Hotărârea nr. 221/2019

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL PENTRU ZONA DELIMITATĂ DE ȘOS. INDUSTRIALĂ, STR. CELULOZEI ȘI ALEI DE ACCES, INIȚIATOR SC MEDIA OUTPOST SRL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului urbanistic zonal pentru zona delimitată de șos. Industrială, str. Celulozei și alei de acces, inițiator SC Media Outpost SRL

Consiliul local al municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de GChOy * 2019.

Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului primar Decebal Făgădău înregistrată sub nr. 91642/10.05.2019, raportul Comisiei de specialitate nr. 2 de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură, referatul Direcției urbanism nr. 91630/10.05.2019, precum și avizul nr. 91616/10.05.2019 al arhitectului șef;

Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu toate modificările ulterioare, ale art. 27A1 lit. c) din Legea nr. 350/2001, privind amenajarea teritoriului și urbanismul, republicată, cu toate modificările ulterioare și ale Ordinului nr. 176/N/2000 al MLPAT privind metodologia de elaborare și conținutul cadru al planului urbanistic zonal;

Văzând avizul de oportunitate nr. 119929/05.10.2017 al Direcției urbanism;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (5), lit. c) și art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă Planul urbanistic zonal pentru zona delimitată de șos. Industrială, str. Celulozei și alei de acces, conform documentației anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Terenul care a inițiat PUZ-ul, situat în șos. Industrială nr. 22, în suprafață de 2159,97 mp (potrivit actelor de proprietate) și 2196 mp (potrivit măsurătorilor cadastrale), identificat cu nr. cadastral 200129, înscris în cartea funciară a UAT Constanța, este proprietate SC Media Outpost SRL conform contractului de vânzare autentificat sub nr. 1256/13.09.2016 la Biroul individual notarial Daniela Uidumac.

Art. 2 - Valabilitatea planului urbanistic zonal precizat la art. 1 este de 3 ani de la data aprobării prezentei, cu posibilitatea prelungirii cu încă 3 ani la solicitarea investitorului.

Art. 3 - începând cu data adoptării prezentei își încetează aplicabilitatea HCL nr. 153/2005 privind aprobare PUD - construire depozit farmaceutic și

parcare, str. Industrială, teren în suprafață de 2159,97 mp, proprietate SC A&A Medical SRL.

Art. 4 - Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre Direcției urbanism în vederea aducerii la îndeplinire și spre știință Instituției prefectului județului Constanța, iar către SC Media Outpost SRL, Oficiul de cadastru și publicitate imobiliară Constanța, Inpectoratul de stat în construcții Constanța, Consiliul județean Constanța, Ministerul dezvoltării regionale și administrației publice hotărârea va fi comunicată de Direcția urbanism.

Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel:

o? pentru, ' împotrivă, ț abțineri.

La data adoptării sunt în funcție consilieri din 27 membri.


CONTRASEMNEAZĂ] SECRETAR,

CONSTANȚA

NR.               0    2019

MEDIA OUTPOST S.R.L.

•                  VOLUMUL 2

REGULAMENT LOCAL DE URBANISM

aferent

PLANULUI URBANISTIC ZONAL (PUZ)

SOSEUA INDUSTRIALA NR.22 - ZONA TERMINAL RATC,

MUN CONSTANTA

Proiect nr. 11/2017

A       INIȚIATOR: MEDIAOUTPOST S.R.L.

IUNIE 2018


hoiECT^’


NR?22-ZONA TERMINAL RATC, MUN. CONSTANTA


PARTEA I DISPOZIȚII GENERALE


ARTICOLUL 1

ARTICOLUL 2


Rolul RLU

Domeniul de aplicare

PARTEA II REGULI DE BAZA PRIVIND MODUL DE OCUPARE AL TERENURILOR

SECȚIUNEA 1:

ARTICOLUL 3

ARTICOLUL 4

ARTICOLUL 5

ARTICOLUL 6

ARTICOLUL 7

ARTICOLUL 8

ARTICOLUL 9


Reguli cu privire la pastrarea integrității mediului si protejarea patrimoniului natural si construit

Terenuri agricole in extravilan

Terenuri agricole in intravilan

Suprafețe impadurite

Resursele subsolului

Resurse de apa si platforme meteorologice

Zone cu valoare peisagistica si zone naturale protejate

Zone construite protejate


SECȚIUNEA 2:


ARTICOLUL 10 ARTICOLUL 11 ARTICOLUL 12 ARTICOLUL 13 ARTICOLUL 14 ARTICOLUL 15 ARTICOLUL 16


Reguli cu privire la siguranța construcțiilor si la apararea interesului public

Zone expuse la riscuri naturale

Zone cu riscuri tehnologice si zone de protecție cu regim special Construcții cu funcțiuni generatoare

Asigurarea echipării edilita                    ____________

Asigurarea compatibilității ijur^ijțQ^lA MUNICIPIULUI CONSTANȚA Procentul de odutifare                            '

Lucrări d


iee—

JUDEȚUL CONSTANȚACAP1T0WL3'ii DIRECȚIA URBANISM

vizat                     /

exă la avizul nr. JlSIPi ■■■■       - zSECȚIUNEA 1:

ARTICOLUL 17

ARTICOLUL 18

ARTICOLUL 19

ARTICOLUL 20

ARTICOLUL 21

ARTICOLUL 22

ARTICOLUL 23

ARTICOLUL 24


ARHITECT

Reguli de amplasare si retrageri miitiuie'rrtftigătorii

Orientarea fata de punctele cardinale

Amplasarea fata de drumuri publice

Amplasarea fata de cai navigabile existente Amplasarea fata de cai ferate

Amplasarea fata de aeroporturi

Retrageri fata de fâșia de protecție a frontierei de stat Amplasarea fata de aliniament

Amplasarea in interiorul parcelei


SECȚIUNEA 2:

ARTICOLUL 25


Reguli cu privire la asigurarea acceselor obligatorii Accese carosabile

ARTICOLUL 26

Accese pietonale

SECȚIUNEA 3:

ARTICOLUL 27


Reguli cu privire la echiparea tehnico-edilitara

Racordarea la rețelele publice de echipare edilitara existente

MEDIA OUTPOSTS.R.L.

ARTICOLUL 28

ARTICOLUL 29

Realizarea de rețele edilitare

Proprietatea publica asupra rețelelor edilitare

SECȚIUNEA 4:

Reguli cu privire la forma si dimensiunile terenului si ale construcțiilor

ARTICOLUL 30

ARTICOLUL 31

ARTICOLUL 32

Parcelarea

Inaltiimea construcțiilor

Aspectul exterior al construcțiilor

SECȚIUNEA 5:

Reguli cu privire la amplasarea de parcaje, spatii verzi si imprejmuiri

ARTICOLUL 33

ARTICOLUL 34

ARTICOLUL 35

Parcaje Spatii verzi împrejmuiri

0© p CMlltf ? :liiW Ț.

MEDIA OUTPOSTS.R.L.


PARTEA I DISPOZIȚII GENERALEArticolul 1 - Definiție si scop

 • (1) Regulamentul local de urbanism este o documentație cu caracter de reglementare care cuprinde prevederi referitoare la modul de utilizare a terenurilor, de realizare si utilizare a construcțiilor pe intreaga suprafața a parcelelor reglementate prin prezentul PUZ.

