Hotărârea nr. 229/2019

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI PRIVIND ACORDAREA DE FINANȚĂRI DIN BUGETUL MUNICIPIULUI CONSTANȚA PENTRU ACTIVITĂȚI SPORTIVE ORGANIZATE ÎN BAZA LEGII NR. 69/2000 A EDUCAȚIEI FIZICE ȘI SPORTULUIHOTĂRÂRE

privind aprobarea Regulamentului privind acordarea de finanțări din bugetul municipiului Constanța, pentru activități sportive organizate în baza Legii nr.69/2000 a educației fizice și sportului

Consiliul local al municipiului Constanta, întrunit în ședința ordinară din data de

<26~-QG. 2Q&


Având în vedere expunerea de motive a domnului primar Decebal Făgădău, înregistrată sub numărul 118809/19.06.2019, raportul Comisiei de specialitate nr.l de prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța, raportul Comisiei de specialitate nr.4 pentru activități științifice, învățământ, sănătate, cultură, sport, culte și protecție socială, raportul Comisiei de specialitate nr.5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului și referatul Direcției organizare evenimente culturale sportive și sociale -Compartimentul organizare evenimente înregistrat sub nr.119155/20.06.2019;

Având în vedere prevederilor art. 18A1 alin.(2), (3), (4), art.67Al alin.(3), art.69, alin.(l), (2), (3) din Legea nr.69/2000 a educației fizice și sportului, cu modificările și completările ulterioare, Ordinul nr.664/2018 privind finanțarea din fonduri publice a proiectelor și programelor sportive, cu modificările și completările ulterioare, emis de Ministerul Tineretului și Sportului și H.G. nr. 1447/2007 privind aprobarea normelor financiare pentru activitatea sportivă, cu modificările și compjetările ulterioare;

în temeiul prevederilor art.36 alin.(4) lit.„a", alin.6 lit.„a" pct.6 și art.115 alin.(l) lit."b" din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Hotărăște:


Art.l - Se aprobă Regulamentul privind acordarea de finanțări din bugetul municipiului Constanța pentru activități sportive organizate în baza Legii nr.69/2000 a educației fizice și sportului, conform anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 - La data întrării în vigoare a prezentei hotărâri iși încetează aplicabilitatea H.C.L. nr.227/2017, cu modificările și completările ulterioare.

Art.3 - Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre Direcției organizare evenimente culturale sportive și sociale, Direcției financiare și Serviciului juridic, în vederea aducerii la îndeplinire, precum și Instituției prefectului județului Constanța, spre știință.

Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel: _ împotrivă, 4 abțineri.

pentru,


La data adoptării sunt în funcție          consilieri din 27 membri.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR,MARCELA ENAC~S ROMÂNIAAnexă la HCL


REGULAMENT

PRIVIND ACORDAREA DE FINANȚĂRI DIN BUGETUL MUNICIPIULUI CONSTANȚA PENTRU ACTIVITĂȚI SPORTIVE ORGANIZATE ÎN BAZA LEGII NR.69/2000 A EDUCAȚIEI FIZICE ȘI A SPORTULUI

CAP.I. DISPOZIȚII GENERALE

 • 1. Scop și cadru legislativ

Art. 1. (1) Prezentul regulament are ca scop stabilirea principiilor, cadrului general și a procedurii pentru atribuirea contractelor de finanțare din fonduri publice, precum și căile de atac ale actului sau deciziei autorităților finanțatoare care aplică procedura de atribuire a contractelor de finanțare acordate din bugetul local al municipiului Constanța structurilor sportive de drept public si structurilor sportive de drept privat înființate pe raza unității administrativ-teritoriale, a programelor sportive organizate de către Asociațiile Județene pe ramură de sport afiliate la federațiile sportive corespondente, de către Federațiile Sportive Naționale, a programelor sportive organizate de către Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Constanța, a programelor sportive organizate de către Inspectoratul Școlar al Municipiului Constanța, în raza unității administrativ-teritoriale și pentru finanțarea programelor sportive derulate de către Comitetul Olimpic și Sportiv Roman pentru înalta performanță sportivă, a programelor sportive organizate.

Art. 2. Prezentul regulament stabilește procedura privind atribuirea contractului de finanțare pentru activități sportive.

Art. 3. In înțelesul prezentului Regulament de Finanțare, termenii și expresiile de mai jos au următoarea semnificație:

 • a) activitate generatoare de profit - activitate care produce profit în mod direct pentru o persoana fizica sau juridica;

 • b) autoritate finanțatoare - Municipiul Constanța;

 • c) beneficiar - solicitantul căruia i se atribuie contractul de finanțare în urma aplicării procedurii selecției publice de proiecte de finanțare a programelor sportive;

 • d) cheltuieli eligibile - cheltuieli care pot fi luate în considerare pentru finanțare în cadrul unui program sportiv;

 • e) contract de finanțare - contract încheiat, în condițiile legii, între o autoritate publică, denumită în continuare autoritate finanțatoare și un beneficiar structură sportivă de drept public sau de drept privat, cu personalitate juridică sau alte instituții și organizații conform legislației în vigoare;

 • f) structură sportivă - structură sportivă cu personalitate juridică, de drept public sau privat, deținătoare a certificatului de identitate sportivă căruia i-a fost atribuit numărul de înregistrare în Registrul sportiv;

 • g) finanțare - alocare financiară din fonduri publice pentru implementarea programelor sportive inițiate de către structurile sportive, unitățile și instituțiile de învățământ pentru asociațiile sportive școlare și universitare, alte organizații și instituții pentru proiecte și programe sportive, așa cum sunt enumerate la art.!8Al alin.(2) din Legea educației fizice și sportului nr.69/2000, cu modificările și completările ulterioare, de către autoritățile deliberative, în conformitate cu prevederile Legii administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu prevederile Legii nr.69/2000, cu modificările și completările ulterioare, cu dispozițiile Ordinului ministrului tineretului și sportului nr. 664/2018 privind finanțarea din fonduri publice a proiectelor și programelor sportive (ordin) și cu

  celelalte dispoziții legale în materie pentru programele sportive publică;                                                            |


  h) fonduri publice - sume alocate din bugetul local al munîcrpfi


pentru finanțarea programelor sportive, în condițiile legii;

 • i)  solicitant - structură sportivă înființată în condițiile legislației în vigoare care depune o cerere de finanțare pentru un program sportiv în condițiile stabilite prin prezentul regulament de finanțare;

j) proiect sportiv - documentație descriptivă care stă la baza unei cereri de finanțare privind organizarea/participarea la un complex de acțiuni sportive organizate sub forma de program sportiv, eveniment secvențial/competiție sportivă în baza unui regulament de desfășurare și stabilită printr-un calendar sportiv, sau acțiune de promovare al educației prin sport, acțiune informală/dezbatere științifică cu scop educațional. Proiectul sportiv include: cererea de finanțare, nota de fundamentare, bugetul de venituri și cheltuieli, curriculum vitae al persoanei care reprezintă structura sportivă și respectă prevederile prezentului regulament de finanțare;

k) program sportiv - complex de acțiuni care au ca scop comun îndeplinirea unor obiective de performanță cu caracter sportiv pentru un eveniment sportiv secvențial sau un sezon competițional. Categoriile de acțiuni care constituie activitatea sportivă din cadrul unui program sportiv sunt: acțiunile de pregătire sportivă, competițiile sportive și alte acțiuni sportive, denumite împreuna acțiuni sportive. Programele sportive aprobate de către autoritatea deliberativă sunt denumite „programe sportive de utilitate publică";

 • l) sezon competițional - complex de acțiuni sportive însumate în cadrul unui program sportiv organizat de către o structură sportivă înființată în condițiile legislației în vigoare la sporturi individuale și jocuri sportive, însemnând: acțiuni pregătitoare, cantonamente de pregătire, competiții sportive amicale și oficiale, turnee de pregătire și calificare, alte acțiuni specifice;

m) activitate sportivă - complex de acțiuni anuale și/sau multianuale care au ca scop comun îndeplinirea unor obiective cu caracter sportiv. Categoriile de acțiuni multianuale care constituie activitatea sportivă sunt: acțiunile de pregătire sportivă, competițiile sportive și alte acțiuni sportive;

n) acțiune de pregătire sportivă - acțiune sportivă desfășurată în țară sau în străinătate, realizată în baza unui program stabilit, sub supravegherea uneia sau mai multor persoane calificate, avand ca scop dezvoltarea psihomotrică a individului și participarea la competiții sportive;

o) competiție sportivă - acțiune sportivă organizată de structuri sportive și/sau de alte entități competente, în baza unui regulament, care are ca obiective ameliorarea rezultatelor sportive, realizarea de recorduri și/sau obținerea victoriei;

p) competiție sportivă internă - competiție sportivă la care, conform regulamentului de desfășurare, pot participa numai sportivi din cadrul structurilor sportive din România;

 • -  competiție sportivă internă de nivel național - competiție sportivă internă care are ca obiectiv stabilit prin regulamentul acesteia desemnarea unui câștigător la nivel național;

 • -  competiție sportivă internă de nivel zonal sau fnterjudețean-competiție sportivă internă care are ca obiectiv stabilit prin regulamentul acesteia

desemnarea unui câștigător la nivel zonal ori interjudețean sau promovarea în eșalonul valoric superior;

competiție sportivă internă de nivel județean - competiție sportivă internă care are ca obiectiv stabilit prin regulamentul acesteia desemnarea unui câștigător la nivel județean sau promovarea în eșalonul valoric superior;

competiție sportivă internă de nivel comunal, orășenesc sau municipal - competiție sportivă acesteia desemnarea municipal;

competiție sportivă


internă care are ca obiectiv unui câștigător


stabilit prin regulamentul


internațională


la nivel comufiăH o^en^ș^j^u

- competiție SDortivăCia-^că're^^^n^-orrn*—" participa sportivi din cadrul unor


regulamentelor de desfășurare, pot organizații sportive din mai multe țări;

alte acțiuni sportive - acțiuni care

sportivă, altele decât competițiile sportive și cele de pregătire sportivă, desfășurate în țară sau în străinătate, cum ar fi: congrese, conferințe, simpozioane, seminarii, colocvii ori alte reuniuni, întâlniri de lucru, schimburi de experiență, gale, expoziții, cursuri și stagii de practică și specializare sau perfecționare și altele asemenea, precum și acțiuni de cercetare, documentare, informare, promovare, consultanță și altele asemenea;

organizații sportive - structuri sportive, persoane juridice de drept public ori privat, asociații sportive școlare și universitare fără personalitate juridică care, potrivit actului de înființare sau statutului, pot organiza, participa și/sau finanța, după caz, acțiuni sportive ;

sportiv de performanță - sportiv autorizat în condițiile legii de către federația sportivă pe ramură de sport să își desfășoare activitatea sportivă; colective tehnice - antrenori, medici, cercetători, metodist, asistent medical, kinetoterapeuți, psihologi, biochimist, coregraf, corepetitor, alți specialiști stabiliți de federațiile sportive sau de către organizațiile sportive abilitate cu atribuții în coordonarea și finanțarea activității sportive de performanță, care sunt implicați direct și indirect, prin intermediul atribuțiilor, în performanța sportivă.

