Hotărârea nr. 238/2019

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL RECONFIGURARE ȘI RECONVERSIE FUNCȚIONALĂ PLATFORMĂ INDUSTRIALĂ, STR. BABA NOVAC NR. 165, INIȚIATOR SC STERK PLAST SRL


HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului urbanistic zonal reconfigurare și reconversie funcțională platformă industrială, str. Baba Novac nr. 165, inițiator SC Sterk Plast SRL

Consiliul local al municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de           > 2019.

Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului primar Decebal Făgădău înregistrată sub nr. 91643/10.05.2019, raportul Comisiei de specialitate nr. 2 de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură, referatul Direcției urbanism nr. 91634/10.05.2019, precum și avizul nr. 76036/24.04.2019 al arhitectului șef;

Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu toate modificările ulterioare, ale art. 27A1 lit. c) din Legea nr. 350/2001, privind amenajarea teritoriului și urbanismul, republicată, cu toate modificările ulterioare și ale Ordinului nr. 176/N/2000 al MLPAT privind metodologia de elaborare și conținutul cadru al planului urbanistic zonal;

Văzând avizul de oportunitate nr. 46622/24.03.2016 al Direcției urbanism; în temeiul prevederilor art. 36 alin. (5), lit. c) și art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă Planul urbanistic zonal reconfigurare și reconversie funcțională platformă industrială, str. Baba Novac nr. 165, conform documentației anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Terenul care a inițiat PUZ-ul, situat în str. Baba Novac nr. 165, în suprafață totală de 97700 mp (potrivit actelor de proprietate) și 94926 mp (potrivit măsurătorilor cadastrale), identificat cu nr. cadastral 244343, este format din:

 • - lotul 1 - teren în suprafață de 23731 mp, identificat cu nr. cadastral 249892, înscris în cartea funciară a UAT Constanța, proprietate SC Solid House SRL conform actului de dezmembrare și contractului de partaj voluntar fără sultă autentificat sub nr. 214/07.02.2019 la Biroul individual notarial Cristina Baturi;

 • - lotul 2 - teren în suprafață de 24097 mp, identificat cu nr. cadastral 249893, înscris în cartea funciară a UAT Constanța, proprietate SC Sterk Plast SRL conform actului de dezmembrare și contractului de partaj voluntar fără sultă autentificat sub nr. 214/07.02.2019 la Biroul individual notarial Cristina Baturi;

 • - lotul 3 - teren în suprafață de 47098 mp, identificat cu nr. cadastral 249894, înscris în cartea funciară a UAT Constanța, proprietate SC Country Estate SRL conform actului de dezmembrare și contractului de partaj voluntar fără sultă autentificat sub nr. 214/07.02.2019 la Biroul individual notarial Cristina Baturi.

Art. 2 - Valabilitatea planului urbanistic zonal precizat la art. 1 este de 3 ani de la data aprobării prezentei, cu posibilitatea prelungirii cu încă 3 ani la solicitarea investitorului.

Art. 3 - Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre Direcției urbanism în vederea aducerii la îndeplinire și spre știință Instituției prefectului județului Constanța, iar către SC Solid House SRL, SC Sterk Plast SRL, SC Country Estate SRL, Oficiul de cadastru și publicitate imobiliară Constanța, Inpectoratul de stat în construcții Constanța, Consiliul județean Constanța, Ministerul dezvoltării regionale și administrației publice hotărârea va fi comunicată de Direcția urbanism.

Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel: pentru,       împotrivă, 3 abțineri.

La data adoptării sunt în funcție cj^Aconsilieri din 27 membri.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ^

CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR^

CONSTANȚA

NR. &31 /         2019

AktfITECTUKA * UMAAIIJ'/A * DEJIGA

CONSTANTA | STR. OLEG DANOVSKI | NR. 42 | BL. BM3 | SC. A | PARTER J13/4352/2008 | 24863505 | RO44 BRDE 140S V 6 6 4 8856 1400 + 40744561352 | +40341401763 | office.usonia@gma il.com

VOLUMUL 2

REGULAMENT LOCAL DE URBANISM - R.L.U.

aferent

P.U.Z -„RECONFIGURARE SI RECONVERSIE FUNCȚIONALA PLATFORMA INDUSTRIALA

CF. AVIZ DE OPORTUNITATE NR. 46622 / 24.03.2016

- ZONA DELIMITATĂ DE STRADA BABA NOVAC, TERENURI PROPRIETATE PUBLICAȘI PRIVATA”
AktilTECTUkA * U k b A A I J/A * D E J I O A

CONSTANTA | STR. OLEG DANOVSKI | NR. 42 | BL. BM3 | SC. A | PARTER J1 3 /4352/2008 | 24863505 | RO44 BRDE 140S V664 8 856 1400 + 40744561352 | +40341401763 | office.usonia@gmail.com

CUPRINS

PARTEA I DISPOZIȚII GENERALE

CAPITOLUL 1


PREVEDERI GENERALE


ARTICOLUL 1 ARTICOLUL 2


Rolul RLU

Domeniul de aplicare

PARTEA II REGULI DE BAZA PRIVIND MODUL DE OCUPARE AL TERENURILOR

CAPITOLUL 2


TERENURI SI ZONE CU REGIM SPECIAL

SECȚIUNEA 1:

ARTICOLUL 3

ARTICOLUL 4

ARTICOLUL 5

ARTICOLUL 6

ARTICOLUL 7

ARTICOLUL 8

ARTICOLUL 9


Reguli cu privire la pastrarea patrimoniului natural si constru Terenuri agricole in extravilan Terenuri agricole in intravilan Suprafețe împădurite

Resursele subsolului


Resurse de apa si platforme


t PRIMĂRIA MUNICRUID. CONSTANȚA DIRECȚIA URt?. Al ISM VIZAT SPRE NESCHIMBATE Anexă la avizul nr. _ l

, ARHITECT ȘEF ____

trn lnnirp


Zone cu valoare peisagistica si zone naturale protejate


Zone construite protejate


SECȚIUNEA 2:

ARTICOLUL 10

ARTICOLUL 11

ARTICOLUL 12

ARTICOLUL 13

ARTICOLUL 14

ARTICOLUL 15

ARTICOLUL 16


Reguli cu privire la siguranța construcțiilor si la apararea interesului public              _JL----

Zone expuse la riscunnatu^^Z</

Zone cu riscuri tehno(ogiM*si zone de protecție cu regim special Construcții cu funcțiuni generatoare de riscuri tehnologice Asigurarea echipării edilitare

Asigurarea compatibilității funcțiunilor Procentul de ocupare al terenului

Lucrări de utilitate publica


CAPITOLUL 3


CONDIȚII DE AMPLASARE SI CONFORMARE A CONSTRUCȚIILOR


SECȚIUNEA 1:

ARTICOLUL 17

ARTICOLUL 18

Articolul 19

ARTICOLUL 20

ARTICOLUL 21

ARTICOLUL 22

ARTICOLUL 23

ARTICOLUL 24


SECȚIUNEA 2:

ARTICOLUL 25

ARTICOLUL 26


Reguli de amplasare si retrageri minime obligatorii Orientarea fata de punctele cardinale Amplasarea fata de drumuri publice Amplasarea fata de cai navigabile existente Amplasarea fata de cai ferate                          ___

Amplasarea fata de aeroporturi Retrageri fata de fâșia de protecție a frontierei de ș Amplasarea fata de aliniament Amplasarea in interiorul parcelei                        siitiots Fie?

[jX ȘGCAKICî Reguli cu privire la asigurarea acceselor obligatorii wbetiisi Accese carosabile Accese pietonaleAknlTtCTUkA * U k b A A I J /A * D E J I O A CONSTANTA I STR. OLEG DANOVSKI | NR. 4 2 | BL. BM3 | SC. A | PARTER J.1 3/4 3 5 2/2 0 0 8 | 24863505 | RO44 BRDE 140S V664 8 856 1400 + 40744561352 | +40341401763 | office.usonia@gmail.com


SECȚIUNEA 3:

ARTICOLUL 27

ARTICOLUL 28

ARTICOLUL 29


Reguli cu privire la echiparea tehnico-edilitara

Racordarea la rețelele publice de echipare edilitara existente Realizarea de rețele edilitare

Proprietatea publica asupra rețelelor edilitare


SECȚIUNEA 4:

ARTICOLUL 30

ARTICOLUL 31

ARTICOLUL 32


Reguli cu privire la forma si dimensiunile terenului si ale construcțiilor

Parcelarea

Inaltiimea construcțiilor

Aspectul exterior al construcțiilor


SECȚIUNEA 5:

Reguli cu privire la

i—amplasarea»^de—pareaje;--spattii

verzi si

ARTICOLUL 33

imprejmuiri

Parcaje

JUDEȚUL CONSTANTA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANȚA DIREl’ ’flA URBANISM

ARTICOLUL 34

Spatii verzi

W? 2   ne SCHIMB AFB   |

ARTICOLUL 35

împrejmuiri

la avizul nr.        J              i

CAPITOLUL 4

DISPOZIȚII FINALE ,

i                                           13 =                             .                ■


ARTICOLUL 36

ARTICOLUL 37PARTEA III ZONIFICAREA FUNCȚIONALA


ARTICOLUL 38


Lista zonelor si subzonelor funcționale


PARTEA IV

PREVEDERI LA NIVELUL ZONELOR FUNCȚIONALE


ARTICOLUL 39


Reglementari pentru zonele si subzonele funcționaleP.U.Z - RECONFIGURARE SI RECONVERSIE FUNCȚIONALA PLATFORMA - ZONA DELIMITATĂ DE STRADA BABA NOVAC, TERENURI PROPRIETATE PUBLICA SI PRIVATA”

Pag. 3 / 48

AkttITECTUkA * U k t> A A I J A * D E J I G /I

CONSTANTA | STR..OLEG DANOVSKI | NR. 42 | BL. BM3 | SC. A | PARTER

J 1 3/4352/200 8 | 24863505 | RO44 BRDE 140S V664 88 56 1 4 0 0 + 40744561352 | +40341401763 | office.usonia@gmail.com

PARTEA I DISPOZIȚII GENERALE

CAPITOLUL 1


PREVEDERI GENERALE


ARTICOLUL 1 Rolul RLU

 • (1) Regulamentul local de urbanism este o documentație cu caracter de reglementare care cuprinde prevederi obligatorii referitoare la modul de utilizare a terenului, de realizare si utilizare a construcțiilor pentru întreg teritoriul ce face obiectul PUZ.

 • (2) Odata aprobat, PUZ împreuna cu R.L.U. aferent acestuia constituie act de autoritate al administrației publice locale.

ARTICOLUL 2       Domeniul de aplicare

(-1) Regulamentul de urbanism aferent Planului urbanistic zonal - “P.U.Z. - RECONFIGURARE SI RECONVERSIE FUNCȚIONALA PLATFORMA INDUSTRIALA - ZONA DELIMITATĂ DE STRADA BABA NOVAC, TERENURI PROPRIETATE PUBLICA SI PRIVATA, MUN. CONSTANTA " se aplica in teritoriului marcat pe planurile aferente PUZ ca limita zonei studiate, delimitat astfel:

 • a) La nord: Strada Baba Novac

 • b) La sud:Strada Ion Perlea

 • c) La est: Strada Constatin Bobescu

 • d) La vest: terenuri proprietate publica si privata

 • (2) Amplasamentul care a generat PUZ este platforma Energia - parcela in suprafața de 94926mp

(conform acte) si 97700,23 mp (conform măsurători), identificata cu nr. cadastral IE 244343, situat pe strada Baba Novac nr.165.                    r————

n idfț.i ii                    o

. r                   ctnstw

ioturi-,                      !SM

VIZAT SPRE WSCHIMBARE

Anexă la avizul nr. . . L__________

j torjj. ap|jcabj|e


 • (3) Conform Act de dezmembrare si Contract de partaj volunt^fR^^ parcela cu nr. cadastral IE 244343, a fost dezmembrata in trei |-*-“

 • a) LOTUL 1, cu suprafața de 23731mp si nr. cad. 249892

 • b) LOTUL 2, cu suprafața de 24097mp si nr. cad. 249893

 • c) LOTUL 3, cu suprafața de 47098mp si nr. cad. 249894

 • (4) Prevederile prezentului Regulament local de urbanism fctabil


la nivelul parcelei cadastrale, contribuind la stabilirea condițiilor si limitelor jle   cunoaștere a

dreptului de construire.

licate prevederile ihtelor necesare pentru


 • (5) La eliberarea certificatelor de urbanism se vor avea iri -veder prezentului regulament local de urbanism, asigurandu-se impunerea realizarea prezentelor prevederi.

 • (6) Prezentul regulament local de urbanism, aferent Planului urbanistic zonal, conține norme obligatorii pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții.

 • (7) La emiterea autorizațiilor de construire se vor avea in vedere si se va asigura respectarea, pe langa prevederile PUZ, a tuturor legilor aplicabile care stabilesc cerințe, sarcini ori condiții speciale de utilizare a terenurilor si/sau un regim special pentru anumite categorii de terenuri ori construcții. La emiterea autorizațiilor de construire se vor lua masurile pentru asigurarea securității si sanatatii oamenilor, pentru asigurarea respectării cerințelor de protecție a mediului, de protecție fata de riscurile naturale de inundații ori alunecări de trenuri, pentru protejarea ^>e^seq(area patrimoniului construit, natural ori peisagistic protejat, pentru protejarea monqr|^feloj^§i6Fice,

 • (8) Autorizațiile de construire vor fi emise direct in baza prevederilor PlanuluFurbaiiilJio’zo^nal

aprobat.                                                                  fa


 • (9) Conform PLANULUI URBANISTIC GENERAL, Zona reglementata prin prezentul ^UZ/cȘ^I-ind^

parte din zona de reglementare ZRA3 - zona unităților de depozitare.         O           ‘      '

 • (10) Prin prezentul PUZ si Regulament Local De Urbanism se modifica zo&a de^egjffoentaî;

aprobata si se stabilesc următoarele zone noi de reglementare:                            ?

M - ZONA MIXTA, cu subzonele:

M1 - ZONA MIXTA

U J O A I A

AkttITECTUk A * U k b A Al I J/A * D E J I G Al

CONSTANTA ] STR. OLEG DANOVSKI | NR. 42 | BL. BM3 | SC. A I PARTER J 1 3 /4 3 5.2 / 2.0 0.8 | 24863505 | RO44 BRDE 140S V6 64 8 8 5 61 400 + 4 0 7 4 4 56 1352 | +40341401763 | office.usonia@gmail.com

M2-ZONA MIXTA

L1 - ZONA DE LOCUIT propusa

L - ZONA DE LOCUIT existenta

V -ZONAVERDE

PARTEA II

REGULI DE BAZA PRIVIND MODUL DE OCUPARE AL TERENURILOR

CAPITOLUL 2


TERENURI SI ZONE CU REGIM SPECIAL

iSECTIUNEAI:            Reguli cu privire la păstrarea integrității mediului si protejarea

'patrimoniului natural si construit'

ARTICOLUL 3       Terenuri agricole in extravilan

 • (1) lnJimita zonei studiate prin PUZ nu se afla terenuri agricole din extravilan.

 • (2) Zonă studiata face parte din teritoriul intravilan al Mun. Constanta.

  ARTICOLUL 4       Terenuri agricole in intravilan

  (1 )!n limita zonei studiate prin PUZ nu se afla terenuri agricole din intravilan.

  (2)Adiacent zonei studiate, in partea de vest a acesea, seafla-terewuri JUDEȚUL CONSTANȚA PRIMĂRIA MUNICIPIULU: CONSTANȚA URSA; O^HIMBARE


  ARTICOLUL 5       Suprafețe impadurite               dirfctia

  (1)In limita zonei studiate si in vecinătatea acesteia nu se al a su^^^d^ga  Anexă la avizul nr. . , /__________


  ARTICOLUL 6      Resursele subsolului                          7-

  • (1) Autorizarea executării construcțiilor definitive, altele decjât cel^rtffSâTiâfe?; necesare-exploatăpi și prelucrării resurselor în zone delimitate conform legii, care conțin resurse identificate ale subsolului, ește interzisă.

  • (2) Autorizarea. executării construcțiilor industriale necesare exploatării și prelucrării resurselor identificate ale subsolului se face de către consiliile județene sau consiliile locale, după caz, cu avizul organelor de stat specializate.  ARTICOLUL 7 Resurse de apa si platforme m

  • (1) In limita zonei studiate nu se afla cursuri de. apa, lucrări de gospodărire si de captare a apelor.

  • (2) In limita zonei studiate nu se afla platforme meterorologice.ARTICOLUL 8       Zone cu valoare peisagistica si zone naturale protejate

 • (1) Autorizarea executării construcțiilor si a amenajărilor care, prin amplasament, funcțiune, volumetrie si aspect arhitectural - conformare si amplasare goluri, raport golplin, materiale utilizate, invelitoare, paleta cromatica etc. - depreciaza valoarea peisajului este interzisa.

 • (2) In limita zonei studiate nu se afla zone naturale protejate.

ARTICOLUL 9       Zone construite protejate

(1) In limita zonei studiate prin PUZ nu se afla zone construite protejate.

^SECȚIUNEA 2: linteresului public


Reguli cu privire la siguranța construcțiilor si‘*jăT/‘aparareăi

” ~                                          " y'^uisi yl)

ARTICOLUL 10 Zone expuse la riscuri naturale


(1) Autorizarea executării constrcutiilor sau amenajărilor in zonele expuse la rîâ'cjjri excepția acelora care au drept scop limitarea efectelor acestora, este interzisa.

„ P.U.Z - RECONFIGURARE SI RECONVERSIE FUNCȚIONALA PLATFORMA - ZONA DELIMITATĂ DE STRADA BABA NOVAC, TERENURI PROPRIETATE PUBLICA SI PRIVATA”

Pag. 5/48

U J O /\| I A A k ti I T E C T U k A * U k E> A A I J'A\ * D E J" I O Al CONSTANTA | STR. OLEG DANOVSKI | NR. 42 | BL. BM3 | SC. A | PARTER J1.3 /4352/2008 | 24 8 6 3 5 0 5 | RO4.4 BRDE 140S V664 8 8 56 1400 + 40744561352 | +40341401763 | office.usonia@gmail.com


 • (2) In sensul prezentului regulament, prin riscuri naturale se intelege: alunecări de teren, nisipuri mișcătoare, terenuri mlăștinoase, scurgeri de torenti, eroziuni, avalanșe de zapada, dislocări de stânci, zone inundabile si altele asemenea, delimitate pe fiecare județ prin hotărâre a consiliului județean, cu avizul organelor de specialitate ale administrației publice.

 • (3) Conform Studiului geotehnic pentru faza PUZ: terenul este apt de a prelua sarcinile impuse de construcțiile proiectate asigurând stabilitatea lor, cu precizarea următoarelor recomandări generale:

,a) Fundarea se poate face la o adâncime mare de Dfmin = 1.00m fata de CTA, după indepartarea betoanelor - placi si depozite de pamant, resturi construcții, etc.

 • b) Adâncimea de fundare care asigura depășirea adâncimii de inghet si inca strarea in stratul portant va fi stabilita de la caz la caz de către proiectantul de specialitate

 • c) Presiunea medie verticala pe teren pr stabilita conform" NP125/2008 si NP112/2004 se poate considera Pconv=l 20kPa . Presiune de baza Df=-2.00m si B=1.00m

  • d) Fundarea pe acest teren se recomanda a se realiza prin intermediul unei perne de piatra spartă cu grosimi variabile.

  • e) Conform Indicativ TS, pământurile din zona se incadreaza:

  • -  Categoria II pentru săpături mecanizate

  • -  Teren tare pentru săpături manuale

  • f) Conform NP 074/2002, amplasamentul se incadreaza in categoria geotehnica 2 - risc geotehnic redus.

  • g) Nivelul hidrostatic a fost întâlnit in foraje la adâncimi cuprinseTrrtre-^eO-si"5.QOm GTN, panza


freatica in zona este variabila in funcție de debitul precipitațiilor s                                rețele

de apa din zona (acvifer zonal).                             W

 • h) Adâncimea de inghet, conform STAS 6054/77, in zona est i de              SCHIMBARE

 • i) Acțiunea vântului asupra construcțiilor, conform CR Qref=OpAftacă la avizul nr____l_________

 • j) Valoarea caracteristica a incarcarii din zapada pe sol este $o,k=2 kN/ m2*

 • k) Proiectul pentru autorizarea construcțiilor se va face pe paza fiR0lT&fi<5ft£|eotehnic conform normativelor in vigoare pentru fiecare obiectiv in parte.

 • l) Studiul geotehnic pentru faza PUZ este valabil numai pentru acesta faza si nu poate fi folosit la proiectarea fundațiilor pentru orice tip de construcție ce urmeaza a fi executata.


ARTICOLUL 11      Zone cu riscuri tehnologice sizone de protectiș!      im special

 • (1) Autorizarea executării construcțiilor in zonele expuse la riscuri tehno               si in zonele de

servitute si de protecție ale sistemelor de alimentare cu energie electrica, c/nductelor de gaze, apa,  canalizare, cailor de comunicație si altor asemenea lucrări de infrastructura se face cu aplicarea restricțiilor specifice, conform cadrului normativ in vigoare.

 • (2) ln sensul prezentului regulament, riscurile tehnologice sunt cele determinate de procesele industriale sau agricole care prezintă pericol de incendii, explozii, radiații, surpări de teren ori de poluare a aerului, apei sau solului.

 • (3) Conform aviz E-DISTRIBUTIE DOBROGEA, nr.187757/19.06.2017 si nr. 217603821/22.05.2018, in zona studiata exista LES 10Kv si LES 20Kv.

 • a) Noul obiectiv poate fi racordat la reteua existenta.

 • b)  Se va reveni cu o noua documentație ia faza DTAC, pentru fiecare construcție ce se va

realiza, in vederea obținerii unui nou aviz.                                          ______

 • (4) Conform aviz TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS S.A., nr.868/12.Q6?20T7^n^iraita zonei studiate exista amplasate rețele si echipamente de comunicații.

