Hotărârea nr. 249/2019

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND COMPLETAREA ȘI ACTUALIZAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE APARȚIN DOMENIULUI PRIVAT AL MUNICIPIULUI CONSTANȚA

O ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL


HOTĂRÂRE


privind completarea și actualizarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului privat al municipiului Constanța

Consiliul local aj. municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data defe-0Q(ll^ .

Având în vedere expunerea de motive a domnului primar Decebal Făgădău înregistrată sub nr.115380/12.06.2019, raportul Comisiei de specialitate nr.2 de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură, raportul Comisiei de specialitate nr.5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului și raportul Direcției patrimoniu și cadastru înregistrat sub nr.115381/12.06.2019;

Văzând H.C.L. nr. 109/2005 privind centralizarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului privat al municipiului Constanța cu completările și modificările ulterioare ;

Luând în considerare prevederile art. 4 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică;

In temeiul prevederilor art. 36 alin. 2 lit. c și art. 115 alin.l lit. b din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă completarea și actualizarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului privat al municipiului Constanța, aprobat prin H.C.L. nr.109/2005, cu următoarele imobile (terenuri si clădiri), conform anexelor nr. 1-7 ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Se aprobă completarea și actualizarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului privat al municipiului Constanța conform anexei nr. 8 care face parte integrantă din prezenta hotărâre, cu valorile juste de inventar, stabilite pentru terenurile dobândite cu titlu gratuit, inițial inventariate în domeniul privat al municipiului Constanța cu valoare "0".

Art. 3 - Se aprobă îndreptarea erorii materiale a anexei nr.26 la H.C.L. nr.17/2010 privind imobilul situat în str. Callatis nr. 27, în sensul că în loc de teren în suprafața de 162 mp se va citi corect teren în suprafață de 162 mp și construcție în suprafață de 162 mp.

Art. 4 - Se aprobă îndreptarea erorii materiale din art.3 la H.C.L. nr.11/2019, în sensul că se va citi corect anexa nr.47 la H.C.L. nr.635/2007.

Art. 5 - Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre Direcției patrimoniu și cadastru, Direcției autorizare și sprijin operatori economici, Direcției financiare si S.P.I.T. Constanța, în vederea aducerii la îndeplinire, precum și Instituției prefectului județului Constanța, spre știință.

Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel:         pentru.         împotrivă, /rr abțineri.

La data adoptării sunt în funcție ^<4— consilieri din 27 membri.

NR.
cOțASTAN?x) ROMANIA


i JUDEȚUL CONSTANTA

I MUNICIPIUL CONSTANTA

1 CONSILIUL LOCAL


SECRETAR,


MARCELA EMACHE


ANEXA NR. 1 LA H.C.L. NR.

Elemente identificare bun

Suprafață

Observații

Imobil situat în str.Fulgerului, zona Hotel Pacific

teren =1.593 mp

Legea nr. 213 / 1998 H.C.L.nr. 420/2001 Identificare imobil nr.11199/21.01.2019


ROMANIA

JUDEȚUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

ANEXA NR. 2 LA H.C.L. NR.

— — — ț------

Elemente identificare bun

Suprafață

Observații

Imobil situat în str. Alexandru Sahia nr.36

teren=126 mp

Legea nr. 213/1998

H.C.L.nr. 420/2001 Teren în indiviziune (Suprafață totală=776mp, din care suprafața de 650mp=proprietate particulară) Identificare imobil nr.85932/27.05.2019

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR.

MARCELA

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

PLAN DE SITUATE A IMOBILULUI

scara 1:500

Suprafața masurata (mp)

1593

CONSTANTA.strada Fulgerului, zona Hotel Pacific

.ciara nr.

UAT

|           CONSTANTA

.ANEXA LA

HCLM NR.


Suprafața masurata

Adresa imobilului:

776mp

Str. Alexandru Sahia nr.36, mun. Constanta

UAT     | CONSTANTA


Ci-locuinta sc1=141mp


in CM K) r-. co hs


Supr. masurata =776mp

Supr. cf. acte =650mp


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANȚA SERVICIUL CADASTRU
ANEXA LA

HCLM NR.cXAO Afi


in o xf r*.

" 309520


^PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

* IQQ                    ■§

r*. co r*INVENTAR COORDONATE TEREN


309470
SISTEM STEREO 1970

Nr. Pot.

Coordonate pot.de contur

Lungimi laturi D(i,i+1)

X[m]

Y[m]

1

309489.993

787381.691

1.71

2

309491.174

787380.453

9.73

3

309497.817

787373.341

0.75

4

309498.149

787372.665

7.21

5

309503.044

787367.369

11.78

6

309510.914

787358.610

5.27

7

309514.456

787354.714

5.27

8

309510.800

787350.914

11.89

9

309502.463

787342.439

8.74

10

309496.518

787348.839

4.55

11

309493.308

787352.060

20.11

12

309479.398

787366.588

3.88

13

309476.679

787369.362

5.91

14

309472.535

787373.582

1.00

15

309471.861

787374.322

18.21

16

309485.220

787386.695

6.92

S(1CC)

=775.79mpROMANIA

JUDEȚUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL


ANEXA NR. 3 LA H.C.L. NR.

Elemente identificare bun

Suprafață

Observații

Imobil situat în str.

Tractorului nr.73

teren =289 mp

Legea nr. 213/1998

H.C.L.nr. 420/2001 Identificare imobil

nr.217922/19.03.2019


ROMANIA

JUDEȚUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

CONSTTAHTI»‘W*

ANEXA NR. 4 LA H.C.L. NR.


Elemente identificare bun

Suprafață

Observații

Imobil situat pe bd. Mamaia limitrof nr.

465A, zona Hotel Metropol

teren =472 mp

Legea nr. 213/1998

H.C.L.nr. 420/2001 Identificare imobil nr.194411/23.05.2019


str. TRACTORULUI

„ S.65n

PLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE A IMOBILULUIINVENTAR DE COORDONATE


PCI.

X(m)

Y (m)

299 518 51

788 769.96

299509.28

788 767.7)

3

299513.82

788 750.92

299521.68

788 720.45

299 524.24

788 721.18

299 521.86

788 730.64

7

299 517.88

788 745.44

8

299 520.26

788 746.04

9

299 520.29

788 745.94

10

299524.86

788 747.14

11

299 523.97

788 750.21

12

299 523.71

788 750.15

13

299 5)9.85

788 763.59

14

299520.14

788 763.68


Scara 1 :200

Nr. Cadastral

Suprafața masurata a imobilului (mp.)

Adresa imobilului:

289

Constanta, str. Tractorului nr. 73

Cartea Funciara nr.

UAT |         CONSTANTA

A. Date referitoare la teren

Nr. parcela

Categorie de folosința

Suprafața (mp.)

Mențiuni

1

Cc

289

Împrejmuit de gard de plasa intre 2,3,4,5,6,7.8 si

de ziduri clădiri intre pct. 8,9,10,11 si 13,14,1,2

Total

289

B. Date referitoare la construcții                                            ;

Cod

Destinația

Suprafața construita la sol (mp.)

Mențiuni

CI

CL

135

Locuința cu patru camere si dependințe

Total

•    135

Suprafafa totală măsurată a imobilului = 289 mp. Suprafața din act = 300 mp.

Executant, ing.Paraschiv Gabriel

Confirm executarea măsurătorilor la teren, corectitudinea întocmirii documentației cadastrale și corespondența acesteia *. cu realitatea din teren. •'»;- J-         ’

Data : 25.10.2018—y -- V

Inspector

Confirm introducerea imobilului in baza de date integrată și atribuirea numărului cadastral Data.................


1 ii i; l *:

Nr.

Coordonate pct.de contur

Lungimi

Pct.

X [m]

Y (ml

D(i,i+1)

„.0 r^«".

1

312282.237

789008.182

20.287

• 1 1 >

2

312284.635

789028.327

21.000

3

312263.782

789030.809

24.666

r-j 'v- .

4

312260.867

789006.316

21.451

S(l)-

472.01mp P

=87.405m


G2/2IM1

4l£

.UCIAN-4ON


goNSTA/vt^ românia


JUDEȚUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

ANEXA NR. 5 LA H.C.L. NR.

