Hotărârea nr. 222/2019

HOTARARE DE CONSILIU PENTRU ÎNDREPTAREA ERORII MATERIALE DIN HCL NR. 361/2018 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU - CONSTRUIRE IMOBIL S+P+8-9E - LOCUIRE COLECTIVĂ, STR. LIVIU REBREANU NR. 40, INVESTITOR SC TRIBECA MANAGEMENT SRL;


qOHSTAA/t>HOTĂRÂRE

pentru îndreptarea erorii materiale din HCL nr. 361/2018 privind aprobare PUD - construire imobil S+P+8-9E - locuire colectivă, str. Liviu Rebreanu nr. 40, investitor SC Tribeca Management SRL

„Consiliul local al municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data 3# •      2019.

Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului primar Decebal Făgădău înregistrată sub nr. 99314/21.05.2019, raportul Comisiei de specialitate nr. 2 de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură și referatul Direcției urbanism nr. 99311/21.05.2019.

Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, republicată, cu toate modificările ulterioare, ale art. 27A1 lit. c) din Legea nr. 350/2001, privind amenajarea teritoriului și urbanismul, republicată, cu toate modificările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (5), lit. c) și art. 115 alin (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată.

H OTĂRĂȘTE :

Art. 1 - Se aprobă îndreptarea erorii materiale din HCL nr. 361/2018 privind aprobare PUD - construire imobil S+P+8-9E - locuire colectivă, str. Liviu Rebreanu nr. 40, investitor SC Tribeca Management SRL, în sensul că prevederile documentației sunt puse în acord cu prevederile avizului Comisiei de circulație seria A nr. 5738/23.03.2018, respectiv sunt preluate prevederile din planul anexă la avizul Comisiei de circulație în partea scrisă și desenată aferentă documentației de urbanism, conform anexelor care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Celelalte prevederi ale HCL nr. 361/2018 rămân neschimbate.

Art. 3 - Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre Direcției urbanism în vederea aducerii la îndeplinire, spre știință Instituției prefectului județului Constanța, iar către Oficiul de cadastru și publicitate imobiliară Constanța, Inspectoratul de stat în construcții Constanța, Consiliul județean Constanța, Ministerul dezvoltării regionale și administrației publice hotărârea va fi comunicată de Direcția urbanism.

Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel:

x / pentru, ~~x4m potrivă,       abțineri.

La data adoptărjk^unt în funcție >^£onsilieri din 27 membri.


CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR,

FOAIE DE CAPAT


DENUMIRE:

LOCALIZARE:

PROIECTANT GENERAL:

FAZA DE PROIECTARE:

DATA ELABORĂRII:

PROIECT NUMĂR:


«PLAN URBANISTIC DETALIU-CONSTRUIRE IMOBIL LOCUINȚE COLECTIVE»

STR.LIVIU REBREANU,NR.4O, CONSTANȚA

BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURA MARCULESCU ROXANA

PUD

2018

10/2018

LISTA SI SEMNATURILE PROIECTANTILOR

SEF PROIECT/URBANISM:


URBANIST"A


ANEXA LA/ HCLM

MEMORIU DE SPECIALITATE PUD

CAPITOLUL 1 -INTRODUCERE

CAPITOLUL 2 -STADIUL ACTUAL AL DEZVOLTĂRII

CAPITOLUL 3 -PROPUNERI DE DEZVOLTARE URBANISTICĂ

CAPITOLUL 4 -CONCLUZII Șl MĂSURI ÎN CONTINUARE

CAPITOLUL 1


INTRODUCERE

1.1. OBIECTUL DOCUMENTAȚIEI DE URBANISM

Prezenta documentație de urbanism se realizează in vederea obținerii autorizației de construire pentru un imobil S+P+8E+9RETRAS cu destinația de locuințe colective.Terenul pe care se realizează construcția are 2008mp si se dorește modificarea retragerilor laterale minime stabilite prin PUZ aprobat cu HCLM 121/16.05.2011,al cărui RLU a fost detaliat prin HCL 258/2017.

Documentația de urbanism se corelează cu prevederile planurilor urbanistice anterior aprobate, în concordanta cu funcțiunile existente, cu vecinătățile imediate și cu solicitările populației,reglementând amanuntit prevederile stabilite prin PUZ aprobat cu HCLM 121/16.05.2011, al cărui RLU a fost detaliat prin HCL 258/2017, conform legii 350/2001 si prin Normele metodologice de aplicare a legii 350/2001.

Conținutul, documentației de urbanism răspunde cerințelor din Ordinul GM 009-2000 al MLPAT, precum și Legii 350/2001 și tratează următoarele categorii de probleme:

 • - circulațiile auto si pietonale

 • - organizarea urbanistic-arhitecturalăîn funcție de caracteristicile zonei urbane

 • - indici și indicatori urbanistici (retrageri,regim de aliniere, regim de înălțime, POT, CUT etc.)

