Hotărârea nr. 250/2019

HOTARARE DE CONSILIU PENTRU COMPLETAREA ȘI ACTUALIZAREA HCL NR. 451/2017 PRIVIND APROBAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE APARȚIN DOMENIULUI PUBLIC AL MUNICIPIULUI CONSTANȚA

HOTĂRÂRE

pentru completarea și actualizarea H.C.L. nr. 451/2017 privind aprobarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Constanța

Consiliul local al municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de           \_________2019.


Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului primar Decebal Făgădău, înregistrată sub nr. 117210/18.06.2019, raportul Comisiei de specialitate nr.2 de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură, raportul Comisiei de specialitate nr.5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului și raportul Direcției patrimoniu și cadastru nr. 117451/18.06.2019;

Analizând HG nr.904/2002 privind atestarea domeniului public al municipiului Constanța, H.C.L. nr.451/2017 privind aprobarea inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Constanța cu modificările și completările ulterioare, H.C.L. nr. 57/2018 privind constituirea Comisiei speciale pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Constanța modificată și completată prin HCL nr. 312/31.07.2018, precum și procesul verbal nr. 117206/18.06.2019 al comisiei speciale pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Constanța;

în vederea punerii în executare a hotărârii nr. 32/2019 a ÎCCJ emisă în dosarul penal nr. 6536/2/2008 ;

Ținând cont de dispozițiile art.3 și alin.(4) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică;

în temeiul prevederilor art.36, alin.(2), lit. c), art.115 alin.(l), lit.b) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată;


HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă completarea anexei la H.C.L. nr. 451/2017 privind aprobarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Constanța, secțiunea II - bunuri mobile, cu pozițiile 3372-3373, conform anexei nr.l

Art. 2 - Se aprobă actualizarea și explicitarea anexei la H.C.L. nr.451/2017, în conformitate cu documentațiile cadastrale vizate ANCPI, potrivit anexelor nr. 2-4.

Art. 3 - Se aprobă completarea anexei la H.C.L. nr. 451/2017 cu terenuri ce revin în domeniul public al municipiului Constanța, ca urmare a punerii în executare a hotărârii nr. 32/2019 a ÎCCJ emisă în dosarul penal nr. 6536/2/2008, cu pozițiile 3374-3388, conform anexei nr. 5.

Art. 4 - Se îndreaptă eroarea materială din art. 2 al HCL nr. 524/2018, în sensul că se va citi

„Se aprobă completarea și actualizarea anexei la HCL nr. 451/2007, capitolul 1, potrivit anexei nr. 3."

în loc de

„Se aprobă completarea și actualizarea anexei la HCL nr. 451/2007, capitolul 1, potrivit anexei nr. 3 cu menținerea valorii de inventar."

Art. 5 - Anexele nr. 1-5, fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 6 - Celelalte prevederi ale H.C.L.nr.451/2017 rămân neschimbate.

Art. 7 - Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre Direcției patrimoniu și cadastru, Direcției financiare, Direcției Urbanism, Direcției tehnic administrativ, Direcției administrație publică locală, Direcției achiziții și investiții publice, Direcției dezvoltare și fonduri europene, S.C. Confort Urban S.R.L. și S.P.I.T. Constanța în vederea aducerii la îndeplinire, precum și Instituției prefectului județului Constanța, spre știință.

Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel:            pentru,

împotrivă,       abțineri.

La data adoptării sunt în funcție        consilieri din 27 membri.


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR


MARCELA ENACH-E


CONSTANTA,

NR.                     2019


ANEXA NR. 1 LA H.C.L. NR.

Nr.crt H.C.L.

nr. 451/ 2017

ELEMENTE DE IDENTIFICARE MIJLOACE FIXE

VALOARE/ LEI

OBSERVAȚII

3372

Secțiunea II - bunuri mobile

Rețea pluvială - aferentă obiectivului de investiții „Programul de dezvoltare edilitară urbană a Municipiului Constanța - zona Faleză Nord", cartier „Santa Maria Bay"

Cuprinde:

 • - guri scurgere cu sifon -

84 buc + 126 buc

 • - cămine vizitare -   98 buc

 • - rețea canalizare pluvială

Tv d-100-500 mm - 2.888 ml

 • - separator hidrocarburi-4buc

 • - grătare -           98 buc

 • - rețea canalizare pluvială

Tv d-100-400 mm - 194,60 ml

 • - infrastructura canalizare pluvială

 • - rețea canalizare pluvială Tv d-500 mm

Valoare totală -

5.741.502,14

Din care:

431.295,94

411.757,62

4.588.027,12

153.592,70 28.085,07

101.625,55

4.466,65

22.651,48

Proces verbal de recepție a mijlocului fix nr. +++++/

Cod de clasificare 1.8.4
3373


Secțiunea II - bunuri mobile

Rețea hidranți subterani incendiu - aferentă obiectivului de investiții „Programul de dezvoltare edilitară urbană a Municipiului Constanța - zona Faleză Nord", cartier „Santa Maria Bay"

Cupride:

 • - hidranți subterani incendiu -

13 buc

 • - infrastructură rețea hidranți

incendiu -               1 buc


Valoare totală

43.388,59

Din care:


33.432,21

9.956,38


Proces verbal de recepție a mijlocului fix nr. 113562/ 10.06.2019


Cod de clasificare

3.3.6


ANEXA LA

HCLMNR.cXaFO

ANEXA NR. 2 LA H.C.L. NR.


Nr. crt

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosință

Situația juridică actuală denumire act proprietate sau alte acte doveditoare

626

Str. Agatului

Suprafață - 1.093 mp

Legea nr. 213/1998

683

Str. Ametistului

Suprafață - 3.911 mp

Legea nr. 213/1998

714

Str. Cuarțului

Suprafață - 5.947 mp

Legea nr. 213/1998

801

Str. Opalului

Suprafață - 1.001 mp

Legea nr. 213/1998

808

Str. Perlei

Suprafață - 753 mp

Legea nr. 213/1998

836

Str. Rubinului

Suprafață - 3.427 mp

Legea nr. 213/1998

838

Str. Safirului

Suprafață - 681 mp

Legea nr. 213/1998

848

Str. Smaraldului

Suprafață - 1.087 mp

Legea nr. 213/1998

862

Str. Topazului

Suprafață - 598 mp

Legea nr. 213/1998

865

Aleea Universității

Suprafață - 8.491 mp

Legea nr. 213/1998


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR,


MARCELA ENACI^ENr. cadastral:

Suprafața măsurată a Imobilului (mp)

Adresa Imobilului:

1093

Mun. Constanta, Strada Agatului


Nr.Carte Funciara

Unitate Administrativ Teritoriala (UAT)

CONSTANTA


Nr., parcela

Categoria de folosința

Suprafața (mp)

Mențiuni

1

Dr

1093

Intre pct. 30-31-...-33-1-2-...-14,15-16-...28-29 -materializat

Total

1093

cu gard si tarusi de lemn, 14-15, 29-30 - nematerializat.

