Hotărârea nr. 231/2019

HOTARARE DE CONSILIU PENTRU MODIFICAREA HCL NR. 63/2013 PRIVIND APROBAREA CONTRACTULUI DE DELEGARE A GESTIUNII SERVICIILOR PUBLICE DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVAT DIN MUNICIPIUL CONSTANȚA


JUDEȚUL CONSTANȚA


fjfw MUNICIPIUL CONSTANȚA sLM? CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE pentru modificarea HCL nr. 63/2013 privind aprobarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat din municipiul Constanța

Consiliul local al municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data

Luând în dezbatere expunerea de motive nr.93074/13.05.2019 a domnului primar Decebal Făgădău, rapoartele Comisiei de specialitate nr.l de studii, prognoze, economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanta, Comisiei de specialitate nr. 3 pentru servicii publice, comerț, turism și agrement și Comisiei de specialitate nr.5 pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului;

Luând în considerare referatul nr.5564/13.05.2019 al S.C. Confort Urban S.R.L., raportul Direcției gestionare servicii publice nr.93466/14.02.2019 cât și raportul Direcției patrimoniu și cadastru nr. 117718/18.06.2019;

Având în vedere dispozițiile H.C.L. nr.63/2013 privind aprobarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat din municipiul Constanța, cu modificările și completările ulterioare ;

în temeiul prevederilor art.36, alin. 2 lit. „b", „c" și „d", art.3 lit. „c" și art. 115 alin. 1 lit. „b" din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicată;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l Se aprobă completarea anexei la HCL nr.63/2013 privind aprobarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat din municipiul Constanța, în sensul că se aproba completarea Capitolului II - Obiectul contractului, art. 2.1 din Contractul nr. 46.590/2.105/03.04.2013 de delegare a gestiunii serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat din municipiul Constanța, conform anexei nr.l.

Art.2 Se aprobă modificarea anexei nr. 15 la HCL nr. 63/2013 privind aprobarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat din municipiul Constanța, - Programul estimativ de întreținere, reparare, investiții și modernizarea tramei stradale a municipiului Constanța în anul 2019, conform anexei nr.2.

Art.3 Se aprobă îndreptarea erorii materiale din cuprinsul HCL nr.5/2018 pentru modificarea HCL nr. 63/2013 privind aprobarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat din municipiul Constanța, în sensul reintroducerii anexei nr. 16 - Proces verbal de predare- preluare, conform anexei nr.3.                         <

Art. 4 - Se aprobă completarea anexei nr. 3 - Inventar drumuri publice, din H.C.L. nr. 63/2013 în sensul transmiterii în gestiunea delegată a SC Confort Urban a unor drumuri publice, conform anexei nr. 4.

Art. 5 - Se aprobă completarea anexei nr. 4 - Inventar parcări, platforme, pasaje, din H.C.L. nr. 63/2013 în sensul transmiterii în gestiunea delegată a SC Confort Urban a unor platforme și parcări, conform anexei nr. 5.

Art. 6 - Se aprobă modificarea anexei nr. 7 - Inventar semafoare, din H.C.L. nr. 63/2013 în sensul retragerii din gestiunea delegată a SC Confort Urban a unor semafoare, în vederea casării, conform anexei nr. 6.

Art. 7 - Se aprobă modificarea anexei nr. 3 - Inventar drumuri publice, din H.C.L. nr. 63/2013 în sensul transmiterii în gestiunea delegată a SC Confort Urban a unor drumuri publice, conform anexei nr. 7.

Art. 8 Anexele nr.1-7 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 9 Celelalte prevederi ale H.C.L. nr.63/2013, cu modificările și completările ulterioare, rămân neschimbate.

Art.lO Contractul nr.46.590/2.105/03.04.2013 de delegare a gestiunii serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat din municipiul Constanța se va modifica în mod corespunzător, prin act adițional, care va cuprinde anexele 10-16 la HCL nr. 63/2013.

Art. 11 Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre, Direcției financiare, Direcției gestionare servicii publice și S.C. Confort Urban S.R.L. în vederea aducerii la îndeplinire și spre știință Instituției prefectului județului Constanța.

Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel:

pentru, ~Hm potrivă. " abțineri.

La data adoptării sunt în funcție        consilieri din 27 membri.

PREȘEDINTE ȘEDINȚA,


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR, MARCELA ENAGHE

CONSTANTA

NR.                     2019


CAPITOLUL II - OBIECTUL CONTRACTULUI

Art.2.1 se modifica și va avea următorul conținut:

Art.2.1 „ Obiectul contractului îl constituie prestarea serviciilor de administrare a domeniului public și privat , de către operatorul de servicii publice (delegat) în favoarea beneficiarului (delegatar) constând în :

întreținere, reparare și modernizare a tramei stradale a municipiului Constanța (respectiv al străzilor, trotuarelor aleilor, parcărilor , aleilor de promenadă, pasajelor pietonale subterane, pasajelor rutiere subterane/supraterane, a terenurilor de sport, aleilor interioare din incinta instituțiilor de învățământ, a grădinițelor și creșelor precum .și al terenurilor din domeniul public și/sau privat al municpiului Constanța care vor primi destinația de piețe publice , străzi, trotuare, alei și parcări)

 • -     întreținere, reparare și modernizare bunuri cuprinse in inventarul bunurilor apartinand domeniului public sau privat al municipiului Constanta;

 • -     întreținere, reparare și modernizare a sistemului de indicatoare rutiere; întreținere, reparare și modernizare a sistemului de semaforizare rutieră; întreținere și realizare de marcaje ;

realizarea de lucrări de investiții publice privind crearea de bunuri în vederea administrării ulterioare (ex: realizarea de străzi, trotuare, parcări , pasaje, sisteme de semnalizare și indicatoare, etc...) în funcție de programele anuale aprobate ale Delegatarului;

implementarea programelor de investiții publice , de interes local , realizate în comun cu Delegatarul, destinate modernizării și/sau după caz , dezvoltării sistemului public aferent serviciului/activități;

realizarea de studii și proiecte pentru realizarea lucrărilor de investiții și reparații a tramei stradale.

 • -  ridicarea, transportul și depozitarea vehiculelor oprite, staționate sau parcate neregulamentar pe partea carosabilă cât și în cazuri speciale a autovehiculelor avariate în accidente rutiere, ridicare si transport autoturisme abandonate;

 • -  desființarea panourilor publicitare, a rețelelor de cabluri, stâlpilor și a oricăror construcții, amenajări sau instalații amplasate fără forme legale în zona drumului public. "

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

■■■■■■■■■■■■


■ ■■■■■■■■ bjij ■■■■■■■> /     iiiiiiiiii ■

c /fjf    /     CONTRASEMNEAZĂ

(/•        '          SECRETAR,

MARCELA ENACb*.E

Anexa 2 la HCL nr

ANEXA NR.15 la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat din Municipiul Constanța

PROGRAM ESTIMATIV DE ÎNTREȚINERE, REPARARE, INVESTIȚII ȘI MODERNIZAREA TRAMEI STRADALE A MUNICIPIULUI CONSTANȚA ÎN ANUL 2019

LUCRĂRI DE REPARAȚII SI ÎNTRTINERE CURENTĂ SI INVESTIȚII

•              •                                ;   ,                                      I                               *•         ,                 -                  r

Nr. crt

DENUMIREA OBIECTIVULUI

Unitatea de măsură

Cantitatea

VALOARE LEI (CU T.V.A. Șl COTĂ 5,5%)