 • a) Toate lucrările proiectate in zona cablurilor telefonice subterane, vor fi pr^yâzute-cLse ^xecd'țak . obligatoriu, manual si in prezenta delegațiilor TELEKOM. In zonele de intersectie'țale r^telelofeedilițară'i propuse cu instalațiile Tc subterane se vor respecta toate masurile si distantel^minime''prăvazute in ll normativele tehnice in vigoare.                                                                          >-//

 • (5) Conform aviz S.C.RAJA S.A nr. 1001/17035 din 11.12.2017:                   r> pTt

 • a) Pe amplasamentul studiat exista conducta de refulare ape uzate Dn 800mTr^L+PREi^z si branșamentul de apa Dn 200 OL, respectiv conducta de alimentare cu apa Dn 100mrn0l=7^''

„ P.U.Z - RECONFIGURARE SI RECONVERSIE FUNCȚIONALA PLATFORMA - ZONA DELIMIT/TA DȘ/ STRADA BABA NOVAC, TERENURI PROPRIETATE PUBLICAȘI PRIVATA”

Pag. 6/48


AkttITECTUkA * UkbAAIJ/A * DEJUGAI

CONSTANTA | STR. OLEG DANOVSKI | NR. 42 | BL. BM3 | SC. A I PARTER J 1 3 / 4 3 5 2 /2 0 0 8 | 2 4 8 6 3 5 0 5 | RO44 BRDE 140S V6 6 4 8 8 5 6 1 4 0 0 + 40744561352 | +40341401763 | office.usonia@gmail.com


.  . JUDEȚUL C0NSW.E&. ,.

conduct^|p|ecrpful.ațe/'3p^uzate Dn

VSZAT SPRE MESCjHMBAPE Anexă ia avizul

r.311.642^47/27^)6.2017   si nr.

lente ale1sistemuTuiiteTlt5trll5iJtte~


 • b) Conform HG 930/2005, cap VIII, , art. 30, alin, “e”, culoarul de teren de 3m stanga -dreapta de la generatoarele exterioare ale branșamentului de apa Dn.200mm OL ce cuprinde zona sanitara cu regim sever, precum si culoarul de teren de 5m stanga-dreapta de la generatoarele exterioare ale conductei de refulare ape uzate Dn 800mm OL+PREMO ce reprezintă zona de protecție si siguranța, nu se vor betona, nu se vor realiza construcții provizorii sau definitive. In aceste zone terenul va fi acoperit cu material demontabil (dale, pavele).

 • c) Dreptul de servitude se exercita pe toata durata existentei sistemelor de alimentare cu apa si canalizare, pentru executarea lucrărilor necesare întreținerii si exploatării sistemelor respective. Exercitarea dreptului de servitude asupra proprietăților afectate de sistemul de alimentare cu apa si canalizare se realizează cu titlu gratuit pe durata existentei acestuia.

 • d) In fazele.de proiectare următoare PUZ-ului, este obligatorie executarea de sondaje in prezenta reprezentațiilor RAJA.

 • e) Viitoarele obiective propuse se vor amplasa respectând condițiile de mai sus sau conductele existente pe amplasament vor fi deviate in domeniul public.

 • f) Pe strada Baba Novac exista conducta principala de apa Dn 400mm Azb, conducta principala de distribuție apa Dn 250mm Azb, colectorul menajer Dn 250mm PVC-KG, conducta de refulare ape uzate Dn 200mm PEHD de la SP Baba Novac.

 • g) Alimentarea cu apa a zonei studiate se poate realiza din Dn 400mm Azb, iar evacuarea apelor uzate se poate face ir 800mm OL+PREMO.

 • h) Apele pluviale nu se vor descarcă in colectorul menajer.

 • (6) Conform aviz DISTRIGAZ SUD REȚELE n 312.842.919/05.07.2018, in limita zonei studiate, exista componente ale naturale, trasate orientativ pe planul anexa la

 • a) Traseul exact al conductelor si branșamentelor de gaze poate fi identificat in teren după capace tip GN montate pe axul acestora (in cazul conductelor de otel) sau după marcajele amplasate pe repere fixe (pentru conductele de polietilena).

 • b) In vederea sigurarii funcționarii normale a sistemului de distribuție gaze naturale si evitarea

punerii in pericol a persoanelor, bunurilor, mediului, in zona de protecție se impun tăriilor Restricții si interdicții prevăzute de legislația in vigoare.                                      __

 • c) Zonele de protecție si siguranța respecta prevederile Normelor tehnice p execuția siatemelor de alimentare cu gaze naturale NTPEE-2008, Legii ep naturale nr. 123/2012 si ordinului 47/2003 emis de ministerul economiei si bbmertului. in zona de protecție nu se executa lucrări fara aprobarea prealabila a operatorului siste lui de dostributie.

 • d) Conform Legii energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, art. 190, pentru protecția obiectivelor/sistemelor din sectorul gazelor naturale se interzice terților:

 • • Sa realizeze construcții de orice fel in zona de siguranța a obiectivelor de gaze naturale

 • • Sa efectueze săpături sau lucrări de orice fel in zona de protecție a obiectivelor de gaze naturale, fara avizul prealabil al operatorului de sistem

 • • Sa depoziteze materiale pe caile de acces si in zona de protecție a obiectivelor de gaze naturale

 • • Sa intervină in orice mod asupra conductelor, echipamentelor si instalațiilor,,|te^^^nâturjale

 • e) dezvoltarea rețelei de gaze naturale se va face in funcție de solicitările din^ona^ep|rp^tiVaAip

conformitate cu prevederile Regulamentului. privind accesul la sistemele de/jdîstri.butie^siigazgreY naturale probat prin HG 1043/2004.                                                       Ho-irn

 • f) Amplasarea de obiective noi, construcții noi si lucrări de orice natura ^ona^dș^rbtectie-^' retellelor de gaze naturale existente, se realizezaza numai cu respectarea Normelor..telihtee pentru proiectarea si execuția siatemelor de alimentare cu gaze naturale NTPEE-2Q0.Ș, î^gOenj; rarei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012 si ordinului 47/2003 emis de ministerul. ei si comerțului, in zona de protecție nu se executa lucrări fara aprobarea prealabila â torului sistemului de dostributie.


  oiectarea si


  riSe si a gazelor


AkttITECTUkA * UMAAHTAA * D E J I G Al

CONSTANTA | STR. OLEG DANOVSKI | NR. 42 | BL. BM3 | SC. A | PARTER

J 1 3 /4 3 5 2/2.0 0 8 | 24863505 | RO44 BRDE 140S V664 8 85 6 1 400 + 4 0 7 4 4 5 6 1352 | +40341401763 | office.usonia@gmail.com

 • g) Viitoarele construcții si/sau instalații subterane se vor proiecta/monta/amplasa la cel puțin distanta minima admisa (distanta de securitate). Distantele de securitate, exprimate in metri, se masoara in proiecție orizontala intre limitele exterioare ale conductelor si construcțiile sau instalațiile subterane proiectate si sunt prezentate in tabelul 1 si 2 din NTPEE-2008.

 • (7) Conform aviz RADET nr.B8315/08.06.2017, pe amplasament nu exista rețele termice.

 • (8) In vecinătatea de nord a zonei studiate prin prezentul PUZ, se afla parcela Cimitirul Municipal. Conform OMS nr. 119/2014 privind aprobarea Normelor de igiena si sanatate publica privind mediul de viata al populației, Art.11: Distantele minime de protecție sanitara intre teritoriile protejate si o serie de unitati care produc disconfort si riscuri asupra sanatatii populației sunt: cimitir....50m. Zona studiata prin PUZ nu se afla in zona de protecție sanitara a cimitirului. Distanta dintre gardul cimitirului si limita de nord a zonei studiate este cca.60metri.

 • (9) In vecinătatea zonei studiate, in partea de vest se afla cai ferate. Se vor respecta condițiile si restricțiile de la art. 20 Amplasarea fata de cai ferate.

 • (10) La vest de zona studiata prin prezentul PUZ, se afla Zona industriala Traian (parcela IE 239055), pe care se afla construcții industriale si edilitare (conform extrasului de carte funciara) : birou poarta, clădiri si sedii dministrative, hale ateliere, statie ape reziduale, birouri, magazii, anexe, cabine, hidrofor, statie compresoare, silozuri ciment, punct trafo, atelier confecționat armaturi, remiza locomotiva.

 • a) Distantele minime dintre componentele zonei industriale menționate pe extrasul de carte funciara si zonele edificabile in care sunt admise funcțiuni de locuire variaza intre 86,27 metri -277 metri.

 • b) In incinta parcelei IE 239055, la o distanta de cca.100metri se afla o statie de betoane a

COMCM S.A. Constanta. Statia de betoane, conform Autorizației de mediu, deține următoarele echipamente: padocuri depozitare de nisip si pietriș, 2 statii de preparat betoane Nicolina, 2 statii de preparat betoane Cedomal,. o statie de preparat mortar Elba, benzi transportoare agregate, autopompe de beton, 8 autobetoniere, 1 atelier lacatuserie, laborator analize, statie alimentare carburanți echipata cu o pompa si un rezervor cu capacitatea de 120001, ampjasat iptr-un bazin betonat.                                                          —

 • c) Conform OMS. nr. . 119/2014 privind aprobarea Normelor de igiena si sa

mediul de viata al populației, Art.11: Distantele minime de protecție sâni               riile protejate si

o serie de unitati care produc disconfort si riscuri asupra sanatatii populației sunt: statie de  betoane....500m. Art.20: Distantele prevăzute la art.11 pot fi modificate Zloar pe baza studiilor de impcat asupra sanatatii, elaborate de institute specializate, conform Metodologiei avizate de către Ministerul Sanatatii.                                       ——

 • c) In vederea evaluării impactului activitatilor desfășurate întocmit Studiu de impact de către Institutul National de S iafil Sanatate Publica lași.


  £Mte

  VtZAT SPRE ^.SCHIMBARE

  d) Condiții si recomandări ale Studiului de impact dt                        9-^9-xWG

  • • La realizarea investititiei se vor obține avizele/acordt riie specificate in certificatul de urbani sm si se vor respecta recomandările cuprinse in avizele/studiile ie spb&f^iî^S.^

  • • Realizarea lucrărilor de construcție se va realiza numai cu agenti specializa^i^t^jz^t^care sa respecte legislația de mediu

  • • înainte de inceperea lucrărilor, la solicitatea proprietarului si a executantei,^șg^Țorjăă masuri

  de asigurare a racordurilor de instalații de către unitățile furnizoare si se v^inStalaspiiri^ld racordare pentru alimentarea cu energie electrica si apa prevăzute in planul dezorganizare :-al execuției                                                                   Wh                ?/!

  • • Se vor lua masuri pentru a impiedica accesul pietonilor si al personalul^ neinsrtuif~in zor/a

  șantierului, prin prevederea de imprejmuiri, intrati controlate, plăcute indicatoare.            a

  • • Respectarea normelor de protecție a muncii

  • • Pe parcursul execuției lucrărilor se vor lua toate masurile pentru colectarea selectiva a deșeurilor pe categorii, transportul si depozitarea acestora in locuri special amenajate; depozitarea
AKtlITECTUkA * UkbAAIJ/A * D E J I G A

CONSTANTA | STR. OLEG DANOVSKI | NR. 42 | BL. BM3 | SC. A | PARTER J13/4352/2008 | 24863505 | RO44 BRDE 140S V664 8856 1400 + 4 0744561352 | +40341401763 | office.usonia@gmail.com


unzator JUDEȚUL CONSTANȚA

din

VIZAT SPRE NESCJWBARE Anexă la avizul nr?î&£Sî£/            0

statiei de betoane si zona de locuința se


materialelor se va face in limita proprietății; printr-un management adecvat se vor evita pierderile de substanțe, combustibili si uleiuri la nivelul solului.

 • • Asigurarea funcționarii motoarelor utilajelor si autovehiculelor la paramentri normali indicați de firmele constructoare; utilajele, autoutilitarele vor fi moderne/performante, in acord cu reglementările UE in domeniul protecției mediului

 • • Adaptarea vitezei de rulare a mijloacelor de transport in furictie de calitatea suprafeței de rulare; se va urmări in timpul operațiilor de incarcare/descarcare mijloacele auto sa staționeze cu motoarele oprite

 • • Drumurile si aleile din incinta vor fi intretinute coresf i

 • • Curatarea si intretinerea rigolelor din lungul drumut ii precipitații sau zăpezi

 • • Realizarea de spatii de parcare

 • • Amenajarea si intretinerea spatiilor verzi; intre zone recomnda instituirea unei zone de de protecție in care sa ating inaltimi mari si care sa constituie o bariera atat pentrb zgoJTTdf cars'rpentru eventuale emisii de pulberi sai/si amplasarea de panouri fonoabsorbante - prin prezentul PUZ se stabilește zona de reglementare, Zona V (verde) care poate fi identificata pe planul U03-Reglementari urbanistice, ca fiind fasia de teren rezultata intre strada proiectata paralela cu traseul caii ferate si limita de vest de proprietate a amplasamentului inițial care a generat PUZ cu suprafața de 94926mp (conform acte) si 97700,23 mp (conform măsurători), identificat cu nr. cadastral IE 244343, situat pe strada Baba Novac nr.165

 • • Toate activitatile vor fi planificate si desfășurate astfel incat impactul zgomotelor sa fie redus; se interzice desfasurarea de alte activitati decât cele specifice obiectivului

 • • Activitatile de pe amplasament nu trebuie sa producta zgomote care sa depaseasca limitele prevăzute in Ord. MS nr. 119/2014, art 16, STAS10.006/1998 - Acustica urbana, unde este normat nivelul de zgomot exterior clădirilor si in STAS 6156/86 unde este normat nivelul de zgomot interior;

 • • împotriva senzației de disconfort a populației prin producerea de eventuale zgomote, vibrații, mirosuri, praf, fum a investiției propuse, care afecteaza linistitea publica sau locatarii obiectivului sau cei adiacenti acestuia se vor asigura mijloace adecvate de limitare a novivitatilor, astfel incat sa se incadreze in normele din standardele in vigoare

 • • Viitorii locatari vor fi instiintati despre vecinătatea zonei industriale si isi vor asuma potențialul disconfort creat de funcționarea acesteia

 • e) Concluziile Studiului de impact de sanatate sunt:

 • • Impactul negativ este in majoritatea pe termen scurt, af             ^construcție si

poate fi minimalizat prin respectarea si implementarea unor serii d^ masuri care au fost enumerate ia pct.d)

 • • Activitatile care se vor desfasura in cadrul acestui obiectiv de investiție nu vor afecta negativ confortul si starea de sanatate a populației din zona

 • • Distantele reale dintre componentele zonei industriale si zonele edificabile devin distante minime de protecție sanitara, respectiv:

Fata de zona M1 (zona mixta in care este permisa si funcțiunea de locuire)

 • •  Distanta de la corp C10 Anexa pana la limita zonei edificabile = 113,

 • •  Distanta de la corp C14 Statie compresoare pana la limita zonei edificabile

Fata de zona M2 (zona mixta in care este permisa si funcțiunea de locuiiiM simon? Flc'-îm n. a \

,iț Ci


 • •  Distanta de la corp C7 Statie ape reziduale pana la limita zonei ediffcabile =ș<Ș.§jj$rp

 • •  Distanta de la corp 013 Hidrofor pana la limita zonei edificabile = 97|§9m

Fata de zona L1 (zona de locuit)                                        ~TFe3^“ . /

 • •  Distanta de la corp C12 Magazie pana la limita zonei edificabile = 158?56m

 • •  Distanta de la corp C14 Statie compresoare pana la limita zonei edificabile

 • •  Distanta de la corp C16 Silozuri ciment pana la limita zonei edificabile = 199,£4

 • •  Distanta de la corp C22 Magazie ciment pana la limita zonei edificabile = 2ARHITECTURA * U R b A A I J' /A * DEJIOA

CONSTANTA | STR. OLEG DANOVSKI | NR. 42 | BL. BM3 | SC. A .| PARTER J1 3/4352/2008 | 24863505 | RO44 BRDE 140S V664 8 856 1400 + 4 0744561352 | +40341401763 | office.usonia@gmail.com

 • •  Distanta de la corp C26 Magazie materiale pana la limita zonei edificabile = 260,35m

 • •  Distanta de la corp C39 Atelier lacatuserie pana la limita zonei edificabile = 277,22m

 • •  Distanta de la corp C45 Hala ateliere pana la limita zonei edificabile = 262,22m

(11) Conform Acordului de Mediu nr. 25/11.10.2017 pentru Desființarea construcțiilor industriale existente pe amplasamentul - parcela IE 244343:

 • a) in zona fostului depozit de combustibil (clădirea C11) după salubrizarea zonei si desființarea clădirilor si a platformei detonate din zona, avand in vedere ca valorile înregistrate la indicatorul produs petrolier sunt intre pragul de alerta si cel de intervenție, se recomanda excavarea unei porțiuni de sol cu adancimea de 30cm, realizarea buletinelor de analiza pana la încadrarea indicatorilor in limitele prevăzute de legislație si apoi inlocuirea cu pamant ne infestat, pe o suprafața de 300mp

 • b) același tratament se va aplica si in zona de sud a amplasamentului (clădirea C58), unde s-au înregistrat concentrații mai mari de Cu, fara a depăși insa pragul de intervenție, pe o suprafața de 500mp

 • c) in zonele menționate la alin.10, pct. a) si b) se vor respecta recomdarile prevăzute in Acordul de Mediu nr. 25/11.10.2017.

 • d) cele doua zone menționate la alin.10, pct. a) si b) sunt marcate pe planul U03 -Reglementari urbanistice.

(12) Conform Avizului de mediu de Mediu nr. 6/18.06.2018 pentru faza PUZ, masurile si recomandările propuse pentru protecția mediului sunt:

 • a) Masuri propuse pentru prevenirea, reducerea si compensarea efectelor adverse asupra factorului de mediu apa

Alimentarea cu apa a clădirilor nou propuse se face, prin extinderea rețelelor de distribuție existente in zona, cu conducte PEHD. In punctele de racord la rețeaua existenta se vor realiza cămine de vane. Alimentarea cu apa a instalațiilor sanitare interioare se va asigura prin statii de hidrofor amplasate in camere special amenajate in incinta noilor obiective.

Pentru fiecare nou obiectiv proiectat se va realiza un cămin de apometre iar branșamentele de apa la clădirile propuse se vor realiza in canivouri de protecție, pentru a se urmări oric§ pierdere de apa si pntru a se putea interveni fara distrugerea pavajului.


prin racord la oKrealiza cămine de


Evacuarea apelor uzate menajere se face in rețeaua de canalizare oraș colectorul de canalizare existent in zona. La schimbări de direcție si p vizitare circulare, de beton si daca va fi cazul se vor realiza statii de po are pentru a se asigura presiunea necesara in vederea evacuării apelor uzate in rețeaua de canalizare oraseneasca.

Apele uzate evacuate in rețeaua de canalizare oraseneasca trebuie sa indeblineasca condițiile de calitate conform NTPA 002/2005.                               idftul CONSTANȚA


aiitate conform n i ha uuz/zuuo.                             județul constanța

Lucrările de alimentare cu apa si cele privind rețeaua c|^^^l^[^[ȘgpyAnjefe®Mă’M@"/firine


specializate, in baza unor proiecte aprobate de toate autarita ile compqj^teȚiA URBAi ISM

Recomandări:                                      vizat

 • - contorizarea consumului de apa;                     j Anexă !a avizul nr. _e—— 1

 • - respectarea distantelor intre conductele de alimentar® cu șpa|.ȘLfcpja:[de evacuare a apelor

uzate,care sa asigure protecția sanitara a conductelor de alințentare cu apa:           —tvxt—

 • - realizarea unor statii de pompare, pentru evacuarea apelor uzate din incinta noite^^^^\in rețeaua de canalizare (daca va fi cazul), in baza unor proiecte de specialitate;

 • - la următoarele faze de proiectare se va avea in vedere montarea de sep^tbare^|g-jpi‘odus^j.\\

petrolier înainte de evacuarea apelor pluviale din zonele de parcare;                   S’nw

 • - colectarea apelor pluviale sa se faca separat de apele uzate menajere; J SCCAKJCi

 • - calitatea materialelor ce vor fi folosite la realizarea traseelor de conducte^va țrebuiii-sa fie ț-h

corespunzătoare in vederea asigurării integrității sistemului, astfel încât sa se elimiqe^risc^te^ariilor^Z sau pierderilor;                                                                                      "

 • - se vor asigurara zonele minime de protecție sanitara cu regim sever pentru cori aductiune cu apa, respectiv conductelor de refulare ape uzate;

- De asemenea, se recomanda dotarea grupurilor sanitare cu instalații cu debit redus de apa, sau cu senzor, pentru asigurarea aceluiași scop de economisire a resurselor de apa. In plus fata de aceste masuri, orice alte materiale de informare sau dotări care sa contribuie la minimizarea consumului de resurse si reducerea amprentei de carbon sunt recomandate.

 • b) Masuri propuse pentru prevenirea, reducerea si compensarea efectelor adverse asupra factorului de mediu aer

Se prevede ca incalzirea spatiilor si producerea apei calde in cadrul noilor obiective sa se faca prin soluții individuale care vor fi alese la următoarele faze de proiectare.

Sunt prevăzute amenajari de spatii verzi la nivelul solului pe cel puțin 20% din suprafața terenului.

Recomandări:

 • - in ceea ce privește alegerea soluțiilor pentru producerea apei calde si a încălzirii spatiilor se recomanda sa se apeleze fie la racordarea la sistemul de alimentare cu gâze , avand in vedere ca se fac demersuri pentru realizarea rețelei de distribuție in zona si ținând cont ca gazele naturale reprezintă cel.mai puțin poluant combustibil dintre combustibilii proventiti din surse neregenerabile ori sa se utilizeze energia electrica sau energia produsa din surse regenerabile. Se recomanda interzicerea utilizării de surse pe baza de combustibili lichizi (motorina, CLU) sau combustibili solizi de genul cocs sau cărbuni. Se va admite cu condiționări utilizarea combustibililor solizi doar in cazul in care este prevăzută folosirea centralelor termice ecologice pe baza de peleti;

 • - obiectivele vor fi dotate cu centrale termice in condensatie, cu randament ridicat, conform normelor in vigoare;

 • - In Cazul dotării cu instalații de climatizare se vor achiziționa numai aparate ce utilizează agenti de răcire ecologici.

 • c) Masuri propuse pentru prevenirea, rpdiicpraajiimrtipongarpa efectelor adverse asupra factorului de mediu sol-subsol

  JUDEȚUL CONSTANT A

  VIZAT SPKE NESCHIMBATE .   .

  j Anexă la avizulPrin PUZ se prevede ca 20% d spațiu verde.

Recomandări.               | Anexa Ia aV|ZU(                      —

4j'


 • - luarea de masuri masuri prin care stratul de sol vegetal sa fie îndepărta teren, inainte de începerea lucrărilor de construcții pr Dpriu-£^ȚS©î&(Șfifarea-acestuia-ir'=5 iDspecial amenajat in incinta terenului proprietate si utilizJi ea ullui iuai a a auesiUfâ^â^Tinenajâri^ de spatii verzi din incinta obiectivului;


 • - verificarea atenta, periodica a rețelelor de utilitati din zona, in special a conductelor de evacuare a apelor uzate menajere, pentru prevenirea producerii unor poluări accidentale cu'consecințe asupra stării calitatii solului si subsolului zonei;

 • - nu se va permite, incja de la nivel de documentație PUZ, ca eventuale spatii de stocare temporara a deșeurilor sa fie amenajate in exteriorul clădirilor si in nici un caz direct pe sol. Astfel de spatii trebuie prevăzute in incinte închise, corect ventilate si care sa fie prevăzute cu acces facil către vehiculele de transport specializate ale companiilor ce asigura serviciile de salubrizare;

 • d) Masuri propuse pentru prevenirea, reducerea si compensarea efectelor adverse asupra florei, faunei, biodiversitatii zonei

Se recomanda ca toate construcțiile ridicate sa se încadreze cât mai dur^hH^j^eișajul incorijurator prin, adoptarea unei singure nuanțe pentru fațade, respectarea si limit|^ea^|îrDiț(rui^dp inaltime, precum ăi eficientizarea termica a construcțiilor in vederea minimizării. cdhsfyfciQlui dk resurse si a cantitatii de CO2 eliberat in atmosfera.

