Hotărârea nr. 237/2019

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU – CONSTRUIRE IMOBIL LOCUIRE COLECTIVĂ, STR. LUCIAN BLAGA NR. 15, INVESTITOR SC VDT CONSTRUCT IMPEX SRL


HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu -construire imobil locuire colectivă, str. Lucian Blaga nr. 15, investitor SC VDT Construct Impex SRL;

Consiliul local al municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de               2019.

Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului primar Decebal Făgădău înregistrată sub nr. 73117/08.04.2019, raportul Comisiei de specialitate nr. 2 de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură, avizul nr. 73111/08.04.2019 al arhitectului-șef, precum și referatul Direcției urbanism nr. 73114/08.04.2019.

Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu toate modificările ulterioare, ale art. 27A1 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, republicată, cu toate modificările ulterioare și ale Ordinului nr. 37/N/2000 al MLPAT privind metodologia de elaborare și conținutul cadru al planului urbanistic de detaliu;

Văzând solicitarea domnului domnul Ivan Vasilică, în calitate de reprezentant al SC VDT Construct Impex SRL, înregistrată sub nr. 214172/10.12.2018, compjetată sub nr. 25608/07.02.2019 și nr. 30294/14.02.2019;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (5) lit. c) și art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă Planul urbanistic de detaliu pentru terenul situat în str. Lucian Blaga nr. 15, conform documentației anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre, cu mențiunea că aceasta se aplică exclusiv în vederea autorizării unui imobil D+P+10E cu funcțiunea de locuire colectivă care respectă cumulativ toate reglementările aprobate prin prezenta.

Terenul reglementat prin PUD, situat în str. Lucian Blaga nr. 15, în suprafață de 1994 mp (potrivit actelor de proprietate și măsurătorilor cadastrale), identificat cu nr. cadastral 226523, înscris în cartea funciară a UAT Constanța, este proprietate SC VDT Construct Impex SRL conform contractului de vânzare autentificat sub nr. 1263/01.04.2016 la Biroul notarilor publici asociați Budei Cristina și Ștreangă Ioana.

Art. 2 - Valabilitatea planului urbanistic de detaliu precizat la art. 1 este de doi ani de la data aprobării prezentei, cu posibilitatea prelungirii cu încă doi ani la solicitarea investitorului.

Art. 3 - începând cu data adoptării prezentei HCL nr. 56/2016 privind aprobare PUD - construire imobil D+P+6E - locuire colectivă, pentru terenul situat

in municipiul Constanța, zona Palazu Mare, str. Lucian Blaga nr. 15, investitor Scânteie Sergiu își încetează aplicabilitatea.

Art. 4 - Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre Direcției urbanism, în vederea aducerii la îndeplinire, spre știință Instituției prefectului județului Constanța, iar către domnul Ivan Vasilică, în calitate de reprezentant al SC VDT Construct Impex SRL, Oficiul de cadastru și publicitate imobiliară Constanța, Inpectoratul de stat în construcții Constanța, Consiliul județean Constanța, Ministerul dezvoltării regionale și administrației publice hotărârea va fi comunicată de Direcția urbanism.

Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel: pentru,        împotrivă, abțineri.

La data adoptării sunt în


funcție consilieri din 27 membri.


CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR,,,

CONSTANȚA

NR.J2S4 /         2019

MEMORIU JUSTIFICATIV


Cap. 1.

Investiția :

Date generale

ELABORARE PUD CONSTRUIRE IMOBIL D+P+10E- LOCUINȚE COLECTIVE

Localitatea: CONSTANTA, str.Lucian Blaga nr 15 -zona Palazu Mare ,sola 5 .parcela A479/13-lot 1 S.C. VDT CONSTRUCT IMPEX srl MDM EXPRESIVE BUILDING srl

(arh. Dan Memet 0722326757)


Beneficiar: Proiectant:«•


Cap.1.2 Obiectul planului urbanistic de detaliu

Scopul prezentei documentații consta in modificarea reglemer aprobate pentru amplasamentul situat pe str.Lucian Blaga nr 15 -zorra^gglaz          a

5 ,parcela A479/13-lot 1 in ceea ce privește retragerile construcției fata deWrfiamente si fata de limitele laterale ale terenului. Vecinătățile amplasamentului sunt -:

-la Sud - b-dul Tomis (DN1A)

-la Nord-A 479/13-Iot 2-locuințe P si P+1E                               _________

-la Est - A 479/14-lot 1 - prop Frangu Stere -locdinta P+Wdețul comstanta     '

A479/14-lot 2/1 - prop Lica Laurentiu -l®cfflWl|^A1®^l;'.--,HȘi constanța A 479/14-lot 2/2 - prop llie Andrea -terem necpnsftl®^ ’■ ~ A 479/15 - prop Stanei Cristina -teren n JC£^iijLțtavjzu| nr


-La Vest - strada Dumbrăveni si strada Lucian BlagaConform prevederilor ART. 48 al LEGII nr. 350 din 6 iunie 2001 (*actualjzată*)'privind amenajarea teritoriului și urbanismul:                                        /

 • (1) Planul urbanistic de detaliu are exclusiv caracter de reglementare specifică pentru o parcelă în relație cu parcelele învecinate. Planul de urbanism nu poate modifica planurile de nivel superior, ci poate doar detalia modul specific de construire în raport cu funcționarea zonei și cu identitatea arhitecturală a acesteia, în baza unui studiu de specialitate.

 • (2) Planul urbanistic de detaliu este instrumentul de proiectare urbană care reglementează retragerile față de limitele laterale și posterioare ale parcelei, procentul de ocupare a terenului, accesuri auto și pietonale, conformarea arhitectural-volumetrică, modul de ocupare a terenului,designul spațiilor publice

Terenul este amplasat in orașul Constanta , in zona Palazu Mare ,la intersecția bulevardului Tomis cu strada Dumbrăveni (in dreptul sensului giratoriu de intrare in cartierul Palazu Mare) .Terenul face parte din sola 5 .parcela A479/13-lot 1 .Terenul este proprietate S.C. VDT CONSTRUCT IMPEX srl conform contract de vanzare cumpărare nr. 1263/01.04.2016 are suprafața de 1994,00 mp si este neconstruit.


Cap.1.3 Surse de documentare

Analiza situației existente si formularea propunerilor au avut la baza:

 • - PLANUL URBANISTIC GENERAL al Municipiului Constanta , aprobat prin Hotararea Consiliului Local nr. 653 din 24.11.1999 , a cărui valabilitate a fost prelungita prin HCL nr.327 din 18.12.2016

 • - HCL 121/2011 -Reactualizare Plan Urbanistic Zonal -Palazu Mare 3 si detaliat prin HCLM 258/31.07

 • - HCL 113/2017 - Regulamentului privind asigurarea nr. minim de locuri de parcare pt. lucrările de construcții si amenajari autorizate, pe raza municipiului Constanta;

 • - HCJC 152/2013 - Regulamentului privind stabilirea suprafețelor minime de spatii verzi si a numărului minim de arbuști, arbori, plante decorative si flori aferente construcțiilor realizate pe teritoriul administrative al jud. Constanta;

 • - Legea privind autorizarea executării construcțiilor si unele masuri pentru realizarea


locuințelor (nr. 50/1991, republicata, actualizata);

-Legea cadastrului imobiliar si publicității imobiliare (nr. 7/1996), republicata, actualizata;

-Legea privind calitatea in construcții (nr. 10/1995), cu modificările si completările ulterioare republicata, actualizata;

-Legea privind protecția mediului 265/2006 pentru aprobarea O.U.G. 195/2005, actualizata; -Legea privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia (nr. 213/1998), actualizata; -Codul civil;

-Ordinul Ministerului Sănătății nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor dejgignă și . sănătate publică privind mediul de viață al populației;


-Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a terito/ijîftii ngțij^gj^ Secțiunea a IIl-a - zone protejate;

Cap. 2. Situația existenta Cap 2.1 încadrarea in localitate

Terenul este amplasat in orașul Constanta , in zona Palazu . , bulevardului Tomis cu strada Dumbrăveni (in dreptul sensului giratoriuaeS^râF&in c ierul Palazu Mare) .Terenul face parte din sola 5 .parcela A479/13-lot 1 .Terenul este proprietate S.C. VDT CONSTRUCT IMPEX srl conform contract de vanzare cumpărare nr.1263/01.04.2016 are suprafața de 1994,00 mp si este neconstruit.