 • (2) Scopul prezentului Plan urbanistic zonal este stabilirea unor noi reglementari urbanistice pentru amplasamentul care a generat Planul Urbanistic Zonal, reprezentat de: cuprinde imobilul situat pe Soseua Industriala, nr.22, inscris in Cartea funciara a UAT Constanta cu nr. 200129, conform Certificatului de Urbanism nr. 2616/28.08.2017 si Avizului de oportunitate nr. 119929/05.10.2017, eliberate de Primăria Mun. Constanta.

 • (3) Odata aprobat, PUZ impreuna cu R.L.U. aferent acestuia constituie act de autoritate al administrației publice locale.


Articolul 2 - Domeniul de aplicare


 • (1) Regulamentul de urbanism aferent prezentului Plan urbanistic zonal se aplica in teritoriului marcat pe planurile aferente PUZ ca limita zonei studiate, delimitat astfel:

 • a)

 • b)

 • c)

 • d)


La nord: proprietate privata, teren viran

La sud: terenuri proprietate privata

La est: teren proprietate privata si strada Soseua Industriala La vest: teren proprietate privata si stradaSoseua Industriala


 • (2) Amplasamentul care a generat PUZ este teren viran in suprafața totala de 2159.97mp, avand

categoria de folosința "curți construcții”, situat in intravilanul                               in Cartea

funciara a UAT Constanta cu nr. 200129 , are urmate riip^^țțt^ MUNICIPIULUI CONSTANȚA |

a) La nord - teren proprietate privata, teren viran

. b) La sud - Prelungire Șoseaua Industriala

c) La est - Strada Celulozei

.'. d) La vest - Statie spalare vagoane

 • (3) Prevederile prezentului Regulament do

: in zona reglementata, pana la nivelul limitelor de recunoaștere a dreptului ae cai truire.

 • (4) La eliberarea certificatelor de urbanism se vor3ONSTANȚA I

DIRECȚIA LIRBAf ISM         I

VIZAT SPRB

Anexă ia avizul nr. j-----/

Of 6

înismASHbîfs®? ȘEguli nhligatariu-aplicabi


e si


avea in vedere si vor fi aplicate prevederile prezentului regulament local de urbanism, asigurandu-se impunerea cerințelor necesare pentru ■ realizarea prezentelor prevederi.

 • (5) Prezentul regulament local de urbanism, aferent Planului urbanistic zonal, conține norme obligatorii pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții.

 • (6) La emiterea autorizațiilor de construire se vor avea in vedere si se va asigura respectarea, pe langa prevederile PUZ, a tuturor legilor aplicabile care stabilesc cerințe, sarcini ori condiții speciale de utilizare a terenurilor si/sau un regim special pentru anumite categorii de terenuri ori construcții. La emiterea autorizațiilor de construire se vor lua masurile pentru asigurarea securității si sanatatii oamenilor, pentru asigurarea respectării cerințelor de protecție a mediului, de protecție fata de riscurile naturale de inundații ori alunecări de trenuri, pentru protejarea si conservarea patrimoniului construit, natural ori peisagistic protejat, pentru protejarea monumentelor istorice.

 • (7) Autorizațiile de construire vor fi emise direct in baza prevederilor Planului urbanistic zonal aprobat.P L[^țTĂlRWlWifl; DING str. ȘârmisegetijsalS


MEDIA OUTPOST S.R.L_____________________________________________________________

PARTEA II

REGULI DE BAZA PRIVIND MODUL DE OCUPARE AL. TERENURILOR

(SECȚIUNEA 1:"" . Reguli cu privire la" pastrarea integrității mediului si protejarea ș .                         patrimoniului natural si construit __1      :■_____ ___. ■ ■ • ■____ .

ARTICOLUL 3 Terenuri agricole in extravilan

(1 )ln limita PUZ nu se afla terenuri agricole in extravilan.

 • (2)Zona studiata face parte din teritoriul intravilan al Mun. Constanta.

ARTICOLUL 4      Terenuri agricole in intravilan

 • (1) In limita PUZ nu se afla terenuri agricole in intravilan.

ARTICOLUL 5     Suprafețe impadurite

 • (1) In limita PUZ nu se afla suprafețe impadurite.

ARTICOLUL 6 Resursele subsolului

 • (1) Autorizarea executării construcțiilor definitive, altele decât cele industriale, necesare exploatării și prelucrării resurselor în zone delimitate conform legii, care conțin resurse identificate ale subsolului, este interzisă.

 • (2) Autorizarea executării construcțiilor industriale necesare exploatării și prelucrării resurselor identificate ale subsolului se face de către consiliile județene sau consiliile locale, după caz, cu avizul organelor de stat specializate.

 • (3) In cazul identificării de zone cu resurse in intravilanul localității, modalitatea exploatării acestora va face obiectul unui studiu de impact aprobat conform legii.

 • (4) Zonele care conțin resurse identificate ale subsolului, delimitate potrivit legii, se comunica la consiliile județene prin ordin âPpresedintelui Agenției Natinale pentru Resurse Minerale, pentru fiecare județ.

  ARTICOLUL 7 Resurse de apa si platforme meteorologice

  • (1) In limita PUZ nu se afla cursuri de.apa, lucrări de gospodărire si de captare a apelor.

  • (2) In limita PUZ nu se afla platforme meteorologice.

  ARTICOLUL 8 Zone cu valoare peisagistica si zo

  • (1) Autorizarea executării construcțiilor si a' arneff

  volumetrie si aspect arhitectural - conformare si ampjdsare golwtr-rapert-g&IZpUrH-mate«ale.utilLzateT__. invelitoare, paleta cromatica etc. - depreciaza valoarea peisajului este interfzISSȚUL CONSTAh fA

  • (2) In limita zonei reglementate prin PUZ nu se afla zone natura           MUNICIPIULU CONSTANȚA

  DIRECȚIA URBAJ JSM

  VIZAT SWE NESCHIMBARE Anexă la avizul nr___/__________

  j


  ARTICOLUL 9 Zone construite protejate (1) In limita PUZ nu se afla zone construite protejate.


  ^SECȚIUNEA 2:

  I ,,>  le protejate

  re, prin amplasament, funcțiune,


  Reguli cu privire la siguranța const uctiilâ^'i^a’^SFa publicARTICOLUL 10 Zone expuse Ia riscuri naturale

 • (1) In sensul prezentului regulament, prin riscuri naturale se intelege: alunecări de teren, nisipuri mișcătoare, terenuri mlăștinoase, scurgeri de torenti, eroziuni, avalanșe de zaga^da^dislocari de stânci, zone inundabile si altele asemenea, delimitate pe fiecare județ prm^.tarâ^^'z,;<jeȚisiliului județean, cu avizul organelor de specialitate ale administratiei^pjjbljce^                              ‘

MEDIA OUTPOST S.R.L.

 • (2) Autorizarea executării construcțiilor si a amenajărilor in limita zonei reglementate prin PUZ, va tine cont de recomandărilor Studiului Geotehnic.

ARTICOLUL 11 Zone cu riscuri tehnologice si zone de protecție cu regim special

 • (1) Autorizarea executării construcțiilor in zonele expuse la riscuri tehnologice, precum si in zonele de servitute si de protecție ale sistemelor de alimentare cu energie electrica, conductelor de gaze, apa, canalizare, cailor de comunicație si altor asemenea lucrări de infrastructura se face cu aplicarea restricțiilor specifice, conform cadrului normativ in vigoare.

