Hotărârea nr. 226/2019

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI DE VENITURI ȘI CHELTUIELI AL RAEDPP CONSTANȚA PE ANUL 2019


ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al

Regiei Autonome "Exploatarea Domeniului Public și Privat" Constanța

Consiliul lopal al municipiului Constanța întrunit în ședința ordinară din data de

Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului primar Decebal Făgădău înregistrată sub nr. 117373/18.06.2019, raportul Comisiei de specialitate nr. 1 de studii, prognoze economico - sociale, buget finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța, al Comisiei de specialitate nr. 3 pentru servicii publice, comerț, turism și agrement, al Comisiei de specialitate nr. 5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului precum și referatul nr. 9098/13.06.2019 al conducerii Regiei Autonome „Exploatarea Domeniului Public și Privat" Constanța,

Având în vedere Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare, OG nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice și Ordinul nr. 3145/2017 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia, respectiv anexa nr.6, alin.IV, emis de Ministerul Finanțelor Publice, a HCL nr. 183/30.05.2019 privind rectificarea bugetului local pe anul 2019;

în temeiul prevederilor art. 36, alin.2, lit.b, alin.3, lit. c și art.115, alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală republicată ;

HOTĂRĂȘTE:

ART. 1 Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al RAEDPP Constanța pe anul 2019, anexele nr.l și nr.4, astfel:

Anexa nr. 1

Cap.VIII : se suplimentează sursele de finanțare a investițiilor pentru anul 2019, cu suma de 1.121 mii lei, de la 29.615 mii lei la 30.736 mii, pentru continuarea programului de reabilitare imobile (proiectare și execuție);

Cap. IX : se suplimentează cheltuielile pentru investiții cu suma de 1.121 mii lei, de la 29.615 mii lei la 30.736 mii lei, pentru continuarea programului de reabilitare imobile (proiectare și execuție).

Anexa nr. 4 va avea următoarea structură :

- surse pentru investiții total, din care :

30.736 mii lei

de la bugetul local :

30.386 mii lei

- cheltuielile pentru investiții au fost dimensionate în funcție de obiectivele de investiții necesare a fi realizate și prevăzute în bugetul Consiliului local al municipiului Constanța, fiind structurate astfel:

- cheltuieli totale : din care :

30.736 mii lei

  • - bilete la ordin scadente

  • - reabilitare imobile

  • - investiții proprii

29.265 mii lei

1.121 mii lei

350 mii lei

ART. 2 Anexele nr. 2, 3 și nr.5, nu se modifică.

ART. 3 Anexele nr.l, nr.2, nr.3, nr.4 și nr.5 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART. 4 Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre Regiei Autonome „Exploatarea Domeniului Public și Privat" Constanța și Direcției financiare, în vederea aducerii la îndeplinire și spre știință Instituției prefectului județului Constanța.

Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel: JLk pentru, împotrivă, —' abțineri.              n .

La data adoptării sunt în funcție       consilieri din 27 membri.


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR


MARCELA ENACH-EANEXA nr. 1: BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI pe anul2019

ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA

MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL

ANEXA V

HCLM NR.


BUGETUL DE VENITURI Șl CHELTUIELI pe anul 2019

- mii lei -

INDICATORI

Nr. rd.

Realizat/ Preliminat an precedent 2018

Propuneri an curent

2019

%

Estimări an

2020

Estimări an

2021

%

9 = 7/5

10 = 8/7

0

1

2

3

4

5

6 = 5/4

7

8

9

10

I.

VENITURI TOTALE

1

14976

20053

133.90

20,053

20,053

100

100

1

Venituri totale din exploatare, din care:

2

14975

20052

133.90

20,052

20,052

100

100

a)

subvenții, cf. prevederilo r legale în vinnarp

3

3082

7502

243.41

7,502

7,502

100

100

b)

transferuri, cf.

prevederilo r legale în vinnarp

4

0

0

2

Venituri financiare

5

1

1

100.00

1

1

100

100

3

Venituri extraordinare

6

0

0

II

CHELTUIELI TOTALE (Rd.7 = Rd.8 + Rd.20+Rd. 21)

7

14838

20003

134.81

20,003

20,003

100

100

1

Cheltuieli de exploatare, din care:

8

14838

20003

134.81

20,003

20,003

100

100

A.

