Hotărârea nr. 253/2019

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND RADIEREA UNOR IMOBILE DIN INVENTARUL CENTRALIZAT AL BUNURILOR CARE ALCĂTUIESC DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI CONSTANȚA

gO^STANt^j rom ani a

i     ® JUDEȚUL CONSTANTA


MUNICIPIUL CONSTANTA


il/W CONSILIUL LOCAL


data de


HOTĂRÂRE privind radierea unor imobile din inventarul bunurilor care aparțin domeniului privat al municipiului Constanța

Consiliul local al municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din

Având in vedere expunerea de motive a domnului primar Decebal Făgădău înregistrată sub nr. 113818/11.06.2019, raportul Comisiei de specialitate nr. 1 de studii, prognoze economico-sociale, buget finanțe si administrarea domeniului public si privat al municipiului Constanta, raportul Comisiei de specialitate nr. 5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului și raportul Direcției patrimoniu și cadastru nr. 113819/11.06.2019.

Văzând H.C.L. nr. 109 / 2005, privind completarea și actualizarea inventarului bunurilor aparținând domeniului privat al municipiului Constanta, cu toate completările și modificările ulterioare.

Având în vedere dispozițiile art. 4 din Legea nr. 213 / 1998 privind bunurile proprietate publică.

In temeiul prevederilor art. 36 alin (2) lit "c", art. 45, alin (3) si art. 115 alin (1) lit b, din Legea nr. 215 / 2001 privind administrația publică locală, republicată.

HOTĂRĂȘTE:

Art.l - Se aprobă radierea unor imobile din inventarul centralizat al bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Constanța, conform anexelor 1- 11, ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Se îndreaptă eroarea materială din HCL nr. 265/2016 în sensul anulării anexei nr. 21.

Art. 3 - Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre Direcției patrimoniu și cadastru, Direcției financiare, S.P.I.T. si tuturor persoanelor interesate, în vederea aducerii la îndeplinire, precum și Instituției prefectului județului Constanța, spre știință.

Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel:         pentru. împotrivă.           abțineri.

La data adoptării sunt în funcție.consilieri din 27 membri.


PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,


CONTRASEMNEAZĂ


SECRETAR, MARCELA ENACI

CONSTANȚA

NR,                             _2019

CONSTANT-^ ROMÂNIA

IL .jO . £ JUDEȚUL <JUDEȚUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

ANEXA NR. 1 LA H.C.L. NR.


privind radierea imobilului

situat în str. Walter Mărăcineanu nr. 16A din inventarul centralizat al domeniului privat, aprobat prin HCL nr. 197/2008, anexa 12

Văzând :

 • -  sentința civilă nr. 6239/2011 a Judecătoriei Constanța irevocabilă prin decizia civilă nr. 1438/2011 a Tribunalului Constanța;

 • -  punct de vedere al Serviciului juridic nr. 24060/2019 .

Se aprobă radierea imobilului situat în str. Walter Mărăcineanu nr. 196A format din teren în suprafață de 48 mp, din inventarul centralizat al domeniului privat, aprobat prin HCL nr. 197/2008, anexa 12.


CONTRASEMNEAZĂ secretar, MARCELA ENACbJE

ANEXA NR. 2 LA H.C.L. NR.


privind radierea imobilului situat în bdul. Mamaia nr. 179 din inventarul centralizat al domeniului privat, aprobat prin HCL nr, 172/2012, anexa 22

Văzând :

 • -  ordinul nr. 273/2018;

 • -  ordinul nr. 410/2018;

 • -  sentința civilă nr. 14441/2015 a Judecătoriei Constanța cu raport de expertiză tehnică juduciară - topografică

 • -  adresa RAEDPP nr. 3548, 3549/2019

 • -  punct de vedere al Serviciului juridic nr. 70514/2019 .

Se aprobă radierea imobilului situat în bdul Mamaia nr. 179 format din teren în suprafață de 210 mp (98 mp + 112 mp), din inventarul centralizat al domeniului privat, aprobat prin HCL nr. 172/2012, anexa 22.notă*: se va radia întreaga suprafață inventariată, adică 212 mp.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ


ANEXA NR. 3 LA H.C.L. NR.


privind radierea imobilului situat în str. Nicolae Titulescu nr. 3 din inventarul centralizat al domeniului privat, aprobat prin HCL nr. 109/2005, pag. 10, completat prin HCL nr. 101/2006, anexa 3, HCL nr. 225/2006, anexa 35, HCL nr. 593/2006, anexa 38

Văzând :

 • -  contractul de vânzare - cumpărare autentificat sub nr. 1463/2007 la Biroul notarului public Florin Vișan

 • -  contractul de vânzare - cumpărare autentificat sub nr. 2903/2007 la Biroul notarului public Florin Vișan

 • -  contractul de vânzare - cumpărare autentificat sub nr. 2902/2007 la Biroul notarului public Florin Vișan

 • -  imobilul se afla în administrarea RAEDPP

 • -  adresa RAEDPP nr. 5067/2014

 • -  punct de vedere al Serviciului juridic nr. 74160/2019 .