Elemente identificare bun

Suprafață

Observații

Imobil situat în bd. Mamaia nr.304K

teren =227 mp

Legea nr. 213/1998

H.C.L.nr. 420/2001 Identificare imobil nr.40974/04.06.2019PLAN DE SITUAȚIE

Scara. 1:5Q0-----

ANEXA LA

HCLM NR.^7J/t


UAT Constanta,

Mun. Constanta, Bulevardul Mamaia, Nr. 304 K


LEGENDA:

Limita imobil -304K PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,


Inventar de coordonate puncte contur zona studiata j Nr (Coordonate pctde conturi LunglmT] ! Pcl : xfml j. Y[ml J

 • 1 Iaoa224.sijo :791 IB5 771]

 • 2 ‘308224.491 j 791163.2031

 • 3 1308229.886 791167.455,

 • 4 l308235.073‘791165.906 i

 • 5 1308241.528] 791179 992'30820C


*1 • ------ -

j S(ter9n)= 227 mp

Sistem de proiecție Stenografie 1970întocmit,

S.C. Topo Miniera S.R.L.

Februarie 2019


CONSTROMANIA

JUDEȚUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

ANEXA NR. 6 LA H.C.L. NR.

IMOBILE IDENTIFICATE ÎN HOTĂRÂREA ÎNALTEI CURȚI DE CASAȚIE ȘI JUSTIȚIE NR.32/2019 PRONUNȚATĂ ÎN DOSARUL PENAL NR. 6536/2/2008

DISPOZITI E

DATA

Poz.

TEREN

SUPRAFAT A mp

Nr.

Cadastral vechi

Nr. cadastral nou

3332

09.12.2003

2

Str. Ion Ratiu, zona bl. PA5 (lot 2, 3)

1000

216574 (500 mp)

216483 (500 mp)

3

Str. M Eminescu

332,5

216485

10

DN3A, lot 1

13480

14191

216502

11

DN3A, lot 2

4667

14020

201364

15

Hotel Dobrogea, parcare

200

14025

216524

19

Stațiunea Mamaia , careu C3, lot 24 (bd. Mamaia 555)

2660,5

14056 (216482)

216481

22

Stațiunea Mamaia, careu C3 lot 27

2308,81

14064

216480

25

Stațiunea Mamaia, careu C3 lot 30

1960,65

14065

216487

26

Stațiunea Mamaia, careu C3 lot 31

2374,55

14063

216488

32

Stațiunea Mamaia, careu CI lot 6

1532,93

14029

216479

39

Stațiunea Mamaia, careu CI lot 13

1267,23

14049

216491

40

Stațiunea Mamaia, careu CI lot 14

1267,23

14044

216492

45

Str. Traian, lângă loc joacă

827,28

14050

216484

679

11.03.2004

14

Port Tomis, tronson 4, lot 4

2985,69

14642

15

Port Tomis, tronson 5, lot 2

1999,22

14635

16

Port Tomis, tronson 5, lot 6

6920,98

14643

17

Port Tomis, tronson 6, lot 2

6472,61

14638

/ 796

19.03.2004

12

Beiul. IC Bratianu nr. 61 (antrepriza de drumuri si poduri)

1956,35

216494

v 1344

31.05.2004

6

Prel. Bucovinei, Lot 3

495,99

15328

237599

7

Prel. Bucovinei, Lot 4

617,70

15330

216403

8

Prel. Bucovinei, Lot 5

551,04

15324

216439

9

Prel. Bucovinei, Lot 6

496,66

15327

216402

10

Prel. Bucovinei, Lot 7

464,77

15329

216391

'/ans

13.11.2003

8

Str. CA Rosetti - lângă Biserica Evreiasca

125,16

243210

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,


ANEXA NR. 7 LA H.C.L. NR.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,


\ QQ Ur’o 1  | J--ROMANIA

JUDEȚUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL CONSTANTA
Elemente identificare bun

Suprafață

Observații

Imobil situat la Poarta

1 aferent construcției Cl-chioșc 401

teren =9,24 mp

Legea nr. 213/1998

H.C.L. nr.197/2008, anexa nr.6=100,76 mp

H.C.L. nr.420/2001 Identificare imobil nr.107475/19.06.2019

ANEXA NR. 8 LA H.C.L.M. NR.

NR.

CRT

H.C.L.

TEREN/ CONSTRUCȚIE

SUPRAF.

mp

VALOARE JUSTĂ lei

NR.

RAPORT

DE

EVALUARE

NR /

DATA

A

1.

11/2019

10

Teren situat în str. Biruinței nr.110

27

25.000

83571/

23.04.2019

2.

419/2018

1

Teren situat în

str. Crișului nr.31

13

3.900

83572/

23.04.2019

3.

82/2019

art. 1

Constucție situată în str. Griviței nr.56

125,99

69.000

83575/

23.04.2019

4.

148/2006

19

Teren situat în str. Soveja - zona Piața Agroalimentară Tomis III,

Sp.com.nr.12

15,91

16.200

83586/

23.04.2019

5.

82/2019

art. 1

Construcție - beci situată în str. Griviței nr.56

68,87

14.000

83580/

23.04.2019

6.

28/2019

art. 1

Teren situat în

str. Griviței nr.56

59,06

67.000

83582/

23.04.2019

7.

301/2018

2

Teren situat în

str. B.P. Hașdeu

nr,15A

53

54.200

83588/

23.04.2019

8.

301/2018

9

Teren situat în str. Voinicului nr.22

49

54.200

83589/

23.04.2019

9.

301/2018

5

Teren situat în str. Nicolae Kirculescu nr.42, lot 34B

170

50.900

83591/

23.04.2019

10.

523/2018

14

Teren situat în str. Constantin Bobescu f.n.

466

73.300

83593/

23.04.2019

11.

301/2018

1

Teren situat în str. Democrației nr.121

45,26

14.000

83597/

23.04.2019

12.

16/2018

11

Teren situat în str. Gheorghe

Lazăr nr.8

122

139.000

83599/

23.04.2019

13.

301/2018

3

Teren situat în

str. Ostrov nr.4A

44

23.000

83604/

23.04.2019

14.

301/2018

7

Teren situat în

Stațiunea

Mmamaia complex Perla (mag.219)

115

199.900

83606/

23.04.2019

15.

16/2018

5

Teren situat în str. Ștefan cel Mare nr.90

381

481.000

83608/

23.04.2019

16.

16/2018

6

Teren situat în str. Karatzali nr.12

455

649.000

83610/

23.04.2019

17.

16/2018

12

Teren situat în

str. Traian nr.9

100,34

107.000

83611/

23.04.2019

18.

16/2018

7

Teren situat în str. Nicolae Iorga nr.41

152

144.000

83612/

23.04.2019

19.

16/2018

10

Teren situat în str. Mircea cel

Bătrân nr.19

299

377.000

83614/

23.04.2019

PLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE A IMOBILULUI

Scara 1:200

Nr. cadastral

Suprafața masurata a imobilului (mp)

Adresa imobilului

2.15959

110

Poarta 1, activul chioșc 401, Constanta

Nr. Cartea Funciara

UAT

CONSTANTA

A. Date referitoare la teren

Nr., parcela

Categoria de folosința

Suprafața (mp)

Mențiuni

1

Cc

110

construcție pe limita intre punctele 8-9,2-3-4-5-6 fara împrejmuire intre punctele 9-1-2,6-7-8

Total

110

B. Date referitoare la construcții

Cod

Destinația

Suprafața construita Ia sol (mp)

Mențiuni

CI

CAS

100

construcție alimentație publica - parter Suprafața construita desfasurata = 100 mp

"otal

100

Suprafața totala masurata a imobilului = 110 mp            AticMNhAZA

Suprafața din act = 100 mp                SECRETAR.

Executant,

ing. Baiceanu Lihgfia Civ- z

/5~ <■?            V    g

</• ,                     <e

:■ -i      A     \ .v        n5

Inspector,

\ oi                                    (u>.