 • - dezvoltarea infrastructurii edilitare

 • - statutul juridic și circulația terenurilor

 • - actualizarea planurilor topografice

Documentația de urbanism PUD avizată și aprobată de către Consiliul local al municipiului Constanța conform prevederilor legale în vigoare, va deveni instrumentul de reglementare urbanistică al Primăriei Municipiului Constanța în activitatea de gestionare a spațiului construit din zona studiată.

1.2. SURSE DE DOCUMENTARE

Analiza situației existente și formularea propunerilor și a reglementărilor au avutylfl bazji următoarele acte normative și documentații de urbanism:                                                            -fr

-Legea nr. 350/2001, privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cumodific^ff^rioare

-Ordin 233/2016 pentru aprobare Norme metodologice de aplicare âTegîr350®D01

 • - Regulamentul general de urbanism aprobat prin HGR nr. 525/1996, gu modificările ulten^re^pi^ym'și Isrdtoul

MLPAT nr. 21/N/2000 - Ghid privind elaborarea și aprobarea regulamentelor locale de urbanism^/

 • - Legea nr. 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții,cu modificările ultedoare^^^#c^ jr

 • - Lege,a nr. 10/1991 privind calitatea in construcții, cu modificările ulterioare                   V

 • - Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil

 • - Legea nr. 7/1996, privind cadastrul și publicitatea imobiliară, actualizată

 • - Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicata, cu modificările ulterioare

 • - Legea nr. 226/2013 privind aprobarea OUG 164/2008 pentru modificarea si completarea OUG 195/2005 privind

protecția mediului

 • - Legea nr. 292/2018, privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului

 • - Ordinul Ministerului Sănătății nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației

 • - ORDIN MLPAT GM 009-2000 - Reglementare tehnică “Ghid privind metodologia de elaborare și conținutul cadru al planului urbanistic de detaliu"

 • - ORDIN MLPAT 10/N/1993 - Normativ pentru proiectarea parcajelor de auturisme in localitati urbane

 • - PLANUL URBANISTIC GENERAL al municipiului Constanța și Regulamentul local de urbanism aferent, aprobat prin

HCLM nr. 653/25.11.1999, a cărui valabilitate a fost prelungită prin HCLM nr. 81/26.03.2013

ANEXA LA

hclmnr./WzW^


 • - HCL nr. 43/2008 privind aprobarea Studiului general de circulație la nivelul municipiului Constanță

 • - HCL 121/16.05.2011 PUZzona Palazu Mare

-HCL 258/31.07.2017 pentur detaliere RLU PUZ zona Palazu Mare

CAPITOLUL 2


STADIUL ACTUAL AL DEZVOLTĂRII

2.1. EVOLUȚIA ZONEI

Zona din care face parte terenul ce reprezintă obiectul documentației de urbanism«PLAN URBANISTIC DETALIU-CONSTRUIRE IMOBIL LOCUINȚE COLECTIVE» în suprafață de 2008 mp, se aflăîn intravilanul municipiului Constanța, stabilit prin avizul MLPAT nr. 76/1991, decizia nr. 76/1991 a Prefecturii Județului Constanța, extins apoi prin aprobarea HCLM nr. 15/29.01.1993, cu modificările și actualizările ulterioare aprobate prin HCLM nr. 31/01.04.1997, HCLM nr. 144/08.04.2004 și HCLM nr. 196/07.04.2005.

2.2. ÎNCADRAREA IN LOCALITATE Șl IN PREVEDERILE PUG.PUZ în vecinătatea terenului care face obiectul PUD se află terenuri aparținând domeniului public al primăriei municipiului Constanța si terenuri proprietate privată a persoanelor fizice și juridice.Zona studiată este parte dintr-o zona mixta, cu funcțiuni de locuire colectiva, completate de funcțiuni comerciale si servicii.

Amplasamentul este situat pe str.Liviu Rebreanu. Zona beneficiază de acces facil din arterele importante de circulație din zonă .respectiv Bd.Tomis.

Vecinătățile sunt reprezentate de zone rezidențiale în regim individual (in imobile P-P+2E), colectiv (in imobile cu regim de inaltime P+3-4E) si zone de servicii si comerț.

Amplasamentul studiat se gaseste in zona nord-vestica a Constantei, mai exact pe str.Liviu Rebreanu,nr.40.

Conform HCL nr. 121/16.05.2011 ,cu RLU detaliat prin HCL 258/2017 terenul studiat se afla in zona de reglementare UTR1: instituții si servicii publice supramunicipale si municipale,sedii ale unor organisme extrateritoriale,servicii de sanatate(spitale,cămine de batrani,policlinici,cabinete medicale),servicii financiar bancare si de asigurări,posta/telecomunicatii,servicii manageriale,tehnice si profesionale(birouri),cercetare/dezvoltare,edituri,servicii media,centre de informare,biblioteca/mediateca.activitati asociative diverse,servicii profesionale,hoteluri,alimentație publica,comerț,expoziții,recreere.show-roomuri auto,benzinării, activitati de manufacturare si depozitare mic-gros legate de polul tertiar.parcari mutietajate,locuințe C0lective'


Indicatori urbanistici maximi aprobați:

 • ■         regimul de inaltime maxim: P+14E-45metri

 • ■       POT maxim 60%

 • ■        CUT maxim 3.