 • (2) In sensul prezentului regulament, riscurile tehnologice sunt cele determinate de procesele industriale sau agricole care prezintă pericol de incendii, explozii, radiații, surpări de teren ori de poluare a aerului, apei sau solului.

 • (3) Conform avizului de amplasament 17497/04.12.2017 emis de RAJA CONSTANTA:

 • a) Pe amplasamentul studiat exista conducta magistrala de apa Dn 600mm OL, colectorul pluvial Dn 300mm Azb in care este executat un racord. La limita amplasamentului exista conducta de distribuție apa Dn 200mm OL.


 • b) Pe teren exista un branșament de apa Dn 40mm PEHD, contorizat prin apometrul Dn 20mm, branșament executat din conducta de distribuție apa Dn 300OL situata pe strada Prelungirea Soseua Industriala.

 • c)  Pentru o poziționare cat mai exacta a traseelor conductelor de apa si canalizare existente in zona studiata, in fazele de proiectare următoare PUZ-ului, respectiv obținerea autorizației de construire, beneficiarii au obligația executării de sondaje in prezenta reprezentanților SC RAJA SA.

  d)


  Conform HG 930/2005, cap VIII, art. 30, alin, “e”, culoarul de teren de 10m stanga -dreapta de la generatoarele exterioare ale conductei magistrale de apa Dn 600mm OL ce cuprinde zona sanitara cu regim sever, precum si culoarul de teren de 3m stanga-dreapta de la generatoarele exterioare ale pluvialului si racordului pluvial reprezintă zona de protecție si siguranța, nu se vor betona, nu se vor realiza construcții provizorii sau definitive. In aceste zone terenul va fi acoperit cu material demontabil (dale, pavele).

  Viitoarele obiective propuse se vor amplasa respectând condițiile de mai sus sau conductele existente pe amplasament vor fi deviate in

  (4) Conform avizului de amplasament

  312.096.472/14.11.2017:

  a)


  e)


  • b)

  • c)  Pe planul de situație s-au trasat ori explotarea societății. Traseul exa după capacele tip GN montate pe axjdl marcajele amplasate pe repere fixe (p/ntrujcon In imediata vecinătate a terenurilor analizat In vederea sigurarii funcționarii normale a sistemului de distribuție gaze naturale si evitarea punerii in pericol a persoanelor, bunurilor, mediului, in zona de protecție se impun terților restricții si interdicții prevăzute de legislația in vigoare.


  .....sflate in ^tjr^gșgțflpftjelor poat^ fi idefificat pp teren cestora (in cazul conductelor de otel) sa|j după jtj lena).         // O


  d) Zonele de protecție si siguranța respecta prevederile Normelor tehnice pentru proiectarea si execuția siatemelor de alimentare cu gaze naturale NTPEE-2008, Legii energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012 si ordinului 47/2003 emis de ministerul economiei si comerțului, in zona de protecție nu se executa lucrări fara aprobarea prealabila a operatorului sistemului de distribuție.


țlECIST’/ț


e) Conform Legii energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, art.190, pentru protecția obiectivelor/sistemelor din sectorul gazelor naturale se interzice terților:

 • • Sa realizeze construcții de orice fel in zona de siguranța a obiectivelor de gaze naturale

 • • Sa efectueze săpături sau lucrări de orice fel in zona de protecție a obiectivelor de gaze naturale, fara avizul prealabil al operatorului de sistem


• Sa depoziteze materiale pe caile de acces si in zona de protecție a obiectivelor de gaze ^naturale

•ț^a intervină in orice mod asupra conductelor, echipamentelor si instalațiilor de gaze naturale

N j            ~

armi


MEDIA OUTPOSTS.R.L.

 • (5) Conform avizului E-DISTRIBUTIE DOBROGEA, nr.200476474/10.11.2017:

 • a) In zona studiata exista LES 6Kv.

 • b) Noul obiectiv poate fi racordat la reteua existenta.

 • c) Se va reveni cu o noua documentație la faza DTAC, pentru fiecare construcție ce se va realiza, in vederea obținerii unui nou aviz.

 • (6) Conform avizului TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS S.A., nr.1776/14.11.2017:

 • a) In limita zonei studiate exista amplasate rețele de comunicații conform planului anexa la aviz.

 • b) Toate lucrările proiectate in zona cablurilor telefonice subterane, vor fi prevăzute a se executa obligatoriu manual si in prezenta delegațiilor TELEKOM. In zonele de intersecție ale rețelelor edilitare propuse cu instalațiile Tc subterane se vor respecta toate masurile si distantele minime prevăzute in normativele tehnice in vigoare.

 • (7) Conform avizului de amplasament emis de RADET Constanta nr. B 21460/04.12.2017, RADET nu deține rețele termice pe amplasament.

  ARTICOLUL 12 Construcții cu funcțiuni generatoare de riscuri tehnologice

  • (1) Autorizarea executării construcțiilor care, prin natura si destinația lor, pot genera riscuri tehnologice se face numai pe baza unui studiu de impact elaborat si aprobat conform prevederilor legale.

  • (2) Lista categoriilor de construcții generatoare de riscuri tehn-

  Ordinul nr.1.587 din 25 iulie 1997.

  • (3) Conform G.M -007 -2000: Riscurile tehnologice - factori generj tori ae accițk activitatilor umane.


  i£iogice~“este”'cea-  ARTICOLUL 13 Asigurarea echipării edilitare

  • (1) Autorizarea executării construcțiilor care, prin dimensiunile si dt i echipare edilitara ce depasesc posibilitățile financiare si tehfflce=sl ale investitorilor interesați sau care nu beneficiază de fonduri de la bietul de stat estelnterzisa. “

  • (2) Autorizarea executării construcțiilor poate fi condiționată de stabilirea, in prealabil, prin contract, a obligației efectuării, in parte sau total, a lucrărilor de echipare edilitara aferente, interesați. .

  i (3) Autorizarea executării construcțiilor in zonele de servitute a infrastructurii sau propuse, este interzisa. ‘ i

  • (4) Asigurarea dotării cu utilitățile necesare funcționarii obiectivului propus va

  ! investitorilor privați..

  • (5) Se va urmări limitarea la maxim a aportului de ape pluviale evacuate in rețeaua publica de canalizare, la nivel de parcela. In acest sens, se recomanda realizarea de soluții de colectare, stocare, infiltrare locala in sol si evaporare naturala a apelor pluviale la nivel de parcela. De asemenea se recomanda limitarea sigilării suprafețelor exterioare (prin asfaltare, betonare.sau alte invelitori impermeabile) la strictul necesar, in vederea asigurării infiltrării apelor pluviale in terenul natural.  de către investitorii


  edilitare, existente


  reveni in totalitate


(6) Fiecare parcela va dispune de o platforma sau de un spațiu interior destinate colectării deșeurilor menajere, dimensionate pentru a permite colectarea selectiva a deșeurilor si accesibile dintr-un drum public. Platformele vor putea deservi una sau mai multe clădiri, in funcție de dimensiuni si de funcțiune.

ARTICOLUL 14 Asigurarea compatibilității funcțiunilor

 • (1)  Utilizările admise, utilizările admise cu condiționări si utilizările interzise sunt precizate si detaliate în cadrul reglementarilor cuprinse în prezentul Regulament.

