Hotărârea nr. 24/2019

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA OPORTUNITĂȚII VÂNZĂRII DIRECTE A TERENULUI SITUAT ÎN MUNICIPIUL CONSTANȚA, STR. MOȚILOR NR. 8, ÎN SUPRAFAȚĂ DE 61 MP CĂTRE GHELDIAGI CHENAN ȘI GHELDIAGI ERDAN


H OTĂRÂRE privind aprobarea oportunității vânzării directe a terenului situat în municipiul Constanța, Str. Moților nr. 8, în suprafață de 61 mp, către Gheldiagi Chenan și Gheldiagi Erdan

Consiliul local al municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de

Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului primar Decebal Făgădău înregistrată sub nr. 5101/10.01.2019, raportul Comisiei de specialitate nr.l de studii, prognoze economico-sociaie, buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța, raportul Comisiei de specialitate nr. 5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului și raportul Direcției autorizare și sprijin operatori economici, Serviciul contracte nr. 5106/10.01.2019;

Având în vedere prevederile:

 • -  Legii nr. 50/1991 privind executarea lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • - art. 4 din Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică cu modificările și completările ulterioare;

 • - HCL nr. 423/25.07.2005, anexa nr. 18 privind completarea și actualizarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului privat al municipiului Constanța;

 • - art. 18, alin.(2) din anexa la HCL nr. 261/31.07.2017, privind aprobarea metodologiei de vânzare a bunurilor Imobile proprietate privată a municipiului Constanța;

Având în vedere cererea de cumpărare nr.158924/21.09.2018 depusă de către domnul Gheldiagi Chenan;

în temeiul prevederilor art.36, alin.2, lit.c, alin.5, lit.b, art.123 alin.3 și art.115 alin.l, lit.b din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE

Art.l. Se aprobă oportunitatea vânzării directe, a terenului situat în municipiul Constanța, Str. Moților nr.8, în suprafață de 61 mp, către domnul Gheldiagi Chenan și doamna Gheldiagi Erdan, conform planului anexă ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Terenul reprezintă diferență din măsurători rezultată ca urmare a întocmirii documentației cadastrale identificată cu numărul cadastral 249137 înscrisă în Cartea funciară nr.249137 a UAT Constanța, emisă de OCPI Constanța și constituie proprietate privată a municipiului Constanța.

Reglementările și funcțiunile urbanistice aprobate, sunt cele stabilite prin raportul Direcției urbanism nr. 158924/07.12.2018.

Art.2. Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre Direcției urbanism, Direcției autorizare și sprijin operatori economici, Direcției patrimoniu și cadastru, Direcției administrație publică locală, Direcției financiare, domnului Gheldiagi Chenan și doamnei Gheldiagi Erdan (prin Direcția autorizare și sprijin operatori economici), în vederea aducerii la îndeplinire și spre știință Instituției prefectului județului Constanța.

Q ^Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel: xA pentru,   —' împotrivă,


La data adoptării sunt în funcție


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR, MARCELA EWACHE

CONSTANȚA

NR....^.......

Plan de amplasament si delimitare a imobilului

Scara 1:200


Nr. cadastral

Suprafața masurata

Adresa imobilului

208 mp

Str. Moților, nr. 8, Constanta

Cartea Funciara nr.

UAT

CONSTANTA

IE

a\3-ANEXA LA

HCLM NR^A A


o

r-

Ch

oo r-302890


Fa municipiului constanța SERVICIUL CADASTRU cm^PRE NESCHIMBARE

Nr.                __________

Data <?/.//. <Wz V **      A. Date referitoa

pavela

Categoria de folosința

Suprafața Cmp)

Mențiuni

1

Cc

208

gard intre punctele 11-12-1,2-3,5-6,7-8-9-10 construcții pe limita intre punctele 1-2,3-4-5,6-7,

Total

208

10-11

B. Date referitoare

a construcții

Cod

Destinația

Suprafața construita la sol (mp)

Mențiuni

CI

CL

129

locuința parter cu 4 camere si dependințe Suprafața construita desfasurata = 129 mp nu deține certificat de performanta energetica

C2

CA

21

anexa

Total

150

Suprafața totala masurata a imobilului = 208 mp Suprafața din act = 208 mp

Inspector,


Executant,

ing. Baiceanu Liliana /#*’

/

I ..V

! 3

i s


* CeSTIFiCAT DE      %\

AUTORIZARE

;ria RO-B-F bir. 0287™ I /.im 21.10.2010 '   •$ i

BAICEANU LILIANA &'/ / //

Data: 12.07.2018 ’^wisw* ” Confirm executarea măsurătorilor la teren, corectitudinea întocmirii documentației cadastrale si corespondenta acesteia cu realitatea dinjtexen.