Data: 17.04.2019           s

l        CftâÂSTjîli Șl IWI.IC! WMlJAîirt CcSpQ

? h;u>na și i-wuime: ‘ITttîCA KJuAi-tA f       Funcția: CONSILIER . t       |

Confirm executarea măsurătorilor Ia teren, corectitudinea întocmirii documentației cadastrale si corespondenta acesteia cu realitatea din teren

Data:                     29-0^7019

Confirm introducerea imobilului in baza de date integrata si atribuirea numărului cadastralNr. 42/RF/22.04.2019


RAPORT DE EVALUARE


Teren situat în Constanța, str. Biruinței, nr. 110, în suprafață de 27 mp, domeniu privat al municipiului Constanța, estimare valoare justă pentru înregistrarea în situațiile financiare


Dreptul de proprietate: domeniu privat al municipiului Constanța

Solicitant evaluare: Primăria municipiului Constanța

Baza de evaluare: valoarea justă
Data: 22.04.2019


Evaluator, membru titular ANEVAR, specializarea EPI: ir,/îe£ 18223


Dr. ec.Tanasă Florentin-EnjiJL,

i!S \

ft

Pentru terenul evaluat s-a aplicat doar abordarea prin piață. Au fost identificate oferte de vânzare pentru proprietăți similare de pe piața specifică și evaluatorul a putut să își formeze în mod rezonabil o opinie privind valorile de tranzacționare pentru astfel de proprietăți. Abordarea prin piață este cea mai relevanta pentru acest tip de bunuri evaluate deoarece se ține cont de cererea și oferta de pe piață. Prin această abordare se estimează cel mai probabil preț care s-ar obține într-un schimb ipotetic pe o piață liberă și concurențială.

Având in vedere pe de o parte rezultatele obținute prin aplicarea metodelor de evaluare, relevanța acestora și informațiile de piață care au stat la baza aplicării lor si pe de alta parte scopul evaluării și caracteristicile proprietății imobiliare supuse evaluării, pe baza raționamentului profesional, evaluatorul prezintă următoarea indicație a valorii juste (pentru înregistrarea în situațiile financiare) pentru bunul imobil (teren) descris in acest raport:

Denumire bun imobil

Valoare (lei)

1. Teren situat în Constanța, str. Biruinței, nr. 110, în suprafață de 27 mp, domeniu privat al municipiului Constanța, estimare valoare justă pentru înregistrarea în situațiile financiare

25.000

 • •  fiecare valoare a fost exprimata ținând seama exclusiv de ipotezele si aprecierile exprimate in prezentul raport;

 • •  in estimarea valorilor s-a tinut cont de principiul prudentei,

 • •  valoarea nu tine seama de responsabilitățile de mediu si de costurile implicate de conformarea la cerințele legale;

 • •  valoarea este o predictie;

 • •  valoarea este subiectiva;

 • •  evaluarea este o opinie asupra unei valori;

 • •  valorile nu conțin T.V.A.

22.04.2019

Evaluator, membru titular ANEVAR, specializarea EPI,Anexe

 • •  Documente puse la dispoziție de beneficiarul lucării (âbfai^ Municipiului Constanța)

 • •  Comparabile


Nr. 43/RF/22.04.2019

RAPORT DE EVALUARE

c

Teren situat în Constanța, str. Crisului, nr. 31, în suprafață de 13 mp, domeniu privat al municipiului Constanța, estimare valoare justă pentru înregistrarea în situațiile financiare

Dreptul de proprietate: domeniu privat al municipiului Constanța Solicitant evaluare: Primăria municipiului Constanța

f                Baza de evaluare: valoarea justă

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,


Data: 22.04.2019


Evaluator, membru titular ANEVAR, specializarea EPI: Dr. ec.Tanasă Florentin-Emil,/m. leg. 18223

- valoarea este o comparare; - orientarea spre piața.

Pentru terenul evaluat s-a aplicat doar abordarea prin piață. Au fost identificate oferte de vânzare pentru proprietăți similare de pe piața specifică și evaluatorul a putut să își formeze în mod rezonabil o opinie privind valorile de tranzacționare pentru astfel de proprietăți. Abordarea prin piață este cea mai relevanta pentru acest tip de bunuri evaluate deoarece se ține cont de cererea și oferta de pe piață. Prin această abordare se estimează cel mai probabil preț care s-ar obține într-un schimb ipotetic pe o piață liberă și concurențială.

Având in vedere pe de o parte rezultatele obținute prin aplicarea metodelor de evaluare, relevanța acestora și informațiile de piață care au stat la baza aplicării lor si pe de alta parte scopul evaluării și caracteristicile proprietății imobiliare supuse evaluării, pe baza raționamentului profesional, evaluatorul prezintă următoarea indicație a valorii juste (pentru înregistrarea în situațiile financiare) pentru bunul imobil (teren) descris in acest raport:

Denumire bun imobil

Valoare (lei)

1. Teren situat în Constanța, str. Crișului, nr. 31, în suprafață de 13 mp, domeniu privat al municipiului Constanța, estimare valoare justă pentru înregistrarea în situațiile financiare;

3.900

« fiecare valoare a fost exprimata ținând seama exclusiv de ipotezele si aprecierile exprimate in prezentul raport;

® in estimarea valorilor s-a tinut cont de principiul prudentei,

 • •  valoarea nu tine seama de responsabilitățile de mediu si de costurile implicate de conformarea la cerințele legale;

 • •  valoarea este o predictie;

 • •  valoarea este subiectiva;

 • •  evaluarea este o opinie asupra unei valori;

 • •  valorile nu conțin T.V.A.

  22.04.2019


Evaluator, membru titular ANE VAR, specializarea EPI, f^^^KP^^ânasă

AnexeDocumente puse la dispoziție de beneficiarul lucării

Municipiului Constanța)

Comparabile


ANEXA LA

HCLM NR.^JAAE»


Nr. 44/R.F/22.04.2019


RAPORT DE EVALUARE

Construcție situată în Constanța, str. Griviței, nr. 56, în suprafață de 125,99 mp, domeniu privat al municipiului Constanța, estimare valoare justă pentru înregistrarea în situațiile financiare

Dreptul de proprietate: domeniu privat al municipiului Constanța

Solicitant evaluare: Primăria municipiului Constanța

Baza de evaluare: valoarea justă

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

Data: 22.04.2019Pentru finalizarea raportului s-a procedat la revederea intregii lucrări, pentru a putea avea siguranța ca datele disponibile, tehnicile analitice, raționamentul si logica au condus la judecăți corecte. Datele utilizate sunt pertinente, credibile si relevante, fiind obținute din surse de incredere. In analiza si reconcilierea rezultatelor s-au avut in vedere următoarele principii:

 • - valoarea este o predictie; - valoarea este subiectiva;

 • - valoarea este o comparare; - orientarea spre piața.

Pentru proprietatea evaluată s-a aplicat doar abordarea prin cost, neexistând o piață activă de tranzacționare pentru bunuri similare celui analizat.

Având in vedere pe de o parte rezultatele obținute prin aplicarea metodelor de evaluare, relevanța acestora și informațiile de piață care au stat la baza aplicării lor si pe de alta parte scopul evaluării și caracteristicile proprietății imobiliare supuse evaluării, pe baza raționamentului profesional, evaluatorul prezintă următoarea indicație a valorii juste (pentru înregistrarea în situațiile financiare) pentru bunul imobil descris in acest raport:

Denumire bun imobil

Valoare (lei)

1. Construcție situată în Constanta, str. Grivitei, nr. 56, în

9                                                     9   '                         9    7                  7

suprafață de 125,99 mp, domeniu privat al municipiului Constanța, estimare valoare justă pentru înregistrarea în situațiile financiare;

69.000

 • •  fiecare valoare a fost exprimata ținând seama exclusiv de ipotezele si aprecierile exprimate in prezentul raport;

 • •  in estimarea valorilor s-a tinut cont de principiul prudentei,

 • •  valoarea nu tine seama de responsabilitățile de mediu si de costurile implicate de conformarea la cerințele legale;

 • •  valoarea este o predictie;

 • •  valoarea este subiectiva;

 • •  evaluarea este o opinie asupra unei valori;

 • •  valorile nu conțin T.V.A.

  22.04.2019


  Evaluator, membru titular ANEVAR, specializarea I,

  Dr. ec. Tanasă Florentirf-EmțL—-  AnexeDocumente puse la dispoziție de beneficiarul lucării

Municipiului Constanța)

Metodologia de estimare a costului de înlocuire net.