 • (2) Conformitatea volumetrica se realizează prin observarea , aplicarea si respectarea valorilor maxime ale indicilor urbanistici, adica a procentului de ocupare a teritoriului si a coeficientului de utilizare a terenului, precum si a regimului maxim de inaltime, asa cum aceste valori sunt stabilite prin prezentul regulament pentru fiecare zona.

 • (3) Procentul de ocupare a terenului, coeficientul de


PLANARA* building works PROIECT# 11/2017

P.U.Z. -SOSEUA INDUSTRIALA NR.22-ZONA TERMINAL RATC, MUN. CONSTANTA________________

MEDIA OUTPOSTS.R.L

inaltime caracterizează construcția. Fiecare dintre aceste valori trebuie sa fie cel mult egala cu valoarea maxima stabilita prin prezentul regulament. Nu este necesar ca valorile stabilite prin prezentul regulament sa conducă la posibilitatea unei construcții de a atinge in mod simultan valorile maxime permise.

 • (4) Orice derogare de la prevederile prezentului regulament privind indicii urbanistici se face conform legii.

ARTICOLUL 15 Procentul de ocupare al terenului

 • (1) Procentul de ocupare a terenului, coeficientul de utilizare a terenului si regimul de înălțime caracterizează construcția. Fiecare dintre aceste valori trebuie sa fie cel mult egala cu valoarea maxima stabilita prin prezentul regulament. Nu este necesar ca valorile stabilite prin prezentul regulament sa conducă în mod obligatoriu la posibilitatea ca orice construcție sa atinga în mod simultan valorile maxime permise. Constrângerea data de către cei doi indici urbanistici împreuna cu regimul de înălțime este una rezultanta prin restrictionarea simultana si comuna conform valorilor maxim admise.

 • (2) Calculul indicilor urbanistici va respecta următoarele reguli:

 • (a) Coeficient de utilizare a terenului (CUT)-raportul dintre suprafața construita desfasurata (suprafața desfasurata a tuturor planseelor) si suprafața parcelei. Nu se iau în calculul suprafeței construite desfășurate: suprafața subsolurilor cu înălțimea libera de până la 1,80 m, suprafața subsolurilor cu destinație stricta pentru gararea autovehiculelor, spatiile tehnice sau spatiile destinate protecției civile, suprafața balcoanelor, logiilor, teraselor deschise si neacoperite, teraselor si copertinelor necirculabile, precum si a podurilor neamenajabile, aleile de acces pietonal/carosabil din incinta, scările exterioare, trotuarele de protecție; (Legea 350/2001)

 • (b) Procent de ocupare a terenului (POT)-raportuI dintre suprafața construita(amprenta la sol a clădirii) si suprafața parcelei. Suprafața construita este suprafața construita la nivelul solului, cu excepția teraselor descoperite ale parterului care depasesc planul fațadei, a platformelor, scărilor de acces. Proiecția la sol a balcoanelor a căror cota de nivel este sub 3,00 m de la nivelul solului amenajat si a logiilor închise ale etajelor se include în suprafața construita. (Legea 350/2001)


  JUQFFUL CONSTANTA


ARTICOLUL 16 Lucrări de utilitate publica

 • (1) Pe amplasamentul care a generat PUZ nu sunt pro

 • (2)  In limita zonei studiate prin PUZ nu se propun oble

  leÂPITdUO .                                                             "■ ,|

  [SECȚIUNEA 1:

  Requli de amplasare si retraqeri minime obliqatorii

  ...-       ,3J

  ARTICOLUL 17

  Orientarea fata de punctele cardinale

  (1) Autorizarea executării construcțiilor se face, cu respectarea condițiilor si a recomandărilor de orientare fata de punctele cardinale, conform anexei nr. 3 la Regulamentul General de Urbanism;


ARTICOLUL 18 Amplasarea fata de drumuri publice

 • (1) ln limita zonei studiate, drumurile publice sunt străzi din intravilanul Mun. Constanta: Soseua Industriala si strada Celulozei.

 • (2) Autorizarea executării construcțiilor fata de străzile existente si propuse, se va face cu respectarea retragerilor prevăzute fata de limitele de proprietate precizate in cadrul reglementarilor privind subzonele de reglementare cuprinse in prezentul regulament - Secțiunea II Condiții de amplasare, echipare si configurare a clădirilor.

ARTICOLUL 19 Amplasarea fata de cai navigabile/exiștent (1) In limita PUZ nu se afla cai navigabile.NARA BUILDING WORKS ftiisegetusa 34 Constanta I 900546 Romania ice@planara.ro I telefon: 0374030910

g AlexanMEDIA OUTPOSTS.R.L.

ARTICOLUL 20 Amplasarea fata de cai ferate

 • (1) In limita PUZ nu se afla cai ferate.

 • (2) In partea de nord a parcelei inscrisa in Cartea funciara a UAT Constanta cu nr. 200129, la o distanta de cca. 20,10m fata de limita de proprietate, conform măsurătorilor cadastrale se afla o linie de cale ferata.

 • (3) Pe parcela inscrisa in Cartea funciara a UAT Constanta cu nr. 200129, se afla o construcție -hala (depozit farmaceutic) notata in documentația cadastrala cu C1, cu regim de inaltime P+1E PARȚIAL, situata la o distanta de cca. 22m fata de calea ferata.

 • (4) Conform Ordonanței de urgenta nr. 12/1998 privind transportul pe caile ferate romane si reorganizarea Societății Naționale a Cailor Ferate Romane, pe planurile PUZ au fost marcate zona de siguranța si zona de protecție fata de infrastrudtura feroviara, respectiv 20m si 100m din axul caii ferate existente la est de limita zonei studiate.

 • (5) Parcela inscrisa in Cartea funciara a UAT Constanta cu nr. 200129 si construcția existenta notata in documentația cadastrala cu C1, nu se afla in zona de siguranța a caii ferate.

 • (6) In zona de protecție a infrastructurilor feroviare se pot amplasa, cu avizul Ministerului:

 • a) construcții si instalații aferente exploatării si întreținerii liniilor de cale ferata;

 • b) construcții si instalații pentru exploatarea materialului rulant si a mijloacelor de restabilire a circulației;

 • c) instalații fixe pentru tracțiune electrica;

 • d) instalații de semnalizare, centralizare, bloc de linie automat, telecomunicații, transmisiuni de date si construcțiile aferente acestora.


în al


 • (7) Construcțiile care se amplaseaza în zona de protecție a infrastructurii feroviare situata intravilan se autorizează cu avizul Companiei Naționale de Cai Ferate "C.F.R." - S.A. si Ministerului Transporturilor.

 • (8) In sensul prezentului regulament, prin zona de protecție a infrastructurii feroviare înțelege fasia de teren, indiferent de proprietar, cu latimea de 100 m masurata de la limita zonei cadastrale C.F.R., situata de o parte si de alta a caii ferate.