In cadrul amenajărilor de spatii verzi se recomanda plantarea de spec|i+autol$^^£are să ii asigure o buna incadrâre in peisaj precum si o limitare a zgomotului generat diiTactivita|i|^e locuit7/ cazare/agrement a turiștilor. Activitățile de amenajare peisagistica se vor eBcțuâȚCg^ersonâr specializat pentru evitarea introducerii in zona de specii invazive.

Se va avea in vedere respectarea întocmai a procentului de spatii verzi care^Ef^^^f a fi amenajate in raport cu suprafața terenului, conform H.C.J.C. nr. 152/2013 si in acesrsens se recomanda ca proiectele de amenajare a spatiilor verzi sa fie definitivate inainte de obținerea Autorizației de Construire si sa faca parte din documentația D.T.A.C.;

 • e) Masuri propuse pentru prevenirea, reducerea si compensarea efectelor adverse asupra sanatatii populației

 • - amplasarea si orientarea noilor clădiri unele fata de altele dar si in raport cu cele existente astfel incat sa se asigure perioada minima de insorire conform normativelor in vigoare, pentru toate clădirile;

 • - amplasarea si orientarea noilor clădiri in raport cu zona industriala Traian si cu calea ferata de la vest de amplasament se va face astfel incât sa se evite orice disconfort ce ar putea fi creat locuitorilor din noua zona rezidențiala. In acest sens va fi obligația titularului PUZ sa asigure toate condițiile si sa ia toate masurile de prevenire privind nivelul emisiilor si nivelul zgomotului in zona analizata prin PUZ;

 • - se vor diferenția accesele (de locatari si de serviciu ) cu marcarea si protejarea celor principale;

 • - se amenajeaza trotuare, alei carosabile, parcaje in interiorul parcelelor;

 • - se vor amenaja spatii verzi la nivelul solului, in limita a cel puțin 20% din suprafața fiecărei parcele;

 • - deseurile generate in cadrul fiecărei parcele se colectează si se stochează temporar in spatii închise, corect ventilate;

 • - se promovează energia regenerabila pentru asigurarea necesităților de căldură si apa calda; situate la distante de minimum 5 m de ferestrele camerelor de locuit; in aceste spatii este interzisa gararea autovehiculelor de mare tonaj, cum ar fi autovehiculele peste 3,5 tone, autobuzele, remorcile etc., precum si realizarea activitatilor de reparații si intretinere auto.

  ARTICOLUL 12 Construcții cu funcțiuni generatoare de riscuri tehnologice

  • (1) Autorizarea executării construcțiilor care, prin., natura si destinația lor, pot genera riscuri tehnologice se face numai pe baza unui studiu de impact elaborat si aprobat conform prevederilor legale.

  • (2) Lista categoriilor de construcții generatoare de riscuri tehnologice este cea aprobata prin

  Ordinul nr. 1.587 din 25 iulie 1997.                                      județul CONSTAN

  • (3) Conform G.M -007 -2000: Riscurile tehnologice sunt fac datorate activitatilor umane.

  • (4) Iri limita zonei studiate nu se propun funcțiuni noi generatoar i de rtesaMtfefiftSIddic^.Ha'iBARE

  Anexă la avizul nr.


  DIRECȚIA URSA! ISM  ne


  ARTICOLUL 13 Asigurarea echipării edilitare

  • (1) Autorizarea executării construcțiilor care, prin dimensiunile s echipare edilitara ce depasesc posibilitățile financiare si tehnice ale ale investitorilor interesați sau care nu beneficiază de fonduri de la buget/f/nduriUE este interzisa.

  • (2) Autorizarea executării construcțiilor poate fi condiționată, după caz, de stabilirea, in prealabil, prin contract, a obligâtiei efectuării, in parte sau total, a lucrărilor de echipare edilitara aferente, de către investitorii interesați.

  • (3) La stabilirea amplasamentelor clădirilor de locuit se vor preciza si următoarele dotări tehnico-edilitare (conform OMS 119/2014):

  • a)  platforme destinate pentru depozitarea recipientelor de colectare selectiva a deșeurilor menajere, care vor fi amenajate la distanta de minimum 10 m de ferestrele loc.uni^j.oi^or fi imprejmuite, impermeabilizate, cu asigurarea unei pante de scurgere si vor fi pre^amejd^itefeîțn de spalare si sifon de scurgere racordat la canalizare, vor fi dimensionațd^pe ^ză/ijîdicSldL maxim de producere a gunoiului si a ritmului de evacuare a acestuia șj^orsfj^t^etinut^m permanenta stare de curățenie; platformele pot fi cuplate cu instalații pentru bătut c^voai^'j K £]

  - prin prezentul Regualament nu sunt permise spații de stocare temporară .^aes’eurilorz/ amenajate în exteriorul clădirilor si in nici un caz direct pe sol. Astfel de spatiiWebuie^pre^zute,.w incinte inchise, corect ventilate si oare sa fie prevăzute cu acces facil caț^yeni^lekr^le transport specializate ale companiilor ce asigura serviciile de^Gș^y^țpzare.

  • b) spatii de joaca pentru copii, amenajate si echipate cu mobilier urban specific, reajj form normativelor in vigoare astfel incat sa fie evitata accidentarea utilizatorilor;

  • c) spatii amenajate pentru gararea si parcarea autovehiculelor populației din zona respectivă,


  pun cheltuieli de. ^publice locale oriARTICOLUL 14 Asigurarea compatibilității funcțiunilor

 • (1) Utilizările admise, utilizările admise cu condiționări si utilizările interzise sunt precizate si detaliate în cadrul reglementarilor privind amplasamentul, cuprinse în prezentul Regulament - Secțiunea I Utilizarea funcționala.

 • (2) Conformitatea volumetrica se realizează prin observarea, aplicarea si respectarea valorilor maxime ale indicilor urbanistici, adica a procentului de ocupare a terenului si a coeficientului de utilizare a terenului, precum si a regimului maxim de inaltime, asa cum aceste valori sunt stabilite prin prezentul regulament pentru fiecare zona.

 • (3) Procentul de ocupare a terenului, coeficientul de utilizare a terenului si regimul de inaltime caracterizează construcția. Fiecare dintre aceste valori trebuie sa fie cel mult egala cu valoarea maxima stabilita prin prezentul regulament. Nu este necesar ca valorile stabilite prin prezentul regulament sa conducă la posibilitatea unei construcții de a atinge in mod simultan valorile maxime permise.

 • (4) Orice derogare de la prevederile prezentului regulament privind indicii urbanistici se face conform legii.

  ARTICOLUL 15 Procentul de ocupare si coeficientul de utilizare al terenului

  • (1) Procentul de ocupare a terenului, coeficientul de utilizare a terenului si regimul de înălțime

  caracterizează construcția. Fiecare dintre aceste valori trebuie sa fie cel mult egala cu valoarea maxima stabilita prin prezentul regulament. Nu este necesaf~C'a valui ile stabilite—grin-prezentul-regulament sa conducă în mod obligatoriu la posibilitatea ca                            Jpi mod

  simultan valorile maxime permise. Constrângerea data de către cei doi ingi^^^ry^^î|g^euna'uu regimul de înălțime si inaltimea maxima este una rezultanta prin restkrctyă^^ea^ij^ujte^și^^iuna conform valorilor maxim admise.                                 Anexă !a avizul,.nr.                 7

  • (2) Calculul indicilor urbanistici va respecta următoarele reguli:

  (a) Coeficient de utilizare a terenului (CUT) - raportul dintre suprfafata corist(suprafața desfasurata a tuturor planseelor) si suprafața parcelei.

calculul suprafeței


construite desfășurate: suprafața subsolurilor cu înălțimea libera de r/âna la 1,80 m, suprafața subsolurilor cu destinatiestricta pentru gararea autovehiculelor, spatiile tehnice sau spatiile destinate protecției civile, suprafața balcoanelor, logiilor, teraselor deschise si neacoperite, teraselor si copertinelor necirculabile, precum si a podurilor neamenajabile, aleile de acces pietonal/carosabil din incinta, scările exterioare, trotuarele de protecție; (Legea 350/2001)

(b) Procent de ocupare a terenului (POT) - raportul dintre suprafața construita(amprenta la sol a clădirii) si suprafața parcelei. Suprafața construita este suprafața construitala nivelul solului, cu excepția teraselor descoperite ale parterului care depasesc planul fațadei, a platformelor, scărilor de acces. Proiectiala sol a balcoanelor a căror cota de nivel este sub 3,00 m de la nivelul solului amenajat si a logiilor închise ale etajelor se include în suprafața construita. (Legea 350/20^i)C^>

ARTICOLUL 16       Lucrări de utilitate publica

 • (1)ln limita zonei studiate prin PUZ se preiau următoarele lucrări de utilitate b^blicâria^^^ȚpriilA, documentații de urbanism anterior elaborate:                                         SGCârjc./

 • a) . Conform HCL nr. 286/2006 -Plan Urbanistic Zonal - PUZ BD. AUREl^yLAIC^I^^prgireef/j

amprizei Străzii Baba Novac, de la strada de categoria III la strada dercategoriar}!— d^z legătură. Profilul stradal prevăzut prin HCL nr. 286/2006 —Plan Urbanistic^Zonal -       D.


AUREL VLAICU, nu se modifica. Aceasta lucrare de utilitate publica nu atee® proprietate privata din limita prezentului PUZ.

 • b) Conform HCL nr.588/2005 - PUD COMPOZITORI - prelungirea profilului strafdal aPstrazii Constantin Bobescu pana la intersecția cu strada Baba Novac.

 • (2) In limita zonei studiate prin prezentul PUZ se propun noi obiective de utilitate publica care constau in realizarea tramei stradale prrevazute in prezentul PUZ si a echipării tehnico-edilitare.

 • (3) In limita zonei studiate prin prezentul PUZ se vor asigura cel puțin următoarele echipamente publice din categoria funcțiunilor de invatamant si sanatate: cresa/gradinita (număr recomandat - 2 imobile), scoala/afterschool (număr recomandat - 1 imobil), clinica/policlinica/cabinete medicale (număr recomandat - 1 imobil). Numărul' recomandat se bazeaza pe un calcul estimativ de 2500 apartamente noi si un număr de cca. 6250 locuitori. Numărul si capacitatea echipamentelor publice se va determina in funcție de necesitați in cadrul proiectelor tehnice ulterior aprobării PUZ. Echipamentele publice mai sus menționate vor putea fi amplasate in cadrul zonelor funcționale propuse: zona mixta M1 si M2 si zona locuințelor colective propuse L1.

 • (4) In zona ce face obiectul prezentului PUZ, precum si in zona imediat adiacenta acestuia, investitorii vor participa in parteneriat public-privat la investiții pentru lucrările necesare in vederea optimizării condițiilor de trafic/solutionarii fluidizării circulației pe drumuri publice, aspecte ce pot decurge1 din implementarea proiectului.

  CAPITOLUL 3


CONDIȚII DE AMPLASARE SI CONFORMARE A CONSTRUCȚIILOR

ISECTIUNEAÎ:            Reguli de amplasare si retrageri minime obligatorii        —      |

ARTICOLUL 17 Orientarea fata de punctele cardinale

 • (1) Autorizarea executării construcțiilor se face, cu respectarea condițiilor si a recomandărilor de orientare fata de punctele cardinale, conform anexei nr. 3 la Regulamentul General de Urbanism;

 • (2) Amplasarea clădirilor destinate locuințelor trebuie sa asigure insorirea acestora pe o durata de minimum T 1/2 ore la solstitiul de iarna, a incaperilor de locuit din clădire si din locuințele invecinate. (conform OMS 119/2014);

 • (3) In cazul in care proiectul de amplasare a clădirilor evidențiază ca distanta dintre clădirile invecinate este mai mica sau cel puțin egala cu inaltimea clădirii celei mai înalte,, se va întocmi studiu de insorire, care sa confirme respectarea prevederii de la alin. (2). (conform OMS 119/2014).


  . ARTICOLUL 18 Amplasarea fata de drumuri publice

  • (1) In limita zonei studiate, drumurile publice sunt străzi din intravj

  Novac, strada Constantin Bobescu si strada Ionel Perlea.

  • (2) Autorizarea executării construcțiilor fata de străzile existente/sipropuse, se va face cu

  respectarea retragerilor prevăzute fata de limitele de proprietate precizate in cadrul reglementarilor privind subzonele de reglementare cuprinse in prezentul rep’urârfieRfJj^ amplasare, echipare si configurare a clădirilor.                 ‘  ARTICOLUL 19


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANȚA DIRECȚIA URBAMSM Amplasarea fata de cai navigab le extesto&&mg MSCKfflBâRE

 • (1)ln limita zonei studiate si in vecinătatea acesteia nu se afla qai4fSW4|&)fleizul nr— I ------

ARTICOLUL 20 Amplasarea fata de cai ferate I ARHITECT ȘEF

 • (1) In vecinătatea zonei studiate, in partea de vest se afla cai ferate.

 • (2) Conform Ordonanței de urgenta nr. 12/1998 privind transportul pe cail0^erațf^ț^a'he<,si

reorganizarea Societății Naționale a Cailor Ferate Romane, pe planurile PUZ/a&lost^mar^le zbr^ de siguranța si zona de protecție fata de infrastrudtura feroviara, respectiv 20m;-,si 1®0m din-iB^ul câți ferate existente la est de limita zonei studiate.                                         șgcawci dl

 • (3) In zona de protecție a infrastructurilor feroviare se pot amplasa, cu avizul|fițliniștenuluisi

 • a) construcții si instalații aferente exploatării si întreținerii liniilor de cale ferafe;^ ~ 0 eg/~ • /

 • b) construcții si instalații pentru exploatarea materialului rulant si a mijloacelOȚcde,.r    ‘ fe a

circulației;

 • c) instalații fixe pentru tracțiune electrica;

  U J O A I A AKttITECTIRA * U M A Al I J/A * D E J~ I G Al CONSTANTA | STR. OLEG DANOVSKI | NR. 42 | BL. BIVI3 I SC. A I PARTER

  J 1.3/4 3 5 2/2 0 0 8 | 2 4 8 6 3 5 0 5 | RO44 BRDE 140S V6 6 4 8 8 5 6 1 4 0 0 + 40744561352 | +40341401763 | office.usonia@gmail.com


  DIRECȚIA URBAI ISM

  VIZAT 8PRK MESCHIMBAPB

  Anexă la avizul nr---i .------

  dtșef.jL.


 • d) instalații de semnalizare, centralizare, bloc de linie automat, telecomunicații, transmisiuni de date si construcțiile aferente acestora.

 • (4) Constructiile care se amplaseaza în zona de protecție a infrastructurii feroviare situata în intravilan se autorizează cu avizul Companiei Naționale de Cai Ferate "C.F.R." - S.A. si al Ministerului Transporturilor.

 • (5) In sensul prezentului regulament, prin zona de protecție a infrastructurii feroviare se înțelege fasia de teren, indiferent de proprietar, cu latimea de 100 m masurata de la limita zonei cadastrale C.F.R., Situata de o parte si de alta a caii ferate.

 • (6) Lucrările de investiții ale agentilor economici si ale institutiiprpi protecție a infrastructurii feroviare, se vor autoriza numai cu Ferate "C.F.R." - S.A. si al Ministerului Transporturilor si anume:

 • a) cai ferate industriale;

 • b) lucrări hidrotehnice;

 • c) traversarea caii ferate de către drumuri prin pasaje deni|elate^RH)TFr^^^/‘^y*

 • d) subtraversarea liniilor de cale ferata de rețele de telecomunicații, enerafe electrică, wpducto. sub presiune de apa, gaze, produse petroliere, termotehnologice si canale libere.

 • (7) în zona de protecție a infrastructurii transporturilor feroviare se interzic:

 • a) , amplasarea oricăror construcții, depozite de materiale sau înființarea de plantații care împiedica vizibilitatea liniei si a semnalelor feroviare;

 • b) efectuarea oricăror lucrări care, prin natura lor, ar provoca alunecări de teren, surpări sau ar afecta stabilitatea solului prin taierea copacilor, extragerea de materiale de construcții sau care modifica echilibrul pânzei freatice subterane;

 • c) depozitarea necorespunzatoare de materiale, substanțe sau deșeuri care contravin normelor de protecție a mediului sau care ar putea provoca degradarea infrastructurii cailor ferate romane, a zonei de protecție a infrastructurii cailor ferate romane, precum si a condițiilor de desfășurare normala a traficului.

 • (6) Depozitarea sau manipularea unor materiale, substanțe sau deșeuri de felul celor prevăzute la

alin. (5) lit. c) este permisa numai cu respectarea condițiilor stabilite de Qompapia Naționala de Cai Ferate "C.F.R." - S.A.                                                     -f~---■

 • (7) Amenajările si instalațiile de manipulare, de transvazare            ^ozitare a materialelor,

substanțelor sau deșeurilor prevăzute la alin. (6) se pot realiza pe tyăteâ de studii privind implicațiile  asupra activitatii feroviare si de mediu executate de unitati de proiș£tare autorizate, pe baza avizului Companiei Naționale de Cai Ferate "C.F.R." - S.A. si cu autorizația Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuinței.

 • (8) Cedarea, transferul, ocuparea temporara sau definitiva a terenului din patrimoniul Companiei Naționale de Cai Ferate "C.F.R." - S.A., pentru lucrările de interes public, atat în intravilan cat si în extravilan, se fac numai cu avizul Companiei Naționale de Cai Ferate "C.F.R." - S.A. si al Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuinței.

 • (9) Conform Avizului Sucursalei Regionala CF Constanta nr. 7/2/4090/20.12.2017, actualizat cu NR.7/2/1030/01.04.2019:

 • a) zona PUZ se afla pe partea dreapta a liniei CF Constanta-Navodari, de la km 3+115 la km 3+655. Linia CF Palas-Navodari este simpla, neelectrificata, necentraLizata^aflața. in patrimoniul public neinteroperabil.

 • b) imobilul cu suprafața totala de 94926,23mp, cu nr. Cad. 244343&srx


  • b) imobilul cu suprafața totala de 94926,23mp, cu nr. Cad. 244343^se.tej^mplasat ițt

  vecinătatea liniei CF 818/Palas - Năvodari, intersecția CF Constanta MâtfuriS^^iuțghip^-pe'A partea dreapta a liniei de la km 3+115 la km 3+655.                     K+                 ‘Gj

  • c) incinta nu incalca limita zonei CF care intre kilometri menționați variaza intre^metn si 39// metri.

  • d) zonele edificabile propuse prin prezentul PUZ sunt amplasate la distante^s^yariafeș 32metfi si 62metri, distante măsurate din ax linie CF Palas-Navodari - fir II, aflatri&cjgpu^

  • e) avizul favorabil conține următoarele condiții si precizări:


- conform OG 12/1998 si HG 581/1998 în zona de siguranța a caii ferate (20metri din axul CF) nu se vor realiza construcții definitive, iar pentru construcțiile realizate in zona de protecție a infrastructurii feroviare publice (IQOmetri din axul liniei CF) se va solicita aviz de amplasare de la Sucursala Regonala CF Constanta.

- proprietarul investiției isi va asuma responsabilitatea privind impactul asupra mediului produs de circulația trenurilor in zona (zgomot, vibrații - nu se vor solicita la Sucursala Regionala CF Constanta masuri de protecție datorate zgomotidup produsrdexirculatia trenurilor si montarea de panouri fonoabsorbante).


JUDEȚUL CONSTANȚA PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANȚA DIRECȚIA UR8AMSM VISAT SPHE NESCHIMBATE iUj Ilf. ,    /-------r------


ARTICOLUL 21 Amplasarea fata de aeroporturi

 • (1) In limita zonei studiate si in vecinătatea acesteia nu se afla âeiwj^ug^vizui nr.

ARTICOLUL 22 Retrageri fata de fâșia de protec tie a            stat

 • (1) Zona studiata nu se afla in vecinătatea fâșiei de protecție a frontierei de"stât.


ARTICOLUL 23 Amplasarea fata de aliniament

 • (1) Amplasarea clădirilor fata de aliniament este precizata in cadrul reglemențarilor, cuprinse in prezentul regulament - Secțiunea II Condiții de amplasare, echipare si configurare a clădirilor.

 • (2) In sensul prezentului regulament, prin aliniament se înțelege limita dintre domeniul privat si domeniul public, respectiv limita dintre domeniul privat si circulațiile publice propuse.

 • (3) In fasia non-aedificandi dintre aliniament si retragerea clădirilor de la aliniament, marcata pe planul U03-Reglementari urbanistice se pot amenaja platforme si accesuri pietonale si carosabile, rampe/trepte acces, construcții subterane, spatii plantate amenajate peisagistic.

ARTICOLUL 24 Amplasarea in interiorul parcelei -"//  /    *

 • (1)  Condițiile de amplasare a clădirilor unele fata de altele in interiffi^^eleiasi parcele sunt

precizate in cadrul reglementarilor, cuprinse in prezentul regulament/- Secțiunea II Condiții de amplasare, echipare si configurare a clădirilor.                      J

 • (2) Autorizarea executării construcțiilor este permisa numai daca se respecta:

 • a) distantele minime obligatorii fata de limitele laterale si posterioare ale parcelei, conform Codului civil;

 • b) distantele minime necesare intervențiilor in caz de incendiu, stabilite pe baza avizului unitatii teritoriale de pompieri, unde este cazul.

  1SECTIUNEA2?


Reguli cu privire la asigurarea accesurilor obligatorii

ARTICOLUL 25 Accesuri carosabile

 • (1) Accesurile carosabile se vor asigura din strada strada Baba Novac, strada Constantin Bobescusi strada Ionel Perlea, precum si din străzile proiectate.

 • (2) Locuințele colective cu acces si lot folosit in comun vor fi prevăzute cu:

 • a) accesuri carosabile pentru locatari;

 • b) accesuri de serviciu pentru colectarea deșeurilor menajere si pentru acce^dltmj^cglo^de stingere a incendiilor;

 • c) accesuri la parcaje si garaje.                                           $$           ~~

 • (3) Pentru toate categoriile de construcții și amenajări se vor asigura accesuri peptru in'tery^rftii”îri'’caz; »|

de incendiu, dimensionate conform normelor pentru trafic greu.                    ^ARiCi . J

 • (4) In cazul construcțiilor ce formează curți interioare, asigurarea accesului vehiculelor delpS^^eri va face prin ganguri cu o lățime minimă de 3 m și o înălțime de-3,5 m.

 • (5) Accesurile si pasajele carosabile nu trebuie să fie obstrucționate prin mobilier fie păstrate libere în.permanenta.

  A k tt I T E C T U k A * UkbAAIJ'/A * DEJIO/I CONSTANTA | STR. OLEG DANOVSKI | NR. 42 | BL. BM3 I SC. A I PARTER J 1.3J 4 3 5 2 / 2 0 0 8 | 24863505 | RO44 BRDE 140 S V6 6 4 8 8 5 6 1 4 0 0 + 4074 4 561352 | +40341401763 | office.usonia@gmail.com ARTICOLUL 26 Accesuri pietonale

  • (1) Autorizarea executării construcțiilor si a amenajărilor de orice fel este permisa numai daca se asigura accesuri pietonale, potrivit importantei si destinației construcției.