Cap 2.2 Prevederi ale documentațiilor de urbanism aprobate -Reactualizare Plan Urbanistic Zonal -Palazu Mare 3

Amplasamentul studiat face parte din intravilanul Municipiului Constanta, conform PLANULUI URBANISTIC GENERAL al Municipiului Constanta , aprobat prin Hotararea Consiliului Local nr. 653 din 24.11.1999 , a cărui valabilitate a fost prelungita prin HCL nr. 327 din 18.12.2016.

Terenul face parte din categoria de folosinta curti-constructii, nu prezintă interdicții de construire si este, la momentul actual, liber de construcții.

Conform cu documentația “Reactualizare Plan Urbanistic Zonal -Palazu Mare 3” terenul studiat face parte din UTR 1 -ZONA INSTITUȚII .SERVICII .BIROURI .COMERȚ .DOTĂRI URBANE LA NIVEL SUPRAMUNICIPALL SI MUNICIPAL .LOCUINȚE SI ECHIPAMENTE PUBLICE.

Reglementari conform PUZ aprobat cu HCLI

DIRECȚIA l -SM

admise                              vizat spre ne           g y

publice supramunicipale si municipale s^flR^I^ ^^^i^arrisi^^xtrmeTrtQiiale


HCLM 258/31.07

Funcțiuni admise

-instituții .servicii |              .             .

-servicii de sanatate

ARHITECT ȘEF_ZX^


-servcii financiar-bancare si asigurări .posta ,telecomun!ieattt~—~

-cercetare dezvoltare,edituri .servicii media,centre de informare .biblioteca

-servicii profesionale .hoteluri .alimentație publica,comerț, exozitii, recreere ,

-showroomuri auto,benzinării mactiviatati de manufacturare si depozitare .parcari multietajate -locuințe colective

Amplasarea clădirilor fata de aliniament

-clădirile se vor amplasa ,in funcție de caracterul frontului stradal (continuu sau discontinuu) si de normele existente pe aliniament sau retrase de la aliniament cu minim 5 m

-clădirile se vor retrage minim 10 m de la aliniamentul DN 2A in funcție de caracterul frontului stradal (continuu sau discontinuu) si de normele existente

-caldirile care alcătuiesc fronturi continui vor avea o adincime maxima de 20 m fata de aliniament .clădirile care alcătuiesc regim înșiruit de amplasare pe parcela .frontul contiunuu nu va lungimea de 30 m

-clădirile se pot amplasa pe aliniament in cazul in care inaltimea maxima la cornișa nu depasesete distanta intre clădiri .raportata la clădirea cea mai înalta ;exceptie amplasarea la DN2A unde clădirile se vor retrage minim 10 m de la aliniamentul cu DN2A in funcție de caracterul frontului stradal

-daca inaltimea clădirii in planul aliniamentului depasesete distanta dintre aliniamente,clădirea se va retrage de la aliniament cu o distanta minima egala cu plusul de inaltime al clădirii fata de distanta dintre aliniamentele străzii ,dar nu cu mai puțin de 4 m ,cu condtia sa nu fie lasate calcane vizibile de pe parcelele alturate. Fac excepție parcelele de colt .amplasate la intersecția arterelor de importanta zonala si locala a căror prospect stradal este minim 10 m.

Amplasarea clădirilor fata de limitele laterale si posterioare

-clădirile se vor amplasa de regula in regim izolat .cuplat sau înșiruit .continuu sau discontinuu si a normelor existente -clădirile amplasate in regim înșiruit sau cuplat se vor alipi de calcanele clădirilor învecinate dispuse pe limitele de proprietate ale parcelelor fara a crea calcane vizibile din domeniul public -in cazul amplasării in regim izolat clădirile se vor retrage fata de limitele de proprietate ,cu o distanta egala cu 1/3 din inaltimea maxima la cornisa/atic dar nu mai puțin de 5 metri -in cazul amplasării in regim cuplat clădirile se vor amplasa pe una din limitele laterale si se vor retrage fata de cealata limita laterala cu o distanta egala cu 1/3 din inaltimea maxima la cornisa/atic dar nu mai puțin de 5 m

-in cazul amplasării in regim înșiruit clădirile se vor amplasa pe limitele laterale de proprietate .se vor alipi de calcanele construcțiilor învecinate .amplsate pe limitele de proprietate si nu vor crea clacane vizibile din domeniul public