cheltuieli cu bunuri și servicii

9

6163

10167

164.97

10,167

10,167

100

100

B.

cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate

10

1499

1950

130.09

1,950

1,950

100

100

C.

cheltuieli cu personalul, din care:

11

6906

7536

109.12

7,536

7,536

100

100

CO

Cheltuieli

12

5891

6430

109.15

6,430

6,430

100

100

ANEXA LA

HCLM NR.M-9...A1J

CI

ch. cu salariile

13

5407

5900

109.12

5,900

5,900

100

100

C2

bonusuri

14

484

530

109.50

530

530

100

100

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

15

0

0

cheltuieli cu plăți compensat orii aferente disponibiliz arilor de

16

0

0

C4

Cheltuieli aferente contractulu i de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete

17

873

951

108.93

951

951

100

100

C5

Cheltuieli cu con tri buți i 1 e datorate de angajator

18

142

155

109.15

155

155

100

100

D.

alte cheltuieli de exploatare

19

270

350

129.63

350

350

100

100

2

Cheltuieli financiare

20

0

0

3

Cheltuieli extraordinare

21

0

0

III

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

22

138

50

36.23

50

50

100

100

IV

IMPOZIT PE PROFIT

23

38

8

21.05

8

8

100

100

ANEXA LA ,.j

HCLMNR.-2a£ /X\Ș

V

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT din rare1

24

100

42

42.00

42

42

100

100

1

Rezerve legale

25

0

0

2

Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lene

26

0

0

3

Acoperirea pierderilor contabile din anii Drecedenti

27

0

0

4

Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor

28

0

0

5

Alte repartizări prevăzute de leqe

29

0

0

6

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29

30

100

42

42.00

42

42

100

100

7

Participarea salariaților Ia profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință

31

10

4

40.00

4

4

100

100

8

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:

32

50

a)

- dividende cuvenite buqetului de stat

33

b)

- dividende cuvenite buqetului local

33a

c)

- dividende cuvenite altor acționari

34

9

Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare

35

40

VI

VENITURI DIN

FONDURI EUROPENE

36

VII

CHELTUIELI ELIGIBILE

DIN FONDURI '

EUROPENE, din care:

37

a)

cheltuieli materiale

38

b)

cheltuieli cu salariile

39

c)

cheltuieli privind prestările de servicii

40

d)

cheltuieli cu reclama și publicitate

41

e)

alte cheltuieli

42

VIII

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:

43

7557

1

Alocații da la buget

44

7557

alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori

45

7262

29265

402.99

IX

CHELTUIELI PENTRU

INVESTIȚII

46

7557

30736

406.72

X

DATE DE

FUNDAMENTARE

47

1

Nr. de personal prognozat la finele anului

48

145

145

100.00

2

Nr. mediu de salariați total

49

117

125

106.84

3

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială*1

50

4196

4287

102.16

4

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salariată, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat”’

51

3851

3933

102.13

5

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)

52

128

160

125.00

6

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat

53

128

139

108.59

1,507

0

5.15

0

ANEXA LA clmnr.JaC

1,507

0

4.90

0

H

0

0

145

145

100

100

125

125

100

100

4,287

4,287

100

100

3,933

3,933

100

100

160

160

100

100

139

139

100

100

7

Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)

54

8

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.l)xl000

55

991

9

Plăți restante

56

10

Creanțe restante

57

1058

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

0

0

H

998

100.71

998

998

100

100

0

0

1058

100.00

1,058

1,058

100

100CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR

MARCELA ENACH^


ANEXA nr. 2: Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venitul și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora

ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL

ANEXA

HCLM NR.^Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venitul și cheltuieli si repartizarea pe trimestre a acestora

- mii lei -

INDICATORI

Nr. rd.

Realizat an

2017

Prevederi an precedent 2018

Propuneri an curent 2019

%

7 = 6/5

%

8 = 5/3 a

Aprobat

Preliminat

din care:

conform HG/Ordin comun

conform Hotărârii

CA

Trim I

Trim II

Trim III

An

0

1

2

3

3a

4

4a

5

6a

6b

6c

6

7

8

I.

VENITURI TOTALE

1

14,664

0

14,848

14,976

3,651

7,947

14,087

20,053

134

102

1

Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd. 12+Rd. 13+Rd.l4), din care:

2

14,663

0

14,847

14,975

3,651

7,947

14,087

20,052

134

102

a)

din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.