  • (2) In sensul prezentului articol, prin accesuri pietonale se înțelege caile de acces pentru pietoni, dintr-un drum public, care pot fi: trotuare, străzi pietonale, piețe pietonale, precum si orice cale de acces public pe terenuri .proprietate publica sau, după caz, pe terenuri proprietate privata grevate de servitutea de trecere publica,, potrivit legii sau obiceiului.

  • (3) Accesurile pietonale vor fi conformate astfel incat sa permii care folosesc mijloace speciale de deplasare.


  ISECTIUNEA 3:'


  Reguli cu privire la echiparea te mico^djHtara-e ut^BARg  ate subteran.

  ^subteran.


54F6ulet+a’per5UOT‘g^^Y^indicap sl PRIMĂRIA MWltlPiVUJ» CONSTANȚA _______D IRSC-Ț-i A.URBAMȘM_________

ARTICOLUL 27 Racordarea la rețelele publice de echipare edilitara existente

 • (1) Autorizarea executării construcțiilor este permisa numai dacja exi^t§rijioiftjîl^{ea~racordarii ?fe noi, consumatori Jș rețelele existente.

 • (2) ln vecinătatea amplasamentului exista rețele de alimentare cu apa, canalizare si rețele de alimentare cu energie electrica iar racordarea noilor obiective la acestea se va realiza cu acordul deținătorilor de utilitati existente pe baza proiectelor de specialitate întocmite in aces sens.

 • (3) Autorizarea executării construcțiilor in zonele de servitute a infrastructurii edilitare, existente sau propuse, se va face numai cu avizul furnizorului de utilitati sau cu avizul organelor de specialitate ale administrației publice.

ARTICOLUL 28 Realizarea de rețele edilitare

 • (1) Extinderile de rețele sau măririle de capacitate a rețelelor edilitare publice se realizează de către investitor sau beneficiar, parțial sau in întregime, după caz, in condițiile contractelor încheiate cu consiliile locale sau in condiitile convenite cu deținătorii de utilitati.

 • (2) Lucrările de racordare si de bransare la rețeaua edilitara publica se suporta in intregime de investitor sau de beneficiar.

 • (3) Rețelele noi de telefonie, comunicații si de date (internet, televiziune) vor țj

 • (4) Rețelele de distribuție a gazului metan si racordurile la acestea vo

 • (5) Extinderile de rețele, lucrările de mărire a capacitatii ori noile retșfe construite, indiferent de  natura ori regimul rețelei, sunt grevate de o servitute publica, fiind recunoscut dreptul general de racordare la aceste rețele, in limita capacitatii lor si cu respectarea condițiilor de exploatare, oricărei persoane care poate dovedi un interes. Investitorul care a realizat extinderea ori noua rețea pe cheltuiala sa nu are posibilitatea de a refuza racordarea unor noi utilizatori, in limita capacitatii rețelei, fiind insa recunoscut dreptul sau de a obține o plata proporționala cu costul dovedit al lucrării suportate de el, daca nu. exista prevedere contrara, ori lucrarea nu devine proprietate publica.

 • (6) Fiecare parcela / zona prevăzută va dispune de o platforma sau de un spațiu interior

destinate colectării deșeurilor menajere, dimensionate pentru a permite colectarea selectiva a deșeurilor si accesibile dintr-un drum public. Platformele vor putea deservi una sau mai multe clădiri, in funcție de dimensiuni si de funcțiune.                                                    ____

 • (7) Se va urmări limitarea la maxim a aportului de ape pluviale evacuate in rete^ua^uB(j^;de

canalizare pluviala, la nivel de parcela. In acest sens, se recomanda realizarea^deiîșSlUții^dș^ colectare, stocare, infiltrare locala in sol si evaporare naturala a apelor pluviale lajȚiîveLd^jaa^la.^Ă De asemenea se recomanda limitarea sigilării suprafețelor exterioare (prin asfaltare, betooa.^;n.șau~ alte invelitori impermeabile) la strictul necesar, in vederea asigurării infiltrării rapelorSpluviale in *î| terenul natural.                                                                                        _ ydrai,isi J//

 • (8) Alimentarea cu apa si canalizarea - conform Studiului pentru lucrări hidro-edilitârâlnțg pentru acesta etapa a proiectului:

• Alimentarea cu apa, precum si asigurarea apei de incendiu exterior pentru^opf^ propuse in zona mai sus menționata se va face prin intermediul unor rețele de distributie^âpă cjȘ'se vor dezvolta.. pe toate străzile proiectate.U J O /N I A

AkttlTECTUkA * UUAAIJ'/A * D E. J' I G A

CONSTANTA | STR. OLEG DANOVSKI | NR. 42 | BL. BM3 | SC. A ] PARTER J1 3/4352/2008 | 2 4 8 6.3 5 0 5 | RO44 BRDE 140S V664 8 856 1400 + 40744561352 1+40341401763 | office.usonia@gmail.com

 • • Pentru alimentarea cu apa a tuturor obiectivelor ce urmeaza sa se execute in zona PUZ este necesar sa se realizeze o extindere a rețelei de distribuție apa existenta ce aparține lui S.C. RAJA S.A. Constanta cu conducte ce se vor poza pe trama stradala existenta si propusa.

 • • Necesarul de apa de uz general pentru fiecare obiectiv ce urmeaza sa fie realizat va fi asigurat din conductele de distribuție proiectate cu conexiune in conducta de distribuție apa 0 400 mm Azb existenta pe strada Baba Novac .In punctele de conexiune se Vor realiza cămine de vane in care se vor monta vane de linie pentru izolare in cazul producerii de avarii.

 • • Se propune extinderea rețelei de apa existente pe strada Constantin Bobescu pana la intersecția cu strada Baba Novac.

 • •  Pe rețelele de distribuție apa proiectate se vor monta hidranti de incendiu exteriori, conform Normativului privind securitatea la incendiu a construcțiilor, Partea a II a Instalații de stingere “Indicativ P 118/2/2013. Hidrantii exteriori propuși pot fi atat subterani cat si supraterani.

 • •  Hidrantii de incendiu exteriori se vor monta la o distanta de minim 5 m de pereții exteriori ai clădirilor pe care le protejează

 • • La intersecția străzilor, se vor prevede cămine de vane echipate cu vane de separație pentru închiderea tronsoanelor in caz de avarii.

  • • Căminele de vane proiectate vor fi construcții din beton acoperite cu rame si capace carosabile grele.

  • • Pentru poziționarea cat mai exacta a conductelor existente pe amplasament si pentru evitarea unor situații neprevăzute se vor executa sondaje.

  • •  In cazul in care se vor descoperii si alte conduct urgenta Secția Surse,secția rețele Apa Constanta.

  • • Conform legii Domeniul Public nr. 213/1998 teren

  apa potabila si canalizare aparțin domeniului public.


  _____„_„,Szșe^vor ăriuntâ de

  JUDEȚUL CC5N§T™*T A       1

  ..PRItMWA MUNICIPIULUI CONSTANȚA ile pe                     conducte de

  _______________ ifTehnkral C. reapta^e^gșjjșratoarele exterioarei ale a d^^wtecfie saffifărâTcu-ceqim-sever.  • • Conform H:G.930/2005 ,cap VIII ,art.3O alineatul <

  RAJA S.A. Constanta culoarele de teren de 3 m stanga-bransamentului de apa Dn 200 mm OL ce reprezintă z ____

  precum si culoarul de teren de 5 m stanga-dreapta de la generatoarele exterioare ale conductei de refulare ape uzate Dn 800 mm OL+Premo ce reprezintă zona de protecție si siguranța , nu se va betona , nu se vor realiza construcții provizorii sau definitive.ln aceste zone terenul ya fi acoperit cu material demontabil (dala, pavele).                                       ,            ____k

  • • Alimentarea cu apa a viitoarelor obiective din zona se va fac proiectata realizandu-se branșamente de apa , iar contorizarea obiectiv se va face printr-un apometru, de clasa C, tip, agreat de către Sse va monta in cate un cămin apometric proiectat.

  • •  Din rețeaua inelara proiectata ce se va poza pe trama stradala propusa se vor executa următoarele lucrări:

  • -  branșamente pentru instalațiile sanitare interioare la fiecare obiectiv din zona ;

  • -  alimentarea cu apa a hidrantilor de incendiu exteriori;

  • -  alimentarea cu apa a hidrantilor de gradina, pentru șpalat. platforme si stropit spațiile^verzi

  • • Rețeaua de distribuție se va monta la o adincime minima de 1.20 m pe un sțrgCd^iisipȚ?^':;;

  • • Căminele de vane ce se vor executa la intersecția străzilor si cele apome'țrlce piqie^tațe voȚ

  fi construcții din beton armat acoperite cu capace din fonta.                    fag

  • • Colectarea apelor menajere din intreaga zona se va realiza cu rajutoru|-re^ie!lb¥. dși canalizare gravitaționale proiectate la statia de pompare ape uzate proiectata.\ampla^afajfpe cotau cea mai coborâta a terenului. In punctele de racord si la intersecții se vor pre1 1 ce vor avea capace carosabile grele.

  • • De la statia de pompare proiectata apa uzata va fi transportata printr-in conducta de refulare existenta  rețeaua de apa


  r de apa la fiecare

  . RAJA S.A. Constanta ceU J" O Al I A

AKttlTECTUKA * UkbAAIJ'/A * DEJ'IGAI

CONSTANTA | STR. OLEG DANOVSKI | NR. 42 | BL. BM3 | SC. A | PARTER

J 1 3 /4 3 5 2 /2 0 0 8 | 2 4 8 6 3 5 0 5 | RO44 BRDE 140S V6 6 4 8 8 5 6 1 4 0 0

+ 40744561352 | +40341401763 | office.usonia@gmail.com

 • • Stafia de pompare va fi o construcție din beton armat cu doua camere din care una subterana cu rol de bazin de retentie si o camera uscata in care se va monta tabloul electric. Statia de pompare se va echipa cu doua pompe submersibile (1+1R).

 • • Pentru buna funcționare a imobilelor proiectate este necesar sa se realizeze cate un racord de canalizare pentru evacuarea apei uzate menajere de la instalațiile sanitare interioare ale acestora.

 • • Sub conductele de canalizare si sub conducta de refulare se aseaza un strat de nisip sau pietriș cu grosimea de minim 15 cm .

 • • Langa si deasupra conductei se va pune un strat cu grosimea de 30 cm de pamant rezultat din săpătură fara pietre si bătătorit manual pana la atingerea compactitatii de 90 %. De la inaltimea de 30 cm deasupra conductei sântul se umple cu pamant rezultat din săpătură.

 • •  La schimbările de direcție si in punctele de racord ale canalizării menajere proiectate se vor realiza cămine de vizitare. Ele sunt construcții din beton cu diametrul de 1 m si vor fi prevăzute cu., capace cu rama din fonta .Adâncimea căminului proiectat va fi variabila funcție de configurația terenului si de cota amenajata propusa.

 • •  După executarea rețelelor de canalizare se va reface carosabilul si trotuarul la cotele inițiale.

 • • Caracteristicile apelor uzate evacuate se vor inscrie in valorile limita prevăzute de Normativul NTPA 002/2005 cu următoarele condiții limitative: suspensii = 350 mg/l, CB05 = 300 mg/l, pH = 6,5 -8,5.

 • •  Evacuarea apelor pluviale se va face la rigola stradala .

 • • Pentru captarea apei meteorice si freatice din valea Cișmelei care străbate zona pe o arie larga din zona limitrofa PUZ -lui , urmeaza sa fie amenajata in asa fel incat sa poata prelua apele metorice ale zonei, cu debit crescut datorita amenajărilor din zona.

 • (9) Alimentarea cu energie electrica - conform Studiului pentru alimentare cu energie electrica întocmit pentru acesta etapa a proiectului:

 • •  Lucrările se vor executa in baza taxei de racordare, pentru instalațiile proiectate ce vor aparține S.C. E-Distributie Dobrogea SA ce vor fi amplasate pe teren proprietate privata, beneficiarul va acorda uz si servitute in favoare E-Distributie Dobrogea.

 • • Rețelele ce vor fi executate vor respecta restricțiile impuse de normativul PE 101A/85 , PE

101/91, NTE 007/2008 , NTE 001/003/00 cu privire la vecinătăți (paralelisme sî intersecții) fata de alte obiective aflate in zona precum si specificațiile tehnice si ghidurile de rjoiectare E-Distributie Dobrogea SA.                                         -


 • • Soluția de alimentare cu energie electrica se va emite de SA in conformitate cu Ordin ANRE nr. 59/2013 , Regulame it'priviri^^^r rețelele electrice de interes public


 • •  Rețeaua electrica de interes public se va realiza astfel:    Ansftă la avizu! nr; f______

 • -  Varianta 1 : alimentare cu energie electrica prin interceptarea LESIOkV 0409 si LESIOkV

0401 in vecinătatea ansamblului de locuințe .ARHITECT ȘEF ------------

 • -  Varianta 2 : alimentare cu energie electrica din statia de transformare Baba Novac si statia de transformare Depozite prin proiectarea LES 20kV pana la ansamblul de locuințe.

 • • In incinta ansamblului propus se vor proiecta 4 posturi de transformare             rețea

electrica de joasa tensiune 0,4kV, amplasarea de cutii de distribuție si Firid^.de^Djșțribufe si Contorizare (FDCP) la imobil, respectând specificațiile tehnice, ghidurile de proiectare? E^Distrioptie Dobrogea si normativele in vigoare.

 • • In conformitate cu PE 101A/85 si SR 8591-97, Posturile de transformare-iin anyelopa.de beton

se vor amplasa lâ o distanta minima de lOmetri fata de alte construcții si la distanța reglementata fața de celelalte rețele, (apa ,gaz,termoficare,telefonie,internet,etc.)                  \^.


 • • Pentru amplasarea unui post de transformare este necesar sa se pu^kla depoziție o suprafața de 45mp.


 • (10) Alimentarea cu gaze naturale

 • •  Dezvoltarea rețelei de gaze naturale se va face in fuctie de solicitările din zona respectiva in conformitate cu prevederile Regulamentului privind accesul la sistemele de distribuție a gazelor naturale aprobate prin HG 1043/2004.

 • • Amplasarea de obiective, noi, construcții noi si lucrări de orice natura in zona de protecție a rețelelor de gaze naturale existente, se realizezaza numai cu respectarea Normelor tehnice pentru proiectarea si execuția sistemelor de alimentare cu gaze naturale NTPEE-2008, prevederile Legii energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012 si a Ordinului 47/2003 emis de Ministerului Economiei si Comerțului.

 • • Amplasarea de obiective noi, construcții noi si lucrări de orice natura in zona de. protecție a retellelor de gaze naturale existente, se realizezaza numai cu respectarea Normelor tehnice pentru proiectarea si execuția siatemelor de alimentare cu gaze naturale NTPEE-2008, Legii energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012 si ordinului 47/2003 emis de ministerul economiei si comerțului, in zona de protecție nu se executa lucrări fara aprobarea prealabila a operatorului sistemului de dostributie.

 • • Viitoarele construcții si/sau instalații subterane se vor proiecta/monta/amplasa la cel puțin distanta minima admisa (distanta de securitate). Distantele de securitate, exprimate in metri, se masoafa in proiecție orizontala intre limitele exterioare ale conductelor si construcțiile sau instalațiile subterane proiectate si sunt prezentate in tabelul 1 si 2 din NTPEE-2008.

ARTICOLUL 29 Proprietatea publica asupra rețelelor edilitare

 • (1) Rețelele de apa, de canalizare menajera/pluviala, de drumuri publice si alte utilitati aflate in serviciul public sunt proprietate publica a comunei, orașului sau județului, daca legea nu dispune altfel sau in.proprietatea deținătorilor de utilitati.

 • (2) Rețelele de alimentare cu gaze, cu energie electrica si de telecomunicații sunt proprietate publica a statului, daca legea nu dispune altfel.

 • (3) Lucrările prevăzute la alin. (1) si (2), indiferent de modul de finanțare, intra in proprietatea publica.

{SECȚIUNEA* [construcțiilor


Reguli


ARTICOLUL 30 Parcel|ir&e*S la avizul nr.

 • (1) Parcelarea reprezintă divizarea i|nui I

 • (2) Reparcelare in sensul prezentu


Pttl^RW®^i1^Os^gn?iunile terenului si alei

_______DJRECJ.IÂ.UR&ALISM__.________________J

VIZAT SPRE mtWWS
in doua sau mai mu ebrezinta-


_________ _         e au ca rezultat o alta

împărțire a mai multor loturi de teren învecinat, loturile rezultante âvaxfd destinații si/sau forme diferite decât erau acestea la momentul inițial. Reparcelarea se realizează prin alipirea si dezlipirea mai multor parcele de teren învecinate, indiferent daca acestea sunt construite sau nu. Ea are drept scop realizarea unei mai bune împărțiri a terenului in loturi construibile si asigurarea suprafețelor necesare echipamentelor de folosința comuna si obiectivelor de utilitate publica.

 • (3) Pe parcursul elaborării si avizării PUZ, amplasamentul care a generat studiul PUZ, parcela IE 244343, situata pe strada Baba Novac nr.165, a fost dezmembrata conform Actului de dezmembrare si Contractului de partaj voluntar - fara sulta nr. 214/07.02.2019 in trei loturi, identificafe_pe._planurile aferente PUZ ca Lot 1, Lot 2 si Lot 3.

 • (4) Loturile 1, 2 si 3 existente se vor dezmembra conform zonificarii functidpâle ?^p^șe''i^in

prezentul PUZ generând insule/parcele destinate construirii si circulații.         $$ ——

 • (5) Se admit noi operațiuni de divizare, comasare, reconfigurare a parcelelor dxi'stenteTlaFmomentul'i

întocmirii PUZ, cu respectarea legislației in vigoare.                             Ut Șocakic; *

ARTICOLUL 31 Inaltimea construcțiilor

 • (1) Regimul maxim de inaltime si inaltimea maxima admise sunt precizate in cadraj privind subzonele de reglementare, cuprinse in prezentul regulament - Secțiunea amplasare, echipare si configurare a clădirilor.

 • (2) In sensul prezentului Regulament, inaltimea maxima admisa la atic exprimata inU J O Al I A AkttITECTUk A * U k E> A A I J/A * D E. J I G A CONSTANTA | STR. OLEG DANOVSKI | NR. 42 | BL. BM3 | SC. A I PARTER J 1 3 /4 3 5 2 /2 0 0 8 | 24863505 | RO44 BRDE 140S V664 8856 1400 + 40744561352 | +40341401763 | office.usonia@gmail.com


de niveluri este inaltimea maxima admisa in planul fațadei, pe mijlocul acesteia si se masoara de la cota terenului amenajat pana la aticul ultimului nivel (parapetul terasei).

 • (3) In sensul prezentului Regulament, inaltimea maxima admisa a construcțiilor exprimata in metri se masoara de la cota terenului amenajat pana la punctul cel mai inalt al construcției.

 • (4) Este admisa realizarea de demisoluri si mezanine cu condiția încadrării in numărul maxim de niveluri supraterane admis.

 • a) Demisol este nivel construit al clădirii avand pardoseala situata sub nivelul terenului (carosabilului) înconjurător cu maximum jumătate din inaltimea libera a acestuia si prevăzut cu ferestre in pereții de închidere perimetrala. Demisolul se considera nivel suprațeran.(conform Normativ P 118/1999)

 • b) : Mezanin este nivel intermediar, situat de obicei intre parter si etajul 1, avand inaltime redusa

in raport cu celelalte niveluri, utilizat in special la edificii publice sau monumentale auxiliare sau a unor apartamente de mici dimensiuni (conform Lexicon de construcții si arhitectura, vol.ll, Editura tehnica, București 1986)

 • (5) Este admisa realizarea de supante cu condiția încadrării in indicatorii maximi aprobați

 • a) Nivel este spațiul construit suprațeran sau subteran al construcțiilor inchișe sau deschise, delimitat de plansee. Constituie nivel supanta a cărei arie este mai mare decât 40% din cea a incaperii/spatiului in care se afla, (conform Normativ P 118/1999)

 • b) Supanta este planseu intermediar plin, deschiși

incaperea in care este dispus. Se ia in considerare fonforra Normativ P 118/1999)                                     ‘ARTICOLUL 32 Aspectul exterior al construct iilAnexâ Is svisul nr.

 • (1) Autorizarea executării construcțiilor este permisa numai funcțiunii acestora si nu depreciaza aspectul general al zonei

 • (2) Autorizarea executării construcțiilor care, prin conformare, volumetrie si aspect exterior, intra in contradicție cu aspectul general al zonei, asa cum este descrisa in Secțiunea 1 a zonei de reglementare, si depreciaza valorile general acceptate ale urbanismului si arhitecturii, este interzisa.

 • (3) Aspectul general al zonei este determinat de conformarea constructiilpr, volpmetrie si compoziție urbana etc.

 • (a) Compoziția urbana este acordul dintre funcțiune, mod de co$ plastica, realizat prin aplicarea regulilor specifice urbanisrriu

 • (b) Volumetria este un paramentru urbanistic si arhitectural./e baza care determina aspectul general al zonei si silueta urbana in ansamblul ei.

 • (c) Conformarea construcției este forma de ansamblu a acesteia ce deriva din modelarea si dimensionarea, pârtilor care o alcătuiesc, intre care se creaza relații funcționale de plastica arhitecturala.
& economie si expresie


arhitecturii.SECȚIUNEA 5: împrejmuiri


Reguli cu privire la amplasarea de parcaje, spatii verzi si


ARTICOLUL 33 Parcaje

 • (1) Autorizarea executării construcțiilor care, prin destinație, necesita spatii de parcarp^e^Mj^pumai daca exista posibilitatea realizării acestora in afara domeniului public, ^C^fomî;-^HGL*ihr.

113/27.04.2017.                                                                                __?i\\

 • (2) Staționarea autovehiculelor este precizata in cadrul reglementarilor, cpțfrini^in Eprezentiilu regulament - Secțiunea II Condiții de amplasare, echipare si configurare a cladirtâr. S~£AR]Ci

v.            ’Jîlwnisi          -''■//ARTICOLUL 34 Spatii verzi                                   x

(l)Suprafata minima de spatii plantate este precizata in cadrul reglementarilor, cuprT^^^^mul regulament - Secțiunea II Condiții de amplasare, echipare si configurare a clădirilor.ARHITECTURA * U R b A Al I J'/A * DEJUGAI

CONSTANTA | STR. OLEG DANOVSKI ] NR. 42 | BL. BM3 | SC. A ] PARTER J 1 3 /4 3 5 2 /2 0 0 8 12 4 8 6 3 50 5 | RO44 BRD.E 14.0S V.6.6.4 8 8 5 6 1 4 0 0 + 40744561352 | +40341401763 | office.usonia@gmail.com

ARTICOLUL 35 împrejmuiri

 • (1) împrejmuirile reprezintă constructiiile sau amenajările (plantații, garduri vii), cu caracter definitiv sau temporar amplasate pe aliniament sau pe celelalte laturi ale parcelei, pentru a delimita domeniul public de proprietatea privata.

