Hotărârea nr. 23/2019

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA OPORTUNITĂȚII VÂNZĂRII PRIN LICITAȚIE PUBLICĂ A TERENULUI SITUAT ÎN MUNICIPIUL CONSTANȚA, STR. VOINICULUI NR. 22, ÎN SUPRAFAȚĂ DE 49 MP

H OTĂRĂRE
privind aprobarea oportunității vânzării prin licitație publică a terenului situat în municipiul Constanța, Str. Voinicului nr. 22, în suprafață de 49 mp

Consiliul locaLal municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de

Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului primar Decebal Făgădău înregistrată sub nr,5174/10.01.2019, raportul Comisiei de specialitate nr.l de studii, prognoze economico-sociale, buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța, raportul Comisiei de specialitate nr. 5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului și raportul Direcției autorizare și sprijin operatori economici, Serviciul contracte nr.5177/10.01.2019;

Având în vedere prevederile:

 • -   Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • -   art. 4 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică cu modificările și completările ulterioare;

 • -  HCL nr.301/31.07.2018, anexa nr.9, privind completarea și actualizarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului privat al municipiului Constanța;

 • -  HCL nr.261/31.07.2017, art.2 și art.3 alin.(l) privind aprobarea metodologiei de vânzare a bunurilor imobile proprietate privată a municipiului Constanța;

Având în vedere cererea de cumpărare nr.147112/15.11.2017, completată prin adresa nr.86363/24.05.2018, depusă de către domnul Olteanu Vasile;

în temeiul prevederilor art.36, alin.2, llt.c, alin.5, lit.b, art,123 alln.l și 2 și art,115 alin.l, lit.b din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE

Art.l. Se aprobă oportunitatea vânzării prin licitație publică a terenului situat în municipiul Constanța, Str. Voinicului nr. 22, în suprafață de 49 mp, proprietate privată a municipiului Constanța, conform planului anexă ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Reglementările și funcțiunile urbanistice aprobate, sunt cele stabilite prin raportul Direcției urbanism nr.R51228/03.05.2018.

Art.2. Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre Direcției urbanism, Direcției autorizare și sprijin operatori economici, Direcției patrimoniu și cadastru, Direcției administrație publică locală, Direcției financiare, în vederea aducerii la îndeplinire și spre știință Instituției prefectului județului Constanța.


rezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel:

„ pentru, ______împotrivă,______*_^bțineri.

La data adoptării sunt în funcție oc-r" consilieri din 27 membrii.


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR,

MARCELA ENACHE


CONSTANȚA

NR..c^.......


Nr.cadastral al terenului

Suprafața: masurata (mp)

Cartea Funciara nr.

49 mp


Nr. parcela

Categoria de folosința

Suprafața masurat a(mp)

Mențiuni

1

lCc

49

—Teren Împrejmuit cu limita construcții intre punctele 1,2 si 3, cu gard de plasa sl placi de beton intre 3 si 4 si cu gard de lenm intre 4,5 si 1

' Total

49


Pot

X

Y

1

306018.593

790802.605

2

306017.527

790801.805

3

306012.901.

790798.208

4

306016.798

790793.096

5

306022.923

790797.049 y


încadrare in zona

Mun. Constanta

Str. Voinicului

Jud. Constanta

scara 1:1000

NR.CADASTRAL

ADRESA IMOBîL/UTiUTATE

REGIM ÎNĂLȚIME

IE:2340G9

Aicea Voinicului nr. 22 - proprietate -OLTEANU VAS1LE

-

IE:2042Q2

Strada Docherilor nr. SA - proprietate -OLTEANU VaSILE

Parter

1E:2O5422

Strada Docherilor nr. 3B - proprietate -OLTEANU VaSILE

P-iE

IE;215304

Strada. Farului nr. 12 - proprietate particulara

Parter

Aleea Voinicului - proprietate - Municipiul Constanta

-

încadrare in zona Muu. Constanta Aleea Voinicului Jud. Constanta
întocmit: Mocanu 'Cțlrnâăljff0       J

Data;04.01.2016  '       ***

9


CpNSTANfy ROMÂNIA

@ JUDEȚUL CONSTANȚA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANȚA W DIRECȚIA URBANISM

SERVICIUL AUTORIZĂRI

Nr. R 51228/03.05.2018-D?

Î .• z J ♦ ffJ :*• • ț *;■ • *»,


** *

>0


ROMAN IA

191Wall | slBOjBDfiW ÎUOSEVHA


ir

£

3


ORT CU PRIVIRE LA REGLEMENTĂRILE ȘI FUNCȚIUNILE URBANISTICE

Adresa imobil: municipiul Constanța, str. Docherilor nr. 3A, imobil compus din teren în suprafață de 301 mp din acte si 319mp din măsurători cu nr. cadastral 5132 și construcție CI cu nr. cadastral 5132-C1 conform extras de carte funciara pentru informare eliberata sub nr. 139264/10.11.2017, intabulat cu drept de proprietate Olteanu Vasile si Olteanu Violeta care solicita prin adresa nr. 147112/15.11.2017 cumpărarea terenului in suprafața de 49mp situat pe str. Voiniculuir, nr. 22, pentru întregire de proprietate.

 • 1. Temei legal: Plan urbanistic general aprobat cu hotărârea de consiliu local nr<653 din data de 25.11.1999 a cărui valabilitate a fost prelungită cu HCL nr. 327/18.12.2015.


