Hotărârea nr. 239/2019

HOTARARE DE CONSILIU PENTRU ÎNDREPTAREA ERORII MATERIALE DIN HCL NR. 23/2018 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL PENTRU ZONA DELIMITATĂ DE STR. MILANO, STR. NAPOLI, STR. ALEXANDRIA ȘI STR. MADRID, INIȚIATOR SC MAURER IMOBILIARE LAND CONSTANȚA SRL


ROMANIA

JUDEȚUL CONSTANTA

MUNICIPIUL CONSTANTA

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE pentru îndreptarea erorii materiale din HCL nr. 23/2018 privind aprobarea Planului urbanistic zonal pentru zona delimitată de str. Milano, str. Napoli, str. Alexandria și str. Madrid, inițiator SC Maurer Imobiliare Land Constanța SRL

Consiliul local al municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data 2019.

Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului primar Decebal Făgădău înregistrată sub nr. 104489/29.05.2019, raportul Comisiei de specialitate nr. 2 de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură și referatul Direcției urbanism nr. 104488/29.05.2019.

Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, republicată, cu toate modificările ulterioare, ale art. 27A1 lit. c) din Legea nr. 350/2001, privind amenajarea teritoriului și urbanismul, republicată, cu toate modificările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (5), lit. c) și art. 115 alin (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă îndreptarea erorii materiale din art. 1 al HCL nr. 23/2018 privind aprobarea Planului urbanistic zonal pentru zona delimitată de str. Milano, str. Napoli, str. Alexandria și str. Madrid, inițiator SC Maurer Imobiliare Land Constanța SRL, în sensul că la lit. b) se va citi SC Maurer Imobiliare Constanța SRL cum este corect, în loc de SC Maurer Imobiliare Land Constanța SRL, cum în mod eronat a fost scris.

Art. 2 - Celelalte prevederi ale HCL nr. 23/2018 rămân neschimbate.

Art. 3 - Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre Direcției urbanism în vederea aducerii la îndeplinire, spre știință Instituției prefectului județului Constanța, iar către Oficiul de cadastru și publicitate imobiliară Constanța, Inspectoratul de stat în construcții Constanța, Consiliul județean Constanța, Ministerul dezvoltării regionale și administrației publice hotărârea va fi comunicată de Direcția urbanism.

Prezenta hotărâre a fost votată de copsilierii locali astfel: pentru, împotrivă,       abțineri.

La data adoptării sunt în funcție ^-^consilieri din 27 membri.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

CONSTANTA

NR. 2^3-          2019