Hotărârea nr. 223/2019

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND MODIFICAREA HCL NR. 65/2011 PRIVIND APROBAREA „PROGRAMULUI DE CONSTRUIRE UNITĂȚI LOCATIVE MODULARE ÎN MUNICIPIUL CONSTANȚA ȘI LUCRĂRI TEHNICO-EDILITARE AFERENTE” - CAMPUS SOCIAL HENRI COANDĂ - STR. ȘTEFĂNIȚĂ VODĂ;


ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL


H O TĂ RÂ R E

privind modificarea HCL 65/2011 privind "Programul de construire unități locative modulare în Municipiul Constanța șj lucrări tehnico-edilitare aferente" - Campus Social HENRI COANDĂ - str. Ștefăniță Vodă

ConsiliuH^cal^al municipiului Constanța întrunit în ședința ordinară la data Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului primar Decebal Făgădău înregistrată sub nr.94274/14.05.2019, raportul Comisiei de specialitate nr. 1 de studii, prognoze economice-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța, raportul Comisiei de specialitate nr. 5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului, precum și referatul Direcției administrație publică locală nr. 93711/14.05,2019;

Având în vedere H.C.L. nr. 65/31.03,2011 privind „Programul de construire unități locative modulare în Municipiul Constanța și lucrări tehnico-edilitare aferente,, Campus Social HENRI COANDĂ - str. Ștefăniță Vodă cu modificările și completările ulterioare și H.C.L. 183/31.05.2012 privind aprobarea completării Anexei 1 la HCL 65/2011 privind " Programul de construire unități locative modulare în Municipiul Constanța și lucrări tehnico-edilitare aferente" -Campus Social HENRI COANDĂ - str. Ștefăniță Vodă, precum și aprobarea modelului de Ordin de repartizare, a Contractelor de comodat și a Contractului de închiriere a acestor locuințe, HCL nr. 463/2018 privind aprobarea noilor modele de contracte de închiriere/comodat;

în temeiul prevederilor art.36 alin.2 lit.c), art.37 și art.115 alin.l lit.b), din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE

Art.l Se aprobă modificarea anexei 2 la HCL nr. 65/2011, modificată prin HCL 463/2018 astfel:

- anexa 2 la HCL NR. 65/2011, modificată prin HCL NR. 463/2018 - TIP 1 CONTRACT COMODAT pentru suprafețe locative cu destinația de locuință din campus Henri Coandă

La lit D din Contractul de comodat - OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR, art. 7 -„Comodatarul are următoarele obligații,, se vor modifica lit. m), n), r) acestea urmând să aibă următorul conținut:

„ m) Părinții (titulari de contract) au obligația de a înscrie copilul/copiii la școală și de a asigura frecvența cu regularitate a cursurilor școlare, îndeplinirea obligației se dovedește cu adeverință eliberată semestrial de unitatea școlară la care este înscris copilul, excepție fac persoanele care înscriu copii în anul școlar viitor, având obligația de a prezenta la începerea anului școlar o adeverință din care să reiasă cele menționate;

n) titularul contractului are obligația de a prezenta, pentru sine și pentru menmbrii familiei sale, adeverința din care să reiasă că este/sunt înscriși la medicul de familie, pe care titularul are obligația de a o depune semestrial la sediul RAEDPP.

. r) să nu săvârșească infracțiuni cu intenție, fapte privind încălcarea unor norme de conviețuire socială, a ordnii și liniții publice prevăzute de Legea 61/1991, să nu fie sancționați contravențional ori să nu aibă datorii la bugetul local, excepție fac persoanele care își iau angajamentul față de SPIT că vor achita datoriile cu care figurează în compartimentul fiscal și fac dovada că au respectat angajamentul, vor presta muncă în folosul comunității, ori până la definitivarea procesului civil care are ca obiect cotestație la executare, cu obligația ca la finalizarea plății/procesului să prezinte certificai fiscal din care să reiasă că nu deține datorii la buget local, conform adreselor/instiintarilor emise de Politia Municipiului Constanta si Direcția generală politia locala,,

La lit. E din contractul de comodat - REZILIEREA CONTRACTULUI- art. 8 se vor modifica Ut. c), d), e), f), acestea urmând să aibă următorul conținut:

,,c) Titularul contractului ori membrii majori care dețin drept locativ în imobil dețin în proprietate imobil, autoturism, teren intravilan sau teren agricol pe întreg teritoriul țării. Excepție fac : Persoanele cu handicap care pot deține in proprietate autoturisme adaptate handicapului de care suferă sau persoanele care dețin autoturisme mai vechi de 10 ani-, Titularul ori membrii majori care dețin drept locativ si dețin in proprietate o cota parte de pana la 1A dintr-o locuința;