 • 2. Regimul juridic:

Imobilul din str. Voiniculuir, nr. 22 in suprafața de 49mp este proprietatea privată a municipiului Constanța conform HCL nr 420/2001, urmând a fi inventariat conform Legii nr. 213/1998, așa cum reiese din adresa Direcției Patrimoniu și Cadastru nr. 147112/16.03.2018 .

 • 3.     Regimul economic al imobilului:

  • 3.1. Folosința actuală: categoria de folosinta-curtl construcții conform plan de situație din data de 02.11.2017 executat de ing. Mocanu Corneliu coroborat cu datelor furnizate de dumneavoastră.

  • 3.2. Destinația stabilită prin documentațiile de urbanism și amenajarea teritoriului aprobate:

 • a. Destinații admise: ZRL 2a- locuințe individuale cu maxim P+2 niveluri in regim de construire înșiruit, cuplat sau izolat; funcțiuni complementare locuirii - parcare/ garare, comerț cu amănuntul, depozitare produse fara nocivitate, birouri pentru profesiuni liberale (arhitectura, avocatura, medicina, etc.) in limita a maxim 25% din AC;

 • b. Destinații admise cu condiționări: se admite mansardarea clădirilor, cu luarea in calculul coeficientului de utilizare a terenului a unei suprafețe desfășurate pentru nivelul mansardei de maxim 60% din aria unul nivel curent; autorizarea locuințelor si a altor funcțiuni complementare in ariile de extindere este condiționată de existenta unui PUZ aprobat conform legii;

 • c. Destinații interzise: funcțiuni complementare locuirii, daca depasesc 25% din AC, generează un trafic important de persoane și mărfuri, au program prelungit după orele 22.00, si/ sau produc poluare; orice funcțiuni incompatibile cu statutul de zona protejata, activitati productive poluante, cu risc tehnologic sau incomode prin traficul generat (peste 5 autovehicule mici pe zi sau transport greu), prin utilizarea incintei pentru depozitare si producție, prin deseurile produse ori prin programul de activitate; anexe pentru creșterea animalelor pentru

p producție si subzistenta; depozitare en gros; depozitare de materiale refolosibile si platforme de precolectare a deșeurilor urbane; depozitarea pentru vanzare a unor cantitati mari de substanțe inflamabile sau toxice; ™ activitati productive care utilizează pentru depozitare si producție terenul vizibil din circulațiile publice; autobaze, statii de intretinere si spălătorii auto; lucrări de terasament care pot sa provoace scurgerea apelor pe parcelele vecine sau care împiedica evacuarea si colectarea rapida a apelor meteorice.;

 • 3.3. Reglementări specia le: NU

 • 3.4. Zonă protejată: este necropola-conform Listei monumentelor istorice 2010 anexă la Ordinul ministrului culturii și patrimoniului național nr. 2.361/ 12.07.2010 pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului culturii și cultelor nr.2.314/2004 privind aprobarea Listei monumentelor istorice actualizată și a Listei monumentelor istorice dispărute: Necropola orașului antic Tomis, Cod CT-I-s-A-02555, nr.crt.13, perimetrul delimitat de Str. Iederei, Bd .Aurel Vlaicu de la intersecția cu Bd,- IMai, Str. Cumpenei, Str. Nicolae Filimon, Bd. Aurel Vlaicu până la Pescărie- la S de Mamaia, malul mării și Portul Comercial

 • 3.5. InterdicțiHTerenul in suprafa de 49mp este neconstfuibil

 • 4.     Regimul tehnic al imobilului cu referire la:

  • 4.1. Procent de ocupare al terenului aprobat 35% ;

  • 4.2. Coeficient de utilizare aprobat 1;

  • 4.3. Regim de minim de înălțime (dacă este reglementat prin documentația de urbanism) nu e căzui;

  • 4.4. Regim de maxim de înălțime P+2E;

  • 4.5. Caracteristicile parcelei:

‘ \   \ a. Suprafața minimă în vederea construirii: 150 mp ;

... •< - - b. Front minim la stradă 8 metri.

’ ________4.6. Circulații șl accese_____

 • a. Accese: din str Voinicului

 • b. Parcaje: conform HCL nr. 113/27.04.2017.

4.7. Altele

5. Punct de vedere urbanistic cu privire la vânzarea imobilului (proiecte de investiții/modificări de reglementări urbanistice în curs/altele):-.

 • 5.1. Funcțiune urbanistică reglementată : conform pct. 3.2.

 • 5.2. Funcțiune urbanistică recomandată : în conformitate cu prevederile art. 13 alin. (1) al Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării construcțiilor, cu modificările și completările ulterioare „ Terenurile aparținând domeniului privat al statului sau al unităților administrațiv-teritoriale, destinate construirii, pot fi vândute, concesionate ori închiriate prin licitație publică, potrivit legii, în condițiile respectării prevederilor documentațiilor de urbanism si de amenajare a teritoriului, aprobate potrivit legii, în vederea realizării de către titular a construcției". Conform prevederilor art. 48, al 3 din Legea nr. 350 din 6 Iunie 2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul „Planul urbanistic de detaliu se elaborează numai pentru reglementarea amănunțită a prevederilor stabilite prin Planul urbanistic general sau Planul urbanistic zonal'.