 • (2) Autorizarea împrejmuirilor este precizata in cadrul reglementarilor privind amplasamentul, cuprinse in prezentul regulament - Secțiunea II Condiții de amplasare, echipare si configurare a clădirilor.

  CAPITOLUL 4


  DISPOZIȚII FINALE


ARTICOLUL 36 Autorizarea directa

(1) Autorizațiile de construire vor fi emise direct in baza prevederilor prezentului Plan urbanistic zonal.

ARTICOLUL 37 Destinația unui teren sau a unei construcții

(1)ln sensul prezentului regulament, prin destinația unui teren sau a unei construcții se intelege modul de utilizare a acestora, conform funcțiunii prevăzute in - Secțiunea I Utilizarea funcționala.

PARTEA III ZONIFICAREA FUNCȚIONALA

ARTICOLUL 38


Lista zonelor si subzonelor funcționale

M1-ZONA MIXTA

M2-ZONA MIXTA

L1 - ZONA DE LOCUIT propusa L - ZONA DE LOCUIT existenta V -ZONAVERDE

JUDEȚUL CONSTANȚA

PRIMĂRIA MUNICIPHH.U! CONSTANȚA DIRECȚIA URSAMSM VIZAT&PME WESCHIMBARE

Anexă la avizul nr---.J

ARHITECT ȘEF___L--l

PARTEA IV PREVEDERI LA NIVELUL ZONELOR FUNCȚIONALE


ARTICOLUL 39

M1 - ZONA MIXTA

M2-ZONA MIXTA

L1 - ZONA DE LOCUIT propusa L -ZONA DE LOCUIT existenta

V - ZONA VERDE


U J O A I A

AklilTECTUkA * JGAAIJM * D E J~ I G A

CONSTANTA | STR. OLEG DANOVSKI | NR. 42 | BL. BM3 | SC. A I PARTER J 1 3 /4 3 5 2 /2 0 0 8 | 2 4 8 6 3 5 0 5 | RO44 BRDE 140S V6 6 4 8 8 5 6 1 4 0 0 + 40744561352 | +40341401763 | office.usonia@gmail.com

M 1 - ZONA MIXTA

GENERALITĂȚI: CARACTERUL ZONEI

Zona mixta M1 este permisa in trei insule/zone edificabile prevăzute in prezentul PUZ, delimitate conform planului U03-Reglementari urbanistice, astfel:

Zona M1 situata pe LOTUL 1 este delimitată:

La nord: strada Baba Novac

La sud: teren proprietate privata inițiator - strada propusa si strada IE 225598 La est: strada Constantin Bobescu si proprietăți private IE 209349 si IE 209340 La vest: teren proprietate privata inițiator - strada propusa si teren proprietate privata inițiator - prelungirea străzii C-tin Bobescu

Zona M1 din cadrul LOTULUI 1 este traversata de prelungirea străzii Constantin Bobescu. ______

Zona mixta M1 din cadrul LOTULUI 2 are o suprafața totala

juOEȚUL CQN.S TA

PRIMĂRIA MUNICIPII!IU> CONSTANȚA

DIRECȚIA ursai.ism trada^Fdpuââ'^E-


Zona M1 situata pe LOTUL 2 este delimitată:

La nord: strada Baba Novac

La sud: teren proprietate privata inițiator - $

La est: teren proprietate privata (LOTUL 1)

La vest: teren proprietate privata inițiator - itrad^gjppy^ș

Zona mixta M1 are o suprafața totala de 10535mp._____---------

Zonele mixte propuse se caracterizează prin posibilitatea de amplasare a funcțiunilor mixte, funcțiuni admise la art1.

condiționări'

Conform Acordului de Mediu nr. 25/11.10.2017 pentru Desființarea construcțiilor industriale existente pe amplasamentul - parcela IE 244343:

 • a) in zona fostului depozit de combustibil (clădirea C11) după salubrizare clădirilor si a platformei detonate din zona, avand in vedere ca valorile^ gTSfrăte la indicatorul produs petrolier sunt intre pragul de alerta si cel de intervenție, se recomanda excavarea unei porțiuni de sol cu adancimea de 30cm, realizarea buletinelor dealiza pana ia încadrarea indicatorilor in limitele prevăzute de legislație si apoi inlocuirea cu pamant neinfestat, pe o suprafața de 300mp

 • b) același tratament se va aplica si in zona de sud a amplasamentului (clădirea C58), unde s-au inregistrat concentrații mai mari de Cu, fara a depăși insa pragul de intervenție, pe o suprafața de 500mp

 • c) in zonele menționate mai sus se vor respecta recomandările din Acordul de Mediu nr. 25/11.10.2017.

In zona M1 se afla locația clădirii C11 autorizata pentru desființare.

IKsi desființarea


Se vor respecta condițiile menționate la Capitolul 2 - Terenuri si zone^i"^im-special^

Secțiunea II, Art.11 - Zone cu riscuri tehnologice si zone de protectieftcu regirnjspecial,/ paragrafele (3), (4), (5) si (6) referitoare la rețelele edilitare.___________________*


Se vor respecta condițiile Studiul de impact de sănătate, mentionateela Capjtoîul 2 Terenuri si zone cu regim special, Secțiunea II, Art.11, paragraful (10), litd).          f .7^7


Se vor respecta condițiile menționate la Capitolul 3 - Condiții de ^ampl^ conformare a construcțiilor, Secțiunea I, Art.20 - Amplasarea fata de cai ferate. / 3OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICĂ;

Construirea, perimetral zonei si in perimetrul acesteia, a rețelei de străzi, alei carosabile si

ARHITECTURA * URb A AII T/A * DEJUGAI CONSTANTA | STR. OLEG DANOVSKI | NR. 42 | BL. BM3 | SC. A I PARTER J 1 3 / 4 3 5 2 / 2 0 0 8 | 2 4 8 6 3 5 0 5 | RO44 BRDE 140S V6 6 4 8 8 5 6 1 4 0 0 + 40744561352 | +40341401763 | office.usonia@gmail.com

pietonale, a parcajelor publice aferente investițiilor propuse, a rețelelor edilitare precum si amenajarea spatiilor libere cu caracter public si a spatiilor plantate.


MASURI SI RECOMANDĂRI


Se vor respecta condițiile Studiul de impact de sanatate, menționate la Capitolul 2 -Terenuri si zone cu regim special, Secțiunea II, Art.11, paragraful (10), litd).___________________

Se vor respecta condițiile Raportului de mediu, menționate la Capitolul 2 - Terenuri si zone cu regim special, Secțiunea II, Art.12.


SECȚIUNEA I: UTILIZARE FUNCȚIONALA


ARTICOLUL 1 - UTILIZĂRI ADMISE ~~~~                                          |


locuire: locuințe colective;

funcțiuni administrative: sedii, fundații, organizații, asociații, sedii birouri, sediu firma/companie etc; funcțiuni financiar-bancare: sediu banca,, sediu societate de asigurări etc;

funcțiuni comerciale: comerț alimentar, comerț nealimentar, alimentație publica (restaurant, fast-food, cofetărie, cafenea, bar, club), servicii cu acces public (firaanter^ano^eefisutta^ design, tipărire, multiplicare, formare profesionala, asistenta tshnica o curierat; agenție de turism, intretinere corporala, manufactura i funcțiuni comerciale: supermagazin, showroom;

funcțiuni de cultura: centru cultural, centru de congrese, centri

funcțiuni de invatamant: grădiniță, after-school, școala;

funcțiuni de sanatate: cresa, clinica, policlinica, cabinete d< s me^i§^E^Pe^b^iliva, cabinete de medicina de familie, farmacii, centru recoltare sânge;

funcțiuni de loisir public; loc de joaca copii acoperit sau in aer liber, ampr)ajarj?de sport pentru tineret;

funcțiuni sportive: terenuri de sport in aer liber; spatii anexe de dgșgp/j $$^farilor sportive; sala de antrenament pentru diferite sporturilor sau sala de fitness si intrejih’ere corporala; centru SPA; piscina acoperita sau descoperita servicii aferente zonelor de locuințe: comerț alimentar, comerț nealimentar, cabinete de medicina veterninara, cabinete individuale de avocatura si asistenta juridica, cabinete individuale de contabilitate, birouri si ateliere de proiectare si design, birouri individuale de consultanta, atelier de arta, servicii foto, laboratoare de tehnica dentara, ateliere individuale de croitorie, tapițerie, rame tablouri, tamplarie sau alte activitati manufacturiere negeneratoare de agomot sau emisii de orice fel si fara depozitari, saloane de intretinere corporala (frizerie, coafor, cosmetica, masaj, fitness, solar), servicii de deservire a locuirii (curățătorie haine);

amenajari aferente locuințelor sau funcțiunii de baza: cai de acces carosabile si pietonale, parcaje, spatii plantate, construcții si amenajari aferente echipării tehnico-edilitare;

parcaj colectiv subteran si/ sau parcare la sol

parcaj colectiv cu mai multe niveluri cu condiția ca fațadele sa fie tratate arhitectural #sffebjncâ^a nu intre in contradicție cu funcțiunile invecinate si sa fie imbracate in ^fdele^dâ/^getatfe intretinute periodic                                                                       Simopr.

ARTICOLUL 2 - UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIȚIONĂRI                             j

 • •  se admite autorizarea de clădiri (multifuncționale) cu funcțiuni mixte din lista func^unilo/'adj^lșfe^la art.1

 • •  utilizarea parterului clădirilor pentru parcare este permisa cu următoarele condiții cuVIZAT SPIRE MESCIWBAFE nr---- i--_—

 • • parterul va fi tratat din punct de vedere arhitectural in mod unitar cu imaginea de ansamblu a clădirii

 • • este obligatorie ascunderea funcțiunii de parcare prin elemente de arhitectura

 • •  se interzice crearea unei parcari de tip parter liber/deschis

 • •  se interzic lucrări de terasament de natura sa afect£ze.^amenajarile^.diR..-sp


  JUDEȚUL CONSTANȚA

  WWW™

  Anexă aviz.uLnrt______/ /----------


construcțiile de pe parcelele adiacente;                         JUDEȚUL GQNȘȚAN

 • • orice lucrări de terasament care pot sa provoace scurt eFe^1' împiedică evacuarea si colectarea rapidă a apelor metei >rice

 • •  orice alte utilizări care sunt menționate la art. 1 si art.2

SECȚIUNEA II - CONDIȚII DE AMPLASARE, ECHIPARE SI CONFIGURARE A CLĂDIRILOR

ARTICOLUL 4 - CARACTERISTICI ALE PARCELELOR (suprafețe, forme, dimensiuni)

 • • zonele M1 propuse fac parte din Lotul 1 si din Lotul 2, dezmembrate din amplasamentul care a generat PUZ cu suprafața totala de 94926mp (conform acte) si 97700,23 mp (conform măsurători), identificat cu nr. cadastral IE 244343, situat pe strada Baba Novac nr.165

 • •  clădirile vor fi dispuse in interiorul zonelor M1 avand acces direct dintr-o circulație publica sau prevăzută ca circulație publica, respectiv strada Baba Novac si străzile proiectate

 • • ulterior aprobării prezentului PUZ, se admit operațiuni de parcelare/divizare a zonelor M1 cu

respectarea următoarelor condiții cumulate:                                      1


 • • parcela va avea suprafața minima de 1000mp                     —-r-—-

 • • adancimea parcelei va fi cel puțin egala cu latimea acesteiaj^desc ^na strada) excepție de la condițiile enunțate mai sus fac parcelele desti^te construcțiilor tehnico- edilitare (post de transformare, statie de pompare etc) ale c/for suprafețe, dimensiuni .si forme vor fi determinate de cerințele funcționale.


ARTICOLUL 5 - AMPLĂSAREA CLĂDIRILOR FATĂ DE ALINIAMENT

 • •  in sensul prezentului regulament, prin aliniament se înțelege limita dintre proprietatea privata si domeniul public sau limita dintre zona de reglementare si circulația prevăzută cu caracter public

 • • zonele M1 au aliniamente propuse la: strada Baba Novac, strada Constantin Bobescu si la străzile proiectate.

 • • clădirile se va retrage minimum 10metri de la aliniamentul străzii Baba Novac

 • • clădirile se va retrage minimum 5metri de la aliniamentele străzii Constantin Bobescu si ale străzilor proiectate

 • • in fasia non-aedificandi dintre aliniament si retragerea clădirilor de la aliniament, ma^^^^^lanul

U03-Reglementari urbanistice se pot amplasa accesuri si platforme pieton^le^ s^ăfcfeăbilq, rampe/trepte acces, spatii plantate amenajate peisagistic private sau cu caract^publicȚ_cgnșțructii\ subterane                                                                               Kf s,!r,3ltk ÎȚI

Șac'^; ‘ 1î

ARTICOLUL 6 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR FATĂ DE LIMITELE LATERALESl POSTERIOARE// ALE PARCELELOR

U J O A I A AKttlTECTUKA * U k b A A I J A\ * D E. J' I G A CONSTANTA | STR. OLEG DANOVSKI | NR. 42 | BL. BM3 I SC. A I PARTER J 1 3 / 4 3 5 2. / .2 0.0.8 | 2 4 8 6 3 5 0 5 | RO44 BRDE 140S V 6 6 4 8856 1400 + 40744561352 | +40341401763 | office.usonia@gmail.com Bobescu care are o singura limita laterala de proprietate, către proprietățile private IE 209349 si IE 209340. In acest caz, clădirile se vor retrage de la limita laterala de proprietate minimum 5metri

 • • se va respecta suprafața maxim edificabila marcata pe planul U03-Reglementari urbanistice

 • • in situația unor parcelari/dezmembrari ulterioare PUZ care pot genera parcele cu limite laterale si/sau posterioare, amplasarea clădirilor fata de aceste limite va respecta retrageri de minimum jumătate din inaltimea maxima a clădirii la atic, in funcție de regimul de construire. Amplasarea clădirilor in aceste cazuri se va putea realiza in regim de construire izolat, cuplat si sau insiruit.


ĂRTICOLUL 7 - ĂMPLASAREĂ CLADIRÎLOR UNELE FĂTA DE ALTELE PE ACEEAȘI PARCELA


in zonele M1, se pot construi unul sau mai multe volume, format/formate din unul sau mai multe corpuri de clădire

amplasarea clădirilor, unele fata de altele in interiorul zonei de reglementare/parcelei se va realiza cu respectarea condițiilor de insorire, iluminat natural, vizibilitate, protecție imporiva incendiilor, conform legislației in vigoare

autorizarea clădirilor de locuit se va realiza numai cu asigurarea asigurarea condițiilor de orientare, insorire si iluminat natural in conformitate cu legislația in domeniu aflata in vigoare.

intre fațadele clădirilor de locuit distanta poate fi mai mica sau egala cu inaltimea clădirii celei mai inalte daca se respecta prevederile OMS nr.994/2018, dar nu mai puțin de jumătate din inaltimea la atic a clădirii celei mai inalte in cazul in care fațadele au ferestre de la camerele de locuit si nu mai puțin de 6 metri in cazul in care pe fronturile opuse sunt ferestre ale spatiilor interioare (anexe, depozitari, chicinete, bucătării, grupuri sanitare, bai, holuri, casa scării etc.) pentru care nu este necesara asigurarea iluminatului natural. Inaltimea clădirii se masoarajde la.cota terenului amenajat pana la punctul cel mai inalt al acesteia.                      __      -r------

intre fațadele clădirilor de locuit si fațadele clădirilor cu alte funcțiuni deca 4e locuit distanta poate fi mai mica sau egala cu inaltimea clădirii celei mai inalte daca se nr.994/2018, dar nu mai puțin de 6 metri in cazul in care pe fronturjfe opuse sunt ferestre ale  spatiilor interioare (anexe, depozitari, chicinete, bucătării, grupuri sariltare, bai, holuri, casa scării etc.) pentru care nu este necesara asigurarea iluminatuluiriatural^"ju^^jlCONSTANTA ——~ intre fațadele clădirilor cu alte funcțiuni decât cele de                                           a

înălțimii construcției celei mai inalte, dar nu mai puțin de 6 metri. direcția urbai ism "pecta prevederile OMS


ĂRTICOLUL 8 - CIRCULĂTII SI ACCESURIDIRECȚIA URBAIISM

_V«AT              _____

Anexa I3 avizul nr. /_________

rteea-exista post


autorizarea executării construcțiilor este permisa numai

drumurile publice, direct sau prin servitute, conform destinației construcției. Configurația acceselor la drumurile publice trebuie sa permită intervenția mijloacelor de stingere a incendiilor accesurile carosabile si pietonale se vor asigura din strada Baba Novac si din străzile proiectate numărul, amplasarea, configurarea si dimensionarea accesurilor auto in zona M1 se vor stabli prin proiectul tehnic, in funcție de destinația si capacitatatea clădirilor, conform necesitatilor>fij^ționale, normelor de proiectare si prevederilor legale

proiectarea accesurilor carosabile in zona M.1 se va realiza respectând autonon)fâj circulația jtbera; si contrastul vizual conform „Normativ privind adaptarea clădirilor civile si spatiulu? urb3Q,l^]g^vojle individuale ale persoanelor cu handicap, indicativ NP 051/2012 - revizuire NP Cț&î/200^3czuucj

„ ---------------------- . -------------_—---------------------- — ----- -—      ---------- ---------------- vriwihisi----;

ARTICOLUL 9 - STAȚIONAREA AUTOVEHICULELOR__________________ • •  staționarea autovehiculelor se admite numai in interiorul zonei/parcelei, deci in publice existente sau cu caracter public propuse, cu respectarea HCL nr. 113/27.04.201

 • • autorizarea executării de construcții se emite numai daca se asigura realizarea numarufui necesar


U J O A I A

AKttITECTUkA 2 3 U k b A A I J /A 3 D E J I G A CONSTANTA | STR. OLEG DANOVSKI | NR. 42 | BL. BM3 I SC. A I PARTER J1 3/4352/2008 | 24863505 | RO44 BRDE 140S V664 8856 1400 + 40744561352 | +40341401763 | office.usonia@gmail.com

de locuri de parcare conform HCL nr. 113/27.04.2017

 • • in interiorul zonei M1 se vor amenaja parcaje supraterane la sol si parcaje subterane

 • •  in interiorul zonei M1 se pot construi parcaje in clădiri cu mai multe niveluri

ARTICOLUL1Q-INALTIMEA MAXIMA ADMISIBILA ACLADIRILOR                 ' j

 • • regimul de inaltime maxim admis este de 11 niveluri supraterane

 • • este admisa realizarea de demisoluri si mezanine cu condiția incadrarii in numărul maxim de niveluri supraterane admis

 • • este admisa realizarea de supante cu condiția incadrarii in indicatorii maximi aprobați

 • • inaltimea maxima admisa a clădirilor este H max=38metri. Pentru zona M1 situata la est de strada

C-tin Bobescu H max = 44,5m.

in sensul prezentului Regulament, inaltimea maxima admisa a construcțiilor exprimata in metri se masoara de la cota terenului amenajat pana la punctul cel niai inalt al construcției, este admisa realizarea de subsoluri.' Numărul subsolurilor va fjJUttetpfmims<!SiT^Nf|/octie de necesitățile tehnice si funcționale.                           I PRIMĂRIA MUNiCiP3ULU> constanța

DIRECȚIA URBAl ISM

----VIZAT SPRE'ME’SCHIMBA'Rg----

Anexă-ia-avfrul nr-       /

circul^Mtl^C^iMiceX-intregrarea in


ARTICOLUL 11 - ASPECTUL EXTERIOR ÂL CLĂDIRILOR

se va urmări asigura unei imagini unitare la nivelul particularitățile zonei si armonizarea cu vecinătățile imediate prin utilizarea de ipateri’dle dui abile si de calitate;


arhitectura si cromatica clădirilor va fi de factura moderna si va exprima ca arhitectura respectând un limbaj stilistic unitar si coerent la nivelul întregul nu se va accepta utilizarea in exterior a unor materiale de calitate in pentru interior, sau a unor imitații de materiale naturale de slaba calitate; culorile fațadelor vor fi pastelate cu posibilitatea utilizării unor accente de culoare pe maximum 25%din suprafața

se interzice dispunerea vizibila a aparatelor de aer condiționat; cablurilor si antenelor TV sau de satelit, la nivel pietonal. La construcțiile noi echipamentele si instalațiile vor fi mascate in planul fațadei. Este permisa, amplasarea antelor de telecomunicații cu respectarea prevederilor legale in vigoare.

echipamentele si construcțiile tehnico-edilitare (post de transformare, casete de branșament, statie de pompare, etc) vor fi tratate in mod obligatoriu din punct de vedere arhitectural

mobilierul urban va fi integrat proiectului arhitectural, subordonandu-se unui concept coerent pentru imaginea urbana a spatiilor publice si semipublice din zona;

acoperirea clădirilor va fi de tip terasa. Acesta poate fi circulabila pentru amenajarea si întreținerea spatiilor verzi amenajate pe acesta, daca este cazul.

se interzice acoperirea clădirilor cu șarpanta

ARTICOLUL 12 - CONDIȚII DE ECHIPARE EDILITARA


i U J' O Al I A AkHITECTUKA * U k b A A I J A\ * D E J I G A CONSTANTA | STR. OLEG DANOVSKI | NR. 42 | BL. BM3 I SC. A I PARTER J13/4352/2008 | 2 4 8 6 3 5 0 5 | R O 4 4 BRDE 140S V 6 6 4 8 856 1400 + 40744561352 | +40341401763 | office.usonia@gmail.com • fiecare parcela / zona prevăzută va dispune de o platforma sau de un spațiu interior destinate colectării deșeurilor menajere, dimensionate pentru a permite colectarea selectiva a deșeurilor si accesibile dintr-un drum public. Platformele vor putea deservi una sau mai multe clădiri, in funcție de dimensiuni si de funcțiune.

ARTICOLUL 13 - SPATII LIBERE SI SPATII PLANTATE

spatiile libere vizibile din circulațiile publice existente sau prevăzute prin PUZ vor fi amenajate ca grădini de fațada;

este obligatorie amenajarea unor spatii plantate cu rol decorativ si de protecție care sa respecte suprafața minima aprobata prin HCJ Constanta nr. 152/2013;

suprafața minima de spatiile plantate va fi repartizata conform HCJ Constanta nr. 152/2013, astfel: pe suprafața de teren ramasa libera după realizarea construcțiilor si parcajelor, pe fațadele construcțiilor sau pe suprafața teraselor, daca nu poate fi asigurata in totalitate la sol;

30% din suprafața zonei M1 va fi amenajata cu spatii plantate. In acesta, categorie pot fi asimilate si terenuri de sport in aer liber.

minimum 20% din suprafața fiecărei parcele va fi amenajata cu spatii verzi pe pamant vegetal minimum 20% din suprafața destinata circulațiilor pe fiecare parcela va fi permeabila modul de amenajare al spatiilor plantate, precum si tipurile de plante, arbori, arbuști, etc, precum si instalația utilizata pentru intretinere, se vor stabili prin proiectul tehnic, conform prevederilor HCJ Constanta nr. 152/2013;                           ,

spațiul plantat va putea fi amenajat cu mobilier uri pentru tineret si sport;

lenajari


ARTICOLUL 14- ÎMPREJMUIRI


 • •  imprejmuirile orientate spre spațiul public (strada ffaba frjj&USE străzile proiectate) nu sunt obligatorii sau se pot realiza numai

  Constantin' RnhAgr.n si


 • •  in cazul funcțiunilor care necesita protecție pentru evitarea intruziunilor (funcțiuni de sanatate,  invatamant, etc), imprejmuirile către spațiul public vor fi transparente cu un soclu opac de maxim 0,50metri si inaltime totala de maxim 2,20metri. Acestea vor putea fi dublate de garduri vii. Pe limitele laterale si posterioare ale parcelei gardurile vor avea inaltimea de maxim 2,20metri si pot fi transparente sau semi-opace in cazul invecinarii cu spatii plantate, locuințe colective si circulații pietonale, sau opace in cazul invecinarii cu activitati cu care se pot stânjeni reciproc.

