Hotărârea nr. 230/2019

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND ÎNSUȘIREA RAPORTULUI ASUPRA ACTIVITĂȚII DE ADMINISTRARE DESFĂȘURATĂ DE CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL SC CONFORT URBAN SRL CONSTANȚA PENTRU SEMESTRUL II AL ANULUI 2018


'WnfavjL JUDEȚUL CONSTANȚA [fl/w MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL local

HOTĂRÂRE privind însușirea Raportului asupra activității de administrare desfășurată de Consiliul de administrație al S.C. Confort Urban S.R.L. Constanța pentru semestrul II al anului 2018

Consiliul local al municipiului Constanța, întrunit în ședință ordinară din data de

Luând în dezbatere expunerea de motive nr.114405/11.06.2019 a domnului primar Decebal Făgădău, raportul Comisiei de specialitate nr.l de studii, prognoze, economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța, raportul Comisiei de specialitate nr.3 pentru servicii publice, comerț, turism și agrement, raportul Comisiei de specialitate nr.5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului, precum și referatul înregistrat sub nr.6987/12.06.2019 al S.C. Confort Urban S.R.L.;

Văzând dispozițiile art. 55, alin.(l) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice;

Având în vedere dispozițiile HCL nr. 63/2013 privind aprobarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat din municipiul Constanța, cu modificările și completările ulterioare si prevederile Contractului nr. 46.590/2.105/03.04.2013 de delegare a gestiunii serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat din municipiul Constanța, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art.36, alin.(2) lit. „d", alin.(6) lit. „f" și art. 115 alin. 1 lit. „b" din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicată;

HOTĂRĂȘTE

Art.l Se aprobă însușirea Raportului asupra activității de administrare desfășurată de Consiliul de administrație al S.C. Confort Urban S.R.L. Constanța pentru semestrul II al anului 2018, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

' Art.2 Compartimentul relații consiliul local și administrație locală va comunica prezenta hotărâre, S.C. Confort Urban S.R.L. în vederea aducerii la îndeplinire și spre știință, Instituției prefectului județului Constanța.

Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfelpentru, împotrivă,        abțineri.

La data adoptării sunt în funcție
ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCALRaportul de activitate al Consiliului (te Administrație pentru semestrul II al anului 2018


I.Informații privind execuția contractului

Prezentul raport a fost întocmit in concordanta cu prevederile art.55 din O.U.G 109/2011 cu modificările si completările de rigoare, cu privire la guvernanta corporativa a întreprinderilor publice.

Conducerea activitatii Confort Urban SRL a fost încredințată Consiliului de Administrație cu următoarea componenta:Radulescu Claudiu George-Presedinte, Frigioiu Marcela Mariana-Membru, Vlad Elena-Membru, Darea Daniel-Membru si Andrei Florian Constantin-Membru.

Consiliul de administrație s-a întrunit lunar sau ori de cate ori a fost nevoie pe parcursul primului semestru si s-au emis 8 decizii.

Principalele actiuni/decizii cu impact asupra activitatii Confort Urban SRL sunt:


 • 1.Urmărirea situației creanțelor societatii-analiza luna in fiecare ședința

 • 2.Urmărirea costurilor societatii-analiza lunara in fiecare ședința

 • 3. Urmărirea corecției bazei de date a SPIT in ceea ce privește taxa pe teren datorata de Confort Urban SRL-lunar pana la finalizare

 • 4. Urmărirea procedurii de achiziție a serviciului de plata prin SMS precum si a procedurii de achiziție de servicii de marcaje rutiere-lunar pana la finalizarea procedurii si implementarea contractelor

 • 5. Aprobarea proiectului de buget de venituri si cheltuieli pentru anul 2019

 • 6. Aprobabrea planului anual de achiziții planificat pentru anul 2019

 • 7. Aprobarea rezultatelor inventarierii creanțelor la data de 30.09.2019

 • 8. Aprobarea planului de administrare al Directorului General si planul de management al Directorului Financiar