2.3. ELEMENTELE CADRULUI NATURAL

luențeffiarinejpfezentâjid


Clima municipiului Constanța evoluează pe fondul general al climatului temper

anumite particularități legate de poziția geografică și de componentele fizico-geogr^flce ale teritoriului.'VecmWtea^ării Negre și a lacului Siutghiol asigură umiditatea aerului și reglează încălzirea acestuia?• Aa

Regiunea se caracterizează printr-un climat secetos, cu precipitații atmosferice rare, dar înseminate cantitativ. Volumul precipitațiilor anuale este cuprins între 300 și 400 mm/an.

Vântul predominant este cel care bate din direcția N-NE, caracterizandu-se printr-o umiditate redusă vara și un aport important de zăpezi și temperaturi scăzute iarna. Municipiul Constanța se aflăîn zona cu viteza maximă anuală, la 10 m deasupra solului, cu 50 ani interval mediu de recurență, având valoarea Uk = 29 m/s, căreia ii corespunde o presiune a vântului Qk = 0,5 kPa.Temperaturile medii anuale se înscriu cu valori superioare mediei naționale, de 11,2°C. Temperatura medie iarna este apropiată de 0°C, dar pozitivă, iar vara depășește 25°C. Adâncimea de îngheț se situează la -0,90 m.

Din punct de vedere seismic, Constanța se încadreazăîn zona seismica cu ag = 0,20 g exprimatăîn termeni ai accelerației de vârf pentru cutremure cu perioada de revenire de 225 ani, respectiv în zona cu perioada de colț a spectrului de răspuns al zonei respective Tc = 0,7 secunde.

Din punct de vedere geomorfologic amplasamentul cercetat este denivelat, cu o diferență de nivel pe direcția SE-NV, coborând către lac; nu se semnalează fenomene de alunecare sau prăbușire care să pericliteze stabilitatea viitoarelor construcții.

anexa la

2.4. PARTICULARITATIGEOTEHNICE ALE TERENULUI

Din punct de vedere geologic, amplasamentul studiat face parte din podișul Dobrogei de Sud.

Din punct de vedere geomorfologic amplasamentul cercetat nu este denivelat si nu se semnalează fenomene de alunecare sau prăbușire care sa pericliteze stabilitatea viitoarelor construcții.

Din punct de vedere geotehnic terenul studiat se caracterizează prin prezenta formațiunilor cuaternare reprezentate de loessuri, macroporice de origine eoliana, prafuri-prafuri argiloase loessoide, sub care urmeaza complexul argilos - argila prafoasa + argila.

Amplasamentul cercetat se incadreaza, in funcție de statul de fundare, in categoria terenurilor de fundare medii, in condițiile unei stratificări practice uniforme si orizontale - teren dificil de fundare, categoria geotehnica 2, cu risc geotehnic moderat. Se recomanda fundarea construcției direct pe stratul de loess galben-cafeniu, plastic vârtos.

Recomandări suplimentare:

 • - protejarea terenului de fundare împotriva umezirii in perioada execuției si in timpul exploatării, prin indepartarea apelor de suprafața si inlaturarea unoreventualepierderi de apa din conducte

 • - nivelarea terenului, asigurandu-se scurgerea rapida si fara piedici a apelor de suprafața

 • - in jurul construcției se vor prevedea trotuare impermeabile de protecție, cu panta de pana la 5 % spre exterior, cu latimea de minimum 1 m lățime, in limita terenului proprietate.

2.5. CIRCULAȚIA EXISTENTA

Amplasamentul care a generat PUD beneficiază de acces facil din arterele importante de circulație din zonă :Bd.Tomis.Accesul la teren se face din strada Liviu Rebreanu.avand in prezent latimea medie a carosabilului de 4.18metri, asfaltatata parțial,pe alocuri cu piatra si fara trotuare.

2.6. OCUPAREA TERENURILOR,CONDIȚII DE AMPLASARE A CONSTRUCȚIILOR

Teritoriul studiat prin PUD și zonele învecinate sunt caracterizate de existența unor funcțiuni diverse, care nu se incomodează reciproc, fiind compatibile:

 • ■   Locuire în regim individual și colectiv

 • ■   Comerț .servicii.

în ceea ce privește calitatea fondului construit, aceasta este bună.lmobilele din zona sunt nou construite.

