Hotărârea nr. 228/2019

HOTARARE DE CONSILIU PENTRU MODIFICAREA HCL NR. 73/2017 PRIVIND APROBAREA CONDIȚIILOR ȘI CRITERIILOR DE ACORDARE A AJUTOARELOR DE URGENȚĂ DE LA BUGETUL LOCAL


^ONSTA/Vr^ ROMÂNIA

judeTul constanța


HOTĂRÂRE


pentru modificarea HCL nr. 73/2017 privind aprobarea condițiilor și criteriilor de acordare a ajutoarelor de urgență de la bugetul local

Consiliul local al municipiului Constanța, întrunit în ședință ordinară din data de 25'OQ.         .


Luând în dezbatere expunerea de motive înregistrată sub nr. 114866/12.06.2019 a domnului primar Decebal Făgădău, raportul Comisiei de specialitate nr. 1 pentru prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța, raportul Comisiei de specialitate nr. 3 pentru servicii publice, comerț, turism și agrement, raportul Comisiei de specialitate nr.4 pentru activități științifice, învățământ, sănătate, cultură, sport, culte și protecție socială, cel al Comisiei de specialitate nr. 5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului și raportul Direcției generale de asistență socială Constanța nr. 32753/12.06.2019;

Având în vedere prevederile art. 47 alin. (1) din Constituția României și ale art. 15 din Legea nr. 292/2011 a asistenței sociale, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând cont de prevederile art. 28, alin. (2) și alin. (4) din Legea nr. 416/2001, privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 41 și art. 43 din H.G. nr. 50/2011 pentru aprobarea Normelor metologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat;

Luând în considerare prevederile Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările și completările ulterioare și ale Legii nr. 47/2019 a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2019, prin care s-a stabilit majorarea cuantumului ajutorului de deces;

Văzând prevederile art. 17 alin. (2) din Legea nr. 102/2014 privind cimitirele, crematoriile umane și serviciile funerare, ale Hotărârii Guvernului nr. 741/2016 pentru aprobarea Normelor tehnice și sanitare privind serviciile funerare, înhumarea, incinerarea, transportul, deshumarea și reînhumarea cadavrelor umane, cimitirele, crematoriile umane, precum și criteriile profesionale pe care trebuie să le îndeplinească prestatorii de servicii funerare și niveluljondului de garantare;

în temeiul prevederilor art. 36, alin. (6) lit. a), pct. 2 și art. 115 alin. 1) lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l-Se aprobă modificarea HCL nr. 73/2017, prin adăugarea la art. 1 a literei g) al cărui cuprins va fi următorul:

"g) în cazul decesului persoanelor neidentificate și a deceselor cauzate de moarte violentă/suspectă fără aparținători legali sau în cazul în care persoana obligată sa se ocupe de înhumare, se găsește într-un loc necunoscut ori nu își îndeplinește obligația, cheltuielile ocazionate cu serviciile funerare de înhumare se vor deconta, conform dispoziției primarului și facturii emise pentru pachetul minim de servicii (preluare decedat, săpat grapa, cruce, transport, manipulare, sicriu și accesorii), precum și a facturilor emise de unitățile spitalicești și de medicină legală (autopsie și îmbălsămare)."

Art.2-Se aprobă modificarea art. 5 din HCL nr. 73/2017, astfel: „Ajutorul de urgență acordat în conformitate cu prevederile art.l, lit. c) nu poate depăși suma de 3.000 lei. Ajutorul de urgență acordat în conformitate cu prevederile art.l, lit. f) nu poate depăși suma de 20.000 lei. Ajutorul de urgență acordat în conformitate cu prevederile art. 1, litera b) nu poate depăși suma de 700 lei/lună, pentru o perioadă cuprinsă între 3-6 luni. Ajutorul de urgență acordat în conformitate cu prevederile art. 1, literele a), d) și e) nu poate depăși suma de 4.500 lei.

Art.3. Celelalte dispoziții ale HCL nr. 73/2017 rămân neschimbate.

Art.4. Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre Direcției generale de asistență socială Constanța, în vederea aducerii la îndeplinire și Instituției prefectului județului Constanța, spre știință.

Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel:

XQ pentru, '        împotrivă, 1         abțineri.

La data adoptării sunt în funcție             consilieri din 27 membri.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR


MARCELA ENACHE


CONSTANȚA NR.aag/