7), din care:

3

8,640

0

8,700

8,800

1,970

4,037

6,167

8,800

100

102

al)

din vânzarea produselor

4

a2)

din servicii prestate

5

a3)

din redevențe si chirii

6

8,530

8,610

8,722

1963

4013

6113

8722

100

102

a4)

alte venituri

7

110

90

78

7

24

54

78

100

71

b)

din vânzarea mărfurilor

8

C)

din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.lO+Rd.ll), din ca re-

9

3,223

3,497

cl

subvenții, cf. prevederilo r legale în vinoare

10

3,223

3,497

c2

transferuri, cf.

prevederilo r legale în vinnarp

11

d)

din producția de imobilizări

12

e)

venituri aferente costului producției în curs de execuție

13

f)

alte venituri din exploata re

(Rd.l5 + Rd.l6+Rd,19+ Rd.20+ Rd.21), din

-Cate:

14

2,800

0

2,650

fl)

din amenzi și penalități

15

600

350

f2)

din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.l8+Rd .19), din

16

- active corporale

17

- active necorporal £

18

HCL'

ANEXA LA

•4 nrA2-C M

3,082

798

2160

5280

7502

243

96

3,082

798

2160

5280

7502

243

96

3,093

883

1,750

2,640

3,750

121

110

425

69

150

240

350

82

71

ANEXA LA z)

HCL?4 nr.4^C Al:


f3)

din subvenții pentru investiții

19

f4)

din valorificare a certificatelo

r CO2

20

f5)

alte venituri

21

2,200

2,300

2,668

814

1600

2400

3400

127

121

2

Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25 + Rd.26+ Rd.27), din care:

22

1

1

1

0

0

0

1

100

100

a)

din imobilizări financiare

23

b)

din investiții financiare

24

c)

din diferențe de curs

25

d)

din dobânzi

26

1

1

1

0

0

0

1

100

100

e)

alte venituri financiare

27

3

Venituri extraordinare

28

II

CHELTUIELI TOTALE fRd.30+Rd,136 + Rd.l44)

29

14,418

0

14,786

14,838

3,651

7,946

14,087

20,003

135

103

1

Cheltuieli de exploatare (Rd.31 + Rd.79+Rd.86+Rd,12 0), din care:

30

14,418

0

14,786

14,838

3,651

7,946

14,087

20,003

135

103

A. Cheltuieli cu bunuri și servicii

31

5,988

0

5,789

6,163

1,588

3,611

7,085

10,167

165

103

Al

Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+ Rd.38+ Rd.39), din care:

32

410

0

454

495

115

240

365

520

105

121

a)

cheltuieli cu materiile prime

33

b)

cheltuieli cu materialele consumabile, din care:

34

160

200

222

47

100

150

230

104

139


ANEXA LA .

MCT M NP —-A,' A/J? S

bl)

cheltuieli cu piesele de schimb

35

3

4

4

3

5

133

8

10

b2)

cheltuieli cu combustibil ii

36

52

60

60

15

31

46

65

115

C)

cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar

37

83

74

60

13

30

50

70

117

72

d)

cheltuieli privind enerqia si apa

38

167

180

213

55

110

165

220

103

128

e)

cheltuieli privind mărfurile

39

A2

Cheltuieli privind serviciile executate de terți

(Rd.41 + Rd.42+Rd.45), din care:

40

646

0

482

488

65

382

1,924

3,004

616

76

a)

cheltuieli cu întreținerea și reparațiile

41

463

296

302

20

300

1800

2839

940

65

b)

cheltuieli privind chiriile (Rd.43 + Rd.44) din care:

42

173

176

176

42

75

112

150

85

102

bl)

- către operatori cu capital integral/ma joritar de stat

43

b2)

- către operatori cu capital privat

44

173

176

176

42

75

112

150

85

102

c)

prime de asigurare

45

10

10

10

3

7

12

15

150

100

A3

Cheltuieli cu alte servicii executate de terți

(Rd.47 + Rd.48 + Rd.50 +

Rd.57+

Rd.62+Rd.63 + Rd.67+R d.68+ Rd.69+Rd.78), din care:

46

4,932

0

4,853

a)

cheltuieli cu colaboratorii

47

b)

cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:

48

9

5

bl)

cheltuieli privind consultanța juridică

49

9

5

c)

cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51 + Rd.53). din care:

50

8

10

cl)

cheltuieli de protocol, din care:

51

4

7

- tichete cadou potrivit Leqii nr.