 • (9)  Lucrările de investiții ale agentilor economici si ale institutiifi-protecție a infrastructurii feroviare, se vor autoriza numai cu avj Ferate "C.F.R." - S.A.si al Ministerului Transporturilor si anume:

 • a) cai ferate industriale;

 • b) lucrări hidrotehnice;

 • c) traversarea caii ferate de către drumuri prin ___

 • d) subtraversarea liniilor de cale ferata de rețele de

presiune de apa, gaze, produse petroliere, termote _                                  _________

 • (10) în zona de protecție i infrastructurii transporturilor feroviare se interzic:

 • a) amplasarea oricăror construcții, depozite de materiale sau înființarea de plantații care împiedica vizibilitatea liniei si a semnalelor feroviare;

 • b) efectuarea oricăror lucrări care, prin natura lor, ar provoca alunecări de teren, surpări sau ar afecta stabilitatea solului prin taierea copacilor, extragerea de materiale de construcții sau care modifica echilibrul pânzei freatice subterane;

 • c) depozitarea necorespunzatoare de materiale, substanțe sau deșeuri care contravin normelor de protecție a mediului sau care ar putea provoca degradarea infrastructurii cailor ferate romane, a zonei de protecție a infrastructurii cailor ferate romane, precum si a condițiilor de desfășurare normala a traficului.se


or pubTîc^^fâ;ăTebt^â2Ș72&r^W'

DIRS/ YiAURSAr

/ VfȘAT NESCHWBARE

/Anexăla avizul nr, , I , I.....

conducte sub


comunicații, ei^gij^gjeptfjigp, ci ologice si rlnala lihere          ~


(6) Depozitarea sau manipularea unor materiale, substanțe sau deșeuri de felul celor prevăzute la alin. (5) lit. c) este permisa numai cu respectarea condițiilor stabilite de Compania Naționala de Cai Ferate "C.F.R." - S.A.


(7) Amenajările si instalațiile de manipulare, de transvazare sau de depozitare a materialelor, substanțelor sau deșeurilor prevăzute la alin. (6) se pot realiza pe baza de studii privind implicațiile


asupra activitatii feroviare si de mediu executate de unitati de proiectare autorizate, pe baza avizului Companiei Naționale de Cai Ferate "C.F.R." - S.A. si cu autorizația Ministerului, bjcrarilor Pubji Transporturilor si Locuinței.                                                          'PLANARĂM building works PROIECT# 11/2017

P.U.Z. -SOSEUA INDUSTRIALA NR.22-ZONA TERMINAL RATC, MUN. CONSTANTA________________

MEDIA OUTPOST S.R.L.

 • (8) Cedarea, transferul, ocuparea temporara sau definitiva a terenului din patrimoniul Companiei Naționale de Cai Ferate "C.F.R." - S.A., pentru lucrările de interes public, atat în intravilan cat si în extravilan, se fac numai cu avizul Companiei Naționale de Cai Ferate "C.F.R." - S.A. si al Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuinței.

 • (9) Conform avizului Sucursalei Regionala CF Constanta nr. 7/2/4072/19.12.2017:

 • a)  zona studiata este situata pe partea dreapta a liniilor din Antestatia CF Palas, de la km 2+050 la km 2+090.

 • b) liniile CF din Antestatia CF Palas, impreuna cu terenul pe care sunt amplasate acestea fac parte din infrastructura feroviara privata CNCF „CFR” S.A..

 • c) limita zonei CF variaza intre 16 si 28m, masurata din axul liniei de cale ferata.

 • d) limita incintei studiate - parcela cu suprafața de 2196mp, IE 200129, coincide cu limita zonei CF.

 • e) condiție: proprietarii isi vor asuma responsabilitatea privind impactul supra mediului produs de circulația trenurilor din zona (zgomot, vibrații, etc)

e) condiție: se vor respecta prevederile stabilite de „Normele tehnice privind. proiectarea si executarea adăposturilor de protecție civila in subsolul construcțiilor noi” - MAI, 1999, cap.II, art 27., in care se precizează suprafața din jurul clădirii care trebuie sa ramana libera de construcții.

ARTICOLUL 21 Amplasarea fata de aeroporturi

(1) In limita PUZ nu se afla aeroporturi.

ARTICOLUL 22 Retrageri fata de fâșia de protecție a frontierei de stat (1) Limita PUZ nu se afla in vecinătatea fâșiei de protecție a frontierei de stat.

ARTICOLUL 23 Amplasarea fata de aliniament

 • (1) Amplasarea clădirilor fata de aliniament este precizata in                        cuprinse in

prezentul regulament.

PRIMĂRIA MUNICîPIULU: CONSTANȚA se inteleg$Flig$tpizțJjnvtpgA,țlQg)gniul privat si V1ZAT S S*RE M£ Sf * îW 8ÂF' E

IteâSHiiiTfitfâ’r^Eifl aceleiași parcele esie mertfe---------- -


 • (2) In sensul prezentului regulament, prin aliniament domeniul public.


ARTICOLUL 24 Amplasarea in interiorul

 • (1)  Condițiile de amplasare a clădirilor unele f precizata in cadrul reglementarilor cuprinsefrTprâ

 • (2) Autorizarea executării construcțiilor este pern/sa numai daca se respecta:

 • a) distantele minime obligatorii fata de limitele laterale si posterioare ale parcelei, conform Codului civil;

 • b) distantele minime necesare intervențiilor in caz de incendiu, stabilite pe baza avizului unitatii teritoriale de pompieri.

  za


SECȚIUNEA 2:     Reguli cu privire la asigurarea acceselor obligatorii

ARTICOLUL 25 Accese carosabile

 • (1) Parcela inscrisa in Cartea funciara a UAT Constanta cu nr. 200129 are doua accesuri auto existente amenajate din strada Celulozei si din Soseua Industriala.

 • (2) Caracteristicile accesurilor la drumurile publice trebuie sa permită intervenția mijloacelor de stingere a incendiilor.

ARTICOLUL 26 Accese pietonale

 • (1) Parcela inscrisa in Cartea funciara a UAT Constanta cu nr. 200129 are doua accesuri pietonale existente din strada Celulozei si din Soseua Industriala.^—,

 • (2) Autorizarea executării construcțiilor si a ameRgjarilâr/d^j’O.rice fel este permisa numai daca se asigura accese pietonale, potrivit importantei zși^esținafi§i?con^tî%e|iei.

MEDIA OUTPOSTS.R.L.

 • (3) In sensul prezentului articol, prin accese pietonale se intelege caile de acces pentru pietoni, dintr-un drum public, care pot fi: trotuare, străzi pietonale, piețe pietonale, precum si orice cale de acces public pe terenuri proprietate publica sau, după caz, pe terenuri proprietate privata grevate de servitutea de trecere publica, potrivit legii sau obiceiului.

SECȚIUNEA"?: _

ARTICOLUL 27 Racordarea la rețelele publice de echipare edilitara existente

 • (1) Autorizarea executării construcțiilor noi este permisa numai daca exista posibilitatea racordării de noi consumatori la rețelele existente.

 • (2) Având in vedere ca in in limitele zonei reglementate exista rețele de apa si rețele electrice, racordarea noilor construcții sau redimensionarea branșamentelor existente, se va realiza cu avizul deținătorilor de utilitati existente. •


 • (3) Autorizarea executării construcțiilor in zonele de servitute a infrastructurii edilitare, existente sau propuse, se va face numai cu avizul furnizorului de utilitati sau cu avizul organelor de specialitate ale administrației publice.

  ARTICOLUL 28 Realizarea de rețele edilitare

  • (1) Extinderile de rețele sau măririle de capacitate a rețelelor edil^are_publice se realizează de către investitor sau beneficiar, parțial sau in intregime, după caz, in consiliile locale.