Lucrări executate în perioada 01-03.2019 lucrări de reparații drumuri

4.785.849,45

1

Reparații curente:

reparații carosabil (covoare bituminoase subțiri cu adaos de material)

mp

103.866

12.824.328,89

reparații trotuar (intersecții, covoare bituminoase subțiri)

mp

50.040

7.861.006,45

Reparații trotuar (intersecții, pavele, dale)

mp

3.300

1.871.877,21

Borduri prefabricate 20x25

ml

13.760

1.125.807,46

Borduri prefabricate 10x15

ml

3.440

123.861,69

TOTAL

23.806.882,00

2

Indicatoare si marcaje rutiere

Marcaje longitudinale, marcaje treceri pietonale, vopsitorii diverse

2.510.900,00

Indicatoare rutiere

2.046.383,50

TOTAL

4.557.283,50

3

Lucrări diverse

Capace cămine prefabricate

62.772,50

Garduri protecție pietoni

125.545,00

Reabilitare zone promenada

43.940,75

Amenajare parcari pe amplasamentele fostelor garaje

379.526,30

TOTAL

611.784,55

4

Investiții străzi

mp

Investiții străzi noi

mp

21.101

3.112.000

Investiții străzi in curs de execuție

2.799.000

TOTAL

5.911.000

TOTAL GENERAL

39.672.799,50 RON

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ

CONTRASEMNEAZĂ

ANEXA nr.16 la Contractul de


delegare a gestiunii serviciilor publice de administrare a


ANEXĂ LA

HCLM NR.X§? / &&Î


privat din municipiul Constanța

PROCES VERBAL DE PREDARE - PRELUARE

la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat din municipiul Constanța

 • 1.1. MUNICIPIUL CONSTANȚA, cu sediul în Constanta, Bd.Tomis nr. 51, reprezentat prin Dl. Primar Radu Ștefan Mazăre, CUI 4785631, având contul nr. RO61TREZ23124840220XXXXX deschis la Trezoreria Constanța, în calitate de Proprietar al tramei stradale din Municipiul Constanta, denumit în continuare BENEFICIAR (Delegatar),

 • 1.2.  S.C. CONFORT URBAN S.R.L., cu sediul in Constanta, Piața Ovidiu nr. 9, Cod Unic de înregistrare 1875349, Număr de ordine la Registrul Comerțului J13/699/1997, avand contul nr.RO95RNCB0114032055700001 deschis la B.C-R. Constanța, reprezentata prin DI. Director General Ing. Viorel - Cristinel Farcaș, în calitate de Operator de servicii publice (Delegat),

In baza prevederilor H.C.L. nr. 63/26.03.2013 privind aprobarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat din municipiul Constanța, se incheie prezentul Proces verbal de predare - preluare a bunurilor imobile proprietatea publică și privată a Muncipiului Constanța, prin care se predau, respectiv se preiau, bunurile menționate în Anexele nr. 3 - nr. 10 din contract, după cum urmează :

Anexa nr.3 - Inventar drumuri publice - Direcția Gospodărire Comunala;

Anexa nr.4 - Inventar parcari-platfoime si pasaje- Direcția Gospodărire Comunala;

Anexa nr.5 - Inventar terenuri domeniul privat- Direcția Gospodărire Comunala;

Anexa nr.6 - Inventar indicatoare rutiere- Direcția Gospodărire Comunala;

Anexa nr.7 - Inventar semafoare- Direcția Gospodărire Comunala;

Anexa nr.8 - Inventar indicatoare radar- Direcția Gospodărire Comunala;

Anexa nr.9 - Inventar treceri pietoni cu flash luminos- Direcția Gospodărire Comunala;

Anexa nr.10 - Inventar fântâni arteziene- Direcția Servicii Publice ;

Prezentul Proces verbal de precare, preluare a fost încheiat în 4 (patru) exemplare, câte 2 (două) pentru fiecare parte.

/

Am predat,

Beneficiar (Delegatar),

Municipiul Constanța lăria Municipiului Constanța


Direcția Gospodărire, Dir. Ex. Trașcă Ai


râs


Directia/Se


WECȚIA WĂRIRE COMUNALA*

momid^Z


Șef Serviciu Ți

Ec. Muifie

Sef Serviciu Drumuri și Iluminat Puhh Ing. Pătruțoiu Maria Mihaela/jî^7


iiao-Ecb)


,ugenia


Șef Serviciu Dotări Urbane, Ecarisaj,  Dezinsecție^i ț?eratizare, aRefer entrspecialitate,S.C. CONF Director C

Ing. Rădules^ffaudlJ^eorge^


Director Economic, Ec. Vladu Mihâeîa-ClaudiaBiroul J,I^'S.M.A.

Jr. Talpă


Cristian

qONSTA/Vt-


ANEXA NR. 4 LA H.C.L. NR.


Transmitere în gestiunea delegată a SC Confort Urban a unor drumuri publice

NR. CRT

DENUMIRE BUN / ELEMENTE DE IDENTIFICARE

SUPRAF mp

SITUAȚIE JURIDICĂ

1

Aleea Periniței Sat vacanță

2.184

Domeniu public inventariat prin HCL nr. 451/2017, poz. 3243

2

Aleea Călușarilor Sat vacanță

3.109

Domeniu public inventariat prin HCL nr. 451/2017, poz. 3244

3

Aleea Lugojana Sat vacanță

2.017

Domeniu public inventariat prin HCL nr. 451/2017, poz. 3245

4

Aleea Ciuleandra Sat vacanță

3.221

Domeniu public inventariat prin HCL nr. 451/2017, poz. 3246

5

Alei fără nume, Sat vacanță :

Alee identificată sub nr. 1

Alee identificată sub nr. 2

Alee identificată sub nr. 3

Alee identificată sub nr. 4

Alee identificată sub nr. 5

Alee identificată sub nr. 6

Alee identificată sub nr. 7

1.302 4.819

196

284

2.805

2.597

112

Domeniu public inventariat prin HCL nr. 451/2017, poz. 3247

6

Str. Operei

619

Domeniu public inventariat prin

HCL nr. 451/2017, poz. 802

7

Arteră de circulație

- zona industrială cu intrare din bd. Aurel Vlaicu

345

Domeniu public inventariat prin HCL nr. 119/2019, anexa 1, poz. 3350

8

Arteră de circulație

- zona Palazu Mare, DE 173, situat în extravilan, face legătura între str. Amsterdam și DJ 156

8.690

Domeniu public conform Legii nr. 213/1998

10

Drum acces microrezervație Zona Parc Tăbăcărie

840

Domeniu public conform Legii nr. 213/1998

11

Arteră de circulație

Cu intrare din str. Caraiman

1.659

Domeniu public conform Legii nr. 213/1998

12

Aleea I.C.Brătianu

762

Domeniu public inventariat prin HCL nr. 237/2018, anexa 2, poz. 3263

13

Alee din Bd. Mamaia - zona Hotel Ramada

1.713

Domeniu public conform Legii nr. 213/1998

Președinte ședință,


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR, MARCELA ENACHE

PLAN CE smAțrt/^Sy-Ț^' SALUL DE ‘MCAHMtetiurani îjkj CUSU IA»GU s !.'■
garAHiv^ )j|li jNi&ipiucui'GorMwT^ SERVICIUL CADASTRU


ĂRIAM


> z w x ^5>‘


Gbt-=*~>


PLAN DE SITUAȚIE A IMOBILULUI


scara 1:500

Nr. cadastral

Suprafața masurata (rhp)

619

CONSTANTA, str. Operei colt cu str. Baba Novac

Carte funciara nr.