' f nr’TninMnMOBinîHMiiiiMi


Data:

Confirm introducerea imobilului in baza de date integrata siatrihuirea.numânilul cadastral     --


ROMANIA

|    £. JUDEȚUL CONSTANȚA

3 PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANȚA l DIRECȚIA URBANISM

NR 158924 din 07.12.2018


i DIRECȚIA AUTORIZARE ȘI SPRIJINIRE AGENTI ECONOMICI

î SERVICIUL CONTRACTE

I


în vederea soluționării cererii dumneavoastră înregistrată cu nr. 158924/2018, privind reglementările și funcțiunile urbanistice permise, conform PUG aprobat cu privire la imobilul din Constanta, str. Moților nr. 8, vă facem cunoscut următoarele:

Adresa imobil: municipiul Constanța, str. Moților nr. 8, imobil compus din teren în suprafață de 61,00 mp pentru întregire proprietate .

 • 1.    Temei legal: Plan urbanistic general - PUG - aprobat cu HCL nr. 653/25.11.1999, a cărui valabilitate a fost prelungită prin HCL nr. 429/31.10.2018

 • 2.   Regimul juridic: Imobilul identificat este domeniu privat al municipiului Constanța conform HCL nr.423/2005, anexa 18 ,

3. Regimul economic al imobilului:
3.1. Folosința actuală: locuire
 • 3.2. Destinația stabilită prin documentațiile de urbanism și amenajarea teritoriului aprobate: ZRL 2 - SUBZONA LOCUINȚELOR INDIVIDUALE P+l - P+2

UTILIZĂRI ADMISE

 • - locuințe individuale cu maxim P+2 niveluri in regim de construire înșiruit, cuplat sau izolat;

 • - funcțiuni complementare locuirii: parcare /garare, comerț cu amănuntul, depozitare produse fara nocivitate, birouri pentru exercitarea de profesiuni liberale (avocatura, arhitectura, medicina etc.) in limita a maxim 25% din AC

UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIȚIONĂRI

 • - se admite mansardarea clădirilor, cu luarea in calculul coeficientului de utilizare a terenului a unei suprafețe desfășurate pentru nivelul mansardei de maxim 60% din aria unui nivel curent;

 • - autorizarea locuințelor si a altor funcțiuni complementare in ariile de extindere este condiționată de existenta unui PUZ aprobat conform legii;

UTILIZĂRI INTERZISE -

 • - funcțiuni complementare locuirii, daca depasesc 25% din AC, generează un trafic important de persoane si mărfuri, au program prelungit după orele 22.00, si /sau produc poluare;

 • - activitati productive poluante, cu risc tehnologic sau incomode prin traficul generat (peste 5 autovehicule mici pe zi sau transport greu), prin utilizarea incintei pentru depozitare si producție, prin deseurile produse ori prin programul de activitate;

. JY^ânexe pentru creșterea animalelor pentru producție si subzistenta;

 • - depozitare en gros;

 • - depozitari de materiale refolosibile si platforme de precolectare a deșeurilor urbane;

.    - depozitarea pentru vanzare a unor cantitati mari de substanțe inflamabile sau toxice;

 • - activitati productive care utilizează pentru depozitare si producție terenul vizibil din rculatiile publice;

 • - autobaze, statii de întreținere si spălătorii auto;

 • - orice lucrări de terasament care pot sa provoace scurgerea apelor pe parcelele vecine iu care împiedica evacuarea si colectarea rapida a apelor meteorice.