Nr. 45/RF/22.04.2019


RAPORT DE EVALUARE

Teren situat în Constanța, str. Soveja - zona Piața Agroalimentară Tomis III, în suprafață de 15,91 mp, Sp.com.nr.12, domeniu privat al municipiului Constanța, estimare valoare justă pentru înregistrarea în situațiile financiare

Dreptul de proprietate: domeniu privat al municipiului Constanța

Solicitant evaluare: Primăria municipiului Constanța

Baza de evaluare: valoarea justă

Data: 22.04.2019TRASEMhiEAZA SECRETAR, ;'CELA E


Evaluator, membru titular ANEVAR, specializarea EPI: Dr. ec.Tanașă;Flpre.ntin-EmiLnr-r'teg7't8223

Pentru terenul evaluat s-a aplicat doar abordarea prin piață. Au fost identificate oferte de vânzare pentru proprietăți similare de pe piața specifică și evaluatorul a putut să își formeze în mod rezonabil o opinie privind valorile de tranzacționare pentru astfel de proprietăți. Abordarea prin piață este cea mai relevanta pentru acest tip de bunuri evaluate deoarece se ține cont de cererea și oferta de pe piață. Prin această abordare se estimează cel mai probabil preț care s-ar obține într-un schimb ipotetic pe o piață liberă și concurențială.

Având in vedere pe de o parte rezultatele obținute prin aplicarea metodelor de evaluare, relevanța acestora și informațiile de piață care au stat la baza aplicării lor si pe de alta parte scopul evaluării și caracteristicile proprietății imobiliare supuse evaluării, pe baza raționamentului profesional, evaluatorul prezintă următoarea indicație a valorii juste (pentru înregistrarea în situațiile financiare) pentru bunul imobil (teren) descris in acest raport:

Denumire bun imobil

Valoare (lei)

1. Teren situat în Constanța, str. Soveja - zona Piața Agroalimentară Tomis III, în suprafață de 15,91 mp, Sp.com.nr.12, domeniu privat al municipiului Constanța, estimare valoare justă pentru înregistrarea în situațiile financiare;

16.200

® fiecare valoare a fost exprimata ținând seama exclusiv de ipotezele si aprecierile exprimate in prezentul raport;

 • •  in estimarea valorilor s-a tinut cont de principiul prudentei,

 • •  valoarea nu tine seama de responsabilitățile de mediu si de costurile implicate de conformarea la cerințele legale;

® valoarea este o predictie;

® valoarea este subiectiva;

® evaluarea este o opinie asupra unei valori;

 • •  valorile nu conțin T.V.A.

22.04.2019

Evaluator. membfU titular ANEVAR, specializarea EPI, Dr. e'c. Tahasă Florentin-EmilAnexe


Documente puse la dispoziție de beneficiaf^lj^Wr, Municipiului Constanța) Comparabile

ANEXA LA

HCLM'Nr. 46/RF/22.04.2019


RAPORT DE EVALUARE

Construcție - beci situată în Constanța, str. Griviței, nr. 56, în suprafață de 68,87 mp, domeniu privat al municipiului Constanța, estimare valoare justă pentru înregistrarea în situațiile financiare

Dreptul de proprietate: domeniu privat al municipiului Constanța Solicitant evaluare: Primăria municipiului Constanța

Baza de evaluare: valoarea justăData: 22.04.2019


Evaluator, membru titular ANEVAR, zarea EPI: Dr. ec.Tanas                    Leg. 182233.4 Reconcilierea și opinia finală asupra valorii

Adecvarea, precizia și cantitatea informațiilor sunt criteriile utilizate pentru formularea unei opinii finale, clare și fundamentate asupra valorii.

Pentru finalizarea raportului s-a procedat la revederea intregii lucrări, pentru a putea avea siguranța ca datele disponibile, tehnicile analitice, raționamentul si logica au condus la judecăți corecte. Datele utilizate sunt pertinente, credibile si relevante, fiind obținute din surse de incredere. In analiza si reconcilierea rezultatelor s-au avut in vedere următoarele principii:

 • - valoarea este o predictie; - valoarea este subiectiva;

 • - valoarea este o comparare; - orientarea spre piața.

Pentru proprietatea evaluată s-a aplicat doar abordarea prin cost, neexistând o piață activă de tranzacționare pentru bunuri similare celui analizat.

Având in vedere pe de o parte rezultatele obținute prin aplicarea metodelor de evaluare, relevanța acestora și informațiile de piață care au stat la baza aplicării lor si pe de alta parte scopul evaluării și caracteristicile proprietății imobiliare supuse evaluării, pe baza raționamentului profesional, evaluatorul prezintă următoarea indicație a valorii juste (pentru ( înregistrarea în situațiile financiare) pentru bunul imobil descris in acest raport:

Denumire bun imobil

Valoare (lei)

1. Construcție - beci situată în Constanta, strada Grivitei, nr.

56, în suprafață de 68,87 mp, domeniu privat al municipiului Constanța, estimare valoare justă pentru înregistrarea în situațiile financiare;

14.000

 • •  fiecare valoare a fost exprimata ținând seama exclusiv de ipotezele si aprecierile exprimate in prezentul raport;

® in estimarea valorilor s-a tinut cont de principiul prudentei,

 • *  valoarea nu tine seama de responsabilitățile de mediu si de costurile implicate de conformarea la cerințele legale;

® valoarea este o predictie;

® valoarea este subiectiva;

 • *  evaluarea este o opinie asupra unei valori;

 • •  valorile nu conțin T.V.A.

  22.04.2019


Evaluator, membru titular ANE VAR,


IR s.

Anexe


'•’i

Documente puse la dispoziție de beneficiarul lucării (Hotărar|^j(|g Municipiului Constanța)

Metodologia de estimare a costului de înlocuire net.

ș ta i4"Y Datele, informațiile și conținutul prezentului raport nu vor putea fi copiate în parte sau în totSftafeșMH^3^ vor fi transmise unei terțe părți fără acordul scris și prealabil al evaluatorului. Dreptul de autor asupra raportului este recunoscut și garantat în condițiile legii 8/1996

_JMjRF/22.04.2019 anexaxă „ ^1

hclm nr.

RAPORT DE EVALUARE

Teren situat în Constanța, str. Griviței, nr. 56, în suprafață de 59,06 mp, domeniu privat al municipiului Constanța, estimare valoare justă pentru înregistrarea în situațiile financiare

Dreptul de proprietate: domeniu privat al municipiului Constanța Solicitant evaluare: Primăria municipiului Constanța

Baza de evaluare: valoarea justă


PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,
Data: 22.04.2019


Evaluator, membru titular ANEVAR, specializarea

Dr. ec.Tanasă Florentin-Emil, nr. leg. 1/8


- valoarea este o comparare; - orientarea spre piața.

Pentru terenul evaluat s-a aplicat doar abordarea prin piață. Au fost identificate oferte de vânzare pentru proprietăți similare de pe piața specifică și evaluatorul a putut să își formeze în mod rezonabil o opinie privind valorile de tranzacționare pentru astfel de proprietăți. Abordarea prin piață este cea mai relevanta pentru acest tip de bunuri evaluate deoarece se ține cont de cererea și oferta de pe piață. Prin această abordare se estimează cel mai probabil preț care s-ar obține într-un schimb ipotetic pe o piață liberă și concurențială.

Având in vedere pe de o parte rezultatele obținute prin aplicarea metodelor de evaluare, relevanța acestora și informațiile de piață care au stat la baza aplicării lor si pe de alta parte scopul evaluării și caracteristicile proprietății imobiliare supuse evaluării, pe baza raționamentului profesional, evaluatorul prezintă următoarea indicație a valorii juste (pentru înregistrarea în situațiile financiare) pentru bunul imobil (teren) descris in acest raport:

Denumire bun imobil

Valoare (lei)

1. Teren situat în Constanța, strada Griviței, nr. 56, în suprafață de 59,06 mp, domeniu privat al municipiului Constanța, estimare valoare justă pentru înregistrarea în situațiile financiare;

67.000

 • •  fiecare valoare a fost exprimata ținând seama exclusiv de ipotezele si aprecierile exprimate in prezentul raport;

® in estimarea valorilor s-a tinut cont de principiul prudentei,

 • •  valoarea nu tine seama de responsabilitățile de mediu si de costurile implicate de conformarea la cerințele legale;

 • •  valoarea este o predictie;

 • •  valoarea este subiectiva;

 • •  evaluarea este o opinie asupra unei valori;

 • •  valorile nu conțin T.V.A.

