Hotărârea nr. 240/2019

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL PENTRU ZONA DELIMITATĂ DE STR. UNIRII, STR. LT. GHE. ECONOMU ȘI LIMITELE CADASTRALE, INIȚIATOR SC MOTECO SRL


HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului urbanistic zonal

pentru zona delimitată de str. Unirii, str. slt. Ghe. Economu și limite cadastrale, inițiator SC Moteco SRL

Consiliul local al municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de            2019.

Luând in dezbatere expunerea de motive a domnului primar Decebal Făgădău înregistrată sub nr. 112761/10.06.2019, raportul Comisiei de specialitate nr. 2 de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură, referatul Direcției urbanism nr. 112759/10.06.2019, precum și avizul nr. 97196/10.06.2019 al arhitectului șef;

Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu toate modificările ulterioare, ale art. 27A1 lit. c) din Legea nr. 350/2001, privind amenajarea teritoriului și urbanismul, republicată, cu toate modificările ulterioare și ale Ordinului nr. 176/N/2000 al MLPAT privind metodologia de elaborare și conținutul cadru al planului urbanistic zonal;

Văzând avizul de oportunitate nr. 46622/24.03.2016 al Direcției urbanism;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (5), lit. c) și art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr.'"215/2001 privind administrația publică locală, republicată.

H OTĂRĂȘTE :

Art. 1 - Se aprobă Planul urbanistic zonal pentru zona delimitată de str. Unirii, str. slt. Ghe. Economu și limite cadastrale, conform documentației anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Terenul care a inițiat PUZ-ul, situat în str. Unirii nr. 67, în suprafață de 8849,36 mp (potrivit actelor de proprietate) și 8857 mp (potrivit măsurătorilor cadastrale), identificat cu nr. cadastral 231673, este proprietate SC Moteco SRL conform contractului de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. 745/26.07.2016 la Societatea profesională notarială Tărăbana Săndina și Cosma Aurel.

Art. 2 - începând cu data adoptării prezentei își încetează valabilitatea prevederile HCL nr. 252/2005, precum și prevederile HCL nr. 94/2011 aprobate pentru terenurile cuprinse în zona de studiu aferentă prezentei documentații de urbanism.

Art. 3 - Valabilitatea planului urbanistic zonal precizat la art. 1 este de 3 ani de la data aprobării prezentei, cu posibilitatea prelungirii cu încă 3 ani la solicitarea investitorului.

Art. 4 - Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre Direcției urbanism în vederea aducerii la îndeplinire și spre știință Instituției prefectului județului Constanța, iar către SC Moteco SRL, Oficiul de cadastru și publicitate imobiliară Constanța, Inpectoratul de stat în construcții Constanța, Consiliul județean Constanța, Ministerul dezvoltării regionale și administrației publice hotărârea va fi comunicată de Direcția urbanism.

Prezenta hotărâre a.fost votată de consilierii locali astfel:

pentru, _ împotrivă,.      . abțineri.

La data adoptării sunt în funcție yi^~consilieri din 27 membri.


CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR,

CONSTANȚA

NR.                   2019

Titlul 1. PRESCRIPȚII GENERALE

 • a)

 • b)


Domeniu de aplicare..,


c)


Corelare cu alte documentații Condiții de aplicare................


----—JUDEȚUrOOrt^.—>——

PRIWÂRIA-MUNreh'-r-rUrC^NSfANȚA"-DIRECȚIA UF.ra.rlSM

.......VIZATSI»RK^E5r**’^HXFe......... Anexă la avizul nr.


ARHITECT SEF


Titlul 2. PRESCRIPȚII SPECIFICE PE ZONE, SUBZONE FUNCȚIONALE și U REFERINȚĂ..3


TORIALE DE

4


 • A. ZRL 5_1 - SUBZONA LOCUINȚELOR COLECTIVE CU REGIM MARE DE ÎNĂLȚIME Șl SERVICIILOR.....

Capitolul I. Generalități: caracterul zonei..........

Capitolul II. Utilizare funcționala


Capitolul III. Condiții de amplasare, echipare,și configurare a construcțiilor

Capitolul IV. Posibilități maxime de ocupare și utilizare a terenului

 • B. ZRS 1 - ZONA CU DESTINAȚIE SPECIALA

  13


Capitolul I.  Generalități: caracterul zonei

Capitolul II.  Utilizare funcționala....

Capitolul III.  Condiții de amplasare, echipare și configurare a construcțiilor

Capitolul IV.  Posibilități maxime de ocupare și utilizare a terenului

 • C.  ZRL 2a_l - SUBZONA LOCUINȚE INDIVIDUALE CU MAXIM P+2 NIVELURI

Capitolul I. Generalități: caracterul zonei

Capitolul II. Utilizare funcționala

Capitolul |ll. Condiții de amplasare, echipare și configurare a construcțiilor

Capitolul IV. Posibilități maxime de ocupare și utilizare a terenului


 • D.  ZRCM 2_1-SUBZONA MIXTA CU CLĂDIRI AVAND REGIM DE ÎNĂLȚIME MIC SI REGIM

DE CONSTRUIRE DISCONTINUU, CONȚINÂND SERVICII DE INTERES GENERAL, MICĂ PRODUCȚIE NEPOLUANTĂ Șl LOCUINȚE

Capitolul I.  Generalități: caracterul zonei

Capitolul II. Utilizare funcționala

Capitolul III.  Condiții de amplasare, echipare și configurare a construcțiilor

Capitolul IV.  Posibilități maxime de ocupare și utilizare a terenului............

 • F.  ZRE 1 - SUBZONA ECHIPAMENTELOR PUBLICE DISPERSATE, LA NIVEL DE CARTIER SI

COMPLEX REZIDENȚIAL EXISTENTE

 • G.  ZRL4-SUBZONA LOCUINȚELOR COLECTIVE MEDII (P+3 - 4) SITUATE IN ANSAMBLURI

PREPONDERENT REZIDENȚIALE

 • H. ZRCM 2 -SUBZONA MIXTA CU REGIM DE ÎNĂLȚIME MIC SI REGIM DE CONSTRUIRE

CONTINUU SAU DISCONTINUU;...;....................................................................................42

ANEXA - Reglementări legale ...-......................................................................................45

NOTĂ: Regulamentul conține link-uri (trimiteri) marcate prin sublinieri și transformări ale cursorului, care permit mutarea la textul de interes (la care se face trimitere).

JUDEȚUL CONSTANȚA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUi CONSTANȚA DIRECȚIA UR?Ar ISM

VJZAT SPRE NE.SCHIM8AP-E Anexă la âvizu) or.
REGULAMENT LOCAL DE URBANISM

Titlul 1. PRESCRIPȚII GENERALE


A)DOMENIU DE APLICARE

(1)


JUDITUL

PRIMĂ?CONSTANȚA

E’.r'-j’ .ȚlA uR'-’V ISM

ViZAT C    MLSC. HI MB AP B

Anexă la avizulnr.


(2)

(3)ARHITECT ȘEF _

Prezentul Regulamentul local de iirhanisml detaliază rcglcmefrtărj|fc Urbanistic Zonal "Unirii 67" municipiul Constanța.

Teritoriul de aplicare este cel delimitat pe planșa de reglementări din F/UZ. Regulamentul local de urbanism cuprinde și detaliază prevederile legale


referitoare la modul concret de utilizare a terenurilor, de amplasare, dimensionare și realizare a volumelor construite, amenajărilor și plantațiilor.

 • (4) Planul urbanistic zonal și regulamentul local de urbanism aferent cuprind norme

obligatorii pentru autorizarea executării construcțiilor din teritoriul studiat.

B) CORELARE CU ALTE DOCUMENTAȚII

Prezentul Regulament local de urbanism are la bază prevederile regulamentului local de urbanism aferent PUG municipiu Constanța aprobat cu H.C.L.M.Ct. nr.653/1999 (prelungit).

cj CONDIȚILDE APLICARE'

 • (1)    Prezentul regulament ține seama de prevederile Regulamentului general de urbanism (aprobat prin' HG 525/1996 republicat, cu modificările și completările ulterioare) și altor reglementări legale în vigoare din domeniu (vezi ANEXA -Reglementă rElegale).

 • (2)    Prezentul regulament este unul local și are un caracter obligatoriu. Prevederile sale permit autorizarea directă cu excepția cazurilor în care se impune elaborarea unor Planuri Urbanistice de Detaliu și a altor studii speciale, cazuri specificate în conținutul regulamentului.


Plan Urbanistic Zonal Unirii nr.67, municipiul Constanța

Titlul 2. PRESCRIPȚII SPECIFICE PE ZONE, SUBZONE FUNCȚIONALE și UNITĂȚI TERITORIALE DE REFERINȚĂ

J

Regulamentul este alcătuit pentru subzone funcționale care reprezintă unități teritoriale de referință.

A. ZRL 5_1 - SUBZONA LOCUINȚELOR COLECTIVE CU REGIM MARE DE ÎNĂLȚIME ȘI SERVICIILOR

Capitolul I. GENERALITĂȚI: CARACTERUL ZONEI

.GENERATIVATIMJARACTERUL ZONEI

 • (1) Zona studiată, situată adiacent str.Unirii, se caracterizează actualmente printr-o diversitate funcțională și de imagine urbană, dominată de locuire și funcțiuni complementare, cu regim de înălțime variabil între P-P+1O.

. I ||!T •<’-

"(2)'Pentru terenul reglementat, situat pe str.Unirii nr.67, care a avut inițial funcțiune industrială, se propune să devină zonă de rezidențială, cu locuințe înalte și servicii,

avându-se în vedere și utilizarea construcției existente ce se menține pe amplasament pentru funcțiuni de interes publicjUD^pjL CONSTANȚA

primArja MUNICIPIULUI CONSTANȚA UTILIZARE FUNCȚIONALA DIRECȚIA URBANISM

VîtîAT E-PKE NESCFHMBARE

Anexă la âvisul nr


Capitolul II. .Articolul 1) UTILIZĂRI ADMISE

 • (1) Locuințe colective;

 • (2) Construcții și amenajări aferente utilizării de bază.xăl de ac private, parcaje, garaje, spații pentru sport și loisir, sp'ațfi planjtate, locuri de joacă  pentru copii, construcții pentru echiparea tehnico-edilitară, împrejmuiri.

  iY^și pietonale


Articolul 2) UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIȚIONĂRI

 • (1) Publicitate potrivit regulilor stabilite prin regulamentul de signalistică aprobat de Consiliul local al municipiului Constanța.

 • (2) instituții și servicii publice/ de interes public:

 • a.  educație (școli, grădinițe, afterschool, creșe etc);

 • b.  cultură (bibliotecă, mediatecă, club, sală de întruniri, spații expoziționale etc);

 • c.  funcțiuni administrative (sedii de firme, de organizații, agenții financiar-bancare etc).

 • (3) funcțiuni terțiare:

 • a.  Comerț en detail în structuri de vânzare de mică și medie capacitate, supermarket;

 • b. Alimentație publică (restaurant, braserie/ bistro, bar, cafenea/ ceainărie, cofetărie etc);

 • c.  Spații de cazare (apart-hotel); • d. Servicii cu acces public (tipărire și multiplicare, servicii de educație și formare profesională, agenție de turism, servicii IT, salon de estetică și întreținere corporală, curățătorie de haine, filială de bibliotecă / mediatecă și alte asemenea);

 • e. Servicii profesionale (cabinete medicale, birouri de avocatură, notariat, servicii de consultanță, birou de contabilitate, atelier / birou de proiectare / topografie, atelier de artă și alte asemenea).

 • (4) Sport și recreere în spații închise (săli de sport și piscine acoperite necompetiționale, centru welness/ spa, popicărie și alte asemenea)

 • (5) Sport și recreere în spații descoperite (terenuri de tenis, terenuri multivalente de

sport, piscine descoperite).

 • (6) Utilizările înscrise la alineatele precedente se admit c de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al

  ' JUDEȚUL CONSTANTA

  DIRECTA UR8AHSM

  VIZAT ^.SCHIMBARE j și^rfîcolul^.^^^^^ i ajărilâFWTL^TifijIe-gyi


Articolul 3) UTILIZĂRI INTERZISE


 • (1) Oricare alte utilizări decât cele prevăzute la Articolul 1)

 • (2) Lucrări de terasament de natură să afecteze amei construcțiile de pe parcelele adiacente.

 • (3) Orice lucrări de terasament care pot să provoace scurgerea apelor pe parcelele vecine sau care împiedică evacuarea și colectarea apelor meteorice.

Capitolul Iii. CONDIȚII I)E AMPLASARE, ECHIPARE ȘI CONFIGURARE A CONSTRUCȚIILOR

Articolul 4) CARACTERISTICI ALE PARCELELOR CONSTRUIBILE (SUPRAFEȚE, FORME, DIMENSIUNI). ____________

 • (1) Pentru locuințe colective și alte construcții cu gabarit important (peste 2000 mc) suprafața minimă a parcelelor va fi de 800 mp iar deschiderea minimă a parcelei va fi de 12,0 metri în cazul construcțiilor cuplate la două calcane (plombe), 15,0 metri în cazul construcțiilor cuplate la un calcan și 18,0 metri în cazul construcțiilor izolate.

 • (2) Parcelele construibile vor avea formă cvasi-regulată, în sensul că unghiul format de frontul la stradă cu fiecare din limitele laterale ale parcelei va fi cuprins între 75° 4-105°.

 • (3) Regulile minimale privind suprafața și dimensiunile nu se aplică parcelelor destinate lucrărilor speciale (în , general cele destinate echipamentelor tehnico-edilitare), spațiilor verzi, spațiilor de parcare și altor asemenea utilizări.

Articolul 5) AMPLASAREA FAȚĂ DE DRUMURILE PUBLICE

 • (1)    Strada va păstra prospectul actual, de stradă de categoria a lll-a, potrivit planșei

REGLEMENTĂRI URBANISTICE, SC. 2000.   .

 • (2)    în zona rezervată drumului se admit numai amenajări și instalații legate de circulația și staționarea vehiculelor și pietonilor, lucrări de infrastructură tehnico-edilitară în varianta de amplasare subterană, plantații de aliniament, signalistică


ce respectă Regulamentul de signalistică aprobat de Consiliul local al municipiului Constanța cu H.C.L.M.Ct. nr. 260/2010.

(3) In cazul în care, pe domeniul public, se admite de către autoritatea locală amenajarea de parcaje se va proceda la realinierea1 parcelei, cu modificarea corespunzătoare a aliniamentului, pentru a se asigura o lățime liberă pentru circulația pietonală de cel puțin 3 fluxuri (2,25 metri).


Articolul 6) AMPLASAREA FAȚĂ DE ALINIAMENT

 • (1)    Depășirea aliniamentului este interzisă atât pentru nivelurile supraterane cât și pentru nivelurile subterane.

 • (2)    Amplasarea construcțiilor principale va fi retrasă de la aliniament.

 • (3)    Retragerea minimă admisă (Ramin) este de 5,00 metri.

 • (4)     Prin excepție de la prevederile alin.(3), pentru construcția existentă care se menține se va păstra retragerea actuală de la aliniament.

