Hotărârea nr. 248/2019

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND MODIFICAREA ART. 1 DIN HCL 233/2018 PRIVIND ASIGURAREA FINANȚĂRII DE LA BUGETUL LOCAL A CHELTUIELILOR CARE NU SE FINANȚEAZĂ DE LA BUGETUL DE STAT PRIN PROGRAMUL NAȚIONAL DE DEZVOLTARE LOCALĂ PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII „CONSOLIDARE STRUCTURĂ DE REZISTENȚĂ, SUPRAÎNĂLȚARE ȘI MODERNIZARE CLĂDIRE ȘI DOTĂRI SALĂ DE TENIS DE MASĂ ÎN CADRUL LICEULUI NICOLAE ROTARU DIN CONSTANȚA″;


HOTĂRÂRE

pentru modificarea art.l din HCL nr. 233/2018 privind asigurarea finanțării de ia bugetul local a cheltuielilor care nu se finanțează de la bugetul de stat prin Programul național de dezvoltare locală pentru obiectivul de investiții „Consolidare structură de rezistență, supraînălțare și modernizare clădire și dotări sală de tenis de masă în cadrul Liceului Nicolae Rotaru din Constanța"

Consiliul local al municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de

Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului primar Decebal Făgădău înregistrată sub nr. 114995/12.06.2019, referatul Direcției achiziții și investiții publice înregistrat sub nr.115046/12.06.2019, raportul Comisiei de specialitate nr.l de studii prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța și raportul Comisiei de specialitate nr.5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului;

Luând în considerare HCL nr.280/31.07.2018 și HCL nr.374/27.09.2018, care modifică și completează HCL nr.233/28.06.2018.

Având în vedere dispozițiile O.U.G. nr.28/2013 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare locală, precum și prevederile art.8 din Ordinul ministrului dezvoltării regionale și administrației publice nr.1851/2013 pentru punerea în aplicare a prevederilor O.U.G. nr.28/2013 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare locală;

Văzând dispozițiile art.44, alin.(l), din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art.36, alin.(2), lit.b), alin.(4), lit.d) și art.115, alin.(l), lit.b) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

HOTĂRĂȘTE:

ART.l. Se modifică art.l din HCL nr.233/28.06.2018 cu modificările și completările ulterioare, în sensul că acesta va avea următorul conținut: „Se aprobă finanțarea de la bugetul local a cheltuielilor care nu se finanțează de la bugetul de stat prin Programul național de dezvoltare locală pentru obiectivul de investiții „Consolidare structură de rezistență, supraînălțare și modernizare clădire sală de tenis de masă în cadrul Liceului Nicolae Rotaru din Constanța", în valoare totală de 1.903.838,33 lei cu TVA din care s-a decontat suma de 30.243,00 lei, cu TVA, rezultând rest de executat în valoare de 1.873.595,33 lei cu TVA.

ART. 2. Celelalte prevederi ale HCL nr.233/28.06.2018, modificată prin HCL nr. 374/2018 rămân neschimbate;

ART.3 Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre Direcției achiziții și investiții publice, spre știință Instituției prefectului județului Constanța, iar prin grija Direcței achiziții și investiții publice, Direcției financiare, Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, în vederea aducerii la îndeplinire.

Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel:           pentru,

împotrivă, /) abțineri.          

La data adoptării sunt în funcție «^7 consilieri din 27 membri.

CONTRASEMNEAZĂConsti Nr. z

INVESTIȚIA: „Consolidare structură de rezistență, supraînălțare și modernizare clădire sală de tenis de masă în cadrul Liceului „Nicolae Rotaru” din Constanța” ADRESA: Str. Ion Corvin, nr. 2 , Constanta, județ Constanta BENEFICIAR : PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANTA PROIECTANT: SC TEHNOCONSULT PROIECT SRL


ANEXA LA

HCLM NR.
DEVIZ GENERAL

MAI 2019

Nr. Crt

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare totala (fara TVA)

TVA

Val. totala in preturi (cu TVA), din care:

Valoare cu TVA

Decontat cu TVA, BL

Rest de executat cu TVA, din care:

Valoare cu TVA

B.S.