2.7. ECHIPAREA EDILITARĂ

Zona studiată dispune de rețele de utilități: alimentare cu apă, canalizare și alimentare cu energie electrica, gaze natural.Pe teren exista o rețea LES 10kv si o rețea LES 20kv ce vor fi deviate conform unui proiect tehnic aprobat de distribuitorul ce o detine.Pe teren exista o rețea de refulare ape uzate apartinand spitalului TBC.ce va fi deviata pe proprietatea publica conform unui proiect tehnic aprobat de distribuitorul ce deține reteaua.Costurile devierilor vor fi suportate de către proprietarul terenului pe care trec acestea in prezent.

___

2.8. PROBLEME DE MEDIU Șl MĂSURI DE PROTECȚIE A MEDIULUI, AMENAJARIjX SPAJfiLQR.VERZI.'; '


Zona studiată nu ridică probleme de mediu, fiind situata în afara arealelor protejate rile propuse-jespect^ locuințe colective cu dotările aferente, nu impun adoptarea unor măsuri speciale de              diului,j^e'Core^^ijTfi^iUfffe

obișnuite ce trebuie avute în vedere la autorizare: măsuri de protecție a mediul           ;e pricește prjptfflafeajmpptrivăi

poluării, reducerea riscurilor naturale, realizarea de spații verzi, măsuri de protecția muncii etc. Iți j                 Kl

J...


Se va respecta HCJ 152/2013,amenajandu-se spatii plantate insumand 30% din suprafața ter^lutââî^.602^mp,ș^b; forma de spatii verzi cu rol decorativ amenajate la nivelul solului, pe terasele etajului 9, impartite pe^rasele^âorfalte^tâje si sub forma de plantație aliniament ca si imrejmuire teren.

Toate amenajările de spatii plantate se vor realiza in incinta terenului studiat,fara afectarea limitei de proprietâteTîfitre terenul studiat si terenurile vecine;                                                                                            \)

Se vor amenaja/planta spatii verzi compuse din plante decorative, flori si muschi.Se vor prevedea instalații automate pentru irigat pentru plantele carora le sunt necesare acestea.

Proprietarii sunt obligați sa asigure:

-lucrările de amenajare,plantare,udare,intretinere a spatiilor verzi

-lucrările necesare pentru amenajarea terenurilor si regenerarea vegetației

-drenarea apelor in exces de pe spatiile verzi

-orice alte lucrări legate de admnistrarea si gospodărirea spațiului verde aferent imobilului pana la limita zonei de siguranța a rețelei de circulație.


ANEXA LA

HCLMNR.^y^

2.9. OPȚIUNILE POPULAȚIEI

Pe terenul ce a inițiat elaborarea PUD-ului se dorește studierea oportunității edificării unui imobil cu funcțiunea de locuire colectiva,respectiv, S+P+8E+9RETRAS. Pe teren nu exista in prezent nici o construcție.

2.10. DISFUNCTIONALITATI

Suprafața de teren 2008mp,ce a generat PUD,fiind un teren viran,neurbanizat,este in acest moment acoperit de vegetație spontana crescută haotic.

CAPITOLUL 3


PROPUNERI DE DEZVOLTARE URBANISTICĂ

3.1. CONCLUZIILE STUDIILOR DE FUNDAMENTARE - JUSTIFICĂRI

Având în vedere tendințele de dezvoltare ale zonei, dar și condițiile impuse prin certificatul de urbanism, prezenta documentație de urbanism analizează:

> Oportunitatea mobilării urbane a terenului studiat în concordanță cu respectarea prevederilor legale referitoare la: o compatibilitatea funcțiunilor în zona studiată, conform art. 14 al GHR nr. 525/1996, cu modificările ulterioare si PUZ aprobat,

o asigurarea însoririi clădirilor conform OMS nr. 119/2014,

o asigurarea acceselor obligatorii la lot,

o asigurarea locurilor de parcare necesare;

o respectarea retragerilor laterale si posterioare

o amenajarea spatiilor verzi necesare

3.2. PREVEDERI URBANISTICE ÎN VIGOARE


Conform HCL nr. 121/16.05.2011,cu RLU detaliat prin HCL 258/2017 terenul studiat se afla in z instituții si servicii publice supramunicipale si municipale,sedii ale unor organisme extrateri sanatatețspitale,cămine de batrani,policlinici,cabinete medicale),servicii financiar banca asigurări, posta/telecomunicatii, servicii manageriale,tehnice si    '                                        O

profesionale(birouri),cercetare/dezvoltare,edituri,servicii med ia,centre de informare,biblioteca/mediateca.activitati asociative diverse,servicii profesionale,hoteluri,alimentație publica,comerț,expoziții,recreere.show-roomuri auto,benzinării, activitati de manufacturare si depozitare mic-gros legate de polul tertiar,parcați muțietajate,locuințe colective.                                                                                              .                   '

Indicatori urbanistici maximi aprobați:                                                           rtf'"'-/'ț

 • ■         regimul de inaltime maxim: P+14E-45metri                      /<*/

 • ■        POT maxim 60%                                      h ..           "

 • ■        CUT maxim 3.

  i i

  Subsolurile vor avea suprafața maxim 75% din suprafața terenului,pentru asigurarea de spațiu vb(d^amfenWt'de^imri^ 25% pe pamant vegetal.


