Hotărârea nr. 235/2019

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA RAPORTULUI DE EVALUARE NR. 113990/11.06.2019 CE STABILEȘTE PREȚUL DE VÂNZARE AL BUNULUI IMOBIL PROPRIETATE PRIVATĂ A MUNICIPIULUI CONSTANȚA, SITUAT ÎN STR. BOGDAN VASILE NR. 121, ÎN SUPRAFAȚĂ DE 41 MP, ÎN VEDEREA VÂNZĂRII DIRECTE CĂTRE CONSTANTIN IOAN


HOTĂRÂRE privind aprobarea raportului de evaluare nr.113990/11.06.2019 ce stabilește prețul de vânzare al bunului imobil proprietate privată a municipiului Constanța, situat în str. Bogdan Vasile nr.121, în suprafață de 41 mp, în vederea vânzării directe către Constantin Ioan


I al municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de

Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului primar Decebal Făgădău înregistrată sub nr.118769/19.06.2019, raportul Comisiei de specialitate nr.l de studii, prognoze economico-sociale, buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța, raportul Comisiei de specialitate nr.5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului și raportul Direcției autorizare și sprijin operatori economici, Serviciul contracte nr.118772/19.06.2019;

Având în vedere prevederile:

-art. 4 din Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică,

-art.6, alin. 1'2 din Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

-HCL nr.171/25.04.2019 privind aprobarea oportunității vânzării directe a terenului situat în municipiul Constanța, str. Bogdan Vasile nr.121, în suprafață de 41 mp, către Constantin Ioan,

-HCL nr.261/31.07.2017 privind aprobarea metodologiei de vânzare a bunurilor imobile proprietate privată a municipiului Constanța, cu modificările și completările ulterioare,

-HCL nr.376/28.12.2016, anexa nr.2 privind completarea și actualizarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului privat al municipiului Constanța;

-HCL nr.35/2002 privind organizarea procedurii de achiziție a serviciului de evaluare în vederea stabilirii valorii bunurilor imobile aparținând domeniului privat al municipiului Constanța,

Văzând cererea de cumpărare nr.128347/13.09.2016 completată prin adresa nr.13256/13.10.2017 depusă de domnul Constantin Ioan,

în temeiul prevederilor art.36, alin.2, lit.c, alin.5, lit.b, art.123 alin.3 și art.115 alin. 1, lit.b din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE

Art.l. Se aprobă raportul de evaluare nr.113990/11.06.2019 ce stabilește prețul de vânzare în sumă de 7.435 euro, fără TVA, al bunului imobil proprietate privată a municipiului Constanța, în suprafață de 41 mp, situat în municipiul Constanța, str. Bogdan Vasile nr.121, pentru reglementarea urbanistică prevăzută în certificatul de urbanism nr.1947/03.06.2019, în vederea vânzării directe către Constantin Ioan.

Raportul de evaluare nr.113990/11.06.2019 face parte integrantă din prezenta hotărâ re.

Art.2. Achitarea prețului de vânzare se va face în conformitate cu prevederile HCL nr.261/2017, integral, inclusiv TVA datorat conform prevederilor Codului fiscal, înainte de semnarea actului juridic în formă autentică.

Art.3. Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre Direcției autorizare și sprijin operatori economici, Direcției patrimoniu și cadastru, Direcției administrație publică locală-Serviciul juridic, Direcției urbanism, Direcției financiare, domnului Constantin Ioan (prin Direcția autorizare și sprijin operatori economici), în vederea aducerii la îndeplinire, precum și spre știință Instituției prefectului județului Constanța.

. . Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel:

/XXp pentru, împotrivă, abțineri.

La data adoptării sunt în funcție .          consilieri din 27

membrii.


PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ

i(LO    W


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR,

MARCELA EI\I^CHECONSTANȚA


S.C. MANAGEMENT CONSULTING SOLUTIONS S.R.L.

giiiwOl

PWhmb

mKii


Constanța

Evaluare afaceri, proprietăți, 6unuri,

Consultanță în management, (Reorganizare și restructurare, Studii de fezabilitate, (Planuri de afaceri, Tinanțarea afacerilor


România, 900190, Constanța, str. C.D. Gherea, nr. 13, Telefon/fax 0341/173794, mobil 0745/183221, www.evaluare.net, e-mail: dragos.ipate@gmail.com RC: J 13/1792/2003, Cod fiscal: R 15489305ANEXA La

HCLM NR. .^35 țlfțf


®

CertRom

___________________...

SISTEM DE MANAGEMENT CERTIFICAT ID C121571

ISO 9001

MANAGEMENT CONSULTING

(

î

I


SOLUTIONS S.R.L

CONSTANTA

wfSARE Nr        '       ’

!       - lunaH......ana..-—->


RAPORT

DE

EVALUARE

Teren intravilan

str. Bogdan Vasile, nr. 121, oraș Constanta contrasemnează „                               SECRETAR,