B.L.

B.S.

B.L.

1

2

3

4

5

6

7

8

10=COl.5-8

11

12

CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

1,1

Obținerea terenului

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,2

Amenajarea terenului

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,3

Amenajarea pentru protecția mediului si aducerea terenului la starea inițiala

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,4

Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilităților

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Total capitol 1

0,00

0,00

0,00

0,00

/ 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții

Total capitol 2             .             -             |     46.200,00|       8.778,00|     54.978,001    15.392,84|   39.585,16|        0,00

54.978,001     15.392,84

39.585,16

CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1

Studii

4.500,00

855,00

5.355,00

0,00

5.355,00

4.827,00

528,00

0,00

528,00

3.1.1. Studii de teren: studiu topo si studiu

4.500,00

855,00

5.355,00

0,00

5.355,00

4.827,00

528,00

0,00

528,00

3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.1.3. Alte studii specifice

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.2.

Documentații - suport si cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri si autorizații

5.000,00

950,00

5.950,00

0,00

5.950,00

561,00

5.389,00

0,00

5.389,00

3.3.

Expertizare tehnica

4.350,00

870,00

5.220,00

0,00

5.220,00

5.220,00

0,00

0,00

0,00

3.4.

Certificarea performantei energetice si auditul energetic al clădirilor

3.000,00

390,00

3.390,00

0,00

3.390,00

1.190,00

2.200,00

0,00

2.200,00

3.5.

Proiectare

89.959,37

17.092,28

107.051,65

41.650,00

65.401,65

18.445,00

88.606,65

41.650,00

46.956,65

3.5.1. Tema de proiectare

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.5.2. Studiu prefezabilitate

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrărilor de intervenții si deviz general

_  15.000,00

2.850,00

17.850,00

0,00

17.850,00

17.850,00

0,00

0,00

0,00

3.5.4. Documentații tehnice necesare in vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor

3.000,00

570,00

3.570,00

0,00

3.570,00

595,oq

2.975,00

0,00

2.975,00

3.5.5. Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de execuție

3.000,00

570,00

3.570,00

0,00

3.570,00

\ \o,oo

3.570,00

0,00

3.570,00

3.5.6. Proiect tehnic si detalii de execuție

68.959,37

13.102,28

82.061,65

41.650,00

40.411,6fj

X 82.061,65

41.650,00

40.411,65

Nr. Crt

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare totala (fara TVA)

TVA

Val. totala in preturi (cu TVA), din care:

Valoare cu TVA-J

Decontat cu TVA, BL

Rest de executat cu TVA, din care:

Valoare cu TVA

B.S.

B.L.

B.S.

B.L.

1

2

3

4

5

6

7

8

10=col.5-8

11

12

3.6.

Organizarea procedurilor de achiziție

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.7.

Consultanta

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.7.2. Auditul financiar

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.8.

Asistenta tehnica

36.657,72

6.964,97

43.622,69

0,00

43.622,69

0,00

43.622,69

0,00

43.622,69

3.8.1. Asistenta tehnica din partea proiectantului

11.552,57

2.194,99

13.747,56

0,00

13.747,56

0,00

13.747,56

0,00

13.747,56

3.8.1.1. pe perioada de execuție a lucrărilor

9.552,57

1.814,99

11.367,56

0,00

11.367,56

0,00

11.367,56

0,00

11.367,56

3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat in Construcții

2.000,00

380,00

2.380,00

0,00

2.380,00

0,00

2.380,00

0,00

2.380,00

3.8.2. Supraveghere arheologica 4 zile

2.000,00

380,00

2.380,00

0,00

2.380,00

0,00

2.380,00

0,00

2.380,00

3.8.3. Dirigentie de șantier

23.105,15

4.389,98

27.495,13

0,00

27.495,13

0,00

27.495,13

0,00

27.495,13

Total capitol 3

143.467,09

27.122,25

170.589,33

41 650,00

128.939,33

30.243,00

140.346,33

41.650,00

98.696,33

CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1.