 • 3.3. Reglementări speciale: Nu este cazul

3.4. Zonă protejată:NU

- Monument, ansamblu, sit urban, zonă de protecție a unui monument istoric : NU

 • 3.5. Interdicții temporare (definitive) de construire: NU

 • 4. Regimul tehnic al imobilului cu referire la:

  • 4.1. Procent de ocupare al terenului aprobat - 35% ;

4.2. Coeficient de utilizare aprobat - 1,00 ;

Se admite o creștere cu 10% a POT si corespunzător a CUTf daca solicitantul CU deține o parcela rezultata prin comasarea a alte 2 parcele dintre care cel puțin una nu era construibila anterior comasării, sau daca respectivul solicitant a realizat in interiorul clădirii o funcțiune complementara admisa conform Utilizări admise cu condiționări

 • 4.3. Regim de minim de înălțime - Nu este cazul

 • 4.4. Regim de maxim de înălțime - P+2 ( maxim 10 m ) ;

 • 4.5.1. Caracteristicile parcelei - se considera construibile parcelele care îndeplinesc următoarele condiții cumulate:

(1) - Dimensiuni minime

regimul de construire

dimensiune minima in cazul concesionarii terenu ui*

dimensiune minima in zone protejate

dimensiune minima in alte zone

Suprafața (mp)

Front

(m)

Suprafața (hnp) Front (m)

Suprafața (mp)

Front (m)

înșiruit

150

8

250

10

150

8

Cuplat

200

12

300

12

250

12

Izolat

200

12

350

14

300

14

parcela de colt

reducere cu 50 mp

reducere cu 25% pentru fiecare fațada

reducere cu

50 mp

reducere cu 25% pentru fiecare fațada

4.5.2. Amplasarea clădirilor fata de aliniament - la stabilirea alinierii construcțiilor fata de terenurile apartinand domeniului public se vor respecta prevederile legale in vigoare si propunerile de dezvoltare din PUGMC; clădirile se vor retrage fata de aliniament cu o distanta de minim 5.0 metri in cazul străzilor de categoria I si II si minim 4.0 metri in cazul străzilor de categoria III; clădirile se pot dispune pe aliniament daca aceasta este tipologia predominanta a zonei respective, cu excepția celor a căror inaltime depășește distanta dintre aliniamente, caz in care se vor retrage cu diferența dintre inaltime si distanta dintre aliniamente dar nu cu mai puțin de 4.0 metri; retragerea de la aliniament se va evita daca se lașa aparent calcanul unei construcții in stare buna sau cu valoare urbanistica, daca nu exista alte condiționări; in cazul amplasării construcțiilor pe aliniament se admit console, balcoane sau bovindouri către domeniul public daca nu depasesc 0.90 m de la alinierea spre strada si asigura o distanta de 4.00 m pe verticala, de la cota terenului amenajat; cornișele pot ieși din alinierea străzii cu maximum 1/10 din distanta dintre aliniamente, dar nu mai mult de 1.20 metri; racordarea aliniamentelor la intersecțiile străzilor se va face prin taierea coltului după o linie perpendiculara pe bisectoarea unghiului dintre aliniamente de minim 12.0 m in cazul străzilor de categoria I si II si de minim 8.0 m la cele de categoria III; in cazul clădirilor înșiruite pe parcelele de colt nu se admit decât clădiri cu fațade pe ambele străzi (semi-cuplate sau izolate).

 • 4.5.3. Amplasarea clădirilor fata de limitele laterale si posterioare ale parcelelor - clădirea construita in regim înșiruit se va dispune cu calcane avand o adâncime de maxim 15.0 metri pe limitele laterale ale parcelei, cu excepția celor de colt care vor întoarce fațade spre ambele străzi; in cazul segmentării înșiruirii, spre interspatiu se vor întoarce fațade care vor fi retrase de la limita proprietății la o distanta de cel puțin jumătate din înălțimea la cornișa in punctul cel mai înalt fata de teren dar nu cu mai puțin de 3.0 metri; se va respecta aceeași prevedere si in cazul in care înșiruirea este învecinată cu o funcțiune publica sau cu o unitate de referința avand regim de construire discontinuu; in cazul clădirilor semi-cuplate, lungimea calcanului va fi de maxim 25.0 m, dar nu mai mult de 1/2 din adancimea parcelei; clădirile semi-cuplate se vor alipi de calcanul clădirii de pe parcela alaturata si se vor retrage fata de cealalta limita la o distanta de cel puțin jumătate din inaitimea la cornișa in punctul cel mai înalt fata de teren dar nu cu mai puțin de 3.0 metri; in cazul in care parcela se învecinează pe ambele limite laterale cu clădiri retrase fata de limita proprietății avand fațade cu ferestre, clădirea se va realiza in regim izolat; clădirile se vor retrage fata de limitele laterale ale parcelei cu cel puțin