ARTICOLUL 15 - PROCENT MAXIM DE OCUPARE Ă TERENULUI

POT maxim = 50% (mp AC/mp teren)

ARTICOLUL 16 - COEFICIENT MĂXIM DE UTILIZARE A TERENULUI

M 2-ZONA MIXTA

GENERALITĂȚI: CARACTERUL ZONEI

Zona mixta M2 este delimitată, conform planului U03-Reglementari urbanistice, astfel:

La nord: zona de locuit L existenta

La sud: teren proprietate privata inițiator - strada propusa

La est: teren proprietate privata inițiator - strada propusa La vest: teren proprietate privata -inițiator - strada propusa

Zona mixta M2 are o suprafața de 7011,40mp si se caracterizează prin posibilitatea de amplasare a funcțiunilor mixte.

CONDIȚIONĂRI

Se vor respecta condițiile menționate la Capitolul 2 - Terenuri si zone cu regim special, Secțiunea II, Art.11 - Zone cu riscuri tehnologice si zone de protecție cu regim special, paragrafele (3), (4), (5) si (6) referitoare la rețelele edilitare._________________________________________

Se vor respecta condițiile Studiul de impact de sanatate, menționate lâ Capitolul 2 -Terenuri si zone cu regim special, Secțiunea II, Art.11, paragraful (10), litd).__________________

Se vor respecta condițiile menționate la Capitolul 3 - Condiții de amplasare si conformare a construcțiilor, Secțiunea I, Art.20 - Amplasarea fata de cai ferate.

. . . OBIECTIVE D&UTIUTATE PUBLiCA,

Construirea, perimetral pietonale, a parcajelor publ caracter public si a spatiilor

ronersra reteleLțl^^^K alei carosabile si amenajarea spatiilor libere cu plantate.DlRECȚIA URBANISM           /

VIZAT SPRE NESCHIMBATE    1

•--ÂnVxă--la-avizuFnr.-^~-7— •     MASURI SI RECOMANDARĂ

——......~--------------------

ARHITECT SEP     '

Se vor respecta condit Terenuri si zone cu regim sp

ile Studiul-de impact-de-sanatatej menționate la Capitolul 2 -lecial, Secțiunea II, Art.11, paragraful (10), litd).

Se vor respecta condițiile Raprotului de mediu, menționate la Capitolul 2 - Terenuri si zone cu regim special, Secțiunea II, Art.12-

SECȚIUNEA I: UTILIZARE FUNCȚIONALA

ARTICOLUL 1 - UTILIZĂRI ADMISE

U J O A l A AktilTECTUKA 4 U k b A A I J /A 4 DEJIGA CONSTANTA | STR. OLEG DANOVSKI | NR. 42 | BL. BM3 I SC. A I PARTER J13/4352/2008 | 24863505 |. RO44 BRDE 140S V664 8856 1400 + 40744561352 | +40341401763 | office.usonia@gmail.com

 • •  parcaj colectiv subteran si/ sau parcare la sol

 • •  parcaj colectiv cu mai multe niveluri cu condiția ca fațadele sa fie tratate arhitectural astfel incat sa nu intre in contradicție cu funcțiunile invecinate si sa fie imbracate in perdele de vegetație intretinute periodic

ARTICOLUL 2 - UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIȚIONĂRI

 • • se admite autorizarea de clădiri (multifuncționale) cu funcțiuni mixte, din lista funcțiunilor admise la

arii

 • • se admit următoarele funcțiuni integrate in funcțiunea de baza daca acesta este parcaj colectiv multietajat:

 • funcțiuni administrative: sedii, fundații, organizații, asociații, sedii birouri, sediu firma/companie;

 • funcțiuni de loisir public: loc de joaca copii acoperit;

 • servicii aferente zonelor de locuințe: comerț alimentar,, comerț nealimentar, cabinete de medicina

veterinara, cabinete individuale de avocatura si asistenta juridica, cabinete individuale de contabilitate, birouri si ateliere de proiectare si design, birouri individuale de consultanta, atelier de arta, servicii foto, laboratoare de tehnice dentara, ateliere individuale de croitorie, tapițerie, rame tablouri, tamplarie sau alte activitati manufacturiere negeneratoare de agomot sau emisii de orice fel si fara depozitari, saloane de întreținere corporala (frizerie, cojafor, cosmetica, masaj, fitness, solar), servicii de deservire a locuirii (curățătorie haine).            ~~r-—


 • •  utilizarea parterului clădirilor pentru parcare este permisa cu urmațoir (faaitii cumulative:

 • •  parterul va fi tratat din punct de vedere arhitectural in mod unit bu imaginea de ansamblu a clădirii

 • •  este obligatorie ascunderea funcțiunii de parcare prin e lemente cfifflMtliteCtWȚANȚA

 • •  se interzice crearea unei parcari de tip parter liber/desc hSRfM^R!£ MUNICIPIUL U

  hCONSTANȚA

  DIRECȚIA URSA.) ISM

  ------VIZAT- SPRE4 - A O SrH JM BA-R-E----

  Anaxă !a awlyiil rtr         l

  ‘-------^t ar-p /


ARTICOLUL 3 - UTILIZĂRI INTERZISE

 • • se interzic lucrări de terasament de natura sa afecteze am^fi^SSfâ1 âfîf -spatiile publice ș|

construcțiile de pe parcelele adiacente;                                             " '     '

 • • orice lucrări de terasament care pot sa provoace scurgerea apelor pe parcelele vecine sau care împiedică evacuarea si colectarea rapidă a apelor meteorice.

 • •  orice alte utilizări care sunt menționate la art. 1 si art.2

SECȚIUNEA II - CONDIȚII DE AMPLASARE, ECHIPARE SI CONFIGURARE A CLĂDIRILOR

ARTICOLUL 4 - CARACTERISTICI'ALE PARCELELOR' (suprafețe, forme, dimensiuni)

ARTICOLUL 5 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR FATA DE ALINIAMENT                     i

 • •  in sensul prezentului regulament, prin aliniament se înțelege limita dintre proprietatea privata si domeniul public sau limita dintre zona de reglementare si circulația prevăzută cu caracter public

 • • zona M2 are aliniamente propuse la străzile proiectate.

 • • clădirile se va retrage minimum 5metri de la aliniamentele străzilor proiectate

 • •  in fasia non-aedificandi dintre aliniament si retragerea clădirilor de la aliniament, marcata pe planul U03-Reglementari urbanistice, se pot amplasa accesuri pietonale si carosabile, rampe/trepte acces, platforme, spatii plantate amenajate peisagistic private sau cu caracter public, construcții subterane, construcții si amenajari tehnico-edilitare, parcaje la sol.

'ARTICOLUL 6 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR FĂTA DE LIMITELE LATERALE SI POSTERIOARE ■ALE PARCELELOR______________.  ' ■     . ■__________________________________________.        J

 • • zona M2 are o geometrie atipica, astfel încât amplasarea clădirilor fata de limitele de propietate,

altele decât cele menționate la art.5, se va face cu respectarea suprafeței maxim edificabile marcata pe planul U03-Reglementari urbanistice si cu respectarea distantelor prevăzute pe . plan fata de construcțiile existente si limitele zonei                          /i.—J------

 • • in situația unor parcelari/dezmembrari ulterioare PUZ care potgen^^tocele cu limite laterale

si/sau posterioare, amplasarea clădirilor fata de aceste limite^r^Bp^ta^strRgfiri rie .minimum jumătate din inaltimea maxima a clădirii la atic,                          de construire.

Amplasarea clădirilor in aceste cazuri se va putea r                                     c jplat si

QIPgCȚIA URBAHSM Vt’AT SP'RE NESGHIMBARE


sau înșiruit                                                DiPgCTlA URBAHSM

sau înșiruit.                                                 £ w&SCHi^


AkttITECTUkA 5 U k E> A A I J /A 5 DEJUGAI CONSTANTA | STR. OLEG DANOVSKI | NR. 42. | BL. BM3 | SC. A I PARTER J 1 3 / 4 3 5 2 / 2 0 0 Ș | 2.4 8 6 3 5 0 5 | RO44 BRDE 140S V664 8856 1400 + 4 0 7 4 4 5 6 1 3 5 2’ | + 4 0 3 4 1 4 0 1 7 6 3 | office.usonia@gmail.com

ARTICOLUL 8 - CIRCULAȚII SI ACCESE                                              I

 • •  autorizarea executării construcțiilor este permisa numai daca exista posibilitatea de acces la drumurile publice, direct sau prin servitute, conform destinației construcției. Configurația acceselor la drumurile publice trebuie sa permită intervenția mijloacelor de stingere ă incendiilor

 • • accesurile carosabile si pietonale se vor asigura din strada Baba Novac existenta si din străzile proiectate

 • • numărul, amplasarea, configurarea si dimensionarea accesurilor auto in zona M2 se vor stabli prin proiectul tehnic, in funcție de destinația si capacitatatea clădirilor, conform necesităților funcționale, normelor de proiectare si prevederilor legale

 • • proiectarea accesurilor carosabile in zona M2 se va realiza respectând autonomia, circulația libera si contrastul vizual conform „Normativ privind adaptarea clădirilor civile si spațiului urban la nevoile individuale ale persoanelor cu handicap, indicativ NP 051/2012 - revizuire NP 051/2000”.

ARTICOLUL 9 - STAȚIONAREA AUTOVEHICULELOR


 • • staționarea autovehiculelor se admite numai in interiorul zonei/ caracter public propuse, cu respectarea HCL nr. 113/27.04.2017

  'STrealizarea numărului necesar


 • • autorizarea executării de construcții se emite numai daca de locuri de parcare conform HCL nr. 113/27.04.2017

 • • in interiorul zonei M2 se vor amenaja parcaje supraterane la sol_______

  r.Wîu.’f      .—■in

  clădiri cuIlrOTrtiUI^M^âWȚA

  PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANȚA ipÎFhp“DIR2CȚIA URSAMSM------

  Anexă la avizul nr--z        _


 • •  in interiorul zonei M2 se pot construi parcaje subterane sau ir

ARTICOLUL 10 - INALTIMEA MAXIMA ADMISIBILA A CLAC

 • • regimul de inaltime maxim admis este de 5 niveluri supratc rane                       v-

 • • este admisa realizarea de demisoluri cu condiția inca irarii               maxim de niveluri

suprâterane

 • • este admisa realizarea de mezanine si supante cu condiția încadrării in indicatorii maximi aprobați

 • • inaltimea maxima admisa a clădirilor este H max=19metri

 • • in sensul prezentului Regulament, inaltimea maxima admisa a construcțiilor exprimata in metri se masoara de la cota terenului amenajat pana la punctul cel mai inalt al construcției.

 • • este admisa realizarea de subsoluri. Numărul subsolurilor va fi determinat in funcție de necesitățile tehnice si funcționale.

ARTICOLUL 11 - ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR

AkHITECTUkA 6 U kb A Al I J~/A 6 D E J~ I O A

CONSTANTA | STR. OLEG DANOVSKI | NR. 42. | BL. BM3 | SC. A I PARTER J13/4352/2008 | 24863505 | R O 4 4 BRDE 140S V664 8856 1400 + 40744561352 | +40341401763 | office.usonia@gmail.com


 • •  echipamentele si construcțiile tehnico-edilitare (post de transformare, casete de branșament, statie de pompare, etc) vor fi tratate in mod obligatoriu din punct de vedere arhitectural

 • •  mobilierul urban va fi integrat proiectului arhitectural, subordonandu-se unui concept coerent pentru imaginea urbana a spatiilor publice si semipublice din zona;

 • • acoperirea clădirilor va fi de tip terasa. Acesta poate fi circulabila pentru amenajarea si intretinerea spatiilor verzi amenajate pe acesta, daca este cazul.

 • • . se interzice acoperirea clădirilor cu șarpanta


 • •  pe terasa circulabila descoperita a clădirilor cu destinația de baza parcare etajata se pot amenaja

parcari                                                   ........ ..—----.

 • • fațadele clădirilor cu destinația de parcare pe mai multe| niveluri VdD®Ttfbfâ^WkMâdeayei^i |(cu vegetație)


ARTICOLUL 12 - CONDIȚII DE ECHIPARE EDILITARA


PRIMĂRIA MUNICIPIUIU; CONSTANȚA DIRSCȚfA URBAi ISM


............. . -                          J'

• autorizarea executării construcțiilor este permisa numai <|aca ^0feKăcj§3^fit '          ii de poi

consumatori la rețelele existente.


• extinderile de rețele sau măririle de capacitate a rețelelor edilitare public investitor sau beneficiar, parțial sau in intregime, după caz, in conditiilq consiliile locale sau in condiitile convenite cu deținătorii de utilițati.izeaza de către


ntractelor incheiate cu


• lucrările de racordare si de bransare la rețeaua edilitara publica se suporta in intregime de investitor sau de beneficiar.

 • •  rețelele noi de telefonie, comunicații si de date (internet, televiziune) vor fi amplasate subteran.

 • •  rețelele de distribuție a gazului metan si racordurile la acestea vor fi amplasate subteran.

 • • fiecare parcela / zona prevăzută va dispune de o platforma sau de un spațiu interior destinate colectării deșeurilor menajere, dimensionate pentru a permite colectarea selectiva a deșeurilor si accesibile dintr-un drum public. Platformele vor putea deservi una sau mai multe clădiri, in funcție de dimensiuni si de funcțiune.

ARTICOLUL 13 - SPATII LIBERE SI SPATII PLANTATE

spatiile libere vizibile din circulațiile publice vor fi amenajate ca grădini de fațada;

este obligatorie amenajarea unor spatii plantate cu rol decorativ si de. protecție care sa respecte suprafața minima aprobata prin HCJ Constanta nr. 152/2013, conform specificațiilor din Anexa 2 la prezentul Regulament;

suprafața minima de spatiile plantate va fi repartizata conform HCJ Constanta nr. 152/2013, astfel: pe suprafața de teren ramasa libera după realizarea construcțiilor si parcajelor, ,pe_fatadele construcțiilor sau pe suprafața teraselor, daca nu poate fi asigurata in totalitate la 35% din suprafața zonei M2 va fi amenajata cu spatii plantate si terenuri de sport^'’ minimum 20% din suprafața fiecărei parcele va fi amenajata cu spatii verzi pe p^ittiantMg^tal minimum 20% din suprafața destinata circulațiilor pe fiecare parcela va fi permfeâbilâ'^nr modul de amenajare al spatiilor plantate, precum si tipurile de plante, arbori, aigusti, elcPpfâeum si instalația utilizata pentru intretinere, se vor stabili prin proiectul tehnic, conformsprevgdjerilor HCJ|y Constanta nr. 152/2013;


spațiul plantat va putea fi amenajat cu mobilier urban, locuri de joaca pentru^copij       ajari

pentru tineret si sport;

ARTICOLUL 14 - ÎMPREJMUIRI

• in cazul funcțiunilor care necesita protecție pentru evitarea intruziunilor (funcțiuni de sanatate, invatamant, etc), împrejmuirile către spațiul public vor fi transparente cu un soclu opac de maxim 0,50metri si inaltime totala de maxim 2,20metri. Acestea vor putea fi dublate de garduri vii. Pe limitele laterale si posterioare ale parcelei gardurile vor avea inaltimea de maxim 2,20metri si pot fi transparente sau semi-opace in cazul invecinarii cu spatii plantate, locuințe colective si circulații pietonale, sau opace in cazul invecinarii cu activitati cu care se pot stânjeni reciproc.

ARTICOLUL 15 - PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI

POT maxim = 50% (mp AC/mp teren)

ARTICOLUL 16 - COEFICIENT MAXIM DEUTILIZARE Ă TERENULUI juDiwi


CUT maxim = 2,5 (mp ACD/mp țeren)

 • -  pentru parcele cu suprafețe de minimu

CUT maxim = 3 (mp ACD/mp teren)

 • -  pentru parcele cu suprafețe mai mari de 1000inp ARHITECT șef
AkttITECTUKA * U k t> A A I J/A * D E J I O A

CONSTANTA | STR. OLEG DANOVSKI | NR. 42 | BL. BM3 I SC. A I PARTER J 1 3 /4 3 5 2 /2 0 0 8 | 2 4 8 6 3 5 0 5 | RO44 BRDE 140S V6 6 4 8 8 5 6 1 4 0 0 + 4 0 7 44561352 | +40341401763 | office.usonia@gmail.com

SECȚIUNEA I: UTILIZARE FUNCȚIONALA

ARTICOLUL î UTILIZĂRI ADMISE

 • •  locuire: locuințe colective;

 • •  amenajari aferente locuințelor: cai de acces carosabile si pietonale, parcaje, spatii plantate, construcții si amenajari aferente echipării tehnico-edilitare, locuri de joaca pentru copii in aer liber, terenuri de sport in aer liber; parc de cartier

 • •  parcaj colectiv subteran si/ sau parcare: la sol

 • •  parcaj colectiv cu mai multe niveluri cu condiția ca fațadei nci intre in contradicție cu funcțiunile învecinate si sa intretinute periodic


  DIRECȚIA UR8ALISM

  ------—

  Ansxă la avidul nr.


ARTICOLUL 2 - UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIȚIONĂRI

 • • se admit funcțiuni cu caracter public, enumerate mai jos, a mpla^^feft___

al clădirilor de locuit sau in clădiri separate cu respectarea distantelor de protecție fata de locuințe stabilite de legislația in vigoare

 • funcțiuni de invatamant: grădinița, after-school;

 • funcțiuni de sanatate: cresa, cabinete de medicina preventiva, cabinete de medicina de

familie, farmacii, centru recoltare sânge;

 • funcțiuni de loisir .public: loc de joaca copii acoperit sau descoperi


+♦♦ funcțiuni sportive: sala de antrenament pentru diferite sporturilor sau ș§la fitness si intretinere corporala; centru SPA; piscina acoperita sau descoperita

 • servicii aferente zonelor de locuințe: comerț alimentar, come            >f, cabinete de

medicina veterninara, cabinete individuale de avocatura si asistata juridica, cabinete  individuale de contabilitate, birouri si ateliere de proiectare si des&n, birouri individuale de

consultanta, atelier de arta, servicii foto, laboratoare de tehnica dentara, ateliere individuale de croitorie, tapițerie, rame tablouri, tamplarie sau alte activitati manufacturiere negeneratoare de agomot sau emisii de orice fel si fara depozitari, saloane de intretinere corporala (frizerie, coafor, cosmetica, masaj, fitness, solar), servicii de deservire a locuirii (curățătorie haine);

 • • se admit funcțiuni de invatamant: grădiniță, after-school, școala, amplasate in clădiri independente de cele destinate locuințelor colective cu condiția respectării prevederilor legale si normativelor de proiectare pentru aceste programe.

 • •  utilizarea parterului clădirilor pentru parcare este permisa cu următoarele condiții cumulative:

 • ❖  parterul va fi tratat din punct de vedere arhitectural in mod unitar cu imaginea de ansamblu a clădirii

 • ❖  este obligatorie ascunderea funcțiunii de parcare prin elemente de arhitectura

 • ❖  se interzice crearea unei parcari de tip parter liber/deschis

ARTICOLUL 3 - UTILIZĂRI INTERZISE

 • • se interzic lucrări de terasament de natura sa afecteze amenajările din ș^atii^e^p^h^e, bși construcțiile de pe parcelele adiacente;

 • • orice lucrări de terasament care pot sa provoace scurgerea apelor pe parcelele^yecinei.șa1ys,care împiedică evacuarea si colectarea rapidă a apelor meteorice.


 • •  orice alte utilizări care sunt menționate la art.1 si art.2

ARHITECTURA 7 8 U R t> A A I J /A 8 D E J I G A

CONSTANTA | STR. OLEG DANOVSKI | NR. 42 | BL. BM3 I SC. A I PARTER J13/4352/2008 | 24863505 | RO44 BRDE 140S V6 6 4 8856 1400 + 40744561352 | +40341 4 01763 | office.usonia@gmail.com

SECȚIUNEA II - CONDIȚII DE AMPLASARE, ECHIPARE SI CONFIGURARE A CLĂDIRILOR


ARTICOLUL 4 - CARACTERISTICI ALE PARCELELOR (suprafețe, forme, dimensiuni)

 • • zona L1 face parte din Lotul 3, dezmembrat din amplasamentul care a generat PUZ cu suprafața totala de 94926mp (conform acte) si 97700,23 mp (conform măsurători), identificat cu nr. cadastral IE 244343, situat pe strada Baba Novac nr.165

 • •  clădirile vor fi dispuse in interiorul fiecărei zone L1 avand acces direct dintr-o circulație publica sau prevăzută ca circulație publica, respectiv din Ionel Perlea, Constantin Bobescu si străzile proiectate

•' ulterior aprobării prezentului PUZ, se admit operațiuni de parcelare, divizare a zonelor M1 cu respectarea următoarelor condiții cumulate:

parcela va avea suprafața minima de 10OOmp

adancimea parcelei va fi cel puțin egala cu latimea acesteia (deschiderea la strada)___

excepție de la condițiile enunțate mai sus fac parce ele desti^ji^j^n^tr^țiJpir/țehnico-edilitare (post de transformare, statie de pompare et forme vor fi determinate de cerințele funcționale.


;) rate4âaw^uprafeteTid imwfciWTâi

DIREC Ț!A LlRBAt ISM VIZAT 8PRK NE SC. jWBĂRB.


ARTICOLUL 5 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR FATA DE AUNllwfiSflR1 avi2ul


 • • in sensul prezentului regulament, prin aliniament se i privata si domeniul public sau limita dintre zona de reglementare si circ public

 • • zonele L1 au aliniamente propuse: la străzile Ionel Perlea, Constantin Bobescu si la străzile proiectate.

 • • clădirile se va retrage minimum 5metri de la aliniamentele străzilor Ionel Perlea, Constantin Bobescu si ale străzilor proiectate

 • •  infasia non-aedificandi dintre aliniament si retragerea clădirilor de la aliniament, marcata pe planul U03-Reglementari urbanistice se pot amplasa accesuri pietonale si carosabile, rampe/trepte acces, platforme, spatii plantate amenajate peisagistic private sau cu caracter public, construcții subterane, construcții si amenajari tehnico-edilitare, parcaje la sol.