 • (5)     Limita minimă de retragere (Ramin), stabilită potrivit alin.(3)-(4) se aplică tuturor nivelurilor supraterane ale clădirilor, inclusiv balcoanelor, bovindourilor, consolelor, demisolurilor și părților subsolurilor care depășesc cota exterioară amenajată a terenului.

 • (6)    Fâșia dintre aliniament și limita minimă de retragere (Ramin) constituie fâșie non-aedificandi, în care nu se permite nici o construcție cu excepția împrejmuirilor,

aleilor de acces, platformelor pietonale și carosabile, acceselor în construcție, elementelor de semnalistică.Articolul 7) AMPLASAREA FA ȚĂ DE LIMITELE LA TERALE ȘI POSTERIOARE

 • (1) Retragerea minimă admisă față de limitele laterale și limita posterioară este de 5,0 metri.

 • (2) Prin excepție de la alin.(l), pentru construcția existentă care se menține se va păstra retragerea actuală față de limita laterală.

 • (3) Consolele, balcoanele sau bovindourile sau alte tipuri de rezalitări2 se admit fără a depăși limita jriaximă a edificabilului3, stabilită potrivit alineatelor precedente.

 • (4) -Depășirea limitelor minime ale retragerilor stabilite potrivit alineatelor (l)-?(3) se admite numai în următoarele cazuri:


a.


Copertinele situate la mai puțin de 5,0 metri peste cota terenului natural se pot apropia la 0,60 metri de limitele parcelei.

b. Anexele parter (înălțime maximă Hmax < 4,0 metri) se pot amplasa, față de limitele laterale $1’ țJd'itjJ^lQ^^^^^istanțele sminime prevăzute prin codul civil, rejfpițțja^aj^Qiftîi^tfi’îiîhLtăiQNgiWlirfdr fără ferestre/ goluri cuPIRECȚIA URt'Ar ÎSM

VISAT NOCHtWBAF’E Anexă la avizul nr.

juridicĂRffl^Ee¥:ȘEP • 1 Realiniere = operațiune tehnică și retrasarea aliniamentului și trprprffa în rinmpnini puh|j<- a fțyipr

 • 2 Rezalit = porțiune de zid ieșită din linia fațadei, fie în sc             rezistenței (de exemplu contrafortul), fie

pentru a masca un volum interior, fie din motiv decorativ, pentru qfda o anumită structură planului clădirii, o  anumită compoziție; în arhitectura modernă deseori un rezalit maschează instalațiile interioare

 • 3 Edificabil = suprafața de teren rezultată în urma retragerilor față de limitele de proprietate ale parcelei, în cadrul căreia se va înscrie noua construcție


vedere și 2,0 metri în cazul zidurilor în care sunt practicate ferestre/ goluri cu vedere.

 • c. Este permisă adosarea la împrejmuirile opace de pe limitele laterale și posterioare a anexelor care nu depășesc înălțimea împrejmuirii, cu orientarea scurgerii apelor spre incinta proprie.                            ..........

Articolul 8) AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FAȚĂ DE ALTELE PE ACEEAȘI-PARCELĂ

 • (1) Distanța minimă admisă între construcțiile situate pe aceeași-parcelă, va fi de . jumătate din înălțimea construcției celei mai joase, dar nu mai puțin de 6,0 metri.

 • (2) Prin excepție de la prevederile alin.(l), distanța minimă admisă între, o construcție / principală și o anexă parter (înălțime maximă Hmax < 4,0 metri), nealipite, se poate reduce, numai în cazul în care construcția principală nu are accese pe porțiunea de zid orientată spre anexă, după cum urmează:

 • a.  La minim 3,0 metri, dacă construcția principală are la parter ferestre cu vedere orientate spre anexă;

 • b. minim 2,0 metri dacă construcția principală nu are la parter ferestre cu vedere orientate spre anexă iar anexa are ferestre/ goluri cu vedere orientate spre construcția principală

 • c.  minim 1,0 metru dacă construcția principală nu are ferestre/ goluri la parter orientate spre anexă și anexa nu are orientate spre construcția principală ferestre cu vedere.

 • (3) Distanța minimă între anexele nealipite de pe aceeași parcelă va fi de 1,0 metru.

 • (4) Distanțele se măsoară în punctul cel mai apropiat dintre clădiri.

 • (5) Regulile stabilite potrivit alineatelor precedente surrf-ațrteabtle^^pefrtra^ortsd^

. .       .   . .   .. I+ v                 .              JUCfeHitCONSTANȚA

balcoane, bovindourile sau alte tipuri de rezalitari. i

PRIMEA MUNiCIP CONSTANȚA D1RSC ȚIA URBAb ISM Vi.'V-.r Nfa SCHIMBARE Anexa ia jvizjjLnr.__/


Articolul 9) CIRCULAȚII ȘI ACCESE


 • (1) Reguli pentru accesele carosabile:

 • a.  Prin acces carosabil se înțelege accesul cu gab irit dintr-o cale rutiera deschisă circulației publice-fm-cazurt-speci alee ocazional carosabilă).

 • b. Autorizarea executării construcțiilor este permisă numai ddtă există

posibilități de acces carosabil la drumurile publice, direct direct sau (după caz) prin servitute reglementată urbanistic1 și legal2, conform destinației construcției, după cum urmează: -

i. i Pentru ut ilizările care 'Implică accesul publicului/clienților și pentru locuințe colective neorganizate în ansambluri cu administrare privată accesul se face obligatoriu direct din drumurile publice.

ii. Pentru utilizări care( nu implică accesul publicului/ clienților și pentru ansambluri deJocuințe ,colective cu administrare privată se admite și

accesul la drumul public prin servitute de trecere sau altă modalitate legală.


' | IvfXaTfl IQ singura parcela trebuie să îndeplinească aceeași condiție minimală de r'UVAAA/yăliuîe fără condiționare de lungime, fiind vorba de un acces individual, însă cu observația că, dacă lungimea accesului depășește 100 metri, este necesar avizul unității de pompieri.

 • d. Numărul și configurația acceselor carosabile se determină funcție de destinația clădirii, ținând seama de prevederile Regulamentului General de Urbanism, normelor de securitate la incendiu și altor normative specifice.

 • e.  Orice acces la drumurile publice se va face conform avizului și autorizației speciale eliberate de administratorul acestora.

 • (2) Reguli pentru accese pietonale și pentru deplasări nemotorizate:

 • a.  Autorizarea executării construcțiilor și a amenajărilor de orice fel este permisă numai dacă se asigură accese pietonale, potrivit importanței și destinației construcției.

 • b. în sensul prezentului articol, prin accese pietonale se înțelege căile de acces pentru pietoni, dintr-un drum public, care pot fi: trotuare, alei, străzi pietonale, piețe pietonale, precum și orice cale de acces public pe terenuri proprietate publică sau, după caz, pe terenuri proprietate privată grevate de

servitutea de trecere publică, potrivit legii sau obiceiului.

 • c.  Accesele , pietonale vor fi conformate astfel încât să permită circulația persoanelor cu handicap, care folosesc mijloace specifice de deplasare.

':Articolul'10)STAȚlONAREA A UTOVEHICULELOR

 • (1) Staționarea autovehiculelor va fi asigurată în afara spațiilor publice.

 • (2) Autorizarea construcțiilor se va face numai dacă se asigură prin proiect numărul minim de locuri de parcare reglementat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Constanța nr.113/2017, funcție de capacitatea și detinația construcției.

 • (3) Parcajele subterane nu vor putea ocupa mai mult de 80% din suprafața incintei.

 • (4) Pentru dezvoltarea mobilității durabile se vor amenaja parcaje pentru biciclete, după cum urmează:

 • a.  Pentru construcțiile cu acces public se vor asigura locuri de parcare pentru biciclete, amplasate în apropierea acceselor, în număr cel puțin egal cu % din numărul locurilor de parcare pentru autoturisme, asigurate potrivit alin.(2).

 • b. Pentru locuințe se recomandă asigurarea unui loc de parcare pentru biciclete pentru fiecare apartament.

5 Potrivit P118


Articolul 11) CONDIȚII DE ECHIPARE EDILITARĂ

 • (1) Autorizarea' executării construcțiilor este permisă numai dacă există posibilitatea racordării ele noi consumatori la rețelele existente de apă, la instalațiile de canalizare

: ‘ și de energie electrică.

 • (2) Extinderile de rețele, sau măririle de capacitate a rețelelor edilitare publice existente se pot realiza /finanța de către furnizorul de utilități, investitor sau beneficiar, după câz^’în condițiile contractelor încheiate cu furnizorul de utilitafi.

 • (3) Lucrările de construcții pentru realizarea rețelelor edilitare nâi și extinderea rețelelor existente se execută în varianta de amplasare subterană' cu respectarea reglementărilor tehnice specifice în vigoare.

 • (4) Montarea echipamentelor tehnice aferente rețelelor se execută în varianta de amplasare subterană ori, după caz, în incinte sau în nișele construcțiilor, cu acordul prealabil al proprietarilor incintelor/construcțiiîor și fără afectarea circulației publice.

 • (5) Firidele de branșament și contorizare vor fi integrate în împrejmuiri în cazul clădirilor retrase de la aliniament. în cazul clădirilor situate pe aliniament sau pentru incinte fără împrejmuire la stradă contoarele vor fi amplasate în firide. Proiectul construcției va include soluții de integrare arhitectural-estetică a firidelor de branșament și contorizare.

 • (6) Dispunerea antenelor TV-satelit, a antenelor pentru telefonia mobilă/ transmisii de date, a unitățior exterioare ale sistemelor de climatizare, a coșurilor metalice de evacuare și a altor elemente ale instalațiilor precum și a cablurilor/ țevilor se va face numai cu respectarea prevederilor de la Articolul 12).

 • (7) Se va asigura captarea și evacuarea rapidă a apelor meteorice din spațiile rezervate pietonilor, din spațiile mineralizate și din spațiile plantate cu gazon, prin sistematizare verticală, la rețeaua publică de canalizare pluvială, cu aplicarea prevederilor alin.(8).

 • (8) Se va urmări limitarea la maxim a aportului de ape pluviale evacuate în rețeaua publică de canalizare. în acest sens, se recomandă:

 • a.  realizarea de soluții de colectare, stocare, infiltrare locală în sol și evaporare naturală a apelor pluviale la nivel de parcelă;

 • b.  limitarea sigilării suprafețelor exterioare (prin asfaltare, betonare sau alte învelitori impermeabile) la strictul necesar, în vederea asigurării infiltrării apelor pluviale în terenul natural;

 • c.  pentru realizarea pavajelor în zonele cu trafic redus, în zonele de parcare pentru autoturisme precum și pentru alei pietonale și trotuare se vor prefera soluțiile de pavaje permeabile.

 • (9) Se recomandă utilizarea energiei verzi (panouri solare, panouri fotovoltaice) în

completarea sistemelor clasice de asigurare a energiei electrice și termice, având în vedere potențialul natural al zonei. Amplasartfa~dLeslur-trtstem€-se-vaJa.ce,în cadrul unor proiecte care privesc întreaga clădire/                                [A

I VIZAT

Anexă la avizul nr.

7 în aplicarea prevederilor Legii nr.372/2005, republicată • (10) Este obligatorie amplasarea unei platforme sau a unui spațiu interior destinate colectării deșeurilor menajere, dimtfn^o7ifft^ueTitrtr^-peffR+te colectarea selectiva a deșeurilor și accesibila din drumul puWRiMĂR^A MUNICIPIULUI CONSȚ.

DIRECȚIA URBANISM

...                                               a VIZAT SPf?E NESCFMMBAR*

i-xterior nu

WfLoW

ȚSrfefct igiului


-----------------

 • (1) Autorizarea executării construcțiilor este pernjisa^RB^Pcft'fîâ^^feetuUGrfe contravine funcțiunii acestora, caracterului zonei și

 • (2) Aspectul clădirilor va fi subordonat cerințeIor furicț10h^tcși ex p investitorilor, dar cu condiția realizării unor ansambluri comfaziftonqJe caretă țină seama de particularitățile sitului, de caracterul general al zonei și1 de arhitectura clădirilor din vecinătate'cu care se află în relații de co-vizibilitate.

 • (3) Arhitectura clădirilor noi va fi de factură modernă și va exprima caracterul

programului.

 • (4) Tratamentul arhitectural al împrejmuirilor și al anexelor vizibile dinspre spațiul public va fi corelat cu cel al clădirii (clădirilor) principale situate pe parcelă.

 • (5) Culorile pentru finisarea suprafețelor vor fi pastelate, deschise, apropiate de cele naturale. Se interzice folosirea culorilor saturate, stridente, închise la toate

elementele construcției.

 • (6) Firmele și alte elemente publicitare vor respecta regulile stabilite prin regulamentul de signalistică aprobat de Consiliul local al municipiului Constanța.

 • (7) Acoperirea construcțiilor va fi plată sau asimilabilă (acoperișuri terasă sau cu pante mai mici de 10%, sau cu forme speciale, moderne3).

 • (8) Terasele vizibile de pe înălțimile înconjurătoare vor fi înverzite pe minim 70% din suprafață.

 • (9) Ca elemente importante în definirea imaginii urbane, vitrinele vor beneficia de un design de bună calitate.

 • (10)       Se interzic intervențiile asupra clădirilor de natură să distrugă unitatea construcției (de genul vopsitorii parțiale) justificate de apartenența la proprietari diferiți.

 • (11)      Se interzice dispunerea antenelor satelit, unităților exterioare ale sistemelor de climatizare, a coșurilor metalice de evacuare și a altor elemente ale instalațiilor care nu fac parte din arhitectura inițială a construcțiilor pe fațadele orientate spre circulația publică. Prin excepție, pentru construcțiile existente se admite amplasarea unităților exterioare ale sistemelor individuale de climatizare, cu condiția ca amplasarea să fie ordonată, aliniată, și fără trasee de instalații la exterior. Prin amplasare ordonată, aliniată se înțelege amplasarea în aceeași poziție în raport cu golurile fațadei, la toate nivelurile construcției.

 • (12)      Clădirile noi vor îngloba în arhitectura clădirii echipamentele tehnice necesare, astfel încât cablurile, conductele și dispozitivele tehnice să nu fie vizibile din spațiul public.

 • (13)       Este interzisă' utilizarea tablei de aluminiu strălucitoare sau a altor materiale cu finisaje lucitoare, cu efect de orbire sub incidența razelor solare.

com


Plan Urbanistic Zonal Unirii nr.67, municipiul Constanța

 • (14)       Este interzisă utilizarea la exterior a materialelor destinate finisajelor - interioare (precum faianță, gresie, lambriuri PVC, tapet etc).

 • (15)       Este interzisă utilizarea elementelor decorative de proastă factură, fals artistice (exemple: baluștri, colonițe, turnulețe, amestecuri diverse de stiluri

arhitecturale, pastișe, imitarea stilurilor istorice) ' locului.

PRIMĂRIA MUNtQWUUh CONSTANȚA DIPHC ȚIA UR8AI»IS-M ViW MOC H1MBARE Anexă la avizul nr.

;trucțAtefll^ecWi$£(?axa


Articolul-13)ÎNĂLȚIMEA CONSTRUCȚIILOR

 • (1) înălțimea maximă admisă este Hmax = 45,0 metri.