25% pe pamant vegetal.

Se admit console,balcoane si bovindouri către limitele laterale de proprietate ale parcelei fara a depăși limita eâificabilului propus sau rezultat in urma retragerilor fata de limitele de proprietate sau alte construcții de pe parcela,in condițiile păstrării unei distante verticale de 3,5m intre cota trotuarului si intradosul plăcii.

Clădirile noi nu vor crea calcane vizibile din domeniul public.Aspectul exterior al construcțiilor va exprima caracterul si reprezentativitatea zonei si va tine seama de caracterul general al zonei si de arhitectura clădirilor invecinate cu care se afla in relații de covizibilitate.Aspectul clădirilor va fi subordonat cerințelor specifice diversității de funcțiuni si exprimării prestigiului si specificului investitorului.

3.3. VALORIFICAREA CADRULUI NATURAL

Având în vedere vecinătățile amplasamentului și caracteristicile țesutului urban din care face parte, mobilarea urbană propusă prin prezenta documentație de urbanism se încadrează în funcțiunile existente în zonă, contribuind la construirea unei imagini unitare de cartier rezidențial a zonei studiate, cu dotările aferente.

PROIECT NR. 10/2018

PLAN URBANISTIC DETALIU CONSTRUIRE IMOBIL LOCUINȚE COLECTIVE

ANEXA LA

HCIM NR-


3.4. MODERNIZAREA CIRCULAȚIEI

Amplasamentul beneficiază de acces facil din arterele importante de circulație din zonă:Bd.Tomis, str.Liviu Rebreanu. Accesul carosabil la teren se va face prin intermediul străzii Liviu Rebreanu,strada propusa spre extindere prin HCL 121/16.05.2011.

In prezent strada are aproxmativ 4,18metri latime.ln urma extinderii va avea 10metri: doua sensuri,fiecare cu cate o banda de mers pe fiecare sens cu lățime de 3,0metri si trotuare de cate 2metri pe fiecare parte a străzii.

Bulevardul Tomis(DN 2A),are in prezent,in dreptul terenului studiat,lățimi intre 16,4metri si 19,6metri,din care trotuarul este doar pe partea terenului studiat si are 1,4metri .Conform HCL 121/2011,acesta se va extinde la o lățime de 34metri,din care sensurile auto vor avea cate 3 benzi a 11 metri,fasia de teren dintre sensuri va avea 1 metru,spatiile verzi de protective vor avea cate 1,5metri,benzile de biciclisti vor avea cate 1 metru si trotuarele vor avea cate 3metri.

Exista pe teren o zona non aedificand,dimensionata conform planului de reglementari,in suprafața totala de349,6mp, care se va ceda pentru extinderea străzii Liviu Rebreanu si a bulevardului Tomis. Aceste retrageri generează noul aliniament al terenului, stabilit la 17 ml fata de axul drumului DN2A si la 5ml fata de axul străzii Liviu Rebreanu. Edificabilul terenului s-a stabilit prin retragerea cu 10ml fata de noul aliniament la drumul național si 5ml fata de noul aliniament de la strada Liviu Rebreanu.

Necesarul de locuri de parcare este calculat conform HCL nr. 113/2017. Imobilul propus va fi impartit in maxim 68 de unitati locative cu suprafața utila sub 100mp cu cate un loc de parcare, la care se adauga 20% pentru vizitatori, adica 14 locuri de parcare, ajungând la un total de 82 locuri de parcare. Dintre acestea, minim 40% tebuie sa fie prevăzute in spatii acoperite (33 locuri de parcare).

Pentru imobilul existent se propun 82 de locuri de parcare(32 in subsol si 50 la parter), dintre care 36 in spatii acoperite. Conform HCL 113/2017,rectificat cu HCL 28/2018 .detaliat prin HCL 532/2018 ,HCL 121/16.05.2011 PUZ zona Palazu Mare si conform HCL 258/31.07.2017 pentur detaliere RLU PUZ zona Palazu Mare,in cazul in care nu se pot amenaja toate locurile de parcare necesare in interiorul proprietății pe care se amenajeaza investiția, se pot amenaja locuri de parcare pe un alt teren,aflat la o distanta de maxim 150m conform PUZ Palazu Mare,teren pe care,la autorizarea investiției,investitorul va prezenta extras de carte funciara pentru terenul pe care se asigura parcarea,cu mențiuni privind obligația de a menține destinația de parcare pe toata durata existentei imobilului deservit.