ARTICOLUL 6 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR FATA DE LIMITELE LATERALE SI POSTERIOARE, ALEPARCELELOR             _________' ,,      '     ,     _     - '             .      |

 • •  in configurarea prevăzută in prezentul PUZ, zonele L1 nu au limitele laterale si posterioare de proprietate, fiind delimitate de străzi proiectate

 • • se va respecta suprafața maxim edificabila marcata pe planul U03-Reglementari urbanistice

 • • in situația unor parcelari/dezmembrari ulterioare PUZ care pot genera parcele cu limite laterale si/sau posterioare, amplasarea clădirilor fata de aceste limite va respecta retrageri de minimum Jumătate din inaltimea maxima a clădirii la atic, in funcție de regimul^Le^cpnștruire. Amplasarea clădirilor in aceste cazuri se va putea realiza in regim de constnJițe^bțâi'^blșt si sau insiruit.

ARTICOLUL 7 - AMPLA^E^LĂDÎRn^R UNELE FATA DTALT^EpfeA^^F#%RCEÎA]


îfcoifâitiilor


igoare


U J O Al I A AKttITECTUkA 9 U k b A Al I J-/A 9 D E I O A CONSTANTA | STR. OLEG DANOVSKI | NR. 42 | BL. BM3 | SC. A I PARTER J1 3/4352/2 008 | 24863505 | RO44 BRDE 140S V664 8856 1400 + 40744561352 | +40341401763 | office.usonia@gmail.com


autorizarea clădirilor de locuit se va realiza numai cu asigurarea asigurarea condițiilor de orientare, insorire si iluminat natural in conformitate cu legislația in domeniu aflata in vigoare.

intre fațadele clădirilor de locuit distanta poate fi mai mica sau egala cu inaltimea clădirii celei mai înalte daca se respecta prevederile OMS nr.994/2018, dar nu mai puțin de jumătate din inaltimea la atic a clădirii celei mai inalte in cazul in care fațadele au ferestre de la camerele de locuit si nu mai puțin de 6 metri in cazul in care pe fronturile.opuse sunt ferestre ale spatiilor interioare (anexe, depozitari, chicinete, bucătării, grupuri sanitare, bai, holuri, casa scării etc.) pentru care nu este necesara asigurarea iluminatului natural. Inaltimea clădirii se masoara de la cota terenului amenajat pana la punctul cel mai inalt al acesteia.

intre fațadele clădirilor de locuit si fațadele clădirilor cu late funcțiuni decât cele de locuit distanta poate fi mai mica sau egala cu inaltimea clădirii celei mai inalte daca se respecta prevederile OMS nr.994/2018, dar nu mai puțin de 6 metri in cazul in care pe fronturile opuse sunt ferestre ale spatiilor interioare (anexe, depozitari, chicinete, bucătării, grupuri sanitare, bai, holuri, casa scării ețc.) pentru care nu este necesara asigurarea iluminatului natural............. _

Intre fațadele clădirilor cu alte funcțiuni decât cele de locuir^stantaJUU3?,’fîJtegâldședf j'tf'matatea înălțimii construcției celei mai inalte, dar nu mai puțin de 6 melriJPR^ĂRlAMUNiClPiiAU» constanța

DIR’-eC ȚIA urba» ism

ARTICOLUL 8 - CIRCULAȚII SI ACCESURI


- “VIZAT SPRE -M&st HJMB-A-RE--

/     ............J


:uLrir. I. —J

/O liSfflîătea-'-de-aeees la ■fâîl&L "Uonriguratia acceselor


autorizarea executării construcțiilor este permisa numai da$a e drumurile publice, direct sau prin servitute, conform destinați la drumurile publice trebuie șa, permită intervenția mijloacelor de ștfhgere a incendiilor accesurile carosabile si pietonale se vor asigura din strada £baNovac existenta si din străzile proiectate

numărul, amplasarea, configurarea si dimensionarea accesurilor auto in zona L1 se vor stabli prin proiectul tehnic, in funcție de destinația si capacîtatatea clădirilor, conform necesităților funcționale, normelor de.proiectare si prevederilor legale

proiectarea accesurilor carosabile in zona L1 se va realiza respectând autonomia, circulația libera si contrastul vizual conform „Normativ privind adaptarea clădirilor civile si spațiului.urban la nevoile individuale ale persoanelor cu handicap, indicativ NP 051/2012 - revizuire NP 051/2000”.

ARTICOLUL 9 - STAȚIONAREA AUTOVEHICULELOR

 • • staționarea autovehiculelor se admite numai in interiorul zonei/parcelei, deci in afara circulațiilor publice existente sau cu caracter public propuse, cu respectarea HCL nr. 113/27.04.2017

 • • autorizarea executării de construcții se emite numai daca se asigura realizarea numărului necesar de locuri de parcare conform HCL nr. 113/27.04.2017

 • •  in interiorul zonelor L1 se vor amenaja parcaje supraterane la sol si in clădiri cu mai multe etaje

 • •  in interiorul zonelor L1 se pot construi parcaje subterane

  ARTICOLUL 10 - INALTIMEA MAXIMA ADMISIBILA A CLĂDIRILOR


i


ARTICOLUL 11 - ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR

 • •  se va urmări asigura unei imagini unitare la nivelul circulațiilor publice, intregrarea in particularitățile zonei si armonizarea cu vecinătățile imediate prin utilizarea de materiale durabile si de calitate;

 • •  arhitectura si cromatica clădirilor va fi de factura moderna si va exprima caracterul programului de arhitectura respectând un limbaj stilistic unitar si coerent la nivelul întregului ansamblu;

 • •  nu se va accepta utilizarea in exterior a unor materiale de calitate îndoielnica, a celor, specifice pentru interior, sau a unor imitații de materiale naturale de slaba calitate;

 • •  culorile fațadelor vor fi pastelate cu posibilitatea utilizării unor accente de culoare pe maximum 25%din suprafața

 • • se interzice dispunerea vizibila a aparatelor de aer condiționat, cablurilor si antenelor TV sau de satelit la nivel pietonal. La construcțiile noi echipamentele si instalațiile vor fi mascate in planul fațadei. Este permisa amplasarea antelor de telecomunicații cu respectarea prevederilor legale in vigoare.

 • echipamentele si construcțiile tehnico-edilitare (post de transformare, casete de branșament, statie de pompare, etc) vor fi tratate in mod obligatoriu din punct de vedere arhitectural mobilierul urban va fi integrat proiectului arhitectural, subordonandu-se unui concept coerent pentru imaginea urbana a spatiilor publice si semipublice din zona;

  acoperirea clădirilor va fi de tip terasa. Acesta poate fi circulabila pentru amenajarea si întreținerea spatiilor verzi amenajate pe acesta, daca este cazul.

  se interzice acoperirea clădirilor cu șarpanta

  lucrările de renovare sau modificare a fațadelor in ansambluLloLseLVorjealiza in mod unitar pentru întreaga construcție respectând același limbaj stilistic unitar si coere!b£)Sțdțlilițda!ȘiîV.elpLintregulu| ansamblu;


  •-


  intregulu)

  UMĂRIA MUNICIPIIJLUt CONSTANȚA

  DIRECȚIA URSAi’ iSKi


PRIMĂRIA MUNICIPIIJLUt CONSTANȚA DIRECȚIA URS Ai- iSKi

ARTICOLUL 12 - CONDIȚII DE ECHIPARE EDILITARA


------VIZAT- SPRE-NESC HIMBARE-------- Anpva la       nr        I

autorizarea executării construcțiilor este permisa numai de ca eX^^^sIt^ft^tQa -r^cordarii de noi consumatori la rețelele existente.


extinderile de rețele sau măririle de capacitate a rețelelor edilitare publice se j; investitor sau beneficiar, parțial sau in întregime, după caz, in condițiile con consiliile locale sau in condiitile convenite cu deținătorii de utilitati.

lucrările de racordare si de bransare la rețeaua edilitara publica se suporta in întregime de investitor sau de beneficiar.

rețelele noi de telefonie, comunicații si de date (internet, televiziune) vor fi amplasate subteran, rețelele de distribuție a gazului metan si racordurile la acestea vor fi amplasate subteran.

fiecare parcela 7 zona prevăzută va dispune de o platforma sau de un spațiu interior destinate colectării deșeurilor menajere, dimensionate pentru a permite colectarea selectiva a deșeurilor si accesibile dintr-un drum public. Platformele vor putea deservi una sau mai multe clădiri, in funcție de dimensiuni si de funcțiune.

ARTICOLUL 13 - SPATII LIBERE SI SPATII PLANTATE

e, • •  35% din suprafața zonei L1 va fi amenajata cu spatii plantate. In acesta categorie pot fi asimilate si terenuri de sport in aer liber.

 • • minimum 20% din suprafața fiecărei parcele va fi amenajata cu spatii verzi pe pamant vegetal

 • • minimum 20% din suprafața destinata circulațiilor pe fiecare parcela va fi permeabila

 • •  modul de amenajare al spatiilor plantate, precum si tipurile de plante, arbori, arbuști, etc, precum si instalația utilizata pentru intretinere, se vor stabili prin proiectul tehnic, conform prevederilbr HCJ Constanta nr. 152/2013;

 • •  spațiul plantat va putea fi amenajat cu mobilier urban, locuri de joaca pentru copii, amenajari pentru tineret si sport;

 • •  pentru imbunatatirea microclimatului si pentru protecția construcțiilor se va evita impermeabilizarea terenului peste minimum necesar pentru alei si accesuri.

ARTICOLUL 14 - ÎMPREJMUIRI                                                       ■,

 • •  împrejmuirile orientate spre spațiul public (strada Ionel Perlea, strada Constantin Bobescu si străzile proiectate) se pot realiza numai din gard viu

 • •  in cazul funcțiunilor care necesita protecție pentru evitarea intruziunilor (funcțiuni de sanatate, invatamant, etc), împrejmuirile către spațiul public vor fi transparente cu un soclu opac de maxim 0,50metri si inaltime totala de maxim 2,20metri. Acestea vor putea fi dublate de garduri vii. Pe limitele laterale si posterioare ale parcelei gardurile vor avea inaltimea de maxim 2,20metri si pot fi transparente sau semi-opace in cazul învecinării cu spatii plantate, locuințe colective si circulații pietonale, sau opace in cazul învecinării cu activitati cu care se pot stânjeni reciproc.

ARTICOLUL 15 - PROCENT MĂXHW DE OCUPÂRE A TERENULUI                       ■

POT maxim = 40% (mp AC/mp teren)

ARTICOLUL 16 - COEFICIENT MA)«^E UTFLiZÂRE A TERENULUI                     \

CUT maxim = 2,5 (mp ACD/mp teren)


pentru parcele cu suprafețe dș minimum 1000mp CUT maxim = 3 (mp.ACD/mp terer

 • -  pentru parcele c

CUT maxim ""3,5 (mp ACD/mp terșft)

 • -  pentru parcsi&cn.praf.ete..de.3D.00mp si mai mari4nai mari de 1000mp dar mai mici de 3000mp


JUDEȚUL CONSTANȚA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANȚA

DIRECȚIA URBANISM VIZAT SPRE NESCHIMBAT E

Anexă la avizul nr--/---:

ARHITECTȘEF __________
L - ZONA DE LOCUIT (existenta)

GENERALITĂȚI: CARACTERUL ZONEI

Zona L este este identificata ca zona in care exista clădiri de locuințe colective, care conform PUG Mun. Constanta fac parte din zona ZRA3 - zona unităților de depozitare. Pentru protejarea locuințelor colective existente, prin prezentul PUZ, se propune delimitarea zonei aferente locuințelor si transformarea zonei in zona destinata locuirii colective.

Acesta zona poate fi identificata pe planul U03-Reglementari urbanistice, ca fiind delimitată astfel:

La nord: strada Baba Novac

La sud: teren proprietate privata inițiator - zona M2

La est: teren proprietate privata inițiator - strada proiectata

La vest: teren proprietate privata inițiator -strada proiectata

OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICĂ

Construirea, in funcție de necesitați, a rețelei de străzi, a parcajelor publice, a rețelelor edilitare si amenajarea spatiilor libere cu caracter public si a spatiilor plantate.

MASURI SI RECOMANDĂRI:

Se vor respecta recomandările Raprortului de mediu, menționate la Capitolul 2 - Terenuri si zone cu regim special, Secțiunea II, Art.12._________________________________________________

In vederea asigurării locurilor de parcare publice pentru locuitorii din zona L existenta, la solicitarea acestora in cadrul procedurii de consultare a documentației PUZ, se recomanda amenajarea unei parcari publice de către Primăria Mun. Constanta in interspatiul. existent intre strada Baba Novac si Cimitirul Municipal Constanta. >- ——

______________________________________________| _____y JUDEȚUL CONSTANȚA       ]_________

SECȚIUNEA I: UTILIZARE FUNCȚIONALA

_VÎ’AT-£^E-?4ESCHIMBARE-—-Anexă la’avizul nr. '   . /

 • •  locuire: locuințe colective;                        | arhitect șef

 • •  amenajari aferente locuințelor: cai de acces carosabile si pieto


ARTICOLUL 1 - UTILIZĂRI ADMISE


construcții si amenajari aferente echipării tehnico-edilitare, locbri terenuri de sport in aer liber; parc de cartierXrcaje, spatii plantate,


ARTICOLUL 2 - UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIȚIONĂRI

 • • se admit echipamente publice, complementare locuirii, amenajate la parterul cl^djinîor d^o^it,

acordul asociațiilor de proprietari, cu următoarele condiții:                          jfg                 ’ț

 • se admite conversia locuințelor de la parter in spatii pentru activitati necesare e^fâtariivde profesiuni liberale (avocatura, arhitectura, medicina etc.)

 • se admit spatii pentru administrarea grupurilor de peste 50 - 70 aparramente^ld rietate-privata, eventual cu locuința administratorului / portarului angajat permanenn^v. L

 • • se admite utilizarea unor incaperi din cadrul apartamentelor existente pentru activități^ exercitării de profesiuni liberale (avocatura, arhitectura, medicina etc:) in limita a maxj suprafața construita a acestuia;


U J O A I A A k tt I T E C T U k A 10 UkbAAIJ/A 10 D E J10 I O A CONSTANTA | STR. OLEG DANOVSKI | NR. 42 | BL. BM3 I SC. A | PARTER J13/4352/2008 | 2 4 8 6 3 5 0 5 | R O 4 4 BRDE 140S V664 8856 1400 + 40744561352 | +40341401763 | office.usonia@gmail.com

'ARTICOLUL 3 - UTILIZĂRI INTERZISE

 • • se interzic lucrări de terasament de natura sa afecteze amenajările din spatiile publice și construcțiile de pe parcelele adiacente;

 • • orice lucrări de terasament care pot șa provoace scurgerea apelor pe parcelele vecine sau care împiedică evacuarea si colectarea rapidă a apelor meteorice.

 • •  orice alte utilizări care sunt menționate la art.1 si art.2

SECȚIUNEA II - CONDIȚII DE AMPLASARE, ECHIPARE SI CONFIGURARE A CLĂDIRILOR

ARTICOLUL 4 - CARACTERISTICI ALE PARCELELOR (suprafețe, forme, dimensiuni)

 • • zona L are o suprafața delimita prin prezentul PUZ de 5490,OOmp

 • •  clădirile existente au acces direct din circulațiile publice existente care se mențin

ARTICOLUL 5 - AM PLASAREA CLĂDI Rl LOR FATA DE ALINIAMENT

 • • amplasarea clădirilor existente fata de aliniament se menține

 • •  nu se vor amplasa clădiri noi, cu excepția construcțiilor aferente echipării tehnico-edilitare, daca este cazul

iARTICOLUL 6 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR FATA DE LIMfl E LAjȚfcg^ȘJj^QS^ERIOÂRE


ALE PARCELELOR                                   PRIMĂRIA MUNiCIPIULMi CONSTANȚA :

'                                                                   DIRIcL | (A URBAHSM


 • •  amplasarea clădirilor existente fata de limitele zonei se mentiheAnexg !a avîzU| nr

 • •  nu se vor amplasa clădiri noi, cu excepția construcțiilor afefrente echipării tehnico-edilitare, daca


este cazul                                                 arhitect șef---—

ARTICOLUL 7 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FATA DE ALTELE PE ACEEAȘI PARCELA]


 • •  amplasarea clădirilor existente unele fata de altele in interiorul zonei

  ipării tehnico-edilitare, daca


 • •  nu se vor amplasa clădiri noi, cu excepția construcțiilor aferente este cazul

Articolul 8 - circulații si accesuri

configurația acceselor la drumurile publice trebuie sa permită intervenția mijloacelor de stingere a incendiilor

accesurile carosabile si pietonale se vor asigura din strada Baba Novac existenta si din .străzile proiectate

ARTICOLUL 9 -STAȚIONAREA AUTOVEHICULELOR

staționarea autovehiculelor se admite numai in interiorul zonei, deci in afl-ba cir'dOlatiilp^ipblip'e existente sau cu caracter public propusei, cu respectarea HCL nr. 113/27.04^017              a'h


Articolul 10 - inaltimea maxima admisibila a clădirilor

stente,


ARTICOLUL 11 - ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR

• lucrările de renovare sau modificare a fațadelor in ansamblul lor se vor realiza in mod unitar pentru intreaga construcție respectând același limbaj stilistic unitar si coerent stabilit la nivelul intregului ansamblu;

ARTICOLUL 12 - CONDIȚII DE ECHIPARE EDILITARA

 • •  rețelele noi de telefonie, comunicații si de date (internet, televiziune) vor fi amplasate subteran.

 • •  rețelele de distribuție a gazului metan si racordurile la acestea vor fi amplasate subteran.

 • • fiecare parcela / zona prevăzută va dispune de o platforma sau de un spațiu interior destinate colectării deșeurilor menajere, dimensionate pentru a permite colectarea selectiva a deșeurilor si accesibile dintr-un drum public. Platformele vor putea deservi una sau mai multe clădiri, in funcție de dimensiuni si de funcțiune.

ARTICOLUL 13 - SPATII LIBERE SI SPATII PLANTATE                            ~?

 • •  spatiile libere vizibile din circulațiile publice vor fi amenajate ca grădini de fațada;

 • • 33,33% din suprafața zonei L va fi amenajata cu spatii plantate.

 • •  modul de amenajare al spatiilor plantate, precum si tipurile de plante, arbori, arbuști, etc, precum si instalația utilizata pentru Întreținere, vor respecta, prevederilor HCJ Constanta nr. 152/2013;

 • • spațiul plantat va putea fi amenajat cu mobilier urban, locuri de joaca pentru copii, amenajari pentru tineret si sport;

 • •  pentru îmbunătățirea microclimatului si pentru protecția construcțiilor nu se va mai impermeabiliza terenul neocupat in prezent de alei si accesuri.

ARTICOLUL 14 - ÎMPREJMUIRI

• împrejmuirile orientate spre spațiul public (strada Baba Novac si străzile proiectate) se pot realiza numai din gard viu

ARTICOLUL 15 - PROCENT MAXÎM DE OCUPARE A TEREI

HH ii. -JUDEȚUtCONSTANȚA-    ------

•HwffSĂsriâ miiMiriraîin-. mMCTAMȚ*..

POT maxim = 42% (mp AC/mp teren) - se menține sițaâfe

ARTICOLUL"16- COEFICIENT Îî^^ DE UTILIZAREA TEI

L——ERECȚIA URSĂr :ISM ” efcistfeiftâi SPKE NE SCHIMBARE ' Anexă la avizul nr. . _ f 1

CUT maxim = 2,3 (mp ACD/mp teren) - se menține situația existenta

V - ZONA VERDE

GENERALITĂȚI: CARACTERUL ZONEI

Zona V poate fi identificata pe planul U03-Reglementari urbanistice, ca fiind fasia de teren rezultata intre strada proiectata paralela cu traseul caii ferate si limita de vest de proprietate a amplasamentului inițial care a generat PUZ cu suprafața de 94926mp (conform acte) si 97700,23 mp (conform măsurători), identificat cu nr. cadastral IE 244343, situat pe strada Baba Novac nr.165

Zona V are.o suprafața de 5725,70mp.

Zona V se instituie ca zona de de protecție intre zonele statiei de betoane si caii ferate si zona de locuit propusa, zona in care vor fi plantați arbori cu coroane bogate, care , ating inaltimi mari si care sa constituie o bariera atat pentru zgomot cat si pentru eventuale emisii de pulberi sau/si amplasarea de panouri fonoabsorbante

CONDIȚIONĂRI;

Se vor respecta condițiile menționate la Capitolul 2 - Terenuri si zone cu regim special, Secțiunea II, Art.1l - Zone cu riscuri tehnologice si zone de protecție cu regim special, paragrafele (3), (4), (5) si (6) referitoare la rețelele edilitare._______________________________________

Se vor respecta condițiile Studiul de impact de sanatate, menționate la Capitolul 2 -Terenuri si zone cu regim special, Secțiunea II, Art.11, paragraful (10),lit.d).___________________

Se vor respecta condițiile menționate la Capitolul 3 - Condiții de amplasare și conformare a construcțiilor, Secțiunea I, Art.20 - Amplasarea fata de cai ferate.

- OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICĂ]

st-rnperimetftti-aGest&ia,-axetelei..de străzi, alei carosabile si  si amenajarea spatiilor libere cu

RTf^RiAMUNlCIPH)Lp, CONSTANȚA

aie- DIRECȚIA URSAI ISM -----VLZAT-S     EG C-HW R AP1?-------1---------------------, _Anexă la avizul nr '  ,J__ _ ti AS URI SI RECOMANDĂRI

_______

ftipS£t-de-saf


Construirea perimetral zonei pietonale, a parcajelor publice s caracter public si a spatiilor planSe vor respecta condițiile Studiu^^J^ț^t-d^- sanatate,

Terenuri si zone cu regim special, Secțiunea li, Art.11, paragfatur(lO)/fit.d). _______________

Se vor respecta condițiile Raportului de mediu, menționate Ig/Capitolul 2 - Terenuri si zone cu regim special, Secțiunea II, Art.12.

SECȚIUNEA I: UTILIZARE FUNCȚIONALA

ARTICOLUL 1 - UTILIZĂRI ADMISE

s cu acces public                                                         j j

amenajari aferente echipării tehnico-edilitare, locuri de joaca penJȚ^ c^ii-in-aeNiberj^ nrhon noi/ilinann n i ci înrafota rnnsfri lifa mavima Hp ^rimn               W-W. Flc’!i.l A .  <$|


 • • spatii plantate cu acces public

 • •  construcții si <

atei, mobiler urban, pavilioane cu suprafața construita maxima de 50mp „ +


 • • parcaje Ia sol amplasate numai in zona V situata la sud de zona mixta M2

ARTICOLUL 2 - UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIȚIONĂRI • nu sunt

AKtlITECTUKA 11 12 U k t> A A I /A 12 DEJIGA

CONSTANTA | STR. OLEG DANOVSKI | NR. 42 | BL. BM3 I SC. A | PARTER J 1 3 /4 3 5 2 / 2 0 0 8 | 2 4 8 6 3 5 0 5 | RO44 BRDE 140S V6 6 4 8 8 5 6 1 4 0 0 + 40744561352 | +40341401763 | office.usonia@gmail.com

ARTICOLUL 3 - UTILIZĂRI INTERZISE _________________________________________________!