Se aprobă radierea imobilului situat în str. Nicolae Titulescu nr. 3 format din teren în suprafață de 68,30 mp (31,74 mp + 14,59 mp + 21,97 mp) și constrcție, din inventarul centralizat al domeniului privat, aprobat prin:

 • -  HCL nr. 109/2005, pag. 10 - imobil cu suprafață „0"

 • -  HCL nr. 101/2006, anexa 3 - construcții în suprafață de 121,08 mp

 • -  HCL nr. 225/2006, anexa 35 - construcții în suprafață de 58,07 mp

 • -  HCL nr. 593/2006, anexa 38 - teren în suprafață de 68,30 mp, din suprafața totală de 77,09 mp

Se va comunica către: RAEDPP Constanța.

notă*: va rămâne în inventarul domeniului privat al municipiului suprafață de 45,35 mp, aflat în folosința dnei

conform Actului adițional nr. 12235/2006 la contractul de vânzare - cumpărare nr. 30270/1999 .


MARCELA EN

GONSTA/Vfy ROMÂNIA

& O £ JUDEȚUL CONSTANTA


O® ■ a ■ ■ a ■ — _  _ . . .  _ — _ -___

MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCALANEXA NR. 4 LA H.C.L. NR.

privind radierea imobilului

situat în str. Ștefan cel Mare nr. 55 din inventarul centralizat al domeniului privat, aprobat prin HCL nr. 109/2005, pag. 19,

Văzând :

 • -  dispoziția nr. 2773/2007 emisă în baza Legii nr. 10/2001 ;

 • -  imobilul se afla în administrarea RAEDPP cu număr inventar 10964 ;

 • -  protocolul de predare primire nr. 8320/2007 întocmit de RAEDPP ;

 • -  adresa RAEDPP nr. 2490/2019;

 • -  punct de vedere al Serviciului juridic nr. 73643/2019 .

  Se aprobă radierea imobilului situat în str. Ștefan cel Mare nr. 55


format din construcție, respectiv spațiile ocupate cu contracte de închiriere, din inventarul centralizat al domeniului privat, aprobat prin HCL nr. 109/2005, pag. 19.

Se va comunica către: RAEDPP Constanța.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR,

MARCELA

ANEXA NR. 5 LA H.C.L. NR.


privind radierea imobilului

situat în stațiunea Mamaia zona Cazino Sud, lângă Terasa 12 din inventarul centralizat al domeniului privat, aprobat prin HCL nr. 105/2009, anexa 11

Văzând :

 • -  contractul de vânzare - cumpărare autentificat sub nr. 1432/2011 la Biroul notarilor publici asociați Mariana Iosif și Pătrașcu Ioan Gabriel ;

 • -  adresa Serviciului urmărire și executare contracte - vânzări nr. 112296/2013 ;

 • -  punct de vedere al Serviciului juridic nr. 72983/2019 .

Se aprobă radierea imobilului situat în stațiunea Mamaia zona Cazino Sud, lângă Terasa 12, format din teren în suprafață de 51 mp, din inventarul centralizat al domeniului privat, aprobat prin HCL nr. 105/2009, anexa 11.


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR, MARCELA ENACJ4E

qONSTAN^ ROMÂNIA

&        JUDEȚUL CONSTANTA


ANEXA NR. 6 LA H.C.L. NR.


privind radierea imobilului situat în str. Pescarilor nr. 16C din inventarul centralizat al domeniului privat, aprobat prin HCL nr. 109/2005, pag. 39

Văzând :

 • -  contractul de vânzare - cumpărare autentificat sub nr. 836/2006 la Biroul notarilor publici asociați Mariana Iosif și Pătrașcu Ioan Gabriel ;

 • -  proces verbal de predare primire nr. 53535/2006 întcmit de Serviciul cadastru;

 • -  adresa Serviciului urmărire și executare contracte - vânzări nr. 74148/2007 ;

 • -  punct de vedere al Serviciului juridic nr. 72996/2019 .

  Se aprobă radierea imobilului situat în str. Pescarilor nr. 16C, format


din teren în suprafață de 502,70 mp, din inventarul centralizat al domeniului privat, aprobat prin HCL nr. 109/2005, pag. 39 (str. Pescarilor, în vecinătatea bl. BM7).

