Hotărârea nr. 224/2019

HOTARARE DE CONSILIU PENTRU MODIFICAREA HCL NR. 353/2016 PRIVIND CONSTITUIREA COMISIEI LOCALE DE ORDINE PUBLICĂ A MUNICIPIULUI CONSTANȚA


ROMÂNIA JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL


HOTĂRÂRE

pentru modificarea H.C.L. nr. 353/2016 privind constituirea Comisiei locale de ordine publică a municipiului Constanța

Consiliul local al municipiului Constanța întrunit în ședința ordinară din data de SO.OT- 30)^

Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului primar Decebal Făgădău înregistrată sub nr. 938^10 / 14.05.2019 precum și referatul Direcției generale poliția locală înregistrat sub nr. 87715/06.05.2019;

Având în vedere prevederile H.C.L. nr. 353/2016 privind constituirea Comisiei locale de ordine publică a municipiului Constanta, modificată prin H.C.L. nr. 497/2018;

Văzând raportul Comisiei de specialitate nr. 5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului;

Având în vedere prevederile art. 28 și art. 29 din Legea nr. 155/2010 a poliției locale,republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (6) lit. a) pct. 7 și art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE

ART. 1 Se aprobă modificarea art. 2 din H.C.L. nr. 353/2016 privind constituirea Comisiei locale de ordine publică a municipiului Constanța, în sensul că în locul domnului Dogaru Tudorel se nominalizează domnul Szekely George, director general al Direcției generale poliția locală, membru.

ART. 2 Celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 353/2016 privind constituirea Comisiei locale de ordine publică a municipiului Constanța, cu modificările ulterioare, rămân neschimbate.

ART. 3 Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre membrilor Comisiei locale de ordine publică a municipiului Constanța, care vor duce spre îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, Direcției generale poliția locală și, spre știință, Instituției prefectului județului Constanța.

___Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel: pentru, împotrivă. ' abțineri.

La data adoptării sunt în funcție          consilieri din 27 membri.CONTRASEMNEAZĂ


SECRETAR, MARCELA HE