Hotărârea nr. 254/2019

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND ÎNDREPTAREA ERORII MATERIALE DIN HCL NR. 160/2019 PENTRU MODIFICAREA HCL NR. 116/2005 PRIVIND MODIFICAREA HCL NR. 220/2002 PRIVIND MODIFICAREA HCL NR. 493/2001 ȘI APROBAREA P.U.D. - “EXTINDERE ȘI SUPRAETAJARE SPAȚIU COMERCIAL EXISTENT” PE TERENUL SITUAT ÎN CONSTANȚA, ZONA PIAȚA TOMIS III


ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE


privind îndreptarea erorii materiale din HCL nr. 160/2019 pentru modificarea H.C.L. nr.116/2005 privind modificarea H.C.L. nr.220/2002 privind modificarea H.C.L. nr.493/2001 și aprobarea P.U.D.-"Extindere și supraetajare spațiu comercial existent" pe terenul situat în Constanța, zona Piața Tomis III

Consiliul local al municipiului Constanța întrunit în ședința ordinară din data de______________2019.

Având în vedere expunerea de motive a domnului primar Decebal Făgădău înregistrată sub nr.115238/12,06.2019, raportul Comisiei de specialitate nr.3 pentru servicii publice, comerț, turism și agrement, raportul Comisiei de specialitate nr.5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului, și raportul Direcției patrimoniu si cadastru înregistrat sub nr.115242/12.06.2019;

Luând în considerare adresele R.A.E.D.P.P. Constanța nr.3696/05.06.2019 și nr.3341/07.06.2018 înregistrate la Primăria municipiului Constanta sub nr.109779/05.06.2019 și nr.95153/08.06.2018;

Luând în considerare adresa Serviciului cadastru din cadrul Direcției patrimoniu și cadastru nr.130929/12.10.2017;

Văzând dispozițiile HCL nr.160/25.04.2019 pentru modificarea H.C.L. nr.116/2005 privind modificarea H.C.L. nr.220/2002 privind modificarea H.C.L. nr. 493/2001 și aprobarea P.U.D.-"Extindere și supraetajare spațiu comercial existent" pe terenul situat în Constanța, zona Piața Tomis III;

în temeiul prevederilor art.36, alin.2, lit. c și art. 115, alin.l, lit.b din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată;

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 - Se aprobă îndreptarea erorii materiale din art. 1 la H.C.L. nr.160/2019, în sensul că adresa corectă a imobilului este B-dul Tomis nr. 314C, Piața Tomis III-lângă bloc LT5 în loc de B-dul Tomis nr. 314, Piața Tomis III-lângă bloc LT5 cum în mod eronat a fost trecut.

Art. 2 - Celelalte prevederi ale H.C.L. nr.160/2019 rămân neschimbate.

Art. 3 - Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre R.A.E.D.P.P. Constanța, Direcției patrimoniu și cadastru, Direcției autorizare și sprijin operatori economici, Direcției financiare și SPIT Constanța în vederea aducerii la îndeplinire și spre știință Instituției prefectului județului Constanța.

P.cpzgpta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel:   < J pentru.      împotrivă, " abțineri.

La data adoptării sunt în funcție              consilieri din 27 membri.

CON ST NR.____,CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR, MARCELA ENACHE