Hotărârea nr. 243/2019

HOTARARE DE CONSILIU PENTRU MODIFICAREA ART. 1 DIN HCL NR. 392/2017 PRIVIND APROBAREA DOCUMENTAȚIEI DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚII ȘI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII „REABILITAREA, MODERNIZAREA ȘI MANSARDAREA CREȘEI NR. 2, ALEEA MĂLINULUI NR. 4, MUNICIPIUL CONSTANȚA”


ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL

— HOTĂRÂRE

pentru modificarea art. 1 din HCL nr. 392/27.11.2017 privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Reabilitarea, modernizarea și mansardarea creșei nr.2, aleea Mălinului nr.4, municipiul Constanța"

Consiliul local al municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de

Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului primar Decebal Făgădău, înregistrată sub nr. 115044/ 12.06.2019;

Consultând raportul Direcției achiziții și investiții publice nr. 115068/12.06.2019 raportul Comisiei de specialitate nr.l de studii, prognoze economico-sociale, buget finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța și raportul Comisiei de specialitate nr.5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului;

Văzând dispozițiile art.44, alin.(l) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, prevederile HG nr.907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;

în temeiul prevederilor art.36 alin.(2) lit.b), alin.(4) lit.d) și art.115, alin.(l) lit.b) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare

HOTĂRĂȘTE:

ART.l. Se aprobă modificarea art.l din HCL nr. 392/27.11.2017 privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Reabilitarea, modernizarea și mansardarea creșei nr.2, aleea Mălinului nr.4, municipiul Constanța", conform anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Total investiție: 5.918.011,32 lei cu TVA

din care C+M: 4.112.780,43 lei cu TVA

ART.2 Celelalte prevederi ale HCL nr. 392/27.11.2017 privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Reabilitarea, modernizarea și mansardarea Creșei nr.2, aleea Mălinului nr.4, municipiul Constanța" rămân neschimbate.

ART.3. Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre Direcției achiziții și investiții publice, spre știință Instituției prefectului județului Constanța, iar prin grija Direcției achiziții și investiții publice, Direcției financiare, Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, în vederea aducerii la îndeplinire.

Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel: /o pentru, ______

împotrivă,           abțineri.

La data adoptării sunt în funcție x? ; consilieri din 27 membri.


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR.
INVESTIȚIA: ADRESA: BENEFICIAR : PROIECTANT:


Reabilitarea, modernizarea si mansardarea Cresei nr.2 Str.Malinului, nr.4,Municipiul Constanta

SERVICIUL PUBLIC DE ASISTENTA SOCIALA CONSTANTA SC TEHNOCONSULT PROIECT SRL

ANEXA LA

HCLM NR.     /4Q5


DEVIZ GENERAL

lei

MAI 2019

Nr. Crt

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA (19%)

Val.totala cu TVA

Valoare cu TVA

B.S.

' B’.L;

1

2

3

4

5

6

7

CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

1,1

Obținerea terenului

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,2

Amenajarea terenului

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,3

Amenajarea pentru protecția mediului si aducerea terenului la stare

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,4

Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilităților

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Total capitol 1

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții

0,00

Total capitol 2

20.000,00

3.800,00

23.800,00

0,00

23.800,00

CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3,1

Studii ,

4.500,00

855,00

5.355,00

0,00

5.355,00

3.1.1. Studii de teren:studiu topo si studiu geotehnic

4.500,00

855,00

5.355,00

0,00

5.355,00

3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.1.3. Alte studii specifice

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.2.

Documentații -suport si cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri si autorizații

5.000,00

950,00

5.950,00

0,00

5.950,00

3.3.

Expertizare tehnica

3.750,00

712,50

4.462,50

0,00

4.462,50

3.4.

Certificarea performantei energetice si auditul energetic al clădirilor        ■■■

3.000,00

570,00

3.570,00

0,00

3.570,00

3.5.