  • d)  comodatarii au săvârțit infracțiuni cu intenție, sunt sancționați contravențional de 3 ori pentru fapte privind încălcarea unor norme de conviețuire socială, a ordnii și linișții publice prevăzute de Legea 61/1991, pentru încălcarea preverilor HCL 184/2013 și a Legii 12/1990 privind protejarea populației împotriva unor activități comerciale ilicite ori au datorii la bugetul local, excepție fac persoanele care își iau angajamentul față de SPIT că vor achita datoriile cu care figurează în compartimentul fiscal și fac dovada că au respectat angajamentul, vor presta muncă în folosul comunității, ori până la definitivarea procesului civil care are ca obiect cotestație la executare, cu obligația ca la finalizarea plății/procesului să prezinte certificai fiscal din care să reiasă că nu deține datorii la buget local, conform adreselor/instiintarilor emise de Politia Municipiului Constanta si Direcția generală politia Locala;

  • e) Părinții (titulari de contract) au obligația de a înscrie copilul/copii la școală și de asigura frecvența cu regularitate a cursurilor școlare. îndeplinirea obligației se dovedește cu adeverință eliberată semestrial de unitatea școlară la care este înscris copilul/copii; excepție fac persoanele care înscriu copiii în anul școlar viitor, având obligația de a prezenta la începerea anului școlar o adeverință din care să reiasă cele menționate;

f) titularul contractului are obligația de a prezenta, pentru sine și pentru menmbrii familiei sale, adeverința din care să reiasă că este/sunt înscriși la medicul de familie, pe care titularul are obligația de a o depune semestrial la sediul RAEDPP.,,

Art.2 Se aprobă modificarea anexei 3 la HCL nr. 65/2011 modificată prin HCL 463/2018 astfel:

-anexa 3 la HCL nr.65/2011, modificată prin HCL nr. 463/2018 - TIP 2 CONTRACT COMODAT pentru suprafețe locative cu destinația de locuință din campus Henri Coandă

La lit D din Contractul de comodat - OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR, art. 7 -„Comodatarui are următoarele obligații,, se vor modifica Ut. m), n), r) acestea urmând să aibă următorul conținut:

,,m) Părinții (titulari de contract) au obligația de a înscrie copilul/copiii la școală și de a asigura frecvența cu regularitate a cursurilor școlare, îndeplinirea obligației se dovedește cu adeverință eliberată semestrial de unitatea școlară la care este înscris copilul, excepție fac persoanele care înscriu copii în anul școlar viitor, având obligația de a prezenta la începerea anului școlar o adeverință din care să reiasă cele menționate;

n) titularul contractului are obligația de a prezenta, pentru sine și pentru menmbrii familiei sale, adeverința din care să reiasă că este/sunt înscriși la medicul de familie, pe care titularul are obligația de a o depune semestrial la sediul RAEDPP.

r) să nu săvârșească infracțiuni cu intenție, fapte privind încălcarea unor norme de conviețuire socială, a ordnii și liniții publice prevăzute de Legea 61/1991, să nu fie sancționați contravențional ori să nu aibă datorii la bugetul local, excepție fac persoanele care își iau angajamentul față de SPIT că vor achita datoriile cu care figurează în compartimentul fiscal și fac dovada că au respectat angajamentul, vor presta muncă în folosul comunității, ori până la definitivarea procesului civil care are ca obiect cotestație la executare, cu obligația ca la finalizarea plății/procesului să prezinte certificai fiscal din care să reiasă că nu deține datorii la buget local, conform adreselor/instiintarilor emise de Politia Municipiului Constanta si Direcția generală politia locala;,,

La lit. E din contractul de comodat - REZILIEREA CONTRACTULUI- art. 8 se vor modifica lit, c), d), e), f), acestea urmând să aibă următorul conținut ' u. c) Titularul contractului ori membrii majori care dețin drept locativ în imobil dețin în proprietate imobil, autoturism, teren intravilan sau teren agricol pe întreg teritoriul țării. Excepție fac : Persoanele cu handicap care pot deține in proprietate autoturisme adaptate handicapului de care suferă sau persoanele care dețin autoturisme mai vechi de 10 ani} Titularul ori membrii majori care dețin drept locativ si dețin in proprietate o cota parte de pana la 1A dintr-o locuința;

  • d)  comodatarii au săvârțit infracțiuni cu intenție, sunt sancționați contravențional de 3 ori pentru fapte privind încălcarea unor norme de conviețuire socială, a ordnii și linișții publice prevăzute de Legea 61/1991, pentru încălcarea preverilor HCL 184/2013 și a Legii 12/1990 privind protejarea populației împotriva unor activități comerciale ilicite ori au datorii la bugetul local, excepție fac persoanele care își iau angajamentul față de SPIT că vor achita datoriile cu care figurează în compartimentul fiscal și fac dovada că au respectat angajamentul, vor presta muncă în folosul comunității, ori până la definitivarea procesului civil care are ca obiect cotestație la executare, cu obligația ca la finalizarea plății/procesului să prezinte certificai fiscal din care să reiasă că nu deține datorii la buget /oca/,conform adreselor/instiintarilor emise de Politia Municipiului Constanta si Direcția generală politia Locala;