Accesul in imobil va fi diferențiat: accesul in parcarea subterana va fi realizat din strada Liviu Rebreanu, pe ran racordata la cota terenului amenajat; accesul in parcarea supraterana se va face din strada Liviu Rebreanu. e/8 racordata la cota trotuarului pana la cota ±0.00 a plăcii de peste subsol; accesul pietonal in imobil se va facgffi strada ,prin amenajarea unui podest si trepte pana la cota ±0,00 si apoi pe scara si lifturile propuse'pBritf'wOe de locuit si parcarea subterana.                                                                     /

de acces


ffjrasi 'spatiile


Trotuarul va fi fara denivelări sau rosturi, iar bordura va fi coborâta pe toata latimea accesului, pentru facilitarea circularii persoanelor cu handicap (conf. Normativ privind adaptarea clădirilor civile si spațiului urban la nevoile individuale ale persoanelor cu handicap, indicativ NP 051-2012 - Revizuire NP 051/2000).

3.5. DESCRIEREA OBIECTIVULUI-CARACTERISTICILE CONSTRUCȚIEI PROPUSE

 • 3.5.1. ANALIZA SITUAȚIEI EXISTENTE

Proiectul a fost întocmit pe baza temei cadru elaborata de beneficiar, particularităților terenului din pungtide-veââfe-ă,l'S vecinătăților si condițiilor geotehnice, dar si a condițiilor urbanistice impuse                         ’ '

 • 3.5.2. SOLUȚII DE CONSOLIDARE Șl / SAU RECONFIGURARE Nu este cazul.


 • 3.5.3. CARACTERISTICI TEHNICE ALE CONSTRUCȚIEI PROPUSE (raportate la suprafața de<2008nl,bWfghta.eâffi6arii construcției S+P+8E+9RETRAS)


  REGLEMENTARI existente

  REGLEMENTARI conf. PUZ aprobat

  REGLEMENTARI propuse spre autorizare prin prezentul proiect

  POT

  (suprafața construita /suprafața terenului)

  0,00%

  60%

  32,62%


PROIECT NR. 10/2018

PLAN URBANISTIC DETALIU CONSTRUIRE IMOBIL LOCUINȚE COLECTIVE

ANEXA LA

HCLM NR


CUT

(suprafața desfasurata / suprafața terenului)

0,00

3,00

2,56

Regim de înălțime - Hmax (nr. niveluri / metri)

P+14E (45metri)

S+P+8E+9RETRAS (30,8metri)

S maxim construita

0 mp

-

655mp

S maxim desfasurata

0 mp

--

5138mp


NOTA:

CALCULUL INDICATORILOR URBANISTICI S-A EFECTUAT CF.LEGISLATIE IN VIGOARE -CF.LEGIl 50/1991 .LEGII 350/2001 SI STAS 4908-85:

P.O.T.-raportul dintre suprafața construita (aria secțiunii orizontale a clădirii la cota +0,00,măsurată pe contur pereți exteriorizară terase descoperite,platforme si scări acces exterioare)sau a proiecției etajelor la sol si suprafața parcelei.

C.U.T.-raportul dintre suprafața construita desfășurată si suprafața parcelei

Inaltimea maxima a clădirii proiectate s-a considerat de la cota trotuarului amenajat pana la limita aticului cel mai de sus.

 • 3.5.4.RELATIA CU CONSTRUCȚIILE ÎNVECINATE

Terenul pe care se va construi imobilul de locuințe colective are următoarele vecinătăți:

 • ■   La nord: teren proprietate private imobil locuințe colective P+3E+terasa circulabila;

 • ■   La sud.domeniu public bd.Tomis;

 • ■   La vest: terenuri proprietate privata libere de construcții

 • ■   La est: domeniu public str.Liviu Rebreanu

Distanțe imobil propus față de construcțiile vecine si fata de limitele terenului studiat:

-la nord: construcția vecina existenta P+3E locuințe colective este situata la o distanta de minim 5,6metri fata de construcția proiectata,iar construcția proiectata este situata la o distanta de minim 5metri fata de limita terenului;

-la sud :fatada imobilului proiectat va fi retrasa minim 10.33metri fata de aliniamentul propus al terenului;

-la vest: fațada imobilului proiectat va fi retrasa minim 5,16metri fata de limita proprietății;

-la est: construcția proiectata este situata la o distanta de minim 5metri fata de aliniamentul propus

Se va respecta insorirea camerelor de locuit ale construcțiilor invecinate,conform OMS 119

 • 3.5.4. DESCRIEREA FUNCȚIONALĂ A CONSTRUCȚIEI PROPUSE


Proiectul s-a intocmit in vederea satisfacerii exigentelor minimale prevăzute in anexa 1 G la Legea nr. 114/1996, privind locuințele, cu modificările si actualizările ulterioare si a OMS 119/2014 astfel, se asigura pentru locatari:

 • - acces liber individual la spațiul locuibil, fara tulburarea posesiei si a folosinței exclusive a spațiului detinut de către o alta persoana sau familie;

 • - spațiu pentru odihna;

 • - spațiu pentru prepararea hranei;                                                                               .-