-clădirile se vor retrage fata de limitele posterioare ale parcelei la o distanta de 1/2 din inaltimea maxima la cornișa ,dar nu mai puțin de 5,0 m

-in cazul parcelelor de colt se va aplica retragerile conform figura nr 5 din regulamentul de urbanism -la parcelele cu forma neregulata retragerile fata de limitele laterale si posterioare se vor reglementa prin PUD

Inaltimea maxima admisa a clădirilor -Inaltimea maxima admisibila in planul fațadei nu va depăși distanta dintre construcții.Pot fi adaugate suplimentar unul sau doua etaje in funcție de volumetria caracteristica a străzii cu condiția retragerii acestora in limita Unui arc de cerc cu raza de 4 m continuat cu tangenta sa la 45 de grade

-In funcție de numărul de niveluri convenționale .retragerile fata de limitele de proprietate .indicatorii urbanistici si distanta dintre construcții inaltimea maxima la atic/ comisa va fi de:P+14E respectiv H= 45 m iar regimul minim de inaltime este P+3E respectiv H maxim = 17 m. Zonele de amplasare a clădirilor mai înalte de 14 etaje vor fi la intersecțiile majore a tramei stradale cu DN2A sau strada Madrid                       tii-de urbanism


PUD

Procentul maxima de ocupare a terenurilor

POT max = 60%

Coeficientul maxim de ocupare a terenurilor

CUT max = 3

Cap 2.3 Regimul juridic

Terenul este proprietate privata si aparține S.C. VI


Tconform contract de vanzare cumpărare nr.1263/01.04.2016 are iup^at^^u RTQjmp^s^WA neconstruit.

DIRECȚIA URSA? SSM VIZAT SPRE

Anexa la avizulCap 2.4 Circulații

In limita zonei studiate, circulația se realizează dubă cufcRHlTKtai

 • - B-dul Tomis E60 - sens dublu (doua benzi pe seh'S) J ----

 • - Strada Dumbrăveni - sens dublu cite o banda pe sens

(acces direct la Bulevardul Tomis)

 • - Strada Lucian Blaga - sens dublu cite o banda pe sens

(acces direct la strada Dumbrăveni)

Amplasamentul studiat are acces direct carosabil din străzile Dumbrăveni si Lucian Blaga iar circulația pietonala se realizează pe trotuarele aferente acestor străzi.

2.5 OCUPAREA TERENURILOR

In prezent, amplasamentul studiat este teren liber de construcții, avand folosirea: curticonstructii.

P.O.T. existent = 0 %

C.U.T. existent= 0

S teren acte = 1994,00 mp

S construită = 00,00 mp

S desfășurată = 00,00 mp

2.6 ECHIPAREA EDILITARA

In zona studiata exista rețele de utilitati (alimentare cu apa, canalizare, gaze naturale, energie electrică și rețele de telecomunicații) după cum urmeaza:

-rețea de distibutie gaze naturale paralele cu strada Dumbrăveni si Lucian Blaga -rețea de alimentare cu apa 450 F in zona adiacenta bulevardul Tomis -rețea de alimentare cu apa 160 PEHD in zona adiacenta bulevardul Tomis -colector menajer DN 250 pvc-kg pe strada Lucian Blaga si slrada1 D^bjaveiii-----—

-linie electrica aeriana 10-20 kw in curs de deviere


I ■ A > A A I A A^V*Î A A A A »■! A A A d A O Ia * f î A AII r>A <4 A aIai t ■ A »”A             V         ‘


Cap. 3. Reglementari

Cap 3.1 Tema de proiectare

Beneficiarul dorește construirea unei clădiri cu funcții

*                                                                                                                                                     J


ARHITECT ȘFF_:Z lunea'de-locui

parcaje la demisol, având regimul de înălțime D+P+10E (Rh max = 35 m). Propunerile care au stat la baza prezentei documentații, au avut la baza următoarele: -Asigurarea unei dezvoltări spațiale echilibrate d.p.d.v. funcțional, în concordanță cu valorile și aspirațiile beneficiarului;

 • - Asigurarea accesului la infrastructuri;

 • - Utilizarea eficientă a terenurilor;

 • - Reglementarea retragerilor fața de aliniamente si de limitele laterale și posterioare ale terenului;

Cap 3.2 Caracteristici seismice si incadrare construcției propuse.

