Hotărârea nr. 232/2019

HOTARARE PENTRU MODIFICAREA HCL NR. 399/2018 PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI PRIVIND ACTIVITATEA DE RIDICARE, TRANSPORT ȘI DEPOZITARE A VEHICULELOR STAȚIONATE NEREGULAMENTAR PE PARTEA CAROSABILĂ DE PE RAZA TERITORIALĂ A MUNICIPIULUI CONSTANȚAHOTĂRÂRE

pentru modificarea HCL nr.399/31.10.2018 privind aprobarea regulamentului privind activitatea de ridicare, transport și depozitare a vehiculelor staționate neregulamentar pe partea carosabilă de pe raza teritorială a municipiului Constanța

Consiliul local al municipiului Constanța, întrunit în ședință ordinară din data de

Luând în dezbatere expunerea de motive nr.114410/11.06.2019 a domnului primar Decebal Făgădău, rapoartele Comisiei de specialitate nr.l de studii, prognoze, economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanta, Comisiei de specialitate nr. 3 pentru servicii publice, comerț, turism și agrement și Comisiei de specialitate nr.5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și a libertăților cetățeanului, referatul nr.6986/12.06.2019 al S.C. Confort Urban S.R.L. cât și raportul Direcției gestionare servicii publice nr.114397/11.06.2019;

Ținând cont de prevederile :

  • -   Ordonanței Guvernului nr.71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, cu modificările și completările ulterioare ;

  • -   Hotărârii Guvernului nr.955/2004 pentru aprobarea reglementărilor - cadru de aplicare a Ordonanței Guvernului nr.71/2002 pentru organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, cu modificările și completările ulterioare;

  • -   Ordonanței de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice , republicată cu modificările și completările ulterioare ;

  • -   Hotărârii Guvernului nr.1391/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice

Având în vedere dispozițiile HCL nr.399/31.10.2018 privind aprobarea regulamentului privind activitatea de ridicare, transport și depozitare a vehiculelor staționate neregulamentar pe partea carosabilă de pe raza teritorială a municipiului Constanța;

în temeiul prevederilor art.36, alin. 1, alin.(2) lit. „c" și art. 115, alin.l lit. „b" din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicată;

HOTĂRĂȘTE

Art.l Se aprobă modificarea art. 28 din anexa la HCL nr.399/2018 privind aprobarea regulamentului privind activitatea de ridicare, transport și depozitare a vehiculelor staționate neregulamentar pe partea carosabilă de pe raza teritorială a municipiului Constanța, în sensul că, în loc de:

Art.28 Declarația conducătorului auto, întocmită conform prevederilor art.27 punctul"c " din prezentul Regulament, va fi trimisă polițistului rutier/polițistului local care a dispus ridicarea vehiculului.", se va citi:

„ Art.28 Declarația proprietarului sau deținătorului legal al vehiculului, întocmită conform prevederilor art.27 punctuT'c " din prezentul Regulament, va fi trimisă polițistului rutier sau polițistului local."

Art.2 Se aprobă modificarea art. 29 din anexa la HCL nr.399/2018 privind aprobarea regulamentului privind activitatea de ridicare, transport și depozitare a vehiculelor staționate neregulamentar pe partea carosabilă de pe raza teritorială a municipiului Constanța, în sensul că, în loc de:

-"Art.29 în baza declarației dată de conducătorul auto la eliberarea vehiculului, polițistul rutier/local care a dispus ridicarea va întocmi procesul verbal de constatare a contravenției, în condițiile legii, care va cuprinde sancțiunea aplicată, precum și măsura tehnico-administrativa dispusă.", se va citi:

"Art.29 în baza declarației dată de proprietarului sau deținătorului legal la eliberarea vehiculului, polițistul rutier sau polițistul local care va întocmi procesul verbal de constatare a contravenției, în condițiile legii, va cuprinde sancțiunea aplicată, precum și măsura tehnico-administrativa dispusă."

Art.3. Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre, Direcției gestionare servicii publice, Direcției administrație publică locală precum și S.C. Confort Urban S.R.L. în vederea aducerii la îndeplinire și spre știință Instituției prefectului județului Constanța.

Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel: pentru, împotrivă, ~~ abțineri.

La data adoptării sunt în funcție


PREȘEDINTE ȘEDINȚA,CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR MARCELA ENACHE