Hotărârea nr. 245/2019

HOTARARE DE CONSILIU PENTRU MODIFICAREA ART. 1 DIN HCL NR. 393/2017 PRIVIND APROBAREA DOCUMENTAȚIEI DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚII ȘI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII „REABILITAREA, MODERNIZAREA ȘI MANSARDAREA CREȘEI NR. 5, ALEEA MIMOZELOR NR. 4, MUNICIPIUL CONSTANȚA”; INIȚIATOR: PRIMAR DECEBAL FĂGĂDĂU


ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

pentru modificarea art. 1 din HCL nr. 393/27.11.2017 privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Reabilitarea, modernizarea și mansardarea Creșei nr.5, aleea Mimozelor nr.4, municipiul Constanța"

^(^n^iul jocal^al municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de

Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului primar Decebal Făgădău, înregistrată sub nr. 115000/12.06.2019;

Consultând raportul Direcției achiziții și investiții publice nr. 115053/12.06.2019, raportul Comisiei de specialitate nr.l de studii, prognoze economico-sociale, buget finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța și raportul Comisiei de specialitate nr.5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului;

Văzând dispozițiile art.44, alin.(l) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, prevederile HG nr.907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;

în temeiul prevederilor art.36 alin.(2) lit.b), alin.(4) lit.d) și art.115, alin.(l) lit.b) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare

HOTĂRĂȘTE:

ART.l. Se aprobă modificarea art.l din HCL nr. 393/27.11.2017 privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Reabilitarea, modernizarea și mansardarea G'eșei nr.5, aleea Mimozelor nr.4, municipiul Constanța", conform anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre, astfel:

Total investiție: 3.764.287,86 lei cu TVA

din care C+M: 2.579.577,14 lei cu TVA

ART.2. Celelalte prevederi ale HCL nr. 393/2017 privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Reabilitarea, modernizarea și mansardarea Creșei nr.5, aleea Mimozelor nr.4, municipiul Constanța" rămân neschimbate.

ART.3 Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre Direcției achiziții și investiții publice, spre știință Instituției prefectului județului Constanța, iar prin grija Direcței achiziții și investiții publice, Direcției financiare, Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, în vederea aducerii la îndeplinire.

Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel:           pentru,

împotrivă, £> abțineri. _ .

La data adoptării sunt în funcție o4ț~ consilieri din 27 membri.
INVESTIȚIA:      Reabilitarea, modernizarea si mansardarea Cresei nr.5

ADRESA:        Str.Mimozelor nr.4,Municipiul Constanta

BENEFICIAR :   PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANTA

PROIECTANT:   SC TEHNOCONSULT PROIECT SRL


DEVIZ GENERAL


Mai 2019_________ lei

Nr. Crt

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA (19%)

Val.totala cu TVA, din care:

Valoare cu TVA

B.S.

B.L.

1

2

3

4

5

6

7

CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2

Amenajarea terenului

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.3

Amenajarea pentru protecția mediului si aducerea terenului la starea inițial;

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Total capitol 1                       :7''. :'77                  7           '7

0,00

0,00

: 0,00

0,00

0,00

CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții

0,00

Total capitol 277                    7                      ;           \

20.000,00

3.800,00

23.800,00

4:291,96

7 " 19.508,04

CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1

Studii

4.500,00

855,00

5.355,00

0,00

5.355,00

3.1.1. Studii de teren:studiu topo si studiu geotehnic

4.500,00

855,00

5.355,00

0,00

5.355,00

3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.1.3. Alte studii specifice

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.2.

Documentații -suport si cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri si autorizații

5.000,00

950,00

5.950,00

0,00

5.950,00

3.3.

Expertizare tehnica

3.750,00

712,50

4.462,50

0,00

4.462,50

3.4.

Certificarea performantei energetice si auditul energetic al clădirilor

3.000,00

570,00

3.570,00

0,00

3.570,00

3.5.

Proiectare

86.031,36

16.345,96

102.377,31

40.486,39

61.890,92

3.5.1. Tema de proiectare

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.5.2. Studiu prefezabilitate

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrărilor de intervenții si deviz general

15.000,00

2.850,00

17.850,00

0,00

17.850,00

3.5.4. Documentații tehnice necesare in vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor

3.000,00

570,00

3.570,00

0,00

3.570,00

3.5.5. Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de execuție

3.000,00

570,00

3.570,00

V 3.570,00

0,00

3.5.6. Proiect tehnic si detalii de execuție

65.031,36

12.355,96

77.387,31

40.470,92

3.6.