In conformitate cu prevederile din ” Cod de proiectare seismica-partea l-prevederi de proiectare pentru clădiri”, indicativ P100-1/2013, clădirea proiectata se incadreazâ in clasa III de importanta. Construcția este amplasata in zona de hazard seismic care are următoarele caracteristici: accelerația terenului ag = 0,20g si perioada de colt Tc=0.7s. Conform Hotărârii de Guvern 766/97, construcția se incadreaza in categoria “C”, de importanta normala.

Amplasament / încărcări carcateristice zonei: zona 0,5kPa - din punctul de vedere al acțiunii vântului, zona 2,0kN/mp - din punctul de vedere al acțiunii zăpezii.

Cap 3.3 Regimul juridic si circulația terenurilor propuse

Situația juridică a terenului situat pe Strada Lucian Blaga, nr. 15, identificat prin nr


cadastral 226523 , rămâne neschimbată.


Cap 3.4 Regimul tehnic propus

Suprafața construita la sol la nivelul demisolului= 750 mp

Suprafața construita +proiectii console= 810 mp

Suprafața desfasurata = 5980 mp

Suprafața desfasurata cu balcoane =6960 mp

POT 45 % (conform PUZ 60%)

CUT 3,00 (conform PUZ 3,00)

Cap 3.5 Funcțiunea propusa

La demisol se vor realiza parcaje ,asigurindu-se 65 de locuri de parcare in sisteme de parcare multietajate dispuse in mai multe echipamnete . Se vor prevede un echipament de parcare pe trei nivele suprapuse cu 20 de locuri de parcare si un loc liber ,un echipament pe trei nivele suprapuse cu 17 locuri de parcare si un loc liber si 7 echipamnete cu doua platforme suprapuse prevăzute cu cite patru locuri de parcare fiecare. La nivelul solului se vor asigura 10 locuri de parcare pentru vizitatori.In total se vor realiza 75 de locuri de parcare.

JSe vor realiza 59 de apartamente din care 13 cu trei camere , 42 cu doua camere si 4 studiouri.

La parter vor fi 7 apartamente :sase apartamente de doua camere si un apartament de trei camere. Apartamentele au camera de zi ,bucatrie unul sau doua dormitoare si una sau doua bai si sunt prevăzute cu balcoane.                                            ,


La etajul 1 vor fi 8 apartamente :un studio ,sase apartamente de dcy£â^ar\ere6! apartament de trei camere. Apartamentele au camera de zi ,bucatrie un dormitoare si una sau doua bai si sunt prevăzute cu balcoane.

La etajul 2 vor fi 8 apartamente :un studio ,sase apartamente de !dț>uâ\§șmferg apartament de trei camere. Apartamentele au camera de zi .bucatrie un"" ,A dormitoare si una sau doua bai si sunt prevăzute cu balcoane.

La etajul 3 vor fi 7 apartamente :un studio .patru apartamente de dogâ^KQe^e^S apartamente de trei camere. Apartamentele au camera de zi .bucatrie unul saucToira dormitoare si una sau doua bai si sunt prevăzute cu balcoafeT

atp- județi .            <

ah^^te^L0^uaiCș.rner^MQȚ^NȚA


La etajul 4 vor fi 7 apartamente :un studio .sase ap

Apartamentele au camera de zi .bucatrie unul sau doua domnitoare ^BfiâTsaufttouasbQi si sun prevăzute cu balcoane.


La etajul 5 vor fi 4 apartamente :trei apartamente de trei camere. Apartamentele au camera de zi .bucatrie unul iau d^^T(£CTi#eare~siCu^eusau doua bai si sunt prevăzute cu balcoane.                 1   ----——

La etajul 6 vor fi 4 apartamente :trei apartamente de doua camere si jdn apartament de trei camere. Apartamentele au camera de zi .bucatrie unul sau doua dormitoare si una sau doua bai si sunt prevăzute cu balcoane.

La etajul 7 vor fi 4 apartamente :trei apartamente de doua camere si un apartament de trei camere. Apartamentele au camera de zi .bucatrie unul sau doua dormitoare si una sau doua bai si sunt prevăzute cu balcoane.