52

193/2006,

cu modificării e_ ulterioare

c2)

cheltuieli de reclamă Și publicitate, din care:

53

4

3

ANEXA LA

HCLM NR.AaG

3

5,180

1,408

2,989

4,796

6,643

128

105

5

0

5

5

5

100

56

5

0

5

5

5

100

56

10

3

6

9

12

120

125

7

1

2

4

7

100

175

3

2

4

5

5

167

75

- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă si publicitate . potrivit Leqii nr. 193/2006, cu modificării e_ ulterioare

54

- tichete cadou ptr. campanii de marketinq, studiul pieței, promovar ea pe piețe existente sau noi. potrivit Leqii nr. 193/2006.

cu modificării e_ ulterioare

55

- ch. de promovare a produselor

56

d)

Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 2/2015 (Rd.58+Rd.59+Rd.61), din care:

57

dl)

ch. de sponsorizar e în domeniul medical și

58

d2)

ch. de sponsorizar e în domeniile educație, învățământ , social și sport, din

59

d3)

- pentru cluburile soortive

60

d4)

ch. de sponsorizar e pentru alte acțiuni și activități

61

e)

cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane

62

14

14

14

1

5

10

15

107

100

f)

cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din Wre:

63

2

4

6

0

5

10

15

250

300

- cheltuieli cu diurna (Rd.65 + Rd.66), din care:

64

1

0

2

4

5

- internă

65

0

2

4

5

- externă

66

g)

cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații

67

48

44

47

12

25

37

50

106

98

h)

cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate

68

25

26

26

6

13

20

26

100

104

i)

alte cheltuieli cu serviciile executate de terti. din care:

69

3,006

2,800

2,837

739

1500

2490

3320

117

94

il)

cheltuieli de asigurare și

pază

70

1,551

1,400

1,362

353

735

1118

1500

110

88

i2)

cheltuieli privind întreținerea Și funcționare a tehnicii de calcul

71

37

63

30

8

15

23

30

100

81

13)

cheltuieli cu pregătirea profesional ă

72

10

10

10

3

15

15

. 15

150

100

i4)

cheltuieli cu reevaluare a imobilizării or corporale și necorporal e, din care:

73

26

65

51

30

45

55

60

118

196

- aferente bunurilor de natura domeniului nuhlic

74

15)

cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale

75

i6)

cheltuieli privind recrutarea

SL plasarea personalul ui de conducere cf. Ordonant ei de urqentă a Guvernulu i nr. 109/2011

76

17)

cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte

77

j)

alte cheltuieli

78

1,820

1,950

2,235

647

1430

2215

3200

143

123

B. Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate

79

1,778

0

1,640

1,499

305

575

1,187

1,950

130

84

a)

ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale

80

ANEXA LA

HCî.M NR.,X^C_/Jte

b)

ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale

81

c)

ch. cu taxa de licență

82

d)

ch. cu taxa de autorizare

83

e)

ch. cu taxa de mediu

84

f)

cheltuieli cu alte taxe și impozite

85

1,778

1,640

1,499

305

575

1187

1950

130

84

C. Cheltuieli cu personalul

(Rd.87 + Rd.l00+Rd.l0 4+Rd.ll3), din care:

86

6,309

0

7,024

6,906

1,683

3,600

5,575

7,536

109

109

co

Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)

87

4,458

0

5,997

5,891

1,405

3,043

4,743

6,430

109

132

CI

Cheltuieli cu salariile

(Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:

88

3,968

5,500

5,407

1,280

2,780

4,340

5,900

196

136

a) salarii de bază

89

3,256

4,523

5,407

1063

2345

3670

4995

92

166

b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază fconform CCM)

90

794

977

870

217

435

670

905

104

110

c) alte bonificații (conform CCM)

91

C2

Bonusuri

92

490

0

497

484

125

263

403

530

110

99

a) cheltuieli sociale

93

prevăzute la art. 25 din Leqea nr. 227/2015 privind Codul fiscal*), cu modificările si completările ulterioare, din care:

AN

HCLM N

- tichete de cresă. Cf. Leqii nr.