B. Date referitoare la construcții

Cod

Destinația

Suprafața construita la sol (mp)

Mențiuni

Total

Suprafața totala masurata a imobilului - 1093 mp


Nr. Pct.

Coordonate pct.de contur

Lungimi laturi D(l,i+1)

X[m]

Y[m]

1

307870.253

789376.631

25.000

2

307887.606

789358.635

2.032

3

307889.005

789357.161

0.881

4

307888.367

789356.553

23.000

5

307904.215

789339.884

12.500

6

307912.828

789330.825

12.466

7

307921.411

789321.784

0.983

8

307922.124

789322.461

12.499

9

307930.753

789313.418

12.500

10

307939.383

789304.375

2.506

11

307941.113

789302.562

22.494

12

307956.642

789286.288

25.009

13

307973.907

789268.195

33.188

14

307996.732

789244.102

4.005

15

307993.733

789241.448

4.831

16

307990.480

789245.019

28.239

17

307970.993

789265.456

25.000

18

307953.733

789283.542

24.240

19

307936.239

789300.321

25.023

20

307918.657

789318.126

25.047

21

307901.678

789336.540

25.007

22

307884.726

789354.924

12.605

23

307876.217

789364.224

12.176

24

307867.370

789372.590

9.774

25

307860.735

789379.767

4.956

26

307857.371

789383.407

19.423

27

307844.188

789397.671

15.378

28

307833.910

789409.110

24.989

29

307816.660

789427.190

3.030

30

307819.244

789428.773

25.000

31

307836.536

789410.718

0.989

32

307837.253

789411.399

22.935

33

307853.104

789394.823

25.001

S(Teren)=1093 mp


Plan de Situație

Scara 1:1000
Nr. cadastral:

Suprafața masurata a Imobilului (mp)

Adresa Imobilului:

1001

Mun. Constanta, Strada Opalului


Nr.Carte Funciara

Unitate Administrativ Teritoriala (UAT)

CONSTANTA


A. Date referitoare la teren

parcela

Categoria de folosința

Suprafața (mp)

Mențiuni

1

Dr

1001

Intre pct. 30-31-32-1-2-...-12-13,14-15-...-28-29-materializat cu gard si tarusi de lemn, 13-14,29-30 - nematerializat.

Total

1001

B. Date referitoare la construcții

Cod

Destinația

Suprafața construita la sol (mp)

Mențiuni

Total

Suprafața totala masurata a imobilului - 1001 mp


Inventar de coordonate puncte contur imobil

Nr. Pct.

Coordonate pct.de contur

Lungimi laturi D(l,i+1)

X[m]

Y[m]

1

307879.590

789210.600

26.792

2

307861.090

789229.980

12.491

3

307852.470

789239.020

12.505

4

307843.840

789248.070

25.003

5

307826.570

789266.150

12.500

6

307818.031

789275.279

12.501

7

307809.451

789284.370

8.337

8

307803.560

789290.270

8.332

9

307797.810

789296:300

8.332

10

307792.056

789302.326

25.000

11

307774.797

789320.413

24.999

12

307757.539

789338.499

23.698

13

307741.178

789355.643

3.159

14

307743.550

789357.730

25.001

15

307760.761

789339.596

24.133

16

307777.747

789322.453

24.453

17

307794.956

789305.081

20.000

18

307808.763

789290.612

5.001

19

307812.215

789286.994

1.643

20

307812.831

789285.471

12.508

21

307821.310

789276.275

12.517

22

307829.795

789267.073

24.641

23

307847.305

789249.736

12.660

24

307856.501

789241.035

12.661

25

307865.698

789232.334

24.864

26

307883.114

789214.589

24.857

27

307900.525

789196.849

7.496

28

307905.802

789191.525

12.008

29

307914.069

789182.816

8.754

30

307905.547

789180.815

6.360

31

307902.620

789186.461

7.018

32

307897.553

789191.316

26.354

S(Teren)=1001 mp


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANȚA SERVICIUL CADAS


CON'l RASEMNEAZÂ

SECRETAR,

marc|a^che


0 3 -06-' wPlan de situație

Scara 1:1000Nr. cadastral:

Suprafața masurata a Imobilului (mp)

Adresa Imobilului:

753

Mun. Constanta, Strada Perlei

Nr.Carte Funciara

Unitate Administrativ Teritoriala (UAT)

CONSTANTA

A. Date referitoare la teren


parcela

Categoria de folosința

Suprafața (mp)

Mențiuni

1

Dr

753

Intre pct. 2-3-...-9-10,11-12-...28-1 - materializat cu gard si tarusi de lemn, 1-2,10-11 - nematerializat

Total

753

B. Date referitoare la construcții

Cod

Destinația

Suprafața construita la sol (mp)

Mențiuni

Total

Suprafața totala masurata a imobilului = 753 mp

Inventar de coordonate puncte contur imobil


Nr. Pct.

Coordonate pct.de contur

Lungimi laturi D(i,i+1)

X[m]

Y[m]

12

307681.722

789267.305

25.001

13

307698.976

789249.212

12.501

14

307707.606

789240.168

12.509

16

307716.465

789231.337

25.001

17

307733.503

789213.041

4.270

18

307736.451

789209.952

2.544

19

307738.207

789208.111

2.546

20

307739.965

789206.269

2.548

21

307741.724

789204.426

2.550

22

307743.484

789202.581

2.552

23

307745.246

789200.735

2.554

24

307747.009

789190.887

2.528

25

307748.754

789197.058

2.910

26

307750.763

789194.953

24.996

27

307768.020

789176.870

15.440

28

307778.680

789165.700

18.567

1

307791.500

789152.270

9.852

2

307800.609

789148.516

17.960

3

307788.210

789161.510

24.996

4

307770.950

789179.590

24.062

5

307754.340

789197.000

24.993

6

307737.200

789215.190

25.950

7

307719.171

789233.855

23.784

8

307702.751

789251.062

26.219

9

307684.650

789270.030

25.003

10

307667.400

789288.130

4.016

11

307664.455

789285.399

25.011

S(Teren)=753 mp

Sistem de Proiecție Stereografic 1970


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANȚA SERVICIUL CADASTRU

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,Executant: SC TOPO MINIERA SRL Tehn. lordache Ionul

03 -06- 2019


O’


Plan de situație

Scara 1:1000

anexala

Nr. cadastral:

Suprafața masurata a imobilului (mp)

Adresa imobilului:

J1CLM NR.   )Q/(

3427

Mun. Constanta, Strada RubinuluiLOTUL 3


308100


Nr.Carte Funciara

Unitate Administrativ Teritoriala (UAT)

CONSTANTA

A. Date referitoare la teren

Nr. parcela

Categoria de folosința

Suprafața (mp)

Mențiuni

1

Dr

3427

Intre pct. 7-8-...-11-12,13-14-...-31-1 - materializat cu gard

Total

3427

si tanjsi de lemn, 1-2-..-5-6,12-13 - nematerializat.