ANEXA LA

HCLM. 48/R.F/22.04.2019


RAPORT DE EVALUARE

Teren situat în Constanța, str. B.P.Hașdeu nr.lSA, în suprafață de 53 mp, domeniu privat al municipiului Constanța, estimare valoare justă pentru înregistrarea în situațiile financiare

Dreptul de proprietate: domeniu privat al municipiului Constanța

Solicitant evaluare: Primăria municipiului Constanța Baza de evaluare: valoarea justă

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,
Data: 22.04.2019


Evaluator, membru titular ANEVAR,

/fspeciâlizaieă EPI:

Dr. ec.Tanasă Florentini


■         —&L

<T

Pentru terenul evaluat s-a aplicat doar abordarea prin piață. Au fost identificate oferte de vânzare pentru proprietăți similare de pe piața specifică și evaluatorul a putut să își formeze în mod rezonabil o opinie privind valorile de tranzacționare pentru astfel de proprietăți. Abordarea prin piață este cea mai relevanta pentru acest tip de bunuri evaluate deoarece se ține cont de cererea și oferta de pe piață. Prin această abordare se estimează cel mai probabil preț care s-ar obține intr-un schimb ipotetic pe o piață liberă și concurențială.

Având in vedere pe de o parte rezultatele obținute prin aplicarea metodelor de evaluare, relevanța acestora și informațiile de piață care au stat la baza aplicării lor si pe de alta parte scopul evaluării și caracteristicile proprietății imobiliare supuse evaluării, pe baza raționamentului profesional, evaluatorul prezintă următoarea indicație a valorii juste (pentru înregistrarea în situațiile financiare) pentru bunul imobil (teren) descris in acest raport:

Denumire bun imobil

Valoare (lei)

1. Teren situat în Constanța, strada B.P. Hasdeu, nr. 15A, în suprafață de 53 mp, domeniu privat al municipiului Constanța, estimare valoare justă pentru înregistrarea în situațiile financiare;

54.200

® fiecare valoare a fost exprimata ținând seama exclusiv de ipotezele si aprecierile exprimate in prezentul raport;

® in estimarea valorilor s-a tinut cont de principiul prudentei,

® valoarea nu tine seama de responsabilitățile de mediu si de costurile implicate de conformarea la cerințele legale;

• valoarea este o predictie;

® valoarea este subiectiva;

® evaluarea este o opinie asupra unei valori;

® valorile nu conțin T.V.A.

22.04.2019

Evaluator, membru titular ANEV AR, specializarea EPI,

Dr. ec. Tanasa Florentin-EmilAnexe

• Documente puse la dispoziție de beneficiarul lucării (Hotărârea Municipiului Constanța)

® ComparabileNr. 49/RF/22.04.2019


RAPORT DE EVALUARE


Teren situat în Constanța, str. Voinicului, nr. 22, în suprafață de 49 mp, domeniu privat al municipiului Constanța, estimare valoare justă pentru înregistrarea în situațiile financiare


Dreptul de proprietate: domeniu privat al municipiului Constanța Solicitant evaluare: Primăria municipiului Constanța

Baza de evaluare: valoarea justă


PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR, MARCELA EMACHE


Data: 22.04.2019


Evaluator, membru titular ANEVAR, 1EPI: Dr.                                 18223Pentru terenul evaluat s-a aplicat doar abordarea prin piață. Au fost identificate oferte de vânzare pentru proprietăți similare de pe piața specifică și evaluatorul a putut să își formeze în mod rezonabil o opinie privind valorile de tranzacționare pentru astfel de proprietăți. Abordarea prin piață este cea mai relevanta pentru acest tip de bunuri evaluate deoarece se ține cont de cererea și oferta de pe piață. Prin această abordare se estimează cel mai probabil preț care s-ar obține într-un schimb ipotetic pe o piață liberă și concurențială.

Având in vedere pe de o parte rezultatele obținute prin aplicarea metodelor de evaluare, relevanța acestora și informațiile de piață care au stat la baza aplicării lor si pe de alta parte scopul evaluării și caracteristicile proprietății imobiliare supuse evaluării, pe baza raționamentului profesional, evaluatorul prezintă următoarea indicație a valorii juste (pentru înregistrarea în situațiile financiare) pentru bunul imobil (teren) descris in acest raport:

Denumire bun imobil

Valoare (lei)

1. Teren situat în Constanța, str. Voinicului, nr. 22, în suprafață de 49 mp, domeniu privat al municipiului Constanța, estimare valoare justă pentru înregistrarea în situațiile financiare;

54.200

 • •  fiecare valoare a fost exprimata ținând seama exclusiv de ipotezele si aprecierile exprimate in prezentul raport;

 • •  in estimarea valorilor s-a tinut cont de principiul prudentei,

 • •  valoarea nu tine seama de responsabilitățile de mediu si de costurile implicate de conformarea la cerințele legale;

 • •  valoarea este o predictie;

 • •  valoarea este subiectiva;

® evaluarea este o opinie asupra unei valori;

® valorile nu conțin T.V.A.

22.04.2019

AnexeDocumente puse la dispoziție de beneficiarul lucării

Municipiului Constanța)

Comparabile

ANEX^LA

HCLM50/R.F/22.04.2019


RAPORT DE EVALUARE

Teren situat în Constanța, str. Nicolae Kirculescu nr.42, lot 34B, în suprafață de

170 mp, domeniu privat al municipiului Constanța, estimare valoare justă pentru înregistrarea în situațiile financiare

Dreptul de proprietate: domeniu privat al municipiului Constanța

Solicitant evaluare: Primăria municipiului Constanța

Baza de evaluare: valoarea justă


Pentru terenul evaluat s-a aplicat doar abordarea prin piață. Au fost identificate oferte de vânzare pentru proprietăți similare de pe piața specifică și evaluatorul a putut să își formeze în mod rezonabil o opinie privind valorile de tranzacționare pentru astfel de proprietăți. Abordarea prin piață este cea mai relevanta pentru acest tip de bunuri evaluate deoarece se ține cont de cererea și oferta de pe piață. Prin această abordare se estimează cel mai probabil preț care s-ar obține într-un schimb ipotetic pe o piață liberă și concurențială.

Având in vedere pe de o parte rezultatele obținute prin aplicarea metodelor de evaluare, relevanța acestora și informațiile de piață care au stat la baza aplicării lor si pe de alta parte scopul evaluării și caracteristicile proprietății imobiliare supuse evaluării, pe baza raționamentului profesional, evaluatorul prezintă următoarea indicație a valorii juste (pentru înregistrarea în situațiile financiare) pentru bunul imobil (teren) descris in acest raport:

Denumire bun imobil

Valoare (lei)

1. Teren situat în Constanța, str. Nicolae Kirculescu nr.42, lot 34B, în suprafață de 170 mp, domeniu privat al municipiului Constanța, estimare valoare justă pentru înregistrarea în situațiile financiare;

50.900

 • •  fiecare valoare a fost exprimata ținând seama exclusiv de ipotezele si aprecierile exprimate in prezentul raport;

® in estimarea valorilor s-a tinut cont de principiul prudentei,

® valoarea nu tine seama de responsabilitățile de mediu si de costurile implicate de conformarea la cerințele legale;

 • •  valoarea este o predictie;

 • •  valoarea este subiectiva;

 • •  evaluarea este o opinie asupra unei valori;

 • •  valorile nu conțin T.V.A.

  22.04.2019


Evaluator, membru titular ANEVAR, specializarea EPI, Dr. ec. Tanasă Floren -Emil


Anexe


Ax      îflBi

 • •  Documente puse la dispoziție de beneficiarul lucării (Hq^ăi;âre, ^c Municipiului Constanța)

 • •  Comparabile


  ANEXA

  HCLM NR.J


  Nr. 51/RF/22.04.2019


RAPORT DE EVALUARE

Teren situat în Constanța, Str. Constantin Bobescu fin., în suprafață de 466 mp, domeniu privat al municipiului Constanța, estimare valoare justă pentru înregistrarea în situațiile financiare

Dreptul de proprietate: domeniu privat al municipiului Constanța

Solicitant evaluare: Primăria municipiului Constanța

Baza de evaluare: valoarea justă

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR, marcelaenache


Data: 22.04.2019


Evaluator, membru titular ANEVAR, specializarea EPI: Dr. ec.Tanasă Fț—’eg. L»22^3


Pentru terenul evaluat s-a aplicat doar abordarea prin piață. Au fost identificate oferte de vânzare pentru proprietăți similare de pe piața specifică și evaluatorul a putut să își formeze în mod rezonabil o opinie privind valorile de tranzacționare pentru astfel de proprietăți. Abordarea prin piață este cea mai relevanta pentru acest tip de bunuri evaluate deoarece se ține cont de cererea și oferta de pe piață. Prin această abordare se estimează cel mai probabil preț care s-ar obține într-un schimb ipotetic pe o piață liberă și concurențială.