 • (2) In cadrul prezentului regulament înălțimea con terenului natural, înainte de de executarea lucră înalt punct al construcției.

 • (3) Este admisă realizarea de subsoluri, cu respectarea studiului geotehnic. Numărul subsolurilor va fi determinat în funcție de necesitățile tehnice și funcționale4.

Articolul -14)SPA. ȚII LIBERE ȘI SPA ȚII PLANTA TE


Autorizarea executării lucrărilor de construcții este admisă numai dacă se asigură, la sol, pe suprafața fațadelor construcțiilor și pe terasele/ acoperișul clădirilor, procentele minime de spații verzi prevăzute în Hotărârea Consiliului Județean Constanța nr.152/2013 iar amenajarea spațiilor verzi se va face cu tipurile de plante cuprinse în anexa 2 la Hotărârea menționată.

Articolul 15) ÎMPREJMUIRI

 • (1) împrejmuirile se vor realiza obligatoriu din materiale durabile și de calitate.

 • (2) Se interzice utilizarea elementelor prefabricate din beton „decorativ" sau a elementelor prefabricate din plastic care imită împrejmuirile din lemn, metal sau beton "decorativ".

 • (3) Pentru locuințe colective, spații comerciale și alte servicii cu accesibilitate publică separația față de spațiul public se va face prin borduri, pavaje, garduri vii sau cu împrejmuiri joase (Hmax.=0,90 metri).


 • (4) Pentru învățământ și alte utilizări care presupun protecție, delimitarea față de spațiul public se va realiza cu împrejmuiri înalte care vor respecta următoarele reguli:

 • a. vor avea înălțimea minimă de 1,60 metri și înălțimea maximă de 2,20 m, din care un soclu opac cu înălțimea minimă de 0,3 metri și înălțimea maximă de 0,8 metri și o parte transparentă/traforată, realizată din grilaj metalic sau scânduri din lemn, care pernițe vizibilitatea în ambele direcții și pătrunderea vegetației;

 • b. Tratamentul arhitectural al împrejmuirii va fi corelat cu cel al clădirilor aflate pe parcelă, urmărindu-se totodată realizarea unei imagini unitare la nivelul circulațiilor publice;

 • c.  împrejmurile vor putea fi dublate de garduri vii;

 • d. Nu se admite dublarea părții transparente a împrejmuirii cu materiale opace;

 • e.  Porțile se vor deschide fără a afecta spațiul public.

 • (5) împrejmuirile orientate spre limitele laterale/ posterioare5 vor fi, de regulă, opace, vor avea înălțimea minimă de 2,20 metri și înălțime maximă de 2,50 metri.

 • (6) Prin excepție de la alin.(5), separațiile între incinte cu utilizări similare pot fi similare separațiilor spre spațiul public, cu acordul ambilor proprietari.

Capitolul IV. POSIBILITĂȚI MAXIME DE OCUPARE ȘI UTILIZARE A TERENULUI

Articolul 16) PROCENT MAXIM DE OCUPAREA TERENULUI (POT)

 • (1) POTmax=60%.

, 'Articolul-17) COEFICIENT MAXIM DE UTILIZAREA TERENULUI (CUT)

 • (i) CUTmax = 3,60 mpÂDC/mp

  .teren


  JUDEȚUL CONSTANTA

  PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANȚA DIRECȚIA URBANISM

  ViZÂT SPRE NESCkMMBAR Anexă la avizul nr.B. ZRS_1 - ZONA CU DESTINAȚIE SPECIALA

Capitolul I. GENERALITĂȚI: CARACTERUL ZONEI

 • (1) Incinte cuprinzând construcțiile speciale - respectiv construcțiile, amenajările și instalațiile la obiective militare, precum și cele realizate în scopul îndeplinirii atribuțiilor specifice instituțiilor din domeniul apărării, ordinii publice și securității naționale, deținute cu orice titlu de către acestea

 • (2) în această categorie este cuprinsă incinta aflată în administrarea Serviciului Român

de informații.

 • (3) Având în vedere că incinta provine dintr-o zonă reglementată ca ZRE1, s-au preluat în general, reglementările specifice acestei subzonje,            pewRite-»wrterizafea'

directă.

Capitolul II. UTILIZARE FUNCȚIONALA


JUDEȚUL CONSTAN TA

PRIMĂRIA       iULUi CONSTANȚA

DIFEi TiA URBAMSM ViîAT N6 SC H1MBARE Anexă la avizul nr.__

. ARHITECT ȘEF__:

le și garaie,_ajieArticolul 1) UTILIZĂRI ADMISE

Anexe și amenajări necesare utilizării de bază: parca protecție, circulații de incintă, construcții pentru echiparea tehnico-edjjj împrejmuiri și alte asemenea.

Articolul 2) UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIȚIONĂRI

 • (1) Construcții speciale, definite ca atare prin Lege11, cu următoarele condiții:

 • a. amplasarea acestora să nu genereze riscuri pentru sănătate în incintele adiacente încadrate în categoria teritoriilor protejate6 7.

 • b.  să nu necesite instituirea de restricții în utilizarea terenurilor adiacente, potrivit reglementărilor din documentațiile de urbanism aprobate decât în cazul în care aceste restricții se reglementează printr-un PUZ avizat și aprobat conform legislației în vigoare.

Articolul 3) UTILIZĂRI INTERZISE

 • (1) Oricare alte utilizări decât cele prevăzute la Articolul 1) și Articolul 2).

 • (2) Lucrări de terasament de natură să afecteze amenajările din spațiile publice și construcțiile de pe parcelele adiacente;

 • (3) Orice lucrări de terasament care pot să provoace scurgerea apelor pe parcelele vecine sau care împiedică evacuarea și colectarea apelor meteorice.


Capitolul III. CONDIȚII DE AMPLASARE, ECHIPARE ȘI CONFIGURARE A CONSTRUCȚIILOR

Articolul 4) CARACTERISTICI ALE PARCELELOR CONSTRUIBILE (SUPRAFEȚE, FORME, DIMENSIUNI)

 • (1) Gabaritele minime ale parcelelor vor respecta normele specifice.

 • (2) Reguli minimale privind suprafața și dimensiunile nu se aplică parcelelor destinate lucrărilor speciale (în general cele destinate echipamentelor tehnico-edilitare), spațiilor verzi, spațiilor de parcare și altor asemenea utilizări.

 • (3) Parcela este construibila numai daca are acces direct dintr-o strada publica sau prin drept de trecere legal obtinut printr-o alta parcela

Articolul 5) AMPLASAREA FA ȚĂ DE DRUMURILE PUBLICE

 • (1) în zona rezervată circulațiilor publice se admit numai amenajări și instalații legate de circulația și staționarea vehiculelor și pietonilor, lucrări de infrastructură tehnico-edilitară în varianta de amplasare subterană, signalistică ce respectă Regulamentul de signalistică aprobat de Consiliul local al municipiului Constanța.

Articolul 6) AMPLASAREA FAȚĂ DE ALINIAMENT

 • (1)    Depășirea aliniamentului este interzisă atât pentru nivelurile supraterane cât și pentru nivelurile subterane.

 • (2)    Amplasarea construcțiilor principale va fi retrasă de la aliniament.

 • (3)    Retragerea minimă admisă (Ramin) este de 10,00 metri.

 • (4)     Prin excepție de la prevederile alin.(3), pentru construcțiile existente care se mențin se va păstra retragerea actuală de la aliniament.

 • (5)    în cazul in care corecta funcționare a construcțiilor nu interzice acest lucru, distanța față de aliniament va fi aceeași cu cea a clădirilor din ZR13 adiacente, cu condiția ca înălțimea clădirii sa nu depășească distanța dintre aliniamente.

 • (6)     Limita minimă de retragere (Ramin), stabilită potrivit alin.precedente se aplică tuturor nivelurilor supraterane ale clădirilor, inclusiv balcoanelor, bovindourilor, consolelor demisolurilor și părților subsolurilor care depășesc cota exterioară amenajată a terenului.

 • (7)    Fâșia dintre aliniament și retragerea minimă admisă, stabilită potrivit alin.precedente, constituie fâșie non-aedificandi, în care nu se permite nici o construcție cu excepția împrejmuirilor, aleilor de acces, platformelor pietonale si carosabile.

 • (8) Prin excepție de la alin.(7) este admisă amplasarea cabinelor-poartă și altor construcții necesare pentru siguranță și protecție, potrivit normelor specifice, în fâșia dintre aliniament și retragerea minimă admisă.

  (9) Anexele, altele decît cele menționate la alin.(8) se amplasează obligatoriu retrase


  de la aliniament iar retragerea va f (sau cel mult egală).


  13 ZR = zone si subzone funcționale de reglementare,


  mai mardW&tEȘtngg^g-fi^Mtrucției principale PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANT/ DIRECȚIA URBANISM

  VIZAT NESCKUMBAR

  Anexă la avizul nr._____Articolul 7) AMPLASAREA FA ȚĂ DE LIMITELE LA TERALE ȘI POSTERIOARE

 • (1) Retragerea minimă admisă față de limitele laterale și limita posterioară este de jumătate din înălțimea la cornișă măsurată in punctul cel mai înalt dar nu mai puțin de 5,0 metri.

 • (2) Prin excepție de la alin.(l), pentru construcțiile existente care se mențin se va păstra retragerea actuală față de limitele laterale și limita posterioară, cu respectarea prevederilor Codului Civil.

 • (3) Consolele, balcoanele sau bovindourile sau alte tipuri de rezalitări se admit fără a depăși limita maximă a edificabilului8, stabilită potrivit alineatelor precedente.

 • (4) Depășirea limitelor minime ale retragerilor stabilite potrivit alineatelor (l)-j-Eroare! Fără sursă de referință, se admite numai în următoarele cazuri:

 • a.  Copertinele/ cornișele/ aticele/ streșinile situate la mai puțin de 5,0 metri peste cota terenului natural pot depăși limitele retragerilor cu condiția ca proiecția la sol a acestora (inclusiv elementele de colectare/ evacuare a apelor pluviale) să nu se apropie la mai puțin de 10 cm de limita interioară a împrejmuirii, astfel încât picătura streșinii să cadă în incinta proprie, potrivit Codului Civil.

 • b. Cornișele/ aticele/ streșinile aflate la mai mult de 5,0 metri peste cota terenului natural pot depăși limitele edificabilului cu maxim 1,0 metru, fără ca proiecția la sol a acestora (inclusiv elementele de colectare a apelor pluviale) să nu se apropie la mai puțin de 10 cm de limita interioară a împrejmuirii, astfel ca picătura streșinii să cadă în incinta proprie, potrivit Codului Civil.

 • c.  Anexele parter (înălțime maximă Hmax < 4,0 metri) se pot amplasa, față de limitele laterale și posterioare, retrase la distanțele minime prevăzute prin Codului Civil, respectiv la 0,60 metri în cazul zidurilor fără ferestre/ goluri cu vedere și 2,0 metri în cazul zidurilor în care sunt practicate ferestre/ goluri cu vedere.

  d.


Este permisă adosarea la împrejmuirile opace de pe limitele laterale și posterioare a anexelor care nu depășesc înălțimea împrejmuirii, cu orientarea scurgerii apelor spre incinta proprie.

^judEțulconstanța

PR;mâR>A MUNICIPIULUI CONSTANȚA

Anexă la avizul n; ,

i, fie mai multe clădiri,/fin

ARHITECT ȘEF


AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FAȚĂ DE


Amcoiul 8)


 • (1) Pe fiecare parcela se poate construi fie o clădire principalii funcție de; suprafața si dimensiunile parcelei;

 • (2) .în_cazul jn care nu exista alte prevederi, clădirile de pe aceeași parcelă se voLdi

la o distantă egală cu jumătate din înălțimea clădirii celei mai înalte dar ri

......de 6,0 metri; distanța se poate reduce la jumătate numai dacă pe fațadele respective nu sunt accese în clădire și nu sunt încăperi care necesită lumină naturală.

 • (3) Distanțele se măsoară în punctul cel mai apropiat dintre clădiri.

 • (4) Regulile'stăbilite •pdfrivit alineatelor1 precedente sunt aplicabile și pentru console,

balcoane, bovindourile sau alte tipuri de rezalitări.

Articolul 9) CIRCULA Ții ȘI 4 CCESE

 • (1) Reguli pentru accesele carosabile:

 • a.  Prin acces carosabil se înțelege accesul cu gabarit de trecere a autovehiculelor dintr-o cale rutiera deschisă circulației publice (in cazuri speciale poate fi și o alee ocazional carosabilă).

 • b. Autorizarea executării construcțiilor este permisă numai dacă există posibilități de acces carosabil la drumurile publice, direct direct.

 • c.  Accesul carosabil definit în cadrul prezentului articol este un acces individual al parcelelor, care trebuie să îndeplinească cerința urbanistica minimală de a avea o lățime de 4,00 metri pentru accesul autospecialelor de stingere a incendiilor9.

 • d. Numărul și configurația acceselor carosabile se determină funcție de destinația clădirii, ținând seama de normele de securitate la incendiu și alte normative specifice.

 • e.  Orice acces la drumurile publice se va face conform avizului și autorizației speciale eliberate de administratorul acestora.

 • (2) Reguli pentru accese pietonale și pentru deplasări nemotorizate:

 • a.  Autorizarea executării construcțiilor și a amenajărilor de orice fel este permisă numai dacă se asigură accese pietonale, potrivit importanței și destinației construcției.

 • b. în sensul prezentului articol, prin accese pietonale se înțelege căile de acces pentru pietoni, dintr-un drum public, care pot fi: trotuare, alei, străzi pietonale, piețe pietonale, precum și orice cale de acces public pe terenuri proprietate publică sau, după caz, pe terenuri proprietate privată grevate de servitutea de trecere publică, potrivit legii sau obiceiului.

 • c.  Accesele pietonale vor fi conformate astfel încât să permită circulația persoanelor cu handicap, care folosesc mijloace specifice de deplasare.

Articolul 10) STAȚIONAREA AUTOVEHICULELOR

(1) Staționarea autovehiculelor va fi asigurată în afara spațiilor publice.

. (2) Autorizarea construcțiilor se va cu respectarea Regulamentului privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru lucrările de construcții și amenajări autorizate pe raza municipiului Constanța, Municipiului Constanța nr.113/2017.

aprobat                         Local al

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANȚ DIRECȚIA URBANISM pă            neschimbare „  „

‘"Anexă la avizul nr.Wf?#/ J


^Articolul 11) CONDIȚII DE ECHIPARE EDIL1TA

 • (1) Autorizarea executării construcțiilor noi e:te permisă numai dacă Exista racordării de noi consumatori la rețelele pi ibJjce^^lHfp&dtf*


  ilitatea


 • (2) Lucrările de branșare la rețele se execută în varianta respectarea reglementărilor tehnice specifice în vigoare.

 • (3) Firidele de branșament și contorizare vor fi integrate în împrejmuiri în cazul clădirilor retrase de la aliniament. în cazul clădirilor situate pe aliniament sau pentru incinte fără împrejmuire la stradă contoarele vor fi amplasate în firide. Proiectul

construcțiilor noi vor include soluții de integrare arhitectural-estetică a firidelor de branșament și contorizare.