UAT

|           CONSTANTA

Data:Octombrie 2018

PLAN DE SITUAȚIE A IMOBILULUI

scara 1:500

Nr. cadastral

Suprafața masurata (mp)

345

CONSTANTA, B-dul Aurel Vlaicu

Carte funciara nr.

UAT |

CONSTANTA


RIMARIA MUNICIPIULUI CONSTANȚA

SERVICIUL CADASTRU

VIZAT SPRE NESCHIMBARE Nr. W


Data:Noiembrie 2018
DRUM ACCES MICROREZERVATIE PARC TABACARIE

scara 1:500


j rn t) o > C 7J »TI rri


Plan de situație

Nr. cadastral

Suprafața masurata (mp)

Adresa imobilului

1659

CONSTANTA, ZONA CARAIMAN

Carte funciara nr.

UAT | Constanta


primAria municipiului constanța

SERVICIUL CADASTRU     f

VIZAT SPRE NESCHIMBATE Nr. #of

o]

"Oj

g

fol

fo

țo


8

17


X O t-

2 >
PLAN de SITUAȚIE


qONSTANt-.ROMANIA

JUDEȚUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL


ANEXA NR. 5 LA H.C.L. NR.

Transmitere în gestiunea delegată a SC Confort Urban a unor platforme, parcări

NR. CRT

DENUMIRE BUN / ELEMENTE DE IDENTIFICARE

SUPRAF mp

SITUAȚIE JURIDICĂ

1

zona Vila Reyna

1.072,58

Domeniu public al municipiului Constanța inventariat prin HCL nr. 451/2017, poz. 3366

2

zona delimitată de str. Labirint, Oborului, Th. Burada și bd. Ferdinand,

1.267

Domeniu public al municipiului Constanța inventariat prin HCL nr. 451/2017, poz. 3365

3

Sat Vacanță, zona Ramada (fostă Șatra)

1175

292

Domeniu privat al municipiului Constanța

4

Curte Liceul teoretic Ovidius Str, Basarabi nr.2

4.749

Domeniu public al municipiului Constanța inventariat prin HCL nr. 451/2017, poz. 1540

5

Curte Școala gimnazială nr. 24

- Ion Jalea

Str. Griviței nr. 70

4.366

Domeniu public al municipiului Constanța inventariat prin HCL nr. 451/2017, poz. 1520

6

Bdul Tomis nr. 310A, zona MEGA IMAGE

1.027

Domeniu privat al municipiului Constanța inventariat prin HCL nr. 109/2005, pag. 5

7

Sat Vacanță, LacTăbăcărie

555

Domeniu privat al municipiului Constanța inventariat prin HCL nr. 109/2005, pag. 4

8

Str.Cutezătorilor, lângă Biserica Sf. Spiridon

1465

Domeniu public al municipiului Constanța inventariat prin HCL nr. 451/2017, poz. 1352

9

Str. Dionisie cel Mic, zona Bazar Ștefăniță Vodă

4.773

Domeniu privat al municipiului Constanța inventariat prin HCL nr. 109/2005, pag. 46

10

Bdul. Mamaia, zona Pescărie (Dispecerat -fost capăt linie troleibuz nr. 40)

3.074

Domeniu privat al municipiului Constanța inventariat prin HCL nr. 109/2005, pag. 18


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR,

MARCELA ENACHE

PLAN DE SITUAȚIE

Scara 1:500

Str. Casin-Pescarilor, zona Reyna

□ Suprafața masurata parcare =1072,58 mp

ANEXĂ LA


PLAN DE SITUAȚIE A IMOBILULUI


HCLM NR.scara 1:500

Nr. cadastral

Suprafața masurata (mp)

1267

CONSTANTA.STR.Th. Burada Intersecția cu b-dul Ferdinand

Carte funciara nr.

UAT |          CONSTANTA
PLAN DE SITUAȚIE

scara 1:500

Constanta, Sat vacanta — Lac Tabacarie

Suprafața teren: Sl=1175 mp

S2=292 mp


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANȚA SERVICIUL CADASTRU

VIZAT SPRE N£SC'HlMSARE
ANEXĂ LA

HCLM NR. <23/
. PLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE A IMOBILULUI SCARA 1:500li


slr. Basarabi nr. 2. Liceul teoretic “Ovidius”, Constanta rV

Nr. Carte Funciara

Unitatea Administrativ Teritoriala (UAT)

CONSTANTA

X

3

S i-


A. DATE REFERITOARE LA TEREN

Nr. parcela

Categoria de folosința

Suprafața (mp)

Mențiuni

1

Cc

7635

Teren împrejmuit cu gard metalic intre pil. 2-3-I-5-6, 8-9 si 10-11-12-13. ziduri

TOTAL

7635

construcții intrepct. 7-8.9-l0si 13-14-1-2.

B. DATE REFERITOARE LA CONSTRUCȚII

Cod construcții

Destinația

Suprafața (tnp)

Mențiuni

CI

CAS

2306

Liceul teoretic "Ovidius" - P+2E, Sconslruitadesfasurata=6138mp;

C2

CAS

537

Sala de sport - Parter- Sconslruita desfasurata= 537mp;

C3

CA

16

Chioșc parter, Sconstruita desfasurata= 16mp;

C4

CA

11

Ghena;

C5

CA

16

Chioșc parter, Sconstruita de$fasurata= 16mp;

TOTAL

2886

Suprafața masurata a imobilului = 7635mp Suprafața din acte= 8090,00 mp


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSMN' SERVICIUL CADASTRU


ătura


îo>c cpr*


.snTE FUNCIARA NR. 237681.


PLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE A IMOBILUWT

Scara 1:1000


ANEXĂ LA

HCLM NR.


Nr.cadas&al

Suprafața masurata (mp)

Adresa imobilului

5140

Mun. Constanta, str. Crnvitei nr. 70, jud. Constanta

Cartea Funciara nr.

UAT

CONSTANTA


t-o ci r-

&CONTRASEMNE

SECRETAR, MARCELA ENA(


A.Z.


;elaenaghe

4^


o

■o

O 4*

A^303565


'"S®" !‘/“y


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANTA SERVICIUL CADASTRU

VIZAT SPRE NESCHIMSi

Nr.

Str. productelorA. Date referitoare la teren


Nr. parcela


Categorie de folosința


Suprafața (mp)
5140Mențiuniîmprejmuit cu: gard din placi de beton, pe laturile 1-2-3; porii de fier, pe latura 3-4; gard din piatra, beton si fier, pe laturile 4-5; gard din placi de beton, pe laturile 5-6-7-8-9-10-11-1


5140

B. Date referitoare la construcții

Cod constr.

Suprafața construita la sol (mp)

Valoare de impozitare (lei)

Mențiuni

CI

740

-

Școala nr. 24 "Ion Jalea", Parter+3 Etaje, construita in 1979, din beton armat+BCA; fara Certificat de Performanta Energetica; fara Lift

C2

18

-

Spațiu comercial Parter

C3

16

-

Anexa

Total

774

-

Executant,

INVENTAR DE COORDONATE

P.F.A. LAZARLAURA

Sistem de proiecție: Stereo ’70

/? ȘȘ®CAI V\ /j ^ft0REARE «\

Pct.