oficiali sportivi - persoanele a căror activitate conduce la organizarea și administrarea activității sportive de agrement, recreative și competiționale, aflate în relație cu structura sportivă pe baza de contract de muncă, convenție civilă de prestări de servicii sau voluntariat.

contract de activitate sportivă - convenția încheiată pentru o durată determinată între structurile sportive și participanții la activitatea sportivă prevăzuți la art. 67A1 alin. (1) din Legea nr.69/2000 a educației fizice și sportului, care are ca obiect desfășurarea unei activități cu caracter sportiv

w) perioada precompetițională - perioada de pregătire a sezonului competițional intern și internațional;

perioada competițională - perioada în care Federația Română și Federația Internațională pe ramura de sport organizează competiții;

alimentație de efort - tip de alimentație specială, necesară compensării pierderilor de nutrienți în urma efortului depus de sportivi în programele de pregătire și de participare în competiții;

susținătoare de efort - substanțe sintetice sau naturale cu efecte ergo- sau profotrope utilizate în vederea reechilibrării biologice a sportivilor. Acestea au scop profilactic, curativ și accelerează refacerea după efort, contribuind indirect la susținerea biologică a efortului următor; substanțe care nu sunt incluse pe lista substanțelor interzise întocmită de Agenția Mondială Antidoping (WADA);


q)


r)


s)


t)


u)


v)


X)


y)


z)


prezintă interes pentru activitatea


Art. 4. Pentru a putea participa la procedura privind atribuirea contractelor de finanțare pentru activitate sportivă solicitanții trebuie să fie structuri sportive, înființate pe raza unității administrativ-teritoriale a municipiului Constanța,


constituite ca persoane juridice deținătoare ale certificatului de identitate sportivă, cărora le-a fost atribuit număr de înregistrare în Registrul sportiv.

Art. 5. Programele sportive de utilitate publică în cadrul cărora se pot finanța proiecte din fonduri publice sunt: programul „Promovarea sportului de performanță" și programul „Sportul pentru toți". Aceste programe au fost definite la nivel național, având scopul și obiectivele prevăzute în Ordinul nr. 664/2018 privind finanțarea din fonduri publice a proiectelor și programelor-~sport4ve7~șt-au—-fost adaptate la nivel local, după cum urmează:            | ANEXA LA

HCLM

 • I. Programul „Promovarea sportului de performanță"'“reprezînt'a un program național de promovare a practicării și dezvoltării sportului de performanță. Programul sportiv este un complex de acțiuni care au ca scop comun îndeplinirea unor obiective de performanță cu caracter sportiv pentru un eveniment sportiv secvențial sau un sezon competițional, pentru o competiție organizată pe o perioadă stabilită printr-un regulament, înscris(ă) în calendarul asociației județene pe ramură de sport sau în calendarul federației române pe ramură de sport. Categoriile de acțiuni care constituie activitatea sportivă din cadrul unui program sportiv sunt: acțiunile de pregătire sportivă, competițiile sportive și alte acțiuni sportive, denumite împreună acțiuni sportive. Programele sportive aprobate de către autoritatea finanțatoare sunt denumite „programe sportive de utilitate publică".

 • 1.   Scop: valorificarea aptitudinilor individuale într-un sistem organizat de selecție, pregătire și competiție care să asigure autodepășirea continuă, realizarea de recorduri naționale și internaționale, precum și obținerea victoriei.

 • 2.   Obiective:

 • a)   evidențierea contribuției semnificative și constante a sportului de performanță la reprezentarea și sporirea prestigiului municipiului Constanța și al României pe plan național și internațional;

 • b)   susținerea disciplinelor și a probelor sportive, în funcție de tradiția și de gradul de dezvoltare a fiecăreia la nivel local, național și internațional;

 • c)   susținerea activității de performanță la nivelul copiilor și juniorilor în paralel cu activitatea desfășurată și dezvoltarea programelor sportive dedicate categoriilor defavorizate;

 • d)   perfecționarea sistemelor de selecție, pregătire și competiționale pentru fiecare ramură de sport;

 • e)   susținerea procesului de redresare a jocurilor sportive, în funcție de valoarea, tradiția și gradul de dezvoltare a fiecăruia la nivel local, național și internațional;

II. Programul „Sportul pentru toți" reprezintă un program național de promovare a practicării și dezvoltării sportului pentru toți. Programul sportiv este un complex de acțiuni care au ca scop comun îndeplinirea unor obiective cu caracter sportiv și indicatori, pentru un eveniment sportiv secvențial, pentru o competiție organizată pe o perioadă stabilită printr-un regulament înscris în calendarul asociației județene „Sportul pentru toți" sau al Federației Române „Sportul pentru Toți". Categoriile de acțiuni care constituie activitatea sportivă din cadrul unui program sportiv sunt: acțiunile de pregătire sportivă, competițiile sportive și alte acțiuni sportive, denumite împreună acțiuni sportive. Programele sportive aprobate de către autoritatea finanțatoare sunt denumite „programe sportive de utilitate publică".

 • 1. Scop: menținerea unei bune stări de sănătate și consolidarea socializării cetățenilor prin crearea unui cadru social și organizatoric favorizant.

 • 2. Obiective:

 • a) încurajarea practicării activităților fizice și sportive, în mod continuu și susținut, de cât mai mulți membri ai comunității locale;

 • b) atragerea și stimularea tuturor categoriilor de cetățeni, fără nicio discriminare, în mod liber și voluntar, independent sau în cadru orgqnizat; pentru proefetearee activităților fizice și sportive;

  ANEXA LA

  HCLMNR.^ÎL/<ffî Art. 6. Procedura de acordare a finanțărilor din fonduri pttbttee pei Hi u pfUgrămele sportive, inițiate de către organizațiile sportive așa cum sunt enumerate la art. 18A1 alin. (2) din Legea nr. 69/2000, cu modificările și completările ulterioare, în cadrul cărora se pot finanța proiecte de activitate sportivă este reglementată și în concordanță cu:


Legea nr. 69/2000 a educației fizice și sportului, actualizată cu modificările și completările ulterioare;

Ordinul nr. 664/2018 privind finanțarea din fonduri publice a proiectelor și programelor sportive, cu modificările și completările ulterioare;

H.G. 1447/2007 privind aprobarea normelor financiare pentru activitatea sportivă, cu modificările și completările ulterioare;

Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;

Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, modificată.

2. Domeniu de aplicare

Art. 7. (1) Prevederile prezentului regulament se aplică pentru atribuirea oricărui contract de finanțare de activitate sportivă de la bugetul local al municipiului Constanța, a programelor sportive ale cluburilor sportive de drept public sau privat înființate pe raza unității administrativ-teritoriale a municipiului Constanța, atât pentru ramurile sportive individuale cât și pentru jocurile sportive pe toata perioada unui sezon competitional cu aprobarea Consiliului Local al municipiului Constanta.                                            x

 • (2) Finanțarea de la bugetul local nu se acordă pentru activități generatoare de profit și nici pentru activități din domeniile reglementate de Legea nr. 182/2002 privind protecția informațiilor clasificate, cu modificările ulterioare.

 • (3) Potrivit dispozițiilor prezentului regulament, nu se acordă finanțări pentru activități ce presupun dezvoltarea infrastructurii solicitantului.

3. Principii de atribuire a contractelor de finanțare

Art. 8. Principiile care stau la baza atribuirii contractelor de finanțare sunt:

 • a) libera concurență, respectiv asigurarea condițiilor pentru ca structurile sportive de drept public sau privat, înființate pe raza unității administrativ-teritoriale a municipiului Constanța, să aibă dreptul de a deveni, în condițiile legii, beneficiari;

 • b) eficacitatea utilizării fondurilor publice, respectiv folosirea sistemului concurențial și a criteriilor care să facă posibilă evaluarea propunerilor și a specificațiilor tehnice și financiare pentru atribuirea contractelor de finanțare;

 • c) transparența, respectiv punerea la dispoziție tuturor celor interesați a informațiilor referitoare la aplicarea procedurii pentru atribuirea contractelor de finanțare;

 • d) tratamentul egal, respectiv aplicarea în mod nediscriminatoriu a criteriilor de selecție și a criteriilor pentru atribuirea contractelor de finanțare, astfel încât orice structura sportiva de drept public sau privat, înființată pe raza unității administrativ-teritoriale a municipiului Constanța, să aibă șanse egale de a i se atribui contractul respectiv;

 • e) excluderea cumulului, în sensul că aceeași activitate urmărind realizarea unui interes general, regional sau local nu poate beneficia de atribuirea mai multor contracte de finanțare de la aceeași autoritate finanțatoare în decursul unui an fiscal;

 • f) neretroactivitatea, respectiv excluderea posibilității destinării fondurilor financiare unei activități a cărei executare a fost deja începută sau finalizată la data încheierii contractului de finanțare, cu excepția fondurilor financiare cheltuite de beneficiar pentru continuarea programului sportiv aflat în derulare;

 • g) atribuirea finanțării nu trebuie însoțită de o contribuție din partea beneficiarului;

 • h) anualitatea, în sensul derulării întregii proceduri de finanțare în cadrul anului calendaristic în care s-a acordat finanțarea din bugetul local pentru evenimente sportive secvențiale;

 • i) sezonalitatea, în sensul derulării procedurii de finanțare în cadrul sezoanelor competiționale sportive desfășurate pe perioada a mai multor ani calendaristici la jocurile sportive, în care s-a acordat finanțarea din bugetul local prin hotărâre a Consiliului Local al municipiului Constanța, dar pentru care se vor încheia contracte de finanțare secvențiale în fiecare an

  fiscal;


  4. Prevederi bugetare


ANEXA LA

hclmnr.^2^ ,

Art. 9. Cererile de finanțare vor fi selecționate în cadru limitelor fondului anual aprobat de Consiliul local al municipiului Constanța prin bugetul local, stabilit potrivit prevederilor legale referitoare la elaborarea, aprobarea, executarea și raportarea bugetului local.