Proiectare

124.683,54

23.689,87

148.373,41

74.919,91

73.453,50

3.5.1. Tema de proiectare

0,00

0,00

0,00

0,00î

x 0,00

3.5.2. Studiu prefezabilitate

0,00

0,00

0,00

0^

0,00

3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrărilor de intervenții si deviz general

15.000,00

2.850,00

17.850,00

ff”

17.8^00

.... Xphiont îT \\

3.5.4. Documentații tehnice necesare in vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor

3.000,00

570,00

3.570,00

>°°

l'V'V       ff- l

pa(W3.570/0O

,v7/

ANEXA LA

HCLMNR.,2Ln /9C('^

3.5.5. Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de execuție

3.000,00

570,00

3.570,00

3.570,00

0,00

3.5.6. Proiect tehnic si detalii de execuție

103.683,54

19.699,87

123.383,41

71.349,91

52.033,50

3.6.

Organizarea procedurilor de achiziție                      '

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.7.

Consultanta

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.7.2. Auditul financiar

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.8.

Asistenta tehnica

60.841,77

11,559,93

72.401,70

0,00

72.401,70

3.8.1. Asistenta tehnica din partea proiectantului

26.280,59

4.993,31

31.273,90

0,00

31.273,90

3.8.1.1. pe perioada de execuție a lucrărilor

24.280,59

4.613,31

28.893,90

0,00

28.893,90

3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat in Construcții

2.000,00

380,00

2.380,00

0,00

2.380,00

3.8.2. Dirigentie de șantier

34.561,18

6.566,62

41.127,80

0,00

41.127,80

Total capitol 3

201.775,31

38.337,30

240.112,61

74.919,91

165.192,70

CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1.

Construcții si instalații

3.387.963,77

643.713,11

4.031.676,88

. 2.531.272,09

1.500.404,79

4.2.

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale >

8.780,24

1.668,25

10.448,49

3.808,00

6.640,49

4.3.

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

175.604,80

33.364,91

208.969,71

: 0,00

208.969,71

4.4.

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport                ;

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.5.

Dotări

282.660,00

53.705,40

336.365,40

0,00

336.365,40

4.6.

Active necorporale

0,00

.0,00

. 0,00

0,00

0,00

Total capitol 4

3.855.008,81

732.451,67

4.587.460,48

2.535.080,09

2.052.380,39

CAPITOLUL S Alte cheltuieli

5.1.

Organizare de șantier

43.628,36

8.289,39

51.917,75

0,00

51.917,75

5.1.1. Lucrări de construcții si instalații aferente organizării de șantier

39.374,00

7.481,06

46.855,06

0,00

46.855,06

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului

4.254,36

808,33

5.062,69

0,00

5.062,69

5.2.

Comisioane , cote, taxe, costul creditului

39.745,36

0,00

39.745,36'

f          0,00

39.745,36

5.2.1. Comisioanele si dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0,00

0,00

_

ț°^\/6,oo

0,00

5.2.2. Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrărilor de construcții - 0,1 %* (C+M)

3.456,12

0,00

3.#S5,12

11 r~

3.456,12

5.2.3. Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrărilor de construcții -0,5%* (C+M)

17.280,59

0,00

v

te

0,00

17.280,59


ANEXA LA

HCLM

5.2.4. Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor-CSC -0,5%* (C+M)

17.280,59

0,00

17.280,59

0,00

17.280,59

5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizația de construire/desfiintare -taxa OAR cf L95/94 0.0005 din C+M

1.728,06

0,00

1.728,06

0,00

1.728,06

5.3.

Cheltuieli diverse si neprevăzute -      *

20%*(subcap.1.2+1.3+1.4+2+3.5+38+4)

812.106,82

154.300,30

966.407,12

0,00

966.407,12

5.4.

Cheltuieli pentru informare si publicitate

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Total capitol 5

895.480,54

162.589,69

1.058.070,23

0,00

1.058.070,23

CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste

6.1.

Pregătirea personalului de exploatare

, 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6.2. ;

Probe tehnologice si teste

7.200,00

1.368,00

8.568,00

0,00

8.568,00

Total capitolul 6

7.200,00

1.368,00

8.568,00

0,00

8.568,00

TOTAL GENERAL

4.979.464,66

938.546,66

5.918.011,32

2.610.000,00

3.308.011,32

din care : C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1)

3.456.118,01

656.662,42

4.112.780,43

2.535.080,09

1.577.700,34


PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

CONTRASEMNEAZĂ


SECRETAR,

MARCELA ENACJHE