E(m)

N (m)

1

790987.863

303609.898

2

790980.072

303590.179

3

790941.682

303593.831

4

790939.712

303599.740

5

790931.964

303657.249

1^0080/20.033013 *7 W Lazăr LAURA //

6

790966.871

303661.779

7

790971.734

303654.495

8

791021.743

303660.072

Data: iunie 2013              /

9

791024.375 '

303660.909

Se confirn&'sttprafata din măsurători si

10

791024.840

303657.052

Introducerea imobilului in baza de date

11

791029.867

303616.166


Suprafața totala masurata = 5140 mp

Suprafața totala din acte = 5410.62 mp


PLAN de situație

Scara 1:500

> zona NEGA IMAGE

S=1027mp

Teren B-dul Toms, mmrn
~0 cn > o 2: Q m o Q m

__k tn cn P o > 0 zd m


CL O nPLAN DE SITUAȚIE

ANEx. a („a

HCLM NR.


Scara 1:250

Constanta, Sat Vacanta,Lac Tabacariei

Suprafața parcare = 555 mpANEXĂ la 1

hclm nr.^.3|

plan de situație

Scara 1:2000


vJfc

TEREN- Str. Dionisie cel Mic

ST=4773 mp

PREȘEDINTE SȘDINȚÂ


VIZAT SPRE KESCHtHBwcc


SejnrfsSturap      |         -Spațiu verde

-Spațiu parcare

 • ■                  -Marcaje inexistente

——     -Marcaje

 • ■                  -Limita estimata

BN          -Loc de parcare pentru

■■ f        persoane cu dezabilitati

()             -Stâlpi beton

-Copac

Tabel suprafețe

Suprafața totala

3074 mp


cONSTAA/7-^ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL

ANEXA NR. 6 la HCL Nr. ^3/ /     _______

Retragere din gestiunea delegată a SC Confort Urban SRL a unor semafoare

NR.

CRT

ANEXA 7 HCL 63/2013 POZ

DENUMIRE OBIECT

NR/BUC IN INVENTAR

NR/BUC PROPUSE SPRE CASARE

1

29

semafoare auto

12

2

2

29

cronometru corunt-down

12

12

3

30

cronometru corunt-down

12

12

4

24

semafor acustic nevazatori

2

2

5

26

cronometru corunt-down

8

8

6

26

semafor acustic nevazatori

2

1

7

27

cronometru corunt-down

8

8

8

27

lampa lumina galbena

8

4

9

27

semafor acustic nevazatori

2

2

10

9

cronometru corunt-down

12

1

11

9

lampa lumina galbena

14

7

12

9

semafor acustic nevazatori

4

3

13

2

stâlpi simpli din țeava de 5 m

5

4

14

2

semafoare auto

28

16

15

2

semafoare pietoni cu animație

16

8

16

2

cronometru corunt-down

16

16

17

2

lampa lumina galbena

8

4

18

2

semafor acustic nevazatori

8

4

19

22

cronometru corunt-down

8

8

20

22

lampa lumina galbena

6

1

21

22

semafor acustic nevazatori

8

4

22

31

cronometru corunt-down

12

12

23

31

lampa lumina galbena

8

4

24

31

semafor acustic nevazatori

8

2

25

3

semafoare auto

13

7

26

3

semafor pietoni cu animație

10

4

27

3

cronometru corunt-down

16

16

28

3

lampa lumina galbena

10

8

29

3

semafor acustic nevazatori

4

3

30

21

stâlpi simpli din țeava de 5 m

8

2

31

21

lampa lumina galbena

4

4

32

21

semafor acustic nevazatori

8

5

33

19

cronometru corunt-down

6

6

34

19

lampa lumina galbena

3

2

AN • A

HCLM \

35

19

semafor acustic nevazatori

4

3

36

7

cronometru corunt-down

8

8

37

7

lampa lumina galbena

7

3

38

7

semafor acustic nevazatori

8

3

39

6

stâlpi in consola 7 m

1

1

40

6

semafor acustic nevazatori

8

5

41

4

stâlpi in consola 7 m

1

1

42

4

lampa lumina galbena

8

4

43

4

semafor acustic nevazatori

8

3

44

1

semafor acustic nevazatori

2

1

45

23

cronometru corunt-down

4

1

46

23

lampa lumina galbena

8

4

47

23

semafor acustic nevazatori

8

8

48

17

cronometru corunt-down

12

12

49

17

semafor acustic nevazatori

2

1

50

11

cronometru corunt-down

8

2

51

11

lampa lumina galbena

8

4

52

11

semafor acustic nevazatori

4

1

53

18

stâlpi simpli din țeava de 5 m

7

1

54

18

cronometru corunt-down

8

8

55

18

lampa lumina galbena

4

1

56

18

semafor acustic nevazatori

4

1

57

28

stâlpi in consola 7 m

4

1

58

28

semafoare auto

12

1

59

28

cronometru corunt-down

12

2

60

28

lampa lumina galbena

8

6

61

28

semafor acustic nevazatori

8

8

62

32

cronometru corunt-down

4

4

63

32

lampa lumina galbena

7

3

64

36

cronometru corunt-down

12

12

65

36

lampa lumina galbena

3

1

66

37

cronometru corunt-down

10

10

67

37

lampa lumina galbena

3

1

68

20

lampa lumina galbena

7

5

69

25

stâlpi simpli din țeava de 5 m

8

2

70

25

cronometru corunt-down

8

2

71

25

lampa lumina galbena

8

4

72

25

semafor acustic nevazatori

2

2

73

5

cronometru corunt-down

6

5

74

5

lampa lumina galbena

4

2

75

12

cronometru corunt-down

6

1

76

12

lampa lumina galbena

5

3

77

12

semafor acustic nevazatori

2

2

78

16

cronometru corunt-down

3

3

79

16

lampa lumina galbena

2

1

80

16

semafor acustic nevazatori

2

2

81

33

stâlpi simpli din țeava de 5 m

5

2

82

33

lampa lumina galbena

7

3

83

8

stâlpi simpli din țeava de 5 m

6

1

84

8

semafor pietoni cu animație

8

2

ANEXĂ LA

HCLM NR.offi/ lotOiy


85

8

cronometru corunt-down

10

10

86

8

lampa lumina galbena

8

5

87

10

stâlpi simpli din țeava de 5 m

6

4

88

10

stâlpi in consola 7 m

3

1

89

10

semafoare auto

17

4

90

10

semafoare pietoni cu animație

8

4

91

10

cronometru corunt-down

9

5

92

10

lampa lumina galbena

8

3

93

10

semafor acustic nevazatori

8

8

contrasemnează

SECRETAR,

MARCELA ENACHEROMANIA

JUDEȚUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

ANEXA NR. 7 LA H.C.L. NR.


