Hotărârea nr. 247/2019

HOTARARE DE CONSILIU PENTRU MODIFICAREA ART. 1 DIN HCL 232/2018 PRIVIND APROBAREA DOCUMENTAȚIEI DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚII ȘI A PRINCIPALILOR INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII „CONSOLIDARE STRUCTURĂ DE REZISTENȚĂ, SUPRAÎNĂLȚARE ȘI MODERNIZARE CLĂDIRE ȘI DOTĂRI SALĂ DE TENIS DE MASĂ ÎN CADRUL LICEULUI NICOLAE ROTARU DIN CONSTANȚA″


ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

pentru modificarea art. 1 din HCL nr. 232/2018 privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Consolidare structură de rezistență, supraînălțare și modernizare clădire și dotări sală de tenis de masă în cadrul Liceului Nicolae Rotaru din Constanța"

Consiliul local al municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de

Luând în dezbatere expunerea de motive, a domnului primar Decebal Făgădău înregistrată sub nr. 114990/12.06.2019;

Consultând raportul Direcției achiziții și investiții publice nr.115039/12.06.2019, raportul Comisiei de specialitate nr.l de studii, prognoze economico-sociale, buget finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța și raportul Comisiei de specialitate nr.5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului;

Luând în considerare HCL nr.279/31.07.2018, HCL nr.372/27.09.2018 și HCL nr.373/27.09.2018 care modifică și completează HCL nr.232/28.06.2018.

Văzând prevederile OUG nr.85/2018 pentru abrogarea unor dispoziții legale în domeniul investițiilor finanțate din fonduri publice, respectiv abrogarea HG nr.363/2010 privind aprobarea standardelor de cost pentru obiective de investiții finanțate din fonduri publice, precum și prevederile art.71 din OUG nr.114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene;

Văzând dispozițiile arL44, alin.(l) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, prevederile HG nr.907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;

în temeiul prevederilor art.36 alin.(2) lit.b), alin.(4) lit.d) și art.115, alin.(l) lit.b) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare

HOTĂRĂȘTE:

ART.l Se modifică art.l din HCL nr.232/28.06,2018 cu modificările și completările ulterioare, în sensul că se aprobă valoarea totală actualizată estimativă, conform devizului general, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Valoarea totală estimativă actualizata a investiției:

  • • Total investiție:   3.983.838,33 lei cu TVA din care C+M: 2.752.939,65 lei cu TVA

  • • Decontat:       30.243,00 lei, cu TVA din care C+M: 0 lei

  • • Rest de executat:3.953.595,33 lei cu TVA (2.080.000 lei cu TVA buget de stat și

1.873.595,33 lei cu TVA de la bugetul local), din care C+M: 2.752.939,65 lei cu TVA (2.038.350,0 lei cu TVA buget de stat și 714.589,65 lei cu TVA buget local)

ART.2 Celelalte prevederi ale HCL nr.232/2018 cu modificările ulterioare rămân neschimbate.

ART.3 Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre Direcției achiziții și investiții publice, spre știință Instituției prefectului județului Constanța, iar prin grija Direcței achiziții și investiții publice, Direcției financiare, Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, în vederea aducerii la îndeplinire.

Prezenta hotărâpe a fost votată de consilierii locali astfel: pentru, împotrivă, o abțineri.

La data adoptării sunt în funcție   /i   consilieri din 27 membri.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR-

Constanta, ,

Nr.    y      <^2019

INVESTIȚIA: „Consolidare structură de rezistență, supraînălțare și modernizare clădire sală de tenis de masă în cadrul Liceului „Nicolae Rotaru” din Constanța” ADRESA: Str. Ion Corvin, nr. 2 , Constanta, județ Constanta BENEFICIAR : PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANTA PROIECTANT: SC TEHNOCONSULT PROIECT SRL


ANEXA LA ,

HCLM NR.
DEVIZ GENERAL

MAI 2019

Nr. Crt

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare totala (fara TVA)

TVA

Val. totala in preturi (cu TVA), din care:

Valoare cu TVA

Decontat cu TVA, BL

Rest de executat cu TVA, din care:

Valoare cu TVA

B.S.