B. Date referitoare la construcții

Cod

Destinația

Suprafața construita la sol (mp)

Mențiuni

, '.EAtotâl! 't/

asurata a Imobilului = 3427 mp


Executant? SO'fORQ'îKjlNI -țț-          tff-y *■

Țehr^Jqțdacbe lonin^Sj


Inventar deicoordonate

Nr. Pct

Coordonate pct.de contur

Lungimi laturi D(i,i+1)

X[m]

Y[m]

1

308173.340

789354.690

31.546

2

308195.110

789331.860

4.752

3

308192.850

789327.680

4.665

4

308197.342

789326.420

18.103

5

308215.257

789323.820

46.087

6

308182.720

789356.460

22.500

7

308166.830

789372.390

22.500

8

308150.940

789388.320

5.093

9

308150.408

789393.385

69.447

10

308102.290

789443.460

8.802

11

308096.410

789450.010

189.674

12

307965.340

789587.112

9.979

13

307958.416

789579.926

5.499

14

307962.212

789575.948

6.082

15

307965.863

789571.084

24.624


16

307983.060

789553.460

24.997

17

308000.580

789535.630

0.217

18

308000.730

789535.473

4.011

19

308003.508

789532.580

21.141

20

308018.150

789517.330

25.003

21

308035.410

789499.240

1.994

22

308036.790

789497.800

0.168

23

308036.912

789497.916

22.798

24

308052.542

789481.319

25.003

25

308069.980

789463.400

25.200

26

308087.400

789445.190

25.953

27

308105.104

789426.213

24.052

28

308121.703

789408.807

25.000

29

308138.967

789390.725

10.000

30

308145.870

789383.490

17.011

31

308157.610

789371.180

22.789

S(Teren)=3427 mp

Sistem de proiecție Stereografic 1970


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR, MARCELAENACHE


308000


SERVICIUL CADASTRUPlan de situație

Scara 1:1000Nr. cadastral:

Suprafața masurata a imobilului (mp)

Adresa imobilului:

681

Mun. Constanta, Strada Safirului


Nr.Carte Funciara

Unitate Administrativ Teritoriala (UAT)

CONSTANTA


A. Date referitoare ta teren

parcela

Categoria de folosința

Suprafața (mp)

Mențiuni

1

Dr

681

' Intre pct. 1-2-...-16-17,20-21-...-27-28, - materializat cu gard si tarusi de lemn, 17-18-19-20, 28-1 - nematerializat.

Total

681

B. Date referitoare la construcții

Cod

Destinația

Suprafața construita la sol (mp)

Mențiuni

Total

Suprafața totala masurata a imobilului = 681 mp


Inventar de coordonate puncte contur

Nr. Pct.

Coordonate pct.de contur

Lungimi laturi D(i,i+1)

X[m]

Y[m]

1

307703.780

789099.330

13.000

.2

307694.810

789108.740

25.002

3

307677.549

789126.827

3.055

4

307675.440

789129.037

2.539

5

307673.687

789130.874

2.524

6

307671.944

789132.700

2.510

7

307670.211

789134.516

2.496

8

307668.488

789136.322

2.483

9

307666.774

789138.119

2.469

10

307665.069

789139.905

2.705

11

307663.201

789141.862

4.220

12

307660.288

789144.915

25.002

13

307643.027

789163.002

12.502

14

307634.397

789172.047

12.501

15

307625.767

789181.091

25.002

16

307608.460

789199.135

24.995

17

307591.159

789217.175

7.052

18

307586.282

789222.269

4.131

19

307583.291

789219.420

7.005

20

307588.318

789214.542

25.002

21

307605.578

789196.454

12.502

22

307614.209

789187.410

12.501

23

307622.839

789178.366

25.002

24

307640.099

789160.278

25.002

25

307657.360

789142.190

25.002

26

307674.620

789124.102

30.408

27

307695.612

789102.103

4.668

28

307695.060

789097.468

8.917

S(Teren)=681 mp
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTAN SERVICIUL CADASTRU


ANEX^JLA

HCLMNR,^(0_/JX/clNr. cadastral:

Suprafața masurata a imobilului (mp)

Adresa imobilului:

1087

Mun. Constanta, Strada Smaraldului


Nr.Carte Funciara

Unitate Administrativ Teritoriala (UAT)

CONSTANTA

A. Date referitoare la teien

Nr., parcela

Categoria de folosința

Suprafața (mp)

Mențiuni

Dr

1087

Intre pct. 1-16,17-36 - materializat cu qard si tarusi de

Total

1087

lemn, 16-17,36-1 - nematerializat.

B. Date referitoare la construcții

Cod

Destinația

Suprafața construita la sol (mp)

Mențiuni


Inventar de

Nr. Pct.

Coordonate pct?de-eentur

Lungimi laturi D(i,i+1)

X[m]

Y[m]

1

308084.564

789302.858

16.166

2

308073.410

789314.560

9.999

3

308066.511

789321.797

25.000

4

308049.252

789339.884

24.561

5

308032.220

789357.580

25.444

6

308014.730

789376.060

24.996

7

307997.470

789394.140

12.496

8

307988.839

789403.177

12.500

9

307980.188

789412.200

23.001

10

307964.340

789428.870

2.002

11

307962.960

789430.320

25.000

12

307945.697

789448.403

12.499

13

307937.068

789457.446

12.420

14

307928.440

789466.380

25.005

15

307910.905

789484.206

23.602

16

307894.438

789501.114

4.159

17

307891.490

789498.180

24.897


18

307909.285

789480.768

23.546

19

307925.540

789463.733

3.491

20

307927.950

789461.208

21.510

21

307942.799

789445.646

25.000

22

307960.058

789427.560

2.000

23

307961.439

789426.113

23.000

24

307977.317

789409.473

12.474

25

307985.928

789400.448

12.527

26

307994.576

789391.385

2.999

27

307996.647

789389.216

2.000

28

307998.006

789387.748

20.006

29

308011.839

789373.295

2.501

30

308013.563

789371.483

22.493

31

308029.022

789355.144

25.003

32

308046.356

789337.125

28.935

33

308066.296

789316.157

6.061

34

308070.516

789311.806

7.545

35

308075.725

789306.347

7.596

36

308080.969

789300.851

4.117

S(Teren)=1087 mp


IE 208845


rasemnează

SECRETAR,


PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

A//PRIIVjÂR'A MUNICIPIULUI CONSTANȚA SERVICIUL CADASTRU
Nr. cadastral:

Suprafața masurata a imobilului (mp)

Adresa imobilului:

598

Mun. Constanta, Strada Topazului


Nr.Carte Funciara

Unitate Administrativ Teritoriala (UAT)

CONSTANTA


Nr. parcela

Categoria de folosința

Suprafața (mp)

Mențiuni

1

Dr

598

Intre pct. 2-3-...-6-7,10-15-16 - materializat cu gard si tarusi de lemn, 7-8-9-10,16-17-1-2 - nematerializat

Total

598

B. Date referitoare la construcții

Cod

Destinația

Suprafața construita la sol (mp)

Mențiuni

Total

Suprafața totala masurata a imobilului = 598 mp


Nr. Pct.

Coordonate pct.de contur

Lungimi laturi D(i,i+1)

X[m]

Y[m]

1

307612.987

789038.035

56.230

2

307574.173

789078.720

23.994

3

307557.608

789096.079

22.800

4

307541.868

789112.574

1.500

5

307540.832

789113.659

2.003

6

307539.449

789115.108

35.540

7

307514.912

789140.819

9.778

8

307508.189

789147.919

3.905

9

307511.019

789150.610

5.855

10

307515.103

789146.415

25.002

11

307532.364

789128.327

25.002

12

307549.624

789110.239

25.002

13

307566.884

789092.151

25.002

14

307584.145

789074.063

3.500

15

307586.562

789071.531

21.502

16

307601.406

789055.975

16.423

17

307612.744

789044.094

6.064

S(Teren)-598 mp


L_
Plan de situație

Scara 1:1000


Nr. cadastral:

Suprafața masurata a imobilului (mp)

Adresa imobilului:

5947

Mun. Constanta, Strada Cuartului


Nr.Carte Funciara

Unitate Administrativ Teritoriala (UAT)

CONSTANTAA. Date referitoare la teren

i      Nr .

parcela

ae folosința

Suprafața (mp)

Mențiuni

1

Dr

5947

Intre pct 2-7, 8-13, 14-19, 20-27, 28-34, 35-38, 39-81, 81-85, 86-87-...97-1-2 - materializat cu gard si tarusi de lemn, 7-8, 13-14, 19-20, 27-28, 34-35. 38-39, 85-86. 97-1-2 - nematerializat.

Total

5947

B. Date referitoare la construcții

Cod

Destinația

Suprafața construita la sol (mp)

Mențiuni

Total

Suprafața totala masurata a imobilului = 5947 mp


Inventar de coordonate puncte contur imobil

Nr.

Pct.

Coordonate pct.de contur

Lungimi laturi

D(i,i+1)

X[m]

Y[mj

1

308197.342

789326.420

7.394

2

308189 995

789327 251

27.058

3

308162 939

789326 912

13571

4

308149.393

789326.094

32.356

5

308118 478

789316 544

34 962

6

308085 981

789303 649

1.623

7

308084 564

789302.858

4 117

8

308080 969

789300 851

8.431

9

308073.607

789296 742

23 145

10

308053.588

789285.126

28 604

11

308028 847

789270 770

27 053

12

308007.743

789253.844

14 702

13

307996 732

789244 102

4 005

14

307993733

789241.448

3490

15

307991 119

789239 136

27.308

16

307970.205

789221.576

34 129

17

307944.067

789199.630

28.381

18

307920 360

789184 026

6.406

19

307914 069

789182 816

8754

20

307905.547

789180.815

15.527

21

307891 059

789175230

36.571

22

307856.611

789162 951

31.041

23

307827.158

789153.150

14005

24

307813 847

789148 797

4591

25

307809 368

789147.790

3.997

26

307805.375

789147.606

4 852

27

307800 609

789148 516

9.852

28

307791 500

789152 270

3.291

29

307788 646

789150.632

24 518

30

307767.380

789138 430

1.339


307766.196 307749.371 307730 046 307703.780 307695.060 307668 994 307613.574 307612.744 307612.987 307613.910 307619.283 307622 538 307625.687 307636 484 307718221 307716.400

 • 307724.533 307726.084 307745.151 307771.550 307804.991 307863.005 307896 898 307908.436 307918.013 307921.340 307935.290 307962 495 307977.816 307999.021 308020.367

 • 308026.533 308031.653 308037.596 308044.504


789137.805 789126.845 789115 182

 • 789099.330 789097.468 789080 566 789044 632 789044.094 789038.035 789038.250 789039424 789039 486 789040434 789047.427 789099422 789102.186 789107.216 789104.350 789116 666 789129.181 789140.906 789158 672 789169.976 789173 824 789177.017 789176.447 789185.136 789208 311 789221.291

 • 789239.331 789257.532 789262.712 789266.546 789270.536 789274.707


20.080

22.572 30.679

8.917 31 066 66 050

0.989

6 064

0.948

5.500 3256 3.289 12864 96 873

3.310

9.563

3.259 22 699 29.215 35.437 60 673 35.728 12.163 10.095

3.375 16.435 35.738 20.080 27.841 28.052

8.053

6.396

7.158

8.070 8.026


66

308051 410

789278 797

12.035

67

308061.996

789284.523

44.047

68

308100 900

789305 177

23074

69

308122 722

789312675

4.380

70

308127.072

789313.186

11 630

71

308138 092

789316.902

12 178

72

308150.149

789318.611

13.506

73

308163.653

789318815

13.579

74

308177 230

789319.019

10 116

75

308187 345

789319 172

3.496

76

308190 808

789318 693

1.131

77

308191.928

789318 538

12 530

78

308204 340

789316822

12.639

79

308216 842

789314.967

56.474

80

308272 233

789303 960

32 589

81

308303 812

789312 009

2.779

82

308303 424

789314 761

4 995

83

308302 707

789319.704

2.028

84

308302 552

789321 726

10502

85

308300.991

789332 111

11.119

86

308298 944

789343.040

6977

87

308292 086

789341.756

3.876

88

308290.479

789338 229

11 420

89

308288 838

789326 928

3.511

90

308288 481

789323 435

2478

91

308287.488

789321.165

1.803

92

308286 024

789320 113

14 133

93

308272.573

789315.777

3.615

94

308269.098

789314 782

26752

95

308242781

789319.588

20 451

96

308222.547

789322 562

7.398

97

308215.257

789323.820

18.103

S(Teren)=5947 mp

308100


Executant: SC TOPO MINIERA SRL

Tehn. lordache lonut


Prop lonus Mernet

Vn 568/9


224828


IE 249901


IE 2190078

91

-1)089


79 \

IE 231879

78

300200

\ '