Modificare anexă nr. 3 - Inventar drumuri publice

Nr. crt

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosință

Situația juridică actuală denumire act proprietate sau alte acte doveditoare

626

Str. Agatului

Suprafață

1.093 mp

Legea nr. 213/1998

683

Str. Ametistului

Suprafață

3.911 mp

Legea nr. 213/1998

714

Str. Cuarțului

Suprafață

5.947 mp

Legea nr. 213/1998

801

Str. Opalului

Suprafață

1.001 mp

Legea nr. 213/1998

808

Str. Perlei

Suprafață - 753 mp

Legea nr. 213/1998

836

Str. Rubinului

Suprafață

3.427 mp

Legea nr. 213/1998

838

Str. Safirului

Suprafață - 681 mp

Legea nr. 213/1998

848

Str. Smaraldului

Suprafață

1.087 mp

Legea nr. 213/1998

862

Str. Topazului

Suprafață - 598 mp

Legea nr. 213/1998

865

Aleea Universității

Suprafață

8.491 mp

Legea nr. 213/1998

contrastează

SECRETAR,


Plan de Situație

Scara 1:1000


____ANEXA. I.A_____

:HCLM NR. lo&ry


Nr. cadastral:

Suprafața masurata a Imobilului (mp)

Adresa imobilului:

1093

Mun. Constanta, Strada Agatului


Nr.Carte Funciara

Unitate Administrativ Teritoriala (UAT)

CONSTANTA


A. Date referitoare la teren

Nr. parcela

Categoria de folosința

Suprafața (mp)

Mențiuni

1

Dr

1093

Intre pct. 30-31-...-33-1-2-...-14,15-16-...2B-29 -materializat

Total

1093

cu gard si tarusi de lemn, 14-15,29-30 - nematerializat.

B. Date referitoare la construcții

Cod

Destinația

Suprafața construita la sol (mp)

Mențiuni

Total

Suprafața totala masurata a imobilului = 1093 mp


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR, MARCELA ENACHEInventar de coordonate puncte contur imobil

Nr. Pct.

Coordonate pct.de contur

Lungimi laturi D(i,l+1)

X[m]

Y[m]

1

307870.253

789376.631

25.000

2

307887.606

789358.635

2.032

3

307889.005

789357.161

0.881

4

307888.367

789356.553

23.000

5

307904.215

789339.884

12.500

6

307912.828

789330.825

12.466

7

307921.411

789321.784

0.983

8

307922.124

789322.461

12.499

9

307930.753

789313.418

12.500

10

307939.383

789304.375

2.506

11

307941.113

789302.562

22.494

12

307956.642

789286.288

25.009

13

307973.907

789268.195

33.188

14

307996.732

789244.102

4.005

15

307993.733

789241.448

4.831

16

307990.480

789245.019

28.239

17

307970.993

789265.456

25.000

18

307953.733

789283.542

24.240

19

307936.239

789300.321

25.023

20

307918.657

789318.126

25.047

21

307901.678

789336.540

25.007

22

307884.726

789354.924

12.605

23

307876.217

789364.224

12.176

24

307867.370

789372.590

9.774

25

307860.735

789379.767

4.956

26

307857.371

789383.407

19.423

27

307844.188

789397.671

15.378

28

307833.910

789409.110

24.989

29

307816.660

789427.190

3.030

30

307819.244

789428.773

25.000

31

307836.536

789410.718

0.989

32

307837.253

789411.399

22.935

33

307853.104

789394.823

25.001

S(Teren)=1093 mp
Plan de Situație

Scara 1:1000

ANFXA NR 1 3K la regulament


ANEXĂ LA


Nr. cadastral:

Suprafața masurata a Imobilului (mp)

Adresa Imobilului:

1001

Mun. Constanta, Strada Opalului

Nr.Carte Funciara

Unitate Administrativ Teritoriala (UAT)

CONSTANTA

A. Date referitoare la teren

parcela

Categoria de folosința

Suprafața (mp)

Mențiuni

1

Dr

1001

Intre pct. 30-31-32-1-2-...-12-13,14-15-...-28-29-materializat cu gard si tarusi de lemn. 13-14,29-30 - nematerializat.

Total

1001

B. Date referitoare la construcții

Cod

Destinația

Suprafața construita la sol (mp)

Mențiuni

Total

Suprafața totala masurata a imobilului = 1001 mp

Inventar de coordonate puncte contur imobil

Nr. Pct.

Coordonate pct.de contur

Lungimi laturi D(i,i+1)

X[m]

Y[m]

1

307879.590

789210.600

26.792

2

307861.090

789229.980

12.491

3

307852.470

789239.020

12.505

4

307843.840

789248.070

25.003

5

307826.570

789266.150

12.500

6

307818.031

789275.279

12.501

7

307809.451

789284.370

8.337

8

307803.560

789290.270

8.332

9

307797.810

789296.300

8.332

10

307792.056

789302.326

25.000

11

307774.797

789320.413

24.999

12

307757.539

789338.499

23.698

13

307741.178

789355.643

3.159

14

307743.550

789357.730

25.001

15

307760.761

789339.596

24.133

16

307777.747

789322.453

24.453

17

307794.956

789305.081

20.000

18

307808.763

789290.612

5.001

19

307812.215

789286.994

1.643

20

307812.831

789285.471

12.508

21

307821.310

789276.275

12.517

22

307829.795

789267.073

24.641

23

307847.305

789249.736

12.660

24

307856.501

789241.035

12.661

25

307865.698

789232.334

24.864

26

307883.114

789214.589

24.857

27

307900.525

789196.849

7.496

28

307905.802

789191.525

12.008

29

307914.069

789182.816

8.754

30

307905.547

789180.815

6.360

31

307902.620

789186.461

7.018

32

307897.553

789191.316

26.354

S(Teren)=1001 mp


CONTRAS

SEC MARCEL
primăria municipiului constanța

SERVICIUL CADASTRUNr. cadastral:

Suprafața măsurată a imobilului (mp)

Adresa Imobilului:

753

Mun. Constanta, Strada Perlei


Nr.Carte Funciara

Unitate Administrativ Teritoriala (UAT)

CONSTANTA

A. Date referitoare la teren

parala

Categoria de folosința

Suprafața (mp)

Mențiuni

1

Dr

753

Intre pot. 2-3-...-9-10,11-12-...28-1 - materializat cu gard si tarusi de lemn, 1-2,10-11 - nematerializat.

Total

753

B. Date referitoare la construcții

Cod

Destinația

Suprafața construita la sol (mp)

Mențiuni

Total

Suprafața totala masurata a imobilului = 753 mp


Nr. Pct.

Coordonate pct.de contur

Lungimi laturi D(i,i+1)

X[m]

Y[m]

12

307681.722

789267.305

25.001

13

307698.976

789249.212

12.501

14

307707.606

789240.168

12.509

16

307716.465

789231.337

25.001

17

307733.503

789213.041

4.270

18

307736.451

789209.952

2.544

19

307738.207

789208.111

2.546

20

307739.965

789206.269

2.548

21

307741.724

789204.426

2.550

22

307743.484

789202.581

2.552

23

307745.246

789200.735

2.554

24

307747.009

789198.887

2.528

25

307748.754

789197.058

2.910

26

307750.763

789194.953

24.996

27

307768.020

789176.870

15.440

28

307778.680

789165.700

18.567

1

307791.500

789152.270

9.852

2

307800.609

789148.516

17.960

3

307788.210

789161.510

24.996

4

307770.950

789179.590

24.062

5

307754.340

789197.000

24.993

6

307737.200

789215.190

25.950

7

307719.171

789233.855

23.784

8

307702.751

789251.062

26.219

9

307684.650

789270.030

25.003

10

307667.400

789288.130

4.016

11

307664.455

789285.399

25.011

S(Teren)=753 mp


LOTUL 4


789500308100


<1 “4

' 3


IE 213673


_l_ ILOTUL 3 \

1


7.