B.L.

B.S.

B.L.

1

2

3

4

5

6

7

8

10=col.5-8

11

12

CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

1,1

Obținerea terenului

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,2

Amenajarea terenului

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,3

Amenajarea pentru protecția mediului si aducerea terenului la starea inițiala

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,4

Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilităților

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Total capitol1

0,00

0,00

0,00

0,00

. 0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții

Total capitol 2                           C

f 46.200,00

?     8.778,00

54.978,00

15.392,84

,   39.585,16|        0,00

54.978,001    15.392,84

39.585,16

CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1

Studii

4.500,00

855,00

5.355,00

0,00

5.355,00

4.827,00

528,00

0,00

528,00

3.1.1. Studii de teren: studiu topo si studiu

4.500,00

855,00

5.355,00

0,00

5.355,00

4.827,00

528,00

0,00

528,00

3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.1.3. Alte studii specifice

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.2.

Documentații - suport si cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri si autorizații

5.000,00

950,00

5.950,00

0,00

5.950,00

561,00

5.389,00

0,00

5.389,00

3.3.

Expertizare tehnica

4.350,00

870,00

5.220,00

0,00

5.220,00

5.220,00

0,00

0,00

0,00

3.4.

Certificarea performantei energetice si auditul enerqetic al clădirilor

3.000,00

390,00

3.390,00

0,00

3.390,00

1.190,00

2.200,00

0,00

2.200,00

3.5.

Proiectare

89.959,37

17.092,28

107.051,65

41.650,00

65.401,65

18.445,00

88.606,65

41.650,00

46.956,65

3.5.1. Tema de proiectare

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.5.2. Studiu prefezabilitate

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrărilor de intervenții si deviz general

15.000,00

2.850,00

17.850,00

0,00

17.850,00

\ 17.850,00

0,00

0,00

0,00

3.5.4. Documentații tehnice necesare in vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor

3.000,00

570,00

3.570,00

0,00

3.570,00

fck<595,00

2.975,00

0,00

2.975,00

3.5.5. Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de execuție

3.000,00

570,00

3.570,00

0,00

/$570,a0

3.570,00

0,00

3.570,00

3.5.6. Proiect tehnic si detalii de execuție

68.959,37

13.102,28

82.061,65

41.650,00

!4$.411,§g

—nr5

03$

82.061,65

41.650,00

40.411,65

HCLM NR.Nr. Crt

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare totala (fara TVA)

TVA

Val. totala in preturi (cu TVA), din care:

Valoare cu TVA

Decontat cu TVA, BL

Rest de executat cu TVA, din care:

Valoare cu TVA

B.S.

B.L.

B.S.

B.L.

1

2

3

4

5

6

7

8

10=col.5-8

11

12

3.6.

Organizarea procedurilor de achiziție

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.7.

Consultanta

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.7.2. Auditul financiar

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.8.

Asistenta tehnica

36.657,72

6.964,97

43.622,69

0,00

43.622,69

0,00

43.622,69

0,00

43.622,69

3.8.1. Asistenta tehnica din partea proiectantului

11.552,57

2.194,99

13.747,56

0,00

13.747,56

0,00

13.747,56

0,00

13.747,56

3.8.1.1. pe perioada de execuție a lucrărilor

9.552,57

1.814,99

11.367,56

0,00

11.367,56

0,00

11.367,56

0,00

11.367,56

3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat in Construcții

2.000,00

380,00

2.380,00

0,00

2.380,00

0,00

2.380,00

0,00

2.380,00

3.8.2. Supraveghere arheologica 4 zile

2.000,00

380,00

2.380,00

0,00

2.380,00

0,00

2.380,00

0,00

2.380,00

3.8.3. Dirigentie de șantier

23.105,15

4.389,98

27.495,13

0,00

27.495,13

0,00

27.495,13

0,00

27.495,13

Total capitol 3 '

143.467,09

27.122,25

170.589,33

41.650,00

. 128.939,33

30.243,00

140.346,33

;   41.650,00

98.696,33

CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1.