I

IE 200846


\---

1

1

1

1

1

IE 205226

76

75

10.12

1--------

1

1

1

1

IE 206961

a

cri

1

l—

73

1

1

1

IE 206543

S

/

cri

▼-

i

72

f

-

IE 241342


Prop. Privata


IE 213673


307900


PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR. MARCELA ENAC


/          IE 245111

/36

/        x

\

%

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI COfoStANT/

SERVICIUL CAOASTBlQ^

VIZAT

/                  X                -

IE 245131

Z<@. V?      Sen^x,;,

Coordonate puncte contur imobil

Nr. Pct

Coordonate pctde contur

Lungimi laturi D(i,i+1)

X(m]

Y[m]

1

308576.400

789456.510

64.585

2

308624.740

789499.340

17.654

3

308637.519

789487.159

9.893

4

308627 754

789485570

45 760

5

308594.388

789454 254

68.449

6

308544 703

789407.172

7.250

7

308538.321

789410.611

27.299

8

308517 499

789392.956

22.173

9

308498 713

789381.178

9.908

10

308489 964

789376 527

37.793

11

308453.590

789366.270

3.275

12

308450 360

789365.730

5.539

13

308444.900

789364 800

26.405

14

308419 200

789358.740

1.676

15

308417.568

789358.360

3 504

16

308414.155

789357.565

11 526

17

308402.930

789354.950

13.527

18

308389 880

789351.390

90.956

19

308300.991

789332 111

11.119

20

308298 944

789343 040

87.108

21

308384 563

789359 075

21.264

22

308405 294

789363.808

86.295

23

308488 661

789386.095

27.725

24

308514.100

789397.120

86.072

S(Teren)=3911 mp

Proiecție Stereografic 1970

Sistem de


Plan de Situație

Scara 1:1000CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR, PARCELA ENAGMENr. cadastral:

Suprafața masurata a imobilului (mp)

Adresa imobilului:

3911

Mun. Constanta, Strada AmetistuluiNr.Carte Funciara

Unitate Administrativ Teritoriala (UAT)

CONSTANTA

A. Date referitoare la terenparcela

Suprafața (mp)

Mențiuni

1

Dr

3911

Intre pct 3-4-...-18-19. 21-21-...-1-2- materializat cu gard si tarusi de lemn, 2-3, 19-20 - nematerializat.

Total

3911

B. Date referitoare la construcții

Cod

Destinația

Suprafața construita la sol (mp)

Mențiuni

Total

Suprafața totala masurata a imobilului = 3911 mp


Executant: SC TOPO MINIERA SRL


Confirm executarea măsurătorilor la teren, corectitudinea intocmirii documentației cadastrale si corespondenta acesteia cu realitatea din teren.


Data:


t 3 -06- 2019

Inspector


Confirm introducerea imobilului in baza de date integrata si atribuirea numărului cadastral


PREȘEDINTE ședință,PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTA Cj7 SERVICIUL CADASTRU


VIZAT

Data:


Plan de Situație

Scara 1:1000


HCtMNK

Nr. cadastral: i Suprafața masurata a imobilului (mp)

Adresa imobilului:

I

I

8491

Mun. Constanta, Aleea Universității

Nr.Carte Funciara

(Unitate Administrativ Teritoriala (UAT)

CONSTANTA

A. Date referitoare la teren

Nr. parcela

dCeaffiPnata

Suprafața (mp)

Mențiuni

I  1—f

L_ _ I

Dr

8491

Intre pct. 1-7, 8-11,12-15, 16-45, 46-47. 51-7 - matenalizat

"1

Total

8491

cu gard si tarusi de lemn, 7-8, 11-12,15-16, 45-46, 47-51 -nematerializat.

J

B Date referitoare la construcții

Cod |

Destinația

Suprafața construita la sol (mp)

Mențiuni

1— .

: 1

Total                                                 1

Suprafața totala masurata a imobilului = 6491 mp

|_____
Nr.

| Pct.

Coordonate pct.de contur

Lungimi laturi

D(i,i*1)

X[m)

Y[m]