5. Informarea publică și transparență decizională

Art. 10. Procedurile de planificare și executare a plafoanelor fondurilor destinate finanțării activităților sportive, procedurile de atribuire a contractelor de finanțare, contractele de finanțare încheiate de autoritatea finanțatoare cu beneficiarii, precum și rapoartele de execuție bugetară privind finanțările constituie informații de interes public, potrivit dispozițiilor Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public.

Cap. II. CRITERIILE ȘI CONDIȚIILE DE ACCES LA FONDURILE PUBLICE PENTRU FINANȚAREA ACTIVITĂȚILOR SPORTIVE

Art. 11. (1) Criteriile și condițiile care trebuie îndeplinite cumulativ de către solicitant, sunt următoarele:

 • a) să fie o structură sportivă recunoscută în condițiile legii, având sediul în raza administrativ-teritoarială a municipiului Constanța;

 • b) să facă, dovada afilierii la federația sportivă națională de specialitate și/sau la asociația pe ramură de sport județeană, după caz;

 • c) să facă dovada depunerii situațiilor financiare la data de 31 decembrie anul precedent la organul fiscal competent dacă cererea de finanțare se depune după data la care situațiile financiare au fost înregistrare;

 • d) să nu aibă obligații de plată exigibile din anul anterior la instituția publică căreia îi solicită atribuirea unui contract de finanțare;

 • e) să nu aibă obligații de plată exigibile privind impozitele și taxele către stat, precum și contribuțiile către asigurările sociale de stat;

 • f)  să nu se afle în litigiu cu instituția publică căreia îi solicită atribuirea unui contract de finanțare;

 • g) să nu furnizeze informații false în documentele care însoțesc cererea de finanțare;

 • h) să nu se afle în situația de nerespectare a dispozițiilor statuare, a actelor constitutive, a regulamentelor proprii, precum și a legii;

 • i) să nu aibă conturile bancare blocate conform unei hotărâri judecătorești definitive;

 • j) să nu facă obiectul unei proceduri de dizolvare sau de lichidare ori să nu se afle deja în stare de dizolvare sau de lichidare în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

 • k) să depună cererea de finanțare completă în termenul stabilit de autoritatea finanțatoare;

Art. 12. Este exclus din procedura pentru atribuirea contractului de finanțare, respectiv nu este eligibil solicitantul care se află în oricare dintre următoarele situații:

 • a) nu și-a îndeplinit obligațiile de plată exigibile a impozitelor și taxelor către stat, precum și a contribuției pentru asigurările sociale de stat;

 • b) furnizează informații false în documentele prezentate;

 • c) a comis o gravă greșeală în materie profesională sau nu și-a îndeplinit obligațiile asumate printr-un alt contract de finanțare, în măsura în care autoritatea finanțatoare poate aduce ca dovadă mijloace probante în acest

sens;

 • d) face obiectul unei proceduri de dizolvare sau de lichidare ori se află deja în stare de dizolvare sau de lichidare, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

Art. 13. Autoritatea finanțatoare are dreptul de a cere solicitanților prezentarea de documente care dovedesc eligibilitatea, precum și documente edificatoare care să dovedească o formă de înregistrare ca persoană juridică sau de înregistrare/

atestare ori apartenență din punct de vedere prnfpsinnalf în cnnfnrmif-^t-a cu prevederile legale din România.


ANEXA LA

Cap. III. PROCEDURA DE ATRIBUIRE A CONTRACTE

1. Dispoziții și reguli generale

Art. 14. Atribuirea contractelor de finanțare se face prin selecție publică de proiecte, procedură care permite atribuirea unui contract de finanțare din fonduri publice, prin selectarea acestuia de către o comisie, cu respectarea principiilor de atribuire a contractelor de finanțare. Rezultatele evaluării în urma selecției publice de programe sportive, precum și sumele alocate finanțării programelor eligibile vor fi supuse aprobării Consiliului Local al municipiului Constanța.

Art. 15. Autoritatea finanțatoare poate organiza anual una sau mai multe sesiuni de selecție a programelor sportive, în funcție de bugetul disponibil.

Art. 16. Procedura de selecție de programe sportive, organizată de Primăria Municipiului Constanța va cuprinde următoarele etape:

 • a) publicarea anunțului de participare pe site-ul Primăriei;

 • b) înscrierea, depunerea și prezentarea proiectelor de către solicitanți;

 • c) verificarea eligibilității, înregistrării și a îndeplinirii criteriilor referitoare la capacitatea tehnică și financiară;

 • d) evaluarea propunerilor de proiecte;

 • e) supunerea spre aprobare de către Consiliul Local a rezultatelor evaluării precum și sumele alocate finanțării programelor sportive;

 • f) comunicarea rezultatelor;

 • g) încheierea contractului sau contractelor de finanțare;

Art. 17. Numărul de participanți la procedura de selecție de programe sportive nu este limitat.

Art. 18. Solicitantul are obligația de a depune propunerea de proiect la adresa și până la data limită pentru depunere, stabilite în anunțul de participare, și își asumă riscurile transmiterii propunerii de proiect, inclusiv forța majoră. Propunerea de proiect care este depusă la o altă adresă a autorității finanțatoare decât cea stabilită de către aceasta sau, după expirarea datei limită pentru depunere, se returnează nedeschisă.

Art. 19. Orice solicitant are dreptul de a-și modifica sau de a-și retrage propunerea de proiect numai înainte de data limită stabilită pentru depunerea propunerii de proiect.

Art. 20. Solicitantul are obligația de a menține propunerea de proiect valabilă pe toată perioada de desfășurare a sesiunii de selecție de proiecte pentru care a fost formulată.

ANEXA LA

HCLMNR.^Qq)/^A

anual propriu peTiLIU


2. Transparență și publicitate

Art. 21. Autoritatea finanțatoare va stabili un program acordarea de finanțări ale activităților sportive, care se publică pe site-ul oficial al Primăriei Municipiului Constanța.

Art. 22. Programul anual poate cuprinde una sau mai multe sesiuni de selecție a proiectelor.

Art. 23. Publicarea pe site ul oficial al Primăriei Municipiului Constanța, a programului anual pentru acordarea de finanțări activităților sportive nu creează autorității finanțatoare obligația de a efectua respectiva procedură de selecție.

Art. 24. Autoritatea finanțatoare își va face cunoscută în mod public intenția de a atribui contracte de finanțare a activităților sportive. Anunțul de participare se va publica pe site-ul oficial al Primăriei Municipiului Constanța.

3. Data limită pentru depunerea propunerilor de proiecte

Art. 25. Autoritatea finanțatoare va stabili și va include în anunțul de participare data limită pentru depunerea propunerilor.

4. Documentația de solicitare a finanțării activităților sportive

Art. 26. Documentația de solicitare a finanțării va cuprinde următoarele documente:

 • a) formularul de cerere de finanțare, conform Anexei nr. 1 la Regulament;

 • b) bugetul de venituri și cheltuieli al programului/proiectului anexa nr. 3 la Regulament;

 • c) declarație pe propria răspundere-Anexa nr. 2 la Regulament;

 • d) declarația de imparțialitate - Anexa nr. 5 la Regulament;

 • e) declarația președintelui/directorului solicitantului, privind reprezentanții legali ai solicitantului, cu atribuții în derularea proiectului sportiv ori după caz, împuternicirea de către președintele/directorul solicitantului a responsabilului de proiect sportiv pentru derularea acestuia;

 • f) CV al coordonatorului de proiect.

 • g) copie de pe certificatul de identitate sportivă;

 • h) copie de pe hotărârea judecătorească de înființare, definitivă și irevocabilă;

 • i)  certificat de înscriere a persoanei juridice fără scop patrimonial în Registru asociațiilor și fundațiilor;

 • j) copii de pe statut și actul constitutiv, precum și modificările aduse acestora;

 • k) copii de pe hotărârile judecătorești rămase definitive și irevocabile prin care s-au admis modificări ale statutului și actului constitutiv;

 • l) copie de pe situația financiară pe anul anterior înregistrată la organul fiscal competent, cu excepția structurilor sportive înființate în anul în curs;

 • m) copie de pe certificatul de înregistrare fiscală;

 • n) copie de pe dovada sediului;

 • o) alte documente considerate relevante de către aplicant

Art. 27. Documentația de solicitare a finanțării se va întocmi în limba română și se va depune în două exemplare (original și copie) la sediul Primăriei Municipiului Constanța din str. Cuza Vodă nr.27.

Art. 28. Propunerea de proiect are caracter ferm și obligatoriu din punct de vedere al conținutului și trebuie să fie semnată, pe propria răspundere, de către solicitant sau de către o persoană împuternicită legal de acesta.

Art. 29. Solicitantul are obligația de a exprima prețul din propunerea financiară în lei.

ANEXA LA


5. Organizarea și funcționarea comisiei de anali propunerilor de proiecte

Art. 30. Analiza propunerilor de proiecte este efectuată de către o comisie de evaluare și analiză constituită prin dispoziție a Primarului.

Art. 31. Comisia are în componență 3 membri desemnați prin dispoziție de către Primar și un secretar, fiind legal întrunită în prezența tuturor membrilor săi.

Art. 32. Ședințele comisiei sunt conduse de un președinte, ales dintre membrii comisiei prin vot deschis.

Art. 33. Secretariatul comisiei va fi asigurat de personalul din cadrul Direcției Organizare Evenimente Culturale, Sportive și Sociale și va prelua documentațiile de solicitare a finanțării, pe măsura înregistrării lor. Secretarul comisiei nu are drept de vot.

Art. 34. Fiecare membru al comisiei de analiză și evaluare va semna o declarație de imparțialitate, potrivit modelului prevăzut în Anexa nr.7 a Regulamentului.

Art. 35. (1) Comisia hotărăște prin votul majorității simple a membrilor.

 • (2) în urma deciziei comisiei de analiză însoțită de rapoartele de evaluare privind atribuirea contractelor de finanțare, autoritatea finanțatoare va întocmi proiecte de hotărâri pentru aprobarea finanțării activităților sportive, proiecte ce vor fi înaintate Consiliului Local al municipiului Constanța spre aprobare.