 • 9. Aprobarea raportului de activitate al Directorului General pentru semestrul I 2018

 • 10. Constituirea comitetului de audit la nivelul societății

 • 11. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2018

 • 12. Modificarea organigramei si a statului de funcțiuni

 • 13. Aprobarea Pa Inului anual de achiziții modficat si completat pentru anul 2018

Pentru realizarea obiectivelor si indicatorilor s-a acționat astfel:

 • •  Creșterea productivității muncii

 • •  Diminuarea cheltuielilor la 1000 de lei venituri

• Diminuarea creanțelor restante

Diminuarea cheltuielilor de exploatare îndeplinirea obiectivelor generale ale societății

anexă la hclm nr.^30 /<jg/g

II. Indicatori economico financiari la 31 Decembrie 2018

Asa cum se poate observa din situația de mai jos in anul 2018 veniturile totale au crescut cu 30% de la 32.079.015 lei in 2017 la 41.812.315 lei in 2018 in timp ce cheltuielile au crescut cu doar 18% de la 31.686.563 lei in 2017 la 37.649.453 lei in 2018.Profitul obtinut de societate după plata redeventei către Primăria Municpiului Constanta este in suma de 4.228.065 lei.Profitul obtinut de societate va fi repartizat pentru acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti.

Denumirea indicatorului

2017

2018

2/l%-100

0

1

2

3

1 Venit din exploatare

32,079,015.00

41,812,315.00

30.34

2.Cheltuieli de exploatare

31,686,563.00

37,649,453.00

18.82

Cheltuieli cu materiile prime

5,046,438.00

5,768,430.00

14.31

Cheltuieli    cu    materialele

auxiliare

2,221,185.00

2,934,843.00

32.13

Cheltuieli energia si apa

721,389.00

934,777.00

29.58

Cheltuili cu salariile ,asigurări sociale si tichete de masa

10,412,950.00

10,487,246.00

0.71

Cheltuieli cu transportul de bunuri si personal

6,315,729.00

5,309,789.00

(15.93)

Cheltuieli cu redeventele, locațiile de gestiune si chiriile

937,612.00

947,326.00

1.04

Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate

48,083.00

32,835.00

(31.71)

Cheltuieli cu primele de asigurare

102,470.00

59,051.00

(42.37)

Cheltuieli privind comisioanele si onorariile

143,006.00

308,258.00

115.56

Cheltuieli cu colaboratorii

70,028.00

(100.00)

Cheltuieli cu studiile si cercetările

16,540.00

5,290.00

(68.02)

Cheltuieli cu întreținerea si reparațiile

37,240.00

67,558.80

81.41

Cheltuieli poștale si taxe de telecomunicații

73,165.00

84,323.00

15.25

Cheltuieli cu deplasări, detasari

6,271.00

10,654.00

69.89

si transferări

Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate

0.00

-

Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti

2,342,529.00

855,587.72

(63.48)

Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate

831,573.00

1,256,893.00

51.15

Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător

-

-

Cheltuieli privind reevaluarea imobilizărilor corporale

-

-

Cheltuieli privind redeventa datorata

1,382,172.00

4,228,065.00

205.90

Cheltuieli cu provizioane

1,876,320.00

Cheltuieli cu amortizarea

978,183.00

1,130,708.00

15.59

Cheltuieli cu impozitul pe profit

1,351,498.48

4. Rezultat din exploatare

392,452.00

4,162,862.00

960.73

Venituri financiare

216,590.00

65,203.00

(69.90)

Cheltuieli financiare

260,936.00

-

5.Rezultat financiar

-44,346.00

65,203.00

(247.03)

6. Rezultat contabil aferent exercițiului 2017/2018

348,106.00

4,228,065.00

1,114.59

Prin planul de administrare al Consiliului de Administrație al societății au fost stabiliți indicatorii de performanta de mai jos ,pentru care gradul de realizare conform execuției bugetului de venituri si cheltuieli este următorul:

Semestrul II 2018

Nr.Crt

Denumire indicator

Valoare bugetata-mii lei

Valoare realiza ta-mii lei

Procent de realizare propus

Precent de realizare obtinut

1

Total venituri

49,467.00

41,722.00

97%

84.34

2

Profit obtinut

4,115.00

4,228.00

100%

102.75

3

Productivitatea muncii

213.22

191.39

97%

89.76

4

Rentabilitatea veniturilor

8.32

10.13

100%

121.82

5

Cheltuieli la 1000 lei venit

917.03

901.80

100%

101.69

Profitul planificat a fot realizat in proporție de 102.75%,rentabilitatea veniturilor in procent de 121.82% si cheltuielile la 100 lei venituri in propcent de 101.69%.

Referitor la realizarea de venituri la nivelul de 84.34% fata de 97% va comunicam următoarele:


-Influenta semnificativa au avut-o veniturile din chirii si redevente unde valoarea bugetata a fost de 7.500 mii lei iar valoarea realizata a fost de 3.447 mii lei, o diferența de 4.053 mii leijaceasta diferența este explicata de faptul a procedura de achiziție publica a serviciilor de plata prin sms a utilizării parcărilor, s-a derulat pe o perioada mai mare de timp decât s-a preconizat,(au fost necesare numeroase solicitări de clarificări către participând in timpul procedurii,Raportul procedurii a fost contestat la CNSC de către un ofertant,decizia CNSC find aceea ca autoritatea contractanta respectiv Confort Urban , a analizat corect ofertele tehnice si financiare depuse de ofertând in desemnarea câștigătorului procedurii),contractul a fost incheiat la începutul anului 2019;in fapt datorita aspectelor de mai sus nu s-a putut extinde plata prin sms in mai multe parcari,ceea ce a condus la venituri din chirii mai mici pentru Confort Urban SRL;

-Nu au fost realizare veniturile aferente activiatii de ridicări auto, in cuantum de 1.340 mii lei datorita livrării autospecialei de către furnizor cu intarziere,datorita lipsei spațiului de desfășurare effectiv a activitatii(au fost analizate numeroase variante ,inițial a fost propus terenul aflat in administrarea Ecosal SRL situate pe str.Badea Cartan,dar pentru care exista litigii pe rol, ulterior a fost identificat terenul de pe Str.Caraiman pentru care a fost necesar obținerea unei Hotarari de Consiliul Local pentru trecerea in administrarea Confort Urban, precum si toate activitatile legate de amenajarea efectiva a terenului -asfaltare, achiziție de camera de supraveghere, servicii de paza,mobilier, angajare personal etc.).Incepand cu luna martie a anului 2019 a inceput activitatea serviciului de ridicări auto .


-In ceea ce privește veniturile aferente activitatii de întreținere si reparații trama stradala, sistem de semaforizare si indicatoare precum si investiții in trama stradala fata de valoarea planificata de 40.425 mii lei s-a realizat 38.282 mii lei;diferenta este data de lucrările de investiții pentru care nu s-a făcut regularizarea sumelor din proiectele aprobate si valorile efective.

Referitor la productivitatea muncii, calculata ca raport intre venituri totale si număr mediu de salariati, aceasta a fost realizata la nivelul de 89.76% fata de nivelul de 97%;numarul mediu de salariati realizat pentru anul 2018-218 persoane a fost sub nivelul bugetat-232 de persoane.

In ceea ce privește recuperarea creanțelor, ca urmare a demersurilor intreprinse de societate, se observa o reducere vitezei de rotatie a creantelor/clientilor ,indicator ce calculează eficienta societății in incasarea creanțelor sale si care exprima numărul de zile in care debitorii isi achita obligațiile fata de societate, de la 90.52 de zile in 2017 la 46.80 de zile in 2018.