La etajul 8 vor fi 4 apartamente :doua apartamente de doua camere si doua apartamente de trei camere. Apartamentele au camera de zi .bucatrie unul sau doua dormitoare si una sau doua bai si sunt prevăzute cu balcoane.

La etajul 9 vor fi 4 apartamente :trei apartamente de doua camere si un apartament de trei camere. Apartamentele au camera de zi .bucatrie unul sau doua dormitoare si una sau doua bai si sunt prevăzute cu balcoane.

La etajul 10 vor fi doua apartamente de trei camere. Apartamentele au camera de zi .bucatrie unul sau doua dormitoare si una sau doua bai si sunt prevăzute cu balcoane.

Cap 3.6 Regim de inaltime propus

Regimul de înălțime maxim propus este de D+P+10E si se incadreaza in regimul maxim de inaltime aprobat.

înălțimea maxima construcției propuse va fi de : +35,00 m fata de cota 0,00 (cota de acces in clădire Ia nivelul parterului) a clădirii la care se adauga inaltimea pina la cota terenului amenajat.

Construcția va avea mai multe retageri pe inaltime fiind realizata in trepte :

-primul regim de inaltime este demisolului in zonele de nord si sud-est construcția vind regim de inaltime demisol va fi la cota + 1,50 fata d eteren amenajat

-al doilea regim de inaltime este D+P+2E in partea de nord-est a construcției cota + 10, 70

-al treilea regim de inaltime este D+P+4E in partea nord-vest a construcției cota+ 16,70

-al patrulea regim de înălțime este D+P+9E in zona de vest si sdu-vest a construcției cota +31,70

-al cincilea regim de inaltime este D+P+10E in zona centrala a construcției cota +34,70

Limita edificabilului pe regimuri de inaltime este conform extrasului din planșa

de reglementari din PUD .
Cap 3.7 Retrageri fata de aliniament si fata de vecini.

Retrageri fata de aliniament

Bulevardul Tomis

Prin PUZ este stabilita o retragere a aliniamentului terenului de 17 m fata de axul bulevardului fata de aceasta retragere alinierea construcțiilor propuse este la min 21,60 mp

Strada Dumbrăveni

Prin PUZ este stabilita o retragere a aliniamentulLU-terenuJ Dumbrăveni fata de aceasta retragere alinierea construc tiijorjpfoj vor accepta ieșiri in consola fata de aliniament la etajele ! maxim 1 m.

Se deStrada Lucian Blaga

Prin PUZ este stabilita o retragere a aliniamentului ter^j||^Ș

Dumbrăveni fata de aceasta retragere construcția prnpiika sp va

Retrageri fata de limitele laterale si posterioare

Având în vedere că retragerile construcției față de limitele laterale aprobate prin PUZ erau de jumătate din înălțimea la cornișă, dar nu mai puțin de 5m , prin documentația de urbanism actuală se dorește micșorarea acestor dimensiuni, conform planului de

£ ' situație astfel:

-spre limita de nord va fi o retragere de minim 2 m la nivelul demisolului si o retragere de minim 5,75 la nivelul etajelor superioare.

-spre limita de este va fi o retragere de minim 0,85 la nivelul demisolului si o retragere si o retragere de minim 5 ,00 la nivelul etajelor superioare .

Din analiza studiului de insorire a rezultat ca edificarea imobilului propus nu influențează în mod negativ îndeplinirea condiției minime de însorire de 1,5 ore pe zi pentru clădirile învecinate la Solstițiul de iarnă (22 decembrie). Clădirea propusă vabe^efioiade însorire de minim 1,5 ore pe zi.

Cap 3.8 Asigurarea locurilor de parcare pentru investiția produsa

In limita zonei studiate, circulația se realizează după cum urmează:

 • - B-dul Tomis E60 - sens dublu (doua benzi pe sens)          Wfc           \\Jtf

 • - Strada Dumbrăveni - sens dublu cite o banda pe sens        'ta,

(acces direct la Bulevardul Tomis)

 • -  Strada Lucian Blaga - sens unic o banda pe sens -se propune prin PUWlâfgirea'

            străzii la doua benzi cite o banada pe sens (acces dinspre strada Dumbrăveni)

Amplasamentul studiat are acces direct carosabil din strada Lucian Blaga iar circulația pietonala se realizează pe trotuarele aferente străzii Dumbraveni.Accesul se va realiza din zona de intersecție a străzii Dumbrăveni cu strada Lucian Blaga pe relație stingă. Ieșirea de pe teren se va face in strada Lucian Blaga strada cu sens unic .