 • (4) Dispunerea antenelor TV-satelit, a antenelor pentru telefonia mobilă/ transmisii de date, a unitățior exterioare ale sistemelor de climatizare, a coșurilor metalice de evacuare și a altor elemente ale instalațiilor precum și a cablurilor/ țevilor șe va face cu respectarea normelor specifice, ținînd seama de condițiile de la Articolul 12).

 • (5) Se va asigura captarea și evacuarea rapidă a apelor meteorice din spațiile mineralizate și din spațiile plantate cu gazon, prin sistematizare verticală, îa rețeaua publică de canalizare pluvială, cu aplicarea prevederilor alin.(6).

 • (6) Se va urmări limitarea la maxim a aportului de ape pluviale evacuate în rețeaua publică de canalizare prin limitarea sigilării suprafețelor din incintă și utilizarea pavajelor permeabile.

 • (7) Se recomandă utilizarea energiei verzi (panouri solare, panouri fotovoltaice) 16 în completarea sistemelor clasice de asigurare a energiei electrice și termice, având în vedere potențialul natural al zonei.

 • (8) Este obligatorie amplasarea unei platforme sau a unui spațiu interior destinate colectării deșeurilor menajere, dimensionate pentru a permite colectarea selectivă a deșeurilor și accesibilă din drumul public.

Articolul 12)ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR

 • (1) Autorizarea executării construcțiilor este permisă numai dacă aspectul lor exterior nu contravine funcțiunii acestora, caracterului zonei și peisajului urban.

 • (2) Aspectul clădirilor va fi subordonat cerințelor funcționale și exprimării prestigiului autorităților, dar cu condiția realizării unor ansambluri compoziționale care să țină seama de particularitățile sitului, de caracterul general al zonei și de arhitectura clădirilor din vecinătate cu care se află în relații de co-vizibilitate.

 • (3) Arhitectura clădirilor noi va fi de factură modernă și va exprima caracterul programului.

 • (4) Tratamentul arhitectural al împrejmuirilor și al anexelor vizibile dinspre spațiul public va fi corelat cu cel al clădirii(clădirilor) principale situate pe parcelă.

 • (5) Culorile pentru finisarea suprafețelor vor fi pastelate, deschise, apropiate de cele naturale. Se interzice folosirea culorilor saturate, stridente, închise la toate elementele construcției.

 • (6) Acoperirea construcțiilor va fi de regulă plată (cu terasă). Se admite, pentru construcții cu mai puțin de 4 niveluri supraterane, acoperirea în pantă (cu șarpantă).

 • (7) Terasele vizibile de pe înălțimile înconjurătoare se recomandă să fie înverzite.

 • (8) Învelitorileîn pantă (cu șarpantă) vor respecta următoarele condiții:

 • a.  Panta înveiitorii va fi-cuprinsă între 11° și 45° (20%-100%).

 • b. Se utilizează materiale ceramice neglazurate (olane, țiglă). Se admite

i. Tip țiglă/ șindrilă: țiglă metalică, țiglă de beton, solzi din fibrociment, șindrilă bituminoasă; culorile admise vor fi din gama cărămiziu-brun, similare ceramicii.

ii. Materiale în foi: tablă plană zincată, tablă vopsită- plană sau cutată cu

——-——-------------------etrte mici10. Tabla va fi vopsită în culori din gama cărămiziu-brun-gri.

PRIMĂRIA SSKsT^ se admit Pentru realizarea învelitorilor materiale cu durabilitate scăzută (precum materialele plastice), materiale cu finisaje lucitoare, 8 efect de orbire sub incidența razelor solare, materiale specifice nstrucțiilor industriale (panouri ondulate/ cutate cu cute mari/ anei și alte asemenea).

DIRECȚIA (JRBAi-.ISM

V!ZAT SPRE

Anexă la avizul fir—_

ARHITECT ȘEF__Articolul 14)SPAȚII LIBERE ȘI SPA ȚII PLANTA TE

Autorizarea executării lucrărilor de construcții este admisă numai dacă se asigură, la sol, pe suprafața fațadelor construcțiilor și pe terasele/ acoperișul clădirilor, procentele minime de spații verzi prevăzute în Hotărârea Consiliului Județean Constanța nr.152/2013 iar amenajarea spațiilor verzi se va face cu tipurile de plante cuprinse în anexa 2 la Hotărârea menționată.

Articolul 15) ÎMPREJMUIRI

 • (1) împrejmuirile se vor realiza obligatoriu din materiale durabile și de calitate.

 • (2) Se interzice utilizarea elementelor prefabricate din beton „decorativ" sau a elementelor prefabricate din plastic care imită împrejmuirile din lemn, metal sau beton "decorativ".

 • (3) Pentru utilizările care presupun protecție, delimitarea față de spațiul public se va realiza cu împrejmuiri înalte care vor respecta următoarele reguli:

 • a. Vor avea înălțimea minimă de 1,80 metri și înălțimea maximă de 2,20 m, din care un soclu opac cu înălțimea minimă de 0,3 metri și înălțimea maximă de 0,8 metri și o parte transparentă/traforată, realizată din grilaj metalic sau scânduri din lemn; se admit supraînălțări transparente cu rol de protecție;

 • b. Tratamentul arhitectural al împrejmuirii va fi corelat cu cel al clădirilor aflate pe parcelă, urmărindu-se totodată realizarea unei imagini unitare la nivelul circulațiilor publice;

 • c. împrejmurile vor putea fi dublate de garduri vii;

 • d. Se poate admite dublarea părții transparente a împrejmuirii cu materiale translucide;

 • e.  Porțile se vor deschide fără a afecta spațiul public;

 • f.  In cazul imobilelor cu utilizări care implică frecvența relativ ridicată a autovehicolelor combinată cu accesul controlat în incinta porțile de intrare pentru autovehicule vor fi retrase de la aliniament pentru a permite staționarea vehiculelor înainte de admiterea lor în incinta fără a incomoda circulația pe drumurile publice.

 • (4) împrejmuiri orientate spre limitele laterale/ posterioare19 vor fi, de regulă, opace, vor avea înălțimea minimă de 2,20 metri și înălțime maximă de 2,50 metri, fiind posibile supraînălțări transparente cu rol de protecție.

Capitolul IV. POSIBILITĂȚI MAXIME DE OCUPARE ȘI UTILIZARE A

TERENULUI

Articolul 16) PROCENT MAXIM DE OCUPAREA TERENULUI (POT) Conform normelor specifice fără a depăși POTmax=60%.

Articolul 17) COEFICIENT MAXIM DE UTILIZAREA TEF^m^T-fOU^Ț._____________________

Conform normelor specifice fără a depăși CUTmax = 3,


lULUi CONSTANȚA

OIRHCTIA UR6AI- ISM V-'AT t-PKE NE.9CHIMBARE Anexă ia 3v;zul nr

L

 • 19 Separații pe limite dincolo de care nu sunt circulații publice sau alte spații cu acces publiG-nelioii

  aprilie 2019^-C. ZRL 2A_1 - SUBZONA LOCUINȚE INDIVIDUALE CU

MAXIM P + 2 NIVELURI

Capitolul I. GENERALITĂȚI: CARACTERUL ZONEI

CONSIDERAȚII GENERALE

 • (1) Cuprinde partea din zona studiată adiacentă str.lt.Gh.Economu, ce se caracterizează prin:

 • a.  locuire individuală cu regim mic de înălțime (parter), și densitate mare;

 • b.  parcele în general mici (100-250 m), cu deschidere redusă(6,0-10,0 metri).

Capitolul II. UTILIZARE FUNCȚIONALA


Articolul 1) UTILIZĂRI ADMISE

(1) locuințe individuale cu maxim P+2 niveluri in regim de construire înșiruit, cuplat sau izolat

 • (2) locuințe cu partiu special care includ spații pentru profesiuni liberale

 • (3) Construcții și amenajări aferente utilizării de -baaăucăi-de^aGcefc

pietonale, parcaje, garaje, spații plantate, împre

Articolul 2) UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIȚIONĂR

 • (1) Anexe gospodărești11;

 • (2) Funcțiuni terțiare cu capacitate și adresabilitat; redy^^iqqrg-]pcppâ

din ACD12:                             ------—

 • a. comerț cu amănuntul în structuri de vânzare de mic

 • b. Alimentație publică (cafenea/ ceainărie, cofetărie, covrigăi/ie/simigerie etc);

  DIRECȚIA URBAi

  '    W VNi H WIMgÂPE

  Anexa la 3vizui nr. • c.  Servicii cu acces public (tipărire și multiplicare, agenție de turism, servicii IT, salon de estetică și întreținere corporală și alte asemenea);

 • d. Servicii profesionale (cabinete medicale, birouri de avocatură, notariat, servicii de consultanță, birou de contabilitate, atelier / birou de proiectare / topografie și alte asemenea).

 • (3) Utilizările înscrise la alineatele precedente se admit cu condiția respectării Normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației (vezi ANEXA pag.46) și a

 • (4) Publicitate potrivit regulilor stabilite prin regulamentul de signalistică aprobat de Consiliul local al municipiului Constanța.

Articolul 3) UTILIZĂRI INTERZISE

(1) Oricare alte utilizări decât cele prevăzute la Articolul 1) și Articolul 2).

com

 • (2) Utilizările admise potrivit reglementărilor de la Articolul 1) și Articolul 2) dacă au program prelungit după orele 22:00 sau generează aglomerație de persoane și autovehicule. Prin utilizare care crează aglomerație de persoane se înțelege acea utilizare care presupune perturbarea fluxului pietonal prin staționarea persoanelor în dreptul obiectivului. Prin utilizări care crează aglomerație de autovehicule se înțelege orice utilizare care presupune perturbarea traficului rutier sau pietonal prin staționarea autovehiculelor pe domeniul public în locuri neamenajate/ nereglementate în acest scop sau prin generarea unui flux de intrare/ieșire mai mare de 1 autovehicul/10 minute.

 • (3) Lucrări de terasament de natură să afecteze amenajările din spațiile publice și construcțiile de pe parcelele adiacente.

 • (4) Orice lucrări de terasament care pot să provoace scurgerea apelor pe parcelele vecine sau care împiedică evacuarea și colectarea apelor meteorice.

Capitolul III. CONDIȚII DE AMPLASARE, ECHIPARE ȘI CONFIGURARE A CONSTRUCȚIILOR

Articolul4). CARACTERISTICI ALE PARCELELOR CONSTRUIRILE (SUPRAFEȚE,

•, . ‘FORME, DIMENSIUNI)

 • (1) Sunt considerate cdnstruibile parcelele care îndeplinesc condițiile din Tabelul 1.

  Regimul.de construire

  Dimensiune minima

  Raport între lățime și adâncime parcelă l/L

  Unghiul a format de frontul la stradă cu fiecare din limitele laterale

  Suprafața S (mp)

  Front/

  (m)

  înșiruit

  150

  8

  1/1 4-1/5

  75° 4-105°

  Cuplat

  200

  12

  Izolat

  200

  12

Tabelul 1 Condiții de construibilitate a parcelelor în ZRL 2a_l

————---—--------—“('^-FalăTtu prevederile din Tabelul 1 se fac următoarele precizări:

PRIMĂRIA MUN1CIPIULU: CONSTÂNȚ£entru Clfrele cuprinse in Tabelul 1 se admite o toleranța de 10%.

DIRECȚIA URBANISM WWmE >4ESCHIMBA Anexă la avizuiju-


b. Pe îtru parcelele dezmembrate în adâncime, care îndeplinesc condițiile de s&lpționare a accesului prevăzute la Articolul 9) se consideră frontul / și raț ortul l/L în zona în care parcela se lărgește și se poate trasa edificabilul po rivit prevederilor de la Articolul 6) și Articolul 7).


elele existente la data aprobării prezentului regulament care nu îndeplinesc condițiile de gabarit din Tabelul 1, dar îndeplinesc condițiile înscrise la celelalte articole din prezentul titlu pot fi considerate construibile, prin excepție de la prevederile alin.(l) dacă îndeplinesc condițiile din Tabelul 2:

Regimul de construire

Dimensiune minima

Suprafață minimă edificabilă, conf. Articolul 6) și Articolul 7) (mp)

Raportul l/L Unghiul a

Suprafața S (mp)

Front /

(m)

înșiruit

100

6

50

2/1 4-1/5 60° 4-120°

Cuplat

150

9


 • (4) Prin suprafață edificabilă se înțelege suprafața delimitată de retragerile minime admise față de limitele parcelei, stabilite în conformitate cu Articolul 6) și Articolul 7).

 • (5) Precizările de la alin.(2) se aplică corespunzător și cifrelor din Tabelul 2.

 • (6) Regulile minimale privind suprafața și dimensiunile nu se aplică parcelelor destinate lucrărilor speciale (în general cele destinate echipamentelor tehnico-edilitare), spațiilor verzi, spațiilor de parcare și altor asemenea utilizări.

Z\rtfC0/u/ 5) AMPLASAREA FAȚĂ DE DRUMURILE PUBLICE

 • (1)    Străzile vor păstra prospectele actuale, de stradă de categoria a lll-a, potrivit planșei REGLEMENTĂRI URBANISTICE, SC. 2000. Racordarea aliniamentelor la intersecția străzilor se va face prin taierea colțului după o linie perpendiculară pe bisectoarea unghiului dintre aliniamente, cu o lungime de minim 8,0 metri.

 • (2)    în zona rezervată drumului se admit numai amenajări și instalații .legate de circulația și staționarea vehiculelor și pietonilor, lucrări der infrastructură

  (1)


  (2)


  tehnico-edilitară în varianta de amolasare subterană niatii_de_aliniament. signalistică ce respectă Regulamentul de signalistic al municipiului Constanța cu H.C.L.M.Ct. nr. 260/2  KsA MUNICIPIULUI CONSTANTA DIRECȚIA URBANISM

  ’AT M£3CHIMBAR

  Anexa avu J ni^' erirewteWistette ' -noi ralcăde vizitfftetti


  La amplasarea construcțiilor noi se va urmări aco ale construcțiilor în stare bună și se va evita crear spațiul public.

  Amplasarea construcțiilor principale va fi la aliniament (Ra=0) sau retra la aliniament (Ra>0), după cum urmează: • a. Construcțiile se amplasează pe aliniament în oricare din următoarele

cazuri:                                                   ' 'ZA

 • i. dacă ambele construcții de pe parcelele adiacente sunt amplasate pe aliniament;

 • ii. dacă noua construcție se cuplează la calcan cu o construcție

amplasată pe aliniament.

 • b. în oricare alte cazuri decât cele înscrise la lit.a amplasarea construcțiilor

va fi retrasă de la aliniament.

 • (3) în cazul construcțiilor retrase de la aliniament se vor respecta următoarele . reguli:

 • a.  retragerea va fi cuprinsă între Ramin = 2,00 metri și Ramax = 6,00 metri.