  • (2) Lucrările de racordare si de bransare la rețeaua edilitara dublica se SUipQrta'.hpiji^gii^^de

  investitor sau de beneficiar.                                               Ui.TJiT        u?

  • (3)  Rețelele existente de telefonie, comunicații si de date (inter neftrtetevlziwe^i-voirr.fi^reampjasate subteran.

  • (4) Rețelele noi de telefonie, comunicații si de date (internet, tele

  • (5) Rețelele de distribuție a gazului metan si racordurile la a


condițiile (șopțracțelor, jncheiate^cu

PR?.£AR.!A MuNiCiPiU C0N3TANȚA


Tpfăsâte suptei te-subtoron. e' construite, indiferent de natura


 • (6) Extinderile de rețele, lucrările de mărire a capacitatii ori noile re

ori regimul rețelei, sunt grevate de o servitute publica, fiind recupâscut dreptul general de racordare la aceste rețele, in limita capacitatii lor si cu respectarea condițiilor de exploatare, oricărei persoane care poate dovedi un interes. Investitorul care a realizat extinderea ori noua rețea pe cheltuiala sa nu are posibilitatea de a refuza racordarea unor noi utilizatori, in limita capacitatii rețelei, fiind insa recunoscut dreptul sau de a obține o plata proporționala cu costul dovedit al lucrării suportate de el, daca nu exista prevedere contrara, ori lucrarea nu devine proprietate publica.


 • (7) Se va urmări limitarea la maxim a aportului de ape pluviale evacuate in rețeaua publica de canalizare pluviala, la nivel de parcela. In acest sens, se recomanda realizarea de soluții de colectare, stocare, infiltrare locala in sol si evaporare naturala a apelor pluviale la nivel de parcela. De asemenea se recomanda limitarea sigilării suprafețelor exterioare (prin asfaltare, betonare sau alte invelitori impermeabile) la strictul necesar, in vederea asigurării infiltrării apelor pluviale in terenul natural.

ARTICOLUL 29 Proprietatea publica asupra rețelelor edilitare

 • (1) Rețelele de apa, de canalizare, de drumuri publice si alte utilitati aflate in serviciul public sunt proprietate publica a comunei, orașului sau județului, daca legea nu dispune altfel.

 • (2) Rețelele de alimentare cu gaze, cu energie electrica si de telecomunicații sunt proprietate publica a statului, daca legea nu dispune altfel.

 • (3) Lucrările prevăzute la alin. (1) si (2), indiferent de modul de finanțare, intra in proprietatea publica.

iSECTIUNEA 4:     Reguli cu privire îaTorma si dimensiunile terenului si ale construcțiilor


ARTICOLUL 30 Parcelarea

(1)Parcelarea reprezintă divizarea unui lot de teren in do

MEDIA OUTPOST S.R.L.

(2)Se admit operațiuni de divizare, comasare, reconfigurare a parcelelor cu respectarea legislației in vigoare

ARTICOLUL 31 Inaltimea construcțiilor

 • (1) Autorizarea executării construcțiilor se face cu respectarea regimului maxim de inaltime, respectiv a inaltimii maxime admise, stabilite in cadrul reglementarilor cuprinse in prezentul regulament. In situațiile in care se prevăd atat un regim maxim de inaltime, cat si o inaltime maxim admisa, aceste condiții trebuie indeplinite cumulativ.

 • (2) In condițiile in care caracteristice geotehnice o permit, este admisa realizarea de subsoluri. Numărul subsolurilor va fi determinat in funcție de necesitățile tehnice si funcționale.

(1) In cadrul reglementarilor prezentului regulamentr+naft exprimata in metri se masoara de la cota tereni lui am' construcției.                                            PRIM

DIRECTX UR8AI ISM


ivine


ARTICOLUL 32 Aspectul exterior al con

 • (1) Autorizarea executării construcțiilor este p§ funcțiunii acestora si nu depreciaza a

 • (2) Autorizarea executării construcțiilor carș* rin contradicție cu aspectul general al zorțșfi, asac< -nfori..». v, . v.»....v w.                         ........ — ...

cum este descrisa in Secțiunea 1 a zonei de reglementare, si depreciaza valorile general acceptate ale urbanismului si arhitecturii, este interzisa.

■SECȚIUNEA 5:      Reguli cu privire la amplasarea de parcaje, spatii verzi si imprejmuiri __"]

ARTICOLUL 33 Parcaje

(1) Autorizarea executării construcțiilor care, prin destinație, necesita spatii de parcare se emite numai cu respectarea HCL NR. 113/27.04.2017.

ARTICOLUL 34 Spatii verzi

(1) Autorizația de construire va conține obligația creării de spatii plantate, in funcție de destinația si de capacitatea construcției, conform HCJ 152/2013.

ARTICOLUL 35 împrejmuiri

 • (1) împrejmuirile orientate spre spațiul public vor fi transparente cu inaltimi de maximum 2,20m din care un soclu de 0,50m si pot fi dublate de gard viu.

 • (2) împrejmuirile laterale si posteriorare pot fi opace. Inaltimea maxima a imprejmuirilor va fi de 2,20m.

 • (3) Porțile imprejmuirilor situate in aliniament se vor deschide spre interiorul parcelei.

 • (4) Tratamentul arhitectural al imprejmuirilor va fi corelat cu cel al clădirilor aflate pe parcela.

ARTICOLUL 36 Autorizarea directa

(1) Autorizațiile de construire vor fi emise direct in baza prevederilor prezentului Plan urbanistic zonal.

Destinația unui teren sau a unei construcții


AlexandrtVJ-'elix C. #


MEDIA OUTPOST S.R.L.


PARTEA III ZONIFICAREA FUNCȚIONALA. ZONE SI SUBZONE FUNCȚIONALE

Articolul 38 - Lista zonelor funcționale si subzonelor funcționale (1) Prezentul plan urbanistic zonal stabilește reglementari urbanistice specifice pentru parcela care a generat PUZ, inscrisa in Cartea funciara a UAT Constanta cu nr. 200129.

PARTEA IV PREVEDERI LA NIVELUL AMPLASAMENTULUI CARE A GENERAT PUZ - PARCELA SITUATA PE SOSEUA INDUSTRIALA, NR.22

Articolul 39 - Prevederi specifice


(1) Planul urbanistic zonal stabifeste'urrriatoarete're'uTSrriJ generat PUZ.                      ■   _ . JUDEȚUL COI)*6ijl la nivelul amplasamentului care a


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CO

DIRECȚIA URBANISi VIZAT SPRE NE&CHIRflL      ,

Anexă la avizulPLANARA


BUILDING


PROIECT# 11/2017

P.U.Z. -SOSEUA INDUSTRIALA NR.22-ZONA TERMINAL RATC, MUN. CONSTANTA

MEDIA OUTPOST S.R.L.

GENERALITĂȚI: CARACTERUL ZONEI

Conform PUG Mun. Constanta, amplasamentul face parte din zona de reglementare ZRA2 -ZRA2a - ZONA ACTIVITATILOR PRODUCTIVE SI DE SERVICII - SUBZONA UNITĂȚILOR PREDOMINANT INDUSTRIALE.

Conform RLU PUG si Certificat de urbanism nr. 2616/28.08.^017, parcela are interdicție temporara de construire pana la elaborarea, avizarea si                 tului PUZ.