Având in vedere pe de o parte rezultatele obținute prin aplicarea metodelor de evaluare, relevanța acestora și informațiile de piață care au stat la baza aplicării lor si pe de alta parte scopul evaluării și caracteristicile proprietății imobiliare supuse evaluării, pe baza raționamentului profesional, evaluatorul prezintă următoarea indicație a valorii juste (pentru înregistrarea în situațiile financiare) pentru bunul imobil (teren) descris in acest raport:

Denumire bun imobil

Valoare (lei)

1. Teren situat în Constanța, Str. Constantin Bobescu f.n., în suprafață de 466 mp, domeniu privat al municipiului Constanța, estimare valoare justă pentru înregistrarea în situațiile financiare;

73.300

 • •  fiecare valoare a fost exprimata ținând seama exclusiv de ipotezele si aprecierile exprimate in prezentul raport;

® in estimarea valorilor s-a tinut cont de principiul prudentei,

 • •  valoarea nu tine seama de responsabilitățile de mediu si de costurile implicate de conformarea la cerințele legale;

 • •  valoarea este o predictie;

 • •  valoarea este subiectiva;

 • •  evaluarea este o opinie asupra unei valori;

 • •  valorile nu conțin T.V.A.

  22.04.2019


Evaluator, membru titular ANE VAR,

..^pecializareaEPI, (


Anexe


Documente puse la dispoziție de beneficiarul lucării (Hotărâre^. C^hsiîîtiferdcal al


Municipiului Constanța)

• Comparabile
Datele, informațiile și conținutul prezentului raport nu vor putea fi copiate în parte sau în fî

vor fi transmise unei terțe părți fără acordul scris și prealabil al evaluatorului. Dreptul de autorlsH raportului este recunoscut și garantat în condițiile legii 8/1996

ANEXA LA

HCLM NR.rVââ/Jtf

RAPORT DE EVALUARE

Teren situat în Constanța, Str. Democrației, nr. 121, în suprafață de 45,26 mp, domeniu privat al municipiului Constanța, estimare valoare justă pentru înregistrarea în situațiile financiare

Dreptul de proprietate: domeniu privat al municipiului Constanța Solicitant evaluare: Primăria municipiului Constanța

Baza de evaluare: valoarea justăEvaluator, membru titular ANEVAR, specializarea EPI:

Dr. ec.Tanasă FlorenfegSml;

Ueg’.T8223


"W

18223

...............

Denumire bun imobil

Valoare (lei)

1. Teren situat în Constanța, Str. Democrației, nr. 121, în suprafață de 45,26 mp, domeniu privat al municipiului Constanța, estimare valoare justă pentru înregistrarea în situațiile financiare;

14.000

 • •  fiecare valoare a fost exprimata ținând seama exclusiv de ipotezele si aprecierile exprimate in prezentul raport;

 • •  in estimarea valorilor s-a tinut cont de principiul prudentei,

 • •  valoarea nu tine seama de responsabilitățile de mediu si de costurile implicate de conformarea la cerințele legale;

 • •  valoarea este o predictie;

 • •  valoarea este subiectiva;

 • •  evaluarea este o opinie asupra unei valori;

 • •  valorile nu conțin T.V.A.


22.04.2019

Evaluator, membru titular ANE VAR

Dr. ec^ânăsă Fldrentiml #' t„ " '711 ti? . U


Anexe

 • •  Documente puse la dispoziție de beneficiarul lucării (Hotărâre a Co^ra^^®aî al

Municipiului Constanța)                                             \

 • •  Comparabile                                                       \
RAPORT DE EVALUARE

Teren situat în Constanța, Str. Gheorghe Lazăr, nr.8, în suprafață de 122 mp, domeniu privat al municipiului Constanța, estimare valoare justă pentru înregistrarea în situațiile financiare

Dreptul de proprietate: domeniu privat al municipiului Constanța

Solicitant evaluare: Primăria municipiului Constanța Baza de evaluare: valoarea justă

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,
Evaluator, membru titular ANEVAR, specializarea EPI: Dr. ec.Tanasă Florentin-Em/, nr. leg. 18223


- valoarea este o predictie; - valoarea este subiectiva; T valoarea este o comparare; - orientarea spre piața.

Pentru terenul evaluat s-a aplicat doar abordarea prin piață. Au fost identificate oferte de vânzare pentru proprietăți similare de pe piața specifică și evaluatorul a putut să își formeze în mod rezonabil o opinie privind valorile de tranzacționare pentru astfel de proprietăți. Abordarea prin piață este cea mai relevanta pentru acest tip de bunuri evaluate deoarece se ține cont de cererea și oferta de pe piață. Prin această abordare se estimează cel mai probabil preț care s-ar obține într-un schimb ipotetic pe o piață liberă și concurențială.

Având in vedere pe de o parte rezultatele obținute prin aplicarea metodelor de evaluare, relevanța acestora și informațiile de piață care au stat la baza aplicării lor si pe de alta parte scopul evaluării și caracteristicile proprietății imobiliare supuse evaluării, pe baza raționamentului profesional, evaluatorul prezintă următoarea indicație a valorii juste (pentru înregistrarea în situațiile financiare) pentru bunul imobil (teren) descris in acest raport:

Denumire bun imobil

Valoare (lei)

1. Teren situat în Constanța, Str. Gheorghe Lazăr, nr.8, în suprafață de 122 mp, domeniu privat al municipiului Constanța, estimare valoare justă pentru înregistrarea în situațiile financiare;

139.000

 • •  fiecare valoare a fost exprimata ținând seama exclusiv de ipotezele si aprecierile exprimate in prezentul raport;

 • •  in estimarea valorilor s-a tinut cont de principiul prudentei,

 • •  valoarea nu tine seama de responsabilitățile de mediu si de costurile implicate de conformarea la cerințele legale;

 • •  valoarea este o predictie;

 • •  valoarea este subiectiva;

 • •  evaluarea este o opinie asupra unei valori;

 • •  valorile nu conțin T.V.A.


. 54/RF/22.04.2019


RAPORT DE EVALUARE

(

Teren situat în Constanța, Str. Ostrov, nr. 4A, în suprafață de 44 mp, domeniu privat al municipiului Constanța, estimare valoare justă pentru înregistrarea în situațiile financiare

Dreptul de proprietate: domeniu privat al municipiului Constanța

Solicitant evaluare: Primăria municipiului Constanța

Baza de evaluare: valoarea justă

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,


Dr. ec.Tanasă Florentin-Emil^^e^,.


Evaluator, membru titular ANEV^R, specializarea E^I: ”            ’ “mik’SEjeg.

z..;Denumire bun imobil

Valoare (lei)

1. Teren situat în Constanța, Str. Ostrov, nr. 4A, în suprafață de 44 mp, domeniu privat al municipiului Constanța, estimare valoare justă pentru înregistrarea în situațiile financiare;

23.000

 • •  fiecare valoare a fost exprimata ținând seama exclusiv de ipotezele si aprecierile exprimate in prezentul raport;

 • •  in estimarea valorilor s-a tinut cont de principiul prudentei,

 • •  valoarea nu tine seama de responsabilitățile de mediu si de costurile implicate de conformarea la cerințele legale;

 • •  valoarea este o predictie;

 • •  valoarea este subiectiva;

 • •  evaluarea este o opinie asupra unei valori;

 • •  valorile nu conțin T.V.A.

22.04.2019

Evaluator, membry^tular ANEVAR, icializarea EPI, fifeăiîrs^Emil ’WAnexe


Documente puse la dispoziție de beneficiarul lucării (Hotărâre Municipiului Constanța)                                   \

Comparabile                                             ț


Nr. 55/R.F/22.04.2019RAPORT DE EVALUARE

Teren situat în Constanța, Stațiunea Mamaia complex Perla (mag.219), în suprafață de 115 mp, domeniu privat al municipiului Constanța, estimare valoare justă pentru înregistrarea în situațiile financiare

Dreptul de proprietate: domeniu privat al municipiului Constanța

Solicitant evaluare: Primăria municipiului Constanța

Baza de evaluare: valoarea justă

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR, MARCELA

Evaluator, membru titular ANEVAR,

Dr. ec.Tar


 • - valoarea este o predictie; - valoarea este subiectiva;

 • - valoarea este o comparare; - orientarea spre piața.