IILSituatia lucrărilor realizate in semestrul n al anului 2018

In anul 2018 cantitatea de mixturi asfaltice produse si puse in opera a crescut cu 526.50 tone, de la 37.840,46 tone in 2017 la 38.396,96 tone in 2018.

In semestrul II al anului 2018 s-au realizat lucrări de întreținere si reparații drumuri in suprafața de 87.876,60 mp,reparații trotuare 19.049,95 mp, au fost montate borduri mici pe o suprafața de 1.717,09 ml, borduri mari 4.384,50 ml si au fost puse in opera dale din beton pe o suprafața de 5.616,57 mp.Străzile, bulevardele pe care s-a intervenit sunt cele din situația de mai jos.

NR. CRT

DENUMIRE LOCAȚIE

CAROSABIL/ MP

TROTUAR/MP

BORDURI/20 X25/ML

BORDURI/10 X15/ML

DALE DIN BETON/ MP

1

Bd. Aurel Vlaicu

9,521.98

1,353.57

84.50

400.50

2

Str. Nicolaie lorga

3,304.18

3

Str. Suceava

3,588.03

4

Str. Cuza Vodă

5,101.71

290.11

5

Tomis II

781.40

82.00

557.00

6

Bd. Tomis / Str. N. lorga

54.50

113.50

402.50

7

Bd. Tomis / Str.

Poporului

50.50

24.09

687.15

8

Str. Cuza Vodă / Rase. 1907

93.00

6.50

132.06

9

Bd. 1 Decembrie 1918

43.88

387.00

24.50

10

Str. Corbului

68.00

11

Str. Liliacului

360.50

12

Str. Vasile Sasu

1,249.89

13

Str. Dumitru Sasu

559.42

14

Str. Intrarea Ghe. Sasu

502.84

15

Str. Ghe. Sasu

505.84

16

Str. Semănătorului

1,182.12

17

Str. Someș

374.53

18

Str. Suceava / Str. D.Eugeniu

3,650.94

19

Str. Panait Cerna

73.86

20

Str. Soveja

911.95

21

Str. I.LCaragiale

575.81

525.93

22

Str. Tulcei

846.16

80.45

23

Str. Parang

290.97

24

Aleea Fragilor

55.31

25

Bd. Tomis 1 Str. Tulcei 1

Str. Soveja

6,627.08

26

Str. Pandurului

2,987.86

525.00

36.00

4,048.18

NR. CRT

DENUMIRE LOCAȚIE

CAROSABIL/ MP

TROTUAR/MP

BORDURI/20 X25/ML

BORDURI/10 X15/ML

DALE DIN BETON/ MP

27

Str. Burada/Str.

I.LCaragiale - Bd.

I.C.Bratianu

4,131.74

1,635.00

28

Str. Mihaileanu / Str. C.Bratescu - Str. Cuza Vodă

2,161.54

1,396.71

432.50

29

Str. Corbului

136.40

30

Bd. Tomis/Str. Poporului-Bd. Al. Lapusneanu

13,012.09

4,274.53

31

Str. Prelungirea Traian /Valea Portului

716.10

122.30

55.00

32

Aleea Siracuza

2,023.94

33

Str. Belvedere

198.63

34

Bd. Ferdinand / Bd. Tomis

266.19

35

Bd. Ferdinand/Str.

Mihai Viteazu

203.77

36

Str. Eliberării/Str.

