Hotărârea nr. 256/2019

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND MODIFICAREA HCL NR. 82/2019 PRIVIND PRELUAREA DIN ADMINISTRAREA RAEDPP CONSTANȚA, ÎN ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CONSTANȚA ȘI TRANSMITEREA DREPTULUI DE FOLOSINȚĂ GRATUITĂ ASOCIAȚIEI NAȚIONALE A SURZILOR DIN ROMÂNIA ASUPRA IMOBILULUI SITUAT ÎN MUNICIPIULUI CONSTANȚA, STR. GRIVIȚEI NR. 56


ROMÂNIA


JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE privind modificarea H.C.L. nr.82/2019 privind preluarea din administrarea R.A.E.D.P.P. Constanța, în administrarea Consiliului local al municipiului Constanța și transmiterea dreptului de folosință gratuită Asociației Naționale a Surzilor din România asupra imobilului situat în municipiului Constanța, str. Griviței nr. 56

Consiliul^ local al municipiului Constanța întrunit în ședința ordinară din data de            _______________2019.

Având în vedere expunerea de motive a domnului primar Decebal Făgădău înregistrată sub nr.116058/13.06.2019, raportul Comisiei de specialitate nr.3 pentru servicii publice, comerț, turism și agrement, raportul Comisiei de specialitate nr.5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului, și raportul Direcției patrimoniu și cadastru înregistrat sub nr.116063/13.06.2019;

Luând în considerare dispozițiile H.C.L. nr.82/2019 privind preluarea din administrarea R.A.E.D.P.P. Constanța, în administrarea Consiliului local al municipiului Constanța și transmiterea dreptului de folosință gratuită Asociației Naționale a Surzilor din România asupra imobilului situat în municipiului Constanța, str. Griviței nr. 56;

Având în vedere Hotărârea Guvernului nr.903/09.11.2018 privind recunoașterea Asociației Naționale a Surzilor din România ca fiind de utilitate publică;

Văzând adresele R.A.E.D.P.P. Constanța nr.620/21.01.2019 și nr.7166/07.05.2019 înregistrate la Primăria municipiului Constanța sub nr.12681/21.01.2019 și sub nr.97168/17.05.2019 și adresa Asociației Naționale a Surzilor din România nr.5/09.01.2019, înregistrată la Primăria municipiului Constanța sub nr.3888/09.01.2019;

Luând în considerare H.C.L. nr.332/1996 de înființare a R.A.E.D.P.P Constanța, H.C.L. nr.85/2008 privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al R.A.E.D.P.P Constanța, H.C.L. nr.296/2001 privind aprobarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului privat al municipiului Constanța;

în temeiul prevederilor art.36, alin.2, lit. c, art.124 și art. 115, alin.l, lit.b din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă modificarea art.l din H.C.L. nr.82/2019 astfel: „Se aprobă preluarea din administrarea R.A.E.D.P.P. Constanța în administrarea Consiliului local al municipiului Constanța imobilul în suprafață de 125,99 mp, având beci în suprafață de 68,87 mp și teren aferent în suprafață de 59,06 mp, situat în municipiul Constanța, str. Griviței nr.56, iar diferența de 74,01 mp dintre suprafața totală a construcției Cl = 200 mp și suprafața preluată din administrare și transmisă în folosință gratuită Asociației Naționale a Surzilor din România-Filiala Constanța de 125,99 mp, împreună cu construcțiile C2 și C3 rămân în administrarea R.A.E.D.P.P. Constanța."

Art. 2 - Se aprobă modificarea art.3 din H.C.L. nr.82/2019 astfel: predarea -primirea bunului așa cum a fost modificat prin art.l se va face prin proces verbal de predare primire încheiat între Serviciul cadastru din cadrul Direcției patrimoniu și cadastru, R.A.E.D.P.P. Constanța și Asociația Națională a Surzilor din România-Filiala Constanța.

Art. 3 - Celelalte prevederi ale H.C.L, nr. 82/2019 rămân neschimbate.

Art. 4 - Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre R.A.E.D.P.P. Constanța, Asociației Naționale a Surzilor din România-Filiala Constanța, Direcției patrimoniu și cadastru, Direcției autorizare și sprijin operatori economici, Serviciului juridic, Direcției tehnic admnistrativ, Direcției financiare și SPIT Constanța în vederea aducerii la îndeplinire și spre știință Instituției prefectului județului Constanța.

i r Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel: ./b pentru împotrivă, ~~7      abțineri.

La data adoptării sunt în funcție              consilieri din 27 membri.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,


CONSTANȚA,

nr^'S       »o£> :2019