Asigurarea locurilor de parcare se va face cu respectarea HCL nr. 113 din 27.04.2017 privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru lucrările de construcții și amenajări autorizate pe raza Municipiului Constanta.

Construcții de locuințe unifamiliale, semicolective sau colective:

a) Se va asigura minumum 1 loc de parcare pentru fiecare unitate locativa cu suprafața utila de maximum 100 mp .

b) Se vor asigura minim 2 locuri de parcare pentru fiecare unitate locativa cu suprafața utila mai mare de 100 mp

Se vor asigura suplimentar 20 % din locurile de parcare pentru vizitatori Accesul Ia spatiile destinate parcării este permis numai din circulații carosabile amenajate fără afectarea domeniului public, cu lațimea de maxim de 6,00 metri.

Imobilul este prevăzut cu 59 de apartamente cu suprafețe utile sunt 100 de mp.

Pentru aceasta investiție se vor asigura 75 de locuri de parcare din care 65 la demisol iar 10 locuri de parcare pentru vizitatori la nivelul solului.

La demisol se vor realiza 65 de locuri de parcare in sisteme de parcare multietajate dispuse in mai multe echipamnete . Se vor prevede un echipament de parcare pe trei nivele suprapuse cu 20 de locuri de parcare si un loc liber ,un echipament pe trei nivele suprapuse cu 17 locuri d eparcare si un Ioc liber si 7 echipamnete cu doua platforme suprapuse prevăzute cu cite patru locuri de parcare fiecare. Accesul la demisol se va realiza prin intermediul unei rampe cu latimea de 5 m .

La nivelul solului se vor asigura 10 locuri de parcare pentru vizitatori dintr care doua locuri vor fi pentru persoanele cu handicap . Cele zece locuri vor avea demisolului.

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANȚA i DIRECȚIA URBANISM


VIZAT 3PWF ’ÎLKJMBAEE .  . ,

CL nr. 113 din 27.Q^L20>7»prjfvfnd“~ administratiV^raîMiJItil^ ......./


Cap 3.8 Asigurarea spatiilor verzi pentru investiți i pmopusavizul nr.

Asigurarea spațiilor verzi se va face cu respectarea h L ______________

stabilirea suprafețelor minime de spații verzi si a numărului rninirr^^^SLifir decorative si flori aferente construcțiilor realizate pe teritoriu ..............Z

Constanța .

Construcții de locuințe colective - vor fi prevăzute spatii verzi si plantate,pe o suprafața de 30% din suprafața terenului.

Pentru investiția propusa se vor asigura 730 mp de spațiu verde la nivelul solului £ reprezentind 36,60%.

Spațiile verzi se înscriu în prevederile generale ale zonei. Se propun lucrări de amenajare, caracteristice amenajărilor tip grădină și lucrări de punere în valoare a plantațiilor existente de pe amplasament. Spre proprietățile vecine se va realiza o plantație perimetrală de protecție, realizată realizata din gard viu . Se prevede iluminatul decorativ al grădinii proprietate. Se vor planta cel puțin 6 arbori de talie mare sau mijlocie pe amplasament. Se prevăd amenajări cu flori de sezon în tot timpul anului.

Cap 3.9 Echiparea edilitara

Datorită faptului ca în zonă există toate utilitățile necesare funcționării: apă, canalizare, electricitate,gaze, rețea de telecomunicații. La parametrii care permit racordarea, clădirea va fi aprovizionată cu ele, conform avizelor, acordurilor și proiectelor executate conform normelor.