 • b. în cazul cuplării la calcan, în aplicarea prevederilor alin.(l), se preia linia de aliniere a construcției adiacente (Rav), pe cel puțin 2,0 metri, chiar dacă nu se încadrează între limitele înscrise la lit.a, însă cu respectarea prevederilor de la alin.(2); dacă retragerea de la aliniament a vecinului Raeste cuprinsă între 0,04-2,0 metri, retragerea vecinului devine retragere minimă admisă (Ramin = RaV).


 • c. Dacă construcția se cuplează la ambele. calcane se preia retragerea ambelor construcții adiacente potrivit lit.b.

 • (4)    Depășirea aliniamentului este interzisă, atât pentru nivelurile supraterane cât și pentru nivelurile subterane. Nu sunt admise niciun fel de rezalitări13 care să depășească aliniamentul, afectând circulația pietonală (trepte, rampe, jardiniere etc).

 • (5)    Față de prevederile alin.(4) se admit următoarele excepții locale:

a. cornișele/ streșinile a căror cotă inferioară este situată la mai mult de 4,0 metri peste cota trotuarului pot depăși aliniamentul cu maxim 0,9 metri, dacă:

..... '        T’ nu afectează zona de protecție a rețelelor edilitare sau arborii de JUOCTULCONSTANȚA        j. .                H

P(W.A(Wa MUNICIPIULUI CONSTANȚA aliniament, OIRgCȚlA URBANISM ii. proiecția lor nu se apropie la mai puțin de 0,5 metri de marginea V» W SW                 ru|ub


Anexă la avlzi^.jpty,                     „             . .            ,.            .         ,      ,                  .      .   . .

ii. acoperișul este echipat cu sistem de colectare a apelor pluviale și ARHITECT ȘEF                  jiirazăpezi.

 • (8)    Fâșia dintre aliniament și retragerea minimă admisă constituie fâșie non-aedificandi, în care nu se permite nici o construcție cu excepția împrejmuirilor, aleilor de acces, platformelor pietonale si carosabile, acceselor în construcție, elementelor de semnalistică, teraselor neacoperite ridicate cu maxim 0,40 metri peste cota terenului natural.

 • (9)    Anexele se amplasează obligatoriu retrase de la aliniament. Se interzice amplasarea anexelor pe poziții mai avansate decât construcția principală față de aliniament.

Articolul 7) AMPLASAREA FA ȚĂ DE LIMITELE LA TERALE ȘI POSTERIOARE

 • (1) în cazul existenței unui calcan pe una dintre limitele laterale clădirea se va alipi de acesta și se va retrage față de limita opusă potrivit prevederilor de la alin.(4) lit.b-c.

 • (2) în cazul existenței calcanelor pe ambele laturi ale parcelei, se va închide frontul.

 • (3) Calcanele noi create potrivit alin.(l)-(2) nu vor depăși lungimea calcanelor existente. în cazul în care adâncimea construcției, determinată de limita minimă de retragere de la aliniament (Ramin) stabilită la Articolul 6) și retragerea posterioară minimă stabilită la alin.(5) permite prelungirea edificabilului dincolo de limita calcanului/ calcanelor existente, dincolo de limita calcanelor edificabilul se decupează potrivit regulilor de la alin.(4).

  . JUDEȚ 'LC-.'NȘTAKȚA

  !, mrage nle7®i p [me .agrjn 'ge^STANȚA

  ?eAnexă Is îWzul nr. aepășește 3,0 metri; nepășeșiy1


 • (4) în cazul construcțiilor retrase față de limitele lateral sunt:


 • a. în cazul zidurilor fără ferestre/ goluri cu vede;

 • i.  0,60 metri, dacă înălțimea zidului nu ij

 • ii.  1,0 metru, dacă înălțimea zidului | depăși 10,0 metri).

  im și în c minimă admisă este de %


 • b. în cazul zidurilor cu ferestre cu vedere, pre logiilor, bovindourilor și teraselor, retragere

din înălțimea zidului orientat către limita laterală respectivă, dar nu mai puțin de 2,0 metri; reglementarea se aplică dacă înălțimea zidului orientat ; spre limita laterală respectivă nu depășește 10,0 metri;

 • c. în cazul zidurilor care depășesc 10,0 metri retragerea minimă admisă față de limitele laterale va fi de % din înălțimea zidului orientat către limita laterală respectivă, dar nu mai puțin de 3,0 metri.

 • (5) Retragerea minimă față de limita posterioară este de % din înălțimea zidului orientat către limita posterioară, dar nu mai puțin de 3,0 metri. Prin excepție, în cazul existenței unui calcan pe limita posterioară de admite cuplarea la acesta.

 • (6) Cuplarea la calcan se realizează între construcții din aceeași categorie: se cuplează construcții principale între ele și anexe între ele. Nu este obligatorie cuplarea cu o construcție în stare precară dacă este posibilă o altă soluție de organizare a incintei.

 • (7) Este permisă adosarea la împrejmuirile opace de pe limitele laterale și posterioare a anexelor care nu depășesc înălțimea împrejmuirii, cu orientarea scurgerii apelor spre incinta proprie.


Articolul 8) AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FAȚĂ DE ALTELE PE ACEEAȘI PARCELĂ

 • (1) Distanța minimă admisă între construcțiile nealipite situate pe aceeași parcelă va fi de jumătate din înălțimea construcției celei mai înalte, dar nu mai puțin de 3,0 metri.

 • (2) Prin excepție de la prevederile alin.(l), distanța minimă admisă între o construcție principală și o anexă parter (cu înălțime maximă Hmax 4,0 metri), nealipite poate fi:

—a.- - minim 2,0 metri dacă oricare dintre construcții are la parter ferestre cu vedere orientate spre cealalată

 • b. minim 1,0 metru dacă niciuna dintre construcții nu are la parter ferestre cu vedere orientate spre cealaltă.

 • (3) Distanța minimă între anexele nealipite de pe aceeași parcelă va fi de 1,0 metru.

 • (4) Distanțele se măsoară în punctul cel mai apropiat dintre clădiri.

Articolul 9) CIR CULA ȚII Șl A CCESE

 • (1) Reguli pentru accesele carosabile:

  a.


. Prin acces carosabil se înțelege accesul cu gabarit de trecere a autovehiculelor dintr-o cale rutiera deschisă circulației publice (in cazuri speciale poate fi și o alee ocazional carosabilă).


. Autorizarea executării construcțiilor este permisă numai dacă există osibilitățj/de acces carosabil la drumurile publice, direct direct sau (după  ) pțiff servitute reglementată urbanistic14 și legal15,

șui carosabil definit în cadrul prezentului articol este un acces idual al parcelelor, care trebuie să îndeplinească cerința urbanistica ’pnală de. a avea o lățime de 3,00 metri. Aceasta inseamna ca nicio parcelă nu este permis a avea o deschidere liberă mai îngustă de 3,00 metri la drumul deschis circulației publice. în cazul incintelor la care, datorită funcțiunii sau conformării este necesar accesul autospecialelor de stingere a incendiilor deschiderea minimă se majorează la 4,00 metri16.

 • d. Orice acces la drumurile publice se va face conform avizului și autorizației speciale eliberate de administratorul acestora.

 • (2) Reguli pentru accese pietonale și pentru deplasări nemotorizate:

 • a.  Autorizarea executării construcțiilor și a amenajărilor de orice fel este permisă numai dacă se asigură accese pietonale; potrivit importanței și destinației construcției.

 • b. în sensul prezentului articol, prin accese pietonale se înțelege căile de acces pentru pietoni, dintr-un drum public, care pot fi: trotuare, alei, străzi pietonale, piețe pietonale, precum și orice cale de acces public pe terenuri proprietate publică sau, după caz, pe terenuri proprietate privată grevate de servitutea de trecere publică, potrivit legii sau obiceiului.

 • c. Accesele pietonale vor fi conformate astfel încât să permită circulația persoanelor cu handicap, care folosesc mijloace specifice de deplasare.

Articolul 10)STAȚIONAREA AUTOVEHICULELOR

 • (1) Staționarea autovehiculelor va fi asigurată în afara spațiilor publice.

(2) Autorizarea construcțiilor se va cu respectarea Regulamentului privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru Inrrăriip.rlprnnst.rjjr.țirșțamppqjărl autorizate pe raza municipiului Constanța, aproba cjj al Municipiului Constanța nr.113/2017.


Articolul 11) CONDIȚII DE ECHIPARE EDILITARĂ

 • (1) Autorizarea executării construcțiilor noi este posibilitatea racordării de noi consumatori la instalațiile de canalizare și de energie electrică.

  PermĂ?&!WW


 • (2) Lucrările de branșare la rețele se execută în varianta de amplasare subterană, cu

respectarea reglementărilor tehnice specifice în vigoare.

 • (3) Firidele de branșament și contorizare vor fi integrate în împrejmuiri în cazul clădirilor retrase de la aliniament. în cazul clădirilor situate pe aliniament sau pentru incinte fără împrejmuire la stradă contoarele vor fi amplasate în firide. Proiectul construcției va include soluții de integrare arhitectural-estetică a firidelor de branșament și contorizare.

 • (4) Dispunerea antenelor TV-satelit, a unităților exterioare ale sistemelor de climatizare, a coșurilor metalice de evacuare și a altor elemente ale instalațiilor precum și a cablurilor/ țevilor se va face numai cu respectarea prevederilor de la Articolul 12). Nu se admite amplasarea de piloni/piloneți de susținere a antenelor pentru telefonia mobilă/ transmisii de date.

 • (5) Se va limita la maxim a aportul de ape pluviale evacuate în rețeaua publică de canalizare prin reducerea sigilării suprafețelor din incintă la minimul necesar și utilizarea pavajelor permeabile.

 • (6) în aplicarea prevederilor Legii nr.372/2005, republicată, se recomandă utilizarea energiei verzi (panouri solare, panouri fotovoltaice) în completarea sistemelor clasice de asigurare a energiei electrice și termice, având în vedere potențialul natural al zonei.

 • (7) Facilitățile destinate colectării și evacuării deșeurilor menajere se vor soluționa conform normelor sanitare.

Articolul 12)ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR

 • (1) Clădirile noi sau modificările /reconstrucțiile de clădiri existente se vor integra în caracterul general al zonei si se vor armoniza cu clădirile învecinate ca arhitectură și finisaje.

 • (2) Tratamentul arhitectural al împrejmuirilor și al anexelor vizibile dinspre spațiul public va fi corelat cu cel al clădirii (clădirilor) principale situate pe parcelă.


 • (3) Calcanele vizibile din domeniul public vor fi tratate cu aceeași atenție și aceleași materiale de finisaj ca și celelalte fațade.

 • (4) Sunt interzise fațadele oarbe orientate spre stradă.

 • (5) Sunt interzise mansardele false17.

 • (6) Se interzic intervențiile asupra clădirilor de natură să distrugă unitatea construcției (de genul înlocuirii parțiale ale acoperișului, vopsitorii parțiale etc) justificate de apartenența la proprietari diferiți.

 • (7) Culorile pentru finisarea suprafețelor vor fi pastelate, deschise, apropiate de cele naturale. Se interzice folosirea culorilor saturate, stridente, închise la toate elementele construcției.

 • (8) Acoperirea construcțiilor poate fi plată (cu terasă) sau în pantă (cu șarpantă).

 • (9) In cazul învelitorilor în terasă se recomandă amenajarea ca terase înverzite (vezi Articolul 14)).

, (10) Învelitorileîn pantă (cu șarpantă) vor respecta următoarele condiții:

 • a. Panta învelitorii va fi cuprinsă între 11° și 45° (20%-100%).

 • b. Se recomandă utilizarea materialelor ceramice neglazurate (olane, țiglă), tradiționale. Se admite utilizarea materialelor moderne de bună calitate, rezistente la condițiile zonei, cu finisaj mat:

" i. Tip țiglă/ șindrilă: țiglă metalică, țiglă de beton, solzi din PRIMĂRIA          Vji^ON<S7ANț-fil3rocin1ent' șindrilă bituminoasă; culorile admise vor fi din gama

...........DîP'if ȚiA URBANISM

Anexă la avizul nr-


.............. . cărămiziu-brun, similare ceramicii.

ii. Materiale în foi: tablă plană zincată, tablă vopsită- plană sau ^Tcutată cu cute mici18. Tabla va fi vopsită în culori din gama cărămiziu-brun-gri.


se admit pentru realizarea învelitorilor:

 • i.  materiale cu durabilitate scăzută precum materialele plastice

 • ii.  azbocimentul și tabla strălucitoare de aluminiu

 • iii.  panouri ondulate/ cutate cu cute mari/ adânci (specifice copstrucțiilor industriale)

  (11) regulamentul de signalistică aprobat de Consiliul local al municipiului Constanța.

  (12) Ca elemente importante în definirea imaginii urbane, vitrinele vor beneficia de un design de bună calitate.


Firmele și alte elemente publicitare vor respecta regulile stabilite prin

 • (13)      Se interzice dispunerea antenelor satelit, unităților exterioare ale sistemelor de climatizare, a coșurilor metalice de evacuare și a altor elemente ale instalațiilor care nu fac parte din arhitectura inițială a construcțiilor pe fațadele orientate spre circulația publică.

 • (14)      Clădirile noi vor îngloba în arhitectura clădirii echipamentele tehnice necesare, astfel încât cablurile, conductele și dispozitivele tehnice să nu fie vizibile din spațiul public.

 • (15)       Este interzisă utilizarea materialelor cu finisaje lucitoare, cu efect de orbire sub incidența razelor solare.

 • (16)       Este interzisă utilizarea la exterior a materialelor destinate finisajelor interioare (precum faianța, gresie, lambriuri PVC, tapet etc).

 • (17)       Este interzisă utilizarea elementelor decorative de proastă factură, fals artistice (exemple: baluștri, colonițe, turnulețe, amestecuri diverse de stiluri arhitecturale, pastișe, imitarea stilurilor istorice) care crează o imagine inadecvată locului.

Articolul 13)ÎNĂLȚIMEA CONSTRUCȚIILOR

 • (1) înălțimea maximă admisă este H max — 10,0 metri.

 • (2) înălțimea construcțiilor stabilită potrivit alin.precedent se măsoară pe perimetrul construcției, de la cota terenului natural, înainte de de executarea lucrărilor de construire, până punctul cel mai înalt al streașinii/ cornișei/aticului.

 • (3) înălțimea acoperișului nu va depăși 4,0 metri peste nivelul streașinii/ cornișei.

 • (4) Se admit mansarde în următoarele condiții:

 • a.  Se se înscriu în volumul acoperișului realizat cu respectarea reglementărilor de la Articolul 12)

 • b. Nu ocupă mai mult de 60% din aria nivelului curent

 • (5) Este admisă realizarea de subsoluri, cu respectarea studiului geotehnic. Numărul subsolurilor va fi determinat în funcție de necesitățile tehnice și funcționale19.

 • (6) Față de înălțimea maximă înscrisă la alin.(l) se admit depășiri de maxim 2,0 metri numai pentru alinierea la cornișa/ streașină regimului de construire înșiruit sau cuplat.

  clădirilor învecinate, în cazul


  «iii                                .. J .. J I.I.M» w ——

  ață de cortStrBfețiilejîhveâîtiațe.,

  'PRJMĂFUA MUWCIpțuiu. CONSTANȚA OJPSCȚîA UR.B Al- ISM

  Sf H-?$I»I(SÂRE Anexă ls jvizul                      /*)


 • (7) înălțimea construcțiilor se va corela cu distanțele astfel încât să se respecte cerințele de însorire.