IE 221061


IE 216855


/

3I

IE 227013  /


8'


’9'


IE 240277


_l_

I


IE 247073


28'


IE 247807


21


IE 223862


\10

1Dr \n


26


21


IE 204127


IE 220453


.GPlan de situație


---ANEXA'ITA

HCLM NR. A9/


Nr. cadastral:

Suprafața măsurate a imobilului (mp)

Adresa Imobilului:

3427

Mun. Constanta, Strada Rubinului


Nr.Carte Funciara

Unitate Administrativ Teritoriala (UAT)

CONSTANTA


A. Date referitoare la teren

Nr. parcela

Categoria de folosința

Suprafața (mp)

Mențiuni

1

Dr

3427

Intre pct. 7-8-...-11-12,13-14-...-31-1 - materializat cu qard

Total

3427

si tarusi de lemn, 1-2-..-5-6,12-13 - nemateriatizat.

B. Date referitoare la construcții

Cod

Destinația

Suprafața construite la sol (mp)

Mențiuni

____

■'vV''            $y'\

■J7' -                      /. <$• G Suprafia^țotala măsurate a Imobilului = 3427 mp


•             CAXf Inventar dexoordonât^

Nr. Pct.

Coordonate pct.d'e-softMrC- jffetffiglml

X[m]

Y[m]

D(i,l+1)

1

308173.340

789354.690

31.546

2

308195.110

789331.860

4.752

3

308192.850

789327.680

4.665

4

308197.342

789326.420

18.103

5

308215.257

789323.820

46.087

6

308182.720

789356.460

22.500

7

308166.830

789372.390

22.500

8

308150.940

789388.320

5.093

9

308150.408

789393.385

69.447

10

308102.290

789443.460

8.802

11

308096.410

789450.010

189.674

12

307965.340

789587.112

9.979

13

307958.416

789579.926

5.499

14

307962.212

789575.948

6.082

15

307965.863

789571.084

24.624


16

307983.060

789553.460

24.997

17

308000.580

789535.630

0.217

18

308000.730

789535.473

4.011

19

308003.508

789532.580

21.141

20

308018.150

789517.330

25.003

21

308035.410

789499.240

1.994

22

308036.790

789497.800

0.168

23

308036.912

789497.916

22.798

24

308052.542

789481.319

25.003

25

308069.980

789463.400

25.200

26

308087.400

789445.190

25.953

27

308105.104

789426.213

24.052

28

308121.703

789408.807

25.000

29

308138.967

789390.725

10.000

30

308145.870

789383.490

17.011

31

308157.610

789371.180

22.789

S(Teren)=3427 mp

Sistem de proiecție Stereografic 1970

sl

1


Plan de situație

Scara 1:1000


ANEXĂ LA M i

HCLM NR.c£S7


Nr. cadastral:

Suprafața masurata a Imobilului (mp)

Adresa Imobilului:

681

Mun. Constanta, Strada Safirului


Nr.Carte Funciara

Unitate Administrativ Teritoriala (UAT)

CONSTANTA


A. Date referitoare la teren

Nr. parcela

Cateaoria de folosința

Suprafața (mp)

Mențiuni

Dr

681

Intre pct. 1-2-...-16-17, 20-21-...-27-28, - materializat cu gard si tarusi de lemn, 17-18-19-20,28-1 - nematerializat.

Total

681

B. Date referitoare la construcții

Cod

Destinația

Suprafața construita la sol (mp)

Mențiuni

Total

Suprafața totala masurata a imobilului = 681 mp


Inventar de coordonate puncte contur

Nr. Pct.

Coordonate pct.de contur

Lungimi laturi D(l.l+1)

X[m]

Y[m]

1

307703.780

789099.330

13.000

2

307694.810

789108.740

25.002

3

307677.549

789126.827

3.055

4

307675.440

789129.037

2.539

5

307673.687

789130.874

2.524

6

307671.944

789132.700

2.510

7

307670.211

789134.516

2.496

8

307668.488

789136.322

2.483

9

307666.774

789138.119

2.469

10

307665.069

789139.905

2.705

11

307663.201

789141.862

4.220

12

307660.288

789144.915

25.002

13

307643.027

789163.002

12.502

14

307634.397

789172.047

12.501

15

307625.767

789181.091

25.002

16

307608.460

789199.135

24.995

17

307591.159

789217.175

7.052

18

307586.282

789222.269

4.131

19

307583.291

789219.420

7.005

20

307588.318

789214.542

25.002

21

307605.578

789196.454

12.502

22

307614.209

789187.410

12.501

23

307622.839

789178.366

25.002

24

307640.099

789160.278

25.002

25

307657.360

789142.190

25.002

26

307674.620

789124.102

30.408

27

307695.612

789102.103

4.668

28

307695.060

789097.468

8.917

S(Teren)=681 mp

Sistem de Proiecție Stereografic 1970


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANȚA SERVICIUL CADASTRU

VîZAT SPRE N IMBA

Nr.

Se^tm


secretar, marcela enache


PREȘEDINTEjȘ^DINTĂ,
Executant: SC TOPO MINIERA SRL


Tehn. lordache lonut

0 3 -06- 2019
308100 I


Prop. Privata


IE 201754


Plan de situație

Scara 1:1000


I anexă la

HCLM NR.c£?/


Nr. cadastral:

Suprafața masurata a Imobilului (rrip)

Adresa imobilului:

1087

Muri. Constanta, Strada Smaraldului


Nr.Carte Funciara

Unitate Administrativ Teritoriala (UAT)

CONSTANTA


N. Date referitoare la teren

Nr. parcela

Categoria de folosința

Suprafața (mp)

Mențiuni

1

Dr

1087

Intre pct. 1-16,17-36 - materializat cu qard si tarusi de

Total

1087

lemn, 16-17,36-1 - nematerializat.

B. Date referitoare la construcții

Cod

Destinația.^

Suprafața construita la sol (mp)

Mențiuni

Â',' '''\          -----

A<?vToW.r.r

<          De.                c/suprafai%feța!a masurata a imobilului = 1087 mp

f-7 ...^G'AKA^rftL                                   H

i   Eliecutant: SC T^CJ*®feî?ASRL    11

• '‘ATehn^lSdâch’ejw^^s^^ f 1 <0^3 ^06^7019Inventar dezordonate*

Nr. Pct.

Coordonate pct.de contur

Lungimi laturi D(i,l+1)

X[m]

Y[m]

1

308084.564

789302.858

16.166

2

308073.410

789314.560

9.999

3

308066.511

789321.797

25.000

4

308049.252

789339.884

24.561

5

308032.220

789357.580

25.444

6

308014.730

789376.060

24.996

7

307997.470

789394.140

12.496

8

307988.839

789403.177

12.500

9

307980.188

789412.200

23.001

10

307964.340

789428.870

2.002

11

307962.960

789430.320

25.000

12

307945.697

789448.403

12.499

13

307937.068

789457.446

12.420

14

307928.440

789466.380

25.005

15

307910.905

789484.206

23.602

16

307894.438

789501.114

4.159

17

307891.490

789498.180

24.897


18

307909.285

789480.768

23.546

19

307925.540

789463.733

3.491

20

307927.950

789461.208

21.510

21

307942.799

789445.646

25.000

22

307960.058

789427.560

2.000

23

307961.439

789426.113

23.000

24

307977.317

789409.473

12.474

25

307985.928

789400.448

12.527

26

307994.576

789391.385

2.999

27

307996.647

789389.216

2.000

28

307998.006

789387.748

20.006

29

308011.839

789373.295

2.501

30

308013.563

789371.483

22.493

31

308029.022

789355.144

25.003

32

308046.356

789337.125

28.935

33

308066.296

789316.157

6.061

34

308070.516

789311.806

7.545

35

308075.725

789306.347

7.596

36

308080.969

789300.851

4.117

S(Teren)=1087 mp


Ssitem de Proiecție Stereografic 1970PREȘEDINTE ȘED.1NTĂ,

M'aOUterPRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANȚA SERVICIUL CADASTRU

4lZAT SPRE NESCW1M3


Data
Plan de Situație

Scara 1:1000


ANEXĂ LA

HCLM NR.