Cap 3.10 Ilustrare investiție porpusa


Avind in vederea poziția ampalsamentului ,la o intersecție majora a bulevardului Tomis si de faptul ca terenul este cap de perspectiva pentru intrarea in cartierul Palazu s-a optat pentru o clădire care sa aiba un impact arhitectural importat in zona. Volumetric clădirea incearca sa preia unghiurile amplasamentului propunind o tratare neagresiva a coltului dar care sa marcheze aceasta intersecție importanta si sa creeze un accent pe verticala in zona de intersecție a străzilor Dumbrăveni si b-dul Tomis .Pentru zona dinpre intersecția Bulevardului Tomis si strada Dumbrăveni este propus un accent pe inatime D+P+9-10 etaje aceasta zona fiind vizibila din ambele direcții de mers ale bulevardului Tomis si este cap de perspectiva pentru acesta. Volumetric regimul de inaltime va scadea in trepte la D+P+4E si D+P+2E fata de terenurile din spate facind astfel trecerea cu zona de case. Construcția propusa are o arhitectura moderna cu finisaje moderne si de calitate superioara.

Pentru finisarea clădirii se vor folosi fațade ventilate cu placaje ceramice si placaje din Reynobond de culoare alba , se vor folosi balustrazi din sticla de culoare gri deschis . Timplariile ca si mâinile curente vor fi de culoare gri. Invelitorile vot fi in terasa si vor fi tratate cu memebrane bituminoase cu fata aparenta cu ardezie.Cap 3.11 Bilanț teritorial

BILANȚ TERITORIAL TEREN STDUDIAT


Nr

Zona funcționala

existent

propus

mp

%

mp

%

1

construcții

0

0

750

37,61

2

Spatii verzi amnejate

0

0

730

36,61

3

Spatii verzi neamenjate

1944

100

0

0

4

Circulații auto si parcari

0

0

360

18,06

5

Circulații pietonale

0

0

154

7,72

Total

1994

100

1994”

jibB^TUL <


PRIMĂRIA MUNICIF’UIU CONSTANȚA DIRECȚIA URSA) l-SM VIZAT SPRE Mf. UHWW?

Anexă la avizul, nr.       i,

- _ - ■ 2 -      • -i

Prezenta documentație de urbanism, întocmită confprm L^!IW3/^jb-1-privind—-


Cap 3.12 Concluzii


amenajarea teritoriului și urbanismului detaliază amplasarea unei construcții D+P+10E cu funcțiunea de locuințe colective cu parcaje la demisol, accesurile auto și pietonale, conformarea arhitecturalvolumetrică,modul de ocupare a terenului și modifică retragerile față aliniamente si de limitele laterale și posterioare ale parcelei. Având în vedere amplasarea construcțiilor vecine existente față de limitele de proprietate, poziționarea noii investiții nu va crea disfuncții la nivelul însoririi construcțiilor existente și nou propuse.

Nr

BILANȚ TERITORIAL TEREN STDUDIAT

zona funcționala

existent

propus

mp

%

mp

%

1

construcții

0

0

750

37.61

2

spatii verzi amenjate

0

0

730

36,61

3

spatii verzi neamenjate

1994

100

0

0

4

circulații auto si parcari

0

0

360

18,06

5

circulații pietonale

0

0

154

7,72

total

1994

100

1994

100


nr cadastral 113803. suprafața 1994 . adresa INTRAVILAN CONSTANTA str Lucian Blaga nr 15 zona Palazu Mare sola 5 parcela A 479/13-lot1

UTR 1

EXISTENT

APROBAT prin PUZ

PROPUS

FUNCȚIUNI

-

instituții si servicii publice

servicii de sanatate servcii financiar bancare .hoteluri showroomuri auto , locuințe colective

locuințe colective parcaje demisol

RH max

P+14E

D+P+10E

POT

0%

60%

45%

CUT

0

3

3

Circulații

Circulația autovehiculelor se face pe bulevardul Tomis, strada Dumbrăveni si strada Lucian Blaga iar cea pietonala pe trotuarele aferente

Aliniamente

Retragere 17 m din ax b-dul Tomis

Retragere 5 m din ax strada Dumbrăveni si strada Lucian Blaga

Aliniere constr

min 18 m fata de aliniament b-dul Tomis

5 m fata de aliniament strada Dumbrăveni

conform planșa reglementari fata de limitele laterale si posterioare


Verificator I Expert:

Numele:

Semnătură

Cerința:

Referat de verificare / Raport expertiza:


J13/1605/2014

CUI 33477139

tel 072232b

757

Proiect nr.:

Scara:

Data:

FAZA:

Specific.:

Numele:

feemnp

^rai

13/2018

1:500

11-2018

PUD

Denumirea planșei: PLAN REGLEMENTARI


J