Hotărârea nr. 251/2019

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND RETRAGEREA DIN ADMINISTRAREA SPITALULUI CLINIC DE BOLI INFECȚIOASE CONSTANȚA, PRELUAREA ÎN ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CONSTANȚA ȘI TRANSMITEREA ÎN ADMINISTRAREA RADET A IMOBILULUI PUNCT TERMIC 71

je coNSTAWr^ ROMANIA

JUDEȚUL CONSTANTA

MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE privind retragerea din administrarea Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Constanța, preluarea în administrarea Consiliului local al municipiului Constanța și transmiterea în administrarea R.A.D.E.T. Constanța a imobilului Punct termic 71

Consiliul local al municipiului Constanța întrunit în ședința ordinară din data de_________>________2019;

Având în vedere expunerea de motive a domnului primar Decebal Făgădău înregistrată sub nr. 115148/12.06.2019, raportul Comisiei de specialitate nr. 3 pentru servicii publice, comerț, turism și agrement, raportul Comisiei de specialitate nr.5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului și referatul Direcției patrimoniu și cadastru înregistrat sub nr. 115151/12.06.2019;

Analizând art. 867-870 din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicată cu modificările și completările ulterioare, care reglementează dreptul de administrare H.C.L. nr. 378/2016 privind retragerea din administrarea R.A.D.E.T. Constanța, preluarea în administrarea Consiliului local Constanța și transmiterea în administrarea Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Constanța a imobilului Punct termic 71, H.C.L. nr. 451/2017 capitolul-10 Spitalul Clinic de Boli Infecțioase, poziția nr.1038 completat prin H.C.L. nr. 118/2019 anexa nr. 8.

Văzând adresele nr. 5235/29.05.2019 înregistrată sub 105476/30.05.2019 și nr. 4792/20.05.2019 înregistrată sub nr. 98570/21.05.2019 a Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Constanța.

în temeiul prevederilor art.36, alin.(2), lit. "c", art.123, alin.(l) și art. 115, alin.(l), lit.„b" din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată;

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 - Se aprobă retragerea din administrarea Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Constanța a imobilului punct termic 71, proprietate publică a municipiului Constanța, identificat conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre, preluarea acestuia în administrarea Consiliului local al municipiului Constanța și transmiterea lui în administrarea R.A.D.E.T. Constanța.

Art. 2 - Predarea - primirea imobilului se va face prin protocol încheiat între municipiul Constanța prin Serviciul cadastru din cadrul Direcției patrimoniu, Spitalul Clinic de Boli Infecțioase Constanța și R.A.D.E.T. Constanța.

Art. 3 - Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre R.A.D.E.T. Constanța, Spitalul Clinic de Boli Infecțioase Constanța, Direcției patrimoniu și cadastru, Direcției financiare și SPIT Constanța în vederea aducerii la îndeplinire și spre știință Instituției prefectului județului Constanța.

Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel:            pentru,

r— împotrivă, •—   abțineri. ~ .

La data adoptării sunt în funcție        consilieri din 27 membri.

CONTRASEMNEAZĂSECRETAR

MARCELA ENACHEROMANIA

JUDEȚUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL


ANEXĂ LA H.C.L. NR. $61 /_________

DENUMIRE IMOBIL

Elemente de identificare Descriere imobil

OBSERVAȚII

Punct termic nr. 71 B-dul Ferdinand nr. 100

în incinta clinicii din cadrul Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Suprafață construită 113,47 mp Suprafață utilă 95,66 mp

H.C.L. nr.

451/2017 nr. crt. 1038 Clinică infecțioase S+P+2E cu suprafață construită de 1373,25 mp

C 0 N TR A s e M N t AZA SECRETAR,

MARCELA. ENACWE