 • •  se interzic lucrări de terasament de natura sa afecteze amenajările din spatiile publice și construcțiile de pe parcelele adiacente;

 • • orice lucrări de terasament care pot sa provoace scurgerea apelor pe parcelele vecine sau care împiedică evacuarea si colectarea rapidă a apelor meteorice.

 • •  orice alte utilizări care sunt menționate la art.1 si art.2

SECȚIUNEA II - CONDIȚII DE AMPLASARE, ECHIPARE SI CONFIGURARE A CLĂDIRILOR

ARTICOLUL 4 - CARACTERISTICI ALE PARCELELOR (suprafețe, forme, dimensiuni)

 • • zona face parte din Loturile 2 si 3, dezmembrate din amplasamentul inițial care a generat PUZ cu suprafața totala de 94926mp (conform acte) si 97700,23 mp (conform măsurători), identificat cu nr. cadastral IE 244343, situat pe strada Baba Novac nr.165

 • • ulterior aprobării PUZ, se admit operațiuni de parcelare, divizare a zonei pentru amplasarea construcțiilor tehnico-edilitare (post de transformare, statie de pompare etc) ale căror suprafețe, dimensiuni si forme vor fi determinate de cerințele funcționale.

ARTICOLUL 5 - ĂMPLĂSAREÂ CLĂDIRILOR FATA DE ALINIAMENT • construcțiile tehnico-edilitare se vor amplasa conform cerințelor tehnice

ARTICOLUL 6 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR FĂTA DE LIMITELE LATERALE SI POSTERIOARE ;ALE PARCELELOR                                  ___________________;

• construcțiile tehnico-edilitare se vor amplasa conform cerințelor tehnice

ARTICOLUL 7 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FATA [ȘEĂLTEL
P R! MAR IA MUNIQIP i U LU i C ON STANȚA

• construcțiile tehnico-edilitare se vor amplasa conform cerintelbr tehnjce^^^^H^’

K                    r VISAT SȘPsîE

ARTICOLUL 8 - CIRCULAȚII SI ACCESURI


-ArmS-ta avuubnr—- ->■ i—7—r^--

• autorizarea executării construcțiilor este permisa numai daca există drumurile publice, direct sau prin servitute, conform destinației conesHa1 nfiguratia acceselor la drumurile publice trebuie sa permită intervenția mijloacelor de stinge a incendiilor accesurile carosabile si pietonale se vor asigura din strada Baba Novac existenta si din străzile proiectate

ARTICOLUL 9 •STAȚIONAREA AUTOVEHICULELOR

staționarea autovehiculelor se admite numai in interiorul zonei/parcelei, depi^n. afară.efreuIațiiIpr . ... — . ---

Mrl A-. /i ț|


( . ..________ ____x_______:_X_         ____:/_____l —: -l-Z’A'G

publice existente sau cu caracter public propuse, cu respectarea HCL nr. 113^7.04{20/1$ • in interiorul zonei V se pot amenaja parcaje supraterane la sol               |ț+

vH

ARTICOLUL 10 - ÎNĂLȚIMEA MAXÎMA ADMISIBILĂ A CLĂDIRILOR


se masoara de la cota terenului amenajat pana la punctul cel mai inalt al construcției.

ARTICOLUL 11 - ASPECTULEXTERIORALCLĂDIRILOR ”

 • •  se va urmări asigura unei imagini unitare la nivelul circulațiilor publice, intregrarea in particularitățile zonei si armonizarea cu vecinătățile imediate prin utilizarea de materiale durabile si de calitate;

 • • • arhitectura si cromatica clădirilor va fi de factura moderna si va exprima caracterul programului de

arhitectura respectând un limbaj stilistic unitar si coerent la nivelul intregului ansamblu;

 • •  nu se va accepta utilizarea in exterior a unor materiale de calitate îndoielnica, a celor specifice pentru interior, sau a unor imitații de materiale naturale (piatra artificiala, cărămidă sau lemn fals etc.) de slaba calitate;

 • •  mobilierul urban va fi integrat proiectului arhitectural, subordonandu-se unui concept coerent pentru imaginea urbana a spatiilor publice si semipublice din zona;

ARTICOLUL Î2 - CONDlflî DE ECHIPARE EDILITARA                 "

 • •  construcțiile tehnico-edilitare se vor amplasa conform cerințelor tehnice

[ARTîcoyjrî3^s^Tnji^REjisp^rn^i^NwrE2ZZZZ~ZZZZ2ZIZ~ZZZ2ZiZ

 • • in zona V situata la sud de zona mixta M2 este permisa amenajarea de parcari la sol cu condiția neimpermeabilizarii terenului (exemplu dale inierbate, parcari ecologice verzi etc)

 • • . spațiul plantat va putea fi amenajat cu mobilier urban, locuri de joaca pentru copii, amenajari

pentru tineret si sport, pavilioane cu suprafața construita maxima de 50mp

 • •  pentru imbunatatirea microclimatului si pentru protecția construcțiilor se va evita impermeabilizarea terenului peste minimum necesar pentru alei

ARTICOLUL 14 - ÎMPREJMUIRI


 • •  imprejmuirile orientate spre spațiul public se pot realiza numaLdip

 • •  imprejmuirile orientate spre limita de vest către calea ferata se vqf realiza din gard viu sau panouri fonoabsorbante daca este cazul


  ARTICOLUL 15 - PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERE

  WLUI JUDEȚUL CONSTANȚA

  -ti

  POT maxim = 15% (mp AC/mp teren)

  ARTICOLUL 16 - COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TE

  PRlMArUA MUwGil* IULU>      iAN | A

  DIREC TIA URBAI !SM VIZAT SP&E NESCHIMBATE

  Anexă la avizul nr.       . 1

  GENULUI

  1~

  ------Mr\ni i eu i          ’p

CUT maxim = 0,15 (mp ACD/mp teren)

A . întocmit, h           ȘIFONA SOCARICI


t' E G6

AklilTECTUKA * U k b A A I J /A * D E JT O Al CONSTANTA | STR. OLEG DANOVSKI | NR. 42 | BL. BM3 | SC. A | PARTER J 1 3 /4 3 5 2 /2 0 0 8 | 2 4 8 6 3 5 0 5 | RO44 BRDE 140S V6 6 4 8 8 5 6 1 4 0 0 + 40744561352 | +40341401763 | office.usonia@gmail.com

ANEXA 1 - PROFILE STRADALE

PROFIL TIP 1-1:

STR.BABA NOVAC PROFIL PROPUS CF. PUZ AUREL VLAICU, Sg. 1/200


PROFIL TIP 2-2: STRADA CONSTANTIN BOBESCU


SCARA 1/200CD Z z 3

O o tsL O


2m

8m

l 2m

ampriza: 12m


PROFIL TIP 3-3:

STR. IONEL PELEA SI STRĂZI PROPUSE CATEGORIA III


SC. 1/200


PROFIL TIP 4-4: STRĂZI PROPUSE SCARA ihdd


< z o rsi


«I<

____

JUDEȚUL CONSTANTA

§ gpiMÂRIA MUNICIPIULUI CONSTAN

SI OC          £----------------■

M VIZAT SPRE NESCH

T Anexă Î3 avizul nr. ___

rr

j | ARHITECT ȘEF 1____


DIRECȚIA URBANISM NESCRISA?'?

/

I./1.5m L

6m

1,5m

ampriza: 9m


PROFIL TIP 5-5:

STRADA PROPUSA CATEGORIA III

■sr™-----------


AktlITECTUKA * U K b A A I J A\ * D E J" I O A

CONSTANTA | STR. OLEG DANOVSKI | NR. 4-2 | BL. BM3 | SC. A | PARTER J13/4352/2008 | 24863505 | RO44 BRDE 140S V664 8856 1400 + 40744561352 | +40341401763 | office.usonia@gmail.com

ANEXA 2 - ZONE RE REGLEMENTARE PROPUSE

U           O Al I A

AktilTECTUkA * UkbAAIIJ'/A * D E J I G A

CONSTANTA | STR. OLEG DANOVSKI | NR. 42 | BL. BM3 | SC. A | PARTER J 13/4352/2 008 | 24863505 | RO44 BRDE 140S V664 8856 1400 + 40744561352 | +40341401763 | office.usonia@gmail.com

VOLUMUL 3

PLAN DE ACȚIUNE aferent P.U.Z -

„RECONFIGURARE SI RECONVERSIE FUNCȚIONALA PLATFORMA INDUSTRIALA

CF. AVIZ DE OPORTUNITATE NR. 46622 / 24.03.2016 - ZONA DELIMITATĂ DE STRADA BABA NOVAC,

•             TERENURI PROPRIETATE PUBLICA SI PRIVATA”INIȚIATOR: STERK PL

PROIECTANT GENERAL -

PROIECTANT PUZ: USQNIÂ

AktlITECTUkA * UOAAIIJ/A * D E. J I G A

CONSTANTA | STR. OLEG DANOVSKI | NR. 42 | BL. BM3 | SC. A | PARTER J 13/4352/20 08 | 24863505 | RO44 BRDE 140S V664 8856 1400 + 40 7 44561352 | +40341401763 | office.usonia@gmail.com

PARTEA I CATEGORII DE COSTURI

CATEGORII DE COSTURI CE VOR FI SUPORTATE DE INVESTITORII PRIVAȚI

Pentru amplasamentul care a generat PUZ, parcela cu suprafața totala de 94926mp (conform acte) si 97700,23 mp (conform măsurători), identificata cu nr. cadastral IE 244343, situata pe strada Baba Novac nr.165, dezmembrata ulterior trei loturi conform Act de dezmembrare si Contract de partaj voluntar - fara sulta nr. 214/07.02.2019, investițiile vor fi finanțate exclusiv din fonduri private.

Acestea vor fi alocate pentru:

 • -  Elaborarea, avizarea, aprobarea documentațiilor tehnico-economice aferente fiecărei categorii de investiții

 • -  Sistematizarea terenului

 • -   Realizarea lucrărilor de infrastructura - construire străzi proiectate

 • -  Racordarea, realizarea si asigurarea echipării tehnico-edilitare

 • -   Realizarea etapizata a investițiilor: edificare construcții noi, realizare accesuri carosabile si pietonale, amenajare spatii plantate, parcaje, locuri de joaca copii

CATEGORII DE COSTURI CE VOR FI SUPORTATE DE CĂTRE AUTORITĂȚILE PUBLICE

lica ale căror costuriIn limita PUZ, se propune realizarea următoarelor obiective de utilitate revin autoritatilor publice:

a de categoria II -artistic Zonal - PUZ BD.


 • -  lărgirea amprizei Străzii Baba Novac, de la strada de categoria IIJ de legătură, conform profilului aprobat prin HCL nr. 286/2006 -P AUREL VLAIGU

 • -  prelungirea profilului stradal al străzii Constantin Bobescu pana' la intersecția cu strada Baba Novac, conform HCL nr.588/2005 - PUD COMPOZITORI

Pentru obiectivele de utilitate publica mai sus menționați publice.

JUDEȚUL CONSTANȚA PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANȚA DIRECȚIA URBANISM


Acestea vor fi alocate pentru:

 • -  Elaborarea, avizarea, aprobarea documentațiilor tehnioo-ecofs^gpKE' Ne.sc hÎmbare

 • -  Extinderea amprizei străzii Baba Novac                 Anexă ia avizul nr. .   /______

 • -   Prelungirea profilului stradala al străzii Constantin Bobiîscu                            >f-

  li VPARTEA II ETAPIZAREA INVESTIȚIILOR PROPUSE

Pentru fiecare din cele trei loturi rezultate conform Act de dezmembrare si Contract de partaj voluntar - fara sulta nr. 214/07.02.2019, din parcela cu suprafața totala de 94926mp (conform acte) si 97700,23 mp (conform măsurători), identificata cu nr. cadastral IE 244343, situata pe strada Baba Novac nr.165, cu investiții finanțate exclusiv din fonduri private, se propune următoarea etapizare:

INVESTIȚIE

FINANȚATOR

Elaborarea, avizarea, aprobarea documentațiilor tehnico-economice aferente fiecărei categorii de investiții private

Investitor privat

Realizarea echipării tehnico edilitare - extindere/realizare rețele

Investitor privat

Realizarea străzilor prevăzute in. proiectul PUZ

Investitor privat

Edificare construcții noi etapizat

Investitor privat

Racordarea la echiparea tehnico-edilitara

Investitor privat

Realizarea accesurilor carosabile si pietonale, a parcajelor la sol

Investitor privat

Realizarea spatiilor .plantate amenajate, a locurilor de joaca pentru copii, a altor amenajari pentru agreȚnențj

Investitor privat

Pentru realizajfââ^bbiectivelor de utilitate publica prevăzute in HCL nr. 286/2006 si HCL nr.588/200§=eâ?llnvest!itii finanțate din fonduri publice/publice-private, se propune următoarea etapizare:     /

INVESTIȚIE

FINANȚATOR

Elaborarea, avizarea, aprobarea documentațiilor tehnico-economice aferente ’ investițiilor publice

Autoritatea publica/

• parteneriat public-privat

Realizare

a străzilor si amenajărilor aferente, conforr

n profilelor stradale propuse

Autoritatea publica/ parteneriat public-privat

JUDEȚUL CONSTANȚA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANȚA DIRECȚIA URBANISM VIZAT ȘPRE NESCHIMBARE Anexă la avizul nr--//-----,----

ARHITECT ȘEF    <

COORDONARE,

Urb. SIMONA SOCARICI

1

 in configurarea prevăzută prin prezentul PUZ, zonele M1 nu au limitele lateralexcietprappffita^fsi

posterioare de proprietate fiind delimitate de străzi existente si proiectate, cu excepția        M1

delimitată la nord de strada Baba Novac, la sud de strada IE 225598, la est de propriejăti primate IE 209349 si IE 209340 si la vest de teren proprietate privata inițiator - prelungirea strafzii Constantin

„ P.U.Z - RECONFIGURĂRE SI RECONVERSIE FUNCȚIONALA PLATFORMA - ZONA DELIMITATĂ DE STRADA BABA NOVAC, TERENURI PROPRIETATE PUBLICA SI PRIVATA”

Pag. 25 / 48

2

 • • autorizarea executării construcțiilor este permisa numai daca exista posibilitatea^ăboE^âir^ehpi>

consumatori la rețelele existente.                                                  ____ji

 • •  extinderile de rețele sau măririle de capacitate a rețelelor edilitare publice se/realizează Fdej,către

investitor sau beneficiar, parțial șau in întregime, după caz, in condițiile contractelor .încheiate cu consiliile locale sau in condiitile convenite cu deținătorii de utilitati.                                     j

3

zona face parte din Lotul 2, dezmembrat din amplasamentul care a generat PUZ cu suprafața totala de 94926mp (conform acte) si 97700,23 mp (conform măsurători), identificat cu nr. cadastral IE 244343, situat pe strada Baba Novac nr.165

clădirile vor fi dispuse in interiorul zonei M2 avand acces direct dintr-o circulatje/yu^ji^^ssîțjj; prevăzută ca circulație publica, respectiv strada Baba Novac si străzile proiectate ulterior aprobării prezentului PUZ, se admit operațiuni de parcelare, divizare a^oneloV-Mi-cu-respectarea următoarelor condiții cumulate:                                                      b

 • • parcela va avea suprafața minima-de 1000mp

 • • adancimea parcelei va fi cel puțin egala cu latimea acesteia (deschiderea la^sțradaj™^_

4

 • •  se va urmări asigura unei imagini unitare la nivelul circulațiilor publice, intregrarea in particularitățile zonei si armonizarea cu vecinătățile imediate prin utilizarea de materiale durabile si de calitate;

 • •  arhitectura si cromatica clădirilor va fi de factura moderna si va exprima caracterul, prograrQujuide arhitectura respectând un limbaj stilistic unitar si coerent la nivelul întregului ansan^^»^^^^.

 • •  nu'se va accepta utilizarea in exterior a unor materiale de calitate indoielnic^^celo^ș'pebifi’G^. pentru interior, sau a unor imitații de materiale naturale de slaba calitate

 • • culorile fațadelor vor fi pastelate cu posibilitatea utilizării unor accente de culoare ^jfeamqm £

25%din suprafața                                                                              -r

5

se interzice dispunerea vizibila a aparatelor de aer condiționat, cablurilor si aritenelo^^sau de^ satelit la nivel pietonal. La construcțiile noi echipamentele si instalațiile vor fi mâșcat^m- pjjșriur fațadei. Este permisa amplasarea antelor de telecomunicații cu respectarea prevede.r'ilp^l^^ieVi vigoare.

6

imprejmuirile orientate spre spațiul public (străzile proiectate), precum si cele orientate spre zona de locuit existenta (Zona L) se pot realiza numai din gard viu

7

 • •  in zonele L1, se pot construi unul sau mai multe volume, format/formate din>.unu£.sâ'&-ni'a1 qiylte

corpuri de clădire                                                        / Db>

 • •  amplasarea clădirilor, unele fata de altele in interiorul zonei se va realiza cu respesțar de insorire, iluminat natural, vizibilitate, protecție imporiva incendiilor, conform legislști

8

 amplasarea clădirilor se poate realiza in regim de construire izolat, cuplat sau insir/it.

 • • regimul de inaltime maxim admis este de 11 niveluri supraterane            .4$ —__’

 • •  este admisa realizarea de demisoluri cu condiția încadrării in numărul râaxim’lirde ^niveluri supraterane

 • • este admisa realizarea de mezanine si supante cu condiția incadrarii in indicatorii^rhaximi^aprobati .

 • • inaltimea maxima admisa a clădirilor este H max=38metri.

9

spatiile libere vizibile din circulațiile publice vor fi amenajate ca grădini de fatad^__jț£j este obligatorie amenajarea unor, spatii plantate cu rol decorativ si de protecție căj^șâ^respectou suprafața minima aprobata prin HCJ Constanta nr. 152/2013, conform specificațiilor ^l.i^npâ -2 la il prezentul Regulament;                                                                               ,:’/7

suprafața minima de spatiile plantate va fi repartizata conform HCJ Constanta'nr. 152/20r13rastfel' pe suprafața de teren ramasa libera după realizarea construcțiilor si parcâj.etor, p J ' 'iele construcțiilor sau pe suprafața teraselor, daca nu poate fi asigurata in totalitate la sol;

„ P.U.Z - RECONFIGURARE SI RECONVERSIE FUNCȚIONALA PLATFORMA - ZONA DELIMI STRADA BABA NOVAC, TERENURI PROPRIETATE PUBLICA SI PRIVATA” Pag. 39 / 48

10

regimul maxim de inaltime admis - se mențin regimul maxim de înălțime si inalti adica P+4

11

 • • regimul maxim de inaltime admis este Parter, H max=5m.

12

in sensul prezentului Regulament, inaltimea maxima admisa a construcțiilor exBILANȚ TERITORIAL ZONA STUDIATA

100557.60 mp.

100557.60 mp.

ZONA DE REGLEMENTARE

SUPRAFAȚA

%

ZONA MIXTA M1

31202.00 mp.

31.03%

ZONA MIXTA M2

7011.40 mp.

6.97 %

ZONA DE LOCUIT L1

35640.98 mp.

35.44 %

ZONA DE LOCUIT L existenta

5490.00 mp.

5.46 %

ZONA VERDE V

5725.70 mp.

5.69 %

CIRCULAȚII C

15487.52 mp.

15.40%

100557.60 mp

100 00 % 1


BILANȚ TERITORIAL ZONE DE REGLEMENTARE

LOTURI 1, 2 SI 3

94926.00 mp.

94926.00 mp.

LOT 1;

S=23731mp

LOT 2;

S=24097mp

LOT 3;

S=47098mp

ZONA DE REGLEMENTARE

SUPRAFAȚA

SUPRAFAȚA

SUPRAFAȚA

%

M1

20667.00mp

10535.00 mp

-

32,87%

M2

7011.40 mp

7.39%

L1

35641.00 mp          37.55%

V

5725.70 mp.           6.03 %

C

15345.90 mp          16,16%

94926 OOmp,


BILANȚ TERITORIAL zona de locuit L existenta

5490.00 mp.

5490.00 mp.

FUNCȚIUNE

SUPRAFAȚA

%

LOCUINȚE COLECTIVE P+4

2266.57 mp.

41.29%

CENTRALA TERMICA+TEREN

148.30 mp.

2.70 %

CIRCULAȚII

1245.13 mp.

22.68 %

SPATII PLANTATE

1830.00 mp.

33.33 %

5490.00 mp.

100.00% I


COEFICIENȚI URBANISTICI

ZONA DE REGLEMENTARE

POT

CUT

RH

ZONA MIXTA M1

50.00%

3,6

P+10

ZONA MIXTA M2

50.00%

3.0

P+4

ZONA DE LOCUIT L1

40.00%

3,5

P+10

ZONA DE LOCUIT L existenta

42.00%

2.3

P+4

ZONA VERDE V

15.00%

0,15

P


BILANȚ TERITORIAL SPATII PLANTATE

LOT 1+LOT 2+LOT 3 (min.30% DIN SUPRAFAȚA «

28477.80mp)

30014.63 mp.

30014.63 mp.

SPATII PLANTATE DIN

SUPRAFAȚA

%

M1 (30% din Ml)

9360.60 mp.

31.19%

M2 (35% din M2)

2453.99 mp.

8.18%

L1 (35% din L1)

12474.34 mp.

41.56%

V (80% din V) SI SCUAR

5725.70 mp.

19.08%

30014 .63 mp

100.00% I


< 9loclocume «t

P-M   /T

V 1


iLJ 1 ~ ZU /0   ' . Ș&fc

pat-k/w

kx,,.     i    rui-ju/o

\ CUT=0,2

BR/ /        4   1

®   § CUT=3,6*

\ (H=5m) ZI

\    P+10(H=38m


I

2m

Jml


3,00


fLJ

s J--------

----------'Să

3 Șl

i e

r-J (X

a

rsj S


—--

P

2m

2m

3,5m

5m

3,5m

2m

2m

a-nprUa: 21m


...

c

L

238013 LOCUINȚA

’ • I -5

21

■r I

211797


. S1

T--

1 235091

LOCUINȚA

LOCUINȚA

232519


x

\ )


E SI INALTIMEA MAXIM ADMISE

1'x /  -Z< P Vo

1 PROIECTANT GENERAL ARHITECTURA:   /

|EAST ATELIER S.R.LX

BENEFICIAR:                    /J-'C/

STERK PLAST S.R.jZ^/ .

 • I PROIECTANT DE SPECIALITATE URBANISM:

a u s o n i a

 • II ■ | * n *• ' ' 6 c ' J " *     ■    u n b A h i a M     •     c r » . c. r<

NR. PROIECT

FAZA

DATA

INDICATIV

21/2017

P.U.Z.

MARTIE 2019

PUZ - U03

1                                                                   • MWMMI

„                                                             ,u.., . ... .ț». ,

DESEN

SCARA

REVIZIA

| OBIECTIV

REGLEMENTARI URBANISTICE

1/1000

05

I PUZ - RECONFIGURARE SI RECONVERSIE FUNCȚIONALA

I PLATFORMA INDUSTRIALA-ZONA DEUMITATA DE STR. BABA NOVAC, 1 TERENURI PROPRIETATE PUBUCA SI PRIVATA. MUN. CONSTANTA

...

-