Hotărârea nr. 233/2019

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND ACHIZIȚIA SERVICIILOR DE ASISTENȚĂ ȘI CONSULTANȚĂ JURIDICĂ ÎN VEDEREA SOLUȚIONĂRII NOTIFICĂRILOR FORMULATE ÎN BAZA LEGII NR. 10/2001


consta^ românia

JUDEȚUL CONSTANȚAIo


MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL


HOTĂRÂRE privind achiziția serviciilor de asistentă , consultanță si reprezentare juridică in vederea soluționării notificărilor formulate în baza Legii nr.10/2001

Consiliul local al municipiului Constanța întrunit în ședința ordinară la data de


Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului primar Decebal Făgădău înregistrată sub nr. 118872/19.06.2019, raportul Comisiei de specialitate nr.l de studii, prognoze economice-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța, raportul Comisiei de specialitate nr. 5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului, precum și referatul Direcției administrație publică locală înregistrat sub nr.118873/19.06.2019.

Având in vedere prevederile art. 1 alin. (2) lit. b) din OUG nr.26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice si întărirea disciplinei financiare si.de modificare și completare a unor acte normative, cu modificările si completările ulterioare.

Ținând seama de prevederile Legii nr.10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 19.89, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art.36, alin.4 lit.a, art. 21 alin.3, art.115 alin.l lit.b), din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1.Se aprobă achiziția serviciilor de asistentă, consultanță si reprezentare juridică in vederea soluționării notificărilor formulate în baza Legii nr.10/2001.

Art.2,.Se împuternicește primarul municipiului Constanța, prin aparatul propriu , de specialitate să aducă la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.3.Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va. comunica prezenta hotărâre Direcției administrație publică locală- Serviciul juridic, precum si Instituției prefectului județului Constanța, spre știință.

Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel:                 pentru,

împotrivă.          abțineri.

La data adoptării sunt in funcție______________consilieri din TJ membri.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

Constanța


NrZg5/J^^2019