Organizarea procedurilor de achiziție

0,00

0,00

0,00

°’°°

3.7.

Consultanta

0,00

0,00

0,00

//fi \\«0

3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

0,00

0,00

0,00

îf? ..a-M

0,00

3.7.2. Auditul financiar

0,00

0,00

0,00

~ .fii 0,00

3.8.

Asistenta tehnica

32.515,68

6.177,98

38.693,66

c^/38.693,66

3.8.1. Asistenta tehnica din partea proiectantului

10.838,56

2.059,33

12.897,89

12.897,89

3.8.1.1. pe perioada de execuție a lucrărilor

8.838,56

1.679,33

10.517,89

10.517,89ANEXĂ LA

HCLM NR..2^5~

Nr. Crt

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA (19%)

Val.totala cu TVA, din care:

Valoare cu TVA

B.S.

B.L.

1

2

3

4

5

6

7

3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de ISC

2.000,00

380,00

2.380,00

0,00

2.380,00

3.8.2. Dirigentie de șantier

21.677,12

4.118,65

25.795,77

0,00

25.795,77

Total capitol 3'    ,   ' .      , '                  ,

134.797,03

25.611,44

160.408,47

40.486,39

119.922,08

CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1.

Construcții si instalații

2.111.099,89

401.108,98

2.512.208,86

1.693.872,98

818.335,88

4.2.

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

8.520,00

1.618,80

10.138,80

5.771,50

4.367,30

4.3.

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

170.400,00

32.376,00

202.776,00

202.776,00

0,00

4.4.

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.5.

Dotări

144.324,00

27.421,56

171.745,56

159.698,00

12.047,56

4.6.

Active necorporale

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Total capitol 4 '                                           .

2.434.343,89

462.525,34

2.896.869,22

2.062.118,48

834.750,74

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

5.1.

Organizare de șantier

33.599,53

6.383,91

39.983,44

19.663,56

20.319,88

5.1.1. Lucrări de construcții si instalații aferente organizării de șantier

28.092,00

5.337,48

33.429,48

19.663,56

13.765,92

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului

5.507,53

1.046,43

6.553,96

0,00

6.553,96

5.2.

Comisioane , cote, taxe, costul creditului

24.928,69

0,00

24.928,69

0,00

24.928,69

5.2.1. Comisioanele si dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.2.2. Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrărilor de construcții -0,1 %* (C+M)

2.167,71

0,00

2.167,71

0,00

2.167,71

5.2.3. Cota afer ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism siautorizarea lucrărilor de construcții - 0,5%* (C+M)

10.838,56

0,00

10.838,56

0,00

10.838,56

5.2.4. Cota afer Casei Sociale a Constructorilor -CSC -0,5%* (C+M)

10.838,56

0,00

10.838,56

0,00

10.838,56

5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizația de construire/desfiintare -taxa OAR cf L95/94 0.0005 din C+M

1.083,86

0,00

1.083,86

0,00

1.083,86

5.3.

Cheltuieli diverse si neprevăzute - 20%x (subcap.1.2+1.3+1.4+2 +3.5+3.8+4)

514.578,18

97.769,86

612.348,04

63.439,61

548.908,43

5.4.

Cheltuieli pentru informare si publicitate

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Total capitol 5   '        ;■ '                 '                             .             ; .

573.106,40

104.153,77

677.260,17

83.103,17

594.157,00

CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste

6.1.

Pregătirea personalului de exploatare

0,00

0,00

0,00

0,00

6.2.

Probe tehnologice si teste

5.000,00

950,00

5.950,0$

\ o$o

5.950,00

Total capitolul 6                                                    >

5.000,00

:  950,00

5.950,0$

i\\  5.950,00

TOTAL GENERAL   <        Ă   >

3.167.247,32

597.040,54

' 3.764.287W

' 2.190Wq;oo

3jlj.574.287,86

din care

: C+M (1:2+13+4:4+2+4.1+4.2+5.1.1)

2.167.711,89

411.865,26

:  2.579.577,î>

<&723i6(i,0i00

c>855.977,14


SC TEHNOCONSULT PROIECT SRL PROIECTANT, Ing. Marinela Malai