193/2006, cu modificării e_ ulterioare;

94

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Leqii nr. 193/2006, cu modificării e_ ulterioare;

95

b) tichete de masă;

96

381

400

387

98

208

328

450

116

102

c) vouchere de vacantă;

97

d) ch. privind participarea salariatelor la profitul obținut în anul precedent

98

49

37

37

0

76

e) alte cheltuieli conform CCM.

99

60

60

60

27

55

75

80

133

100

C3

Alte cheltuieli cu personalul (Rd.lOl + Rd. 102+Rd. 1 03). din care:

100

a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

101

b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești

102

c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete

103

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd.l05+Rd.l08+Rd.l 11 + Rd.112), din care:

104

736

0

877

873

243

483

718

951

109

119

a) pentru directori/directorat

105

659

795

794

205

415

614

811

102

120

component a fixă

106

659

795

794

205

415

614

811

102

120

component a variabilă

107

b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:

108

77

82

79

38

68

104

140

177

103

component a fixă

109

77

82

79

38

68

104

140

177

103

component a variabilă

110

c) pentru AGA și

cenzori

111

d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii

112

C5

Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator

113

1,115

150

142

35

74

114

155

109

13

D. Alte cheltuieli de

114

343

0

333

270

75

160

240

350

130

79

a)

cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.l22+Rd.l23), din care:

115

3

- către bugetul general consolidat

116

- către alți creditori

117

3

b)

cheltuieli privind activele imobilizate

118

C)

cheltuieli aferente transferurilor pentru Diata Dersonalului

119

d)

alte cheltuieli

120

e)

ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale

121

246

290

304

75

160

240

350

115

124

f)

ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.123-Rd.126), din care-

122

94

0

43

-34

0

0

0

0

0

-36

fl)

cheltuieli privind ajustările și provizioane le

123

160

189

156

0

98

fl.l)

provizioane privind participare a la profit a salariatelor

124

24

37

0

fl.2)

provizioane în legătură cu contractul de mandat

125

f2)

venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:

126

66

146

190

0

288

f2.1)

din anularea provizioane lor (Rd.l28+R d,129+Rd. 130), din

127

66

146

153

0

232

- din participare a salariaților la profit

128

49

37

37

0

0

0

0

0

76

- din depreciere a imobilizării or corporale și a activelor circulante

129

17

- venituri din alte provizioane

130

109

2

Cheltuieli financiare

131

a)

cheltuieli privind dobânzile, din care:

132

al)

aferente creditelor pentru investiții

133

a2)

aferente creditelor pentru activitatea curentă

134

b)

cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:

135

bl)

aferente creditelor pentru investiții

136

b2)

aferente creditelor pentru activitatea curentă

137

c)

alte cheltuieli financiare

138

3

Cheltuieli extraordinare

139

III

REZULTATUL BRUT

(profit/pierdere) (Rd.l-

Rd.29)

140

246

0

62

0

0

0

0

0

138

0

1

0

50

36

56

venituri neimpozabi le

141

17

109

cheltuieli nedeductibi le fiscal

142

112

152

IV

IMPOZIT PE PROFIT

143

67

13

V

DATE DE

FUNDAMENTARE

Venituri totale din exploatare, din care: IRd.2)

144

14,663

0

14,847

a)

- venituri din subvenții și transferuri

145

3,223

0

3,497

b)

- alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii, cf. Legii anuale a hi inpti iii ii rlp stat

146

2

Cheltuieli de natură salarială (Rd.87), din care:

147

4,458

0

5,997

a)

Bonusuri

148

490

497

b)

149

c)

150

3

Cheltuieli cu salariile

IRd.88)

151

3,968

0

5,500

4

Nr. de personal prognozat la finele anului

152

145

145

5

Nr. mediu de salariați

153

117

125

HCL’

ANEXA LA

'4NR.MQ>

0

38

0

0

0

8

21

57

14,975

3,651

7,947

14,087

20,052

134

102

3,082

798

2,160

5,280

7,502

243

96

5,891

1,405

3,043

4,743

6,430

109

132

484

125

263

403

530

110

99

5,407

1,280

2,780

4,340

5,900

109

136

145

X

X

X

145

100

100

117

X

X

X

125

107

100

6

a)

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială [(Rd.147 -rd.93* - rd. 98)/ Rd. 153J/12* 1000

154

3,140

3,973

b)

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat

155

2,826

3,667

7

a)

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană)(Rd.2/Rd.