Construcții si instalații

2.233.618,20

424.387,46

2.658.005,66

2.022.957,16

635.048,50

0,00

2.658.005,66

2.022.957,16

635.048,50

4.2.

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

5.400,00

1.026,00

6.426,00

0,00

6.426,00

0,00

6.426,00

0,00

6.426,00

4.3.

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesita montai

108.000,00

20.520,00

128.520,00

0,00

128.520,00

0,00

128.520,00

0,00

128.520,00

4.4.

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transDort

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.5.

Dotări

207.032,40

39.336,16

246.368,56

0,00

246.368,56

0,00

246.368,56

0,00

246.368,56

4.6.

Active necorporale

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Total capitol 4

2.554.050,60

485.269,61

3.039.320,21

2.022.957,16

1.016.363,06

0,00

3.039.320,21

2.022.957,16

1.016.363,06

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

5.1.

Organizare de șantier

32.430,45

6.161,79

38.592,24

0,00

38.592,24

0,00

38.592,24

0,00

38.592,24

5.1.1. Lucrări de construcții si instalații aferente orqanizarii de șantier

28.176,46

5.353,53

33.529,99

0,00

33.529,99

0,00

33.529,99

0,00

33.529,99

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului

4.253,99

808,26

5.062,25

0,00

5.06Ș\5

0,00

5.062,25

0,00

5.062,25

5.2.

Comisioane , cote, taxe, costul creditului

26.604,04

0,00

26.604,04

0,00

26.6oA'ș!3

0,00

26.604,04

0,00

26.604,04

5.2.1. Comisioanele si dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0,00

0,00

0,00

0,00

\W°°

0,00

0,00

0,00

5.2.2. Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrărilor de construcții - 0,1 %* (C+M)

2.313,39

0,00

2.313,39

0,00

"hX f>V

i^>0

2.313,39

0,00

2.313,39

Nr. Crt

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare totala (fara TVA)

TVA

Val. totala in preturi (cu TVA), din care:

Valoare cu TVA

Decontat cu TVA, BL

Rest de executat cu TVA, din care:

Valoare cu TVA

B.S.

B.L.

B.S.

B.L.

1

2

3

4

5

6

7

8

10=col.5-8

11

12

5.2.3. Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrărilor de construcții: 0,5%* (C+WI)

11.566,97

0,00

11.566,97

0,00

11.566,97

0,00

11.566,97

0,00

11.566,97

5.2.4. Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor: CSC: 0,5%*(C+M)

11.566,97

0,00

11.566,97

0,00

11.566,97

0,00

11.566,97

0,00

11.566,97

5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizația de construire/desfiintare -taxa OAR cf

1.156,70

0,00

1.156,70

0,00

1.156,70

0,00

1.156,70

0,00

1.156,70

5.3.

Cheltuieli diverse si neprevăzute -

20%*(subcap,1.2+1.3+1,4+2+3.5+3.8+4)

545.373,54

103.620,97

648.994,51

0,00

648.994,51

0,00

648.994,51

0,00

648.994,51

5.4.

Cheltuieli pentru informare si publicitate

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Total capitol 5

604.408,03

109.782,76

; 714.190,78

0,00

714:190,79

0,00

714.190,78

0,00

714.190,78

CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste

6.1.

Pregătirea personalului de exploatare

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6.2.

Probe tehnologice si teste

4.000,00

760,00

4.760,00

0,00

4.760,00

0,00

4.760,00

0,00

4.760,00

Total capitolul 6

4.000,00

760,00

4.760,00

0,00

4.760,00

0,00

4.760,00

0,00

4.760,00

TOTAL GENERAL

3.352.125,71

631.712,62

. 3.983.838,33

2.080.000,00

1.903.838,33

30.243,00

3.953.595,33

2.080.000,00

1.873.595,33

din care : C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1)

2.313.394,66

439.544,99

2.752.939,65

2.038.350,00

714.589,65

; . 0,00

2.752.939,65

2.038.350,00

. 714.589,65
PREȘEDINTE ședință,