Articolul 14)SPAȚII LIBERE ȘISPA ȚII PLANTATE '

Autorizarea executării lucrărilor de construcții este admisă numai dacă se asi^jdL/a-sol, pe suprafața fațadelor construcțiilor și pe terasele/1 acdoeîisu/~'^^wțh procentele minime de spații, verzi prevăzute în Hotărârea CsSsitttrtui Județean Constanța nr.152/2013 iar amenajarea spațiilor verzi se va face cu tipurile ere plante cuprinse în anexa 2 la Hotărârea menționată.

Articolul 15)ÎMPREJMU)RI

 • (1) împrejmuirile se vor realiza obligatoriu din materiale durabile și de calitate.

 • (2) Se interzice utilizarea elementelor prefabricate din beton „decorativ" sau a elementelor prefabricate din plastic care imită împrejmuirile din lemn, metal sau beton "decorativ".

 • (3) Pentru spații comerciale și alte servicii cu accesibilitate publică separația față de spațiul public poate face prin borduri, pavaje, garduri vii sau cu împrejmuiri joase (Hmax.=0,90 metri).

 • (4) Pentru locuire și alte utilizări care presupun protecție, delimitarea față de spațiul public se va realiza cu împrejmuiri înalte care vor respecta următoarele reguli:

 • a. vor avea înălțimea minimă de 1,80 metri și înălțimea maximă de 2,20 m, din care un soclu opac cu înălțimea minimă de 0,3 metri și înălțimea maximă de 0,8 metri și o parte transparentă/traforată, realizată din grilaj metalic sau scânduri din lemn, care pernițe vizibilitatea în ambele direcții și pătrunderea vegetației;

 • b. Tratamentul arhitectural al împrejmuirii va fi corelat cu cel al clădirilor aflate pe parcelă, urmărindu-se totodată realizarea unei imagini unitare la nivelul circulațiilor publice;

 • c. împrejmurile vor putea fi dublate de garduri vii;

 • d. Nu se admite dublarea părții transparente a împrejmuirii cu materiale opace;

 • e.  Porțile se vor deschide fără a afecta spațiul public.

 • (5) împrejmuirile orientate spre limitele laterale/ posterioare20 vor fi, de regulă, opace, vor avea înălțimea minimă de 2,20 metri și înălțime maximă de 2,50 metri.

Capitolul IV. POSIBILITĂȚI MAXIME DE OCUPARE ȘI UTILIZARE A TERENULUI

AiUcolu! 1TPROCENT PAAXIM DE OCUPARE A TERENULUI NN"'

POTmax=60%.


 • (1) CUTmax = 1,3 mpADC/mp.teren.

 • (2) Pentru mansărdării realizate în condițiile alin.(4) de la Articolul 13) se poate

admite CUTmax = 1,51 mpADC/mp.teren.

JUDEȚUL CONSTANȚA PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANȚADIRECȚIA URBANISM


VISAT tfESCHIMBÂR Anexă ia avizul nr.

ARHITECT ȘEF


Plan Urbanistic Zonal Unirii nr.67, municipiul Constanța

 • D. ZRCM 2_1 - SUBZONA MIXTA CU CLĂDIRI A VÂND REGIM DE ÎNĂLȚIME MIC SI REGIM DE CONSTRUIRE DISCONTINUU, CONȚINÂND SERVICII DE INTERES GENERAL, MICĂ PRODUCȚIE NEPOLUANTĂ ȘI LOCUINȚE

Capitolul I. GENERALITĂȚI: CARACTERUL ZONEI

CONSIDERA ȚII GENERALE

(1) Cuprinde partea din zona studiată situată la intersecția str.Unirii cu str.lt.Gh.Economu, ce se caracterizează prin:

 • a.  Mixitate funcțională: servicii comerciale, mică producție, locuințe;

 • b.  construcții cu regim mic de înălțime (P - P+2) și densitate relativ ridicată;

 • c.  parcele în general reduse (200-400 m), cu deschidere redusă (8,0-15,0 metri).

Capitolul 11' UTILIZARE FUNCȚIONALA

Articolul 1) UTILIZĂRI ADMISE

 • (1) locuințe cu partiu obișnuit si locuințe cu partiu special care includ spatii pentru profesiuni liberale;

 • (2) Construcții și amenajări aferente utilizării de bază-pietonale, parcaje, garaje, spații plantate, împrejmuiri

  _căi.. de,..acces „carQsahile.^i,__________

  JUDEȚUL CONSTANT A

  ' PFWW*A MUNICIPiULlh CONSTANȚA DIPECTlA URBANISM

  VH’AT     MLSCHIMBARE

  Anexă ia svizui nr.


Articolul 2) UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIȚIONĂRI

 • (1) instituții și echipamente publice;

 • (2) Funcțiuni terțiare cu capacitate și adresabilitate redujă: comerț cu amănuntul în structuri de vânzare

b. Alimentație publică (pizzerie, fast-food, cafenea/ ceainărie; covrigărie/simigerie etcj cu condiția ca localurile care desfac


a.


alcoolice să fie amplasate la mai mult de 100 m de unități de ocrotire și unități de educație pentru minori sau de lăcașuri de cult;

 • c.  Servicii cu acces public (tipărire și multiplicare, agenție de turism, servicii IT, salon de estetică și întreținere corporală și alte asemenea);

 • d. Servicii profesionale (cabinete medicale, birouri de avocatură, notariat,

servicii de consultanță, birou de contabilitate, atelier / birou de proiectare / topografie și alte asemenea)

 • e. Servicii manufacturiere (reparații obiecte de uz casnic, depanare electrocasnice / instalații, asistență IT, manufactură fină, reparații încălțăminte, croitorie, marochinărie, tapițerie, rame și tablouri, oglinzi ș.a.)

 • f.  Structuri de primire turistică de mică capacitate: pensiuni

 • (3) Administrarea afacerilor și servicii bancare: sedii de firme, clădiri de birouri, agenție bancară, firmă asigurări, ș.a.

 • (4) loisir și sport în spații acoperite.

 • (5) Mică producție care nu necesită trafic greu și nu are mai mult de 5 lucrători/ schimb

 • (6) parcaje la sol si multietajate;

 • (7) Publicitate potrivit regulilor stabilite prin regulamentul de signalistică aprobat de Consiliul local al municipiului Constanța.

 • (8) Anexe gospodărești30;

  (9) Utilizările înscrise la alineatele precedente se admit cu condiția respectării Normelor de igienă și si

  ANEXA pag.46)  primârS® icwju* ,^SÎANTA OIReCȚIA JURBAt ISi’JÎ

  Articolul 3) UTILIZĂRI INTE1ZISEWW 6

  • (1) Oricare alte utilizări dece t

  • (2) Utilizările admise potrivii

  program prelungit după horele 22:0d~s^â-gengF€

  autovehicule. Prin utilizare care crează aglomerați de persoane se înțelege acea utilizare care presupune perturbarea fluxului pietonal prin staționarea persoanelor în dreptul obiectivului. Prin utilizări care crează aglomerație de autovehicule se înțelege orice utilizare care presupune perturbarea traficului


  i| reglqțRfc«ifgfîl6Ș^-iă^


  ticolul 2).


  și Articolul 2) dacă au


  a aglomerație de persoane și


rutier sau pietonal prin staționarea autovehiculelor pe domeniul public în locuri neamenajate/ nereglementate în acest scop sau prin generarea unui flux de intrare/ieșire mai mare de 1 autovehicul/10 minute.

 • (3) Lucrări de terasament de natură să afecteze amenajările din spațiile publice și construcțiile de pe parcelele adiacente.

 • (4) Orice lucrări de terasament care pot să provoace scurgerea apelor pe parcelele

vecine sau care împiedică evacuarea și colectarea apelor meteorice.

Capitolul HL- CONDIȚII DE AMPLASARE, ECHIPARE ȘI CONFIGURARE A

L’jNS I KJI liL0R

Articolul 4) CARACTERISTICI ALE PARCELELOR CONSTRUIBILE (SUPRAFEȚE, FORME, DIMENSIUNI)

(1) Pentru locuințe individuale precum și pentru locuințe individuale care au la parter spații pentru servicii ce ocupă maxim 30% din ACD, sunt considerate construibile parcelele care îndeplinesc condițiile din Tabelul 3.

Regimul de construire

Dimensiune minima

Raport între lățime și adâncime parcelă l/L

Unghiul a format de frontul la stradă cu fiecare din limitele laterale

Suprafața S (mp)

Front /

(m)

înșiruit

150

8

1/1v1/5

75° t105°

30 Potrivit definiției din anexa 2 la Legea 50/1991, republicată, cu modificările ulterioare

Regimul de

Dimensiune minima

Raport între lățime

Unghiul a format de

Cuplat

200

12

Izolat

200

12

Tabelul 3 Condiții de construibilitate a parcelelor pentru locuire în ZRCM2_1

 • (2) Pentru alte utilizări admise, gabaritele minime ale parcelelor trebuie să îndeplinească condițiile din Tabelul 2:

  Regimul de construire

  Dimensiune minima

  Raport între lățime și adâncime parcelă l/L

  Unghiul a format de frontul la stradă cu fiecare din limitele laterale

  Suprafața S (mp)

  Front /

  (m)

  înșiruit31

  150

  8

  Cuplat32

  250

  " 12

  2/14-1/5

  75° -e-105°

  Izolat

  350

  12

Tabelul 4 Condiții de construibilitate a parcelelor pentru alte funcțiuni decât locuirea în ZRCM2_1


 • (3) Față de prevederile din Tabelul 3 și-Tabelul 4 se fac următoarele precizări:

 • a.  Pentru,cjfrelecuprinșeânTpbe/u/ 3 și Tabelul 4 se admite o toleranță de 10%.

 • b. Pentru parcelele dezmembrate în adâncime, sau pentru parcele cu forme neregulate, care îndeplinesc condițiile de soluționare a accesului prevăzute la Articolul 9) se consideră frontul / și raportul,///. în zona în care parcela se lărgește și se poate trasa edificabilul potrivit prevederilor de la Articolul 6) și Articolul 7), dacă edificabilul astfel trasat îndeplinește următoarele condiții minimale:

 • i.  suprafața edificabilului să fie de cel puțin 50 mp. , !

 • ii.  Lățimea minimă a edificabilului este de 4,0 metri

 • (4) Regulile minimale privind suprafața și dimensiunile nu se aplică parcelelor destinate lucrărilor speciale (în general cele destinate echipamentelor tehnico-edilitare), spațiilor verzi, spațiilor de parcare și altor asemenea utilizări.

..1 rfiml.il £;!                         P-i’r'Ț nc p. r> r r ț-p r r p / ,■ p nițr>! rpp

 • (1)    Străzile vor păstra prospectele actuale, de stradă de categoria a IIl-a, potrivit planșei REGLEMENTĂRI URBANISTICE, SC. 2000. Racordarea aliniamentelor la intersecția străzilor se va face prin taierea colțului după o linie perpendiculară pe bisectoarea unghiului dintre aliniamente, cu o lungime de minim 8,0 metri.

 • (2)    în zona rezervată drumului se admit numai amenajări și instalații legate de circulația și staționarea vehiculelor și pietonilor, lucrări de infrastructură tehnico-edilitară în varianta de amplasare subterană, plantații de aliniament, signalistică ce respectă Regulamentul de signalistică aprobat de Consiliul local al municipiului Constanța cu H.C.L.M.Ct. nr. 260/2010.


  • 31 Numai în caz de compatibilitate funcțională

  • 32


JUDEȚUL CONSTAK Tf. PRIMĂRIA MUNiCfRfULU c ȚIA iiWUi i. -VIZAT ;

Anexă la avijui

ARHITECT $i-


Articolul 6) AMPLASAREA FAȚĂ DE ALINIAMENT

 • (1)    La amplasarea construcțiilor noi se va urmări acoperirea calcanelor existente ale construcțiilor în stare bună, dacă nu intervine o incompatibilitate funcțională și se va evita crearea de noi calcane vizibile din spațiul public.

 • (2)    Amplasarea construcțiilor principale va fi la aliniament (Ra=0) sau retrasă de la aliniament (Ra>0), după cum urmează:

 • a. Construcțiile se amplasează pe aliniament în oricare din următoarele cazuri:

 • i. dacă ambele construcții de pe parcelele adiacente sunt amplasate pe aliniament;

 • ii. dacă noua construcție se cuplează la calcan cu o construcție amplasată pe aliniament.

 • b. în oricare alte cazuri decât cele înscrise la lit.a amplasarea construcțiilor va fi retrasă de la aliniament.

 • (3)    în cazul construcțiilor retrase de la aliniament se vor respecta următoarele reguli:

 • a.  retragerea va fi cuprinsă între Ramîn = 2,00 metri și Ramax = 6,00 metri.

 • b.  în cazul cuplării la calcan, în aplicarea prevederilor alin.(l), se preia linia

"“‘’^jyDEȚULCONSTM^TA        ^iniere a construcției adiacente (Rav), pe cel puțin 2,0 metri, chiar

MĂRIA NtUNICiPlOLU CONSTANȚJ^ nu se încadrează între limitele înscrise la lit.a, însă cu respectarea

PRII

VRAT S--PR.E *

ARHITECT șef


DIRECȚIAPrevederilor de la alin.(3); dacă retragerea de la aliniament a vecinului Rau ' '' ' :     ' rcuprinsă între 0,04-2,0 metri, retragerea vecinului devine retragere


T minimă admisă (Ramîn = Ravj.

că construcția se cuplează la ambele calcane se preia retragerea y^\.. ..ambelor construcții adiacente potrivit lit.(3)b.

• d; Pentru construcțiile izolate se poate admite o retragere majorată peste Rfmax , justificată prin cerințe funcționale, prin păstrarea unor arbori maturi, sau alte restricții specifice amplasamentului.

(4)


Depășirea aliniamentului este interzisă, atât pentru nivelurile supraterane cât și pentru nivelurile subterane. Nu sunt admise niciun fel de rezalitări21 care să depășească aliniamentul, afectând circulația pietonală (trepte, rampe, jardiniere etc).

(5)


Față de prevederile alin.(4) se admit următoarele excepții locale:

 • a. cornișele/ streșinile a căror cotă inferioară este situată la mai mult de 4,0 metri peste cota trotuarului pot depăși aliniamentul cu maxim 0,9 metri, dacă:

i. nu afectează zona de protecție a rețelelor edilitare sau arborii de aliniament,

ii. proiecția lor nu se apropie la mai puțin de 0,5 metri de marginea trotuarului,


iii. acoperișul este echipat cu sistem de colectare a apelor pluviale și parazăpezi.

b. Balcoanele, bovindourile și consolele a căror cotă inferioară este situată la mai mult de 4,0 metri peste cota trotuarului și ocupă maxim 1/3 din lățimea construcției pot depăși aliniamentul cu maxim 0,9 metri, dacă:

i. nu afectează zona de protecție a rețelelor edilitare sau arborii de aliniament,


ii. proiecția lor nu se apropie la mai puțin de 0,5 metri de marginea


trotuarului


(6)

(7)


iii. sunt situate la cel puțin 2,0 metri de limitele laterale ale parcelei, în cazul intervențiilor la construcțiile existente care șe mențin se admite păstrarea retragerii actuale, chiar dacă nu se încadrează în prevederile alin.(3), dacă sunt respectate prevederile de la alin.(4)-(5).