1 S31

156

125

119

b)

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat

157

125

119

c)

Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.l53

158

Ci)

Elemente de calcul al productivității muncii în unități fizice, din care

159

ANEXA LA . „

Jn 090 ,-M::

4,196

X

X

X

TT*

HA.

4,287

102

134

3,851

X

X

X

3933

102

136

128

X

X

X

160

125

102

128

X

X

X

160

ANEXA LA

HCLM NR.jȘC

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,- cantitatea de produse finite (QPF)

160

- preț mediu (p)

161

valoare=Q

PF x d

162

- pondere în venituri totale de exploatare

Rd.l59/Rd.

2

163

8

Plăți restante

164

9

Creanțe restante, din

care:

165

640

1,058

X

X

X

X

1000

- de la operatori cu capital integral/ma joritar de stat

166

- de la operatori cu capital orivat

167

640

1,058

X

X

X

X

1000

- de la bugetul de stat

168

- de la bugetul local

169

- de la alte entități

170

10

Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)

171

CONTRA

îîEC-NEAz

r\

I ANEXA l

ANEXA nr. 3: Gradul de realizare a veniturilor totale ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA

MUNICIPIUL CONSTANȚA

CONSILIUL LOCAL

- mii lei -


Nr. crt.

Indicatori

Prevederi an 2017

%

4 = 3/2

Prevederi an precedent 2018

%

7 = 6/5

Aprobat

Realizat

Aprobat

Preliminat

0

1

2

3

4

5

6

7

I.

Venituri totale (rd.l + rd.2 + rd.3)'1, din care:

14664

14664

100.00

14848

14976

100.86

1

Venituri din exploata re’ )

14663

14663

100.00

14847

14,975

100.86

2.

Venituri financiare

1

1

100.00

1

1

100.00

3.

Venituri extraordina re

0

0

CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR

MARCELA ENACH^

ANEXA LA

Ihclm nr.X£&, zArG

ANEXA nr. 4: Programul de investiții, dotări și sursele de ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA

MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL

- mii lei -

INDICATORI

Data finalizării investiției

an precedent 2018

Valoare

Aprobat

Realizat/ Preliminat

an curent

2019

An 2020

An 2021

0

1

2

3

4

5

6

7

8

1

SURSE DE FINANȚARE A

INVESTIȚIILOR, din

care:

7875

7557

30736

1507

0

1

Surse proprii, din care:

350

a) - amortizare

350

b) - profit

2

Alocații de la buget

7875

7557

30386

1507

0

3

Credite bancare, din care:

a) - interne

b) - externe

4

Alte surse, din care:

- (denumire sursă)

-(denumire sursă)

II

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:

7875

7557

30736

1507

0

1

Investiții în curs, din

care:

a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:

-(denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

-construire unitati mod

31.05.17

-construire unitati mod

31.12.18

7262

7262

-construire unitati mod

31.12.19

29265

-construire unitati mod

31.12.20

1507

d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

2

Investiții noi, din care:

a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

3

Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:

591

295

1121

a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale;

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

-reabilitare clădiri

31.12.19

571

264

1121

-studii si proiecte

31.12.17

-studii fez piețe

31.12.18

-expertize imobile

31.12.18

20

11

d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)

22

20

4

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:

5

a) - interne

ta)- externe

CONTRASEMNEAZĂ,ANEXA nr. 5: Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a plăților restante

ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL


ANEXA LA p >

HCLM NR.-s


- mii lei -


Nr. crt.

Măsuri

Termen de realizare

An precedent

2017

An curent

2018

An

2019

An

2020

Preliminat/Realizat

Influențe (+/-)

Influențe (+/-)

Influențe (+/-)

Rezultat brut (+/-)

Plăți restante

Rezultat brut

Plăți restante

Rezultat brut

Plăți restante

Rezultat brut

Plăți restante

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Pct. I

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a plăților restante

1

Măsura 1

X

X

2

Măsura 2

X

X

Măsura n

X

X

TOTAL pct. I

X

X

Pct. II

Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la pct. I

1

Cauza 1

X

X

2

Cauza 2

X

X

Cauza n

X

X

TOTAL pct.

II

X

X

Pct. III

TOTAL GENERAL pct. I +

DCt. II


PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

teatvX i kTL'v-