 • - grup sanitar;                                                                                     /a W’

 • - acces la energia electrica si apa potabila, evacuarea controlata a apelor uzate si a reziduurilor menajere; >

 • - suprafețele minimale ale camerelor de locuit si dependințelor precum si dotarea si numărul acestora din urma ii T?.

conformitate cu prevederile legale in vigoare;                                                             | •: i ,.p.7^

 • - Instalații de prevenire și stingere a incendiilor, precum și ascensor conform normelor în vigoare; S.\

 • - Spații pentru biciclete, cărucioare și pentru uscarea rufelor;                                                 >   \ c. . _

 • - Spații destinate colectării, depozitării și evacuării deșeurilor menajere;                                           -A'

■ Spații pentru depozitarea combustibililor solizi sau lichizi, în situațiile în care nu se pot asigura încălzirea centraîă0/sațr'v4< gaze la bucătărie;                                                                                                \

 • - Rampă de acces pentru persoanele imobilizate în scaun cu rotile;

-Spatii de joaca pentru copii special amenajate.

Construcțiile se vor amplasa ținând seama de studiul de insorire intocmit si verificat conform legislației in vigoare,de OMS 119/2014,dar si de HGR 525/1996, ANEXA 3.10.


ANEXA LA .

HCLM


PROIECT NR. 10/2018

PLAN URBANISTIC DETALIU CONSTRUIRE IMOBIL LOCUINȚE COLECTIVE

3.6. DEZVOLTAREA ECHIPĂRII EDILITARE

Extinderile de rețele sau măririle de capacitate a rețelelor edilitare publice se pot realiza de către investitori sau beneficiari, parțial sau în întregime, după caz, în condițiile legislației în vigoare.

Rețelele noi sau extinderea rețelelor existente precum și racordurile la acestea vor fi amplasate în subteran, în conformitate cu prevederile art. 18, alin (2A1) al Regulamentului General de Urbanism aprobat prin HGR nr. 525/1996, cu modificările ulterioare.

Actualizarea prevederilor urbanistice ale zonei va permite deținătorilor de utilități să-și revizuiască și să-și actualizeze studiile și strategiile de dezvoltare și modernizare ale rețelelor, în concordanță cu caracteristicile țesutului urban propus. Zona dispune de rețele tehnico-edilitare de alimentare cu apa, canalizare menajera, energie electrica, energiejermica, gaze naturale si telefoniecare nu afecteaza amplasamentul studiat.

Soluțiile de racordare a noilor construcții la utilitati vor face obiectul unui proiect separat care se va inti beneficiarului, de către firme agrementate de deținătorii de rețele si vor respecta condițiile impuse-de=i in vigoare.

3.7. OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICĂ

Teritoriul studiat de prezenta documentație de urbanism este proprietate privata si aparține unei persoane juridice.

ii


wkgrde Tegislatia


CAPITOLUL 4


CONCLUZII Șl MĂSURI ÎN CONTINUARE

Reglementările propuse prin prezenta documentație de urbanism se înscriu în prevederile art. 32, alin. (1), lit. b) al Legii nr. 350/2001, cu modificările ulterioare, ele detaliază reglementările aprobate prin PUZ.

Funcțiunea propusa este compatibila cu funcțiunea predominantă a zonei și respecta principalele obiective ale activității de urbanism:

 • - îmbunătățirea condițiilor de viața prin eliminarea disfuncționalităților, asigurarea accesului la infrastructuri, servicii publice și locuințe convenabile pentru toți locuitorii;

 • - utilizarea eficientă a terenurilor, în acord cu funcțiunile urbanistice adecvate; extinderea controlată a zonelor construite

 • - asigurarea calității cadrului construit, amenajat și plantat.

Reglementările urbanistice propuse prin prezenta documentație, necesare coordonării dezvoltării urbanistice viitoare a terenului, contribuie la dezvoltarea spațială echilibrată, la protecția patrimoniului natural și construit, la îmbunătățirea condițiilor de viață, precum și la asigurarea coeziunii teritoriale, respectând prevederile art. 2 al Legii nr. 350/2001, cu modificările ulterioare.

ÎNTOCMIT,

URBANIST ROXANA MARCULESCU


ELABORARE PLAN URBANISTIC DE DETALIU CONSTRUIRE IMOBIL LOCUINȚE COLECTIVESTR. L VIU REBREANU - strada secundara - categoria IIIConstanta. Str. Li'Jxj Rebreanu nr. 40,

483/14


fosta sola 51, parce


UAT. Constanta


UTR 1

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR,

MARCELA ENAQHE


L—iCL-

teT             s   r

_'•«     .—————.

/ ’ ' ' '

5.0

J.

——8 :      T

t    s»

• R

_

______

__

 • - banda de btcdota

 • - trtxuar

 • ■ spatii

 • ■ ricioki


l-imlte si parcelar

Limita amplasament ce a generat PUD


ANEXA LA HCLM NR-jZ^Z^.