1

308468 596

789677 597

ed&l

I 2

308475.159

789672 161

53 136

3

308512 018

789633.888

32 877

4

3C8534 772

789610 435

2.0701

I 5

308536.320

789609 060

20.455

6

308550 538

789594 354

38 828

I 7

308577.387

789566 582

23.969

3

308503.272

789548 632

25.000

9

308610 553

789530 566

9 812

10

308817 391

789523 529

23.995

11

308633.969

789506 181

5 667

12

308637 965

789502.162

40 C64

13

308666 024

789473 565

20.107

14

308679 946

789459058

22 990

15j

308695 963

789442 566

15.655

16

308694 974

789426 942

22.696

17

308691 808

789404 468

17 244

18

308879 491

789392 400

33.035

19

308648 947

789379.816

15.261

20

308634 690

789374.373

6 941

21

308628 043

789372 376

15.591

22

308612.979

789368 356

10.058

|    23

308603 264

789365.750

0 776

24

308602510

789365 567

21 693

25

308581.317

789360 934

12.564

26

308568986

789358.526

0 985

27

308569.094

789357 547

9 524

28

308559 759

789355.658

0 879

29

308559 566

789356 516

1.783

30

308557.701

789356.344

7 921

31

308555 733

789363 993

0.717

32

308558 449

789363 964

3.991

33

308560 394

789364 565

1 550

34

308561 888

789364 978

2 463

35

308564 084

789366 093

2.727

L_ăft

308564,701

789368.749

8 143


r 37

308572 723

789370 148

16.792

38

3C8589 230

789373 231

44421

39

308631.972

789385.328

15 977

40

308647 395

789389 500

29.318

41

308676 543

789397 700

21 493

42

308687.417

789415.615

18 513

43

306688 617

789434 089

54.592

44

3C8650 294

789472.969

19.093

45

308637 519

789487 159

17 654

46

308624 740

789499 340

206.781

47

308481.830

789648 790

100.143

48

308412 580

789721.130

200 107

49

308276 270

789867.630

3.209

50

308273.460

789869 180

13 607

51

308282 426

789879.415

6 168

52

308286 593

789874 868

1.599

53

308287.780

789875.940

19 693

54

308301 630

789861.940

1.183

55

308302 510

789861 149

23.329

56

308318.140

789843.830

5e64

57

308319 320

789838 290

44.378

58

308348 704

789805 034

39911

59

308375.940

789775.860

14 949

60j

308386 118

789764 911

0.179

61

308386.240

789764 780

9 784

62

308392 958

789757.687

85 141

63

308451 420

789695 770

2299

64

308452.996

789694 096

2 301

65

308454 577

789692.424

2.300

66,

308456 157

789690 753

2.300

67

308457.737

789889 081

2 300

68

308459 318

789687 410

2.3CO

69

308460.898

789685.738

2 300

70

308462 478

789684.067

2.300

71

308464 058

789882 398

2.299

72

308465.638

789680.726

2 320

73

308467 231

789679.040

1 986

S(Teren)«849l mp


Sistem de proiecție Stereografic 1970


Executant: SC TOPO MINIERA SRL Tehn. lordache lonut


&.C. T0!


ONTF

SE

MARCELA ENAC


ASEMNEAZA CRETAR,
ROMANIA

JUDEȚUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL


Nr. crt

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosință

Situația juridică actuală denumire act proprietate sau alte acte doveditoare

1316

CAP. 17. SPAȚII VERZI AFLATE ÎN ÎNTREȚINEREA MUNICIPIULUI - ZONE DE AGREMENT Promenadă și spații verzi din zona Vraja Mării -Cazino - Port Tomis

Supraf. totală teren -22.791,00 mp din care:

 • - suprafață spații verzi-8.463,00 mp

 • - suprafață alei=14.061,00 mp -suprafață ocupată cu dotări urbane=267,00 mp

Nr. cadastral 227682 înscris în cartea funciară nr. 227682

Nr. cadastral 116545 înscris în cartea funciară nr. 161507

UAT Constanța

Construcție - grup sanitar suprafață construită -82,00 mp

nn|\iTP               .

Nr. cad.: 227681 si 227682


PLAN DE SITUAȚIE

PARC FALEZA CAZINO, CONSTANȚA - Bilanț suprafețe


ANEXA LA

HCLMNR^W


17.1 SUPRAFAȚA TOTALA MASURATA A IMOBILULUI CU IE 227681 = 8600mp

din care:

j Total suprafața spatii verzi = 3399mp

|        | Total suprafața alei = 5178mp

Total suprafețe ocupate de echipamente si dotări urbane = 23mp

[IU| SUPRAFAȚA TOTALA MASURATA A IMOBILULUI CU IE 227682 = 14191 mp din care:

Total suprafața spatii verzi = 5064mp

|        | Total suprafața alei = 8883mp

Total suprafețe ocupate de echipamente si dotări urbane = 244mp


președinte ședință,PLAN DE ÎNCADRARE ÎN ZONĂ

-

CONTRASEMNEAZĂ

PORTUL CONSTANTA WwPMW jlj

SECRETAR, MARCELA ENACHE

fJJj /

3    || (


Planșa nr. 5

Data: martie 2019


ROMANIA

JUDEȚUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

ANEXA NR. 4 LA H.C.L. NR.CAP. 18. INSTITUȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT

Nr. crt

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosință

Situația juridică actuală denumire act proprietate sau alte acte doveditoare

1527

__

1.6.2.

ȘCOALA NR. 30 cu clasele I - VIII, „GHEORGHE ȚIȚEICA"

Str. Flămânda nr. 13

Construcție CI (P+2E) cu zidărie din cărămidă

Suprafață construită -

776,00 mp Construcție C2 - anexă (parter) Suprafață construită -

16,00 mp Construcție C3 - anexă (parter)

Suprafață construită -

16,00 mp Teren în suprafață de -

6.637,00 mp Terenul este împrejmuit cu gard din beton, între punctele

 • I- 2-3-4-5-6, 6-7-8-9-10-11,

 • II- 12 și 17-18.

Vecini: str. Flămândă, Complex Sportiv Tomis, Grup școlar de construcții Tomis, blocul D, aleea Mălinului

1969

HG. nr. 904/2002

HCL nr. 451/2017

Legea educației naționale nr. 1/2011

Nr. cadastral 240090 înscris în cartea funciară nr. 240090

UAT Constanța

♦ *

1508

1.6.2.

Școala nr. 12 cu clasele I - VIII

Și

Grădinița nr. 48 „B.P. Hașdeu"

Str. B.P. Hașdeu nr. 98

Construcție - CI - (S parțial + P + 3E parțiale) suprafață construită -

1.343,00 mp suprafață desfășurată -

4.535,00 mp Construcție - C2 -atelier (parter) suprafață construită- 28,00 mp Construcție - C3 - anexă (parter) suprafață construită -16,00 mp Teren în suprafață de 6.747 mp Terenul este împrejmuit cu gard de beton între punctele 1-2,3-11, 12-16, 17-19, 21-27, 30-32-1 poartă metal între punctele 2-3, 11-12, 16-17 și gard de metal între punctele 19-21, 27-30.

1977

1986

HG. nr. 904/2002

HCL nr. 451/2017

Legea educației naționale nr. 1/2011

Nr. cadastral 249823

înscris în cartea funciară nr. 249823

UAT Constanța

anexajla H

|HCLMNRc2)$

---(

1516

1.6.2.

Școala nr. 20 cu clasele I - VIII

Str. Mihu Copilu nr. 1

Construcție - CI - Corp A -parter

suprafață construită -467,00 mp

Construcție - C2 - Corp B -P+1E

suprafață construit -438.00 mp suprafață desfășurată -876,00 mp Construcție - C3 - WC (parter) suprafață construită- 31,00 mp Construcție - C4 - magazie (parter)

suprafață construită- 68,00 mp Teren în suprafață de 4.849,00 mp

Terenul este împrejmuit cu gard de beton între punctele 2-5-6,7-9-11, 15-16 și 20-1, și

1965

1935

1975

1935

HG. nr. 904/2002

HCL nr. 451/2017

Legea educației naționale nr. 1/2011

• •

perete construcție între punctele 16-19, 11-14. Două porți metalice între punctele 1-2, și 6-7.

1525

1.6.2.