Prin prezentul PUZ se propune schimbarea functlun        te prin PLANUL URBANISTIC

DE DETALIU - CONSTRUIRE DEPOZIT FAR             PARCARE- H.C.L.M. nr. 153 /

07.04.2005, din depozit farmaceutic in producție pubjfcitara si birouri administrative, funcțiuni admise prin RLU PUG.                                ——b


iOBIECTÎVEDEUTILITATEPUBLICA

Nu sunt.

SECȚIUNEA I: UTILIZARE FUNCȚIONALA

0

ARTICOLUL 1 - UTILIZĂRI ADMISE
UDEȚULCONSTANȚA___

•---DÎRlCȚWaRBAFkSM------

VIZAT                 J

Anexă ia avizul nr. ZIÎZLzi < —>----— |

ARHIltCi ștr

 • - activitati industriale productive (producție, prelucrare, asamblare) si servicii

 • - distribuția si depozitarea bunurilor si materialelor produse din activitati industriale productive

 • - activitati terțiare pentru zona industriala (transporturi, depozitare comerciala, servicii comerciale . legate de transporturi, depozitare, producție)

 • - sediu administrativ, spatii si anexe pentru personal

 • - construcții, rețele si amenajari aferente echipării tehnico-edilitare

 • - amenajari aferente funcțiunii de baza: cai de acces carosabile si pietonale, parcaje, spatii plantate, împrejmuiri

ARTICOLUL 2 - UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIȚIONĂRI

- extinderea sau convesia activitatilor actuale, cu respectarea prevederilor prezentului Regulament

ARTICOLUL 3 - UTILIZĂRI INTERZISE

 • - orice lucrări de terasament care pot sa provoace scurgerea apelor pe parcelele vecine sau care impiedica evacuarea si colectarea rapida a apelor meteorice.

 • - utilizări care nu sunt specificate la art.1 si art.2

SECȚIUNEA II CONDIȚII DE AMPLASARE ECHIPARE SI CONFIGURARE A CLĂDIRILOR

ARȚICOLUL 4 - CARACTERISTICI ALE PARCELELOR (suprafețe, forme, dimensiuni)

 • - se admit operațiuni de divizare/comasare a parcelelor, cu condiția respectării capitolului 3, Condiții generale privitoare la construcții, a legislației in vigoare

 • - caracteristicile parcelei cu suprafața de 2159,97mp, avand categoria de folosința “curți construcții”,


  ea funciara a UAT Constanta cu nr. 200129, se


MEDIA OUTPOST S.R.L.

ARTICOLUL 5 -AMPLASAREA CLĂDIRILOR FATA DE ALINIAMENT

 • - parcela inscrisa in Cartea funciara a UAT Constanta cu nr. 200129 are doua aliniamente: către Soseua Industriala si către Strada Celulozei

 • - noile clădiri precum si extinderile clădirilor existente se vor retrage fata de aliniamentul Șoselei Industriale minimum 5metri si fata de aliniamentul străzii Celulozei minimum 3metri

 • - in fasia de teren non-aedificandi, nu pot fi amplasate alte construcții cu excepția celor tehnico-edilitare care din considerente tehnice nu pot fi amplasate retras de la aliniment si cu excepția împrejmuirilor, aleilor de acces si platformelor de maxim 0,40m înălțime fata de cota terenului anterior lucarilor de terasament, accesurilor auto si pietonale,

 • - in fasia de teren non-aedificandi, pot fi amplasate parcaje la sol

 • - in fasia de teren non-aedificandi, vor fi amenajate in mod obligatoriu si spatii plantate

ARTICOLUL 6 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR FATA DE LIMITELE LATERALE SI POSTERIOARE ALE PARCELELOR

 • - parcela inscrisa in Cartea funciara a UAT Constanta cu nr. 200129 are doua limite laterale: către nord si către vest si nu are limita posterioara de proprietate

 • - noile clădiri precum si extinderile clădirilor existente se vor retrage fata limitele laterale ale parcelei minimum 2metri

ARTICOLUL 7 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FATA DE ALTELE PE ACEEAȘI PARCELĂ

 • - pe parcela se poate construi unul sau mai multe corpuri de clădiri

 • - clădirile se vor amplasa izolat sau cuplat in funcție de necesitățile tehnice si funcționale


  ARTICOLUL 8 CIRCULAȚII SI ACCESE

  • - se vor respecta prevederile capitolului 3, Condiții gșneralgjjp

  • - accesurile carosabile si pietonale existente din SoseuaInd2s si se pot reconfigura in funcție de necesitățile tehnice si funaior

  ARTICOLUL 9 - STAȚIONAREA AUTOVEHICULELOR

  Kj0s»e?fa xonstruettt:—---------------—-

  ale      DIRECȚIAL'RBAt l$M

  . VIZAT SPfî.S NE^C HI^BARE.

  Anexă la avizul nr         .

  - staționarea autovehiculelor se admite numai in afara circulatiil

  2LDuffiHeITECTEEF Z

  - numărul minim de locuri de parcare se dimensionează in funcție de destinația si capacital construcțiilor conform H.C.L. nr. 113/27.04.2017


ARTICOLUL 10 - INALTIMEA MAXIMA ADMISIBILA A CLĂDIRILOR

 • - regimul de inaltime maxim admis este P+5E (Hmaxim = 20 metri).

 • - H maxim = inaltimea maxima admisa a construcțiilor exprimata in metri si se masoara de la cota terenului amenajat pana la punctul cel mai inalt al construcției.

 • - in condițiile in care caracteristice geotehnice o permit, este admisa realizarea de subsoluri;-Numărul subsolurilor va fi determinat in funcție de necesitățile tehnice si funcționale.

  ARTICOLUL 11 - ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR


"ÎS ’ £                       • *¥

'“weiuc. in

 • - arhitectura clădirilor va fi de factura moderna si va exprima caracterul programului

 • - acoperirea clădirilor va fi terasa, care poate fi circulabila

 • - se admite amenajarea de pergole pe terasele circulabile, cu condiția ca^acește^ ^sa. rarțîaha perimetral deschise si neacoperite


PLANARA BUILDING WORKS


str. Sarmisegetusa 34 Constanta I 900546 Romania email: office@planara.ro I telefon: 0374030910

MEDIA OUTPOST S.R.L.

 • - nu se va accepta utilizarea in exterior a unor materiale de calitate indoielnica, a celor specifice pentru interior, sau a unor imitații de materiale naturale (piatra artificiala, cărămidă sau lemn fals etc.) de slaba calitate

 • - mobilierul urban va fi integrat proiectului arhitectural, subordonandu-se unui concept coerent pentru imaginea urbana a spatiilor publice din zona

ARTICOLUL 12 - CONDIȚII DE ECHIPARE EDILITARA

 • - toate clădirile vor fi racordate la rețelele tehnico-edilitare publice: apa potabila, canalizare, energie electrica, gaze naturale.