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂANEXA NR. 7 LA H.C.L. NR.


privind radierea imobilului situat în Piața Agroalimentară Tomis III din inventarul centralizat al domeniului privat, aprobat prin HCL nr. 394/2006, anexa 1

Văzând :

 • -  contractul de vânzare - cumpărare autentificat sub nr. 172/2005 la Biroul notarului public Stamule Daniela ;

 • -  punct de vedere al Serviciului juridic nr. 70741/2019 .

Se aprobă radierea imobilului situat în Piața Agroalimentară Tomis III, format din construcție cu suprafața construită de 131 mp și teren în suprafață de 160,25 mp (cotă exclusivă în suprafață de 131 mp și în cotă indiviză în suprafață de 29,25 mp), din inventarul centralizat al domeniului privat, aprobat prin HCL nr. 394/2006, anexa 1.


CONTRASEMNEAZĂc0HSTAA/r^ ROMÂNIA

■'H © £ JUDEȚUL CONSTANTA / ... ■■ * ■


MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL


ANEXA NR. 8 LA H.C.L. NR.


privind radierea imobilului

situat în str. Justiției nr. 20

din inventarul centralizat al domeniului privat, aprobat prin HCL nr. 464/2007, anexa 57

Văzând :

 • -  ordinul nr. 261/2009 ;

 • -  punct de vedere al Serviciului juridic nr. 103107/2019 .

Se aprobă radierea imobilului situat în str. Justiției nr.20, format din teren în suprafață de 130 mp, din inventarul centralizat al domeniului privat, aprobat prin HCL nr. 464/2007, anexa 57.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR, MARCELA ENAyJ^E

ANEXA NR. 9 LA H.C.L. NR.


privind radierea imobilului

situat în str. Zorelelor nr. 64

din inventarul centralizat al domeniului privat, aprobat prin HCL nr. 376/2016, anexa 7


Văzând :

 • -  contractul de vânzare - cumpărare autentificat sub nr. 260/2019 la Biroul individual notarial Ștreangă Ioana ;

 • -  adresa Serviciului contracte nr. 97501/2019

 • -  punct de vedere al Serviciului juridic nr. 102914/2019 .

Se aprobă radierea imobilului situat în str. Zorelelor nr. 64, format din teren în suprafață indiviză de 9,25 mp, din inventarul centralizat al domeniului privat, aprobat prin HCL nr. 376/2016, anexa 7.

Se va comunica către:domiciliul în


VCONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR,

MARCELA ENACHE

(-pNSTA/V^ ROMÂNIA

X jgj JUDEȚUL CONSTANTA


MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL


ANEXA NR. 10 LA H.C.L. NR.


privind radierea imobilului situat în str. Laic Vodă nr. 21 din inventarul centralizat al domeniului privat, aprobat prin HCL nr. 109/2005, pag. 52 completat prin HCL nr. 20/2013, anexa 4

Văzând :

 • -  ordinul nr. 296/2018

 • -  ordinul nr. 297/2018 ;

 • -  punct de vedere al Serviciului juridic nr. 102962/2019 .

Se aprobă radierea imobilului situat în.str. Laic Vodă nr. 21, format din teren în suprafață indiviză de 187,07 mp (103,25 mp + 83,82 mp), din inventarul centralizat al domeniului privat, aprobat prin:

 • -  HCL nr. 109/2005, pag. 52 - se va radia întreaga suprafața inventariată de 55 mp

 • -  HCL nr. 20/2013, anexa 4 - se va radia suprafața de 132,07 mp din suprafața inventariată de 273,05 mp


  cuCONTRASEMNAI

SECRETAR, MARCELA ENA£>IE/’


ANEXA NR. 11 LA H.C.L. NR.


privind radierea terenurilor situate în poligon 1 și 2 inventariate prin HCL nr. 109/2005, pag. 3

Văzând :

DISPOZIȚIE/ DATA

Poz. Disp.

TEREN

SUPRAFAȚA mp

Nr.

Cadastral vechi

Observații

679/

11.03.2004

14

Port Tomis, tronson 4, lot 4

2.985,69

14642

Poligon 1

15

Port Tomis, tronson 5, lot 2

1.999,22

14635

Poligon 1

16

Port Tomis, tronson 5, lot 6

6.920,98

14643

Poligon 2

17

Port Tomis, tronson 6, lot 2

6.472,61

14638

Poligon 2

TOTAL

18.378,5

Se aprobă radierea terenurilor în suprafață de 18378,5 mp din inventarul centralizat al domeniului privat, aprobat prin HCL nr.109/2005, pag.3 - faleza Constanța - zona între plaja Modern și podul Pescărie.

*notă : Terenurile de mai sus, au fost atribuite în compensare prin dispoziția nr. 679/2004.

CONTRASEMNEAZĂ

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,


SECRETAR,

MARCELA ENACHE