Hotărârea nr. 227/2019

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA ACHIZIȚIONĂRII DE CĂTRE RATC CONSTANȚA A SERVICIILOR JURIDICE DE CONSULTANȚĂ, DE ASISTENȚĂ ȘI/SAU DE REPREZENTARE


ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE privind aprobarea achiziționării de către Regia Autonomă Transport în Comun Constanța a serviciilor juridice de consultanță, de asistență și/sau de reprezentare

Consiliul local al municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data

de


Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului primar Decebal Făgădău, înregistrată sub nr. 116741 /14.06.2019,

Văzând referatul nr. 7777/13.06.2019 al Regiei Autonome Transport în Comun Constanța, înregistrat la Primăria municipiului Constanța sub nr. 116767/14.06.2019, raportul Comisiei de specialitate nr. 1 de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța, raportul Comisiei de specialitate nr. 5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului și raportul Comisiei de specialitate nr. 3 pentru servicii publice, comerț, turism și agrement, precum și Hotărârea nr. 38/04.06.2019 a Consiliului de administrație al R.A.T.C. Constanța;

Având în vedere prevederile art. 1 alin. 2 lit. b al Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 26/06.06.2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice și întărirea disciplinei financiare și de modificare și completare a unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare, precum și actele constitutive ale regiei, respectiv Decizia prefecturii județului Constanța nr. 729/28.12.1990 privind înființarea regiei și HCL nr. 333/1996 privind preluarea R.A.T.C. Constanța de sub autoritatea Consiliului Județean Constanța sub autoritatea Consiliului local al municipiului Constanța;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (3) lit. c), alin. (9) și art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 Se aprobă achiziționarea de către Regia Autonomă Transport în Comun Constanța a serviciilor juridice de consultanță, de asistență și/sau de reprezentare, în condițiile legii.

Art. 2 Se mandatează Consiliul de administrație al Regiei Autonome Transport în Comun Constanța să aprobe și să negocieze contractele de servicii juridice de consultanță, de asistență și/sau de reprezentare.

Art. 3 Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre Direcției financiare din cadrul Primăriei municipiului Constanța, Direcției administrație publică locală, Regiei Autonome Transport în Comun Constanța în vederea aducerii la îndeplinire și, spre știință, Instituției prefectului județului Constanța.

Prezența hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel:       pentru,

împotrivă, \\ abțineri.

La data adoptării sunt în funcție ^--1" consilieri din 27 membri.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,                         CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR,

MARCELA ENACHE