6. Procedura evaluării și selecționării cererilor de finanțare

Art. 36. Cererile de finanțare pentru programele/proiectele sportive depuse spre a fi selectate trebuie să urmărească următoarele:

 • a)  se înscriu în Programele sportive de utilitate publică: programul „Promovarea sportului de performanță" și programul „Sportul pentru toți" așa cum sunt ele definite în prezentul regulament de finanțare;

 • b)   sunt de interes public local și urmăresc:

promovarea și dezvoltarea activității sportive de performanță ori recreative; asigurarea condițiilor organizatorice și materiale pentru practicarea jocurilor sportive/ disciplinelor individuale la nivel de performanță sau nivel recreativ; îmbunătățirea nivelului de performanță al sportivilor juniori și seniori din structurile sportive locale;

asigurarea creșterii din rândul tinerilor a unor viitori sportivi de performanță pe raza unității administrativ-teritoriale a municipiului Constanța, respectiv atragerea unui număr cât mai mare de practicanți din rândul populației din municipiul Constanța;

creșterea accesului cetățenilor la activități sportive; organizarea unor evenimente sportive de anvergura; dezvoltarea cooperării sportive internaționale; promovarea valorilor sportive locale în circuitul național și internațional; promovarea imaginii municipiului Constanța în plan național și internațional;

 • c)   sunt depuse de solicitanți eligibili;

 • d)   respectă prevederile legale în vigoare cu privire la normele de cheltuieli în domeniul activității de sport, adaptate și stabilite la nivelul municipiului Constanța prin prezentul regulament;

ANEXA LA

HCLMNR-sS^UjArt.37. Cuantumul pe fiecare categorie de cheltuieli:

Nr. crt.

Categorii de cheltuieli

Cuantumul din valoarea totală a finanțării

Până la

80%

Până la 50%

Până la

20%

1.

Cheltuieli cu premiile, indemnizațiile, veniturile contractuale (CIM și CAS) ale participanților la activitatea sportivă, primele și indemnizațiile sportive, alte drepturi

X

2.

Cheltuieli privind plata arbitrilor, medicilor și a altor persoane

X

3.

Cheltuieli de transport

X

4.

Cheltuieli de cazare

X

5.

Cheltuieli de masă

X

6.

Cheltuieli privind alimentația de efort

X

7.

Cheltuieli privind asigurarea persoanelor, a materialelor și a echipamentului sportiv și a altor bunuri

X

8.

Cheltuieli pentru achiziționarea de materiale și echipament sportiv

X

9.

Cheltuieli medicale și pentru controlul doping

X

10.

Alte categorii de cheltuieli

X

Notă:

^Solicitantul va completa propunerea financiară în limita procentelor necesare programelor sportive, conform tabelului de mai sus, cu specificația că valoarea totală a procentelor nu va depăși 100%.


Art. 38. Documentația de solicitare a finanțării va fi analizată de către membrii comisiei de analiză și evaluare a proiectelor, în termenul stabilit prin anunțul de participare și va fi notată potrivit următoarelor criterii de evaluare:


. Punctai pentru Programul „Promovarea sportului de performantă"

Nr. crt.

Criteriul de evaluare

Punctaj maxim (puncte)

Jocuri sportive

Sporturi individuale

1.

Cât de relevante sunt obiectivele propuse? (Obiective SMART- S-specific, M-măsurabil, A-posibil de atins, R-realist, T-definit în timp)

10

10

2.

Natura     ramurei     sportive     reprezentate

(olimpică/neolimpică)

5

5

3.

Structura în care funcționează clubul sportiv: monosportiva, polisportivă (mai multe secții sportive); structura sportivă cu echipe de seniori și juniori;    numărul total de sportivi

legitimați/sectie; numărul de sportivi (inclusiv stafful tehnic) participanți la o acțiune/competiție sportivă

10

10


ANEXA LA

4.

Valoarea și complexitatea calendarului sportiv

4CLM NR.

c

anual: nivelul competițional la care activeazăL secția/structura; nivelul și numărul acțiunilor sportive/competițiilor oficiale    interne    sau

internaționale la care participă secția/structura într-un an competițional

10

10

5.

Participare în ediția competițională în: Liga Națională, Divizie, Campionate de juniori, Cupa României;

10

10

6.

Promovarea sportivilor la loturile naționale și participare în sezonul competițional/ an competițional     național,     în     competițiile

internaționale oficiale, cupe europene;

10

10

7.

Sportivi selecționați în loturile naționale si olimpice, pentru participarea la competițiile internaționale    oficiale:    Jocurile    Olimpice,

Campionate Mondiale, Europene, alte competiții majore;

10

10

8.

Sportivi din cluburile de juniori promovați către echipele/sectiile de seniori

Nota: punctează doar pentru structuri de juniori

5

-

9.

Numărul de secții pe care le au structurile sportive

-

5

10.

în ce măsură proiectul vizează rezultate de impact remarcabil în comunitatea locală ?

10

10

11.

în ce măsură rezultatele proiectului propus spre finanțare sunt de perspectivă pe termen mediu, lung (3-4 ani) ?

10

10

12.

în ce măsură bugetul este clar, realist și detaliat pe capitole de cheltuieli, în raport cu activitățile propuse, corelate cu obiectivele stabilite ?

10

10

Notă: Nu poate fi luat în considerare pentru a fi finanțai

un proiect care nu

a

întrunit un cuantum minim de 65% din punctajul maxim ce se poate acorda.

II. Punctaj pentru Programul „Sportul pentru toți"

Nr. crt.

Criteriul de evaluare

Punctaj maxim (puncte )

1.

Cât de relevante sunt obiectivele proiectului (generale și specifice)? (Obiective SMART- S-specific, M-măsurabil, A-posibil de atins, R-realist, T-definit în timp)

15

2.

Experiență anterioară în derularea proiectelor

10

3.

Resurse umane necesare în derularea proiectului

10

4.

Valoarea și complexitatea calendarului sportiv anual

10

5.

Caracterul evenimentului sportiv - organizat de clubul sportiv (regional, național, transfrontalier/euroregional, internațional)

15

6.

Parteneriate încheiate (locale, județene, regionale, naționale, transfrontaliere, internaționale)

10

7.

în ce măsură proiectul vizează rezultate de impact remarcabil în comunitatea locală? Gradul de atragere a populației/număr participanți la acțiunile sportive

10

8.

Vizibilitatea proiectului

10

In ce măsură bugetul este clar, realist și detaliat pe capitole de cheltuieli, în raport cu activitățile propuse, corelate cu obiectele ______stabilite?__' Notă: -Punctajul proiectului se obține însumând punctajele cr       NR-

Nu poate fi luat în considerare pentru a fi finanțat un proiect care nu a întrunit un cuantum minim de 65% din punctajul maxim ce se poate acorda.


9.


10


ANEXA LA


Art. 39. în urma sesiunii de finanțare se va întocmi un raport cu rezultatele acesteia, raport care va fi semnat de către membrii comisiei.

Art. 40. Afișarea rezultatelor se face în maximum 3 zile lucrătoare de la data desfășurării sesiunii de finanțare, la sediul Primăriei Municipiului Constanța, str. Cuza Vodă, nr. 27 și pe site-ul acesteia.

Art. 41. Rezultatele procedurii de selecție pot fi contestate în termen de 2 zile lucrătoare de la data afișării. Contestațiile se vor depune la sediul Primăriei Municipiului Constanța, str. Cuza Vodă, nr. 27.

Art. 42. Analiza contestațiilor se efectuează de către comisia de contestații, constituită în acest scop prin decizia Primarului Municipiului Constanța, iar raportul se înaintează spre aprobare comisiei de analiză și evaluare.

Art. 43. Răspunsul la contestații se transmite pe email și ulterior prin poștă contestatarilor în termen de 2 zile lucrătoare, de la data depunerii.

Art. 44. Comisia de evaluare înaintează procesul verbal de evaluare și selecție a proiectelor câștigătoare Direcției Direcția Organizare Evenimente Culturale, Sportive și Sociale în vederea întocmirii proiectelor de hotărâre de consiliu local privind aprobarea încheierii contractelor de finanțare și alocării sumelor din bugetul local prin Direcția Organizare Evenimente Culturale, Sportive și Sociale din cadrul Primăriei Municipiului Constanța.

Art. 45. în termen de maximum 5 zile de la data încheierii selecției, secretarul comisiei comunică în scris aplicanților, rezultatul selecției, precum și fondurile propuse a fi alocate.

7. Date limită de desfășurare programelor sportive

Art.46. Finanțarea programelor sportive se aprobă pentru activitățile derulate în intervalul cuprins între data semnării contractului de finanțare și data de 31 decembrie. în cazul jocurilor sportive la care sezonul competițional se desfășoară pe perioada a doi ani calendaristici/fiscali, este acceptată finanțarea pentru întreg sezonul, defalcată în perioade distincte: până la 31 decembrie și începând cu 1 ianuarie.

Cap. IV. ÎNCHEIEREA CONTRACTULUI DE FINANȚARE

Art. 47. Finanțarea se va face pe bază de contract de finanțare între autoritatea finanțatoare și solicitantul selectat, în urma adjudecării proiectelor propuse spre finanțare și admise, respectiv după aprobarea încheierii contractelor de finanțare prin hotărâri de consiliu local.

Art. 48. La contractul de finanțare se vor anexa formularul de solicitare a finanțării precum si bugetul de venituri și cheltuieli al proiectului sportiv.

Cap.V. PROCEDURA PRIVIND DERULAREA CONTRACTULUI DE FINANȚARE

Art. 49. (1) Cheltuielile eligibile vor putea fi finanțate în baza contractului de finanțare numai în măsură în care sunt conforme cu proiectul propus și au fost contractate pentru derularea programului sportiv.

(2) Categoriile de cheltuieli eligibile sunt cuprinse în Anexa nr. 9 la prezentul regulament.

Art. 50. (1) Autoritatea finanțatoare și beneficiarul pot stabili în contractul de finanțare ca plățile către beneficiar să se facă în tranșe.


 • (2) Prima tranșă de plată se acordă sub formă de avans în termen de până la 7 zile de la emiterea solicitării de plată de către beneficiarul finanțării către Primăria municipiului Constanta.

 • (3) Următoarele tranșe de plată se acordă numai după ce au fost verificate în întregime documentele pe care beneficiarul finanțării nerambursabile le-a prezentat în cadrul decontului anterior (după ce acestea sunt considerate complete și corect întocmite) însoțite de raport intermediar de activitate și solicitare de plată pentru tranșa următoare.

 • (4) Pentru justificarea ultimei tranșe de plată se vor prezenta documentele justificative (după ce acestea sunt considerate complete și corect întocmite) însoțite de raport final de activitate, dosar de presă, materiale de promovare și alte documente relevante în cadrul proiectului.

 • (5) Niciuna dintre tranșe nu poate fi mai mare de 30% din totalul finanțării de la bugetul local.

