Hotărârea nr. 252/2019

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND PRELUAREA DIN ADMINISTRAREA BĂNCII NAȚIONALE A ROMÂNIEI, ÎN ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CONSTANȚA ASUPRA IMOBILULUI SITUAT ÎN MUNICIPIUL CONSTANȚA, STR. CALATIS NR. 25A, FOST NR. 27


HOTĂRÂRE privind preluarea din administrarea Băncii Naționale a României, în administrarea Consiliului local al municipiului Constanța asupra imobilului situat în municipiul Constanța, str. Callatis nr.25A

Consiliul local al municipiului Constanța întrunit în ședința ordinară din data de________,___________2019.

Având în vedere expunerea de motive a domnului primar Decebal Făgădău înregistrată sub nr. 113815/11.06.2019, raportul Comisiei de specialitate nr.3 pentru servicii publice, comerț, turism și agrement, raportul Comisiei de specialitate nr.5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului, și raportul Direcției patrimoniu și cadastru înregistrat sub nr. 113816/11.06.2019;

Luând în considerare prevederile HCL nr. 17/2010, anexa 27, privind completarea și actualizare inventarului domeniului privat al municipiului Constanța;

Având în vedere Decizia fostului Consiliu popular al județului Constanța nr.173/01.06.1971;

Văzând adresa Băncii Naționale a României nr. XXI/3/1037/19.04.2019, înregistrată la Primăria municipiului Constanța sub nr. 85106/25.04.2019;

în temeiul prevederilor art.36, alin.2, lit. c și art. 115, alin.l, lit.b din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă preluarea din administrarea Băncii Naționale a României în administrarea Consiliului local al municipiului Constanța, a imobilului situat în municipiul Constanța, str. Callatis nr. 25A, fost nr. 27, format din construcție -garaj în suprafață de 162 mp și teren aferent în suprafață de 162 mp.

Art. 2 - Predarea - primirea bunului prevăzut la art.l se va face prin proces verbal de predare primire încheiat între Banca Națională a României și Serviciul cadastru din cadrul Direcției patrimoniu și cadastru..

Art. 3 - Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre către Banca Națională a României, Direcția patrimoniu și cadastru, Serviciului juridic, Direcției tehnic admnistrativ, Direcției financiare și SPIT Constanța în vederea aducerii la îndeplinire și spre știință Instituției prefectului județului Constanța.

Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel: cXP   pentru,    «- împotrivă,            abțineri.

La data adoptării sunt în funcție              consilieri din 27 membri.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR MARCELA ENACtHz

NR.     d&OQ, 2019