Construcții si instalații

2.233.618,20

424.387,46

2.658.005,66

2.022.957,16

635.048,50

0,00

2.658.005,66

2.022.957,16

635.048,50

4.2.

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

5.400,00

1.026,00

6.426,00

0,00

6.426,00

0,00

6.426,00

0,00

6.426,00

4.3.

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesita montai

108.000,00

20.520,00

128.520,00

0,00

128.520,00

0,00

128.520,00

0,00

128.520,00

4.4.

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.5.

Dotări

207.032,40

39.336,16

246.368,56

0,00

246.368,56

0,00

246.368,56

0,00

246.368,56

4.6.

Active necorporale

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Total capitol 4

2.554.050,60

485.269,61

3.039.320,21

2.022.957,16

1:016.363,06

0,00

3.039.320,21

2.022.957,16

1.016.363,06

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

5.1.

Organizare de șantier

32.430,45

6.161,79

38.592,24

0,00

38.592,24

0,00

38.592,24

0,00

38.592,24

5.1.1. Lucrări de construcții si instalații aferente orqanizarii de șantier

28.176,46

5.353,53

33.529,99

0,00

33.529,99

0,00

33.529,99

0,00

33.529,99

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului

4.253,99

808,26

5.062,25

0,00

5.062,25

0,00

5.062,25

0,00

5.062,25

5.2.

Comisioane , cote, taxe, costul creditului

26.604,04

0,00

26.604,04

0,00

26.604,04

0,00

26.604,04

0,00

26.604,04

5.2.1. Comisioanele si dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

V\o,oo

0,00

0,00

5.2.2. Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrărilor de construcții - 0,1 %* (C+M)

2.313,39

0,00

2.313,39

0,00

2.313,39

0,00

0,00

2.313,39

ANEXA LA HCLM NR.Nr. Crt

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare totala (fara TVA)

TVA

Val. totala in preturi (cu TVA), din care:

Valoare cu TVA

Decontat cu TVA, BL

Rest de executat cu TVA, din care:

Valoare cu TVA

B.S.

B.L.

B.S.

B.L.

1

2

3

4

5

6

7

8

10=col.5-8

11

12

5.2.3. Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrărilor de construcții: 0,5%* (C+M)

11.566,97

0,00

11.566,97

0,00

11.566,97

0,00

11.566,97

0,00

11.566,97

5.2.4. Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor: CSC: 0,5%*(C+M)

11.566,97

0,00

11.566,97

0,00

11.566,97

0,00

11.566,97

0,00

11.566,97

5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizația de construire/desfiintare -taxa OAR cf

1.156,70

0,00

1.156,70

0,00

1.156,70

0,00

1.156,70

0,00

1.156,70

5.3.

Cheltuieli diverse si neprevăzute -

20%*(subcap.1.2+1.3+1,4+2+3.5+3.8+4)

545.373,54

103.620,97

648.994,51

0,00

648.994,51

0,00

648.994,51

0,00

648.994,51

5.4.

Cheltuieli pentru informare si publicitate

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Total capitol 5

604.408,03

109.782,76

714.190,78

0,00

714.190,79

0,00

714.190,78

: o,oo

714.190,78

CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste

6.1.

Pregătirea personalului de exploatare

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6.2.

Probe tehnologice si teste

4.000,00

760,00

4.760,00

0,00

4.760,00

0,00

4.760,00

0,00

4.760,00

Total capitolul 6

4.000,00

760,00

4.760,00

0,00

4.760,00

0,00

4.760,00

0,00

4.760,00

TOTAL GENERAL

3:352.125,71.

631.712,62

3.983.838,33

2.080.000,00

1.903.838,33

30.243,00

3.953:595,33

2.0801000,00

1.873.595,33

din care : C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1)

2.313.394,66

439.544,99

2.752.939,65

2.038.350,Q0

714.589,65

0,00

2.752.939,65

2.038.350,06

714.589,65


SC TEHNOCONSULT PROIECT S PROIECTANT, Ing. Marinela Malai i
CONTRASEiVNEAZÂ

SECRETAR, MARCELA E E