Pentru terenul evaluat s-a aplicat doar abordarea prin piață. Au fost identificate oferte de vânzare pentru proprietăți similare de pe piața specifică și evaluatorul a putut să își formeze în mod rezonabil o opinie privind valorile de tranzacționare pentru astfel de proprietăți. Abordarea prin piață este cea mai relevanta pentru acest tip de bunuri evaluate deoarece se ține cont de cererea și oferta de pe piață. Prin această abordare se estimează cel mai probabil preț care s-ar obține într-un schimb ipotetic pe o piață liberă și concurențială.

Având in vedere pe de o parte rezultatele obținute prin aplicarea metodelor de evaluare, relevanța acestora și informațiile de piață care au stat la baza aplicării lor si pe de alta parte scopul evaluării și caracteristicile proprietății imobiliare supuse evaluării, pe baza raționamentului profesional, evaluatorul prezintă următoarea indicație a valorii juste (pentru înregistrarea în situațiile financiare) pentru bunul imobil (teren) descris in acest raport:

Denumire bun imobil

Valoare (lei)

1. Teren situat în Constanța, Stațiunea Mamaia complex Perla (mag.219), în suprafață de 115 mp, domeniu privat al municipiului Constanța, estimare valoare justă pentru înregistrarea în situațiile financiare;

199.900

® fiecare valoare a fost exprimata ținând seama exclusiv de ipotezele si aprecierile exprimate in prezentul raport;

 • •  in estimarea valorilor s-a tinut cont de principiul prudentei,

 • •  valoarea nu tine seama de responsabilitățile de mediu si de costurile implicate de conformarea la cerințele legale;

 • •  valoarea este o predictie;

 • •  valoarea este subiectiva;

 • •  evaluarea este o opinie asupra unei valori;

 • •  valorile nu conțin T.V.A.

22.04.2019

Evaluator, membru titular ANEVAR, specializarea EPI, Dr. ec. Tanasă Florentin-EmilAnexe

 • •  Documente puse la dispoziție de beneficiarul lucării (Hotărâre ■ Municipiului Constanța)

 • •  Comparabile


'                2 L

Luna Ziua .-„•? Ș; J Datele, informațiile și conținutul prezentului raport nu vor putea fi copiate în parte sau'î        feșfnu

vor fi transmise unei terțe părți fără acordul scris și prealabil al evaluatorului. Dreptul de autor asupra raportului este recunoscut și garantat în condițiile legii 8/1996

Nr. 56/RF/22.04.2019

RAPORT DE EVALUARE

Teren situat în Constanța, Str. Ștefan cel Mare nr.90, în suprafață de 381 mp, domeniu privat al municipiului Constanța, estimare valoare justă pentru înregistrarea în situațiile financiare

Dreptul de proprietate: domeniu privat al municipiului Constanța Solicitant evaluare: Primăria municipiului Constanța

Baza de evaluare: valoarea justăEvaluator, membru titular ANEVAR, specializarea EPI: Dr. ec.Tanasă Florentin-Emil,Ji£leg...l8223

8

wew formeze în mod rezonabil o opinie privind valorile de tranzacționare pentru astfel de proprietăți. Abordarea prin piață este cea mai relevanta pentru acest tip de bunuri evaluate deoarece se ține cont de cererea și oferta de pe piață. Prin această abordare se estimează cel mai probabil preț care s-ar obține într-un schimb ipotetic pe o piață liberă și concurențială.

Având in vedere pe de o parte rezultatele obținute prin aplicarea metodelor de evaluare, relevanța acestora și informațiile de piață care au stat la baza aplicării lor si pe de alta parte scopul evaluării și caracteristicile proprietății imobiliare supuse evaluării, pe baza raționamentului profesional, evaluatorul prezintă următoarea indicație a valorii juste (pentru înregistrarea în situațiile financiare) pentru bunul imobil (teren) descris in acest raport:

Denumire bun imobil

Valoare (lei)

7. Teren situat în Constanța, Str. Ștefan cel Mare nr.90, în suprafață de 381 mp, domeniu privat al municipiului Constanța, estimare valoare justă pentru înregistrarea în situațiile financiare;

481.000

 • •  fiecare valoare a fost exprimata ținând seama exclusiv de ipotezele si aprecierile exprimate in prezentul raport;

 • •  in estimarea valorilor s-a tinut cont de principiul prudentei,

 • •  valoarea nu tine seama de responsabilitățile de mediu si de costurile implicate de conformarea la cerințele legale;

 • •  valoarea este o predictie;

 • •  valoarea este subiectiva;

 • •  evaluarea este o opinie asupra unei valori;

 • •  valorile nu conțin T.V.A.

  22.04.2019


Evaluator, membru titular ANEVAR, specializarea'EBI, Dr. ec. Tanasă Florentin-Emil


Anexe

 • •  Documente puse la dispoziție de beneficiarul lucării (Hotărâri

Municipiului Constanța)                                         v


 • •  Comparabile


Datele, informațiile și conținutul prezentului raport nu vor putea fi copiate în parte sau în'f vor fi transmise unei terțe părți fără acordul scris și prealabil al evaluatorului. Dreptul de autor asupra raportului este recunoscut și garantat în condițiile legii 8/1996


RAPORT DE EVALUARE

Teren situat în Constanța, Str. Karatzali, nr. 12, în suprafață de 455 mp, domeniu privat al municipiului Constanța, estimare valoare justă pentru înregistrarea în situațiile financiare

Dreptul de proprietate: domeniu privat al municipiului Constanța

Solicitant evaluare: Primăria municipiului Constanța

Baza de evaluare: valoarea justăData: 22.04.2019


Evaluator, membru titular ANEVAR, specializarea EPI: Dr. ec.Tanasă Florentin-EmlL nr.JLeg..18223

Pentru finalizarea raportului s-a procedat la revederea intregii lucrări, pentru a putea avea siguranța ca datele disponibile, tehnicile analitice, raționamentul si logica au condus la judecăți corecte. Datele utilizate sunt pertinente, credibile si relevante, fiind obținute din surse de incredere. In analiza si reconcilierea rezultatelor s-au avut in vedere următoarele principii:

 • - valoarea este o predictie; - valoarea este subiectiva;

 • - valoarea este o comparare; - orientarea spre piața.

Pentru terenul evaluat s-a aplicat doar abordarea prin piață. Au fost identificate oferte de vânzare pentru proprietăți similare de pe piața specifică și evaluatorul a putut să își formeze în mod rezonabil o opinie privind valorile de tranzacționare pentru astfel de proprietăți. Abordarea prin piață este cea mai relevanta pentru acest tip de bunuri evaluate deoarece se ține cont de cererea și oferta de pe piață. Prin această abordare se estimează cel mai probabil preț care s-ar obține într-un schimb ipotetic pe o piață liberă și concurențială.

Având in vedere pe de o parte rezultatele obținute prin aplicarea metodelor de evaluare, relevanța acestora și informațiile de piață care au stat la baza aplicării lor si pe de alta parte scopul evaluării și caracteristicile proprietății imobiliare supuse evaluării, pe baza raționamentului profesional, evaluatorul prezintă următoarea indicație a valorii juste (pentru înregistrarea în situațiile financiare) pentru bunul imobil (teren) descris in acest raport:

Denumire bun imobil

Valoare (lei)

1. Teren situat în Constanța, Str. Karatzali, nr. 12, nr. 41, în suprafață de 455 mp, domeniu privat al municipiului Constanța, estimare valoare justă pentru înregistrarea în situațiile financiare;

649.000

 • •  fiecare valoare a fost exprimata ținând seama exclusiv de ipotezele si aprecierile exprimate in prezentul raport;

 • •  in estimarea valorilor s-a tinut cont de principiul prudentei,

 • •  valoarea nu tine seama de responsabilitățile de mediu si de costurile implicate de conformarea la cerințele legale;

 • •  valoarea este o predictie;

 • •  valoarea este subiectiva;

 • •  evaluarea este o opinie asupra unei valori;

 • •  valorile nu conțin T.V.A.