 • (6) Autoritatea finanțatoare va efectua plata sumelor reprezentând tranșele către

beneficiar prin virament bancar din bugetul municipiului Constanța, în contul bancar al beneficiarului, în baza solicitării de plată emise de beneficiar pentru fiecare transă.                                                  -------------------------

ANEXA LA

Cap. VI. PROCEDURA DE RAPORTARE SI COt IfflBfijU NR^J? A  J?QC

Art. 51. Pe parcursul derulării contractului, solicitanții care au primit finanțare au obligația să prezinte Direcției de Organizare Evenimente Culturale, Sportive și Sociale din cadrul Primăriei Municipiului Constanța următoarele raportări:

 • a) raportări intermediare: vor fi depuse înainte de solicitarea oricărei tranșe intermediare, în vederea justificării tranșei anterioare;

 • b) raportare finală: depusă în termen de 30 zile de la încheierea activității și va cuprinde obligatoriu justificarea cheltuielilor la nivelul întregului proiect.

Art. 52. Raportările vor fi întocmite în conformitate cu Anexa 4 la regulament și vor fi pe suport de hârtie, fiind însoțite de documentele justificative pentru cheltuielilor efectuate. Acestea vor fi depuse la sediul Primăriei Municipiului Constanța, situat in Constanța, str. Cuza Vodă nr. 27 cu adresa de înaintare.

Art. 53. Autoritatea finanțatoare își rezervă dreptul de a face verificări, atât în perioada derulării contractului, cât și ulterior validării raportului final.

Art. 54. Contractele de finanțare vor prevedea, sub sancțiunea nulității, calitatea Curții de Conturi de a exercita controlul financiar asupra derulării activității sportive nonprofit finanțate din fondurile publice.

CAP. VII. SANCȚIUNI

Art. 55. în cazul rezilierii contractului de finanțare ca urmare a neîndeplinirii clauzelor contractuale esențiale, beneficiarul finanțării este obligat în termen de 15 zile să returneze ordonatorului principal de credite sumele primite cu titlu de finanțare, cu excepția sumelor care au fost deja utilizate pentru activitățile sportive desfășurate și justificate, cu care se reîntregesc creditele bugetare ale acestuia, în vederea finanțării altor programe și proiecte de interes public.

CAP. VIII. DISPOZIȚII FINALE

Art. 56. Orice comunicare, solicitare, informare, notificare în legătură cu procedura de selecție sau derularea contractelor de finanțare se va transmite de către solicitanții finanțării sub forma de document scris. Orice document scris trebuie înregistrat în momentul predării la Direcția de Organizare Evenimente, Culturale, Sportive și Sociale din cadrul Primăriei Municipiului Constanța.

Art. 57. Prezentul regulament se completează cu prevederile legale în vigoare.

Art.58. Prevederile regulamentului vor fi aplicate tuturor finanțărilor pentru activitatea sportivă acordate din bugetul local, începând cu anul bugetar 2019.

Art. 59. Anexele următoare fac parte integrantă din prezentul regulament:

Anexa 1 - formular de cerere de finanțare;

Anexa 2 - declarație persoane juridice;

Anexa 3 - bugetul de venituri și cheltuieli;

Anexa 4 - formular pentru raport evaluare intermediare și

Anexa 5 - declarația de imparțialitate a beneficiarului;

Anexa 6 - adresă de înaintare a raportului intermediar sau final;

Anexa 7 - declarație de imparțialitate a membrilor comisiei de evaluare și selecționare;

Anexa 8 - model curriculum vitae al responsabilului de proiect de sport;

Anexa 9 - categorii de cheltuieli eligibile și modul de justificare al cheltuielilor efectuate;

Anexa 10 - contract cadru

ANEXA LA

hclmnr.^^/2^S
Anexa nr. 1 la Regulament

CERERE DE FINANȚARE


ANEXA LA

HCLMNR^C) i


A. Solicitantul: structura sportivă...........

 • 1. Solicitant_____________________________________________________________

 • 1. Denumirea structură sportivă de drept ..................

 • 2. Prescurta rea

 • 3. Adresa: ....................

 • 4. Certificat de identitate sportivă:..............................................................

 • 5. Alte date de identificare: Telefon: ; Fax: .....................

E-mail:, Web: ...................................................................

 • 2.Date bancare

 • 1. Denumirea băncii:

 • 2. Numărul de cont:

 • 3. Titular:

Cod fiscal:

 • 3. Datele persoanei care are dreptul de a reprezenta solicitantul

 • 1. Numele complet: ...................................................................

 • 2. Telefon: .........................................; Fax: ..............................;

E-mail: ..................................................................................

 • 4. Responsabilul de proiect (dacă este diferit de persoana de la pct. 3)

 • 1. Numele complet: ...................................................................

 • 2. Telefon: .........................................; Fax: ..............................;

E-mail: ..................................................................................

 • 5. Descrierea activității, a resurselor și a obiectivelor solicitantului. Descriere a experienței în scrierea și managementul proiectelor

A. Date privind proiectul

 • 6. Titlul/Denumirea proiectului:

 • 7. Rezumatul proiectului (max. 20 de rânduri), structurat astfel:

 • - scopul și obiectivele

 • - grupuri tință, benficiari

 • - activitățile principale

 • - rezultatele estimate

 • 8. Detalierea scopului și a obiectivelor proiectului (max. 10 rânduri)

  ANEXA LA

  HCLMNRâ23

  9. Activități/acțiuni din cadrul proiectului:

  • 9.1.

  • 9.2.

  9.3...........

 • 10.1. Locul desfășurării proiectului (se va specifica dacă proiectul se desfășoară în totalitate pe raza administrativ-teritorială a județului Constanța)

 • 10.2. Locul/locurile de desfășurare a activitătilor/actiunilor din cadrul proiectului

 • 10.2.1.

10.2.2...............................

 • 11. Durata proiectului: de la..........................până la.............................

 • 12. Participanți (numărul și structura)

  • 12.1.

12.2..............

 • 13. Justificarea proiectului - rezultate scontate

 • 14. Echipa responsabilă în derularea proiectului ( numele și prenumele; funcția în cadrul clubului sportiv de drept privat; numărul de telefon):

  • 14.1. Coordonator...................................................................................

  • 14.2. Responsabil financiar..............................................................

  • 14.3. Responsabil cu probleme tehnice..............................................

  • 14.4. Alți membri, după caz: ......................................................................

 • 15. Costurile estimate ale proiectului (se vor detalia pe acțiuni/activități, categorii de cheltuieli și surse de finanțare), conform tabelului de mai jos:

  Nr. crt.

  Programul, proiectul, acțiunea/activitatea, categoriile de cheltuieli*)

  Valoarea totală

  I. 1.

  Programul Total: Proiectul

  1.1.

  Acțiunea/activitatea total: din care:

  1.2.

  Acțiunea/activitatea total: din care:

  1.3.

  Acțiunea/activitatea total: din care:

  1.4.

  Acțiunea/activitatea total: din care:

  1.5.

  Acțiunea/activitatea total: din care:

Notă: Sumele vor fi exprimate în lei (RON).

 • 16. Resurse umane și financiare ale clubului sportiv de drept privat, angrenate în realizarea acțiunilor/activităților din cadrul proiectului

 • 1. Resurse umane

  • 1.1.  Număr de personal salariat -total: ..., din care:

- antrenori: .................

 • 1.2.  Număr de secții pe ramură de sport: ..........

 • 1.3.  Număr de sportivi legitimați pe secții: ............


  ANEXA LA

  HCLM


 • 2. Resurse financiare

2.1. Venituri proprii estimate a se realiza în anul curent - total: ... lei (RON), din care:

 • - donații, sponsorizări: ...........................lei (RON)

 • -  venituri din activități economice (prestări de servicii, închirieri, reclamă,

publicitate etc.): .......................lei (RON)

cotizații, taxe, penalități etc.: ...... lei (RON)

alte venituri:.....................................................lei (RON)

 • 17. Ordinea de prioritate (în cazul în care ati aplicat mai multe proiecte vă rugăm să precizați ordinea importanței lor pentru dvs..)

Data:

Reprezentantul legal,

Numele și prenumele:

Semnătura:

Coordonatorul de proiect,

Numele și prenumele:

Semnătura:


Ștampila structurii sportive:ANEXALA HCLM NR.     Z-225

Anexa 2 la Regulament

DECLARAȚIE

Subsemnatul ........................................................, domiciliat în localitatea

...................................., str..................................................... nr..........., bl......, ap......., sectorul/județul................, codul poștal..................., posesor

al actului de identitate ............seria.........nr......., codul numeric personal

........................................, în calitate de reprezentant al structurii sportive de drept.........., declar pe propria răspundere următoarele:

 • 1. Nu mă aflu personal și nici persoana juridică pe care o reprezint nu se află, în nici una dintre următoarele situații:

 • a) în incapacitate de plată;

 • b) cu conturile blocate conform unei hotărâri judecătorești definitive;

 • c) nu am încălcat cu bună știință prevederile unui alt contract de finanțare din fonduri publice;

 • d) nu sunt vinovat de declarații false cu privire la situația economică;

 • e) nu sunt condamnat pentru: abuz de încredere, gestiune frauduloasă, înșelăciune, delapidare, dare sau luare de mită, mărturie mincinoasă, fals, uz de fals, deturnare de fonduri.

 • 2. Structura sportivă pe care o reprezint îndeplinește următoarele condiții:

 • a) este structură sportivă recunoscută în condițiile legii: CIS

nr................................... CIF nr.........................................;

 • b) este afiliată la federația sportivă națională de specialitate și/sau la asociația

pe ramură de sport a Municipiului București, dovada afilierii este...............................;

 • c) a depus situația financiară la data de 31 decembrie a anului precedent la organul fiscal competent;

 • d) nu are obligații de plată exigibile și nu este în litigiu cu autoritatea finanțatoare;

 • e) nu are obligații de plată exigibile privind impozitele și taxele către stat, precum și contribuțiile către asigurările sociale de stat;

 • f)  informațiile furnizate autorității finanțatoare în vederea obținerii finanțării sunt veridice;

 • g) nu se află în situația de nerespectare a dispozițiilor statutare, a actelor constitutive și a regulamentelor proprii;

 • h) nu face obiectul unei proceduri de dizolvare sau de lichidare și nu se află în stare de dizolvare ori de lichidare, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

 • i)  nu beneficiază de un alt contract de finanțare din fonduri publice pentru același proiect de la aceeași autoritate finanțatoare în cursul anului fiscal curent;

Cunoscând pedeapsa prevăzută de art. 326 din Codul penal pentru infracțiunea de fals în declarații, am verificat datele din prezenta declarație, care este completă și corectă.