 • - toate noile branșamente pentru electricitate si telefonie vor fi realizate ingropat, integrate in imprejmuire sau inzidite in construcție

 • - se interzice dispunerea antenelor TV-satelit in locuri vizibile din circulațiile publice si dispunerea vizibila a cablurilor CATV,

 • - se va asigura in mod special evacuarea rapida si captarea apelor meteorice in rețeaua de canalizare

ARTICOLUL 13 -SPATII LIBERE SI SPATII PLANTATE

-pe parcela este obligatorie amenajarea unor spatii plantate cu rol

respecte suprafața minima aprobata prin HCJ 152/2013

-suprafața minima de spatiile verzi poate fi repartizata «asfeU.        ^fata de teren ramasa libera

după realizarea construcțiilor si parcajelor, pe fațadele dnStructiilor, pe suprafața teraselor, acoprisului

- suprafața minima de spatiile verzi ce va fi amenajata pe pamant-vegetaWaTeprezerita

9H% din Riînrafata narnAlei                                    .. WTULCtfiWA^A
20% din suprafața parcelei.PRIM&R’A MiSNiCiPlUUJ; CONST/ANȚA .  . DiFSCTiAURBAt ISH. .

AnexS la avizul

- se vor respecta prevederile capitolului 3, Condiții generale prij/itoareHa jCQriȘtț^fjții.                 1


ARTICOLUL 14 - ÎMPREJMUIRI


ARTICOLUL 15 - PROCENT MAXIM DE OCUPARE Â TERENULUI

POT maxim = 50% (mp AC/mp teren)

ARTICOLUL 16 - COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI

CUTvolumetric maxim= 10 (mc/mp teren)

CUT maxim = 3 (mp/mp teren)


PLANARA BUILDING WORKS

str. Sarmisegetusa 34 Constanta I 900546 Romania email: office@planara.ro I telefon: 0374030910

PROIECT# 11/2017

P.U.Z. - SOSEUA INDUSTRIALA NR.22-ZONA TERMINAL RATC, MUN. CONSTANTA MEDIA OUTPOST S.R.L.

VOLUMUL 3 PLAN DE ACȚIUNE aferent

PLANULUI URBANISTIC ZONAL (PUZ) SOSEUA INDUSTRIALA NR.22 - ZONA TERMINAL RATC, MUN CONSTANTA

IUNIE 2018

PLANARA BUÎLDING WORKS str. Sarmisegetusa 34 Constanta I 900546 Romania email: office@planara.ro I telefon: 0374030910

PROIECT# 11/2017

P.UZ.-SOSEUA INDUSTRIALA NR.22-ZONA TERMINAL RATC, MUN. CONSTANTA

MEDIA OUTPOST S.R.L.

PARTEA I CATEGORII DE COSTURI

CATEGORII DE COSTURI CE VOR FI SUPORTATE DE INVESTITOR» PRIVAȚI

Pentru parcela proprietate privata a inițiatorului PUZ, respectiv IE 200129, investițiile vor fi finanțate exclusiv din fonduri private.

Acestea vor fi alocate pentru:

 • -  Elaborarea, avizarea, aprobarea documentațiilor tehnico-economice

 • -   Realizarea investițiilor: extinderea construcției existente, edificare construcții noi, reconfigurare accesuri carosabile si pietonale daca este cazul, amenajare spatii plantate si parcaje, racordare la rețele edilitare publice pentru construcțiile noi.

  // /

  CATEGORII DE COSTURI CE VOR FI SUPORTATE DE CĂTRE AUTORlTAllIZE PUBLICEPrin prezenta documentație nu sunt prevăzute si nici nu au fost idenți sa implice costuri ce vor fi suportate de autoritățile publice.


PARTEA II ETAPIZAREA INVESTIȚIILOR.PROPUSEâte po'sibile investiii care


Pentru parcela IE 200129, aflate in proprietatea privata a inițiatorului PUZ cu investiții finanțate exclusiv din fonduri private, se propune următoarea etapizare:


Elaborarea, avizarea, aprobarea documentațiilor tehnico-economice aferente investițiilor private______________________________________________

Extinderea construcției existente/Edificare construcții noi_____________

Racordarea, realizarea si asigurarea echipării tehnico-edilitare pentru construcțiile noi___________________________________________________________

Reconfigurarea accesurilor carosabile si pietonale după necesitați, amenajare spatii plantate si parcaje

P.u,-jîĂrt!A MUNICIPIULUI CONSTAN” ■

RBANISM ’ VW MESCMîftSBAREInvestitor privat


Investitor privat Investitor privat


Investitor privatPLANARA BUILDING WORKS str. Sarmisegetusa 34 Constanta I 900546 Romania email: office@planara.ro I telefon: 0374030910


■Sata J

\ V


HSotaI * iv \ ii

^«9 \       1   \ 1

f4,5

Q 36 A \         VJk \

7n ... 1                       1

5*        ® «F •. Alt \

i.    al     \

• •


’ 5Î VI

■ S \

l p


LEGENDAREGLEMENTARI URBANISTICE

U03


Limita zonei studiate ,

S = 6508mp

Amplasament care a generat PUZ


Limite cadastrale existente


ZONIFICARE FUNCȚIONALA EXISTENTA
Zona unitati industriale/depozitare


Spatii verzi


Dispecerat RATC


REGLEMENTARI PROPUSE


Suprafața maxim edificabila pe parcela IE 200129


Retrageri minime fata de limitele de proprietate.________

exprimate in metri                    anexa la

lHCLMNR.XL.-agf


CIRCULAȚII


Circulații carosabile existente


Circulații pietonale existente


Accesuri auto existente ce pot fi reconfigurate in funcție de soluția tehnica


Restricții


Cale ferata parțial dezafectata REȘEDINȚE ȘEDINȚĂ,

Zona de siguranța CF - 20m din axul CF


contrasemnea;

SECRETAR,

MARCELA ENACH

4^


BILANȚ TERITORIAL

PROPUNERE

FUNCȚIUNE

SUPRAFAȚA

%

HALA EXISTENTA

698.00 mp.

32.32 %

EXTINDERE PROPUSA

381.98 mp.

17.68%

CIRCULATII/PARCAJE/ PLATFORME

647.99 mp.

30.00 %

SPATII PLANTATE LA SOL

432.00 mp.

20.00 %

TOTAL

2159.97-mp/1

%

JUDE/ll CONSTANȚA

pr.-IĂR MjNiClPIULU' CONSTANȚĂ----

i .'F •< PMIRBAt'ISM

'•IZA f i MESCHIMBARE Aiitnă ’& îtfizul nr.
lOBIECTIV


PUZ - SOSEUA INDUSTRIALA. NR.22 - ZONA TERMINAL ' RATC. MUN. CONSTANTA

MUN. CONSTANTA. SOSEUA INDUSTRIALA. NR.22


POT aprobat = 50%

CUT aprobat = 10mc/mp

H aprobat = max 20 ti


POT propus = 50%

CUT v propus = 10mc/mp

CUT propus = 3mp/mp

H max propus = 20m (P+5)


ARHlKCT^FS.C.MEDIA OUTPOST S.R.L.

■NITUTOR

________

b

R.PR.

FAZA

DATA

1-

/2017

P.U.Z.

MARTIE 2018

____/

j&PE

CALITATEA

URBANISM

SEF

3ROIECT

arh. Felix Arsene

2RQ

ECTAT

arh. Felix Arsene

3ESENAT

arh. Felix Arsene

(verificatDESEN

SCARA

REV

IND

REGLEMENTARI URBANISTICE

__

1/500

00

U03

r----ato-tjewi Mu -.-a f. iiLUMtis ua Mtra?;ii>u a ™ jM w>ifc              w »yjacu al

t                        S.C PLANARA 8LK0ING WORKS S RX.