jumătate din inaltimea la cornișa dar nu cu mai puțin de 3.0 metri; in cazul clădirilor cuplate sau înșiruite, balcoanele sau bovindourile de fațada, deasupra străzii trebuie retrase cu 1.0 metru de la limitele laterale ale parcelei, in zona de cuplare; clădirile vor fi astfel dispuse pe parcela incat sa asigure orientarea ferestrelor încăperilor de locuit către strada, sau către fundul parcelei astfel incat numărul încăperilor cu orientare defavorabila in cadrul parcelei sa fie minim; raportul dintre dimensiunile fiecărei clădiri de pe parcela va fi cuprins intre 0.5 si 2.0; retragerea fata de limita posterioara a parcelei va fi egala cu jumătate din inaltimea la cornișa masurata in punctul cei mai inalt fata de teren dar nu mai puțin de 5.0 metri; in cazul parcelelor cu adâncimi sub 15.0 metri se accepta retragerea clădirilor izolate pe latura posterioara a parcelei numai in cazul in care pe aceast limita exista deja calcanul unei clădiri principale de locuit iar alipirea respecta inaltimea si latimea acestui (nu se iau in considerare garaje sau anexe gospodărești); dispunerea anexelor gospodărești pe limita posterioara a parcelei este admisa daca acestea nu depasesc inaltimea împrejmuirii conf. Art. 14.

 • 4.5.4. Amplasarea clădirilor unele fata de altele pe aceeași parcela - pe o parcela se pot construi unul sau mai multe corpuri de clădire daca suprafața si dimensiunile permit acest lucru, iar POT si CUT nu sunt depășite; orice corp de clădire cu excepția anexelor si garajelor trebuie sa aiba o arie construita ACminima=50.0 mp; distanta minima dintre clădirile de pe aceeași parcela va fi egala cu inaltimea la cornișa a clădirii celei mai înalte masurata in punctul cel mai inalt fata de teren dar nu mai puțin de 4.0 metri.

4.6. Circulații și accese
 • a. Accese - parcela va avea asigurat un acces carosabil si pietonal dintr-o ) circulație publica in mod direct sau prin drept de trecere legal obtinut prin una din proprietățile

învecinate de minim 3.0 metri lățime; accesele vor fi de regula amplasate către limitele laterale ale parcelei; de regula se va autoriza un singur acces carosabil pe parcela.

 • b. Parcaje: - staționarea autovehiculelor se admite numai in interiorul parcelei, deci in afara circulațiilor publice; spațiul de parcare /garare va fi asigurat conform "Normativului departamental pentru proiectarea parcajelor de autoturisme in localitati urbane"

 • 4.7. Altele - HCL nr. 113/2017 ~ Regulamentul privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru lucrările de construcții și amenajări autorizate pe raza municipiului Constanța și HCL nr. 28/30.01.2018 - Hotărâre privind îndreptarea erorii materiale din Regulamentul privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru lucrările de construcții și amenajări autorizate pe raza municipiului Constanța aprobat prin HCL nr. 113/2017

 • 5. Punct de vedere urbanistic cu privire la vânzarea imobilului (proiecte de investiții/modificări de reglementări urbanistice în curs/altele):_______—______,

  • 5.1. Funcțiune urbanistica reglementată : conform destinației admise la cap. 3.2

  • 5.2.  Funcțiune urbanistică recomandată : terenul luat individual este neconstruibil - 61,00 mp, se recomanda alipirea la un alt teren rezultând un teren

) construibil (conform art. 30 din HGR 525/27.06.1996 Regulamentul general de urbanism) cu funcțiunea predominanta a terenului la care se face alipirea.

Arhitect șjef, arhȘef Serviciu Autorizări, îng. Nicoleta Constantin

Mariana Munteanu