22.04.2019

Evaluator, membru titular ANEVAR, specializarea-EPI. Dr. ec. Tanasă Florenun-HmilAnexe


Documente puse la dispoziție de beneficiarul lucării (Hotărâre a Municipiului Constanța)

Comparabile


Datele, informațiile și conținutul prezentului raport nu vor putea fi copiate în parte sau în totalTfăte=șF-nT vor fi transmise unei terțe părți fără acordul scris și prealabil al evaluatorului. Dreptul de autor asupra raportului este recunoscut și garantat în condițiile legii 8/1996

Nr. 58/RF/22.04.2019

RAPORT DE EVALUARE

Teren situat în Constanța, Str. Traian, nr. 9, în suprafață de 100,34 mp, domeniu privat al municipiului Constanța, estimare valoare justă pentru înregistrarea în situațiile financiare

Dreptul de proprietate: domeniu privat al municipiului Constanța

Solicitant evaluare: Primăria municipiului Constanța

Baza de evaluare: valoarea justă

Data: 22.04.2019


PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR, MARCELA ENAQHE

Evaluator, membru titular ANEVAR, specializarea EPI: Dr. ec.Tanasă Florentin


Pentru terenul evaluat s-a aplicat doar abordarea prin piață. Au fost identificate oferte de vânzare pentru proprietăți similare de pe piața specifică și evaluatorul a putut să își formeze în mod rezonabil o opinie privind valorile de tranzacționare pentru astfel de proprietăți. Abordarea prin piață este cea mai relevanta pentru acest tip de bunuri evaluate deoarece se ține cont de cererea și oferta de pe piață. Prin această abordare se estimează cel mai probabil preț care s-ar obține într-un schimb ipotetic pe o piață liberă și concurențială.

Având in vedere pe de o parte rezultatele obținute prin aplicarea metodelor de evaluare, relevanța acestora și informațiile de piață care au stat la baza aplicării lor si pe de alta parte scopul evaluării și caracteristicile proprietății imobiliare supuse evaluării, pe baza raționamentului profesional, evaluatorul prezintă următoarea indicație a valorii juste (pentru înregistrarea în situațiile financiare) pentru bunul imobil (teren) descris in acest raport:

Denumire bun imobil

Valoare (lei)

1. Teren situat în Constanța, Str. Traian, nr. 9, în suprafață de 100,34 mp, domeniu privat al municipiului Constanța, estimare valoare justă pentru înregistrarea în situațiile financiare;

107.000

 • •  fiecare valoare a fost exprimata ținând seama exclusiv de ipotezele si aprecierile exprimate in prezentul raport;

 • •  in estimarea valorilor s-a tinut cont de principiul prudentei,

 • •  valoarea nu tine seama de responsabilitățile de mediu si de costurile implicate de conformarea la cerințele legale;

 • •  valoarea este o predictie;

 • •  valoarea este subiectiva;

 • •  evaluarea este o opinie asupra unei valori;

 • •  valorile nu conțin T.V.A.

  22.04.2019


Evaluator, membrirtitular ANEVAR, / specializarea EPI, Dr. ec^a^s^^lPj:entin-Emil •* ----------

Anexe

 • •  Documente puse la dispoziție de beneficiarul lucării ( Municipiului Constanța)

 • •  Comparabilei £


Datele, informațiile și conținutul prezentului raport nu vor putea fi copiate în parte

vor fi transmise unei terțe părți fără acordul scris și prealabil al evaluatorului. Dreptul de autor asupra raportului este recunoscut și garantat în condițiile legii 8/1996


VhclMJ


RAPORT DE EVALUARE

Teren situat în Constanța, Str. Nicolae Iorga, nr. 41, în suprafață de 152 mp, domeniu privat al municipiului Constanța, estimare valoare justă pentru înregistrarea în situațiile financiare

Dreptul de proprietate: domeniu privat al municipiului Constanța Solicitant evaluare: Primăria municipiului Constanța

Baza de evaluare: valoarea justă
 • - valoarea este o predictie; - valoarea este subiectiva;

 • - valoarea este o comparare; - orientarea spre piața.

Pentru terenul evaluat s-a aplicat doar abordarea prin piață. Au fost identificate oferte de vânzare pentru proprietăți similare de pe piața specifică și evaluatorul a putut să își formeze în mod rezonabil o opinie privind valorile de tranzacționare pentru astfel de proprietăți. Abordarea prin piață este cea mai relevanta pentru acest tip de bunuri evaluate deoarece se ține cont de cererea și oferta de pe piață. Prin această abordare se estimează cel mai probabil preț care s-ar obține într-un schimb ipotetic pe o piață liberă și concurențială.

Având in vedere pe de o parte rezultatele obținute prin aplicarea metodelor de evaluare, relevanța acestora și informațiile de piață care au stat la baza aplicării lor si pe de alta parte scopul evaluării și caracteristicile proprietății imobiliare supuse evaluării, pe baza raționamentului profesional, evaluatorul prezintă următoarea indicație a valorii juste (pentru înregistrarea în situațiile financiare) pentru bunul imobil (teren) descris in acest raport:

Denumire bun imobil

Valoare (lei)

1. Teren situat în Constanța, Str. Nicolae Iorga, nr. 41, în suprafață de 152 mp, domeniu privat al municipiului Constanța, estimare valoare justă pentru înregistrarea în situațiile financiare;

144.000

 • •  fiecare valoare a fost exprimata ținând seama exclusiv de ipotezele si aprecierile exprimate in prezentul raport;

 • •  in estimarea valorilor s-a tinut cont de principiul prudentei,

 • •  valoarea nu tine seama de responsabilitățile de mediu si de costurile implicate de conformarea la cerințele legale;

 • •  valoarea este o predictie;

 • •  valoarea este subiectiva;

 • •  evaluarea este o opinie asupra unei valori;

 • •  valorile nu conțin T.V.A.


Anu,-^a^.Ziua^v-f 'staîm

Datele, informațiile și conținutul prezentului raport nu vor putea fi copiate in parte sau în to itate=și=ffl3f ' vor fi transmise unei terțe părți fără acordul scris și prealabil al evaluatorului. Dreptul de autor asupra raportului este recunoscut și garantat în condițiile legii 8/1996


-----

ANEXA

HCLM NR.XA0


60/RF/22.04.2019


RAPORT DE EVALUARE


Teren situat în Constanța, Str. Mircea cel Bătrân, nr. 19, în suprafață de 299 mp, domeniu privat al municipiului Constanța, estimare valoare justă pentru înregistrarea în situațiile financiare


Dreptul de proprietate: domeniu privat al municipiului Constanța

Solicitant evaluare: Primăria municipiului Constanța

Baza de evaluare: valoarea justă


PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

N1W Unt (
Evaluator, membru titularANEVAR, specializarea EPI:

^223

...

am

J*. J8229 WDr. ec.Tanasă Florentin-Emii


, Pentru terenul evaluat s-a aplicat doar abordarea prin piață. Au fost identificate oferte de vânzare pentru proprietăți similare de pe piața specifică și evaluatorul a putut să își formeze în mod rezonabil o opinie privind valorile de tranzacționare pentru astfel de proprietăți. Abordarea prin piață este cea mai relevanta pentru acest tip de bunuri evaluate deoarece se ține cont de cererea și oferta de pe piață. Prin această abordare se estimează cel mai probabil preț care s-ar obține intr-un schimb ipotetic pe o piață liberă și concurențială.

Având in vedere pe de o parte rezultatele obținute prin aplicarea metodelor de evaluare, relevanța acestora și informațiile de piață care au stat la baza aplicării lor si pe de alta parte scopul evaluării și caracteristicile proprietății imobiliare supuse evaluării, pe baza raționamentului profesional, evaluatorul prezintă următoarea indicație a valorii juste (pentru înregistrarea în situațiile financiare) pentru bunul imobil (teren) descris in acest raport:

Denumire bun imobil

Valoare (lei)

1. Teren situat în Constanța, Str. Mircea cel Bătrân, nr. 19, în suprafață de 299 mp, domeniu privat al municipiului Constanța, estimare valoare justă pentru înregistrarea în situațiile financiare;

377.000

 • •  fiecare valoare a fost exprimata ținând seama exclusiv de ipotezele si aprecierile exprimate in prezentul raport;

 • •  in estimarea valorilor s-a tinut cont de principiul prudentei,

 • •  valoarea nu tine seama de responsabilitățile de mediu si de costurile implicate de conformarea la cerințele legale;

 • •  valoarea este o predictie;

 • •  valoarea este subiectiva;

 • •  evaluarea este o opinie asupra unei valori;

 • •  valorile nu conțin T.V.A.

22.04.2019


Evaluator, membru titular ANEVAJ^ specializarea EPI, Dr. ec. Tanasă Florentin-(Emil


Anexem           si

Documente puse la dispoziție de beneficiarul lucării (Hotărâre'^g^n^iliuț^j'ocal aț$ Municipiului Constanța)                                               ~


• Comparabile