  • e) Părinții (titulari de contract) au obligația de a înscrie copjilul/copii la școală și de asigura frecvența cu regularitate a cursurilor școlare. îndeplinirea obligației se dovedește cu adeverință eliberată semestrial de unitatea școlară la care este înscris copilul/copii; excepție fac persoanele care înscriu copii în anul școlar viitor, având obligația de a prezenta la începerea anului școlar o adeverință din care să reiasă cele menționate;

  • f) titularul contractului are obligația de a prezenta, pentru sine și pentru menmbrii familiei sale, adeverința din care să reiasă că este/sunt înscriși la medicul de familie, pe care titularul are obligația de a o depune semestrial la sediul RAEDPP.,,

Art.3 Se aprobă modificarea anexei 4 la HCL nr. 65/2011 modificată prin HCL 463/2018 astfel:

-anexa 4 la HCL nr. 65/2011, modificată prin HCL 463/2018 - TIP 3 CONTRACT DE ÎNCHIRIRE pentru suprafețe locative cu destinație de locuință din campus Henri Coandă

La lit D din Contractul de închiriere - OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR - art. 9 -,,Chiriașul (locatarul) are următoarele obligații se vor modifica lit, n), o), s) acestea urmând să aibă următorul conținut:

,,n) părinții (titulari de contract) au obligația de a înscrie copilul la școală și de asigura frecvența cu regularitate a cursurilor școlare; îndeplinirea obligației se dovedește cu adeverință eliberată semestrial de unitatea școlară la care este înscris copilul, excepție fac persoanele care înscriu copii în anul școlar viitor, având obligația de a prezenta la începerea anului școlar o adeverință din care să reiasă cete menționate

•                                          •                                                                           r                 J

o) titularul contractului are obligația de a prezenta, pentru sine și pentru menmbrii familiei sale, adeverința din care să reiasă că este/sunt înscriși la medicul de familie, pe care titularul are obligația de a o depune semestrial la sediul RAEDPP.,,

s) să nu săvârșească infracțiuni cu intenție, fapte privind încălcarea unor norme de conviețuire socială, a ordnii și liniții publice prevăzute de Legea 61/1991, să nu fie sancționați contravențional ori să nu aibă datorii la bugetul local, excepție fac persoanele care își iau angajamentul față de SPIT că vor achita datoriile cu care figurează în compartimentul fiscal și fac dovada că au respectat angajamentul, vor presta muncă în folosul comunității, ori până la definitivarea procesului civil care are ca obiect cotestație la executare, cu obligația ca la finalizarea plății/procesului să prezinte certificai fiscal din care să reiasă că nu deține datorii la buget /oca/conform adreselor/instiintarilor emise de Politia Municipiului Constanta si Direcția generală politia local;,,

La lit. E din contractul de închiriere - REZILIEREA CONTRACTULUI - art. 9 se vor modifica lit. c), d), acestea urmând să aibă următorul continui:

,,c) Titularul contractului ori membrii majori care dețin drept locativ in imobil dețin in proprietate imobil, autoturism, teren intravilan sau teren agricol pe întreg teritoriul tarii. Excepție fac : Persoanele cu handicap care pot deține in proprietate autoturisme adaptate handicapului de care suferă sau persoanele care dețin autoturisme mai vechi de 10 ani; Titularul ori membrii majori care dețin drept locativ si dețin in proprietate o cota parte de pana la 1A dintr-o locuința;

d) comodatarii au săvârșit infracțiuni cu intenție, sunt sancționați contravențional de 3 ori pentru fapte privind încălcarea unor norme de conviețuire socială, a ordnii și linișții publice prevăzute de Legea 61/1991, pentru încălcarea preverilor HCL 184/2013 și a Legii 12/1990 privind protejarea populației împotriva unor activități comerciale ilicite ori au datorii la bugetul local, excepție fac persoanele care își iau angajamentul față de SPIT că vor achita datoriile cu care figurează în compartimentul fiscal și fac dovada că au respectat angajamentul, vor presta muncă în folosul comunității, ori până la definitivarea procesului civil care are ca obiect cotestație la executare, cu obligația ca la finalizarea plății/procesului să prezinte certificai fiscal din care să reiasă că nu deține datorii la buget /ocaconform adreselor/instiintarilor emise de Politia Municipiului Constanta si Direcția generală politia Locala,,

Art.3 Celelalte prevederi ale HCL 65/2011 rămân neschimbate.

Art.4 Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre,- către Regia Autonomă Exploatarea Domeniului Public și Privat Constanța, Direcției administrație publică locală, Direcției financiare, în vederea ducerii la îndeplinire, precum și Instituției prefectului județului Constanța, spre știință.CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

MARCELA ENACHE

Co Nr.