Data: .............................

Structura sportivă ...........................................

Reprezentant legal .............................................

Semnătura,ANEXA LA

HCLM

Anexa 3 la Regulament


BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI


al structurii sportive..........................................................................

Proiectul ..........................................................................................

Perioada și locul desfășurării...............................................................


Nr. crt.

Denumire indicatori

TOTAL

Procent %

1.

Cheltuieli cu premiile, indemnizațiile, veniturile contractuale (CIM și CAS) ale participanților la activitatea sportivă, primele și indemnizațiile sportive, alte drepturi

2.

Cheltuieli privind plata arbitrilor, medicilor și a altor persoane

3.

Cheltuieli de transport

4.

Cheltuieli de cazare

5.

Cheltuieli de masă

6.

Cheltuieli privind alimentația de efort

7.

Cheltuieli privind asigurarea persoanelor, a materialelor și a echipamentului sportiv și a altor bunuri

8.

Cheltuieli pentru achiziționarea de materiale și echipament sportiv

9.

Cheltuieli medicale și pentru controlul doping

10.

Alte categorii de cheltuieli

Total


Președintele structurii sportive

Responsabilul financiar al structurii sportive

(numele,      prenumele      și

semnătura)

(numele, prenumele și semnătura)

Data ............................


Ștampila structurii sportive


ANEXA LA

HCLMNR.J^

Anexa nr. 4 la Regulament

Structura sportivă.................................

Nr. înregistrare...................................


RAPORT PENTRU RAPORTARE

intermediară/finală

Contract de finanțare activitate sportivă nr.................. încheiat  la data

................................. aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Primăriei Constanța nr......................................din data de............................

Beneficiar.........................

Adresa.........................

Telefon........................., fax.........................

Denumirea proiectului.................................................

Data înaintării raportului..............................................

 • I. Raport de activitate

1. Descrierea activităților desfășurate până la data întocmirii raportului:

 • 2. Realizarea activităților propuse:

  3. Rezultatele obținute:


  II. Raport financiar

  1. Date despre finanțare:

  Categoria de buget

  Contribuția Primăriei

  Execuție

  Diferența

  TOTAL:

  * Rubrica " Categoria de buget" va va fi completată în conformitate cu Anexa 1 la contractul de finanțare


  2. Anexăm în copie documentele justificative pentru cheltuielile efectuate pe capitole:

  Nr. crt.

  Furnizor

  Document

  Mijloc de plata

  Valoare

  1

  2

  3

  TOTAL


Beneficiar,

Reprezentant legal al solicitantului (nume, prenume, semnătură)

Responsabil financiar (nume, prenume, semnătură)

ANEXA LA

hclmnr.^^/^21

Anexa nr. 5 la Regulament

DECLARAȚIA DE IMPARȚIALITATE

Reprezintă conflict de interese orice situație care îl împiedică pe beneficiar în orice moment să acționeze în conformitate cu obiectivele autorității finanțatoare, precum și situația în care executarea obiectivă și imparțială a funcțiilor oricărei persoane implicate în implementarea proiectului poate fi compromisă din motive familiale, politice, economice sau orice alte interese comune cu o altă persoană.


Subsemnatul, ................................................. în     calitate de

...................................al .....................................................ca persoană cu drept de reprezentare a structurii sportive solicitantă, în ceea ce privește implementarea proiectului, mă oblig să iau toate măsurile preventive necesare pentru a evita orice conflict de interese, așa cum este acesta definit mai sus, și, de asemenea, mă oblig să informez autoritatea finanțatoare despre orice situație ce generează sau ar putea genera un asemenea conflict.

Structura sportivă................

Reprezentant legal...............................

Semnătura,

Data......................


ANEXA LA

HCLM NR^3_

nr.

Adresa de înaintare a raportului final sau intermediar

Către,

Primăria Municipiului Constanța

Alăturat vă înaintam raportul narativ și financiar privind proiectul înregistrat cu nr.....................................,  aprobat prin HCL nr...................din  data de

............................... având  titlul ...............................................care  a avut/are loc în perioada..................... în valoare de...............................

Data............

Reprezentant legal

Coordonator proiect Numele și prenumele


Numele și prenumele..............................

Semnătura..........................................

Semnătura

Ștampila structurii sportive

Anexa nr. 7 la Regulament

Declarație de imparțialitate


a membrilor comisiei de


ANEXA LA

HCLM


Subsemnatul....................................... dețin, ca membru al Comisiei de

analiză a proiectelor sportive depuse pentru finațarea a activităților sportive nonprofit de interes local, care pot primi finanțare de la bugetul local al Primăriei Municipiului Constanța, calitatea de evaluator al programelor/proiectelor înaintate comisiei.

Declar prin prezenta, că nici eu și nici soțul/soția, rudele sau afinii mei până la gradul al II-lea inclusiv nu avem nici un interes patrimonial sau nepatrimonial în legătura cu cererile de acordare a finanțării integrale sau parțiale a proiectelor/programelor sportive de interes public, înaintate Comisiei de analiză a structurilor sportive înființate ca persoane juridice fără scop patrimonial, care pot primi finanțare de la bugetul local al Primăriei Municipiului Constanța.

Confirm că, în situația în care aș descoperi, în cursul acțiunii de selecție și evaluare, că un astfel de interes există, voi declara imediat acest lucru și mă voi retrage din comisie.

Nume și prenume.............

Data

Semnătura.....................

Anexa nr. 8 la Regulament

CURRICULUM VITAE

ANEXA LA

HCLM NR&25


Rolul propus în proiect: coordonator proiect

 • 1. Nume: ..............................

 • 2. Prenume:..............................

S. Data nașterii:................

 • 4. Cetățenie:........................

 • 5. Stare civilă:.....................

 • 6.

Domiciliu:...............................................................

 • 7. C.I./B.I.: seria...............................nr..................

 • 8. CNP:.....................................................

 • 9. Telefon:.........................................

 • 10. Studii:............................................

  Instituția [ De la - până la ]

  Diploma obținută:

11. Limbi străine: Indicați competența lingvistică pe o scală de la 1 la 5 (1 -excelent; 5 - de bază)

Limba

Citit

Vorbit

Scris

 • 12. Membru în asociații profesionale: .....................................

 • 13. Alte abilități:........................................

 • 14. Funcția în prezent:.......................................

 • 15. Calificări cheie:.......................................

 • 16. Experiența specifică:..........................................

 • 17. Experiența profesională:...............................................

  Date de la - pana la

  Locația

  Instituția

  Poziția

  Descriere

18. Alte informații relevante:..............................................

Anexa 9 la Regulament

CATEGORII DE CHELTUIELI ELIGIBI


ȘI


MODUL DE JUSTIFICARE AL


ANEXA LA

JBCLMNR<^7 /2££3


 • I.    CHELTUIELI CU PREMIILE, INDEMNIZAȚIILE, VENITURILE SALARIALE (CIM și CAS) ALE PARTICIPANTILOR LA ACTIVITATEA SPORTIVĂ,. PRIMELE ȘI INDEMNIZAȚIILE SPORTIVE, ALTE DREPTURI

 • II.   CHELTUIELI DE TRANSPORT;

 • III.   CHELTUIELI DE CAZARE;

 • IV.   CHELTUIELI DE MASĂ;

 • V.   CHELTUIELI PRIVIND ALIMENTAȚIA DE EFORT;

 • VI.   CHELTUIELI PRIVIND PLATA ARBITRILOR, MEDICILOR ȘI A ALTOR PERSOANE;

 • VII.  CHELTUIELI PRIVIND ASIGURAREA PERSOANELOR, MATERIALELOR, A ECHIPAMENTULUI SPORTIV ȘI A ALTOR BUNURI;

 • VIII. CHELTUIELI PENTRU ACHIZIȚIONAREA DE MATERIALE SI ECHIPAMENT SPORTIV;

 • IX.   CHELTUIELI MEDICALE ȘI PENTRU CONTROLUL DOPING;

 • X.    ALTE CATEGORII DE CHELTUIELI (taxe de legitimare si transfer, prestări servicii de impresariat și reprezentare sportivă, altele):

Pentru organizarea, participarea, respectiv desfășurarea acțiunilor sportive reglementate de prezentele norme, Beneficiarii pot efectua, după caz, cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate și alocate prin contractul de finanțare, cheltuieli și pentru:

 • a) cheltuieli cu indemnizațiile și veniturile de natură salarială stabilite prin contractul de activitate sportivă sau contractul individual de muncă încheiate între structura sportivă și sportivi/membrii stafului tehnic (antrenori, preparatori fizici, medici, asistenți medicali, statisticieni, kinetoterapeuti, maseuri, cameramani, directori tehnici, alte persoane participante la procesul de pregătire și participare la competiții);

 • b) închiriere de locuințe pentru cazare sportivi și personal tehnic participant la acțiunile de pregătire și participare la competiții.

 • c) cheltuieli de transport ocazionate de prezentarea/sosirea și plecarea sportivilor precum și a membrilor stafului tehnic din localitatea/țara de domiciliu la locația stabilită pentru pregătire și retur, în conformitate cu prevederile contractului de activitate sportivă dintre părți;

 • d) servicii de închiriere de baze sportive, săli de conferință, spații, aparatură birotică și alte bunuri necesare organizării acțiunilor;

 • e) refacere după efort, recuperare și igienă personală, cum ar fi saună, masaj și altele asemenea;

 • f) asigurarea serviciilor medicale, a ordinii publice și a respectării normelor de pază și protecție contra incendiilor, la locul de desfășurare a acțiunilor sportive;

 • g) achiziționarea de panouri și materiale publicitare, materiale pentru pavoazare, rechizite și alte materiale consumabile, aranjamente florale;

 • h) cheltuieli de închiriere domenii website, întreținere și promovare a acțiunilor sportive în mediul online;

 • i)  taxe de înscriere și/sau de participare la acțiunile sportive, taxe de organizare a acțiunilor, în condițiile stabilite de organizatori, taxe de formare, legitimare și transfer;

 • j) obținerea vizelor de intrare în țările în care au loc acțiunile;

  ecifice unor țări sau lor; ANEXA LA HCLMNR.xS^ internaționale;


 • k) cheltuieli medicale pentru vaccinuri și medicamente sp localități, cheltuieli pentru asigurarea medicală a persoane

 • l)  activități culturale;

 • m) plata lectorilor și a translatorilor;

 • n) taxe de parcare și servicii de protocol la acțiunile sportive

 • o) comisioane și taxe bancare pentru obținerea valutei;

 • p) alte cheltuieli în limitele financiare stabilite prin HG nr. 1447/2007 privind aprobarea Normelor financiare pentru activitatea sportivă, cu modificările și completările ulterioare.