Nr. cadastral:

Suprafața măsurată a Imobilului (mp)

Adresa imobilului:

598

Mun. Constanta, Strada Topazului


Nr.Carte Funciara

Unitate Administrativ Teritoriala (UAT)

CONSTANTA


A. Date referitoare la teren

Nr. parcela

Categoria de folosința

Suprafața (mp)

Mențiuni

1

Dr

598

Intre pct. 2-3-...-6-7,10-11-...-15-16-materializat cu gard si tarusi de lemn, 7-8-9-10,16-17-1-2 - nematerializat.

Total

598

B. Date referitoare la construcții

Cod

Destinația

Suprafața construita la sol (mp)

Mențiuni

Total

Suprafața totala masurata a imobilului = 598 mp


Inventar de coordonate puncte contur imobil

Nr. Pct.

Coordonate pct.de contur

Lungimi laturi D(i,i+1)

X[m]

Y[m]

1

307612.987

789038.035

56.230

2

307574.173

789078.720

23.994

3

307557.608

789096.079

22.800

4

307541.868

789112.574

1.500

5

307540.832

789113.659

2.003

6

307539.449

789115.108

35.540

7

307514.912

789140.819

9.778

8

307508.189

789147.919

3.905

9

307511.019

789150.610

5.855

10

307515.103

789146.415

25.002

11

307532.364

789128.327

25.002

12

307549.624

789110.239

25.002

13

307566.884

789092.151

25.002

14

307584.145

789074.063

3.500

15

307586.562

789071.531

21.502

16

307601.406

789055.975

16.423

17

307612.744

789044.094

6.064

S(Teren)=598 mp

Sistem de Proiecție Stereografic 1970


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANȚA SERVICIUL CADASTRUCONTRASEMNEAZĂ


.....


PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,Executant: SC TOPO MINIERA SRL


Tehn. lordache lonut


Plan de Situație

Scara 1:1000


HCLM


Nr. cadastral:

Suprafața masurata a imobilului (mp)

Adresa imobilului:

8491

Mun. Constanta, Aleea UniversitățiiNr.Carte Funciara

Unitate Administrativ Teritoriala (UAT)

CONSTANTA


L

N.

1

\j5


Nr. Pct.

Coordonate pct.de contur

Lungimi laturi

D(i 1+1)

X(mj

Y(mj

1

308466 596

789677 597

8 522

2

308475 159

789672 161

53.136

3

308512.018

789633 888

32.677

4

308534 772

789610 435

2.070

5

308536 320

789609 060

20 455

6

308550 538

789594 354

38 628

7

308577.387

789566 582

23 969

8

308593.272

789548 632

25 OOO

9

308610 553

789530.566

9 812

10

308617 391

789523.529

23.995

11

308633 969

789506.181

5.667

12

308637 965

789502 162

40.064

13

3C8666 024

789473 565

20.107

14

308679.946

789459 058

22.990

15

308695.983

789442 566

15.655

16

308694 974

789426 942

22 695

17

308691 808

789404 468

17 244

18

308679 491

789392400

33.035

19

308648 947

789379 816

15.261

20

308634 690

789374 373

6.941

21

308628 043

789372 376

15.591

22

308612.979

789368 356

10 058

23

308603.264

789365 750

0 776

24

308602 510

789365.567

21 693

25

308581 317

789360.934

12 564

26

308568 986

789358 526

0.985

27

3C8569 094

789357 547

9.524

28

308559.759

789355 658

0.879

29

308559.586

789356 516

1 783

30

308557.791

789356 344

7 921

31

308555 733

789363.993

0 717

32

308556 449

789363.964

3.991

33

308560 394

789364 565

1.550

34

308561 888

789364 978

2.463

35

308564 084

789366 093

2.727

L 36

308564.7Q1

789368.749

L 8.143J


37

308572 723

789370 148

16.792

38

308589 230

789373 231

44.421

39

308631 972

789385.328

15.977

40

308647.395

789389.500

29 318

41

308675 543

789397.700

21 493

42

308687.417

789415.615

18 513

43

308688.617

789434.089

54 592

44

308650 294

789472.969

19 093

45

308637.519

789487.159

17 654

46

308624 740

789499 340

206.781

47

308481.630

789648 790

100.143

48

308412 580

789721 130

200.107

49

308276 270

789867 630

3.209

50

308273 460

789869 180

13.607

51

308282426

789879.415

6 168

52

308286 593

789874 868

1 599

53

308287 780

789875.940

19 693

54

308301.630

789861.940

1.183

55

308302.510

789861.149

23 329

56

308318 140

789843 830

5664

57

308319 320

789838 290

44.378

58

308348 704

789805.034

39 911

59

308375.940

789775.860

14 949

60

308386 118

789764.911

0 179

61

308386 240

789764 780

9.784

62

308392.958

789757.667

85.141

63

308451 420

789695 770

2.299

64

308452 996

789694 096

2.301

65

308454 577

789692424

2.300

66

308456.157

789690.753

2 300

67

308457.737

789689.081

2 300

68

308459 318

789687 410

2 300

69

308460.893

789685 738

2.300

70

308462 478

789684 C67

2 300

71

308464 058

789682 398

2 299

72

308466 638

789680.726

2 320

73

308467.231

789679.040

1 986

S(Teren)»849l mp


Nr., parcela

Suprafața (mp)

Mențiuni

1

Dr

8491

Intre pct. 1-7, 8-11, 12-15, 16-45. 46-47, 51-7 - materializat cu gard si tarusi de lemn, 7-8,11-12, 15-16. 45-46, 47-51 -nematerializat.