Limita minimă de retragere (Ramin) se aplică tuturor nivelurilor țsupraterane ale clădirilor (inclusiv demisolurilor) cu următoarele excepții:

 • a.  cornișele/ streșinile și parasolarele pot depăși limita minimă de retragere maxim 1,20 metri cu respectarea prevederilor alin.(4)-(5);

 • b. alte depășiri, care nu vor ocupa în elevație, cumulat, mai mult de 1/3 din lungimea fațadei se pot admite, cu respectarea prevederilor alin.(4)-(5),


după cum urmează:(8)

 • (9)

 • (10)


 • i. terase, balcoane sau bovindouri ca ie ies dinjîptari^lș^țaidgi-^^ maxim 1,20 m și sunt situate la minlm^O^cfe‘'fiHîiltSl^'lâ/tferrăl®NSTANTA

■         i .                                           uiR-c Ți a Ufțgfij’ îsm

aleparaelei-.                           ,

 • ii. copertine necirculabile                An&aa                          &

Fâșia dintre aliniament și retragerea minimă dm/s^^^Utju^fâșie aedificandi, în care nu se permite nici orrstfUGție-, împrejmuirilor, aleilor de acces, platformelor pietonale^-sr"c acceselor în construcție, elementelor de semnalistică, teraselor neacc/perite ridicate cu maxim 0,40 metri peste cota terenului natural.
Pentru parcelele de colț amplasarea față de aliniament se stabilește față de ambele străzi, cu aplicarea prevederilor de la Articolul 5).


Anexele se amplasează obligatoriu retrase de la aliniament. Se interzice amplasarea anexelor pe poziții mai avansate decât construcția principală față de aliniament.


Articolul 7) AMPLASAREA FAȚĂ DE LIMITELE LATERALE ȘI POSTERIOARE

 • (1) în cazul existenței unui calcan pe una dintre limitele laterale clădirea se va alipi de acesta și se va retrage față de limita opusă potrivit prevederilor de la alin.(4) lit.b-c.

 • (2) în cazul existenței calcanelor pe ambele laturi ale parcelei, se va închide frontul.

 • (3) Calcanele noi create potrivit alin.(l)-(2) nu vor depăși lungimea calcanelor existente. în cazul în care adâncimea construcției, determinată de limita minimă de retragere de la aliniament (Ramîn) stabilită la Articolul 6) și retragerea posterioară minimă stabilită la alin.(5) permite prelungirea edificabilului dincolode limita calcanului/ calcanelor existente, dincolo de limita calcanelor edificabilul se decupează potrivit regulilor de la alin.(4).

 • (4) în cazul construcțiilor retrase față de limitele laterale, retragerile minime admise

sunt:

în cazul zidurilor fără ferestre/ goluri cu vedere:

i. 0,60 metri, dacă înălțimea zidului nu depășește 3,0 metri;

1,0 metru, dacă înălțimea zidului depășește 3,0 metri (fără a depăși 10,0 metri).

BIPsic-ȚIÂ UR0ĂNIS&U în cazdl zidurilor cu ferestre cu vedere, precum și în cazul balcoanelor, WÎAT ^ESC^5MBAB|^,gjj|or bovindourilor și teraselor, retragerea minimă admisă este de % in înălțimea zidului orientat către limita laterală respectivă, dar nu mai țin dje 2,0 metri; reglementarea se aplică dacă înălțimea zidului orientat pre limita laterală respectivă nu depășește 10,0 metri;

în cazul zidurilor care depășesc 10,0 metri retragerea minimă admisă față de limitele laterale va fi de % din înălțimea zidului orientat către limita laterală respectivă, dar nu mai puțin de 3,0 metri.

(5) Prin excepție de la prevederile alin.(l), nu este obligatorie cuplarea la calcan în cazul incompatibilității funcționale. Față de prevederile de la alin.(2) nu se admit


a.


+k~


JU0EȚUL CONSTANȚA PRIMĂRIA MIJNieiplUUJi CONSTANȚA


AnaxS la avidul nr.excepții - în porțiunile de țesut cu regim de construire continuu nu se admite amplasarea construcțiilor incompatibile.

 • (6) Retragerea minimă față de limita posterioară este de 22/z din înălțimea zidului orientat către limita posterioară, dar nu mai puțin de 3,0 metri. Prin excepție, în cazul existenței unui calcan pe limita posterioară de admite cuplarea la acesta.

 • (7) Pentru parcelele de colț nu există retragere posterioară ci numai retrageri laterale.

- (8) Cuplarea la calcan se realizează între construcții din aceeași categorie: se cuplează construcții principale între ele și anexe între ele. Nu este obligatorie cuplarea cu o construcție în stare precară dacă este posibilă o altă soluție de organizare a incintei.

 • (9) Este permisă adosarea la împrejmuirile opace de pe limitele laterale și posterioare a anexelor care nu depășesc înălțimea împrejmuirii, cu orientarea scurgerii apelor spre incinta proprie.


 • b. minim 1,0 metru dacă niciuna dintre construcții nu are la parter ferestre cu vedere orientate spre cealaltă.

 • (3) Distanța minimă între anexele nealipite de pe aceeași parcelă va fi de 1,0 metru.

 • (4) Distanțele se măsoară în punctul cel mai apropiat dintre clădiri.

Articolul 9) CIRCULAȚII ȘI ACCESE

 • (1) Reguli pentru accesele carosabile:

 • a.  Prin acces carosabil se înțelege accesul cu gabarit de trecere a autovehiculelor dintr-o cale rutiera deschisă,circulației,publice (in cazuri speciale poate fi și o alee ocazional carosabilă).

 • b. Autorizarea executării construcțiilor este permisă numai , dacă bxistă posibilități de acces carosabil la drumurile publice, direct direct sau (după caz) prin servitute reglementată urbanistic23 și legal24,

 • c.  Accesul carosabil definit în cadrul prezentului articol este un acces individual al parcelelor, care trebuie să îndeplinească cerința urbanistica minimală de a avea o lățime de 3,00 metri. Aceasta inseamna ca nicio parcelă nu este permis a avea o deschidere liberă mai îngustă *de 3,00 metri la drumul deschis circulației publice. în cazul incintelor la care, datorită funcțiunii sau conformării este necesar accesul autospecialelor de stingere a incendiilor deschiderea minimă se majorează la 4,00 metri25.

 • d. Orice acces la drumurile publice se va face conform avizului și autorizației speciale eliberate de administratorul acestora.

 • (2) Reguli pentru accese pietonale și pentru deplasări nemotorizate:

 • a. Autorizarea executării construcțiilor și a amenajărilor de orice fel este permisă numai dacă se asigură accese pietonale, potrivit importanței și destinației construcției.

 • b. în sensul prezentului articol, prin accese pietonale se înțelege căile de acces pentru pietoni, dintr-un drum public, care pot fi: trotuare, alei, străzi pietonale, piețe pietonale, precum și orice cale de acces public pe terenuri proprietate publică sau, după caz, pe terenuri proprietate privată grevate de servitutea de trecere publică, potrivit legii sau obiceiului.

 • c.  Accesele pietonale vor fi conformate astfel încât să permită circulația persoanelor cu handicap, care folosesc mijloace specifice de deplasare.

Articolul 10)STAȚIONAREA AUTOVEHICULELOR


 • (1) Staționarea autovehiculelor va fi asigurată în afar

 • (2) Autorizarea construcțiilor se va cu respectarea numărului minim de locuri de parcare pentru II autorizate pe raza municipiului Constanța, aprobat cu Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Constanța nr.113/2017.


Articolul 11) CONDIȚII DE ECHIPARE EDILITARĂ

(1) Autorizarea executării construcțiilor noi este permisă numai dacă există posibilitatea racordării de noi consumatori la rețelele existente de apă, la instalațiile de canalizare și de energie electrică.

 • (2)_Lucrările de branșare la rețele se execută în varianta de amplasare subterană, cu ________                        ctarea reglementărilor tehnice specifice în vigoare.


^ShFp?U^CONSfWWd|ple de branșament și contorizare vor fi integrate în împrejmuiri în cazul ilor retrase de la aliniament. în cazul clădirilor situate pe aliniament sau u incinte fără împrejmuire la stradă contoarele vor fi amplasate în firide, tul construcției va include soluții de integrare arhitectural-estetică a firidelor de branșament și contorizare.


DIRECTIV

’Vl&T                   pent

6xă la avizul

ARHITECT- șef
corn

 • (7) Culorile pentru finisarea suprafețelor vor fi pastelate, deschise, apropiate de cele naturale. Se interzice folosirea culorilor saturate, stridente, închise la toate elementele construcției.

 • (8) Acoperirea construcțiilor poate fi plată (cu terasă) sau în pantă (cu șarpantă).

 • (9) In cazul învelitorilor în terasă se recomandă amenajarea ca terase înverzite (vezi Articolul 14)).

 • (10)      Învelitorileîn pantă (cu șarpantă) vor respecta următoarele condiții:

 • a.  Panta învelitorii va fi cuprinsă între 11° și 45° (20%-100%).

 • b. Se recomandă utilizarea materialelor ceramice neglazurate (olane, țiglă), tradiționale. Se admite utilizarea materialelor moderne de bdriă calitate, rezistente la condițiile zonei, cu finisaj mat:

 • i.  Tip țiglă/ șindrilă: țiglă metalică, țiglă de beton, solzi din fibrociment, șindrilă bituminoasă; culorile admise vor fi din gama cărămiziu-brun, similare ceramicii.

 • ii.  Materiale în foi: tablă plană zincată, tablă vopsită- plană, șau... „ cutată cu cute mici26. Tabla va fi vo| cărămiziu-brun-gri.

  isită în ciilSH. fdîn^gă’ifiS^

  PRIMĂRI MUNiCiPfUiÂh CONSTANȚA DIRECȚIA URBAMSM VSTAT     MfcSCHIMBARE

  niniu arh’.tț OT ȘEF li


 • c.  Nu se admit pentru realizarea învelitorilor:

 • i.  materiale cu durabilitate scăzută precum

 • ii.  azbocimentul și tabla strălucitoare de alu

 • iii.  panouri ondulate/ cutate cu cute construcțiilor industriale)

 • (11)       Firmele și alte elemente publicitare vor respecta regulile stabilite prin regulamentul de signalistică aprobat de Consiliul local al municipiului Constanța.

 • (12) ,     Că elemente importante în definirea imaginii urbane, vitrinele vor

beneficia de un design de bună calitate.

 • (13)     < Se interzice dispunerea antenelor satelit, unităților exterioare ale sistemelor de climatizare, a coșurilor metalice de evacuare și a altor elemente ale instalațiilor care nu fac parte din arhitectura inițială a construcțiilor pe fațadele orientate spre circulația publică.

 • (14)      Clădirile noi vor îngloba în arhitectura clădirii echipamentele tehnice necesare, astfel încât cablurile, conductele și dispozitivele tehnice să nu fie vizibile din spațiul public.

 • (15)       Este interzisă utilizarea materialelor cu finisaje lucitoare, cu efect de orbire sub incidența razelor solare.

 • (16)       Este interzisă utilizarea la exterior a materialelor destinate finisajelor interioare (precum faianța, gresie, lambriuri PVC, tapet etc).

 • (17)       Este interzisă utilizarea elementelor decorative de proastă factură, fals artistice (exemple: baluștri, colonițe, turnulețe, amestecuri diverse de stiluri arhitecturale, pastișe, imitarea stilurilor istorice) care crează o imagine inadecvată locului.

Articolul 13) ÎNĂL ȚIMEA CONSTR UCȚIIL OR

 • (1) înălțimea maximă admisă este Hmax = 10,0 metri.

 • (2) înălțimea construcțiilor stabilită potrivit alin.precedent se măsoară pe perimetrul construcției, de la cota terenului natural, înainte de de executarea lucrărilor de construire, până punctul cel mai înalt al streașinii/ cornișei/ aticului.

 • (3) înălțimea acoperișului nu va depăși 4,0 metri peste nivelul streașinii/ cornișei.

 • (4) Se admit mansarde în următoarele condiții:

 • a.  Se se înscriu în volumul acoperișului realizat cu respectarea reglementărilor de la Articolul 12)

 • b. Nu ocupă mai mult de 60% din aria nivelului curent.

 • (5) Este admisă realizarea de subsoluri, cu respectarea studiului geotehnic. Numărul subsolurilor va fi determinat în funcție de necesitățile tehnice și funcționale27.

 • (6) Față de înălțimea maximă înscrisă la alin.(l) se admit depășiri de maxim 2,0 metri numai pentru alinierea la cornișa/ streașină clădirilor învecinate, în cazul regimului de construire înșiruit sau cuplat.

 • (7) înălțimea construcțiilor se va corela cu distanțele față de construcțiile învecinate, astfellncât să se respecte cerințele deînsorire.

Articolul 14)SPAȚII LIBERE ȘI SPAȚII PLANTATE

Autorizarea executării lucrărilor de construcții este admisă numai dacă se asigură, la

sol, pe suprafața fațadelor construcțiilor și pe terasele/ acoperișul clădirilor, procentele minime de spații verzi-prnvnzutn în Hotărârea Consiliului Județean Constanța nr.152/2013 iar amenaja cuprinse în anexa 2 la Hotărârea me

iționată. DIRECȚIA URBANISM

VIZAT SPKE NESGHIMBÂRE

Anexă la avizul n


Articolul 15) ÎMPREJMUIRI


 • (1) împrejmuirile se vor realiza oblidatoriiA^HiiTE^PȘg

 • (2) Se interzice utilizarea elementetUI piufdbr Tcate  elementelor prefabricate din plastic care irrytâ îm beton "decorativ".

  mUirile din lemn, metal sau


 • (3) Pentru spații comerciale și alte servicii cu accesibilitate publică separația față de spațiul public poate face prin borduri, pavaje, garduri vii sau cu împrejmuiri joase (Hmax.=0,90 metri).

 • (4) Pentru locuire și alte utilizări care presupun protecție, delimitarea față de spațiul public se va realiza cu împrejmuiri înalte care vor respecta următoarele reguli:

 • a. vor avea înălțimea minimă de 1,80 metri și înălțimea maximă de 2,20 m, din care un soclu opac cu înălțimea minimă de 0,3 metri și înălțimea maximă de 0,8 metri și o parte transparentă/traforată, realizată din grilaj metalic sau scânduri din lemn, care pernițe vizibilitatea în ambele direcții și pătrunderea vegetației;

 • b. Tratamentul arhitectural al împrejmuirii va fi corelat cu cel al clădirilor aflate pe parcelă, urmărindu-se totodată realizarea unei imagini unitare la nivelul circulațiilor publice;

 • c. împrejmurile vor putea fi dublate de garduri vii;

 • d. Nu se admite dublarea părții transparente a împrejmuirii cu materiale opace;

 • e.  Porțile se vor deschide fără a afecta spațiul public.