PREȘEDINTE ȘEDINȚA,                          M ARCE LA EN ACWE


PROPRIETAR:

MUNICIPIUL CONSTANȚA

BENEFICIAR:

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANȚA DIRECȚIA AUTORIZARE ȘI SPRIJIN OPERATORI ECONOMICI

SERVICIUL CONTRACTE

IUNIE 2019

SINTEZA RAPORTULUI DE EVALUARE

Obiectul evaluării: teren intravilan situat în localitatea Constanța, str. Bogdan Vasile nr. 121, județul Constanța, care aparține municipiului Constanța

  • ■  Terenul intravilan are următoarele caracteristici tehnice:

  • ■  Suprafață teren din măsurători: 201 mp;

  • ■  Suprafață teren din acte: 160,00 mp

  • ■  Suprafață teren diferență din măsurători: 41,00 mp;

  • ■  Coeficient utilizare teren maxim: Coresp Pot max si H max;

  • ■  Procent ocupare teren maxim: 45%;

  • ■  Regim de înălțime: maxim P+1-2E;

  • ■  Acces: str. Bogdan Vasile.

  • ■  Utilități: pe amplasament.

Terenul este situat în localitatea Constanța, str. Bogdan Vasile, nr. 121.

Destinația (reglementarea și funcțiunea urbanistică) terenului conform certificatului de urbanism nr.1947/03.06.2019 este de „locuire P+1,2 E”.

Scopul evaluării: stabilirea valorii de piață în vederea vânzării directe a terenului în suprafață de 41 mp, situat în Str. Bogdan Vasile, nr. 121.

Data evaluării: 07 IUNIE 2019.

In prezentul raport, proprietatea a fost evaluată prin două metode:

■ Metoda comparației de piață - se bazează pe comparații cu tranzacții anterioare de proprietăți, fiind utila în situația în care au fost vândute recent mai multe proprietăți imobiliare comparabile. Este cea mai utilizată tehnică pentru evaluarea terenului și cea mai adecvată metodă atunci când există informații disponibile despre tranzacții/oferte comparabile.

■ Metoda extracției este o variantă a tehnicii proporției (alocării), în care valoarea terenului este extrasă din prețul de vânzare al unei proprietăți construite, prin scăderea valorii construcției, estimata prin metoda costului de înlocuire net. Valoarea rămasă reprezintă valoarea terenului. Este concludentă când există tranzacții cu proprietăți tip în zonă cu construcții noi, însă in celelalte situații, când construcțiile sunt vechi sau atipice, este mai puțin relevantă.

Valoarea finală a fost stabilită prin reconcilierea valorilor obținute prin cele două metode de evaluare, considerându-se ca valoare evaluată valoarea rezultată din cea mai adecvată tehnică

-4-

pentru caracteristicile fiecărei proprietăți, a condițiilor obiective a proprietăților și a existenței informațiilor adecvate.

Centralizator cu valori evaluate:

Nr. crt.

Denumire

Destinație/reglcmentarc urbanisticii

Suprafață

Valoarea teren comparație

Valoarea prin extracție

teren

mp

EURO /mp

RON

EURO

EURO /ntp

RON

EURO

1

Teren intravilan, str. Bogdan Vasile, nr. 121, oraș Constanta, jud. Constanta

LOCUIRE P+1.2E

41

181,34

35.080,56

7.435,00

200,00

38.690,06

8.200,00

Concluzie:

în evaluarea terenului intravilan, situat în localitatea Constanta, str. Bogdan Vasile, nr. 121, s-a considerat că valoarea de piață rezultată prin metoda comparației de piață este cea mai credibilă, relevantă și adecvată, deoarece s-a ținut cont atât de cea mai buna utilizare a terenului, cât și de ofertele comparabile găsite pe piață.

Valorile rezultate prin aplicarea celeilalte metode sunt mai puțin relevante deoarece datele utilizate sunt de o acuratețe mai mică decât în metoda comparației directe de piață.

Valoarea de piață a bunurilor imobile a fost calculată cu ajutorul programului Microsoft Excel iar valoarea finala a fost stabilită prin rotunjire prin trunchiere la 2 zecimale a valorii reieșită din calculul valorii de piață și prezentată în tabelul de mai jos.

Valoarea de piață a terenului situat in localitatea Constanta,
Str. Bogdan Vasile, nr. 121 este:

Nr. crt.

Denumire

Destinație/reglcmentarc urbanistică

Suprafață

Valoarea de piața

teren

mp

EURO/mp

RON

EURO

1

Teren intravilan, str. Bogdan Vasile, nr. 121, oraș Constanta, jud. Constanta

LOCUIRE P+1,2 E

41

181,34

35.080,56

7.435,00

7.435,00 EURO echivalentul a 35.080,56RON

fără TVA

1 EURO 4,7183 RON 07.06.2019