Total

8491

B. Date referitoare la construcții

Cod

Destinația

Suprafața construita la sol (mp)

Mențiuni

Total

Suprafața totala masurata a imobilului = 8491 mp


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR, MARCFLAENACHFPRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANTA SERVICIUL CADASTRU

VIZAT SPRE N


HREȘEdIiimE ședință.Rezervor RAJA


Coordonate puncte contur imobil

Nr. Pct

Coordonate pct.de contur

Lungimi laturi D(i.i+1)

X(m]

Y[m]

1

308576.400

789456.510

64 585

2

308624.740

789499 340

17.654

3

308637.519

789487 159

9.893

4

308627.754

789485.570

45.760

5

308594.388

789454 254

68 449

6

308544 703

789407 172

7 250

7

308538.321

789410.611

27.299

8

308517 499

789392.956

22 173

9

308498 713

789381 178

9.908

10

308489.964

789376.527

37.793

11

308453.590

789366 270

3.275

12

308450 360

789365 730

5.539

13

308444 900

789364 800

26.405

14

308419.200

789358.740

1 676

15

308417 568

789358 360

3.504

16

308414.155

789357.565

11.526

17

308402 930

789354 950

13 527

18

308389.880

789351.390

90.956

19

308300.991

789332.111

11.119

20

308298 944

789343.040

87.108

21

308384 563

789359 075

21 264

22

308405.294

789363.808

86 295

23

308488 661

789386 095

27 725

24

308514.100

789397.120

86.072

S(Teren)=3911 mp

Sistem de Proiecție Stereografic 1970PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANȚA SERVICIUL CADASTRU


Plan de Situație

Scara 1:1000


ANEXA LA

HCLM NR.,<Sdf /<W


PREȘEDINTE ședințăNr. cadastral:

Suprafața masurata a imobilului (mp)

Adresa imobilului:

3911

Mun Constanta. Strada Ametistului


Nr.Carte Funciara

Unitate Administrativ Teritoriala (UAT)

CONSTANTA

A. Date referitoare la teren


parcela

feWta

Suprafața (mp)

Mențiuni

1

Dr

3911

Intre pct. 3-4-...-18-19, 21-21-...-1-2- materializat cu gard si

Total

3911

tarusi de lemn. 2-3, 19-20 - nematerializat

B. Date referitoare la construcții

Cod

Destinația

Suprafața construita la sol (mp)

Mențiuni

Total

Suprafața totala masurata a imobilului = 3911 mp

Inspector

Executant SC TOPO MINIERA SRL

Tehn. lordache lonut


Confirm introducerea imobilului in baza de date integrata si atribuirea numărului cadastral


Confirm executarea măsurătorilor la teren, corectitudinea intocmirii documentației cadastrale si corespondenta acesteia cu reali


a din teren.


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR, MARCELA ENACHEPlan de situație

Scara 1:1000


Nr. cadastral:

Suprafața masurata a imobilului (mp)

Adresa imobilului:

5947

Mun Constanta. Strada CuartuluiNr.Carte Funciara

Unitate Administrativ Teritoriala (UAT)

CONSTANTAA. Date referitoare la teren

1 Nr

parcela

«Sa

Suprafața (mp)

Mențiuni

-

*

5947

Intre pct. 2-7, 8-13, 14-19, 20-27. 28-34, 35-38. 39-81.

81-85, 86-87-...97-1-2 - materializat cu gard si tarusi de

1

1

Total

5947

lemn, 7-8. 13-14, 19-20. 27-28, 34-35. 38-39, 85-86, 97-1-2 - nematerializat.

o. uate referitoare ia consiTvcw

' Cod

Destinația

Suprafața construita la sol (mp)

Mențiuni

1 1

Total

Suprafața totala masurata a imobilului = 5947 mp
Nr. Pct.

Coordonate pctde contur

Lungimi laturi

D(i,i+1)

X[ml

Y(mJ

1

308197.342

789326.420

7.394

2

308189 995

789327 251

27.058

3

308162.939

789326 912

13.571

4

308149 393

789326.094

32.356

5

308118.478

789316 544

34.962

6

308085.981

789303 649

1 623

7

308084 564

789302 858

4.117

8

308080.969

789300.851

8.431

9

308073.607

789296 742

23 145

10

308053.588

789285 126

28.604

11

308028 847

789270.770

27.053

12

308007.743

789253844

14 702

13

307996732

789244 102

4005

14

307993.733

789241.448

3490

15

307991.119

789239 136

27.308

16

307970.205

789221.576

34.129

17

307944 067

789199.630

28381

18

307920 360

789184 026

6 406

19

307914.069

789182.816

8.754

20

307905.547

789180815

15.527

21

307891.059

789175 230

36.571

22

307856 611

789162.951

31.041

23

307827.158

789153.150

14.005

24

307813.847

789148 797

4 591

25

307809 368

789147.790

3.997

26

307805 375

789147.606

4.852

27

307800 609

789148 516

9852

28

307791.500

789152.270

3291

29

307788 646

789150.632

24518

30

307767.380

789138.430

1.339


307800


IE 249901 • 34

 • 35

 • 36

 • 37

 • 38

 • 39

 • 40

 • 41

 • 42

 • 43

 • 44

 • 45

 • 46

 • 47

 • 48

 • 49

 • 50

 • 51

 • 52

 • 53

 • 54

 • 55

 • 56

 • 57

 • 58

 • 59

 • 60

61

62

 • 63

 • 64

 • 65


307766.196 307749.371 307730.046 307703 780 307695 060 307668.994 307613574 307612.744 307612.987 307613.910 307619.283 307622.538 307625687 307636 484 307718.221 307716.400

 • 307724.533 307726.084 307745.151 307771 550 307804.991 307863.005 307896 898 307908.436 307918.013 307921.340 307935.290 307962.495 307977 816 307999.021 308020 367

 • 308026.533 308031.653 308037.596 308044 504


789137.805 789126 845 789115.182 789099.330 789097.468 789080.566 789044.632 789044.094 789038.035 789038.250 789039.424 789039.486 789040.434 789047.427 789099.422 789102.186 789107.216 789104.350 789116 666 789129181 789140.906 789158.672 789169.976 789173824 789177.017 789176.447 789185.136 789208.311 789221.291 789239 331 789257.532 789262.712 789266.546 789270.536 789274.70720.080

66

308051.410

789278.797

12035

22.572

67

308061.996

789284 523

44.047

30679

68

308100 900

789305 177

23.074

8.917

69

308122 722

789312.675

4.380

31 066

70

308127.072

789313 186

11.630

66.050

71

308138 092

789316 902

12 178

0989

72

308150 149

789318 611

13.506

6.064

73

308163 653

789318815

13 579

0948

74

308177.230

789319 019

10 116

5.500

75

308187.345

789319 172

3.496

3.256

76

308190 808

789318.693

1.131

3.289

77

308191.928

789318 538

12.530

12864

78

308204 340

789316.822

12 639

96.873

79

308216.842

789314.967

56.474

3.310

80

308272 233

789303 960

32 589

9 563

81

308303.812

789312.009

2779

3259

82

308303.424

789314 761

4 995

22.699

83

308302 707

789319 704

2 028

29.215

84

308302 552

789321.726

10.502

35.437

85

308300 991

789332 111

11.119

60.673

86

308298.944

789343 040

6977

35.728

87

308292 086

789341.756

3 876

12.163

88

308290 479

789338 229

11.420

10 095

89

308288838

789326 928

3.511

3.375

90

308288 481

789323.435

2.478

16.435

91

308287.488

789321.165

1.803

35.738

92

308286 024

789320 113

14 133

20 080

93

308272573

789315.777

3.615

27.841

94

308269.098

789314 782

26752

28 052

95

308242.781

789319.588

20 451

8053

96

308222 547

789322 562

7.398

6.396

97

308215.257

789323.820

18.103

7.158

8 070

S(Teren)=5947 mp

8.026

, %.\ Ssitem de Proiecție Stereografic 1970


IE 231879

78\

IE 200846

77

\---*

76

IE 205226

1

l

1

1

75

10.12

r——-----

1

IE 206961

a

cri

1

l___

73

1

1

IE 206543

in

}

cri

r-L----                      ------------

72

■ —

II 241342
Xs

//

4 zZ

'St At

X.  \


CONTRASEMNEAZĂ


LOTUL 3


Prop. Privata


PRIMĂRIA         U( coNStĂnțT]

SERsACiUL CADASTRU