(hfi)


Conform HCLM nr. 121/16.05.2011,terenul studiat se afla in zona de reglementare UTR1:


S = 2008m 3


indicativ zona de reglementare existenta

' Teren non aedificandi pentru extindere strada S=349,6mp


instituții si servicii publice supramunicipale si municipale,sedii ale unor organisme extrateritoriale,servicii de sanatatețspitale,cămine de batrani,policlinici,cabinete medicale),servicii financiar bancare si de asigurări,posta/telecomunicatii,servicii manageriale,tehnice si profesionale(birouri),cercetare/dezvoltare,edituri, servicii media,centre de inforrnare.biblioteca/mediateca.activitati asociative diverse,servicii profesionale,hoteluri,alibentatie publica,cornert,expoziții,recreere.show-roomuri auto,benzinării, activitati de manufacturare si depozitare mic-gros legate de polul tertiar.parcari mutietajate,locuințe colective.

Indicatori urbanistici aprobați: regimul de inaltime maxim:P+14-45metri,inaltimea maxima admisibila in planul fațadei nu va depăși distanta dintre construcții

regim de inaltime minim admis:P+3E-17metri

POT maxim 60%

CUT maxim 3.


Necesarul de locuri de parcare este calculat conform HCL nr. 113/2017. Imobilul propus este impariit in maxim 68 de unitati locative cu suprafața utila sub 10Omp cu cate un loc de parcare, la care se adauga 20% pentru vizitatori, adica 14 locuri de parcare, ajungând la un total de 82 locuri de parcare. Dintre acestea, minim 40% tebuie sa fie prevăzute in spatii acoperite (33 locuri de parcare).

Pentru imobilul existent se propun 82 de locuri de parcare(32 in subsol si 50_la parter), dintre care 36 in spatii acoperite. PREȘED


Conform HCL 113/2017,rectificat cu HCL 28/2018 ,det ,HCL 121/16.05.2011 PUZ zona Palazu Mare si conform HC pentur detaliere RLU PUZ zona Palazu Mare,in cazul in toate locurile de parcare necesare in Interiorul proprietarii investiția, se pot amenaja locuri de parcare pe un alt ter/ri. aflat la o distjpta de maxim 150m conform PUZ Palazu Mare,teren pe care.fi autorizarea investiției,investitorul va prezenta extras de carte funciara pentru terenul pe care se asigura parcarea, cu mențiuni privind obligația de a menține destinația de parcare pe toata durata existentei imobilului deservit.


Piste biciclete bd.


INVENTAR DE COORDONATE

Sistem de proiecție STEREO 70 X

[m]


Y

[m]


BENEFICIAR:

SC TRIBECA MANAGEMENT SRL


PROIECTANT GENERAL-URBANISM;

BIA R0XANA MARCULESCU


SEF DE PROIECT:

Urb.Roxana Marculescu


DESENAT:

Urb.Roxana Marculescu


PROIECTANT GENERAL-ARHITECTURA:


PROIECTANT GENERAL-RETELE:


STUDIU GEOTEHNIC:


LUCRĂRI CAOASTRU:

I

zf z/fz/v/r^-
Spatiile verzi au fost calculate conform HCJ 125/2013, pentru funcțiunea de locuințe colective fiind propusa o suprafața de minim 30% din ' < suprafața terenului,respectiv 602,4mp spatii verzi amenajate la nivelul solului, rrr balcoanele clădirii si pe acoperișul tip terasa.


800

308537.349 I

787881.776

801 |

308489.048

787865.775

802

308487.046

787865.112

803 F

308515.120

787833.843

804

308519.000

787835.230

805

308543.920;

787844.140

806

308560.870 j

787850.210

809

308564.520;

787851.512

808 '

308539.4631

787879.421


VERIFICATORI:


S TEREN


EXISTENT


SC

SD


P.O.T.

C.U.T.


0,0 mp

0,0 mp

0%

0,0


2008 mp

PROPUS

655mp 5138,0mp

32,62%

2,56


Regim inaltime


neconstruit S+P+8E+9retras(30,8m)


BILANȚ TERITORIAL PROPUS


I

- - .

mp

%

•S teren

2008 mp

100%

- - -

Sconstruit la sol

96,6 mp |

4,81%

Sanexe

12,0mp

0,60%

Scirculatii,parcaje

1101,8mp

54,87%

Sverde

423mp

21,07%

Sloc de joaca

25,0 mp

1,24%

Scedat extindere străzi

349,6mp ]

17,41%


PLAN URBANISTIC DE DETALIU CONSTRUIRE IMOBIL LOCUINȚE COLECTIVE


ADRESA PROIECT:


STRADA LIVIU REBREANU,NR.40,

CONSTANTA


TITLU PLAN:


PLAN REGLEMENTARI PROPUSE


SCARA PLAN:


1:500


NUMĂR PLAN:


U-03