Școala nr.28 "Dan Barbilian"

Str.Decebal nr.15

Construcție - CI -(S parțial + P + 2E parțiale) suprafață construită -

771,00 mp suprafață desfășurată -2.377,00 mp Construcție - C2 - sală de sport - (parter) suprafață construită -

346,00 mp Teren în suprafață de

3.302,00 mp Terenul este împrejmuit cu gard de beton între punctele 5-7 și cu gard metal între punctele 3-4 și 11-14

1966

1966

HG. nr. 904/2002

HCL nr. 451/2017

Legea educației naționale nr. 1/2011

anexala ]

1 hclm nr<(T#

1526

1.6.2.

Școala nr.29

Str.Cișmelei nr.13

Construcție - CI -(P + 2E) suprafață construită -

767,00 mp suprafață desfășurată -

2301,00 mp Construcție - C2 - sală de sport (P + IE) suprafață construită -

575,00 mp suprafață desfășurată -

693,00 mp Construcție - C3 - magazie (parter) suprafață construită -

102,00 mp Teren în suprafață de -

8.765 mp Terenul este împrejmuit cu gard de beton între punctele 3-

1968

1976

HG. nr. 904/2002

HCL nr. 451/2017

Legea educației naționale nr. 1/2011


6, cu gard de metal între punctele 6-13, cu gard de beton și metal între punctelel3-15 și 16-19-1 și cu calcan clădire între punctele 2-3. Poartă metalică între punctele 15-16.

AK HCLM NiPREȘEDINTE ȘEDINȚĂ


PLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE A IMOBILULUI’

scara 1:1000


Nr. cadastral

Suprafața măsurată (mp)

Adresa imobilului

£4o o?7o

6637

Constanta, Str. Flamanda nr. 13, Școala Generala nr. 30 "Gheorghe Titeica"

Carte funciara nr. .

UAT |

CONSTANTAPRIWKR4A MUNICIPIUL


VIZAT SPRE NZSCHft

Nr.


nătura


305400A. DATE REFERITOARE LA TEREN                    V

Nr. parcela

Categoria de folosința

Suprafața (mp)

Valoarea de impozitare (lei)

Mențiuni

1

Cc

6637

Materializat cu gard beton (1-2-3-4-5-6, 6-7-8-9-10-11,11-12 si 17-18),

construcție (15-16-17 si 18-19-20-21-22-23), gard metalic (12-13-14-15-16-17).

TOTAL

6637

B. DATE REFERITOARE LA CONSTRUCȚII

Cod constr.

Suprafața construita la sol (mp)

Valoarea de impozitare (lei)

Mențiuni

C1

776

Clădire, P+2E, edificata in anul 1969,

din cărămidă, fara lift sl fara certificat de performanta energetica.

C2

16

Anexa

C3

16

comercial ------

Total

808

INVENTAR DE COORDONATE

Sistem de

STEREO 70


Nr. Pct.

X (ml

r (ml

1

305455,11

790960.73

2

305462.72

790944.40

3

305468.12

790931.32

4

305461.06

790928.7^

S

305466.57

790915.06

6

305471.15

790903.00

7

305450.81

790894.64

8

305448.65

790893.92

9 •

305438.26

790918.57

•10

305432.06

790915.88

11.

305404.25

790904.67

12

305380.05

790964.39

13

305397.53

790972.30

14

305412.89

790988.25

15

305449.58

791026.93

16

305480.98

791004.15

1?

305479.03

791001.60

18

305479.99

791000.27

19

305447.38

790987.23

20

305450.67

790978.86

21

305445.00

790976.92

22

305447.96

790969.65

23

305452.08

790959.51Data: Martie 201
Se confirma suprafața din mastlratofl-sr'''' Intraducerea-lmoblluluUtuhazajiejia lOflCIUl 0g CAOAO Șl PUSUCfTAIE IMOBI"’"' 0NSMpU NUffiâ ?l Prenume: STOIAN M LA Funcția: CONSILIER GFflAasm:


ANEXA LA

HCLMANEXA NR. 135 la regulament

Plan de amplasament si delimitare a imobilului

Scara 1:500


Nr. cadastral

Suprafața măsurată

Adresa imobilului

4849 mp

Strada Mihu Copilu Nr. 1, Școala cu clasele I-VIII Nr. 20, Constanta.

I Cartea Funciara nr. |                           | UAT |            Constanța, jud. Constanța |
4849


Suprafața construită la sol (mp)


A. Date referitoare ța teren


Mențiuni


Terenul este împrejmuit cu gard de beton între punctel 2-5-6,7-9-11 15-16 și 20-1 și perete construcție între punctele 16-19,11-14. Accesul la imobil se face prin cele două porți metalice aflate între punctele 1-2 și 6-7. Imobilul se află în intravilanul Municipiului Constanța.


B. Date referitoare la construcții


MențiuniȘcoala cu clasele I-VIII Nr. 20, Corp A, Parter, edificată în anul 1965. Suprafața construită desfășurată = 467 mp.__________________

Clădire, Corp B, P+1E, edificată în anul 1935. Suprafața construită desfășurată — 876 mp.______________________________________

Clădire WC, Parter, edificată în anul 1975. Suprafața construită desfășurată = 31 mp._________________________

Magazie, Parter, edificată în anul 1935. Suprafața construită desfășurată = 68 mp._______________________________

Total suprafață construită desfășurată ° 1442 mp


Suprafața totală măsurată a imobilului ° 4849 mp Suprafața din acte ° 5924 mp


Executant,

SC THEOTOP SRL Ing. Cojocea Georgiana Ionela


Confirm executarea măsurătorilor Ia teren, corectitudinea întocmirii documentației cadastrale si corespondenta acesteia cu realitatea din teren.


Semnătură si ștampila Data: 13 Mai 2019


InspectorConfirm introducerea imobilului in baza de date integrata si atribuirea numărului cadastral.


Semnătură si parafa Data...................


Ștampila BCPI


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANȚA! SERVICIUL CADASTRU      1


rREȘEDINTEȘEDIN JĂ,Plan de situație

Scara 1: 500


HCLM            >


Nr. cadastral

Suprafața măsurată

Adresa imobilului

4849 mp

Strada Mihu Copilu Nr. 1, Școala cu clasele I-VIII, Nr. 20, Constanta.

Cartea Funciara nr.


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CON-SERVICIUL CADASTRU

VIZAT SPRE N’ZSCHitvtS/
Nr. Pct.