I.LCaragiale-Acces

Brick

4,381.51

37

Str. I.LCaragiale? Str. Eliberării - Str. Th. Burada

5,789.10

38

Str. Soveja/Bd. Al. Lapusneanu

4,240.14

39

Pavilion Expozitional

200.08

98.50

40

Str. București

4,815.16

1,545.65

760.50

162.00

41

Zona Poarta 2

1,272.54

615.67

52.50

226.50

346.68

42

Aleea Voinicului

2,780.57

43

Str. Brândușelor

1,114.24

96.25

44

Str. Stadionului

269.99

212.83

45

Str. Badea Cartan

2,528.53

46

Rampe Pasaj

Cumpenei

330.24

47

Str. Ardealului

1,150.05

48

Str. Eliberării - Zona Bazar

125.14

49

Str. Daliei

1,442.10

50

Str. Bărăganului

199.00

TOTAL GENERAL

87,876.60

19,049.95

4,384.50

1,717.09

5,616.57

anexă la

HCLM NR.J^Â

Primăria Municipiului Constanța primește sesizări din partea cetățenilor municipiului și le transmite către S.C. Confort Urban S.R.L. spre analiză și soluționare, în măsura competențelor ce ne revin (în perioada iulie-decembrie 2018, s-au transmis către S.C. Confort Urban S.R.L. aproximativ 50 de adrese la care am emis răspunsuri).

în urma sesizărilor, inspectorii din cadrul Biroul de Inspectori, Reclamații și Sesizări se deplasează în teren în vederea verificării celor semnalate. Astfel, în urma analizei din teren de către personalul de specialitate (acolo unde este cazul), se iau măsurile ce se impun în vederea soluționării problemelor.

în activitatea curentă a societății, există Biroul de Inspectori, Reclamații și Sesizări unde își desfășoară activitatea 3 inspectori de teren care verifică zilnic trama stradală din toate zonele din Municipiul Constanța, sesizările primite de la cetățeni și zonele pentru care au fost eliberate avize de intervenții și avarii.

VLPersonal si salarizare

La data de 31 Decembrie 2018, Confort Urban are un număr efectiv de personal de 218 salariati, valoare aprobata prin buget fiind de 232 de salariati.Cheltuielile totale cu personalul se prezintă conform structurii de mai jos:

Nr Crt

Denumire

Valoare bugetața

Valoare realizata

1

Cheltuieli de natura salariata (rd2+6):

10,923.00

9,832.00

2

Cheltuieli cu salariile(rd.3+4+5), din care:

9,808.00

8,958.00

3

a) salarii de bază

7,237.00

6,697.00

4

b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)

2,571.00

2,261.00

5

c) alte bonificații (conform CCM)

-

-

6

Tichete de masa

1,115.00

874.00

La începutul anului s-a făcut evaluarea tuturor salariatilor ,pentru activitatea desfasurata in anul precedent.

VH.Activitatea sistemului de management mediu, protecția mediului , securitate si sanatate in munca

Pentru conformarea cu cerințele legale si in scopul menținerii sub control al aspectelor de mediu, societatea colectează separat deseurile generate din activitatile societății ,respectandu-se prevederile legale privind protecția mediului si valorificate sau eliminate prin firme autorizate, specializate in acest sens.

Referitor la siguranța si securitatea in munca ,instruirea salariatilor se face conform prevederilor legale,instrucțiunilor proprii de securitate in munca si a tematicii de instruire stabilita pentru fiecare domeniu de activitate si aprobata de directorul general.

La nivelul societății exista un plan de prevenire si protecție. Conform acestui plan lucratorii care sunt expuși la riscuri in procesul muncii primesc gratuit alimente de protectie;de asemena fiecare lucrator a primit echipament individual de protecție.

Controlul medical periodic al salariatilor este asigurat de medical de medicina muncii cu care societatea are contract.

Pentru desfasurarea activitatii in deplina siguranța in anul 2018 s-au efectuat operațiuni de verificare, înlocuire ,intretinere si reparare a mijloacelor de intervenție in caz de incendiu , conform graficelor de întreținere.

Elaborat,

Consiliul de Administrație al SC Confort Urban SRL

Președinte,

Ing. Radulescu Claudiu George

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ /

C O NT RAS EM N L A/_Ă

secretar,

MARCELA ENACjiE