Pentru realizarea acțiunilor de cercetare, documentare, informare, promovare, consultanță în domeniul sportului, pentru formarea și perfecționarea personalului de specialitate, precum și a celorlalte acțiuni sportive, Beneficiarii, în limita prevederilor bugetare aprobate, mai pot efectua:

 • a) cheltuieli pentru studii de cercetare și documentare în domeniul educației fizice și sportului;

 • b) cheltuieli pentru procurarea de cărți și alte publicații cu profil sportiv;

 • c) cheltuieli pentru traducerea, tipărirea, multiplicarea și altele asemenea a materialelor de specialitate din domeniu;

 • d) cheltuieli pentru realizarea materialelor audiovideo metodice și de promovare a activității sportive;

 • e) cheltuieli pentru servicii de consultanță în domeniul sportului;

 • f) achiziții de licențe pentru software de bază și upgrade, servicii de programare și de întreținere pentru aplicații software în domeniul sportului;

 • g) cursuri de formare și perfecționare a specialiștilor;

  Nr crt

  Categorii de cheltuieli

  Documente justificative

  1

  cheltuieli cu premiile, indemnizațiile, veniturile contractuale (CIM și CAS) ale participanților la activitatea sportivă, primele și indemnizațiile sportive, alte drepturi

  • * pentru plata participanților la activitatea sportivă din cadrul structurii sportive:

  copii ale contractelor de activitate sportivă înregistrate la federația sportivă de specialitate însoțite de punctajele prin care s-au stabilit valorile acestor contracte;

  • - copii ale contractelor individuale de muncă cu dovada înregistrării acestora la ITM;

  • - copii ale legitimațiilor sportive vizate de federația de specialitate pe anul în curs ;

  • - stat de plată;

  • - plata viramentelor la bugetul de stat;

  • - registru de casă / extras de cont cu viza băncii;

  • * pentru cheltuielile cu indemnizații sportive, premii:

  • - referat de necesitate întocmit de antrenor/ expert sportiv și aprobat de președinte în care să fie specificat numărul de persoane pentru care se propune premierea/ indemnizația sportivă si valoarea brută totală (referat necesar chiar dacă acestea sunt specificate în contractele de activitate sportivă);

  • - lista cu persoanele propuse pentru premiere/ acordare indemnizații sportive și suma brută propusă pentru fiecare persoană în parte aprobata de președinte - anexă la referat;

  • - foaie de joc care atestă câștigarea meciului pentru

  care se solicită premierea / c oficiale - ale federațiilor de s premierii);

  • - stat de plată;

  • - plata viramentelor la bugetu cazul);

  registru de casă / extras de cor

  iplome sau clasamentele îpecralitate (în cazul------

  ANEXA LA

  HCLMNR.cZ?*) de stat (dacă este

  it cu viza băncii

  2

  Cheltuieli privind plata arbitrilor, medicilor și a altor persoane

  * pentru plata participanților la activitatea sportivă delegați de către federația sportivă de specialitate/ asociația județeană pe ramura de sport/ DJST:

  • - delegația (unde este cazul);

  • - factura fiscală și dovada plății (unde este cazul);

  • - dovada plății (ordin de plată, bon fiscal sau chitanță);

  • - baremul de arbitraj din regulamentul al federației sportive de specialitate;

  • - ștat de plată;

  • - plata viramentelor la bugetul de stat;

  • - copie a foii de joc care dovedește participarea acestuia

  la acțiunea sportivă;

  • - registru de casă / extras de cont cu viza băncii;

  3

  Cheltuieli         de

  transport

  • - referat justificativ privind necesitatea efectuării deplasării în cadrul proiectului întocmit de antrenor/ expert sportiv și aprobat de președinte în care să fie specificat numărul de persoane care vor face deplasarea si valoarea brută totală;

  • - lista cu persoanele care vor face deplasarea - anexă la referat;

  • - biletele de tren sau de avion;

  • - factura fiscală, bonuri fiscale sau chitanțe fiscale și foaie de parcurs, în cazul deplasării cu mijloace de transport auto închiriate (microbuz, autocar, autoturism);

  • - tabel cuprinzând participanții care au beneficiat de contravaloarea cheltuielilor de transport (cu semnătura președintelui și ștampila organizației);

  • - în cazul deplasării cu mijloace de transport proprii: foaie de parcurs, bonuri fiscale;

  • - dovada plății;

  • - registru de casă / extras de cont cu viza băncii;

  * pentru decontarea cheltuielilor de transport ocazionate de prezentarea/ sosirea și plecarea, sportivilor, precum și a membrilor staffului tehnic din localitatea/ țara de domiciliu la locația stabilită pentru pregătire și retur, în conformitate cu prevederile contractului de activitate sportivă dintre părți:

  • - copie a contractului de activitate sportivă;

  • - biletele de tren sau de avion;

  • - factura fiscală, bonuri fiscale sau chitanțe fiscale în cazul deplasării cu mijloace de transport auto închiriate (microbuz, autocar, autoturism);

  • - în cazul deplasării cu mijloace de transport proprii: foaie de parcurs, bonuri fiscale;

  • - dovada plății;

  • - registru de casă / extras de cont cu viza băncii;

  4

  Cheltuieli de cazare

  • - referat justificativ privind necesitatea cazării în cadrul proiectului întocmit de antrenor/ expert sportiv și aprobat de președinte în care să fie specificat numărul de persoane care vor beneficia de cazare si valoarea brută totală;

  • - lista cu persoanele care vor beneficia de cazare -anexă la referat;

  • -  factura fiscală (detaliat: nr. de persoane x nr. de zile x valoarea/ zi/ persoană = valoare totală), semnată și ștampilată de unitatea prestatoare;

  • - diagrama de cazare semnată și

  unitatea prestatoare;                „

  • - dovada olătii:           HCLMNR.^J_/^5

  • - registru de casă / extras de cont cu viza băncii.

  * pentru decontarea cheltuielilor privind închirierea de locuințe pentru cazarea sportivilor și a personalului tehnic participant la acțiunile de pregătire și participare la competiții, la prețul pieței libere:

  • - copie contract de închiriere (înregistrat la ANAF unde este cazul) și copie după contractul de proprietate;

  • - factura fiscală detaliată în cazul în care locatorul este societate;

  • - dovada plății (ordin de plată, bon fiscal sau chitanță);

  • - registru de casă / extras de cont cu viza băncii.

  5

  Cheltuieli de masă

  • - referat justificativ privind necesitatea acordării meselor în cadrul proiectului întocmit de antrenor/ expert sportiv și aprobat de președinte în care să fie specificat numărul de persoane care vor beneficia de masă si valoarea brută totală;

  • - lista cu persoanele care vor beneficia de masă -anexă la referat;

  • -  factura fiscală (detaliat: nr. de persoane x nr. de zile x valoarea/ zi/ persoană = valoare totală), semnată și ștampilată de unitatea prestatoare;

  • - pontaj de masă detaliat pe zile, persoane, mese servite, semnat și ștampilat de către club și unitatea prestatoare;

  • - dovada plății (ordin de plată sau chitanță);

  • - registru de casă / extras de cont cu viza băncii.

  * pentru decontarea cheltuielilor cu masa servită pentru sportivii/ antrenorii/ ceilalți membrii ai colectivelor tehnice din cadrul structurii sportive care nu au domiciliul în Constanța:

  • - copie contract de prestări servicii;

  • - factura fiscală detaliată;

  • - pontaj de masă detaliat pe zile, persoane, mese servite, semnat și ștampilat de către club și unitatea prestatoare;

  • - dovada plății (ordin de plată, bon fiscal sau chitanță);

  • - registru de casă / extras de cont cu viza băncii.

  6

  Cheltuieli privind alimentația de efort

  * pot beneficia de alimentație de efort - în alimente -sportivii legitimați din cadrul clubului sportiv, la toate categoriile de vârstă - până la 600 lei lunar/ persoană. Criteriile de acordare se stabilesc de către clubul sportiv, în raport cu performanțele realizate de sportiv

  și cu obiectivele asumate de acesta. Pe perioada acțiunilor de pregătire sportivă la care se alocă cheltuieli de masă pentru minimum două mese pe zi nu se acordă alimentație de efort.

  • - referat justificativ privind necesitatea acordării alimentației de efort în întocmit de antrenor/ expert sportiv și aprobat de președinte în care să fie specificat numărul de persoane care vor beneficia de alimentație de efort si valoarea brută totală;

  • - lista cu persoanele propuse pentru a beneficia de

  la referat;                      ANEXA LA <

  - factura fiscală detaliată;      HCLM            1

  • - proces verbal de predare - prrnTire“ai alimentelor;

  • - dovada plății (ordin de plată, bon fiscal sau chitanță);

  • - registru de casă/ extras de cont cu viza băncii.

  7

  Cheltuieli privind asigurarea persoanelor, a materialelor și a echipamentului sportiv și a altor bunuri

  • - referat justificativ privind necesitatea asigurării persoanelor, materialelor, etc., în care să fie specificată perioada și valoarea brută totală estimată, întocmit de antrenor/ expert sportiv și aprobat de președinte;

  • - copie contract de asigurare;

  • - factura fiscală/ polița de asigurare;

  • - tabel cu persoanele asigurate/ materialele/ echipamentul sportiv sau alte bunuri asigurate semnat și ștampilat de către club și firma de asigurare;

  • - dovada plății (ordin de plată, bon fiscal sau chitanță);

  • - registru de casă / extras de cont cu viza băncii.

  8

  Cheltuieli pentru achiziționarea de materiale și echipament sportiv

  • - referat justificativ privind necesitatea achiziționării echipamentului detaliat pe produse, număr de bucăți, valoarea pe bucată, valoarea brută totală estimată întocmit de antrenor/ expert sportiv și aprobat de președinte;

  • - lista cu persoanele care vor beneficia de echipamentul sportiv (unde este cazul) - anexă la referat;

  • - copie contract de vânzare cumpărare (dacă există);

  • -  factura fiscală (detaliată: produse x număr de bucăți x valoarea pe bucată, valoare totală), semnată și ștampilată de unitatea prestatoare;

  • - dovada plății (ordin de plată, bon fiscal sau chitanță);

  • - registru de casă / extras de cont cu viza băncii;

  • - proces verbal de predare primire a echipamentului sportiv detaliat: nume și prenume, funcția, echipamentul primit, semnătura de primire;

  • - nota de recepție și bon de consum.

