare contabilă Lei

Proces verbal de recepție a mijlocului fix

1.

Rețea alimentare cu apă -aferentă obiectivului de investiții „Programul de dezvoltare edilitară urbană a Municipiului Constanța -zona Faleză Nord"

1.8.6

1.058.047,24

Nr. 87256/06.05.2019

2.

Rețea canalizare menajeră-aferentă obiectivului de investiții „Programul de dezvoltare edilitară urbană a Municipiului Constanța -zona Faleză Nord"

1.8.7

1.415.347,80

Nr. 87260/06.05.2019

3.

Rețea canalizare pluvială— aferentă obiectivului de investiții „Programul de dezvoltare edilitară urbană a Municipiului Constanța -zona Faleză Nord"

1.8.4

5.741.502,14

Nr. 113524/10.06.2019

4.

Rețea hidranți subterani-aferentă obiectivului de investiții „Programul de dezvoltare edilitară urbană a Municipiului Constanța -zona Faleză Nord"

3.3.6

43.388,59

Nr. 113562/10.06.2019

CONTRAS’cMN EAZĂ

SECRETAR, MARCELA EMA&HE