 • (5) împrejmuirile orientate spre limitele laterale/ posterioare28 vor fi, de regulă, opace, vor avea înălțimea minimă de 2,20 metri și înălțime maximă de 2,50 metri.

Capitolul IV. POSIBILITĂȚI MAXIME DE OCUPARE ȘI UTILIZARE A TERENULUI

Articolul 16) PROCENT MAXIM DE OCUPAREA TERENULUI (POT) POTmax=60%.

Articolul 17) COEFICIENT MAXIM DE UTILIZAREA TERENULUI (CUT)

 • (3) CUTmax = 1,6 mpADC/mp.teren.

 • (4) Pentru mansardării realizate în condițiile alin.(4) de la Articolul-13) se-poate admite CUTmax = 1,85 mpADC/mp.teren.

  :—”1

  PRIMARA     iP’UL0      iANȚA

  OfRș.r Ț k UStP'V T    _

  Anexa 13

  ARHiTf CT
F. ZRE 1  - SUBZONA ECHIPAMENTELOR PUBLICE

DISPERSATE, LA NIVEL DE CARTIER SI COMPLEX REZIDENȚIAL EXISTENTE

Cuprinde imobilele marcate pe planșa de reglementări din PUZ.

Se aplică prevederile din Regulamentul local de urbanism aferent Planului Urbanistic

General aprobat al Municipiului Constanța, aprobat cu H.C.L.M.Ct. nr.653/1999 (prelungit) cu modificările ulterioare29 30.

G. ZRL 4 - SUBZONA LOCUINȚELOR COLECTIVE MEDII

(P + 3 - 4) SITUATE IN ANSAMBLURI PREPONDERENT REZIDENȚIALE

(1) Cuprinde imobile existente a. căror funcțiune se menține (vezi planșa de reglementări), cu precizarea că, în cazul imobilelor situate pe str.Unirii la nord de subzona ZRL 5_1 se propune corectarea erorii materiale din Schema UTR-urilor

din PUG, respectiv în Ioc de ZRE 1 se va citi ZRL 4.

(2) Se aplică prevederile din Regulamentul local de urbanism aferent Planului Urbanistic General aprotraT^^nffifflM^g^^anța, aprobat cu H.C.L.M.Ct.

’  nr.653/1999 (prelurjgi^j^prt^^ijftecjQ^ANIFAnt ru ZRL 4, conform

nr.653/1999 (prelur alineatului anterior.


DIRECȚIA URBâ.f.l-SM

VIZAT Sif’KE HESCHifSBARE

Anexă la avizul nr.


n. ZRCM 2 - SUB

ÎNĂLȚIME

CONTINUU SAU


MIC SI .REGIM DE C

DISCONTINUU

 • (1) Cuprinde imobile existente a căror funcțiune se menține, cu precizările din alineatele următoare.

 • (2) Pentru imobilul din b-dul Mamaia nr.284 (vecin cu zona de studiu), dată fiind funcțiunea reală mixtă a imobilului, incintă+construcții, conținând instituții, servicii și echipamente publice, servicii de interes general (servicii manageriale, tehnice, profesionale, sociale, colective si personale, comerț, hoteluri, restaurante, loisir), activitati productive mici, nepoluante si locuințe, ce a existat și s-a perpetuat de la data elaborării PUG-ului, se propune corectarea erorii materiale din Schema UTR-urilor din PUG, respectiv în loc de ZRA 3 se va citi ZRCM 2.

 • (3) în mod corespunzător, la intersecția str.Unirii cu str.lt.Economu, se propune corectarea erorii materiale din Schema UTR-urilor din PUG, respectiv în loc de ZRE 1 se va citi ZRCM 2.

 • (4) Se aplică prevederile din Regulamentul local de urbanism aferent Planului Urbanistic General aprobat al Municipiului Constanța, aprobat cu H.C.L.M.Ct.

nr.653/1999 (prelungit) cu modificările ulterioare43 pentru ZRM 2, conform


alineatelor anterioare.43 Idem nota 41


1

care respecta regulile urbanistice valabile pentru amplasamentul respectiv - reguli înscrise intr-o documentație de urbanism aprobata.

2

înscrisă intr-un act valabil față de terti (grevare înscrisă în Cartea Funciară)

3

De exerpplu pânze subțiri

4

Demisolul, spre deosebire de subsol, se consideră nivel suprateran al construcției (a se vedea P118/99)

5

Separații pe limite dincolo de care nu sunt circulații publice sau alte spații cu acces public nelimitat.

6

Definiția "Construcții speciale" ă anexei 2 din Legea 50/1991, republicată, a fost modificată de pct. 11 al art. unic din LEGEA nr. 148 din 12 iulie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 534 din 15 iulie 2016.

7

A se vedea definiția din Normele de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației f ANEXA pag.18)

8

Edificabil = suprafața de teren rezultată în urma retragerilor față de limitele de proprietate ale parcelei, în cadrul căreia se va înscrie noua construcție •

9

Potrivit P118

10

ta dispunerea antenelor satelit, unităților exterioare ale sistemelor de matizare, a coșurilor metalice de evacuare și a altor elemente ale instalațiilor care u fac parte din arhitectura inițială a construcțiilor pe fațadele orientate spre circulația publică. Prin excepție, pentru construcțiile existente se admite amplasarea unităților exterioare ale sistemelor individuale de climatizare, cu condiția ca amplasarea să fie ordonată, aliniată, și fără trasee de instalații la exterior. Prin amplasare ordonată, aliniată se înțelege amplasarea în aceeași poziție în raport cu golurile fațadei, la toate nivelurile construcției.

 • (10)       Firmele vor respecta regulile stabilite prin regulamentul de signalistică aprobat de Consiliul local al municipiului Constanța.

 • (11)       Sunt interzise:

 • a.  utilizarea materialelor destinate finisajelor interioare (precum faianța, gresie, PVC tapet etc) la exterior.

11

Potrivit definiției din anexa 2 la Legea 50/1991, republicată, cu modificările ulterioare

12

ACD = Aria construită desfășurată

13

. Balcoanele, bovindourile și consolele a căror cotă inferioară este situată la mai mult de 4,0 metri peste cota trotuarului și ocupă maxim 1/3 din lățimea construcției pot depăși aliniamentul cu maxim 0,9 metri, dacă:

i. nu afectează zona de protecție a rețelelor edilitare sau arborii de aliniament,

 • ii.  proiecția lor nu se apropie la mai puțin de 0,5 metri de marginea trotuarului

 • iii.  sunt situate la cel puțin 2,0 metri de limitele laterale ale parcelei.

 • (6)    în cazul intervențiilor la construcțiile existente care se mențin se admite păstrarea retragerii actuale, chiar dacă nu se încadrează în prevederile alin.(3), dacă sunt respectate prevederile de la alin.(4)-(5).

 • (7)     Limita minimă de retragere (Ramîn), stabilită potrivit alin.(3) se aplică tuturor nivelurilor supraterane ale clădirilor (inclusiv demisolurilor) cu următoarele excepții:

 • a.  cornișele/ streșinile și parasolarele pot depăși limita minimă de retragere maxim 1,20 metri cu respectarea prevederilor alin.(4)-(5);

 • b. alte depășiri, care nu vor ocupa în elevație, cumulat, mai mult de 1/3 din lungimea fațadei se pot admite, cu respectarea prevederilor alin.(4)-(5), după cum urmează:

 • i. terase, balcoane sau bovindouri care ies din planul fațadei cu maxim 1,20 m și sunt situate la minim 2,0 m de limitele laterale ale parcelei.

 • ii.  copertine necirculabile

 • 22 Rezalit = porțiune de zid ieșită din linia fațadei, fie în scopul întăririi rezistenței (de exemplu contrafortul), fie pentru a masca un volum interior, fie din motiv decorativ, pentru a da o anumită structură planului clădirii, o anumită compoziție; în arhitectura modernă deseori un rezalit maschează instalațiile interioare

14

care respecta regulile urbanistice valabile pentru amplasamentul respectiv - reguli înscrise intr-o documentație de urbanism aprobata.

15

înscrisă intr-un act valabil față deterti (grevare înscrisă în Cartea Funciară)

16

Potrivit P118

17

spații cuprinse între învelitoare și ultimul nivel al unei clădiri al căror aspect exterior mimează mansarda, fără a respecta definiția acesteia

18

Cute cu înălțime maximă de 15 milimetri la distanță de 100-150 milimetri

19

Demisolul, spre deosebire de subsol, se consideră nivel suprateran al construcției (a se vedea P118/99)

20

Separații pe limite dincolo de care nu sunt circulații publice sau alte spații cu acces public nelimitat.

21

Rezalit = porțiune de zid ieșiță din linia fațadei, fie în scopul întăririi rezistenței (de exemplu contrafortul), fie pentru a masca un volum interior, fie din motiv decorativ, pentru a da o anumită structură planului clădirii, o anumită compoziție; în arhitectura modernă deseori un rezalit maschează instalațiile interioare

22

Distanța minimă admisă între construcțiile nealipite situate pe aceeași parcelă va fi de jumătate din înălțimea construcției celei mai înalte, dar nu mai puțin de 3,0 metri.

: (2) Prin excepție de22 la prevederile alin.(l), distanța minimă admisă între o construcție principală și o anexă parter (cu înălțime maximă Hmax < 4,0 metri), nealipite poate fi:

 • a. minim 2,0 metri dacă oricare dintre construcții are la parter ferestre cu vedere orientate spre cealalată

23

care respecta regulile urbanistice valabile pentru amplasament documentație de urbanism aprobata.

24

înscrisă intr-un act valabil față de terti (grevare înscrisă în Cartea Funciară)

25

Potrivit P118

26

Cute cu înălțime maximă de 15 milimetri la distanță de 100-150 milimetri

27

Demisolul, spre deosebire de subsol, se consideră nivel suprateran al construcției (a se vedea P118/99)

28

Separații pe limite dincolo de care nu sunt circulații publice sau alte spații cu acces public nelimitat.

29

H.C.LM.Ct.nr. 113/2017, H.C.L.M.Ct. nr.260/2010, H.C.J.Ct. nr.152/2013

30

Idem nota 41rLAM UKDANIdllb X.UMAL - 3IK. UMIKII, NN. O/j

| w£ JUDEȚUL CONSTANTA - MUNICIPIUL CONSTANTA


LEGENDA


PLANȘA 3.1 - REGLEMENTARI URBANISTICE - ZONIFICARE FUNCȚIONALA - VARIANTA 3


LIMITE


Limita zona studiu P.U.Z. S.= 44363,12 mp.

Limita proprietate teren ce a generat P.U.Z. - anterioara elaborării P.U.Z.

Limita U.T.R. cf. P.U.G. aprobat mun. Constanta

Limita U.T.R. propus cf. P.U.Z.

Limita proprietate cf. ridicare topograficaLimita edificabil general propus

Retragere minima de la aliniament

Zona H mai =45,00m

Zona H=2S+P+Supanta+3E - 2S+P+Supanta+8E

Zona Hm.x=2S+P+Supanta+2E


ZONIFICARE FUNCȚIONALA

CIRCULAȚII

| Circulație carosabila ce aparține domeniului public

| Circulație pietonala ce aparține domeniului public

JJJ Demarcație benzi de circulație

| <j=~ ' Sens de circulație

Accese (Intrare / Ieșire)

FUNCȚIUNI EXISTENTE

Locuințe individuale si colective mici cu maxim P+2E


GENERAUTATI - CARACTERUL ZONEI MIXTE (ZRL5_1)

Zona mixta (ZRL5_1) se caracterizează printr-o mare flexibilitate in acceptarea diferitelor funcțiuni de interes general si public, formând in mod continuu linearități comerciale si de servicii de-a lungul arterelor principate si segmente de linearități formate din diverse categorii de activitati comerciale, servicii, birouri si de producție concreta si abstracta, in lungul principalelor artere de penetrație in oraș si al inelelor exterioare de circulație. Totodată, zona mixta prelungește principalii poli urbani, conturează mai puternic punctele de concentrare a locuitorilor (zone de activitati. etc.)

Zona mixta (ZRL5_1) din cadrul zonei de studiu prezintă subzona funcționala

ZRL5_1 • Subzona locuințelor colective cu regim mare de Inaltime sl serviciilor - înălțimi maxime de 45,00m (de la CTA pana la atic / comisa)


UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIȚIONĂRI:

 • (1) Publicitate potrivit regulilor stabilite prin regulamentul de srgnalistică aprobat de Consiliul local al mun. Ct.;

 • (2) instituții și servicii publice/ de interes public:

 • a. educație (școli, grădinițe, afterschool, creșe ele) - separate funcțional de celelalte utilizări (se recomandă utilizarea construcției existente independente pentru aceste utilizări)

 • b. cultură (bibliotecă, mediatecă, dub, sală de întruniri, spații expoziționale etc)

 • c. funcțiuni administrative (sedii de firme, de organizații, agenții finandar-bancare etc)

 • (3) funcțiuni terțiare:

 • a. Comerț en detail în structuri de vânzare de mică și medie capadtate, supermarket

 • b. Alimentație publică (restaurant, braserie/ bistro, bar, cafenea/ ceainărie, cofetărie etc)

 • c. Spații de cazare (apart-hotei)

 • d. Servirii cu acces public (tipărire și multiplicare, servicii de educație și formare profesională, afterschool, agenție de turism, servicii IT, salon de estetică și întreținere corporală, curățătorie de haine, filială de bibliotecă / mediatecă și alte asemenea)

 • e. Servirii profesionale (cabinete medicale, birouri de avocatură, notariat, servicii de consultanță, birou de contabilitate, atelier / birou de proiectare / topografie, atelier de artă și alte asemenea)


BILANȚ TERITORIAL PROPUS AFERENT ZONEI STUDIATE PRIN P.U.Z.


ZONIFICARE

Funcțiuni propuse


Funcțiuni existente (menținute)

Locuințe individuale si colective mici cu maxim P+2 niveluri situate in afara perimetrelor de protecție

Subzona locuințelor colective medii (P+3E - 4E) situate in ansambluri preponderent rezidențiale Subzona echipamentelor publice dispersate, la nivel de cartier si complex rezidențial existente


Unitati de depozitare

Teren destinație speciala

FUNCȚIUNI PROPUSE

Locuințe inalte si servicii (ZRL5_1)

Suprafața destinata - amenajare spatii verzi la sol

RIDICARE TOPOGRAFICA

 • - stâlp beton

©    - cămin canalizare sau apa

 • - gura scurgere

O     - punct statie

—--- Zona studiata P.U.Z.

 • - Lot pentru care se întocmește P.U.Z.

 • - Imobile inscrise in cartea funciara din interior P.U.Z.

 • - Margine drum

ÎNCADRARE PUG MUN. CONSTANTA • ZONIFICARE FUNCȚIONALA


ÎNCADRARE PUG MUN. CONSTi UNITATI TERITORIALE DE REFE


REGIBENTAM UMAMISÎICE ■ ZOKRCUE FUNCȚIONALA VARAANTA3


PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ, “ /


---SECRETAR,

MARCELA ENAȘHE