  9

  Cheltuieli medicale și pentru controlul doping

  • - referat justificativ privind necesitatea efectuării acestor cheltuieli întocmit de antrenor/ expert sportiv, vizat de medic/ kinetoterapeut (după caz) și aprobat de președinte;

  • - copii ale recomandărilor medicale, internări, rețete medicale, etc.,(dacă există);

  • - copie contract (dacă există);

  • - factura fiscală detaliată;

  • - dovada plății (ordin de plată, bon fiscal sau chitanță);

  • - nota de recepție și bon de consum (dacă este cazul);

  • - registru de casă / extras de cont cu viza băncii.

  10

  Alte categorii de cheltuieli

  • - referat justificativ privind necesitatea efectuării acestor cheltuieli întocmit de antrenor/ expert sportiv și aprobat de președinte;

  • - copie contract (unde este cazul);

  • - factura fiscală detaliată (unde este cazul) sau însoțită de o anexă care detaliază serviciul achiziționat semnată și ștampilată de unitatea emitentă și aprobată de structura sportivă;

  • - dovada plății (ordin de plată, bon fiscal sau chitanță);

  • - registru de casă / extras de cont cu viza băncii;

  • - nota de recepție și bon de consum (dacă este cazul);

  - proces verbal de predare primire-fdncă^^^

hclmnr.^2/^3

*Vor fi luate în considerare ca fiind eligibile cheltuielile care au fost efectuate conform prevederilor:

 • - H.G. 1447/2007 privind aprobarea normelor financiare pentru activitatea sportivă, cu modificările și completările ulterioare,

 • - Ordinului nr. 664/2018 privind finanțarea din fonduri publice a proiectelor și programelor sportive, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Legii nr. 69/2000 a educației fizice și sportului, actualizată cu modificările și completările ulterioare.


Anexa 10 la Regulament

CONTRACT-CADRU

privind finanțarea acțiunilor/activităților din cadrul programului.................................în anul............

A1 Se va menționa proiectul/programul în cadrul căruia se regăsesc acțiunile/activitățile finanțate.

ANEXA LA

HCLMNR.^9


Capitolul I

Părțile

Instituția finanțatoare ............................., cu sediul în .................., str.

................... nr....., județul/sectorul ..................., codul fiscal ............................,   cont ....................., deschis la ..........................., reprezentată prin.............................................., în calitate de.......................

și ............................., în calitate de .........................., denumită în continuare

instituția finanțatoare, și

structura sportivă ................, cu sediul în localitatea ............................, str.

.............. nr........, județul/sectorul ..................,  telefon ...............,  cont ...................., deschis la ..................., certificat de identitate sportivă nr. .............., reprezentată prin ...................., în calitate de ..............., și ..........................., în calitate de ................, denumită în continuare structură sportivă,

în baza dispozițiilor Legii educației fizice și sportului nr. 69/2000, cu modificările și completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr. 884/2001 pentru aprobarea Regulamentului de punere în aplicare a dispozițiilor Legii educației fizice și sportului nr. 69/2000 și ale Ordinului ministrului tineretului și sportului nr. 664/2018 privind finanțarea din fonduri publice a proiectelor și programelor sportive, au convenit încheierea prezentului contract.

Capitolul II

Obiectul și valoarea contractului

Articolul 1

Obiectul prezentului contract îl constituie finanțarea proiectului/programului, respectiv a acțiunilor/activităților din cadrul proiectului/programului sportiv ...................................., prevăzute în anexa nr. 1.

Articolul 2

Instituția finanțatoare repartizează structurii sportive suma de .................................... lei, pentru finanțarea acțiunilor/activităților prevăzute la art. 1.

Capitolul III

Durata contractului

Articolul 3

Prezentul contract intră în vigoare la data semnării lui de către părți și este valabil până la data de....................

Capitolul IV

Drepturile și obligațiile părților

Articolul 4

Structura sportivă are următoarele drepturi și obligații:

 • a) să utilizeze suma prevăzută la art. 2 exclusiv pentru finanțarea cheltuielilor aferente acțiunilor/activităților prevăzute în anexa nr. 1, potrivit destinației stabilite prin contract în anexa nr. 2 și în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare;

 • b) să realizeze acțiunile/activitățile prevăzute la art. 1, obiectivele și indicatorii prevăzuți în anexa nr. 3;

 • c) să promoveze denumirea instituției finanțatoare în cadrul acțiunilor/activităților finanțate prin modalitățile convenite între părți;

 • d) să permită persoanelor delegate de instituția finanțatoare să efectueze controlul privind modul de utilizare a fondurilor prevăzute la art. 2;

 • e)  atribuirea finanțării nu trebuie însoțită de o contribuție din partea beneficiarului;

 • f)  să întocmească și să transmită instituției finanțatoare, în termen de

.................. zile  calendaristice de la data încheierii acțiunilor/activităților, următoarele documente:

 • - raport privind realizarea obiectivului/obiectivelor, după caz, și a indicatorilor prevăzuți în contract;

 • - raport financiar însoțit de documentele justificative de cheltuieli;

 • g) să restituie, în situația nerespectării dispozițiilor legale și a prevederilor prezentului contract, în termen de 15 zile de la data comunicării somației de plată din partea organului de control, sumele primite, precum și penalitățile aferente acestora, calculate potrivit dispozițiilor legale în vigoare;

 • h) să respecte prevederile actului constitutiv și ale statutului propriu, precum și statutul și regulamentele federației sportive naționale la care este afiliată;

 • i) să promoveze spiritul de fairplay, să întreprindă măsurile necesare pentru prevenirea și combaterea violenței și dopajului în cadrul acțiunilor/activităților finanțate potrivit prezentului contract.

  ANEXA LA

  : HCT M NR             }


Articolul 5

Instituția finanțatoare are următoarele drepturi și obligații

 • a) să supravegheze și să controleze modul de utilizare a sumei repartizate, precum și modul de respectare a dispozițiilor legale;

 • b) să plătească suma prevăzută la art. 2, astfel:

 • - în avans, ......................, din valoarea contractului/acțiunii/ activității, după

caz;

zile calendaristice de la prezentarea documentelor prevăzute


 • - în termen de la art. 4 lit. f);

 • c) în cazul în care structura sportivă nu respectă prevederile prezentului contract, instituția finanțatoare are dreptul de a solicita restituirea sumelor acordate, precum și sistarea virării sau diminuarea sumei repartizate, după caz.

Capitolul V

Răspunderea contractuală

Articolul 6

 • (1) Pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligațiilor asumate prin prezentul contract, partea în culpă răspunde în condițiile prezentului contract și ale dispozițiilor legale în vigoare.

 • (2) Pentru nedepunerea în termenul convenit prin prezentul contract a

documentelor prevăzute la art. 4 lit. f), instituțiile finanțatoare au dreptul să perceapă penalități de întârziere de ..........% pentru fiecare zi de întârziere,

calculate la valoarea avansului acordat sau la suma datorată, după caz.

Articolul 7

Forța majoră exonerează de răspundere partea care o invocă, în condițiile legii. Capitolul VI

Litigii

Articolul 8

Divergențele care pot apărea între părți pe parcursul derulării prezentului contract vor face obiectul unei concilieri pe cale amiabilă. în situația în care aceasta nu s-a realizat, partea nemulțumită se poate adresa instanței de judecată competente, în condițiile legii.

ANEXA LA

HCLMNrJ?^ I


Capitolul VII Dispoziții finale Articolul 9

Regimul de gestionare a sumelor repartizate de instituția finanțatoare și controlul financiar se realizează în condițiile legii. Angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor efectuate de structura sportivă în baza prezentului contract se fac potrivit normelor privind finanțele publice.

Articolul 10

Prevederile prezentului contract au putere deplină pentru părți și se constituie în norme cu caracter tehnic, financiar și administrativ.

Articolul 11

Modificarea clauzelor prezentului contract se face cu acordul părților numai pentru acțiuni viitoare și se consemnează într-un act adițional.

Articolul 12

Anexele nr. 1, 2 și 3 fac parte integrantă din prezentul contract.

Articolul 13

Prezentul contract se încheie în 3 exemplare, dintre care două exemplare pentru instituția finanțatoare și un exemplar pentru structura sportivă.

Instituția finanțatoare


Conducătorul instituției,

Compartimentul financiar-contabil

Compartimentul de specialitate/Compartimentul juridic

Structura sportivă (reprezentanți legali)

Anexa nr. 1 la contractul-cadru

Structura sportivă...........................

Acțiunile/Activitățile din cadrul proiectului/programului..............................


Nr. crt.

Denumirea acțiunii/activității

Locul     de

desfășurare

Perioada acțiunii

Nr.      de

participanți

Costul acțiunii

Alte mențiuni

Reprezentanți legali:


(numele, prenumele, funcția, semnătura și ștampila structurii sportive)

Anexa nr. 2Ia contractul-cadru

Structura sportivă ..;.........................

Bugetul acțiunii/activității din cadrul


ANEXA LA hclmnrX^ proiectului/programului


Nr. crt.

Acțiunea/Activitatea/Categoriile      de

cheltuieli

Valoarea totală

din care

din fonduri publice

din venituri proprii ale structurii sportive

1

Acți unea/Acti v i ta tea

total ..............................................,   din

care: a)Al

........................... b)Al

...................Exemplu:

a) cazare: 10 persoane x 50 lei/zi x 5 zile = 2.500 lei

Acți u nea/Acti vitatea

total............................................, din care:

a)

b)

TOTAL

A1 Categorii de cheltuieli. Reprezentanți legali:


(numele, prenumele, funcția, semnătura și ștampila structurii sportive)


Anexa nr. 3 la contractul-cadru

Structura sportivă............................

Scopul, obiectivele și indicatorii de evaluare ai proiectului/programului A.Scopul:


 • B. Obiective:

Obiectivul general: ....................................................................

Obiective specifice: ...................................................................

 • C. Indicatori

CI.Indicatori de eficiență (denumire, unitate de măsură):

 • a) ..............................................................................................

 • b) .............................................................................................


ANEXA LA

................................................................................................HCLMNR^^ /2^S

C2.Indicatori fizici (denumire, unitate de măsură):                     '---

 • a) ...............................................................................................

 • b) .............................................................................................

C3.Indicatori de rezultat (denumire, unitate de măsură):

 • a) .............................................................................................

 • b) ..............................................................................................

Reprezentanți legali: (numele, prenumele, funcția, semnătura și ștampila structurii sportive)

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

M l 'CO


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR,

MARCELA ENAC-HE