Coordonate pct.de contur

Lungimi laturi D(i,i+1)

x [m]

Y [m]

1

302698.286

786676.418

4.797

2

302699.660

786681.014

17.305

3

302703.689

786697.843

27.862

4

302710.197

786724.934

32.622

5

302717.874

786756.640

3.808

6

302714.160

786757.483

2.020

7

302712.181

786757.887

29.527

8

302683.402

786764.491

25.252

9

302658.606

786769.269

41.627

10

302649.279

786728.700

6.049

11

302648.010

786722.786

5.835

12

302646.842

786717.069

5.873

13

302645.480

786711.356

12.728

14

302642.363

786699.016

2.939

15

302643.968

786696.554

7.121

16

302650.676

786694.164

4.939

17

302649.583

786689.347

13.701

18

302662.944

786686.315

5.910

19

302668.707

786685.007

1.920

20

302668.529

786683.095

30.497

S=4848.79mp

P=282.332mCGhiIRASEMbi

SECRETAR,

MARCELA EMACANEXA LA

HCLMNi<?2J-XL-/<3Qț'ANEXA NR. 135 la regulament

Plan de amplasament si delimitare a imobilului

Scara 1:500


Nr. cadastral

Suprafața măsurată

Adresa imobilului

3302 mp

Strada Decebal nr. 15, Școala Nr. 28, "Dan Barbilian”, Constanța.

Cartea Funciara nr. |                           | UAT |            Constanța, jud. Constanța I


A. Date referitoare la teren

Nr. parcela

Categorie de folosință

Suprafața (mp)

Mențiuni

1

Cc

3302

Terenul este Împrejmuit cu gard de beton între punctele 5-7 și cu gard metal între punctele 3-4 și 11-14. Imobilul se află în intravilanul Municipiului Constanța.

Total

3302

B. Date referitoare la construcții

Cod Constr.

Destinația

Suprafața construită la sol (mp)

Mențiuni

CI

CAS

771

Școala Nr. 28, "Dan Barbilian”, clădire școală, Subsol parțial +Parter+2 Etaj, edificată în anul 1966, Suprafața desfășurată = 2377 mp.

C2

CAS

346

Clădire Sală de Sport, Parter, edificată în anul 1966, Suprafața desfășurată = 346 mp.

Total

-

1117

Total suprafață construită desfășurată = 2723 mp        CHM'i

Suprafața totală măsurată a imobilului =3302 mp

Suprafața din acte = 3378 mp

Executant, SC THEOTOPSRL Ing. Cojocea Georgiana Ionela

Confirm executarea măsurătorilor la teren, corectitudinea intocmirii documentației cadastrale si corespondenta acesteia cu realitatea din teren.

Semnătură si ștampila Data: 15 Mai 2019

MAR

Inspector

Confirm introducerea imobilului in baza de date integrata si atribuirea numărului cadastral.

Semnătură si parafa

Data...................

Ștampila BCPI


I PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANȚA

I      SERVICIUL CADASTRU

i VIZATPREȘEDINTE Ș

/O-O z
Nr. cadastral

Suprafața măsurată

Adresa imobilului

8765 mp

Strada Cișmelei nr. 13, Școala Nr. 29, Constanta.


A. Date referitoare la teren

Nr. parcela

Categorie de folosință

Suprafața (mp)

Mențiuni

1

Cc

8765

Terenul este împrejmuit cu gard de beton între punctele 3-6, cu gard metal între punctele 6-13, cu gard de beton si metal intre punctele 13-15 și 16-19-1 și cu calcan clădire între punctele 2-3. Accesul la imobil se realizează prin poarta metalică situată între punctele 15-16. Imobilul se află în intravilanul Municipiului Constanta.

Total

8765

B. Date referitoare la construcții

Cod Constr.

Destinația

Suprafața construită la sol (mp)

Mențiuni

CI

CAS

767

Școala Nr. 29, clădire școală, Parter+2 Etaje, edificată în anul 1968, Suprafața desfășurată = 2301 mp.

C2

CAS

575

Clădire Sală de Sport, Parter+/ Etaj, edificată în anul 1976, Suprafața desfășurată = 693 mp.

C3

CA

102

Magazie, Parter, Suprafața desfășurată = 102 mp.                   i

Total

-

1444

Total suprafață construită desfășurată = 3096 mp

Suprafața totală măsurată a imobilului =8765 mp                   ;  -

Suprafața din acte = 8615 mp

Executant, SC THEOTOP SRL Ing. Cojocea Georgiana Ionela

Confirm executarea măsurătorilor la teren, corectitudinea întocmirii documentației cadastrale si corespondenta acesteia cu realitatea din teren.

Semnătură si ștampila Data: 15 Mai 2019

Inspector

Confirm introducerea imobilului in baza de date integrata si atribuirea numărului cadastral.

Semnătura si parafa

Data...................

Ștampila BCPI

PREȘEDINTE


EMNEAZĂ

ETAR,

CHE
ROMANIA

JUDEȚUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

NNEKA NR. 5 LA H.C.L. NR.                 ______

IMOBILE IDENTIFICATE ÎN HOTĂRÂREA ÎNALTEI CURȚI DE CASAȚIE SI JUSTIȚIE NR.32/2019

                   PRONUNȚATĂ ÎN DOSARUL PENAL NR. 6536/2/2008

DISPOZIȚIE/ DATA

Poz. Disp.

Nr.crt. HCL 451/2017

TEREN

SUPRAFAȚA (mp)

Nr.

Cadastral vechi

Nr. cadastral nou

679/

11.03.2004

3

3374      PortTomis, tronson 1, lot 1

2356,88

14603

207016

4

3375

Port Tomis, tronson 1, lot 3

1371,8

14604

5

3376

Port Tomis, tronson 1, lot 4

1550,13

14605

6

3377

Port Tomis, tronson 1, lot 5

579,86

14606

7

3378

Port Tomis, tronson 1, lot 6

1361,63

14607

9

3379

Port Tomis, tronson 2, lot 3

938,21

14636

10

3380

Port Tomis, tronson 2, lot 7

1658,88

14640

11

3381

Port Tomis, tronson 3, lot 1

4413,32

14641

207050

12

3382

Port Tomis, tronson 3, lot 3

3651,19

14639

207032

13

3383

Port Tomis, tronson 3, lot 5

5372,81

14644

207037

1344/

31.05.2004

28

3384

Port Tomis, tronson 2, lot 1

1694,17

15294

29

3385

Port Tomis, tronson 2, lot 8

2255,67

15298

30

3386

Port Tomis, tronson 2, lot 9

1397,49

15293

31

3387

Port Tomis, tronson 2, lot 10

1587

15299

32

3388

Port Tomis, tronson 3, lot 2

1104,86

15326

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ, /^/C£) /1SU

CONTRASEMNEAZĂ

SeCRE i AR, mziRCFLA ENACHE